JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Bakalářská práce"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra jazzové interpretace Studijní obor Jazzová interpretace Bubeníci jakožto vůdčí osobnosti jazzových ansámblů v historii Bakalářská práce Autor práce: Michael Nosek Vedoucí práce: odb. as. Kamil Slezák Oponent práce: MgA. Martin Kleibl Brno 2014

2 Bibliografický záznam NOSEK, Michael. Bubeníci jakožto vůdčí osobnosti jazzových ansámblů v historii [Drummers as leaders of ensembles in jazz history]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, rok Vedoucí bakalářské práce odb. as. Kamil Slezák. Anotace Bakalářská práce Bubeníci jakožto vůdčí osobnosti jazzových ansámblů v historii pojednává o třech bubenících, kteří vedli v historii vlastní jazzovou kapelu, či projekt. Na dva z nich (Buddy Rich a Dave Weckl) se potom zaměřuje podrobněji z hlediska herního stylu, biografie, diskografie, volby nástrojů, celkového zvuku a podobně. Mark Guilliana je zmíněn stručněji. Annotation Bachelor thesis Drummers as leaders of ensembles in jazz history deals with drummers, which led their own jazz band, or project in history. The two of them (Buddy Rich and Dave Weckl) are mentioned with a lot of details focused in terms of playing style, biography, discography, choice of musical instruments, the overall sound etc. Mark Guilliana is mentioned more briefly. Klíčová slova Bubeník; bandleader; Buddy Rich; Dave Weckl; biografie; diskografie; bicí souprava; zajímavosti; publikace; Mark Guilliana. Keywords Drummer; bandleader; Buddy Rich; Dave Weckl; biography; discography; drumset; points of interest; publications; Mark Guilliana.

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. V Brně, dne 2. května 2014 Michael Nosek

4 OBSAH 1. ÚVOD PŘEDMLUVA VYMEZENÍ POJMŮ BUDDY RICH O životě Herní styl Zajímavosti Diskografie Spolupráce Ocenění Nástroje Shrnutí DAVE WECKL Fusion O životě Desky Dave Weckla Zajímavosti Weckl jako pedagog Spolupráce Nástroje Shrnutí DALŠÍ ZAJÍMAVÁ OSOBNOST MARK GUILLIANA ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE... 28

5 1. ÚVOD Tato práce bude pojednávat o hráčích na bicí soupravu, kteří zároveň v historii vedli vlastní ansámbl. Budu se snažit přiblížit jejich život, způsob hraní a na základě nahrávek se pokusím blížeji seznámit s jejich charakteristikami, vzájemnými odlišnostmi i spojujícími prvky v jejich hře a pokusím se také popsat a zhodnotit jejich úlohu bandleaderů. Z množství takovýchto osobností jsem si nakonec vybral tři, o kterých bych rád pojednal: Buddy Rich Dave Weckl Mark Guilliana Co se zdrojů týče, budu čerpat z internetu, nahrávek, videí a interview (viz Použité informační zdroje). Tato bakalářská práce má mít charakter spíše encyklopedický. Od mého bádání si slibuji hlubší průnik do dané problematiky, tedy hlavně jakýsi sebevzdělávací proces. Před studiem na JAMU jsem se jazzem příliš do hloubky nezabýval, a proto se domnívám, že i tato práce by mne mohla určitým způsobem dovzdělat v tématice, kterou zde studuji. 1

6 2. PŘEDMLUVA Jak jsem již dříve naznačil, tato práce by neměla být jen prostým absolventským počinem, ale možností proniknout do osobního a profesního života bubeníků, kteří mně imponují svými instrumentálními, improvizačními, vůdčími a jinými schopnostmi. Nikdy jsem se podobnými věcmi nezabýval, pouze jsem konzumoval jejich hudbu. Někdy z laického, jindy z profesního úhlu pohledu, nicméně nijak výrazně. Zhruba v době, kdy jsem začal studovat Katedru Jazzové Interpretace zde v Brně na JAMU, jsem založil vlastní autorský hudební projekt Personal Highway. V době, kdy jsem začal komponovat vlastní hudbu, jsem se částečně byl schopen oprostit od čistě sidemanského a interpretačního pojetí hudby, kterou jsem tehdy tímto způsobem chápal. Role leadera je poměrně delikátní záležitost. Bandleader by měl mít jasnou představu o hudbě, kterou v tělese hraje, měl by být schopen si své názory obhájit před ostatními, zároveň se však otevřít pro konstruktivní kritiku zbývajících členů kapely a podobně. Sám si tyto věci velmi silně uvědomuji při každé zkoušce, koncertu a nahrávání. Myslím si, že být leaderem se nelze vlastně naučit člověk by jím měl být od přírody, podobně jako například pedagog. Ano, na škole se naučí historii, techniky výuky, způsoby ohodnocování studentů a další užitečné věci. Zároveň jej však škola nepřevychová v jeho základním charakteru. Naučí jej, jak si vydobýt autoritu, ale nenaučí jej, jak si ji společně s respektem studentů získat přirozeně. Jsem přesvědčen, že s těmito vlastnostmi se člověk rodí a vidím zde skutečně velkou paralelu mezi pedagogy a vedoucími hudebních souborů. I s vědomím faktu, že žák základní školy do ní chodí z povinnosti, kdežto hráč v kapele častěji ze zájmu. Nicméně ani to není v profesionální sféře pravidlem. Z toho vyplývá, že bandleader kapely, u které nejde tolik o vydělávání si na živobytí, ale o čistou radost z tvoření hudby, má situaci podstatně jednodušší než jeho kolega na opačné straně tohoto řekněme profesně-hudebního spektra. To zde ovšem rozebírat nehodlám. Spíše bych se chtěl zaměřit na jinou věc. Bubeníci, o kterých budu psát, byli bezesporu na tomto poli úspěšní, lze-li tak usuzovat z faktu, že projekty byli schopni 2

