èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè"

Transkript

1 ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè Internet na tøineckém gymnáziu novì Tyto prázdniny se do uèebny, studovny a kabinetù v pøístavbì a prvním patøe instalovala celosvìtová sí Internet. Ta už není závislá na telefonní lince a modemu, nýbrž její pøenos se uskuteèòuje vzduchem (satelitní pøenos). S Internetem se dá pracovat o hodnì rychleji a mùže se plnì využívat. Dnes je ještì ve stádiu zkušebního provozu. Po splnìní všech faktorù pro zahájení pøístupu k Internetu na celé škole, bude mít student nebo profesor tyto výhody: dostane svoji ovou schránku (napø.: mùže vlastnit prostor k prezentaci své www stránky a získá možnost pøístupu k Internetu (mimo výuku). Za jakých podmínek budou tyto výhody pro studenty dostupné se ještì neví. Bližší informace se doètete v nejkratší možné dobì v uèebnì poèítaèù 1 nebo v pøíštím èísle èasopisu Prostor. Tøinecké gymnázium dostane vlastní internetovou doménu, kterou najdete na adrese kde budou dùležité informace o škole a jiné. Axiom odolnosti lidí: Existuje jediný èlovìk, jehož nemùžeme dohnat k šílenství: šílenec (Murphy) Kdy budeme mít volno? V tomto školním roce bude organizace prázdnin pro školy okresu Frýdek-Místek vypadat takto: Podzimní prázdniny Støeda 27. øíjna a pátek 29. øíjna Ètvrtek 28. øíjna je státní svátek. Vánoèní prázdniny Ètvrtek 23. prosince - pátek 31. prosince Vyuèování zaène v pondìlí 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny Úterý 1. února Jarní prázdniny Pondìlí 14. února - pátek 18. února Velikonoèní prázdniny Ètvrtek 20. dubna a pátek 21. dubna Letní prázdniny Pondìlí 3. èervence - pátek 1.záøí Jak školák ze školy jde milý k milé jak do školy však od ní zasmušile. (Shakespeare) Už je to tady Èlovìk si ani poøádnì nestaèí zvyknout na prázdniny a už je tu zase škola. A kolotoè se zaèíná opìt roztáèet. 6:00 budíèek! Pøemluvit své polomrtvé tìlo, aby vstalo, spáchat ranní hygienu, hodit do sebe nìco malého k snìdku a vzhùru na muèení. Cestou do školy nahodit veškeré systémy, nejen podporu života a do školy vstupovat už plnì funkèní. Pak najít svou skøíòku (dok è. 7) odstrojit se a hurá do tøídy. Nasát do sebe to, na co nezbyl èas doma, no a potom už zaèíná vlastní bitva pøerušovaná každých 45 minut. Po samotné bitvì prozkoumat školní jídelnu zase domù. Zregenerovat, opravit poškození a pøipravit se na další den plný boje. Individuálnì se odreagovat a potom šupky hupky do postýlky. Usnout, spát. A snad i snít. Otevøenì se pøiznám, že se mi tento scénáø moc nezamlouvá. Oè lepší by byl ten následující. 9:00 pìknì se protáhnout a pomalièku vstát. Dát si dlouhou sprchu a tak kolem desíti si v klidu posnídat. Cestou do školy V tomto èísle: exklusivní rozhovor s bavièem Petrem Novotným Vzpomínání dospìlých lidí Jaké byly prázdniny rozhovor s øeditelkou slovenského gymnázia Názory na školu Murphy o škole nábor nových redaktorù (ètìte na stranì tøi) se stavit na kulec, do herny èi obchodu nebo k holièi. Nìkdy dojít do školy, pozdravit se s kamarády a jít si tak na dvì hodinky pro formu posedìt do tøídy. Následnì se odebrat do restaurace, sníst co hrdlo ráèí, spláchnout to vybraným nápojem, pochválit obsluhu a jít tøeba do školního klubu. Tam zjistit co se kde dìje, probrat dùležitosti s pøáteli a kolem sedmnácté hodiny jít domù. V rodinném kruhu si dát èaj o páté, splnit své drobné domácí povinnosti, rozlouèit se a jít se pobavit do noèních podnikù. Návrat okolo jedné v noci, umýt se a spát. Nádhera, nemyslíte? Bohužel, ještì dlouho to bude pouze doména prázdnin a fantazie. Ale kdo ví? Tøeba se stane zázrak. Nadìje ta umírá až s tìlem. Flash Gordon Dáváme prostor všemu a všem

