KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu. (předložená Komisí) CS CS

2 ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu 1. ÚVOD: POTŘEBA ZPRÁVY Nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu 1, požaduje v čl. 3 odst. 1, aby Komise předložila Radě nejpozději do 30. září 2004 zprávu o přidělování kvót ve Společenství, která bude doplněna vhodnými návrhy. Tato zpráva musí zohlednit případné změny v platbách producentům brambor a rozvoj trhu s bramborovým škrobem i trhu s obilným škrobem. Ustanovení čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1868/94 stanoví, že Rada jednající na základě článku 37 Smlouvy, přidělí členským státům nejpozději do 31. prosince 2004 kvóty pro tři hospodářské roky na základě zprávy uvedené v předcházejícím odstavci. Současné kvóty jsou nařízením (ES) č. 1868/94 stanoveny až do konce hospodářského období 2004/2005 (30. června 2005). 2. REFORMA SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY (SZP) Rada přijala dne 26. června 2003 hlubokou reformu společné zemědělské politiky (SZP), která podstatným způsobem změní podmínky podpory evropského zemědělského odvětví. Největší část plateb bude od nynějška vyplácena nezávisle na objemech produkce. Tyto nové jednotné platby na zemědělský podnik budou podléhat podmínce dodržení norem zejména v oblasti životního prostředí. Odstranění vazby mezi podporou a produkcí umožní zemědělcům Unie vyšší konkurenceschopnost a větší zaměření své činnosti v závislosti na trhu při zajištění nutné stability jejich příjmů. Pro udržení výroby škrobu v oblastech s tradiční výrobou a přiznání úlohy brambor při obnově kultur bylo pro toto odvětví přijato částečné oddělení plateb od produkce (decoupling). Vazba na část (40 %) současné podpory 2 bude odstraněna a zahrnuta do systému jednotné platby na zemědělský podnik na základě dodávek podnikům vyrábějícím bramborový škrob v minulém období. Zbývajících 60 % zůstane zachováno jako podpora zemědělcům produkujícím brambory určené pro výrobu škrobu, tak jak stanoví články 93 a 94 nařízení Rady (ES) č. 1782/ V případě použití nepovinného přechodného období 4 se na členské státy zpožďující použití oddělených plateb od produkce (decoupling) bude i nadále vztahovat výše současné podpory Úř. věst. L 197, , s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, , s. 1). Viz článek 43 a přílohu VII nařízení (ES) č. 1782/2003. Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (Úř. věst. L 270, , s. 1). V souladu s článkem 71 nařízení (ES) č. 1782/2003. CS 2 CS

3 Podpora je vyplácena výhradně za množství brambor zajištěné smlouvou o pěstování mezi producentem brambor a podnikem vyrábějícím bramborový škrob v limitu kvóty přidělené tomuto podniku podle nařízení (ES) č. 1868/94. V nových členských státech produkujících škrob se zjednodušený režim jednotných plateb na plochu (Single area payment schemes nebo SAPS) používá případně spolu s přímými národními platbami (top-ups). 3. ROZŠÍŘENÍ Režimu kvót bramborového škrobu se od hospodářského roku 2004/2005 účastní šest nových zemí, které si společně rozdělují celkovou kvótu ve výši tun stanovenou pro hospodářský rok 2004/2005, z toho 78 % pro Polsko, 18 % pro Českou republiku a 4 % jsou rozdělena mezi Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Slovensko. Kvóta EU se proto zvyšuje o 11 %, z 1,762 milionu tun (EU s 15 členy) na 1,949 milionu tun (EU s 25 členy). 4. REŽIM KVÓT Bramborový škrob je v konkurenci s obilným škrobem. Omezení výroby provedené v odvětví obilovin zejména formou úhoru a zvýšení výroby škrobu na počátku let 1990 vedly Radu od hospodářského roku 1995/1996 k omezení výroby škrobu zavedením režimu kvót (nařízení (ES) č. 1868/94) podle následujících pravidel: kvóta je stanovena členským státem a poté je rozdělena na subkvótu podle podniku vyrábějícího bramborový škrob, producenti brambor obdrží platbu, uvedenou v odstavci 2, na jednu tunu škrobu obsaženého v bramborách dodaných do podniku vyrábějícího bramborový škrob v limitu subkvót. podniky vyrábějící bramborový škrob obdrží prémii v limitu své subkvóty jako kompenzaci některých strukturálních omezení v porovnání s výrobci obilného škrobu (méně zhodnotitelných vedlejších produktů, kratší délka výrobního období, vysoké náklady na ochranu před znečištěním); prémie je vyplacena za podmínky, že výrobce uhradil producentům brambor určených pro výrobu škrobu minimální cenu. Producenti brambor a podnik vyrábějící bramborový škrob musí každý rok uzavřít smlouvu o pěstování, aby se předešlo jakémukoliv překročení subkvóty; tato smlouva stanoví zejména předpokládané množství škrobu určené k dodání a minimální cenu placenou podnikem vyrábějícím bramborový škrob; podnik vyrábějící bramborový škrob nemůže převzít dodávku brambor, která není uvedena ve smlouvě o pěstování. Kromě doložky o pružnosti ve výši 5 % musí být veškerý bramborový škrob vyrobený nad subkvótu vyvezen v nezměněném stavu bez vývozní náhrady ze Společenství před 1. lednem následujícím po konci daného hospodářského roku; za toto množství musí být zaplacena minimální cena, přičemž prémie podnikům vyrábějícím bramborový škrob a platba producentům není vyplacena. CS 3 CS