7 držet po delší dobu v obdobných sestavách. U každého z nich je však patrné, že cíle dosahovali trochu jiným způsobem. Někteří do hudby byli schopni otisknout více ega, jiní méně a to je podle mne zajímavé. Tím, že ke každému z nich pohovořím krátce o jejich životě a backgroundu a přiblížím tím tak jejich povahové rysy, bude vzrušující sledovat, zda sami sebe v hudbě potvrzují, či negují... 3

8 3. VYMEZENÍ POJMŮ Abychom se v celé práci lépe orientovali, uvádím zde krátký slovníček pojmů, se kterými se budeme v tomto textu často setkávat. Leader obecně vůdce, vůdčí osobnost ; Bandleader kapelník; Sideman člen kapely, který není bandleadrem; Improvizace způsob hraní, kdy hráč využívá momentální situace v hudbě a dotváří, či ji přímo vytváří, za použití všech svých hráčských dovedností a schopností. Jde tedy o vysoce autentickou a osobní činnost, která by však vždy měla sloužit hudbě jakožto celku; Jazz jde o typ afro-americké hudby, který se zformoval mezi koncem 19. st. a počátkem 20. st. v USA jako kombinace evropské harmonie a forem s africkými hudebními elementy jako jsou blue tóny, improvizace, polyrytmy, synkopy a houpavé frázovaní. 1 Nicméně dnes již toto slovo já osobně chápu jinak. Podle mě je jazz obecně hudba, která vysloveně stojí na improvizaci a tvůrčím reagování na momentální hudební situaci. Proto zde uvádím i bubeníky, kteří jazz, jakožto styl, ve svých projektech nehrají, nicméně projekty v tomto slova smyslu duch jazzu nepostrádají; Groove anglický výraz pro drážku. Napadá mě elegantní vysvětlení když jehla gramofonu jede ve drážce, hudba hraje a jede, když je jehla mimo a přeskakuje, tak to každého ruší; Sticking rukoklad; Endorsement firemní hráčství, interpret tedy propaguje konkrétní značku hudebního nástroje; Patern rytmický vzorec (často charakteristický pro danou píseň, často se opakující); Snare drum malý buben, virbl, slangově taky rytmičák, struňák a podobně; 1 Alyn Shipton, A New History of Jazz, 2.vyd., Continuum, 2007, str

9 Rudiment ustálený krátký rytmický vzoreček s daným rukokladem, obsahující různé technické prvky (akcenty, ozdoby a podobně). Známe jich několik desítek; Bass drum velký buben, basový buben, slangově též kopák, šlapák, dupák a podobně; Kvantizace proces, kdy je vše zarovnáno a zaokhrouhleno k určité hodnotě. V našem případě pokud zahraji jeden takt nepřesně, dá se zkvantizovat na mřížce například na šestnáctinové hodnoty. Ve výsledku to znamená, že každý úder zazní na některou z šestnáctek, i když jsem jej nahrál mimo ni; Tom tom zavěšený buben - tzv. kotel ; Floor tom buben na nožičkách; Trigger doslovný překlad = spouštěč. Jde o piezzo snímač, který snímá vibrace (v našem kontextu vibrace blány) a dá signál zvukovému modulu, že se do bubnu právě udeřilo. Zvukový modul může na základě tohoto signálu ve stejný čas spustit ze své banky zvuk, který je následně poslán do PA, odposlechového monitoru, či do zvukové karty; Cross lichá rytmická fráze, která je opakovaně hrána přes sudý takt, nebo naopak. Kříží se tedy sudé do lichého a liché do sudého; Polymetrie v podstatě něco podobného jako cross jde o užití dvou různých meter najednou, které mezi sebou mají určitý vztah; Noise Gate termín ze studiové praxe. Jde o efekt, který způsobí, že se daný zvuk vypne, když dosáhne určené minimální dynamiky; Lick signifikantní, krátká a efektní hudební myšlenka interpretovaná na nástroj; Hi-hat párové doprovodné činely, jejichž vzájemná vzdálenost je ovládána pomocí pedálu; Crash typ středně velkého činelu, který se primárně užívá k větším akcentům; Ride velký doprovodný činel; Swish velký činel k doprovodu i k akcentům. Kvůli ohnutému okraji směrem vzhůru a často i nýtkům, které prodlužují dozvuk, má orientální zvukový charakter; Splash velmi malý činel, který slouží k rychlé akcentaci v nižších dynamikách; Race car sportovní automobil určený k závodění; 5

10 Comping improvizovaná výplň do fundamentálního swingového rytmu, která se nejčastěji hraje na velký, nebo malý buben; Overdrive typický kytarový efekt, který k původnímu signálu přidává ještě jeho zkreslenou variantu. 6

11 4. BUDDY RICH 4.1. O životě Jednou bezesporu z nejzajímavějších a zároveň nejkontroverznějších postav ve světě hry na bicí nástroje byl určitě Buddy Rich. Vlastním jménem Bernard Rich. Narodil se 30. září 1917 v newyorském Brooklynu. Jeho rodiče byli salónní umělci židovského původu, kteří provozovali vaudeville (= hudebně-dramatický program, zahrnující zejména zpěv a tanec. Časem se z něj vyvinula opereta, varieté a později muzikál). Měl tedy k hudbě jako takové přístup už od útlého dětství. Jeho talent pro rytmus byl záhy rozpoznatelný. Jeho otec jej prý v jeho pouhých dvanácti měsících pozoroval, kterak naprosto přirozené tvořil jednoduché rytmy v kuchyni pomocí lžiček. Nešlo údajně jen o prosté dětské bouchání do hrnců a pokliček, bylo znát, že malý Bernard byl schopen udržet tempo i rytmus. Možnost vystupování zázračného dítěte v představeních svých rodičů se tedy přímo nabízela. První veřejné vystoupení Buddy odehrál ve svém roce a půl. Jeho sólové číslo mělo název Traps the Drum Wonder. Do svých jedenácti let se stal druhým nejvíce vydělávajícím dětským umělcem na světě (bral cca 4000 USD měsíčně). Richovu osobnost lidé z jeho okolí často označovali za cholerickou, výbušnou až útočnou. Zároveň byl také velmi společenský, zábavný, pohotový a vtipný. Často se proto během své kariéry objevoval v nejrůznějších amerických televizních talk show. Jeho, řekněme negativní stránky povahy, se pak ponejvíce projevovaly v profesním životě. Vyžadoval od svých spoluhráčů maximální nasazení, výkon a podřízení se konceptu. Na druhou stranu totéž automaticky on nabízel jim. Jako bandleader začal působit již ve věku jedenácti let. Není se čemu divit jeho charakterové vlastnosti v kombinaci se skutečně nebývalou dávkou hudebního nadání k tomu zkrátka přímo vybízely. Mimo hraní na bicí se do vaudevillových představení zapojoval také coby stepař a velmi slušný zpěvák. Svůj vlastní zásadní big band potom založil v roce Nešlo ovšem o první pokus mít čistě vlastní big band. 7