2 Strana 2 PROSTOR Názory, anketa Vážení ètenáøi - doufám, že jste alespoò nìjací. Po dvou mìsících plných zábavy vstupuji opìt do našeho ústavu, abych po asi tøi sta dnù bojoval za lepší známky, za svobodu a za všeobecné blaho. Možná to zní podivnì, ale když jsem vidìl tu majestátní budovu tøineckého gymnázia, ulevil jsem si. Proè? Nevím. Snad proto, že jsem se jí po dva mìsíce úzkostlivì vyhýbal a pomalu jsem se zaèal obávat, že je snad již srovnána se zemí. Není - boh, chci øíci - alespoò budu mít kde dokonèit své vzdìlání (pokud se mi to podaøí). Chtìl bych nìco poradit našim prvákùm - tedy bažantùm, nebo jak je chcete nazývat. Je tady totiž jedna vìc, kterou byste mìli vìdìt. Všichni se v této kleci máme rádi a vládne tady pohodová atmosféra. Když už ne za vyuèování, pak alespoò v tichých noèních hodinách. Tím chci øíct: Nehluète. Jediné místo, kde ve škole mùžete køièet je høištì. Ale køiète, prosím, potichu. Teï se možná ušklíbáte. Já vám tady radím, abyste nedìlali zbyteèný hluk a vy mi urèitì namítáte: Vždy je to zde jako ve vèelím úlu Ach, kéž by to zde takové bylo! Øeknu vám, my jsme mnohem hluènìjší - a já to znám z vlastní zkušenosti. Co bych mohl dál napsat o naší školièce? V podstatì je to Hip, hip, hipís škola jako každá jiná. Ale to opravdu jen v podstatì. A jen na první pohled. Na druhý pohled je to škola plná (takøka po støechu) krásných dívek a sleèen, ošklivých klukù a profesorù (vynechávám pøídavné jméno, protože takový superlativ neznám). Celá budova a všechno co je uvnitø podléhá zdánlivému chaosu, který se ve skuteènosti jmenuje Školní øád. Ten skoro nikdo nevidìl, natož aby ho èetl. Podivné na tom ale hlavnì je, že ho každý zná. Øiïte se jím i vy a uvidíte, co jste ještì nevidìli. Ten chaos se opravdu najednou zmìní v urèitou pravidelnost. Já sám mám napøíklad vystopovaný pravidelný prùchod jistých osob jistou chodbou. Všechno, všechno je zde opravdu pravidelné. Teï dokonce i dlažba pøed školou. Shròme si tedy vše, co jsme se dozvìdìli: Celá škola se má ráda, všude vládne pohodová atmosféra a celý chaos kolem je vlastnì poøádek uvnitø. No, nepøipomíná vám to nìco? Mnì rozhodnì ano. Tak trochu dávno zaniklé hnutí hippies. Slyšíte ten hlas? Peace with you, brother. Já bych mìl ještì dodat - i hipík bojoval za svou svobodu. Vy za ni bojujte taky - i když svobodnìjší již být nemùžete. Hipík Na Divokém Oøi Vzpomínka na 1. záøí aneb jak to bylo... Pøed námi je zase nový rok. Deset mìsícù plných uèení, nových zážitkù, informací. Pro mnohé je to poslední rok na gymnáziu, pro jiné je to zase obyèejný školní rok. Jako vždy prvního záøí máme v naší škole mnoho prvòákùbažantù, kteøí jsou plní zvìdavosti nadšení a oèekávání. Urèitì si každý z nás pamatuje na ten den D, kdy poprvé vstoupil do této školy tohoto gymnázia (samozøejmì kromì pøijímacích zkoušek). Nìkteøí pøišli s kamarády, spolužáky se kterými už chodili na základní školu, jiní s rodièi, ale jistì byli i takoví, kteøí pøišli sami. Já jsem právì byla ten poslední pøípad a velmi dobøe si pamatuji jak jsem bloudila po chodbách a hledala svou novou tøídu. Po chvíli bloudìní jsem potkala holku, která hledala tu samou tøídu a to byl zaèátek nového kamarádství. Nakonec jsme ji našli, ale pøed kinem. Od té doby jsme prožili hodnì legrace, zábavy, ale i strachu (pøed písemkami), byli jsme na skvìlém lyžaøském výcviku, výletì a stále víc a víc si uvìdomuji, jak fajn je chodit do školy. Betty ANKETA spory s vyuèujícími a vzpomínky na školu Každý, kdo chodil do školy má na ní nìjaké vzpomínky. Teïse vám pokusíme pøiblížit, jak vzpomínají na školu dospìlí. Otázky:! Vzpomínáte rád(a) na svá školní léta?! Mìl(a) jste nìjaké spory s vyuèujícími? 63 rokù! ano, byly bezstarostné! ne, u nás to nikdy neexistovalo; jo, jednou jsem dostala poznámku 55 rokù! to víš, že jo ; kdo by nevzpomínal! ne 81 rokù! ano, vzpomínám! ne, uèitelé mì mìli opravdu rádi 72 rokù! ano! jo s latináøem, protože on zkomolil každému jméno a mnì místo Carbol øíkal Škarbol 40 rokù! záleží na které, to je tìžké odpovìdìt ; no, docela jo, byl to takový bezstarostný život! myslím, že jako každý školák 53 rokù! ano, ráda vzpomínám na všechno týkající se školy! u mì žádné spory nebyly 1. Vzpomínáte rád(a) na svá školní léta? ženy: ano(10), ne(6) muži: ano(8), ne(3) 2. Mìl(a) jste nìjaké spory s vyuèujícími? ženy: ano(5), ne (11) muži: ano(10), ne(1) 67 rokù!no, docela!no, víte, spory to byly stálé, protože jsme museli poslouchat. Tehdy byla úplnì jiná výchova, než je dnes. 64 rokù! to víte, že jo! nikdy v životì; mne mìli uèitelé rádi a já je také 73 rokù! jo, rád vzpomínám! nikdy ; kdysi v 1. tøídì nás øezali rákoskou 79 rokù! kdo by nevzpomínal ; jasnì, že jo! vùbec ne 50 rokù! Já jsem chodil do øecké školy za 2. svìtové války. Do 6. tøídy to byla základní školy a pak následovalo gymnázium. Když se nìkdo neuèil, tak hned dostal facku, proto jsem si radìji zaèal zvykat na uèení. 65 rokù! no, já nevím! ne Táòa Køenková 3. Pamatujete si ještì, jak vypadalo vaše vysvìdèení v posledním roce základní školy? ženy: ano(9), ne(7) muži: ano(6), ne(5) 4. Utkvìla vám v pamìti vaše první opravdová láska? ženy: ano(15), ne(1) muži: ano(8), ne(3) Natálie Bialoòová