4 Prováděcí pravidla týkající se režimu kvót jsou uvedeny v nařízeních Komise (ES) č. 2235/ a (ES) č. 2236/2003 6, které specifikují různé otázky jako uzavírání smluv o pěstování, minimální obsah škrobu v bramborách, stanovení váhy a obsahu škrobu v bramborách při dodání do podniku vyrábějícího bramborový škrob, ustanovení týkající se vývozu bez náhrady, způsoby kontroly a související sankce, pravidla platná v případě fúze, změny vlastnictví a zahájení nebo ukončení obchodní činnosti podniků vyrábějících bramborový škrob. Nařízení (ES) č. 2237/ stanoví v kapitole 6 prováděcí pravidla podpory brambor určených pro výrobu škrobu na hospodářský rok 2004/2005. Brzy bude vyhlášeno nové nařízení, které bude platit po roce 2004/ VÝVOJ VÝROBY A KVÓT BRAMBOROVÉHO ŠKROBU Tabulky A a B uvedené v příloze zobrazují vývoj výroby bramborového škrobu v rámci režimu kvót a různé kvóty jednotlivých členských států. Od zavedení režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu v roce 1995 byly Radě a Parlamentu předloženy dvě zprávy 8 spolu s návrhem na prodloužení kvót. V souvislosti s Agendou 2000 se Rada rozhodla snížit kvóty v letech 2000/2001 a 2001/2002 náhradou za zvýšenou úroveň výše náhrady za brambory určené na výrobu škrobu oproti obilninám (75 % snížení ceny proti 48,4 % za obilniny) při zajištění rozpočtové neutrality. Dále uvedená tabulka 1 poskytuje přehled o vývoji výroby bramborového škrobu v celé EU s 15 členy v porovnání s kvótou. Kromě hospodářských let 1998/1999 a 2003/2004 (nepříznivé klimatické podmínky) se výroba EU blížila stanovené kvótě. Hospodářský rok 2003/2004 byl poznamenán obtížnými podmínkami (vliv letních veder v některých oblastech); některé podniky vyrábějící bramborový škrob využily doložky o pružnosti v limitu 5 % (podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1868/94). První údaje o hospodářském roce 2004/2005 ukazují, že vlivem příznivějších klimatických podmínek došlo k oživení ve sklizni brambor určených na výrobu škrobu Nařízení Komise (ES) č. 2235/2003, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 1868/94, pokud jde o bramborový škrob (Úř. věst. L 339, , s. 36). Nařízení Komise (ES) č. 2236/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu (Úř. věst. L 339, , s. 45). Nařízení Komise (ES) č. 2237/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým režimům podpor stanoveným v hlavě IV nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (Úř. věst. L 339, , s. 52). KOM(1997) 576 v konečném znění ze dne , kvóty 1998/1999, 1999/2000 a 2000/2001, KOM(2001) 677 v konečném znění ze dne , kvóty 2002/2003, 2003/2004 a 2004/2005. CS 4 CS