12 V roce 1946 postavil kapelu, kterou finančně podpořil Frank Sinatra, ovšem ta se nechytla a záhy zanikla. Nicméně i jako sidemana si jej mnoho autorů a interpretů oblíbilo a bylo ochotno za něj platit skutečně velké peníze (v 50. letech 6000 USD měsíčně u Harry James Orchestra) Herní styl Buddy Rich bezesporu vynikal do té doby naprosto nebývalou technikou, rychlostí, precizností zadělování subdivizí, výborným kapelovým timingem, razancí a výdrží. Dodnes je jeho hráčský styl do jisté míry nadčasový a obdivovaný. Používal hojně střídavé údery ať už na bubínku, nebo na celé soupravě. Často křížil ruce při hraní mezi floor tomem a malým bubnem. Velmi výrazný prvek v kombinaci s tradičním držením paliček byl potom určitě push-pull v levé ruce, který dovedl dle mého názoru snad na samotnou hranici fyzických možností. Také byl známý svými bubenickými triky konkrétně schopností hrát rychlé střídavé údery paličkami o sebe. Díky svým instrumentálním a improvizačním schopnostem hrával často a rád během svých koncertů dlouhá bubenická sóla. Avšak s odstupem času se mi tato sóla již zdála poněkud samoúčelná. Mám pocit, jako kdyby byl jejich obsah koncipován hlavně pro pobavení publika. Často se opakoval podobný koncept mnoho not, mnoho rudimentálních rozkladů po soupravě, nečekané decrescendo před vyvrcholením sóla, zpomalení střídavých úderů na bubínku a následné zrychlení s frenetickým závěrem přes celou soupravu, kde používal i techniku hraní na činely zespoda. Nezřídka předvedl také rychlou kadenci střídavých úderů, které plynule zeslaboval až do maximálního pianissima hraného pouze hlavičkami paliček na ráfek malého bubnu (alikvótní efekt). Z mého úhlu pohledu v něm možná trochu zanechal vliv jeho poněkud estrádní počátek kariéry. Zde se taky, dle mého, naplno projevovalo jeho bezesporu silné ego. Pro mne jeho sóla malinko postrádaly větší muzikálnost často šlo o přehlídku obdivuhodné techniky. Pravidelně se účastnil také takzvaných drum battles bubenických bitev, kde se bubeníci navzájem vybičovávali k technickým a ekvilibristickým výkonům. Takto se utkával kupříkladu s Gene Krupou, Maxem Roachem, Jerrym Lewisem, Edem Shaughnessym, či fiktivním Animalem z Muppet 8

13 Show (plyšová postavička, kterou ovládal loutkoherec a která vypadala, že hraje na miniaturní bicí soupravu) Zajímavosti Buddy Rich nikdy neprošel žádným formálním hudebním vzděláním ani nikdy nepobíral žádné lekce na bicí soupravu. Nikdy se nenaučil číst noty, tvrdil, že to nepotřebuje. V rozhovoru jeho lead trumpetista Bobby Shew uvedl, že Buddy si byl schopen zapamatovat aranž už na první poslech a pak ji hned zahrát. Proto na první zkoušku často přizval bubeníka, který ovládal četbu, aby mu aranžmá zahrál a mohl jej tak slyšet i s bicími. Buddy také tvrdil, že informace odjinud (například od lektora bicích) doslova degraduje hudební talent. Také se několikrát nechal slyšet, že nikdy necvičil a že hrál a hraje na bicí pouze během svých koncertů. Pokud v tomto mluvil pravdivě, potom jej s klidným svědomím mohu označit za nejtalentovanějšího hráče na bicí soupravu, jakého znám. Pravda však bude asi někde uprostřed. Stihl také založit dva jazzové kluby Buddys Place a Buddys Place II. pásku. Kvůli udržování těla ve formě se také věnoval karate. Byl držitelem černého V roce 1968 byl trestně stíhán za daňový únik, nic se však neprokázalo. Možná díky své vznětlivé povaze, měl Rich také problémy se zdravím. Při nárazu do zdi si zlomil natřikrát levou ruku, ale to jej neodradilo od hry po tři měsíce hrál pouze jednou paží a comping na snare drum nahrazoval compingem pravé nohy na bass drum. V roce 1954 (podle Buddyho slov), či v roce 1959 (podle jiných zdrojů) prodělal první infarkt, po kterém se po deseti dnech zotavil a začal opět hrát. V roce 1983 prodělal druhý, který už však vyžadoval srdeční bypass. V roce