3 Redakèní strana Slovo šéfredaktora Vážení profesoøi, milí studenti a ètenáøi! Skonèili nám dva mìsíce volna pro nìkteré sice volna brigádního, pro jiné volna nudného a pro ostatní velmi zajímavého a pøekrásného. Ale všichni prožili prázdniny v podstatì stejnì a to bez školy. Nastalo období, kdy zase budeme pìt dní v týdnu vysedávat ve škole, o pøestávkách si povídat se spolužáky, chodit do bufetu, na obìdy, obèas i na nìjaké kulturní akce. Budeme se setkávat s novým uèivem, psát písemky, vyprávìt své nabyté vìdomosti pøed tabulí, zapomínat je a také si užijeme mnoho zábavy. No, není to super? V tomto školním období bude vycházet druhý roèník èasopisu tøineckého gymnázia. Èasopisu, který je zde pro vás a nejen o vás. Jeho cílem je zpøíjemnit strávený èas na této škole, zpestøit studentský život, informovat vás o názorech vašich spolužákù, profesorù, slavných osobností, podávat zprávy o poøádaných akcích, zveøejòovat výsledky školy (prospìch, sportovní akce) a zapojit studenty do psaní názoru na tuto školu, problémù, které se zaènou øešit, básnièek, èlánkù... a co je hlavní èasopis je bez cenzury. Dáváme prostor všemu a všem. Vše pro vás a nejen z této školy mùžete získat tímto èasopisem. Kdo nemá Prostor, není v obraze. (KM) POZOR, POZOR, POZOR PROSTOR Bezplatná inzerce Sháníte nìjakou vìc, chcete nìco prodat nebo vymìnit? Je tu pro vás bezplatná inzerce. Vzkazy Pomocí èasopisu mùžete poslat nìkomu vzkaz, pozdrav, pøání k svátku nebo narozeninám... Vzkazy a inzeráty vhazujte do schránky Prostoru pøed dìjepisnou uèebnou. Èasopis tøineckého gymnázia Prostor vyhlašuje nábor nových redaktorù Jste ctižádostiví a rádi píšete? Chcete se ponoøit do tajù žurnalistiky a nauèit se všechno z tohoto odvìtví? Byli jste na základní škole redaktory školního èasopisu a chtìli byste teï poznat pravý život novináøe? Chcete se seznámit s øadou slavných osobností, mít možnost se poznat s jinými lidmi a novináøi na akcích, kterých se mohou zúèastnit pouze redaktoøi Prostoru...? Chcete mít pøíležitosti a plno výhod, které jen tak student nedostane? Pak se staòte èleny redakce nejenom školního èasopisu Prostor. Všichni (úplnì všichni), kteøí se chtìjí stát redaktory Prostoru, který není jenom školním èasopisem, pøijïte na schùzi nových èlenù redakce v pátek 17. záøí 1999 ve 14:00 hodin do 2.D (naproti uè. PC 1) Jste vítání všichni bez rozdílù vìku, pohlaví, krásy, výšky, šíøky, kapacity mozku a jiného. Poèet nových èlenù není omezen to znamená, že vás mùže pøijít kolik chce. Tìším se na nové tváøe v redakci... P.S.: Pokud se nebudete moci na výše jmenovanou schùzku dostavit dejte mi to vìdìt. Zákon pøekraèování lidských bariér: Primitivnímu èlovìku je zbyteèné vysvìtlovat, že je primitivní, protože to stejnì nepochopí, jelikož je primitivní. (Murphy) JHT (student 5.B) Každý mìsíc plno informací, novinek, èlánkù, názorù, zábavy, rozhovorù a výhod mùžete získat, když si èasopis objednáte. Bližší informace u pøedse- QMI dy tøídy, na nástìnce pøed dìjepisnou uèebnou nebo u Kamila Mrázka z 5.B Lze žít s blbcem pod jednou støechou? Ano! Ale blbec se musí podøídit. Jenže blbec se nikdy nepodøídí. Nelze žít s blbcem pod jednou støechou. (John) Šéfredaktor: Redaktoøi: Jan Nieboras Jana Štìpánková Lenka Brudná Natálie Bialoòová Zdenìk Verner Jan Chrastina Petr Šèigel Táòa Køenková Jana Pindurová Natálie Pozdíšková Grafická úprava: první èíslo vyšlo dne 2. záøí 1999, náklad: 160 výtiskù, vychází každý mìsíc, uzávìrka dalšího èísla: 29. záøí 1999 druhé èíslo vyjde: 5. øíjna 1999 V pøíštím èísle:! rozhovor s profesorem! støední škola v USA! anketa! zábava Strana 3! názory, povídky, básnì... Pokud chcete pøispìt svým názorem, myšlenkou, návrhem, èlánkem, tak neváhejte. Dáváme prostor všemu a všem. Pøipomínky nebo návrhy k èasopisu vhazujte do schránky èasopisu Prostor pøed dìjepisnou uèeb.

