VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a. s."

Transkript

1 Huitká 42/22 VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a.. DVI je vzdělávací firmou, půobící především v oblati dopravy, zejména železniční. Zajišťuje však i celou řadu vzdělávacích aktivit i mimo tento ektor, vždy podle konkrétních požadavků zákazníků. Pro ně může rovněž provét i kompletní analýzu vzdělávacích potřeb a zpracovat doporučení, jak vzdělávací potřeby kvalitně a ekonomicky upokojit. Informace pro polečnoti, rep. zamětnance fyzických nebo právnických oob: kteří projeví zájem o vzdělávací akce, případně další lužby nabízené Dopravním vzdělávacím intitutem, a.. /DVI/ kteří projeví zájem vykonávat nebo zajišťovat činnoti ouviející provozováním dráhy nebo drážní dopravy na železničních dráhách nebo na železniční dopravní cetě provozované SŽDC. O B S A H: I. Všeobecné informace k zíkání Odborné způobiloti zamětnanců II. Všeobecný přehled možnotí vzdělávacích akcí DVI, a.. III. Přehled kontaktů na vedoucí a manažery vzdělávání DVI, a..

2 Huitká 42/22 I. Všeobecné informace k zíkání Odborné způobiloti zamětnanců Podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, je provozovatel dráhy povinen vyžadovat, aby provozování dráhy a provozování drážní dopravy prováděly ooby, které jou zdravotně a odborně způobilé, což muí mimo jiné plňovat i zamětnanci fyzických nebo právnických oob, které chtějí zajišťovat činnoti ouviející provozováním dráhy a drážní dopravy na železničních dráhách nebo na železniční dopravní cetě provozované SŽDC. Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou e vydává Dopravní řád drah pak tanovuje, že dráha muí být pro zajištění vé provozuchopnoti pravidelně kontrolována a udržována. Organizovat udržování dráhy, zajišťovat a kontrolovat tanovené technické parametry oučátí dráhy mohou jen ooby odborně způobilé. Odborně způobilou oobou je ooba určená provozovatelem dráhy nebo dopravcem, zajišťující při provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy činnoti přímo ovlivňující bezpečnot provozování dráhy a drážní dopravy, která je odborně způobilá podle právního předpiu a podle vnitřního předpiu provozovatele dráhy pro činnoti při provozování dráhy nebo podle právního předpiu a podle vnitřního předpiu dopravce pro činnoti při provozování drážní dopravy. Odbornou způobilot tanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu muí mj. prokázat ooby, které: a) řídí drážní vozidla, provádějí technické činnoti na drážních vozidlech b) řídí poun a poun mezi dopravnami /PMD/ c) provádějí obluhu a odbavení vlaku a cetujících d) provádějí revize, prohlídky a zkoušky UTZ nebo UTZ/E v provozu e) provádějí kontrolu a údržbu dráhy a kontrolu tanovených technických parametrů oučátí dráhy f) provádějí otatní činnoti, kterých je pro provoz železniční dráhy zapotřebí, a jejich pracovní využití má vztah k projektování, ekologii, zeměměřičtví, BOZP, požární ochraně a bezpečnoti a plynuloti železniční dopravy. Každý zamětnanec fyzické nebo právnické ooby, který bude pracovat v kolejišti, muí být před zahájením činnoti (výkonem prací) na železniční dopravní cetě provozované SŽDC prokazatelně proškolen podle předpiu Zam1 ve vtupním školení /VŠ VŠ/. Požadavky na zajištění proškolení zamětnanců ve Vtupním školení (obdobně jako požadavky na přípravu k odborné zkoušce apod.) mohou fyzické a právnické ooby průběžně uplatňovat u DVI, a.. cetou jednotlivých RCV (kontakt viz bod III. této informace) formou zalání závazné objednávky, a to v dotatečném čaovém předtihu.

