JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Bakalářská práce"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra jazzové interpretace Studijní obor Jazzová interpretace Bubeníci jakožto vůdčí osobnosti jazzových ansámblů v historii Bakalářská práce Autor práce: Michael Nosek Vedoucí práce: odb. as. Kamil Slezák Oponent práce: MgA. Martin Kleibl Brno 2014

2 Bibliografický záznam NOSEK, Michael. Bubeníci jakožto vůdčí osobnosti jazzových ansámblů v historii [Drummers as leaders of ensembles in jazz history]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, rok Vedoucí bakalářské práce odb. as. Kamil Slezák. Anotace Bakalářská práce Bubeníci jakožto vůdčí osobnosti jazzových ansámblů v historii pojednává o třech bubenících, kteří vedli v historii vlastní jazzovou kapelu, či projekt. Na dva z nich (Buddy Rich a Dave Weckl) se potom zaměřuje podrobněji z hlediska herního stylu, biografie, diskografie, volby nástrojů, celkového zvuku a podobně. Mark Guilliana je zmíněn stručněji. Annotation Bachelor thesis Drummers as leaders of ensembles in jazz history deals with drummers, which led their own jazz band, or project in history. The two of them (Buddy Rich and Dave Weckl) are mentioned with a lot of details focused in terms of playing style, biography, discography, choice of musical instruments, the overall sound etc. Mark Guilliana is mentioned more briefly. Klíčová slova Bubeník; bandleader; Buddy Rich; Dave Weckl; biografie; diskografie; bicí souprava; zajímavosti; publikace; Mark Guilliana. Keywords Drummer; bandleader; Buddy Rich; Dave Weckl; biography; discography; drumset; points of interest; publications; Mark Guilliana.

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne 2. května 2014 Michael Nosek

4 OBSAH 1. ÚVOD PŘEDMLUVA VYMEZENÍ POJMŮ BUDDY RICH O životě Herní styl Zajímavosti Diskografie Spolupráce Ocenění Nástroje Shrnutí DAVE WECKL Fusion O životě Desky Dave Weckla Zajímavosti Weckl jako pedagog Spolupráce Nástroje Shrnutí DALŠÍ ZAJÍMAVÁ OSOBNOST MARK GUILLIANA ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE... 28

5 1. ÚVOD Tato práce bude pojednávat o hráčích na bicí soupravu, kteří zároveň v historii vedli vlastní ansámbl. Budu se snažit přiblížit jejich život, způsob hraní a na základě nahrávek se pokusím blížeji seznámit s jejich charakteristikami, vzájemnými odlišnostmi i spojujícími prvky v jejich hře a pokusím se také popsat a zhodnotit jejich úlohu bandleaderů. Z množství takovýchto osobností jsem si nakonec vybral tři, o kterých bych rád pojednal: Buddy Rich Dave Weckl Mark Guilliana Co se zdrojů týče, budu čerpat z internetu, nahrávek, videí a interview (viz Použité informační zdroje). Tato bakalářská práce má mít charakter spíše encyklopedický. Od mého bádání si slibuji hlubší průnik do dané problematiky, tedy hlavně jakýsi sebevzdělávací proces. Před studiem na JAMU jsem se jazzem příliš do hloubky nezabýval, a proto se domnívám, že i tato práce by mne mohla určitým způsobem dovzdělat v tématice, kterou zde studuji. 1

6 2. PŘEDMLUVA Jak jsem již dříve naznačil, tato práce by neměla být jen prostým absolventským počinem, ale možností proniknout do osobního a profesního života bubeníků, kteří mně imponují svými instrumentálními, improvizačními, vůdčími a jinými schopnostmi. Nikdy jsem se podobnými věcmi nezabýval, pouze jsem konzumoval jejich hudbu. Někdy z laického, jindy z profesního úhlu pohledu, nicméně nijak výrazně. Zhruba v době, kdy jsem začal studovat Katedru Jazzové Interpretace zde v Brně na JAMU, jsem založil vlastní autorský hudební projekt Personal Highway. V době, kdy jsem začal komponovat vlastní hudbu, jsem se částečně byl schopen oprostit od čistě sidemanského a interpretačního pojetí hudby, kterou jsem tehdy tímto způsobem chápal. Role leadera je poměrně delikátní záležitost. Bandleader by měl mít jasnou představu o hudbě, kterou v tělese hraje, měl by být schopen si své názory obhájit před ostatními, zároveň se však otevřít pro konstruktivní kritiku zbývajících členů kapely a podobně. Sám si tyto věci velmi silně uvědomuji při každé zkoušce, koncertu a nahrávání. Myslím si, že být leaderem se nelze vlastně naučit člověk by jím měl být od přírody, podobně jako například pedagog. Ano, na škole se naučí historii, techniky výuky, způsoby ohodnocování studentů a další užitečné věci. Zároveň jej však škola nepřevychová v jeho základním charakteru. Naučí jej, jak si vydobýt autoritu, ale nenaučí jej, jak si ji společně s respektem studentů získat přirozeně. Jsem přesvědčen, že s těmito vlastnostmi se člověk rodí a vidím zde skutečně velkou paralelu mezi pedagogy a vedoucími hudebních souborů. I s vědomím faktu, že žák základní školy do ní chodí z povinnosti, kdežto hráč v kapele častěji ze zájmu. Nicméně ani to není v profesionální sféře pravidlem. Z toho vyplývá, že bandleader kapely, u které nejde tolik o vydělávání si na živobytí, ale o čistou radost z tvoření hudby, má situaci podstatně jednodušší než jeho kolega na opačné straně tohoto řekněme profesně-hudebního spektra. To zde ovšem rozebírat nehodlám. Spíše bych se chtěl zaměřit na jinou věc. Bubeníci, o kterých budu psát, byli bezesporu na tomto poli úspěšní, lze-li tak usuzovat z faktu, že projekty byli schopni 2