4 Strana 4 Rozhovory, zajímavosti, povídky PROSTOR Rozhovor s øeditelkou slovenské školy V èervnu nás navštívila øeditelka a její zástupci ze slovenského gymnázia z Èadce. Využili jsme tuto pøíležitost a zeptali jsme se na pár otázek paní øeditelky RNDr. Anny Èerchlové... Takto chodili za mnou i naši študenti a tak som si povedala: Tak, takto nie, vy sa pripravíte dopredu a ja sa potrebujem tiež dopredu pripravi. Dajte mi pekne tie otázky, ja sa pripravím a potom sa budeme rozpráva. Ale teraz urobíme výnimku.! Byla jste na prohlídce naší školy, jak se vám líbí? Áno, páèi sa mi vaša škola.! A jak se vám líbí mìsto? Mesto poznám nielen z toho dnešného dòa. Veï sme prakticky susedia a boli sme kedysi jedna republika. Takže, mesto je pekné a škola sa mi tiež páèi.! Kdybyste srovnala naši školu jako budovu s vaší, jaký je rozdíl? Èo sa týká priestorov, možem poveda, že sme na tom asi rovnako. My máme modernejšiu budovu, bezposchodovú. Je to taká terasovitá stavba postavená vo svahu. Nas ahovali sme sa tam v r. 1982, je to mladšia budova, ale dá sa poveda, že je to zrovnate¾né. Aj èo sa týká vybavenia. Èo obdivujem u vás, je vaša aula. My máme tiež aulu, ve¾mi peknú, pri vstupnom areáli, ale nemáme ju tak dobre vybavenú tou technikou a tak úèelne. Nechcem poveda, že vám ju závidím, ale je to taká motivácia pre nás, aby sme si ju v budúcnosti takto zariadili a zmodernizovali. To sa mi páèi, to ma zaujalo.! Kolik roèníkù a tøíd má vaše škola? My máme osemroèné aj štvorroèné štúdium a celkovo máme 22 tried - 13 tried osemroèného a 9 tried štvorroèného štúdia. Maturanti sú už preè a prijíma budeme rovnaký poèet tried, budeme ma tých 22 tried na škole.! Kolik máte profesorù a studentù na vaší škole? Profesorov vrátane vedenia školy 46. Študentov aj s maturantami 658.! V kolik hodin zaèíná a konèí vyuèování? Od ôsmej ráno a konèí 7. hodinou o 14:15. Popoludní sú krúžky, nepovinné predmety, telovýchovné aktivity.! Všechny dny máte vyuèování do 14:15? To záleží od roèníkov a od poètu vyuèovacích hodin v týždni. Napríklad triedy osemroèného gymnázia, primani, sekundani majú 27 hodin, v štvorroènom štúdiu majú hodin, niekedy 32 pod¾a volite¾ných predmetov a niekedy sú tam i nepovinné predmety a pod¾a toho sa odvíja celkový poèet hodin v týždni. Primani niekedy konèia 4. hodinou, inokedy 6. vyuè. hodinou. Prestávku na obed nemáme, pretože jedáleò máme mimo areál školy, obed majú študenti až po vyuèovaní. Ale v septembri otvoríme novú, peknú jedáleò. Je to kruhová stavba, ktorú sa nám podarilo dokonèi, takže tento problem budeme ma už tiež vyriešený.! Když byla øeè o tìch volitelnych pøedmìtech. Od kterého roèníku si je mùžou vybírat? Zameranie majú už od primy - na programovanie, biologiu-chemiu a v tomto roku otvárame zameranie na cudzie jazyky. Profilácia je už od primy a klasické volite¾né predmety si móžu vybera v 3. a 4. roèníku na úrovni štvorroèného štúdia, tzn. v septime a oktáve osemroèného.! Takže vaše škola je specializovaná na poèítaèe a programování? Len osemroèné štúdium. Štvorroèné štúdium má všeobecnú vetvu a zameranie na cudzie jazyky a na matematiku-fyziku. To otvárame hneï v prvom roèníku pod¾a záujmu študentov. Študenti majú rozšírený poèet vyuè. hodin v daných predmetoch. Napr. namiesto troch hodin CJ majú 4 hodiny.! Máte nìjaký pøedmìty, které na ostatních školách nejsou? Predmety na gymnáziach sú asi rovnaké.! Kolik žákù se hlásí nebo hlásilo na vaši školu tøeba letos? Je rozdiel. Lebo na osemroèné štúdium bol v tomto roku zaújem 2 a 1/2 násobný, inokedy býva i trojnásobný. Osemroèné štúdium zaèíná po ukonèení štvrtej triedy základnej školy. Hlásilo sa ich 2 a 1/2 krát viac, takže keï sme mohli prija 54 žiakov, tak si to vynásobte. Na štvorroèné štúdium sme mali výnimoènú situáciu. U nás sa prechádzalo na povinnú devä roènú dochádzku a prijímali sme len deviatakov. U nás ten prechod z osemroènej ZŠ na devä roènú šiel na tri etapy, postupne. Pokia¾ viem, u vás sa to urobilo naraz, sekom. Tým, že sa to robilo postupne, žiakov 9. roèníkov ZŠ zostalo málo a mali sme záujem v porovnaní s inými rokmi minimálny-to¾ko prihlásených, ko¾ko sme mohli prija. Tento rok sa ôsmaci už hlási nemohli, preto bol ten poèet prihlásených menší.! Jaký je prùmìrný prospìch vašich studentù? Priemerný prospech? Èíselne se pamätám akurát teraz maturantov. Na ústnych maturitných skúškach bol priemer 1,52. Maturovali tri triedy, všetci urobili, mali sme dobrých štvrtákov.! Je tìžké se na Slovensku dostat ze støední na vysokou školu? Nároky na prijímacie skúšky sú vyššie z roka na rok, záujem o štúdium je obrovský, prijímaèky sú ve¾mi ažké. O: Jaký si myslíte, že je rozdíl mezi èeským a slovenským studentem? Pod¾a vašich otázok asi nijaký. Ja si myslím, že študenti sú všade rovnakí. Všade sú šikovní i menej šikovní. Ale keby som mala poda za gymnázia v porovnaní s inými, aby to nevyznelo ako diskriminácia, sympatickí študenti chodia na tieto typy škol.! Jaký je rozdíl mezi èeským a slovenským školstvím? Zmìnilo se na Slovensku nìco za tìch šest let? Pod¾a toho èo vidíme tu, asi ve¾ké rozdiely nie sú, možno len v nejakých predpisoch a vyhláškach. Poèúvam, že u vás sa uvažuje o novom type maturitnej skúšky, že budete ma povinný èeský jazyk, matematiku a cudzí jazyk. U nás zatia¾ o takejto novelizácii neviem. Pripravujeme sa tiež nová vyhláška o MS (maturita), ale aké zmeny tam budú, to ešte nie je zverejnené. Pokia¾ sme mali možnos debatova s vašim pánom riadite¾om a s vedením školy, tak si nemyslím, že sú nejaké ve¾ké rozdiely.! Máte více prázdnin než my? Prázdniny máme ako vy. Dva mesiace letných, dalej vianoèné, jesenné, ve¾konoèné, jarné, polroèné...! Na závìr, co byste popøála našim studentùm? Ve¾a študijných úspechov a dobrých uèite¾ov! Dìkujeme za rozhovor Honza Chrastina, Slovenský pøepis: Mgr. Vilma Sikorová

5 Názory, reakce, èlánky PROSTOR Strana 5 Nepropásni èas Možná, že by první vìta mìla patøit uvítání školy. I když škola pro mì zase neznamená až tak velkou krizi, ale není možné zapomenout na dva mìsíce pohody a klidu. Vìtšina z nás prožívá utrpení pøi myšlence, že letních prázdnin se doèká až za potem prolitých deset mìsícù. Tohoto brouka v hlavì však pøeráží skuteènost, že nad námi stojí profesoøi a my zhola nestihli, co si naplánovali. Plány jako nezameškat ani minutu, nepøibrat ani kilo, nenechat lenivìt mozek ani svaly se rozplynuly v rychle ubíhajícím èase. Pøece s jistou úlevou, že je pryè doba bez oblíbených spolužákù oplakávaných dva mìsíce, mùžeme zaèít dìlat nové plány. Proè ale plánovat? Je tady deset mìsícù a ty také uteèou jako voda. A proto neplánujte, nepøemýšlejte, co budete dìlat za pìt minut, zítra, za týden. Udìlejte to hned a to bezmyšlenkovitì. Máme pøed sebou život, který jednou skonèí. Pøed koncem však nastanou chvilky, kdy budeme naøíkat: Ach bože, kolik jsem toho nestihl(a).. Bude nás týrat slovo kdyby. Nemá smysl èekat. Polib proto tu nebo toho, do kterého jsi zamilován nebo zamilována. A už jsi holka nebo kluk, oblékni se pøesnì podle svého stylu, vylez na nejvyšší panelák. Teï si jistì øíkáš: Zítra to rozjedu. Chyba, plánuješ. Nezapomeòte, že èím ménì plánù, tím více toho stihnete. JŠ Týden pracovitého èlovìka je sedm dní, týden lenocha je sedmkrát zítra. (nìmecké pøísloví) J Lenost je zvyk odpoèívat døíve, než se èlovìk unaví. (Renard) Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se uèilo žít s lidmi a se svìtem. (Mickiewicz) Odhadnutí vlastní šance: Rozdíl mezi losy a otázkami tahanými pøi zkoušce je pouze ten, že mezi losy jsou i takové, které vyhrávají. (Murphy) Existuje, i když podle tebe není... Snadná otázka u zkoušky je jak bílý slon: údajnì existuje, ale ty ho v životì neuvidíš. (Murphy) Prázdniny v Èeském ráji námìstí v Jièínì Mnoho lidi mì spojuje s odvìtvím žurnalistiky. Já nikdy nechci být a nebudu novináøem. Mùj život jsou poèítaèe, novinaøinu pøenechám jiným. I pøes tyto