5 Tabulka 1 Vývoj výroby a základní kvóty EU, pokud jde o bramborový škrob tun 1998/ / / / / /2004 VÝROBA 1 660, , , , , ,9 KVÓTA 1 864, , , , , ,1 poměr výroba/kvóta 89 % 97 % 102 % 91 % 96 % 83 % 6. VÝVOJ ODVĚTVÍ ŠKROBU 6.1. Vývoz škrobu Světový trh je významným odbytištěm pro odvětví škrobu včetně odvozených výrobků. Asi 50 % výroby škrobu se vyváží do třetích zemí. Následující tabulka zobrazuje vývoj vývozu u hlavních výrobků odvětví. Tabulka 2 je sestavena na základě informací, které členské státy poskytly generálnímu ředitelství pro zemědělství (vývozní licence pro výrobky uvedené v příloze I smlouvy, s náhradou nebo bez náhrady) a generálnímu ředitelství pro podniky (platby vývozních náhrad pro výrobky mimo přílohu I). Tabulka 2 Vývoj vývozu škrobu tun vyjádřených ekvivalentem škrobu Popis Pšeničný škrob v nezměněném stavu Kukuřičný škrob v nezměněném stavu Bramborový škrob v nezměněném stavu Dílčí součet škrobu v nezměněném stavu Glukózy Modifikované škroby CELKEM Prameny: škrob v nezměněném stavu a glukózy: GŘ pro zemědělství/členské státy, žádost o vývozní licence, modifikované škroby: GŘ pro podniky/členské státy měsíční sdělení o platbách. Podle tabulky 4 se celkový uvažovaný vývoz za období udržel v průměru ve výši 1,250 milionu tun, s úrovněmi ve výši 1,4 milionu tun v roce 2000 a Obě hlavní pokryté kategorie tvoří škrob v proměnlivém stavu představující kolem 0,5 až 0,6 milionu tun a modifikované škroby vyráběné hlavně z bramborového škrobu a kukuřičného škrobu představující asi 0,4 0,5 milionu tun za stejné období; vývoz glukózy vyráběné hlavně na bázi kukuřičného a pšeničného škrobu se zvýšil na úroveň 0,2 0,3 milionu tun. Určitá množství škrobu jsou kromě toho vyváženav řadě jiných produktů mimo přílohu I než jsou modifikované škroby; vzhledem ke složitosti mnoha příslušných výrobků nejsou v tabulce 2 obsažena. CS 5 CS

6 6.2 Výroba škrobu Škrob z: Prameny: Tabulka 3 Vývoj výroby škrobu (odhady EU s 15 členy) v milionech tun Výroba škrobu 1998/ / / / / /04 kukuřice 3,7 3,7 3,9 4,0 4,0 4,0 % 48 % 46 % 45 % 46 % 45 % 46 % pšenice 2,2 2,4 2,8 3,0 3,0 3,1 % 29 % 30 % 32 % 34 % 34 % 36 % brambor (bramborový škrob) 1,8 1,9 2,0 1,8 1,9 1,6 % 23 % 24 % 23 % 20 % 21 % 18 % CELKEM 7,7 8,0 8,7 8,8 8,9 8,7 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Roční míra odchylky (RMO) 1,3 % 3,9 % 8,7 % 0,6 % 1,1 % 1,7 % pro obilný škrob: AAC (Sdružení podniků vyrábějících obilný škrob EU), pro bramborový škrob: sdělení členských států podle článku 20 nařízení (ES) č. 97/95, včetně výroby mimo kvóty, zejména některé výrobní ztráty, které jsou nižší než ztráty předpokládané nařízením (ES) č. 97/95. K růstu výroby obilného škrobu a bramborového škrobu docházelo ve Společenství od hospodářského roku 1998/1999 průměrným tempem asi 2 % ročně, hlavně ve prospěch pšeničného škrobu; vzhledem k tomu, že výroba bramborového škrobu byla omezená režimem kvót, má podíl škrobu v celkové výrobě škrobovin tendenci snižovat se asi o 20 %. 7. NÁVRH Od vypracování poslední zprávy v roce 2001 nastaly důležité skutečnosti, jejichž jednotlivé účinky musí být posouzeny, zejména: reforma společné zemědělské politiky (SZP) a účinky oddělení plateb od výroby (decoupling) v jednotlivých odvětvích a podle způsobů provádění, rozšíření Evropské unie (EU) a účinky na výrobu v rámci stávajících režimů. První účinky mohou být posouzeny až za jeden až dva roky. Očekávajíc první výsledky a vzhledem k této zprávě, zejména pokud jde o rovnováhu trhu mezi bramborovým a obilným škrobem, navrhuje Komise prodloužit platnost kvót existujících v hospodářském roce 2004/2005 na dvouleté období (hospodářská léta 2005/2006 a 2006/2007). * * * CS 6 CS