14 mu byl diagnostikován zhoubný mozkový nádor, po jehož operaci následně došlo k srdečnímu selhání, po kterém také zemřel. Můj profesor Kamil Slezák mně vyprávěl historku, kdy Riche vezla sanitka a zdravotníci se jej ptali, zda je na něco alergický. Odpověď zněla, že na country Diskografie Jako bandleader, nebo co-bandleader Buddy stačil za svou kariéru natočit více než čtyřicet pět desek (mezi léty ). Uvedu zde proto jen pár vybraných: 1953: The Flip Phillips Buddy Rich Trio (Clef Records) 1954: The Swinging Buddy Rich (Norgran Records) 1955: The Lester Young Buddy Rich Trio (Norgran) 1955: Krupa and Rich (Clef) s Gene Krupou 1955: The Lionel Hampton Art Tatum Buddy Rich Trio (Clef) (Zde stojí za zmínku fakt, že většinu desky Buddy hraje metličkami, které jinde používá spíše sporadicky.) 1956: This One's for Basie (Verve) reedice v r jako Big Band Shout 1959: Rich versus Roach (Mercury) s Maxem Roachem 1961: Blues Caravan (Verve) 1962: Burnin' Beat (Verve) s Gene Krupou 1965: Are You Ready for This? (Roost) s Louiem Bellsonem 1967: Big Swing Face (Pacific Jazz) Live 1968: Mercy, Mercy (Pacific Jazz) Live 1969: Buddy & Soul (Pacific Jazz) Live 1974: Very Live at Buddy's Place (Groove Merchant) Live 1985: Mr. Drums:...Live on King Street Cafe 10

15 Mimo desek také vydal společně s Henry Adlerem bubenickou publikaci Buddy Rich's Modern Interpretation of Snare Drum Rudiments. Jak už samotný název napovídá, jde o učebnici, která se zabývá technikou rudimentů Spolupráce Buddy je často spojován hlavně se svým big bandem, nicméně jako sideman si během své kariéry zahrál s naprostou většinou světové špičky a to nejen s big bandy, ale také v malých jazzových a později i řekněme takřka rockových kapelách. Uvádím zase skutečně jen ty nejznámější. Louis Armstrong, Count Basie, Benny Carter, Nat King Cole, Miles Davis, Tommy Dorsey, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Duke Ellington, Oliver Nelson, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Lionel Hampton, Woody Herman, Charlie Parker, Art Pepper, Oscar Peterson, Artie Shaw, Bud Powell, Art Tatum, Lester Young, Ray Brown, Barney Kessel, Herb Ellis Ocenění Rich za svůj život obdržel mnoho různých ocenění a poct. Například: The Downbeat Magazine Hall of Fame Award The Modern Drummer Magazine Hall of Fame Award The Jazz Unlimited Immortals of Jazz Award 4.7. Nástroje Buddy za život vystřídal povícero značek bubnů. Patřily mezi ně hlavně modely firem Slingerland, Rogers a Ludwig. Co se činelů týče, hrál výhradně na značku Zildjian. Pojďme se blížeji seznámit s Richovou typickou soupravou, kterou používal na sklonku svého života a tedy i kariéry. 11

16 Po svém druhém infarktu myokardu v roce 1983 Buddy až do své smrti hrál na set Slingerland Radio King bílé barvy, který pocházel ze čtyřicátých let dvacátého století. Bubny pro něj zrepasoval a připravil Joe MacSweeney z firmy Eames Drums 2. Set sestával z pěti bubnů: 24 x14 bass drum, 14 x5,5 snare drum, 13 x9 tom tom připevněný k velkému bubnu a dva 16 x16 floor tomy. Toto je poměrně zajímavé. Mít dva stejně velké kotle v soupravě není příliš časté. Samozřejmě měl oba bubny od sebe frekvenčně odladěny, ale bubeníci častěji volí dva různě velké bubny, aby od nich mohli využít jejich typicky produkovaný zvuk (pro vyšší tón menší buben a pro nižší zase větší). Činely Buddy Rich volil Zildjian, konkrétně modelovou řadu Avedis. Nejčastěji používal 20 Medium ride, 14 New Beat hi-hat, 18 Medium Thin crash, 18 Thin crash, 6, či 8 splash a 22 swish. Činely Avedis Zildjian byly také hojně využívány rockovými bubeníky pro jejich brisknost, silnější projekci a řekněme svítivější zvuk. Buddy je využíval právě kvůli jejich charakteru, který se hodil též pro bigbandové aplikace. Paličky od žádné specifické značky neměl často mu je vyráběly firmy, na jejichž bubny zrovna v té době hrál. V momentální nabídce americké špičkové firmy Vic Firth sice figuruje podpisový model Buddy Rich, ovšem podle lidí, kteří znali Bernarda osobně, takové vůbec nepoužíval. Rámcově by se dalo říci, že jeho modely se nacházely někde mezi specifikacemi 5A a 5B se špičkou podobnou tvaru míče amerického fotbalu a vyrobenou z hikoru. Na otázku jaké paličky používá, odpověděl typicky po svém...používám středně těžké paličky, se kterými mám dobrý pocit v rukou... (Modern Drummer 1975). Obecně byl Buddy znám svým poměrně neprofesionálním přístupem k endorsementu. Říká se, že hrál na bicí takové firmy, která mu nabídla nejvíce peněz. Taky údajně nikdy nebyl dostatečně spokojen zvukově se žádným malým bubnem. Asi jediné, s čím byl opravdu spokojen a neměl zapotřebí změnu, byly právě činely. Je ovšem pravdou, že firma Zildjian ovládala v době Buddyho kariéry prakticky celosvětový trh. Ponejvíce po třicátých letech, ve kterých došlo k přestěhování továrny z Istanbulu do Bostonu. 2 Cohan, Jon. Star Sets: Drum Kits of the Great Drummers, Hal Leonard Corporation. 1995, str

17 4.8. Shrnutí Podle výše uvedených faktů a informací se mi více méně potvrdila má teorie, že Buddy Rich byl nejen výjimečný bubeník a muzikant, ale také velký perfekcionista a člověk, který nebral ne jako odpověď. Byl nesmírně pracovitý, zatvrzelý, nenáviděl nečinnost, měl hudbu jako takovou vždy na prvním místě a v přístupu k ní se projevoval s maximální profesionalitou. Ta ovšem měla i své stinné stránky, často kvůli ní přicházel do konfliktů se svými spoluhráči, u kterých necítil stoprocentní přístup a nasazení. Vždy mu šlo o nejlepší možný výsledek bez ohledu na okolnosti. Ať už zdravotní, lidské, osobní, či jakékoliv jiné. Jako muzikant, bubeník a hudební režisér si zasloužil právem místo na výsluní nejen americké hudební kultury. 13