7 držet po delší dobu v obdobných sestavách. U každého z nich je však patrné, že cíle dosahovali trochu jiným způsobem. Někteří do hudby byli schopni otisknout více ega, jiní méně a to je podle mne zajímavé. Tím, že ke každému z nich pohovořím krátce o jejich životě a backgroundu a přiblížím tím tak jejich povahové rysy, bude vzrušující sledovat, zda sami sebe v hudbě potvrzují, či negují... 3

8 3. VYMEZENÍ POJMŮ Abychom se v celé práci lépe orientovali, uvádím zde krátký slovníček pojmů, se kterými se budeme v tomto textu často setkávat. Leader obecně vůdce, vůdčí osobnost ; Bandleader kapelník; Sideman člen kapely, který není bandleadrem; Improvizace způsob hraní, kdy hráč využívá momentální situace v hudbě a dotváří, či ji přímo vytváří, za použití všech svých hráčských dovedností a schopností. Jde tedy o vysoce autentickou a osobní činnost, která by však vždy měla sloužit hudbě jakožto celku; Jazz jde o typ afro-americké hudby, který se zformoval mezi koncem 19. st. a počátkem 20. st. v USA jako kombinace evropské harmonie a forem s africkými hudebními elementy jako jsou blue tóny, improvizace, polyrytmy, synkopy a houpavé frázovaní. 1 Nicméně dnes již toto slovo já osobně chápu jinak. Podle mě je jazz obecně hudba, která vysloveně stojí na improvizaci a tvůrčím reagování na momentální hudební situaci. Proto zde uvádím i bubeníky, kteří jazz, jakožto styl, ve svých projektech nehrají, nicméně projekty v tomto slova smyslu duch jazzu nepostrádají; Groove anglický výraz pro drážku. Napadá mě elegantní vysvětlení když jehla gramofonu jede ve drážce, hudba hraje a jede, když je jehla mimo a přeskakuje, tak to každého ruší; Sticking rukoklad; Endorsement firemní hráčství, interpret tedy propaguje konkrétní značku hudebního nástroje; Patern rytmický vzorec (často charakteristický pro danou píseň, často se opakující); Snare drum malý buben, virbl, slangově taky rytmičák, struňák a podobně; 1 Alyn Shipton, A New History of Jazz, 2.vyd., Continuum, 2007, str

9 Rudiment ustálený krátký rytmický vzoreček s daným rukokladem, obsahující různé technické prvky (akcenty, ozdoby a podobně). Známe jich několik desítek; Bass drum velký buben, basový buben, slangově též kopák, šlapák, dupák a podobně; Kvantizace proces, kdy je vše zarovnáno a zaokhrouhleno k určité hodnotě. V našem případě pokud zahraji jeden takt nepřesně, dá se zkvantizovat na mřížce například na šestnáctinové hodnoty. Ve výsledku to znamená, že každý úder zazní na některou z šestnáctek, i když jsem jej nahrál mimo ni; Tom tom zavěšený buben - tzv. kotel ; Floor tom buben na nožičkách; Trigger doslovný překlad = spouštěč. Jde o piezzo snímač, který snímá vibrace (v našem kontextu vibrace blány) a dá signál zvukovému modulu, že se do bubnu právě udeřilo. Zvukový modul může na základě tohoto signálu ve stejný čas spustit ze své banky zvuk, který je následně poslán do PA, odposlechového monitoru, či do zvukové karty; Cross lichá rytmická fráze, která je opakovaně hrána přes sudý takt, nebo naopak. Kříží se tedy sudé do lichého a liché do sudého; Polymetrie v podstatě něco podobného jako cross jde o užití dvou různých meter najednou, které mezi sebou mají určitý vztah; Noise Gate termín ze studiové praxe. Jde o efekt, který způsobí, že se daný zvuk vypne, když dosáhne určené minimální dynamiky; Lick signifikantní, krátká a efektní hudební myšlenka interpretovaná na nástroj; Hi-hat párové doprovodné činely, jejichž vzájemná vzdálenost je ovládána pomocí pedálu; Crash typ středně velkého činelu, který se primárně užívá k větším akcentům; Ride velký doprovodný činel; Swish velký činel k doprovodu i k akcentům. Kvůli ohnutému okraji směrem vzhůru a často i nýtkům, které prodlužují dozvuk, má orientální zvukový charakter; Splash velmi malý činel, který slouží k rychlé akcentaci v nižších dynamikách; Race car sportovní automobil určený k závodění; 5