7 Hlavní nařízení EU (s odkazem na vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie) Přímá platba a oddělení plateb od výroby (decoupling) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L , s. 1) Nařízení Komise (ES) č.2237/2003 (Úř. věst. L 339, , s. 52) Do 30.června 2004: Nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 (Úř. věst. L 181, , s. 21) Bramborový škrob Nařízení Rady (EHS) č. 1868/94 (Úř. věst. L 197, , s. 4) Nařízení Komise (ES) č. 2235/2003 (Úř. věst. L 339, , s.36) Nařízení Komise (ES) č. 2236/2003 (Úř. věst. L 339, , s. 45) Do 30.června 2004: Nařízení Komise (EHS) č. 97/95 (Úř. věst. L 16, , s. 3). CS 7 CS

8 PŘÍLOHA Tabulka A Vývoj výroby bramborového škrobu v rámci režimu kvót (1) na tun VÝROBA 1998/ / / / / /2004 Dánsko 173,6 177,0 180,2 168,8 166,8 161,4 Německo 627,6 663,2 698,2 619,9 630,2 515,6 Španělsko Francie 271,7 305,6 274,2 217,4 271,6 253,8 Nizozemsko 431,8 505,2 528,4 443,7 458,6 401,3 Rakousko 45,5 44,0 48,1 43,6 40,1 31,9 Finsko 44,5 50,6 54,5 51,9 55,8 39,0 Švédsko 65,8 59,2 66,1 55,7 61,5 58,9 CELKEM EU s 15 členy 1 660, , , , , ,9 Výdaje (prémie + platba) v ,0 193,3 225,5 212,4 223,4 milionech EUR odhad (1) jak stanoví nařízení (ES) č. 1868/94 a (ES) č. 97/95, včetně maximální flexibility 5 %; množství vyvážené bez náhrady není zahrnuto. Pramen: sdělení členských států podle článku 20 nařízení (ES) č. 97/95. Tabulka B Změny nařízení (EHS) č. 1868/94 KVÓTY Vývoj kvót stanovených pro výrobu bramborového škrobu na tun nařízení (ES) č. 1284/ /1999, 1999/2000 (a 2000/2001) Agenda 2000 nařízení (ES) č. 1252/ / /2002 nařízení (ES) č. 962/ /2003, 2003/2004 a 2004/2005 Dánsko 178,5 173,4 168,2 168,2 Německo 696,3 676,7 656,3 656,3 Španělsko 2,0 2,0 1,9 1,9 Francie 281,5 273,6 265,4 265,4 Nizozemsko 538,3 523,2 507,4 507,4 Rakousko 49,1 48,4 47,7 47,7 Finsko 54,8 54,0 53,2 53,2 Švédsko 63,9 63,0 62,1 62,1 přístupové jednání 2004/2005 Celkem EU s 15 členy 1 864, , , ,148 Česká republika 33,7 Estonsko 0,3 Lotyšsko 5,8 Litva 1,2 Polsko 145,0 Slovensko 0,7 Celkem 10 zemí EU 186,613 Kvóty celkem pro EU s 25 členy v hospodářském roce 2004/2005: tun. Odkaz: Nařízení Rady (ES) č. 1868/94 pozměněné přístupovým jednáním. CS 8 CS