18 5. DAVE WECKL 5.1. Fusion Jako druhého bubeníka-bandleadera jsem si vybral ke krátkému povídání Dava Weckla. Tento bubeník patří již do zcela jiné generace. Generace, která stojí na základech takzvaného fusion stylu. Fusion můžeme velice zjednodušeně charakterizovat jako skloubení rockového a jazzového přístupu k hudbě. Z jazzu čerpá hlavně po stránce harmonické, kompoziční a aranžérské, z rocku si potom bere předně vyšší dávku syrovosti, energie, zvuku a způsob doprovázení. Kořeny nacházíme hlavně v sedmdesátých letech dvacátého století u kapel Mahavishnu Orchestra, u Billyho Cobhama, Chicka Corey a podobných. V širším kontextu dnes lze tento hudební žánr také vnímat jako nadžánrovou směsici nejrůznějších hudebních stylů, kde spojujícím prvkem je právě jazz O životě Dave Weckl se narodil 8. ledna 1960 v Saint Louis ve státě Missouri. Jeho otec byl amatérským hráčem na piano. Matka sice aktivní muzikantka nebyla, nicméně hudbu měla velmi ráda. Dave na bicí začal hrát v osmi letech. V šestnácti se hraním začal živit a to působením v místních popových a jazzových kapelách. Studoval na běžné střední škole ve státě Missouri a hrál ve školních kapelách, se kterými už takto mladý získal svá první ocenění od NAJE (National Association of Jazz Educators) za mimořádné instrumentální výkony. Když školu v devatenácti letech dokončil, přestěhoval se do Connecticutu. Tam pokračoval ve studiích již na univerzitě v Bridgeportu, na které se věnoval hlavně jazzu, potkal se tam také s českým basistou Miroslavem Vitoušem. Jelikož New York nebyl příliš vzdálen, začal velmi rychle pronikat do tamního hudebního společenství. Naprosto zásadním zlomem v jeho kariéře bylo setkání s pianistou a skaldatelem Chickem Coreou. První velký úspěch 14

19 získal právě v kapele Electric Band Chicka Corey. V té době mu bylo pouhých 25 let a byl vnímán jako velký inovátor, hráč s velice dobrou technikou a nezaměnitelným způsobem doprovodu. Kompozice tehdejší Coreovy kapely byly velmi obtížně hratelné, komplikované a nepřehledné, nicméně Dave si i v takto komplikované hudbě dokázal ještě dotvořit vlastní specifický styl, kterým velmi silně ovlivňoval svou generaci. Dodnes mluví o této kapele jako o největší výzvě, se kterou se kdy setkal. Neexistovaly demo nahrávky, jen komplexní zápis v notách, který údajně někdy poprvé hráli až ve studiu. Stal se už v této době široce populárním fenoménem, který se často skloňoval v odborných časopisech. Po období v Electric Bandu hrával s Mikem Sternem, hrál a také nahrával nejrůznější popovou hudbu a také přišel se svým sólovým debutem Master Plan Desky Dave Weckla Stejně jako na albech s Electric Bandem je album (Master Plan) co do zvuku velmi sterilní, syntetické a neakustické. Dokonce i dechové nástroje nezní příliš živě. Vzhledem k tomu, že Dave hraje velmi slušně na piano, podílel se na většině kompozic jakožto autor a aranžér. Jedinou převzatou skladbou je Softly as a morning sunrise, známý jazzový standard, který ovšem díky fusionovému smýšlení hráčů a zvuku do alba dobře zapadá. Druhou deskou pod Wecklovým jménem byla Heads Up, která následovala dva roky po Master Planu, tedy v roce Ze starého Davova období určitě moje nejoblíbenější. Zvuk je opět sterilní a fusionový. Kompozice jsou malinko propracovanější, je zde slyšet již určitý posun oproti předešlému materiálu. Kapela skvěle frázuje, jsou zde výborné aranže dechových nástrojů, spousta rytmických povinností a samozřejmě mnoho bicích sól, které jsou bez sebemenších pochyb zcela wecklovské. Dave hojně využívá nejrůznějších polymetrických crossů, množství dlouhých, složitých a ucelených myšlenek, které často potvrzuje akcenty na první dobu po čtyřtaktích a tak je patrno, že skutečně velmi dobře ví, co dělá. Používá lineární systém rytmické modely přísně instrumentuje mezi horní a dolní končetiny. K tomu přizpůsobuje i ladění velkého bubnu s velice krátkým a konkrétním zvukem. Tím docílí maximální zvukovou vyrovnanost a čitelnost jednotlivých 15

20 komponentů jeho bicí soupravy. Celkově kapela opět zní velmi nakomprimovaně a díky tomu poněkud sterilně. Sterilita je též podpořena v podstatě zkvantizovanou souhrou všech zúčastněných zkrátka na nahrávce nemáte šanci najít sebemenší nepřesnost či nekonzistentnost. Album je opět velmi dravé a kompozičně je o něco málo vážnější, než předchozí Master Plan. Po dalších dvou letech Dave Weckl přichází se třetí deskou Hard Wired, kterou určitým způsobem uzavírá své starší bubenické a skladatelské období. Deska je určitě z prvních tří nejkomplikovanější a posluchačsky nejnepřístupnější. Podle mého osobního pocitu jde o hudebně nejslabší desku, která oproti prvním dvěma albům malinko ztrácí přímočarost a kompozičně je překombinovaná. Tyto tři alba však mají mnoho společného způsob psaní, interpretace, zvuk. Ten je velmi ovlivněn dobovou nejmodernější elektronikou. Dave Weckl v tomto období své kariéry hojně využíval elektroakustický zvuk barvu akustické soupravy dotvářel elektronikou bicí snímal triggery (piezzo snímači) a k akustickým zvukům samotných bicích potom v reálném čase přiřazoval zvuky elektronické (takzvané samply). Výsledný mix tohoto potom spoluvytvářel jeho osobitý zvuk. Toto míchání akustického a elektronického přístupu jsme si mohli všimnout hlavně v 80. letech minulého století v populární hudbě. Spolu s několika dalšími Dave Weckl tento koncept vmísil i do hudby, která stála na jazzových kořenech. Po čtyřleté odmlce Dave zakládá novou kapelu jednoduše nazvanou Dave Weckl Band. Jejich první deska nazvaná Rhythm of the Soul jasně dokazuje hráčský, filosofický, zvukový a koncepční posun. Jakým směrem? Určitě bych rád zmínil určitý odklon od předchozího zvuku kapela zní mnohem přirozeněji, ačkoli je zde použito množství elektrických nástrojů, bicí zůstávají akustické a hudba zní mnohem organičtěji. Tato skutečnost také prospěla celkové dynamice, zvuk již není tak chemický, a má přirozenější charakter. Dalším výrazným prvkem je využívání elektrické kytary, o kterou se dělí fenomenální Buzz Feiten a Frank Gambale. Ve zvuku se podílí jak v rytmickoharmonické složce, tak v melodické, především častým unisonem s tenor saxofonem (velmi zajímavá barva specielně s overdrive zvukem). Oba kytaristé jsou navíc naprosto skvělí sólisté a do hudebního spektra přidávají hodně rockových vlivů a prvků. Dave zde hraje mnohem přehledněji a umírněněji. Jakožto hudebník dozrává a jde mnohem více po samotné muzice. Jelikož se jedná o bubenickou desku a projekt, 16