10 Comping improvizovaná výplň do fundamentálního swingového rytmu, která se nejčastěji hraje na velký, nebo malý buben; Overdrive typický kytarový efekt, který k původnímu signálu přidává ještě jeho zkreslenou variantu. 6

11 4. BUDDY RICH 4.1. O životě Jednou bezesporu z nejzajímavějších a zároveň nejkontroverznějších postav ve světě hry na bicí nástroje byl určitě Buddy Rich. Vlastním jménem Bernard Rich. Narodil se 30. září 1917 v newyorském Brooklynu. Jeho rodiče byli salónní umělci židovského původu, kteří provozovali vaudeville (= hudebně-dramatický program, zahrnující zejména zpěv a tanec. Časem se z něj vyvinula opereta, varieté a později muzikál). Měl tedy k hudbě jako takové přístup už od útlého dětství. Jeho talent pro rytmus byl záhy rozpoznatelný. Jeho otec jej prý v jeho pouhých dvanácti měsících pozoroval, kterak naprosto přirozené tvořil jednoduché rytmy v kuchyni pomocí lžiček. Nešlo údajně jen o prosté dětské bouchání do hrnců a pokliček, bylo znát, že malý Bernard byl schopen udržet tempo i rytmus. Možnost vystupování zázračného dítěte v představeních svých rodičů se tedy přímo nabízela. První veřejné vystoupení Buddy odehrál ve svém roce a půl. Jeho sólové číslo mělo název Traps the Drum Wonder. Do svých jedenácti let se stal druhým nejvíce vydělávajícím dětským umělcem na světě (bral cca 4000 USD měsíčně). Richovu osobnost lidé z jeho okolí často označovali za cholerickou, výbušnou až útočnou. Zároveň byl také velmi společenský, zábavný, pohotový a vtipný. Často se proto během své kariéry objevoval v nejrůznějších amerických televizních talk show. Jeho, řekněme negativní stránky povahy, se pak ponejvíce projevovaly v profesním životě. Vyžadoval od svých spoluhráčů maximální nasazení, výkon a podřízení se konceptu. Na druhou stranu totéž automaticky on nabízel jim. Jako bandleader začal působit již ve věku jedenácti let. Není se čemu divit jeho charakterové vlastnosti v kombinaci se skutečně nebývalou dávkou hudebního nadání k tomu zkrátka přímo vybízely. Mimo hraní na bicí se do vaudevillových představení zapojoval také coby stepař a velmi slušný zpěvák. Svůj vlastní zásadní big band potom založil v roce Nešlo ovšem o první pokus mít čistě vlastní big band. 7

12 V roce 1946 postavil kapelu, kterou finančně podpořil Frank Sinatra, ovšem ta se nechytla a záhy zanikla. Nicméně i jako sidemana si jej mnoho autorů a interpretů oblíbilo a bylo ochotno za něj platit skutečně velké peníze (v 50. letech 6000 USD měsíčně u Harry James Orchestra) Herní styl Buddy Rich bezesporu vynikal do té doby naprosto nebývalou technikou, rychlostí, precizností zadělování subdivizí, výborným kapelovým timingem, razancí a výdrží. Dodnes je jeho hráčský styl do jisté míry nadčasový a obdivovaný. Používal hojně střídavé údery ať už na bubínku, nebo na celé soupravě. Často křížil ruce při hraní mezi floor tomem a malým bubnem. Velmi výrazný prvek v kombinaci s tradičním držením paliček byl potom určitě push-pull v levé ruce, který dovedl dle mého názoru snad na samotnou hranici fyzických možností. Také byl známý svými bubenickými triky konkrétně schopností hrát rychlé střídavé údery paličkami o sebe. Díky svým instrumentálním a improvizačním schopnostem hrával často a rád během svých koncertů dlouhá bubenická sóla. Avšak s odstupem času se mi tato sóla již zdála poněkud samoúčelná. Mám pocit, jako kdyby byl jejich obsah koncipován hlavně pro pobavení publika. Často se opakoval podobný koncept mnoho not, mnoho rudimentálních rozkladů po soupravě, nečekané decrescendo před vyvrcholením sóla, zpomalení střídavých úderů na bubínku a následné zrychlení s frenetickým závěrem přes celou soupravu, kde používal i techniku hraní na činely zespoda. Nezřídka předvedl také rychlou kadenci střídavých úderů, které plynule zeslaboval až do maximálního pianissima hraného pouze hlavičkami paliček na ráfek malého bubnu (alikvótní efekt). Z mého úhlu pohledu v něm možná trochu zanechal vliv jeho poněkud estrádní počátek kariéry. Zde se taky, dle mého, naplno projevovalo jeho bezesporu silné ego. Pro mne jeho sóla malinko postrádaly větší muzikálnost často šlo o přehlídku obdivuhodné techniky. Pravidelně se účastnil také takzvaných drum battles bubenických bitev, kde se bubeníci navzájem vybičovávali k technickým a ekvilibristickým výkonům. Takto se utkával kupříkladu s Gene Krupou, Maxem Roachem, Jerrym Lewisem, Edem Shaughnessym, či fiktivním Animalem z Muppet 8

