INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS"

Transkript

1 INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS Jana Vlková, Alexander Chla 1 ABSTRACT The paper deals with the importance of the receiving, collection and processing the information in the classical and reverse material logistic flow. It emphasizes the need of the mutual pooling of substantial information among particular parts of the supplierconsumer chain, so that the effective management of the chain was realised. KEY WORDS Information, reverse logistics, Enterprice Resource Planning, Electronic Data Interchange, Warehouse Management System LANGUAGE OF THE PAPER Czech REVIEWERS doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. - Ing. Eva Brumeríková, PhD. - 1 Ing. Jana Vlková, doc. Ing. Alexander Chla, Ph.D., University of Pardubice, Jan Perner Transport Faculty, Department of Transport Management, Marketing and Logistics, Studentská 95, Pardubice, Czech Republic

2 ÚVOD 11 th International Scientific Conference ÍZENÍ INFORMACÍ VE SKLADOVÁNÍ ZPTNÝCH LOGISTICKÝCH TOK Souasná spolenost, její ekonomické innosti a praktické ízení se neobejdou bez informací s dostatenou vypovídací schopností. Ani to však není postaující a se získanými informacemi je teba dále pracovat a využívat je aktivn pi navazujících ídících procesech a innostech. Stejn tak je esenciální využití informací ve skladování zptných logistických tok a to zejména proto, že se nejedná jen o prosté skladovací innosti, ale pedevším o další navazující ízení zptných tok v rámci reverzní logistiky. 1 ASPEKTY ROZHODOVÁNÍ O SKLADOVÁNÍ Pro dosažení nejlepších výsledk v jakékoliv innosti a oboru je nezbytné pracovat s informacemi, zkušenostmi a fakty v komplexních souvislostech. V podnikové logistice je systémový pístup považován za nutnou podmínku. Mezi hlavní logistické innosti je azeno také skladování, které slouží k pekonání asových a prostorových prodlev mezi výrobou produktu a jeho fyzickým doruením konenému zákazníkovi. Proces skladování asto pedstavuje jednu z nejvíce nákladných inností v logistickém etzci. Sledované finanní položky pi skladování zásob (materiálu, výrobk, zboží) rozdlujeme na: skladovací náklady (skladovací prostor, umístní skladu, technické vybavení, manipulaní zaízení, personál), množstevní náklady (manipulace s materiálem, nákup), náklady na udržování zásob (ízení stavu zásob, balení, zptná logistika). V materiálovém toku podniku se skladováním dále souvisejí náklady: náklady na vyizování objednávek a informaní systémy, pepravní náklady, náklady na zákaznický servis. 224

3 Pro všechny uvedené druhy náklad, existují v praxi ovené pístupy ešení, ale také nové možnosti, které pispívají k snížení celkových náklad na skladování a zárove vedou k zvýšení efektivity a produktivity práce. 1.1 Faktory ovlivující podnikové skladování Konenému rozhodnutí o volb ešení musí pedcházet stanovení požadavk a podmínek, které musí sklad splovat, jako napíklad: hlavní funkci a druh skladu, typ skladování (soukromý sklad, veejný sklad), funkce a druh zásob, logistické systémy (cross-docking, konsignaní sklad, JIT, Kanban), vybavení skladu, obsluha skladu, požadavky na informaní systém, kritéria pro hodnocení finanních a výkonových ukazatel. 2 PENOS INFORMACÍ Potebou managementu je znát pesné a vasné informace o stavu zásob, o stavu zboží v pohybu, o umístní zásob, vstupních a výstupních dodávkách, údaje o zákaznících, o využívání skladovacího prostoru a personálu. Ve skladovém hospodáství existuje mnoho nositel podstatných informací, které je nutné získat, zajistit jejich penos dalším lánkm, ale také je nezbytné umt data vyhodnotit. Propojení logistického etzce pomocí systému rychlé odezvy, pispívá ke zvýšení pidané hodnoty celkového podnikového procesu. V rámci integrace logistického systému jsou sdílena data od dodavatel, ze sklad, z výroby, z distribuce a od zákazník, která jsou dále využívána v logickém sledu a ve správných ástech podniku. Výsledky úspšné práce se projevují pedevším v rychlejší komunikaci, ve vtší míe pesnosti, v lepší spolupráci a v neposlední ad ve vtším uspokojení požadavk zákazníka. Práci s informacemi výrazn usnadují v dnešní dob moderní informaní a komunikaní technologie. U velkých a mezinárodních firem je automatickým standardem podnikový informaní systém ERP (Enterprice Resource Planning), který obsahuje specializované moduly na konkrétní podnikatelské procesy, jako napíklad modul správy a ízení skladu, pro dodavatele, zákazníky, úetnictví, fakturace, správy majetku, personální innost aj. Stejné ešení platí také pro stedn velké firmy, které využívají pedevším moduly 225