21 nechybí zde samozřejmě několik bicích sól. Ty však působí velmi přirozeně a skvěle zapadají do celkového hudebního konceptu. Jak již samotný název napovídá, hudba je silně inspirována soulem a RnB. Melodie se také liší Dave (společně s Jay Oliverem) zde jako skladatel krásně odhaluje i jemnost a velký cit pro estetiku a krásu jako takovou (skladba Someone is Watching ). Weckl se na tomto albu také pouští do interaktivnějšího hraní. Projevuje se to v ochotě riskovat a nacházet tak věci, které celou hudbu posunují emocionálně a kvalitativně výš. Zkrátka je často cítit, že hraje mnohem více srdcem, než hlavou, jak tomu bylo na trojlístku alb Master Plan, Heads Up a Hard Wired. Pro mne jednoznačně veliké plus. Po roce vydává velmi zvláštní a zajímavé album Synergy. Cítím z názvu a z poměrně slušné znalosti desky, že nejde jen o pouhý název, ale hlavně o koncept. Deska totiž obsahuje skladby mnohých žánrů (jazzrock, poprock, moderní jazz, popjazz, avantgardní fusion, RnB, latin, popjazz balad, funk, RnR, objevíme zde čistě perkusní a velmi chytrou skladbu Cultural Concurence, kde Dave dokazuje, že je schopen hrát velmi melodicky, motivicky a plnohodnotně. Celé album pak navíc zakončuje retrospektivním re-makem první skladby z Master Planu Tower of Inspiration). Ač je tedy žánrově deska velmi pestrá a na první pohled může působit nesourodě, po poslechu již nic takového vyřknouti nelze. Album drží bez ohledu k okolnostem velmi konzistentně (synergicky) při sobě, obsahuje zajímavý hudební materiál a opět bych zde rád vyzdvihl naprosto vynikajícího Buzze Feitena na elektrické kytaře. Tom Kennedy na basovou kytaru se svým skvělým odděleným rytmickým zvukem funguje výtečně, stejně jako na předchozím albu. Podle mne jde o nejlepší sestavu Dave Weckl Bandu za období jeho existence. Po Synergy následovaly další alba v už pozměněné sestavě a hudebně mne již nikterak zvlášť neoslovily. Jako zásadní bych zcela určitě zmínil Heads Up, Rhythm of the Soul a Synergy. Následující desky jsou již velmi sobě podobné a nepřináší nic příliš nového. Jsou však více postaveny na pevných basových groovech, díky nimž má Weckl velký prostor pro vytváření melodičtějších a odvážnějších doprovodů. Pro úplnost zde shrnu všechna Davova autorská alba. 17

22 Dave Weckl: 1990 Master Plan (GRP records) 1992 Heads Up (GRP records) J.K. Special (Lipstick Records) 1994 Hard Wired (GRP records) Dave Weckl Band: 1998 Rhythm of the Soul (Stretch records) 1999 Synergy (Stretch records) 2000 Transition (Stretch records) 2001 The Zone (Stretch records) 2002 Perpetual Motion (Stretch records) 2003 Live (And Very Plugged In) (Stretch records) 2005 Multiplicity (Stretch records) 5.4. Zajímavosti Dave Weckl je nejen hráčem na bicí soupravu, hraje velmi slušně i na piano, aranžuje, skládá, produkuje, mixuje a také se velmi intenzivně věnuje takzvanému home recordingu. Doma v Los Angeles má soukromé studio, ve kterém nahrál většinu svých bicích tracků. Nezajímá se jen o samotné nabírání zvukových stop, ale též o postprodukci. Davova manželka byla profesionální tanečnicí salsy. Samotný Weckl má k salse velmi vřelý vztah. Po jednom koncertě v ostravském Fabricu jsem zaslechl Wecklův rozhovor s nějakým fanouškem, který se jej zrovna na salsu ptal, a zajímalo jej, jaký volil přístup při cvičení podobných rytmů atd. Dave mu odpověděl, že přemluvil manželku, aby mu dávala lekce salsy a že po nějakém čase začal rytmus vnímat z jiného úhlu pohledu z toho tanečního. Říkal, že mu to velmi pomohlo při studiu a následně i u interpretace. 18

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Bicí nástroje, pod tímto názvem se nabízí široká nabídka nástrojů: blahozvučné(malý buben, bicí souprava, tympány) melodické (zvony, zvonkohra, xylofon, vibrafon,

Více

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru 5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

Úvod čili zevrubná. Průprava. ke hře na bicí. Teoretická část. Dle svých poznatků sestavil O. Daněk

Úvod čili zevrubná. Průprava. ke hře na bicí. Teoretická část. Dle svých poznatků sestavil O. Daněk Úvod čili zevrubná Průprava ke hře na bicí Teoretická část Dle svých poznatků sestavil O. Daněk Úvod Průprava ke hře na bicí Úvod Tento sešitek je jakýmsi soupisem mých zkušeností a znalostí získaných