okolnosti jsem odjel do Èeského ráje dìlat reportáže o tomto kraji. Celkem šest mladých žurnalistù spolu s profesionálním novináøem se setkalo na tomto reportážním workshopu. Jak nám bylo sdìlováno, že jsme o 90 procent lepší než nìkteøí profesionální novináøi, kteøí dìlají noviny, øíkal jsem si, že je to zbyteèné tvrdit i o mnì. Stejnì se nikdy tímto zabývat Prázdniny trochu jinak Pøed chvilkou jsme se rozlouèili s prázdninami. Byl to èas odpoèinku od školy, rùzných táborù, dovolených. Mnozí byli doma a vìøím, že si prázdnin taky užili. Teï budu psát o úplnì jiném prožití prázdnin. Je to pracovní zpùsob-brigáda. Po dlouhém bìhání po nejrùznìjších supermarketech se na mì nakonec usmálo štìstí a získala jsem brigádu v hlavní kuchyni TŽ. Abych do TŽ mohla vùbec vstoupit, tak jsem musela odevzdat na nejrùznìjších místech nìjaké papíry. Pak mì poslali na školení kvùli bezpeènosti a koneènì jsem mohla nastoupit na vysnìnou brigádu. Po pár pracovních dnech jsem sice pøemýšlela jestli dìlám dobøe, když jsem místo dlouhého vyspávání musela vstávat v pìt hodin ráno abych stihla dojít na šestou do práce, ale utìšovala mì pøedstava, že si vydìlám víc než dostávám na mé mìsíèní kapesné. Každý týden jsem pracovala na jiném místì. Nejprve to byla umývárna. Tam nám nosili špinavé hrnce a plechy, které jsme musely umýt. Byla to práce nepøíliš pøíjemná. Celou pracovní dobu jsem musela máèet ruce ve vodì s èistícím prostøedkem, ale každá práce má i své výhody. Nejvíce plechù jsme mìly vždy ráno, a když byly umyté, mìli jsme volno do té doby než nám zase nìco donesli. To mohla být i hodina. Další týden jsem nastoupila na speciality. Ráno se vždy smažily øízky, karbenátky nebo ryby... Vždy to dosmažovaly brigádnice. Potom bylo našim úkolem loupat cibuli, což nebylo moc pøíjemné. Když jsme i tuto práci úspìšnì zvládly, tak na nás èekalo klepání øízkù. Nìkdy jich bylo málo (200 ks), ale jindy tøeba 1700 ks. Tøetí týden jsem pracovala v jídelnì. Ráno jsem umyla pult, vytøela kanceláø a od devíti hodin jsem stála na urèeném místì a utírala tácky. To jsem dìlala až do konce smìny. Tato práce byla celkem v pohodì. Poslední týden mì pøidìlili zase ke specialitám. Brigádu jsem brala jako zpestøení prázdnin, ale kdybych v hlavní kuchyni TŽ mìla pracovat nastálo (vlastnì všude v kuchyních nebo obchodech - tam, kde berou na brigády), tak by se mi to moc nelíbilo. Byla to døina. Betty nebudu a ani nechci. Zopakuji pro všechny, kdo to ještì neví. Novináøem nikdy nebudu a nechci být. Náš cíl byl jasný vyzkoušet si udìlat šestnáctistránkový sborník reportáží o Èeském ráji. Pøedem musím øíct, že to (foto: autor) nebyla žádná brigáda, pro nikoho jsme sborník nevytváøeli. Èeský ráj leží severovýchodnì od Prahy v okolí Turnova. Toto mìsto bylo naše základní stanovištì. Pøespávali jsme v tìlocviènì turnovského gymnázia. Když jsme vyšli na delší túry, spali jsme v lesích, mezi skalami pod širákem a plachtou. Poèasí se nám opravdu vydaøilo a tak jsme mohli vytváøet plno zajímavých reportáží a rozhovorù s lidmi. Prošli jsme velmi mnoho místy v Èeském ráji. Byli jsme na festivalu na Kozákovì, v Jièínì, v Sobotce, v Prachovských skalách, na hradech a zámcích: Humprecht, Valdštejn, Trosky, Kost... a mnoho jiných zajímavých místech. Èeský ráj je znám svým bohatsvím drahých kamenù a tak jsme navštívili podnik Èeský Granát, kde nás provedli celou výrobou a zpracováním granátù. Sborník, který je vytvoøen není pøíruèka nebo prùvodce o Èeském ráji. Nenajdete zde skoro žádná fakta, ale jenom to, co jsme tam za tìch deset dní opravdu zažili, jaké lidi jsme potkali a o èem jsem se dozvìdìli. Je toho hodnì a ještì víc, plno zajímavosti, plno informací, o kterých se nikde jinde nedozvíte. Sborník Èeský ráj 99 je opravdu unikátní dílo mladých novináøù a jsem rád, že i já nenovináø jsem se mohl zúèastnit a získat plno nových informací z Èeského ráje. V pøíštích èíslech Prostoru možná budou otisknuty nìkteré èlánky...