4 úzce související s hlavní podnikatelskou inností. Ve využívání tchto systém mohou být malé a stední podniky ovlivnny požadavky svých dodavatel nebo odbratel pi tvorb dodavatelsko-odbratelských vztah. Obrázek. 6 - Jednotlivé moduly obsažené v ERP systému Zdroj: Autoi Sdílení informací také úzce souvisí s kritickou otázkou o zneužívání dat. Odborníci na logistiku vdí, že otevený pístup k datm na úrovni celého logistického etzce, mže pinést mnohonásobn vtší zisky, ale obava ze zneužití interních dat, je stále omezujícím faktorem pro správné fungování Supply Chain Managementu. Z výsledk przkumu z roku 2009 provedeného eským statistickým úadem vyplývá, že pravideln sdílelo informace v rámci dodavatelsko-odbratelských etzc 13 % podnik. [3] Míra sdílení informací je rozdílná v rámci jednotlivých prmyslových odvtvích a dležité kritérium pedstavuje také velikost podniku. Dále je zejmé, že firmy mají vtší dvru ve sdílení informací ke svým dodavatelm než odbratelm. Na obrázku. 1 je znázornn trend v elektronickém sdílení dat mezi podniky v eské republice a také je zde uveden pehled údaj, které si podniky nejastji vzájemn poskytují. 226

5 Obrázek. 7 - Podniky používající elektronické sdílení dat pro koordinaci dodavatelskoodbratelských vztah podle typu vymovaných informací 10% 8% 8% 6% 6% 1% 18% 15% 13% 11% 10% 2% 23% 21% 17% 4% 33% 27% Malé podniky (10-49) Stední podniky (50-249) Velké podniky (250+) Celkem Aktuální stav dodávak Pedpokládaná poptávka Úrove zásob Plánování výroby/služeb Používající SCM Zdroj: [3], upraveno autory Informace lze sdílet prostednictvím webového rozhraní, pomocí elektronické výmny dat (EDI Electronic Data Interchange) nebo v rámci integraního informaního systému ízení dodavatelských etzc (SCM - Supply Chain Management). Nejvyužívanjším komunikaním prostedkem je EDI, který má standardizovaná pravidla používání a také je hojn rozšíen. Jeho hlavní výhodou je pomrn snadná kompatibilita mezi informaními systémy a procesy dodavatel. SCM v eské republice pedstavuje stále nováka na trhu. 2.1 Automatická identifikace Aby mohly být informace sdíleny, je nutné zajistit efektivní a pesný sbr požadovaných informací. Nositeli informací jsou jednotlivé prvky v materiálovém toku (materiál, výrobky, zboží, manipulaní jednotky). Díve se ve skladu dbalo pedevším na papírovou dokumentaci, pi které docházelo k mnoha chybám a také se snižoval výkon zamstnanc. Dnes je systém sbru informací zrychlen automatickou identifikací aktivních i pasivních prvk logistického etzce, díky které je zabezpeen penos dat v rámci podnikových informaních systém. Využívané principy automatické identifikace: optický (árové kódy, písmo OCR, biometrické technologie), rádio-frekvenní (RFID), 227