Více

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Pink Floyd. Jan Fuchs 7.C

Pink Floyd. Jan Fuchs 7.C Jan Fuchs 7.C 25.1.2013-1 - Pink Floyd je anglická hudební skupina založená v roce 1964, která se dostala do povědomí díky svému psychedelickému rocku. Postupem času se kapela žánrově posunula k progresivnímu

Více

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele První část metodiky - Hra akordů a doprovodů - je zaměřena na nácvik zjednodušených i úplných hmatů základních kytarových akordů a na nácvik základních kytarových

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

Akustika pro posluchače HF JAMU

Akustika pro posluchače HF JAMU Akustika pro posluchače HF JAMU Zvukové vlny a kmity (1)! 2 Vnímání zvuku (3)! 2 Akustika hudebního nástroje (2)! 2 Akustika při interpretaci (2)! 3 Záznam hry na hudební nástroje (2)! 4 Seminární a samostatné

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

Anotace Prezentace seznámí žáky se vznikem jazzové a moderní populární hudby ve Spojených státech amerických V úvodu si žáci zopakují znalosti z hodin dějepisu, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

Hudební nástroje se dělí do několika skupin podle způsobu tvoření tónu.

Hudební nástroje se dělí do několika skupin podle způsobu tvoření tónu. Hudební nástroje Na celém světě existují stovky hudebních nástrojů. My se budeme zabývat především hudebními nástroji, které jsou běžné v Evropě. Některé z těchto nástrojů můžeme vidět a slyšet v symfonickém

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

FJC. Folk, jazz a country

FJC. Folk, jazz a country FJC Folk, jazz a country 2016-2017 Předplatné folk, jazz a country: Základní informace Všechny potřebné informace pro zakoupení předplatného obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu

Více

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba přistupuje ke zvukové tvorbě jako k jednomu z druhů umění, které aktivně

Více

IZŠ Radotín Školní rok : 2001-2010 Loučanská 1112/3 Praha Radotín ABSOLVENTSKÁ PRÁCE - STREET DANCE

IZŠ Radotín Školní rok : 2001-2010 Loučanská 1112/3 Praha Radotín ABSOLVENTSKÁ PRÁCE - STREET DANCE IZŠ Radotín Školní rok : 2001-2010 Loučanská 1112/3 Praha Radotín ABSOLVENTSKÁ PRÁCE - STREET DANCE Zpracovala : Kristýna Králová (9.A) Konzultant : Marta Grä tzová Oponent: Tomáš Huráb dne: 15. 1. 30.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

ROCKOVÁ HUDBA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

ROCKOVÁ HUDBA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. OVÁ HUDBA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Studijní zaměření Hra na violoncello

Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na violoncello Violoncello patří do rodiny smyčcových nástrojů houslového typu. První violoncella se objevují v 16. století. Původně violoncello sloužilo k doprovodným účelům, ale

Více

VY_32_INOVACE_06 Rocková hudba_39

VY_32_INOVACE_06 Rocková hudba_39 VY_32_INOVACE_06 Rocková hudba_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Program 13. ročníku mezinárodního hudebního festivalu 2013. Koncerty na lázeňské kolonádě vstup zdarma. Začátek každý den v 15.00 hodin.

Program 13. ročníku mezinárodního hudebního festivalu 2013. Koncerty na lázeňské kolonádě vstup zdarma. Začátek každý den v 15.00 hodin. Program 13. ročníku mezinárodního hudebního festivalu 2013 Koncerty na lázeňské kolonádě vstup zdarma. Začátek každý den v 15.00 hodin. 29. 6. 2013 (sobota): MEMORY JAZZ BAND MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 30. 6. 2013

Více

Rockov Slunovrat Open-air evnice aneb Cesta k Ráji muzikantû na Zemi

Rockov Slunovrat Open-air evnice aneb Cesta k Ráji muzikantû na Zemi Rockov Slunovrat Open-air evnice aneb Cesta k Ráji muzikantû na Zemi 18. června 2005 1. ročník hudebního festivalu We rocked HARD 18. června 2005. Od časného dopoledne bylo v řevnickém Lesním divadle živo.

Více

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači Akustika Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači Vzdělávání v rámci projektu Rozvoj výzkumného potenciálu JAMU Princip zvukařiny x s c T R Q O L M Poslech nebo

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu 5.20. Studijní zaměření: Hra na violu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Povinné předměty Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Hudební formy a skladebné postupy Žák: vnímá a postihuje rozdíly mezi tvořením tónu u operního zpěváka a zpěváka rockové a jazzové hudby zrapuje krátký text v týmu zpracujíe projekt na

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32 Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Identifikátor školy: 600

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

7. lekce. Tématický plán: Teorie - rozcvičení s hudbou Praxe - cvičení s náčiním - švihadla Doporučená literatura ROZCVIČENÍ S HUDEBNÍM DOPROVODEM

7. lekce. Tématický plán: Teorie - rozcvičení s hudbou Praxe - cvičení s náčiním - švihadla Doporučená literatura ROZCVIČENÍ S HUDEBNÍM DOPROVODEM 7. lekce Tématický plán: Teorie - rozcvičení s hudbou Praxe - cvičení s náčiním - švihadla Doporučená literatura ROZCVIČENÍ S HUDEBNÍM DOPROVODEM Není pochyb o tom, že cvičení s hudbou znamená výrazný

Více

TEORIE JEDNÁNÍ V X KAPITOLÁCH/ JEDNÁNÍ TEORIE O X DĚJSTVÍCH: TALK&TWERK

TEORIE JEDNÁNÍ V X KAPITOLÁCH/ JEDNÁNÍ TEORIE O X DĚJSTVÍCH: TALK&TWERK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 2 STUDIO OF PAINTING 2 TEORIE JEDNÁNÍ V X KAPITOLÁCH/ JEDNÁNÍ TEORIE O X DĚJSTVÍCH:

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Swingový soubor: digitální hudební archiv