9 2004/0269 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36 a 37 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise 9, s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu 10, s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 11, vzhledem k těmto důvodům: (1) V nařízení Rady 12 (ES) č. 1868/94 se v článku 2 stanoví kvóty bramborového škrobu pro producentské členské státyv hospodářských letech 2002/2003, 2003/2004 a 2004/2005. (2) V souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1868/94 je třeba rozdělit tříletou kvótu mezi producentské členské státy na základě zprávy Komise Radě. Z tohoto hlediska je třeba vzít na zřetel nedávný vývoj společné zemědělské politiky a výrobu v členských státech, které vstoupily do Společenství 1. května 2004 a, očekávajíce první účinky v odvětví, prodloužit kvóty existující pro hospodářský rok 2004/2005 na omezené období dvou let. (3) Producentské členské státy musí rozdělit svoji kvótu na období dvou let mezi všechny podniky vyrábějící bramborový škrob na základě kvót přidělených pro hospodářský rok 2004/2005. (4) Množství, které podnik vyrábějící bramborový škrob použije nad subkvóty, které jsou k dispozici během hospodářského roku 2004/2005, musí být pro hospodářský rok 2005/2006 odečteno v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1868/94. (5) Nařízení (ES) č. 1868/94 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno, Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. L 197, , s. 4. Nařízení naposledy pozměněné přístupovým aktem v roce CS 9 CS

10 PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 Články 2 a 3 nařízení (ES) č. 1868/94 se nahrazují tímto zněním: Článek 2 1. Producentským členským státům se přidělují kvóty pro výrobu bramborového škrobu v hospodářských letech 2005/2006 a 2006/2007 v souladu s přílohou. 2. Aniž je dotčen druhý pododstavec, každý producentský stát uvedený v příloze rozdělí kvótu, která mu byla přidělena, mezi podniky vyrábějící bramborový škrob pro svou potřebu během hospodářských let 2005/2006 a 2006/2007 na základě subkvót, které má každý podnik vyrábějící bramborový škrob v hospodářském roce 2004/2005. Subkvóty, které má každý podnik vyrábějící bramborový škrob k dispozici pro hospodářský rok 2005/2006, se korigují, aby se zohlednilo jakékoliv množství použité nad kvótu během hospodářského roku 2004/2005 v souladu s čl. 6 odst. 2. Článek 3 1. Nejpozději do 30. září 2006 Komise předloží Radě zprávu o přidělování kvót ve Společenství, která bude doplněna vhodnými návrhy. Tato zpráva zohlední případné změny v platbách producentům brambor a vývoj trhu s bramborovým škrobem a trhu s obilným škrobem. 2. Nejpozději do 31. prosince 2006 Rada podle článku 37 Smlouvy rozhodne na základě zprávy uvedené v odstavci 1 tohoto článku o vhodných návrzích Komise. 3. Nejpozději do 31. ledna 2007 sdělí členské státy zúčastněným osobám pravidla přijatá pro toto odvětví." Článek 2 Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. července Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne [ ]. Za Radu předseda CS 10 CS

11 PŘÍLOHA Kvóty pro hospodářské roky 2005/2006 a 2006/2007 (v tunách) Česká republika Dánsko Německo Estonsko 250 Španělsko Francie Lotyšsko Litva Nizozemsko Rakousko Polsko Slovensko 729 Finsko Švédsko Celkem CS 11 CS

12 FICHE FINANCIÈRE 1. LIGNES BUDGÉTAIRES: CRÉDITS APB 2005: 47 Mio EUR 195 Mio EUR Mio EUR 2. INTITULÉ DE LA MESURE: Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre. 3. BASE JURIDIQUE: Articles 36 et 37 du traité 4. OBJECTIFS DE LA MESURE: Répartir le contingent entre les Etats membres producteurs de fécule de pomme de terre pour les campagnes 2005/06 et 2006/ INCIDENCES FINANCIÈRES PÉRIODE DE 12 MOIS 5.0 DÉPENSES A LA CHARGE DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) DES BUDGETS NATIONAUX D'AUTRES SECTEURS 5.1 RECETTES RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS / DROITS DE DOUANE) SUR LE PLAN NATIONAL (Mio EUR) EXERCICE EN COURS 2004 (Mio EUR) EXERCICE SUIVANT 2005 (Mio EUR) PRÉVISIONS DES DÉPENSES 203,1 167, PRÉVISIONS DES RECETTES 5.2 MODE DE CALCUL: en Mio explications Prime féculière 43,4 43,4 UE 25 43,4 43,4 = t x 22,25 /t Aide aux pommes de terre 159,7 124,1 UE ,5 116,9 voir observations UE 10 6,2 7,2 = taux de phasing-in x t x 110,54 /t TOTAL 203,1 167,5 6.0 FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION 6.1 FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION OUI / NON OUI / NON 6.2 NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE OUI / NON 6.3 CRÉDITS A INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS OUI / NON OBSERVATIONS: Dès qu un Etat membre appliquera le paiement unique (cf. déclaration des Etats), 40 % de l aide aux pommes de terre féculières sera découplée, seuls les 60 % restants couplés ont un impact financier. Pour l UE 10, il est fait l hypothèse que le régime de paiement unique à la surface, calculé une fois par an, est maintenu jusqu en CS 12 CS