6 induktivní (penos dat elektromagnetickou indukcí; využívá se pro identifikaci paletových jednotek, kontejner apod.), magnetický (karty s magnetickým proužkem), hlasový princip. árové kódy patí mezi nejznámjší a nejrozšíenjší zpsob automatické identifikace a to pedevším díky své jednoduchosti kódování, tení a zpracování v informaních systémech. Jsou spolehlivé a nejsou finann nároné. árové kódy zrychlují evidenní operace a umožují sledování daných objekt v reálném ase. Mezi výhody také adíme jejich velkou škálu a dobu používání, díky které existují ustálená pravidla a normy pro práci s nimi. Rádio-frekvenní identifikace patí mezi nejrychleji se rozvíjející segment v oblasti automatického sbru dat. U RFID je nositelem informace ip (tzv. bag), který mže být souástí etiket, karet nebo náramk. Technologie RFID umožuje pozdjší aktualizaci dat, identifikaci více tag najednou, rozpoznat skladové a manipulaní zaízení. Implementace RFID do skladového hospodáství pedstavuje velkou poátení investici, ale pi fungujícím systému pinese velkou úsporu asu, náklad a zefektivnní celého procesu ízení skladu. Cílem technologie RFID není nahradit árové kódy, pedstavuje spíše nové možnosti a mže pispt k zjištní vhodné kombinace obou technologií. 2.2 ízený sklad V nkterých ástech podnikového procesu je sklad jeho nepostradatelnou souástí. Cílem firmy by mlo být optimalizovat skladovou innost tak, aby se zvýšila produktivita, snížily náklady, zrychlilo plnní dodávek a zvýšila spokojenost zákazník. ešení tchto požadavk poskytuje skladový systém Warehouse Management System (WMS), který umožuje automatickou správu skladového provozu. Hlavním úkolem systému je ízení, kontrola a optimalizace všech skladových proces, poínaje objednávkou u dodavatele a kone u expedic dodávky zákazníkovi. Podnikový sklad, který chce komplexní systém WMS využívat, musí splovat následující kritéria ízeného skladu: je vybaven skladovací technologií umožující jednoznané umístní a identifikaci skladované položky, je vedena podrobná evidence manipulaních a skladových jednotek, 228

7 jsou stanovena jednoznaná pravidla zaskladovací, vyskladovací a vychystávací strategie, jsou podrobn vypracované pracovní postupy jednotlivých skladových proces s urením zodpovdnosti zamstnanc, jsou stanoveny klíové indikátory výkonnosti skladu. [5] Systém WMS mže být integrován do bžných podnikových informaních systém (ERP). Pracuje pedevším s daty získanými automatickou identifikací, která umí systém vyhodnotit a upozornit na neplánované zmny. Management z konkrétní analýzy musí následn pijmout odpovídající opatení. 3 VÝZNAM INFORMACÍ A JEJICH SDÍLENÍ V REVERZNÍ LOGISTICE Reverzní logistika (RL) zaíná u zákazníka, který posílá proti proudu bžného logistického etzce znehodnocené, fyzicky i moráln zastaralé výrobky, obaly a reklamované zboží. Hlavní náplní RL je sbr, tídní, demontáž a zpracování použitých výrobk, souástek, vedlejších produkt, nadbytených zásob a obalového materiálu, kde hlavním cílem je zajistit jejich nové využití nebo materiálové zhodnocení. 1 Pístupy k RL by mly být založeny na kombinaci ekonomických cíl (snižování náklad, získání zptné vazby o produktech, reklamaní politika) a ekologických cíl (recyklace, spoteba energie v transformaním procesu, eko-marketing). Striktní naízení zptné logistiky uritým podnikm je zabezpeeno stanovenou legislativou, hovoící o ekologické zodpovdnosti a technologii recyklace. V šíi tohoto lánku se budeme zajímat pedevším o podnikovou zptnou logistiku, kterou firmy vykonávají na bázi vlastního zájmu. 3.1 Základní procesy reverzní logistiky 1. Gatekeeping - nebo-li vstupní inspekce, rozhoduje o vpuštní logistického prvku do systému reverzní logistiky. 2. Collection - sbr, shromažování výrobk a materiálu pro další zpracování. 3. Sortation, Separation - statky jsou tídny podle zpsobu, jakým budou dále zpracovány. 1 Zdroj [6], str