3 Huitká 42/22 Všeobecný přehled možnotí vzdělávacích akcí DVI, a.. a) Základní nabídka dopravního vzdělávání v železniční oblati: zajištění povinného vzdělávání a vzdělávacích kurzů v oblati řízení provozu - drážní provoz a provozování vleček zajištění povinného vzdělávání a kurzů v oblati dopravní cety - železniční podek a železniční vršek, železniční moty, železniční budovy, defektokopická činnot na železnici, vářečké práce na železničním vršku a geodetické činnoti na železnici zajištění povinného vzdělávání a kurzů v oblati kolejových vozidel - řízení drážních vozidel zajištění povinného vzdělávání a kurzů v oblati nákladní doprava a přeprava zajištění povinného vzdělávání a kurzů v oblati oobní doprava a přeprava b) Otatní nabídka vzdělávání: Bezpečnot práce: provozní minimum ochrana životního protředí všeobecné školení o přepravě nebezpečných věcí dle RID požární školení bezpečnot provozu a bezpečnot a ochrana zdraví při práci (obecná čát) odborná způobilot v elektrotechnice Zdravotní školení: základní zdravotní školení opakované zdravotní školení Bezpečnotní poradce: základní kurz - znalot celého Řádu RID zkrácený kurz - znalot celého Řádu RID vyjma třídy 1 a 7 rozšiřovací kurz - umožní držitelům ovědčení bezpečnotního poradce ADR (ilniční doprava) rozšířit vojí odbornot a zíkat ovědčení bezpečnotního poradce v drážní nákladní dopravě Školení manipulačních vozíků: kurz řidičů manipulačních vozíků školení řidičů manipulačních vozíků vytavení průkazu řidiče manipulačních vozíků (formát EU) Školení řidičů referentů do 3,5 t (e-learning): jednodenní kurz pro ty, kteří při pracovních cetách řídí vozidlo vlatní nebo vozidlo zamětnavatele

4 Huitká 42/22 Školení obluhy UTZ (určená technická zařízení): obluha zdvíhacích plošin Školení obluhy neželezničních trojů a zařízení: obluha motorových pil a křovinořezů školení jeřábníků a vazačů Školení z oblati oft kill: Specializované kurzy dle přání zákazníka např.: aertivní chování pro zamětnance dopravce, kteří jou v přímém kontaktu e zákazníkem jednání v krizových ituacích relaxační techniky pro front line zamětnance Pychologické lužby: pychologická vyšetření pro zíkání profee pychologická vyšetření pro udržení profee pychologická vyšetření pro výběr zamětnanců pychologická vyšetření řidičů ilničních vozidel poradentví v krizových ituacích všeobecné pychologické poradentví E-learningové kurzy: dle požadavku zákazníka vlatní e-learningový portál (možnot volby požadavků na tudenty, průběhu tudia, výtupních tatitik atp.) Svářečká škola: všechny technologie, včetně vařování kolejnic Jazykové vzdělávání: angličtina němčina ruština jiné jazyky dle požadavku zákazníka

5 Huitká 42/22 c) Manažerké kurzy: Kompetenční modely a jejich hodnocení Zadávání zakázek v rámci dotačních mechanimů EU Metodika řízení a vedení přijímacího pohovoru Zpětná vazba Komunikační a prezentační dovednoti Koučování Projektový manažer zabývající e kofinancováním z Fondů EU Umění komunikace znak profeionální kompetence AC/DC dne a zítra Kreativní techniky Základy projektového řízení d) Akreditované kurzy: Akreditace k provádění dopravně pychologického vyšetření Dílčí profení kvalifikace podle zákona 179/2006 Sb. zakončené zkouškou: o Staniční dozorce (kód H) o Dozorce výhybek (kód H) o Výhybkář (kód H) o Signalita (kód H) o Operátor železniční dopravy (kód H) o Hradlář, Hlákař (kód H) o Tranzitér (kód H) o Vlakvedoucí oobních přepravy (kód H) o Průvodčí oobních přepravy (kód H) Míta školení: Vzdělávací akce vyjma kurzů pro trojvedoucí a vářečkých kurzů zajišťujeme po celé ČR v našich vybavených učebnách nebo v protorách zákazníka. DVI diponuje ítí učeben v těchto mítech: Brno, Čeká Třebová, Čeké Budějovice, Hradec Králové, Otrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Přerov a Útí nad Labem. Kurzy pro trojvedoucí a vářečké kurzy probíhají výhradně v akreditovaných školících zařízeních v Čeké Třebové. Mezi naše největší zákazníky patří: Čeké dráhy, a.., ČD Cargo, a.., SŽDC,.o., AWT, a.., VIAMONT, a.., EUROVIA CS, a.., Chládek a Tintěra, a.., Elektrizace železnic Praha a.., Skanka, a.., Metrotav, a.., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.. a další