Swingový soubor: digitální hudební archiv Swingový soubor: digitální hudební archiv Číslo Autor Skladba Interpret Zdroj Minutáž 1 Dvořák, Milan Jazzová etuda č. 2 Pavla 2:09 2 Ellington, Duke Caravana 4:02 3 Vlasov, Antoly Steps Pavla 4:07 4 Strayhorn,

Více

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační

Více

www.all4bands.cz www.facebook.com/all4bands objednavky@all4bands.cz

www.all4bands.cz www.facebook.com/all4bands objednavky@all4bands.cz www.all4bands.cz www.facebook.com/all4bands objednavky@all4bands.cz Rejstřík 01 ŽIJEME TVOJI HUDBOU Kontakt 02 O All 4 Bands 03 Nahrávání 04 Videoklipy 08 Booking 10 Propagace 12 Další služby 14 Pronájem

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zpívá na základě svých dispozic intonačně

Více

Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje Charakteristika: Vyučovaný předmět hra na bicí nástroje zahrnuje praktický nácvik ovládání bicích nástrojů a zastřešuje následující činnosti: hra na nástroje, které

Více

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Příčná flétna (flauto traverzo) se historicky řadí mezi nejstarší hudební nástroje. V 16. století nahradila do té doby velmi oblíbené flétny zobcové. V této době

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 Adresa: Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice Identifikátor: 600 002 934 Termín konání orientační

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

VY_32_INOVACE_03 Blues_39

VY_32_INOVACE_03 Blues_39 VY_32_INOVACE_03 Blues_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Vznik kapely AC/DC. Členové kapely. Současní členové:

Vznik kapely AC/DC. Členové kapely. Současní členové: Martin Daněk 11. 1. 2011 Vznik kapely AC/DC AC/DC je australská hard rocková skupina, kterou v roce 1973 v Sydney založili bratři Angus a Malcolm Youngovi. Kapela je spolu s Led Zeppelin, Deep Purple nebo

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Přílohy. 5) Jak často si zpíváš? a) denně b) často c) občas d) vůbec ne. Příloha 1: dotazník. Věk:... Třída:... chlapec dívka Škola: ZŠ Gymnázium

Přílohy. 5) Jak často si zpíváš? a) denně b) často c) občas d) vůbec ne. Příloha 1: dotazník. Věk:... Třída:... chlapec dívka Škola: ZŠ Gymnázium Příloha 1: dotazník Dotazník Milí studenti, Katedra hudební výchovy se dlouhodobě zaměřuje na výzkumy hudebních preferencí a efektivity hudební výchovy s cílem zlepšit úroveň hudební výchovy a její působení.

Více

Prezentace seznámí žáky s dalším vývojem hudby, tentokrát v 60. letech minulého století. Během prezentace se žáci dozví nové informace slavných

Prezentace seznámí žáky s dalším vývojem hudby, tentokrát v 60. letech minulého století. Během prezentace se žáci dozví nové informace slavných Anotace Prezentace seznámí žáky s dalším vývojem hudby, tentokrát v 60. letech minulého století. Během prezentace se žáci dozví nové informace slavných osobnostech rockové hudby, o jejich životě a písních,

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1 Vyučovací předmět Sborový zpěv Týdenní hodinová dotace 5 hodin Ročník Kvinta Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Studijní zaměření Hra na kontrabas

Studijní zaměření Hra na kontrabas Studijní zaměření Hra na kontrabas Kontrabas se stejně jako housle, viola i violoncello řadí do skupiny strunných smyčcových nástrojů. Má široké využití v klasické hudbě je nedílnou součástí symfonických

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Studijní zaměření Hra na trubku

Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na trubku Trubka je dechový žesťový nástroj, který dosahuje ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů nejvyšších tónů. Má široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech

Více

VÝROČNÍ CENY AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CENY ANDĚL. Statut Cen Anděl STATUT 26. ROČNÍKU VÝROČNÍCH CEN AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CEN ANDĚL

VÝROČNÍ CENY AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CENY ANDĚL. Statut Cen Anděl STATUT 26. ROČNÍKU VÝROČNÍCH CEN AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CEN ANDĚL VÝROČNÍ CENY AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CENY ANDĚL Statut Cen Anděl STATUT 26. ROČNÍKU VÝROČNÍCH CEN AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY CEN ANDĚL (dále jen STATUT) Článek I. Organizátor slavnostního udílení Cen Anděl

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

Studijní zaměření Hra na baskytaru

Studijní zaměření Hra na baskytaru Studijní zaměření Hra na baskytaru Baskytara je strunný hudební nástroj, který v moderní hudbě nahrazuje funkci kontrabasu. Úlohou baskytary je především hrát basovou linku. Spolu s bicími tak tvoří základ

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

StagePlan. Technické informace a požadavky na vystoupení skupiny Doga. Contact : Izzi +420 602 759 126 izzi@volny.cz ( termíny koncertů, tour dates )

StagePlan. Technické informace a požadavky na vystoupení skupiny Doga. Contact : Izzi +420 602 759 126 izzi@volny.cz ( termíny koncertů, tour dates ) StagePlan Technické informace a požadavky na vystoupení skupiny Doga. Contact : Izzi +420 602 759 126 izzi@volny.cz ( termíny koncertů, tour dates ) Mrňus +420 608 051 922 mrnus.doga@tiscali.cz ( ostatní

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

hlasová výchova správné dýchání hlasová hygiena rozezpívání

hlasová výchova správné dýchání hlasová hygiena rozezpívání Vyučovací předmět Hudební výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den,

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den, Přílohy Příloha č. 1 dotazník Dobrý den, jmenuji se Radka Mikulová a jsem studentkou posledního ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a hudební výchova. Ráda bych vás

Více

Studijní zaměření Hra na tubu

Studijní zaměření Hra na tubu Studijní zaměření Hra na tubu Hra na tubu je vyhledávaný studijní obor. Cílem výuky je získání odborného hudebního vzdělání, které umožňuje uplatnění v různých hudebních žánrech. Vyžaduje nemalé schopnosti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více