8 4. Disposition/Re-processing - výrobky jsou zpracovány dle svého charakteru (opraveny, demontovány použitelné funkní díly, recyklovány, uloženy na skládku nebo spalovny). První fáze autorizace pasivního prvku je provádna v první linii, tam kde si zákazník výrobek poídil. Hlavním úkolem proškoleného pracovníka je, aby získal co nejvíce informací o charakteru produktu od zákazníka (co a pro vrací, zda výrobek spluje podmínky uvedené v reklamaním ádu, jak byl spokojen, poruchovost aj.). Stádium shromažování prvk úzce souvisí s jejich nákupem, bezplatným odbrem, pemístním do místa, kde jsou skladovány. Sbr mže být zajišován temi zpsoby: výrobcem, obchodníkem, který dál produkty odprodává výrobci, smluvním partnerem, který produkty odprodává výrobci nebo zpracovatelm (mstské sbrné dvory). Shromažování zptných tok ve skladech pedstavuje pouze mezistupe pro jejich další zpracování. Na základ informací získaných pi píjmu produktu plynule dojde k pechodu do fáze tídní. ešením pinášejícím pidanou hodnotu je, aby místo sbru a tídní bylo spolené. Pi tídní je rozhodnuto, zda lze výrobek optovn použít nebo pepracovat, recyklovat nebo zlikvidovat. Zpracování vráceného zboží je limitováno vlastním charakterem výrobku. 3.2 Informace o zptných tocích Vrácený výrobek musí do systému zptné logistiky vstupovat s informacemi od zákazníka (co, jak, pro, kdy). Tyto informace by mly být dkladn shromáždny, protože budou primárními kritérii hodnocení v dalších fázích procesu. ešením jsou 2D árový kód (pop. RFID systém záleží na používaném zpsobu identifikace), kterým mže být zboží oznaeno. Dležitým prvkem je také využívání informaního systému pro zptnou logistiku, kde bude založena karta daného výrobku s uvedeným kódem a doplkovými informacemi. Na tomto principu mže vrácený výrobek projít celým zptným procesem, kde v každé jeho fázi budou moci být pidávané další získané informace až po finální naložení s výrobkem. 230

9 3.3 Informaní systémy zptných tok Informaní systému pro zptnou logistiku jsou sestaveny na základ specifických požadavk zptných tok v podniku, kterými se liší od hodnotového toku smrem k zákazníkovi. Hlavními rozdíly jsou dostupnost dostateného množství a kvality dat a pedevším skutenost, že ízení zptného toku je založeno na výjimkách. Systém musí obsáhnout informace související s produktem, jeho umístním, užíváním, legislativou, trhy a podnikovými procesy v reverzní logistice. Získávání informací usnaduje používání internetového rozhraní, kde mže být uveden postup pro vrácení zboží. První kontakt mže být založen na vyplnní dotazníku o vraceném výrobku. Po jeho odeslání je vyhodnocen stav zboží a zpsob dalšího postupu pro jeho vrácení i dvody k odmítnutí požadavk zákazníka. Klasický (dopedný) materiálový tok v logistickém etzci podléhá nutnosti správných a vasných informací. Stejn je tomu také u reverzní logistiky, kde dostupnost informací rozhoduje o efektivnosti a snižování náklad. Obecn fungující model reverzní logistiky a sbru dat není ustáleným pravidlem. Zptné toky jsou velmi citlivým a diskutovaným tématem firem, kterým je tato otázka ešení naízena platnou legislativou. Standardizované ešení sbru dat a práce s nimi ztžují také individuální charakteristiky vraceného zboží. ZÁVR Procesní ízení logistických inností je závislé na dostateném sdílení informací, což platí také pro reverzní logistiku. Podstata sklad ve zptných tocích je pedevším v tvorb pidaných hodnot. S vráceným zbožím musí být aktivn pracováno a tzn. nap. tídno, pepraveno k dalšímu zpracování apod. Samotné shromažování je velmi neefektivní a nákladné. Podprné nástroje ízení zptných tok, jako jsou prvky automatické identifikace, informaní systémy i legislativa sice existují, ale obecn fungující modely ízení nejsou ješt osvdeny. LITERATURE [1] LAMBERT, Douglas M.; STOCK, James R.; ELLRAM, Lisa M. Logistika. 2. vyd. Brno : CP Books, s. ISBN

10 [2] STEHLÍK, Antonín; KAPOUN, Josef. Logistika pro manažery. Praha : Ekopress, s. ISBN [3] Logistika [online] [cit ]. Systémy správy skladu a jejich možné pínosy. Dostupné z WWW: < ISSN [4] SÚ [online] [cit ]. Elektronické sdílení informací v rámci koordinace dodavatelských etzc. Dostupné z WWW: < koordinace_dodavatelskych_retezcu>. [5] ERNÝ, Josef. Systems Integration Conference Archive [online] [cit ]. ízený sklad v dodavatelském etzci. Dostupné z WWW: < ISBN [6] ŠKAPA, Radoslav. Reverzní logistika [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2005 [cit ]. Dostupné z WWW: < ISBN

IS KONTI AS SOFTWARE SUPPORT OF INTERMODAL TERMINAL

IS KONTI AS SOFTWARE SUPPORT OF INTERMODAL TERMINAL IS KONTI AS SOFTWARE SUPPORT OF INTERMODAL TERMINAL David Krásenský 1 ABSTRACT The important prerequisites of an effective and flexible operation of an intermodal terminal is a suitable information system,

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE.