13 Show (plyšová postavička, kterou ovládal loutkoherec a která vypadala, že hraje na miniaturní bicí soupravu) Zajímavosti Buddy Rich nikdy neprošel žádným formálním hudebním vzděláním ani nikdy nepobíral žádné lekce na bicí soupravu. Nikdy se nenaučil číst noty, tvrdil, že to nepotřebuje. V rozhovoru jeho lead trumpetista Bobby Shew uvedl, že Buddy si byl schopen zapamatovat aranž už na první poslech a pak ji hned zahrát. Proto na první zkoušku často přizval bubeníka, který ovládal četbu, aby mu aranžmá zahrál a mohl jej tak slyšet i s bicími. Buddy také tvrdil, že informace odjinud (například od lektora bicích) doslova degraduje hudební talent. Také se několikrát nechal slyšet, že nikdy necvičil a že hrál a hraje na bicí pouze během svých koncertů. Pokud v tomto mluvil pravdivě, potom jej s klidným svědomím mohu označit za nejtalentovanějšího hráče na bicí soupravu, jakého znám. Pravda však bude asi někde uprostřed. Stihl také založit dva jazzové kluby Buddys Place a Buddys Place II. pásku. Kvůli udržování těla ve formě se také věnoval karate. Byl držitelem černého V roce 1968 byl trestně stíhán za daňový únik, nic se však neprokázalo. Možná díky své vznětlivé povaze, měl Rich také problémy se zdravím. Při nárazu do zdi si zlomil natřikrát levou ruku, ale to jej neodradilo od hry po tři měsíce hrál pouze jednou paží a comping na snare drum nahrazoval compingem pravé nohy na bass drum. V roce 1954 (podle Buddyho slov), či v roce 1959 (podle jiných zdrojů) prodělal první infarkt, po kterém se po deseti dnech zotavil a začal opět hrát. V roce 1983 prodělal druhý, který už však vyžadoval srdeční bypass. V roce

14 mu byl diagnostikován zhoubný mozkový nádor, po jehož operaci následně došlo k srdečnímu selhání, po kterém také zemřel. Můj profesor Kamil Slezák mně vyprávěl historku, kdy Riche vezla sanitka a zdravotníci se jej ptali, zda je na něco alergický. Odpověď zněla, že na country Diskografie Jako bandleader, nebo co-bandleader Buddy stačil za svou kariéru natočit více než čtyřicet pět desek (mezi léty ). Uvedu zde proto jen pár vybraných: 1953: The Flip Phillips Buddy Rich Trio (Clef Records) 1954: The Swinging Buddy Rich (Norgran Records) 1955: The Lester Young Buddy Rich Trio (Norgran) 1955: Krupa and Rich (Clef) s Gene Krupou 1955: The Lionel Hampton Art Tatum Buddy Rich Trio (Clef) (Zde stojí za zmínku fakt, že většinu desky Buddy hraje metličkami, které jinde používá spíše sporadicky.) 1956: This One's for Basie (Verve) reedice v r jako Big Band Shout 1959: Rich versus Roach (Mercury) s Maxem Roachem 1961: Blues Caravan (Verve) 1962: Burnin' Beat (Verve) s Gene Krupou 1965: Are You Ready for This? (Roost) s Louiem Bellsonem 1967: Big Swing Face (Pacific Jazz) Live 1968: Mercy, Mercy (Pacific Jazz) Live 1969: Buddy & Soul (Pacific Jazz) Live 1974: Very Live at Buddy's Place (Groove Merchant) Live 1985: Mr. Drums:...Live on King Street Cafe 10

15 Mimo desek také vydal společně s Henry Adlerem bubenickou publikaci Buddy Rich's Modern Interpretation of Snare Drum Rudiments. Jak už samotný název napovídá, jde o učebnici, která se zabývá technikou rudimentů Spolupráce Buddy je často spojován hlavně se svým big bandem, nicméně jako sideman si během své kariéry zahrál s naprostou většinou světové špičky a to nejen s big bandy, ale také v malých jazzových a později i řekněme takřka rockových kapelách. Uvádím zase skutečně jen ty nejznámější. Louis Armstrong, Count Basie, Benny Carter, Nat King Cole, Miles Davis, Tommy Dorsey, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Duke Ellington, Oliver Nelson, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Lionel Hampton, Woody Herman, Charlie Parker, Art Pepper, Oscar Peterson, Artie Shaw, Bud Powell, Art Tatum, Lester Young, Ray Brown, Barney Kessel, Herb Ellis Ocenění Rich za svůj život obdržel mnoho různých ocenění a poct. Například: The Downbeat Magazine Hall of Fame Award The Modern Drummer Magazine Hall of Fame Award The Jazz Unlimited Immortals of Jazz Award 4.7. Nástroje Buddy za život vystřídal povícero značek bubnů. Patřily mezi ně hlavně modely firem Slingerland, Rogers a Ludwig. Co se činelů týče, hrál výhradně na značku Zildjian. Pojďme se blížeji seznámit s Richovou typickou soupravou, kterou používal na sklonku svého života a tedy i kariéry. 11