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 08.10.2004 KOM(2004)644 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.10.2009 KOM(2009) 510 v konečném znění 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.1.2006 KOM(2006) 12 v konečném znění 2006/0007 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.3.2007 KOM(2007) 92 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín

Více

(3) Na trhu tedy nastala taková situace, v níž se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná.

(3) Na trhu tedy nastala taková situace, v níž se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná. L 284/22 30.9.2014 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny EVROPSKÁ

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. října 2010 (OR. en) 13936/10 Interinstitucionální spis: 2010/0205 (CNS) FISC 100

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. října 2010 (OR. en) 13936/10 Interinstitucionální spis: 2010/0205 (CNS) FISC 100 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. října 2010 (OR. en) 13936/10 Interinstitucionální spis: 2010/0205 (CNS) FISC 100 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění Směrnice 2008/9/ES, kterou

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1

2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1 2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2010 KOM(2010) 749 v konečném znění 2010/0359 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2004/162/ES, co se týče produktů, jež mohou být osvobozeny od tzv.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

190 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

190 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 190 Úřední věstník Evropské unie 32002R0314 L 50/40 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 21.2.2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 314/2002 ze dne 20. února 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim

Více

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17),

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), 5. HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 1. 31968 R 1017: Nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 ze dne 19. července 1968 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách

Více

Nařízení (ES) č. 593/2007 se mění takto: 1) Článek 6 se nahrazuje tímto: Článek 6

Nařízení (ES) č. 593/2007 se mění takto: 1) Článek 6 se nahrazuje tímto: Článek 6 L 350/46 Úřední věstník Evropské unie 30.12.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1356/2008 ze dne 23. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 593/2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou

Více

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 56 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 42 32004R0021 L 5/8 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 9.1.2004 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s.

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.6.2009 KOM(2009) 259 v konečném znění 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. března 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 17. března 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 17. března 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU)

Více

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000,

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 16.12.2011 Úřední věstník Evropské unie L 334/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)337 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o německém lihovém monopolu CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Strana 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném

Více

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.8.2006 KOM(2006)432 v konecném znení 2006/0146(COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.9.2005 KOM(2005) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ CS CS

Více

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.6.2005 KOM(2005) 263 v konečném znění 2005/0118 (CNS) 2005/0119 (CNS) 2005/0120 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o společné organizaci trhů v odvětví cukru Návrh

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1004 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2015 C(2015) 3740 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015 o dočasné rovnocennosti solventnostních režimů platných v Austrálii, na Bermudách,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 7.6.2016,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 7.6.2016, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2016 C(2016) 3316 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 7.6.2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

V Bruselu dne COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o rozdělení rybolovných práv podle protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie ohledně návrhu rozhodnutí č. 1/2016 smíšeného výboru

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.4.2015 COM(2015) 180 final Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2010 KOM(2010) 799 v konečném znění 2010/0385 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí 2009/791/ES a 2009/1013/EU, kterými se Německu a Rakousku povoluje

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 8.8.2015 CS L 211/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1369 ze dne 7. srpna 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

L 226/8 Úřední věstník Evropské unie 28.8.2009

L 226/8 Úřední věstník Evropské unie 28.8.2009 L 226/8 Úřední věstník Evropské unie 28.8.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 781/2009 ze dne 27. srpna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 868/2008 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 13. března 2009 (OR. fr) 7568/09 PECHE 64 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 13. března 2009 (OR. fr) 7568/09 PECHE 64 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 13. března 2009 (OR. fr) 7568/09 PECHE 64 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 12. března 2009 Předmět: Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. xxxx/ ze dne [ ],

Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. xxxx/ ze dne [ ], EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)336 v konečném znění 2010/0183 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. xxxx/ 2010 ze dne [ ], kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

Více

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 782/2003

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 64 Úřední věstník Evropské unie 31996L0022 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 125/3 SMĚRNICE RADY 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 242/10 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1613 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2010 KOM(2010)177 v konečném znění 2010/0094 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.05.2005 KOM(2005) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o pokroku pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

DOHODA O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU

DOHODA O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU DOHODA O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU EEE/BG/RO/cs 1 EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.5.2011 KOM(2011) 235 v konečném znění 2011/0104 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. ledna 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. ledna 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. ledna 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 15. ledna 2009 Předmět: Návrh Nařízení Rady, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č.

Více

Úřední věstník Evropské unie L 172. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Ročník července České vydání.

Úřední věstník Evropské unie L 172. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Ročník července České vydání. Úřední věstník Evropské unie L 172 České vydání Právní předpisy Ročník 61 9. července 2018 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/963 ze dne 6. července 2018, kterým

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.030.99; 55.020 2005 Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů ČSN EN 13427 77 0145 Únor Packaging - Requirements for the use of European Standards

Více

ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 506 Úřední věstník Evropské unie 32003R2235 L 339/36 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 24.12.2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2235/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k

Více

21.6.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 157/231

21.6.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 157/231 21.6.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 157/231 PŘÍLOHA III Seznam uvedený v článku 19 aktu o přistoupení: úpravy aktů přijatých orgány 1. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

Více

DOHODA O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU

DOHODA O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 24 tschechischer Vertragstext CS (Normativer Teil) 1 von 21 DOHODA O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU EEE/BG/RO/cs 1

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.2.2019 L 51 I/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/316 ze dne 21. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské

Více

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA (Cze) (18/01/2007) SDĚLENÍ určené těm, kteří se chtějí obrátit na EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA I. JAKÉ ZÁLEŽITOSTI MŮŽE SOUD PROJEDNÁVAT? 1. Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní institucí, která

Více

2000R0824 CS 01.08.2007 005.001 1

2000R0824 CS 01.08.2007 005.001 1 2000R0824 CS 01.08.2007 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000,

Více

1996R2200 CS 01.01.2008 006.001 1. B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou

1996R2200 CS 01.01.2008 006.001 1. B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou 1996R2200 CS 01.01.2008 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

L 158/356 Úřední věstník Evropské unie

L 158/356 Úřední věstník Evropské unie L 158/356 Úřední věstník Evropské unie 10.6.2013 SMĚRNICE RADY 2013/22/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti dopravní politiky

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 o společných pravidlech

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2015 C(2015) 3865 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.6.2015, kterým se schvalují určité prvky "Integrovaného regionálního operačního programu" pro účely podpory

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se s účinností k 1. červenci 2013 upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody (bývalých)

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 174/32 3.7.2015 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 2/2015 ze dne 17. června 2015, kterým se mění Úmluva o společném

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.11.2004 SEK(2004) 1446 v konečném znění Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT kterým se mění protokol 4 k Euro-středomořské dohodě týkající se

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.11.2006 KOM(2006) 715 v konečném znění 2006/0233 (ACC) 2006/0234 (ACC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím

Více

15. REGIONÁLNÍ POLITIKA A KOORDINACE STRUKTURÁLNÍCH NÁSTROJŮ

15. REGIONÁLNÍ POLITIKA A KOORDINACE STRUKTURÁLNÍCH NÁSTROJŮ 15. REGIONÁLNÍ POLITIKA A KOORDINACE STRUKTURÁLNÍCH NÁSTROJŮ 1. 31994 R 1164: Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti (Úř. věst. L 130, 25. 5. 1994, s. 1), ve znění:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.9.2006 KOM(2006) 555 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se Spojenému království povoluje zavedení zvláštního opatření odchylujícího se od čl.

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 1998R2121 CS 01.01.2007 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2121/98 ze dne 2. října 1998,

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o posíleném

Více

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.12.24 KOM(24)794v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního

Více