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Důležitou činností v řízení materiálového toku je přesná znalost pohybu materiálů, polotovarů a výrobků umístěných v různých

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

LOGISTIKA PRO MANAŽERY

LOGISTIKA PRO MANAŽERY Antonín Stehlík Josef Kapoun. LOGISTIKA PRO MANAŽERY ~EKOPRESS í II Obsah.,.,! \ Pfedmluva.......................................................... 9 CAST A...........................................................

Více

REVERSE LOGISTICS IN THE TRANSPORT COMPANY

REVERSE LOGISTICS IN THE TRANSPORT COMPANY REVERSE LOGISTICS IN THE TRANSPORT COMPANY Rudolf Kampf, Daniela Hykšová 1 ABSTRACT Content of this article focuses on waste management and his connection with tasks referring to reverse logistics, mainly

Více

NIKA Logistics zajišťuje komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. Předpokladem pro nás je

NIKA Logistics zajišťuje komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. Předpokladem pro nás je S K L A D O V A C Í A L O G I S T I C K É S L U Ž B Y NIKA Logistics zajišťuje komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. Předpokladem pro nás je

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A KONTROLNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A KONTROLNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A KONTROLNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI AN ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF INTEGRATED TRANSPORT SYSTEMS AND A CONTROL SYSTEM OF TRANSPORT SERVICE Jan

Více

Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok. michal.sláma@opava.cz

Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok. michal.sláma@opava.cz Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok michal.sláma@opava.cz Regulace a normy v IT Mezinárodní regulace Národní legislativa Mezinárodní normy Národní normy Oborové standardy Best practices

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

5.0. Cíl prezentace. Osv tlit d vody, jež vedly k p ijetí znaku erveného k íže a pozd ji znaku erveného p lm síce.

5.0. Cíl prezentace. Osv tlit d vody, jež vedly k p ijetí znaku erveného k íže a pozd ji znaku erveného p lm síce. Pátá kapitola ZNAK ZNAK PREZENTACE 5.0. Cíl prezentace Osvtlit dvody, jež vedly k pijetí znaku erveného kíže a pozdji znaku erveného plmsíce. Pipomenout pravidla používání znaku a poukázat na možná zneužití.

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Současné aplikace IS/ICT Informační systémy a databázové systémy Databázová technologie Informační systémy Aplikační architektura Vlastníci, management Business Intelligence, manažerské

Více

Pidlení student vedoucím bakaláských prací akademický rok 2009/2010

Pidlení student vedoucím bakaláských prací akademický rok 2009/2010 Pidlení student vedoucím bakaláských prací akademický rok 2009/2010 Studenti jsou povinni se dostavit na termín 1. konzultace stanovený vedoucím bakaláské práce, v pípad individuální konzultace vedoucího

Více

CONTROL REVERSE LOGISTICS

CONTROL REVERSE LOGISTICS CONTROL REVERSE LOGISTICS Lukáš Zákora, Josef Samson 1 ABSTRACT Article deals about management of reverse logistic, about its activities and aplication of reverse logistic in distribution and logistic

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Bc. Zuzana Kůdelová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Bc. Zuzana Kůdelová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2010 Bc. Zuzana Kůdelová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové

Více

INTEGROVANÝ TALENT MANAGEMENT NOVÉ PARADIGMA PRO TALENT MANAGEMENT

INTEGROVANÝ TALENT MANAGEMENT NOVÉ PARADIGMA PRO TALENT MANAGEMENT INTEGROVANÝ TALENT MANAGEMENT NOVÉ PARADIGMA PRO TALENT MANAGEMENT Dana Egerová ÚVOD V dnešním dynamicky promnlivém a siln konkurenním podnikatelském prostedí nabývají lidské zdroje strategického významu

Více

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL Jiří Čejka, Ladislav Bartuška 1 ABSTRACT The article deals with the provision of transport services through an alternative method - buses on call. This new technology

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

Vyjádení. k žádosti o vydání integrovaného povolení Wienerberger cihláský prmysl, a. s.