6 Strana 6 PROSTOR Kultura Rozhovor s Petrem Novotným Nejlepší baviè v Èeské republice Petr Novotný se svým poøadem Novoty rozesmìje vìtšinu èeské populace. Exkluzivnì pro Prostor odpovídá na naše otázky Petr Novotný.! Co myslíte, proè se lidi vašim pøíbìhùm smìjí? Já si myslím, že to mají doma. Myslím si, že jsem našel zpùsob jak prostì pojmenovat nìco co je úplnì normální a co má doma každej. Co se stane každému doma, v práci, na ulici a nebo v zahranièí. Že to není vymyšlené a že když to èlovìk pojmenuje a pak to dokáže popsta, pak se lidi smìjou jenom té podobnosti. Myslím, že na tom je postaven celý úspìch Novot..! Jaký jste byl v mládí? Jak jste vyrùstal? Já jsem byl v podstatì úplnì normální dítì. Vyrùstal jsem v pomìrnì harmonické rodinì. Byl jsem takový problémovej tzn. blbì jsem se uèil celý život. Nikdy jsem se poøádnì neuèil. Možná jsem byl pomìrnì chytrý, ale neuèil jsem se. Rodièe jsem tím úplnì nièil. Bavilo mì divadlo, recitování a tak podobnì. Pozdìji Olomoucká bohéma a všechno kolem ní a tak mi to došlo, že bych mohl spíš než se uèit radìji žít. Takže já jsem byl problémový student.! Tedy kterými školami jste prošel? Já jsem mìl normální základní vzdìlání. Potom jsem šel na gymnázium z kterého mì ještì staèili vyhodit a dodìlal jsem to jinde, ale mám maturitu. Pak jsem se snažil dìlat vysokou školu filosofickou obor filosofie, èeština, ale tu už jsem nedostudoval.! Jste nejlepší baviè v ÈR má to nìjaké výhody a nevýhody? To nemá žádné nevýhody. To má jenom výhody (smích) To je hroznì pøíjemné dostat takovýto titul. Ten je samozøejmì pøechodný, to si nemusíme vyprávìt. Je to samozøejmì pøíjemný. Na tom nic nepøíjemného není.! Jste u vašich dìtí a manželky oblíbený, když øíkáte pøed miliony lidmi historky, které je skoro uráží? Urèitì, oni to mají rádi. Oni se tomu baví. Nìkdy sami vytváøejí podmínky, abych nìco takového rovnou napsal a pak pøevyprávìl.! Dovedou vám to nìkdy vrátit? Urèitì. My jsme pomìrnì velice veselá rodina, žijeme velice dynamicky a tak si nic nezùstaneme dlužní.! Jste tak zábavný všude nebo jenom na pøedstaveních a v televizi? Nejsem vùbec zábavný (smích). Jenom na vystoupeních, jinak jsem pomìrnì otravný èlovìk (smích)! Takže poøád žijete v humorném duchu? Ne. Poøád žiju v dobré náladì, ale nejsem furt tak zábavný.! A ona maturita ta vám dopadla jak? Maturita mi dopadla dobøe, protože jsem chtìl jít na vysokou školu. U maturity jsem zabodoval. Mìl jsem dvì jednièky. To si doteï pamatuju.! Který pøedmìt ve škole byl váš nejoblíbenìjší a který jste nemìl vùbec rád? Dìjepis, bezkonkurenènì dìjepis. A nejménì jsem mìl rád chemii ponìvadž jsem tomu vùbec nerozumìl.! A to že dokážete bavit lidi jste zjistil už ve škole? Jo, urèitì. Já jsem byl takový typický tøídní šašek Bavil jsem lidi. Mìl jsem i vlastní kabaret! Mìl jste i jiné zamìstnání než to, které vás provází životem nyní? (moderátor, baviè) Já mìl jenom jediný zamìstnání v životì to je zajímavý. Já jsem byl vždycky na volné noze. Vždycky jsem byl jako novináø nebo herec, nebo moderátor a tak. A jediné zamìstnání které jsem mìl bylo v loutkovém divadle. Takže já mám pùvodní povolání loutkoherec kupodivu.! Kde berete námìty na vaše humorné pøíbìhy, povídky, urèitì to není ze života? Je to ze života, já si nevymyslím vùbec nic.! Máte nìkdy chvíle, kdybyste s humorem s bavením a se všim takovým prostì pøestal? Ne vùbec ne..ne, ne, ne.! Máte nìjaký zlozvyk? Urèitì. Jsem hodnì nafoukaný, že (smích), ješitný, nerad prohrávám. kouøím, pøežírám se, nemám žádnou pevnou vùli pokud jde o jídlo. Tak to jesm asi jmenoval ty hlavní, které mì teï napadly. Petr Novotný odpovídá a smìje se! Máte nìjaký cíl, který chcete ve svém životì dokázat pøípadnì pøání, které se vám ještì nesplnilo? Mì se už splnilo úplnì všechno. Kdyby to tak vydrželo, jak to je teï bylo by to ideální. Všechny pøání se mi zatím splnily.! Na závìr, co byste vzkázal studentùm tøineckého gymnázia? Hele, zásadu èíslo jedna: Nic není problém. (smích) Dìkujeme za rozhovor, Honza Nieboras Správná cesta je taková: osvoj si to, co udìlali tvoji pøedchùdci, a jdi dále. (Tolstoj)