16 Po svém druhém infarktu myokardu v roce 1983 Buddy až do své smrti hrál na set Slingerland Radio King bílé barvy, který pocházel ze čtyřicátých let dvacátého století. Bubny pro něj zrepasoval a připravil Joe MacSweeney z firmy Eames Drums 2. Set sestával z pěti bubnů: 24 x14 bass drum, 14 x5,5 snare drum, 13 x9 tom tom připevněný k velkému bubnu a dva 16 x16 floor tomy. Toto je poměrně zajímavé. Mít dva stejně velké kotle v soupravě není příliš časté. Samozřejmě měl oba bubny od sebe frekvenčně odladěny, ale bubeníci častěji volí dva různě velké bubny, aby od nich mohli využít jejich typicky produkovaný zvuk (pro vyšší tón menší buben a pro nižší zase větší). Činely Buddy Rich volil Zildjian, konkrétně modelovou řadu Avedis. Nejčastěji používal 20 Medium ride, 14 New Beat hi-hat, 18 Medium Thin crash, 18 Thin crash, 6, či 8 splash a 22 swish. Činely Avedis Zildjian byly také hojně využívány rockovými bubeníky pro jejich brisknost, silnější projekci a řekněme svítivější zvuk. Buddy je využíval právě kvůli jejich charakteru, který se hodil též pro bigbandové aplikace. Paličky od žádné specifické značky neměl často mu je vyráběly firmy, na jejichž bubny zrovna v té době hrál. V momentální nabídce americké špičkové firmy Vic Firth sice figuruje podpisový model Buddy Rich, ovšem podle lidí, kteří znali Bernarda osobně, takové vůbec nepoužíval. Rámcově by se dalo říci, že jeho modely se nacházely někde mezi specifikacemi 5A a 5B se špičkou podobnou tvaru míče amerického fotbalu a vyrobenou z hikoru. Na otázku jaké paličky používá, odpověděl typicky po svém...používám středně těžké paličky, se kterými mám dobrý pocit v rukou... (Modern Drummer 1975). Obecně byl Buddy znám svým poměrně neprofesionálním přístupem k endorsementu. Říká se, že hrál na bicí takové firmy, která mu nabídla nejvíce peněz. Taky údajně nikdy nebyl dostatečně spokojen zvukově se žádným malým bubnem. Asi jediné, s čím byl opravdu spokojen a neměl zapotřebí změnu, byly právě činely. Je ovšem pravdou, že firma Zildjian ovládala v době Buddyho kariéry prakticky celosvětový trh. Ponejvíce po třicátých letech, ve kterých došlo k přestěhování továrny z Istanbulu do Bostonu. 2 Cohan, Jon. Star Sets: Drum Kits of the Great Drummers, Hal Leonard Corporation. 1995, str

17 4.8. Shrnutí Podle výše uvedených faktů a informací se mi více méně potvrdila má teorie, že Buddy Rich byl nejen výjimečný bubeník a muzikant, ale také velký perfekcionista a člověk, který nebral ne jako odpověď. Byl nesmírně pracovitý, zatvrzelý, nenáviděl nečinnost, měl hudbu jako takovou vždy na prvním místě a v přístupu k ní se projevoval s maximální profesionalitou. Ta ovšem měla i své stinné stránky, často kvůli ní přicházel do konfliktů se svými spoluhráči, u kterých necítil stoprocentní přístup a nasazení. Vždy mu šlo o nejlepší možný výsledek bez ohledu na okolnosti. Ať už zdravotní, lidské, osobní, či jakékoliv jiné. Jako muzikant, bubeník a hudební režisér si zasloužil právem místo na výsluní nejen americké hudební kultury. 13

18 5. DAVE WECKL 5.1. Fusion Jako druhého bubeníka-bandleadera jsem si vybral ke krátkému povídání Dava Weckla. Tento bubeník patří již do zcela jiné generace. Generace, která stojí na základech takzvaného fusion stylu. Fusion můžeme velice zjednodušeně charakterizovat jako skloubení rockového a jazzového přístupu k hudbě. Z jazzu čerpá hlavně po stránce harmonické, kompoziční a aranžérské, z rocku si potom bere předně vyšší dávku syrovosti, energie, zvuku a způsob doprovázení. Kořeny nacházíme hlavně v sedmdesátých letech dvacátého století u kapel Mahavishnu Orchestra, u Billyho Cobhama, Chicka Corey a podobných. V širším kontextu dnes lze tento hudební žánr také vnímat jako nadžánrovou směsici nejrůznějších hudebních stylů, kde spojujícím prvkem je právě jazz O životě Dave Weckl se narodil 8. ledna 1960 v Saint Louis ve státě Missouri. Jeho otec byl amatérským hráčem na piano. Matka sice aktivní muzikantka nebyla, nicméně hudbu měla velmi ráda. Dave na bicí začal hrát v osmi letech. V šestnácti se hraním začal živit a to působením v místních popových a jazzových kapelách. Studoval na běžné střední škole ve státě Missouri a hrál ve školních kapelách, se kterými už takto mladý získal svá první ocenění od NAJE (National Association of Jazz Educators) za mimořádné instrumentální výkony. Když školu v devatenácti letech dokončil, přestěhoval se do Connecticutu. Tam pokračoval ve studiích již na univerzitě v Bridgeportu, na které se věnoval hlavně jazzu, potkal se tam také s českým basistou Miroslavem Vitoušem. Jelikož New York nebyl příliš vzdálen, začal velmi rychle pronikat do tamního hudebního společenství. Naprosto zásadním zlomem v jeho kariéře bylo setkání s pianistou a skaldatelem Chickem Coreou. První velký úspěch 14