Vyjádení. k žádosti o vydání integrovaného povolení Wienerberger cihláský prmysl, a. s. Vyjádení k žádosti o vydání integrovaného povolení Wienerberger cihláský prmysl, a. s. V Praze, 08.08.2007 Zadavatel: Krajský úad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostedí a zemdlství 28. íjna 117,

Více

OBSERVANCE OF CONDITIONS OF ADR TRANSPORTATION IN THE CZECH REPUBLIC

OBSERVANCE OF CONDITIONS OF ADR TRANSPORTATION IN THE CZECH REPUBLIC OBSERVANCE OF CONDITIONS OF ADR TRANSPORTATION IN THE CZECH REPUBLIC Nina Kudláčková 1 ABSTRACT The article deals with observance of conditions of ADR transportation in the Czech Republic. It focuses namely

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ KONKRÉTNÍHO PODNIKU

SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ KONKRÉTNÍHO PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ KONKRÉTNÍHO PODNIKU Stock holding of a concrete company Bakalářská práce Vedoucí práce: doc.

Více

Systematika plánování ve společnosti Bosch Diesel, s. r. o.

Systematika plánování ve společnosti Bosch Diesel, s. r. o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Studijní obor: Management Název diplomové práce: Systematika plánování ve společnosti Bosch Diesel, s. r. o. Autor diplomové práce: Bc. Ondřej Pavlovič

Více

Elektronický kód produktu Standard pro RFID

Elektronický kód produktu Standard pro RFID Elektronický kód produktu Standard pro RFID Daniel Lopour Kdo jsme? The global language of business GS1 je nezisková organizace zabývající se vývojem globálního standardu pro identifikaci zboží a služeb

Více

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Department of Computer Systems Faculty of Information Technology Czech Technical University in Prague František Klíma, 2011 Finanční řízení informatiky, MI-FRI,

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zpětná logistika v Dopravním podniku města Pardubice Daniela Hykšová Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Podniková logistika, její uplatňování, význam a možnosti vylepšení u vybrané firmy Bc. Daniela Pourová Diplomová

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS Helena Becková 1 ABSTRACT The paper deals with business communication with a focus on logistic firms. It characterises forms of business communication, both classic

Více

PROCESS AUTOMATION IN STORAGE RACKING SYSTEMS

PROCESS AUTOMATION IN STORAGE RACKING SYSTEMS PROCESS AUTOMATION IN STORAGE RACKING SYSTEMS Marcela Nekutová 1 ABSTRACT Global business concept is quite difficult and for companies becomes a challenge to manage corresponding processes with products

Více

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení 1 Klientský portál WEB-UDS Plánovaný rozvoj systému UDS, který se oproti pvodnímu vnitropodnikovému systému i24reus vrací k využití standardní aplikaní úrovn, nyní zaazuje další stupe sdílení dat pes webové

Více

Logistika (nejen) pro e-commerce. Milan LUDVIK ZETES CZ Managing Director milan.ludvik@cz.zetes.com www.zetes.com

Logistika (nejen) pro e-commerce. Milan LUDVIK ZETES CZ Managing Director milan.ludvik@cz.zetes.com www.zetes.com Logistika (nejen) pro e-commerce Milan LUDVIK ZETES CZ Managing Director milan.ludvik@cz.zetes.com www.zetes.com Důvěrné informace ZETES Tento dokument obsahuje důvěrné informace a je majetkem ZETES Solutions

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy WMS OSIRIS

Jak efektivněji řídit skladové procesy WMS OSIRIS Jak efektivněji řídit skladové procesy WMS OSIRIS Josef Černý, ICZ a. s. 7.6.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady Řízený sklad WMS OSIRIS Základní charakteristika Ukázka Přínosy Jak se chovají úspěšné

Více

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Koncepce projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Identifikaní íslo projektu. 414 Zkrácený název projektu : "Absolvent pro poteby prmyslu" 1. Úvod

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING

SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING Jaromír Široký 1, Michal Dorda 2 Anotace: Článek popisuje simulační model práce veřejného logistického centra, který byl

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-STED Poslání peovatelské služby Peovatelská služba M Brno -sted je zaízení, které prostednictvím svých služeb pomáhá seniorm a zdravotn