6 Huitká 42/22 Kvalifikace lektorů: DVI zaručuje, že jeho lektoři mají plnou odbornou i pedagogickou způobilot a že vzdělávání, které jejich protřednictvím zajišťuje, bude v ouladu platnou právní úpravou v ČR a nejnovějšími odbornými poznatky. Politika jakoti: Společnot DVI a.. je držitelem certifikátu ytému řízení jakoti dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2001. Veškeré kompletní informace o naší polečnoti naleznete na našich internetových tránkách:

7 Huitká 42/22 II. Přehled kontaktů Řediteltví DVI Přededa předtaventva: PhDr. Jan Bitter Člen předtaventva: Ing. Aleš Vodák Člen předtaventva: Mgr. Roman Sucharda Manažer regionálního rozvoje: Kamil Bujnoch, PhD. MBA Oddělení vzdělávání Vedoucí oddělení vzdělávání: Bc. Jerzy Kubeczka Manažer vzdělávání - oobní a nákladní doprava: Bc. Marie Domká , Manažer vzdělávání - řízení provozu: Ing. Jan Smejkal , Manažer vzdělávání - kolejová vozidla: Jaromír Špaček Regionální centra vzdělávání (RCV) kraj Jihomoravký, Zlínký a Vyočina: Manažer RCV Brno: Nádražní 1, Brno Jan Andrejší kraj Liberecký, Královehradecký a Pardubický: Manažer RCV Hradec Králové: Riegrovo nám. 914, Hradec Králové Pavel Táborký ,

8 Huitká 42/22 kraj Otravký, Olomoucký a Zlínký Manažer RCV Otrava: Peterkova 79/5, Otrava Ing. Marcela Jeenká kraj Plzeňký a Jihočeký Manažer RCV Plzeň: Železniční 7, Plzeň Jana Zádamká kraj Středočeký a Praha Manažer RCV Praha: Nádražní 1, Praha Smíchov Joef Jelen kraj Útecký a Karlovarký Manažer RCV Útí nad Labem: Mírové Námětí 3097/37, Útí nad Labem Stanilava Markvartová Centrum technického vzdělávání Čeká Třebová (CTV) Manažer CTV Čeká Třebová: Sadová 1250, Čeká Třebová Jaromír Špaček Dopravní vzdělávací třediko Čeká Třebová (DVS) Provozní DVS Čeká Třebová: Sadová 1250, Čeká Třebová Pavel Hruša Svářečká škola Čeká Třebová (SŠ) Vedoucí SŠ: Nám. 17. Litopadu 2058, Čeká Třebová Ing. Jiří Hyka Centrum pychologických h lužeb (CPS) Vedoucí CPS: Kojetínká 56, Přerov PhDr. Jiří Popelka

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL 2015 ON THE SAFE SIDE Úvodní slovo Akademie dopravního vzdělávání při společnosti DEKRA

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10 podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

Zborovská 519 Alešova 1723

Zborovská 519 Alešova 1723 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Zborovská 519 Alešova 1723 Schválila dne 29. srpna 2011 Ing. Milena Lednejová, ředitelka 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 1000/18 110 00 Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha, říjen 2014 OBSAH str. Výroční zpráva

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2010 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 0 Česká Třebová Č.j.: 50/01/VSŠUČT Spis. skart. znak: C4 A/5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 011/01 schváleno školskou radou dne předseda školské rady Obsah 1. Úvod...

Více

Č. j. FM-117-1/2012 Frýdek-Místek 27. srpna 2012 Počet listů: 20 Přílohy: 1/63

Č. j. FM-117-1/2012 Frýdek-Místek 27. srpna 2012 Počet listů: 20 Přílohy: 1/63 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA POŽÁRNÍ OCHRANY a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA POŽÁRNÍ OCHRANY P. O. Box 56, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek 12 tel.:+420 950 710 220, ITS MV-HZS ČR: 710 220 fax: +420 558 646 631 http://www.sospofm.cz

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder Název školního vzdělávacího

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Odborné učiliště a Praktická škola Lomená 44 617 00 Brno KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: A. Základní identifikační údaje školy B. Koncepce rozvoje V Brně dne: 17.9. 2012 Ing. Ladislav Hochman Štefáčkova

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více