19 získal právě v kapele Electric Band Chicka Corey. V té době mu bylo pouhých 25 let a byl vnímán jako velký inovátor, hráč s velice dobrou technikou a nezaměnitelným způsobem doprovodu. Kompozice tehdejší Coreovy kapely byly velmi obtížně hratelné, komplikované a nepřehledné, nicméně Dave si i v takto komplikované hudbě dokázal ještě dotvořit vlastní specifický styl, kterým velmi silně ovlivňoval svou generaci. Dodnes mluví o této kapele jako o největší výzvě, se kterou se kdy setkal. Neexistovaly demo nahrávky, jen komplexní zápis v notách, který údajně někdy poprvé hráli až ve studiu. Stal se už v této době široce populárním fenoménem, který se často skloňoval v odborných časopisech. Po období v Electric Bandu hrával s Mikem Sternem, hrál a také nahrával nejrůznější popovou hudbu a také přišel se svým sólovým debutem Master Plan Desky Dave Weckla Stejně jako na albech s Electric Bandem je album (Master Plan) co do zvuku velmi sterilní, syntetické a neakustické. Dokonce i dechové nástroje nezní příliš živě. Vzhledem k tomu, že Dave hraje velmi slušně na piano, podílel se na většině kompozic jakožto autor a aranžér. Jedinou převzatou skladbou je Softly as a morning sunrise, známý jazzový standard, který ovšem díky fusionovému smýšlení hráčů a zvuku do alba dobře zapadá. Druhou deskou pod Wecklovým jménem byla Heads Up, která následovala dva roky po Master Planu, tedy v roce Ze starého Davova období určitě moje nejoblíbenější. Zvuk je opět sterilní a fusionový. Kompozice jsou malinko propracovanější, je zde slyšet již určitý posun oproti předešlému materiálu. Kapela skvěle frázuje, jsou zde výborné aranže dechových nástrojů, spousta rytmických povinností a samozřejmě mnoho bicích sól, které jsou bez sebemenších pochyb zcela wecklovské. Dave hojně využívá nejrůznějších polymetrických crossů, množství dlouhých, složitých a ucelených myšlenek, které často potvrzuje akcenty na první dobu po čtyřtaktích a tak je patrno, že skutečně velmi dobře ví, co dělá. Používá lineární systém rytmické modely přísně instrumentuje mezi horní a dolní končetiny. K tomu přizpůsobuje i ladění velkého bubnu s velice krátkým a konkrétním zvukem. Tím docílí maximální zvukovou vyrovnanost a čitelnost jednotlivých 15

20 komponentů jeho bicí soupravy. Celkově kapela opět zní velmi nakomprimovaně a díky tomu poněkud sterilně. Sterilita je též podpořena v podstatě zkvantizovanou souhrou všech zúčastněných zkrátka na nahrávce nemáte šanci najít sebemenší nepřesnost či nekonzistentnost. Album je opět velmi dravé a kompozičně je o něco málo vážnější, než předchozí Master Plan. Po dalších dvou letech Dave Weckl přichází se třetí deskou Hard Wired, kterou určitým způsobem uzavírá své starší bubenické a skladatelské období. Deska je určitě z prvních tří nejkomplikovanější a posluchačsky nejnepřístupnější. Podle mého osobního pocitu jde o hudebně nejslabší desku, která oproti prvním dvěma albům malinko ztrácí přímočarost a kompozičně je překombinovaná. Tyto tři alba však mají mnoho společného způsob psaní, interpretace, zvuk. Ten je velmi ovlivněn dobovou nejmodernější elektronikou. Dave Weckl v tomto období své kariéry hojně využíval elektroakustický zvuk barvu akustické soupravy dotvářel elektronikou bicí snímal triggery (piezzo snímači) a k akustickým zvukům samotných bicích potom v reálném čase přiřazoval zvuky elektronické (takzvané samply). Výsledný mix tohoto potom spoluvytvářel jeho osobitý zvuk. Toto míchání akustického a elektronického přístupu jsme si mohli všimnout hlavně v 80. letech minulého století v populární hudbě. Spolu s několika dalšími Dave Weckl tento koncept vmísil i do hudby, která stála na jazzových kořenech. Po čtyřleté odmlce Dave zakládá novou kapelu jednoduše nazvanou Dave Weckl Band. Jejich první deska nazvaná Rhythm of the Soul jasně dokazuje hráčský, filosofický, zvukový a koncepční posun. Jakým směrem? Určitě bych rád zmínil určitý odklon od předchozího zvuku kapela zní mnohem přirozeněji, ačkoli je zde použito množství elektrických nástrojů, bicí zůstávají akustické a hudba zní mnohem organičtěji. Tato skutečnost také prospěla celkové dynamice, zvuk již není tak chemický, a má přirozenější charakter. Dalším výrazným prvkem je využívání elektrické kytary, o kterou se dělí fenomenální Buzz Feiten a Frank Gambale. Ve zvuku se podílí jak v rytmickoharmonické složce, tak v melodické, především častým unisonem s tenor saxofonem (velmi zajímavá barva specielně s overdrive zvukem). Oba kytaristé jsou navíc naprosto skvělí sólisté a do hudebního spektra přidávají hodně rockových vlivů a prvků. Dave zde hraje mnohem přehledněji a umírněněji. Jakožto hudebník dozrává a jde mnohem více po samotné muzice. Jelikož se jedná o bubenickou desku a projekt, 16