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

VYHODNOCENÍ PLNNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2010

VYHODNOCENÍ PLNNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2010 VYHODNOCENÍ PLNNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2010 listopad 2011 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikaní údaje Objednatel Název : Krajský úad Královéhradeckého

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku V rámci mojí disertační práce s názvem Využití datové základny ERP pro APS/SCM v plánování produkčních systémů na fakultě Podnikatelské na VUT v Brně Pro zpracování výzkumu

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

Optimalizace systému skladového hospodářství ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. Bc. Kateřina Cáderová

Optimalizace systému skladového hospodářství ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. Bc. Kateřina Cáderová Optimalizace systému skladového hospodářství ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. Bc. Kateřina Cáderová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce je snaha o optimalizaci

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. Obchodní název pípravku: NOVOZIR MN 80 dle vyhlášky. 231/2004 Sb. Datum aktualizace: 20.9.2005

BEZPENOSTNÍ LIST. Obchodní název pípravku: NOVOZIR MN 80 dle vyhlášky. 231/2004 Sb. Datum aktualizace: 20.9.2005 BEZPENOSTNÍ LIST Obchodní název pípravku: NOVOZIR MN 80 dle vyhlášky. 231/2004 Sb. Datum aktualizace: 20.9.2005 1. Identifikace pípravku a výrobce 1.1. Identifikace pípravku: Obchodní název: Novozir MN

Více

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM Rudolf Kampf, Eva Zákorová 1 Anotace: Článek se zabývá vlivem vybraných činností na dopravní systém a vlivem dopravního

Více

INVENTORY MANAGEMENT

INVENTORY MANAGEMENT INVENTORY MANAGEMENT Ing. Lukáš Polanecký 1 ABSTRACT Subject of the article Inventory Management was to define the inventory and their various subgroups. Treatise was especially inventory management in

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB Catalogue of public services Ing Renáta Halásková, PhD Vysoká škola logistiky v Přerově, Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín e-mail: renatahalaskova@vslgcz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na

Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na S K L A D O V A C Í A L O G I S T I C K É S L U Ž B Y Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

Zadávací dokumentace bez příloh

Zadávací dokumentace bez příloh Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Zadávací dokumentace bez příloh Část P1_2_7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve znní III. opatení k náprav ze dne 14. 11. 2012 k nadlimitnímu ízení realizovanému dle ustanovení 21 odst.

Více

WAREHOUSE MANAGEMENT METHODS

WAREHOUSE MANAGEMENT METHODS WAREHOUSE MANAGEMENT METHODS Rudolf Kampf 1, Jaroslav Morkus 2 ABSTRACT Paper deals with the methods of inventory control in warehouse management. The paper deals with a general description of the methods

Více

Softwarová řešení pro intralogistické procesy

Softwarová řešení pro intralogistické procesy Software Solution Softwarová řešení pro intralogistické procesy Od flexibilních základních řešení po komplexní skladové hospodářství: JMIF, Kardex Drive, Power Pick Global Software Solution Warehouse Management

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT FINANNÍ ÍZENÍ HOLDINGU TITLE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK íloha. 4 ke Smlouv Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p. o. Denní stacioná Kopretina, Vlovice. 76, 742 21 Kopivnice DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A

Více

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004)

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004) STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004) Praha 2004 1 Obsah Státní energetické koncepce (SEK): str.: Vize, cíle, nástroje SEK 3 Sumarizace

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Klub ekonom škol,o.s. Radlická 1302/76 150 00 Praha 5-Smíchov IO:64936759 Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz Identifikace

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I

KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I INFORMAČNÍ SYSTÉMY POUŽÍVANÉ V MANAŽERSKÉ PRAXI pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.:

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R088 Podniková ekonomika a management provozu A N A L Ý Z A Ř Í Z E N Í S K L A D U N Á H R A D N Í C H

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

ÍRU KA PRO PRÁCI NA OTEV ENÉ TECHNOLOGII Jaderná elektrárna Temelín

ÍRU KA PRO PRÁCI NA OTEV ENÉ TECHNOLOGII Jaderná elektrárna Temelín ÍRUKA PRO PRÁCI NA OTEVENÉ TECHNOLOGII ŠKOLENÍ ZAVCIP Zpracovatel: Platnost od: Ing. Petr Koláek, Ph.D. 23.11.2015 íruka pro práci na otevené technologii ZÁKLADNÍ ÚEL PRAVIDEL ZAVCIP Otevená technologie

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA. Řízení zásob v dodavatelsko-odběratelském řetězci. Ing. Lucie Schacherl

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA. Řízení zásob v dodavatelsko-odběratelském řetězci. Ing. Lucie Schacherl UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Řízení zásob v dodavatelsko-odběratelském řetězci Ing. Lucie Schacherl Dizertační práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm Název veejné zakázky: Konstrukní prvky modulárních robot v. lineárních a rotaních pohon Odvodnní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Technická podmínka: Odvodnní

Více

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Datum jednání: 09. 06. 2014 Čas jednání: 13:00 Místo jednání: Pracovní skupina: 2 Integrace dopravy Jednací místnosti č. 314 (stará budova) Centra

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE. Optimalizace vybraného distribučního řetězce. Vedoucí práce: Ing. Radek Toušek, Ph.D.

EKONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE. Optimalizace vybraného distribučního řetězce. Vedoucí práce: Ing. Radek Toušek, Ph.D. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA: Řízení STUDIJNÍ PROGRAM: N6208 Ekonomika a management STUDIJNÍ OBOR: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace

Více

Dopravní fakulta Jana Pernera Jan Perner

Dopravní fakulta Jana Pernera Jan Perner Dopravní fakulta Jana Pernera Jan Perner Transport Faculty Katedra dopravní infrastruktury Department of Transport Infrastructure Katedra dopravního

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Sikafloor Proseal 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA

Sikafloor Proseal 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA Datum vydání: 3. 12. 2004 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití látky / pípravku

Více

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010 po oprav OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské innosti 2. Hospodáské výsledky emitenta za pololetí,

Více

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad;

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad; Oznámení zámru Zaízení ke sbru, výkupu, skladování, úprav, tídní nebo využívání odpad Oznámení pro zjišovací ízení v rozsahu pílohy. 3 zákona.100/2001 Sb; O posuzování vlivu na životní prostedí, v platném

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Vyjádení. k žádosti o vydání integrovaného povolení JAVE Velké Nmice, a.s. CENIA, eská informaní agentura životního prostedí

Vyjádení. k žádosti o vydání integrovaného povolení JAVE Velké Nmice, a.s. CENIA, eská informaní agentura životního prostedí Vyjádení k žádosti o vydání integrovaného povolení JAVE Velké Nmice, a.s. CENIA, eská informaní agentura životního prostedí Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10 tel.: +420 267 225 232 fax: + 420 271 724 306

Více

SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL

SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL SYSTEM FOR CONFIGURATION OF COMMUNICATION TERMINALS AND VISUALIZATION OF STATE INFORMATION FROM RAIL VEHICLES

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY 134 Ing. Luděk Volf e-mail: ludek.volf@fs.cvut.cz Ing. Libor Beránek e-mail: libor.beranek@fs.cvut.cz Ing. Petr Mikeš e-mail: p.mikes@fs.cvut.cz Ing. Igor Vilček, Ph.D. Katedra manažmentu a ekonomiky SjF

Více

Podnikové informační systémy Jan Smolík

Podnikové informační systémy Jan Smolík Podnikové informační systémy Jan Smolík Zobecněné schéma aplikační architektury Vlastníci, management Aplikační architektura podnikové informatiky Business Intelligence, manažerské aplikace Obchodní partneři

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Andrea Orságová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Andrea Orságová MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Andrea Orságová MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Andrea Orságová Řízení dodavatelského řetězce ve stavebním podniku Supply

Více

VYBRANÉ PŘEPRAVY A ULOŽENÍ ZBOŽÍ V PŘEPRAVNÍ JEDNOTCE THE SELECTED TRANSPORTATION OF SPECIAL INTERMODAL UNITS

VYBRANÉ PŘEPRAVY A ULOŽENÍ ZBOŽÍ V PŘEPRAVNÍ JEDNOTCE THE SELECTED TRANSPORTATION OF SPECIAL INTERMODAL UNITS VYBRANÉ PŘEPRAVY A ULOŽENÍ ZBOŽÍ V PŘEPRAVNÍ JEDNOTCE THE SELECTED TRANSPORTATION OF SPECIAL INTERMODAL UNITS Jaromír Široký 1 Anotace: Příspěvek je zaměřen inovativním přepravním jednotkám a jejich využití

Více