21 nechybí zde samozřejmě několik bicích sól. Ty však působí velmi přirozeně a skvěle zapadají do celkového hudebního konceptu. Jak již samotný název napovídá, hudba je silně inspirována soulem a RnB. Melodie se také liší Dave (společně s Jay Oliverem) zde jako skladatel krásně odhaluje i jemnost a velký cit pro estetiku a krásu jako takovou (skladba Someone is Watching ). Weckl se na tomto albu také pouští do interaktivnějšího hraní. Projevuje se to v ochotě riskovat a nacházet tak věci, které celou hudbu posunují emocionálně a kvalitativně výš. Zkrátka je často cítit, že hraje mnohem více srdcem, než hlavou, jak tomu bylo na trojlístku alb Master Plan, Heads Up a Hard Wired. Pro mne jednoznačně veliké plus. Po roce vydává velmi zvláštní a zajímavé album Synergy. Cítím z názvu a z poměrně slušné znalosti desky, že nejde jen o pouhý název, ale hlavně o koncept. Deska totiž obsahuje skladby mnohých žánrů (jazzrock, poprock, moderní jazz, popjazz, avantgardní fusion, RnB, latin, popjazz balad, funk, RnR, objevíme zde čistě perkusní a velmi chytrou skladbu Cultural Concurence, kde Dave dokazuje, že je schopen hrát velmi melodicky, motivicky a plnohodnotně. Celé album pak navíc zakončuje retrospektivním re-makem první skladby z Master Planu Tower of Inspiration). Ač je tedy žánrově deska velmi pestrá a na první pohled může působit nesourodě, po poslechu již nic takového vyřknouti nelze. Album drží bez ohledu k okolnostem velmi konzistentně (synergicky) při sobě, obsahuje zajímavý hudební materiál a opět bych zde rád vyzdvihl naprosto vynikajícího Buzze Feitena na elektrické kytaře. Tom Kennedy na basovou kytaru se svým skvělým odděleným rytmickým zvukem funguje výtečně, stejně jako na předchozím albu. Podle mne jde o nejlepší sestavu Dave Weckl Bandu za období jeho existence. Po Synergy následovaly další alba v už pozměněné sestavě a hudebně mne již nikterak zvlášť neoslovily. Jako zásadní bych zcela určitě zmínil Heads Up, Rhythm of the Soul a Synergy. Následující desky jsou již velmi sobě podobné a nepřináší nic příliš nového. Jsou však více postaveny na pevných basových groovech, díky nimž má Weckl velký prostor pro vytváření melodičtějších a odvážnějších doprovodů. Pro úplnost zde shrnu všechna Davova autorská alba. 17

22 Dave Weckl: 1990 Master Plan (GRP records) 1992 Heads Up (GRP records) J.K. Special (Lipstick Records) 1994 Hard Wired (GRP records) Dave Weckl Band: 1998 Rhythm of the Soul (Stretch records) 1999 Synergy (Stretch records) 2000 Transition (Stretch records) 2001 The Zone (Stretch records) 2002 Perpetual Motion (Stretch records) 2003 Live (And Very Plugged In) (Stretch records) 2005 Multiplicity (Stretch records) 5.4. Zajímavosti Dave Weckl je nejen hráčem na bicí soupravu, hraje velmi slušně i na piano, aranžuje, skládá, produkuje, mixuje a také se velmi intenzivně věnuje takzvanému home recordingu. Doma v Los Angeles má soukromé studio, ve kterém nahrál většinu svých bicích tracků. Nezajímá se jen o samotné nabírání zvukových stop, ale též o postprodukci. Davova manželka byla profesionální tanečnicí salsy. Samotný Weckl má k salse velmi vřelý vztah. Po jednom koncertě v ostravském Fabricu jsem zaslechl Wecklův rozhovor s nějakým fanouškem, který se jej zrovna na salsu ptal, a zajímalo jej, jaký volil přístup při cvičení podobných rytmů atd. Dave mu odpověděl, že přemluvil manželku, aby mu dávala lekce salsy a že po nějakém čase začal rytmus vnímat z jiného úhlu pohledu z toho tanečního. Říkal, že mu to velmi pomohlo při studiu a následně i u interpretace. 18

Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru

Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na kytaru Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru Bakalářská práce Autor práce: Filip Lukášek, DiS. Vedoucí práce:

Více

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví Diplomová práce Autor práce: Hana Malíková Vedoucí práce: Mgr.

Více

Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa

Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Hra na klarinet Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa Bakalářská práce Autor práce: Michal Kříž Vedoucí práce: doc.

Více

Jazz Černošice 2015-10. ročník

Jazz Černošice 2015-10. ročník 66 2015 2015 Jazz Černošice 2015-10. ročník 10. ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazz Černošice 2015 proběhne od středy 20.5. do soboty 30.5. 2015. Dramaturgie letošního jubilejního ročníku vychází

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Základní taneční edukace muzikálového herce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Základní taneční edukace muzikálového herce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér muzikálového herectví Základní taneční edukace muzikálového herce Diplomová práce Autor práce: Kristýna Štarhová Vedoucí práce: doc.

Více

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POETIKA DIVADEL MALÝCH FOREM

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv počítačových her na děti a mládež Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala:

Více

Vizuální styl a promotion hudebního interpreta. Květoslav Bartoš

Vizuální styl a promotion hudebního interpreta. Květoslav Bartoš Vizuální styl a promotion hudebního interpreta Květoslav Bartoš Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vizuálního stylu a webové prezentace českého drum'n'bassového DJ,

Více

Občasník Hudebního klubu v Orlové 7. číslo FANZINU

Občasník Hudebního klubu v Orlové 7. číslo FANZINU JAMSESSION Měsíc září byl bohatý na hudební události v rámci hudebního klubu. Kromě klubové sešlosti proběhlo v restauraci Route 66 v Orlové vinobraní pořádané hnutím Volím Orlovou. Na vinobraní hrála

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Vacenovský Brno, 2009 Vypracoval: Petr

Více

Týmové role a tvorba týmů. Team Roles and Team Creation. Bakalářská práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Týmové role a tvorba týmů. Team Roles and Team Creation. Bakalářská práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Týmové role a tvorba týmů Team Roles and Team Creation Bakalářská práce Studijní program:

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na violu Příprava dětí ke studiu hry na housle se zaměřením na motivaci a didaktické pomůcky Diplomová práce Autor

Více

Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ

Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Klavírní pedagogika Název práce Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ Bakalářská práce Autor

Více

Walter Gieseking osobnost interpreta

Walter Gieseking osobnost interpreta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Hra na klavír Walter Gieseking osobnost interpreta Diplomová práce Autor práce: BcA. Jiří Hrubý Vedoucí práce: doc.

Více

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko ÚVODNÍ SKRIPTA (nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE připravili: Jiří Neužil Matěj Benko Obsah Slovo úvodem...3 1.11 Některé další hudební zkratky a způsoby

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

John Cage Usměvavý Frankenstein?

John Cage Usměvavý Frankenstein? {82 John Cage Usměvavý Frankenstein? Jaroslav Šťastný Abstract: The first part of a larger study on John Cage and his approach to composition. The various aspects of his work are discussed in separate

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu HUDEBNÍ ROZHLEDY 09 2006 ročník 59 cena 40 Kč vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu Sobota 16. září 2006 15.00 Prof. Dr. Peter-Horst Neumann: Rückert a Mahler odpoledne

Více

Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Vliv žonglování na rozvoj koordinace a motoriky Juggling influence on coordination and motor skills Vedoucí práce: PhDr. Hana Dvořáčková

Více

AKADEMIE ALTERNATIVA s.r.o.

AKADEMIE ALTERNATIVA s.r.o. AKADEMIE ALTERNATIVA s.r.o. Studijní obor: Umělecké terapie Modul A. Muzikoterapie Absolventská práce POSILOVÁNÍ SEBEVĚDOMÍ A SEBEDŮVĚRY S VYUŽITÍM MUZIKOTERAPEUTICKÝCH METOD A TECHNIK Ing. Zuzana Moravová

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Český basketbal jako společenský fenomén Adaptace afroamerických basketbalových hráčů na život v České republice Jakub Němeček Bakalářská práce 2013 Prohlašuji:

Více

Značka v online prostředí. Petr Luljak

Značka v online prostředí. Petr Luljak Značka v online prostředí Petr Luljak Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou prezentací tuzemských značek hudebních vydavatelství Supraphon a Universal Music v online

Více

Já, předmětem grafického designu. Aleš Řepík

Já, předmětem grafického designu. Aleš Řepík Já, předmětem grafického designu Aleš Řepík Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 7 ABSTRAKT Grafický design a konceptuální

Více

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015 METODIKA ODBORNÉ STUDIE ROZHOVORY KURZY KONCERTY SEMINÁŘE SOUTĚŽE IMPROVIZACE VZPOMÍNKY POMŮCKY MATERIÁLY DO VÝUKY POSTŘEHY RECENZE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Obsah Slovo na úvod... 2 Věra Chmelová METODIKA a

Více

Herec komedie dell'arte

Herec komedie dell'arte JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Klaunské scénické a filmové tvorby Herec komedie dell'arte Bakalářská práce Autor práce: Lukáš Karásek Vedoucí práce: Mgr. Martina Musilová,

Více

Rozhovor. Martin Písařík: Moudré spoření: Předčí spořicí účty. Chtěl bych bydlet blízko vesnice a mít blízko do hospody.

Rozhovor. Martin Písařík: Moudré spoření: Předčí spořicí účty. Chtěl bych bydlet blízko vesnice a mít blízko do hospody. 01 2014 Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Rozhovor Martin Písařík: Chtěl bych bydlet blízko vesnice a mít blízko do hospody. Aplikace Finanční rádce Modré pyramidy pro ipad najdete na

Více

Nikdy nekončící probuzení jara

Nikdy nekončící probuzení jara JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Muzikálové herectví Nikdy nekončící probuzení jara Diplomová práce Autor práce: Barbora Remišová Vedoucí práce: Mgr. Klára Latzková Oponent práce:

Více