7 Zábava, poezie PROSTOR Strana 7 Murphy o škole Efekt slov pøi zkoušení: Být zkoušen je nìco takového, jako posledních pár vìt odsouzence k smrti, jenž sice povídá samé pìkné a pùsobivé vìci, které však na jeho stavu v podstatì nic nezmìní. Univerzální zákon hodin jazykù: Hodina jazykové výuky pro vìtšinu z nás je, jako kdyby mimozemš an zaèal po pøistání na Zemi vysvìtlovat funkci své kosmické lodi tapírovi. Zákon Všechny cesty vedou do Øíma : První pøíèiny zpùsobující vznik srdeèního infarktu a žaludeèních vøedù v dospìlosti je tøeba hledat v tom, kolik èasu trávili nìkdejší uèitelé dotyèného vybíráním vyvolaných. Zákon o hledání pohnutek žákù k dobrovolné odpovìdi: Dobrovolnì pøihlášený žák je... a) jako svobodný èlovìk, jenž svou hlavu sklání pod gilotinu ze své vlastní vùle b) jako ctižádostivá a pošetilá myš, která chce mezi ètyøma oèima pøesvìdèit kocoura o výhodách vegetariánské stravy c) jako masochista d) jako choromyslný e) vùl (popø. kráva) Zákon o sebevìdomí pøi zaèátku písemky: A jsou snadnìjší otázky skupiny A nebo B, ty budeš sedìt vždycky v té druhé. Zákon o prozíravých, kteøí pøehodnocují uèitelùv výrok: Poznamená-li uèitel pøi výuce To se nemusíte uèit!, bleskurychle si tuto vìc poznamenej. Z èehož vyplývá: Zrovna držíš v ruce jednu z otázek písemky. Paradox pøípravy: 1. Po látce, kterou si naposledy prošel, nebude v provìrce ani stopa. 2. To, do èeho ses náhodou, nebo protože už jsi nemìl èas, vùbec nepodíval, bude pøedstavovat 70% otázek. Z èehož vyplývá: 30% už je odedávna nedostateèných. Axiom o výkladu v uèebnicích: Uèebnice se obyèejnì skládají z èástí psaných malými a èástí velkými písmeny. Smyslem toho je: Velká písmena jsou podstata. Malá jsou otázky v písemce. Poznatek žáka, jenž nemùže použít svùj tahák: Uèitel je pøi psaní provìrek horší než jestøáb. Ziskový zákon pìtiminutovek: Pìtiminutovka je lepší než ruleta......tady èlovìk aspoò nepøijde o peníze. Dobrá rada ke psaní provìrky podle zkušeností mnoha staletí: Provìrku, kterou mùžeš vynechat,... vynech! Mezera mezi vyposlechnutím a uznáním tvého názoru: S uèitelem mùžeš diskutovat, stejnì ho však nepøesvìdèíš. Teorie úcty: Sluší se mít uèitele v úctì. Ale uèitelù, kteøí se chtìjí této úcty za každou cenu domáhat, si neváží nikdo. (pokraèování str. 8) POEZIE Cestièka ke gymplu Jít cestou ke gymplu, to je mùj sen. Pøes týden, pøes víkend - každièký den S pozadím ohnì železáøského, zbožòuji ulici Komenského Smìt si tak vybrat jít cestou snovou Jdu cestièkou ke gymplu asfaltovou. Forever Young Já to vím Že slza padá, když rty se smìjí, to psáno jest v Tvých oèích. Že srdce puká, když druhé jásá, to vše v Tobì pøeèíst mohu si. V Tvých dlaních že nejsou mé, a v oèích zøí se jen bolest, to vše je v Tobì. Že láska zhasíná, že jde spát, že v oèích stínidla, a v duši chlad se nachází, to vím. Však že krutost ruku v ruce s krásou pochodují, to vše se teprve dovídám. Že slova planá, jež rty vyslovují, neslyší ucho Tvé, to vše já dávno vím. Co nevím, toho však v Tobì se doètu. Co nevím, od Tebe se dozvím. Èerný Princ Vzpomínka Jen chmýøí, které poletuje vzduchem, a prach, co ho všude kolem je. Jen bílý mráèek rozplývající se a déš, jež slzy zaleje. A k tomu oèi v nich úsmìv èi pláè, a jedna fotka. Pramínek vlasù v tvé ruce zas a v hlavì snáø - a sen, co odešel. Jen bílý sníh v tvých dlaních co vodou je, a pírko havrana její vlasy. A vùnì léta odkvetlé sedmikrásky, její plátky v hlínì pohøbené. A malá lavièka ta chu jejich rtù a vzadu studánka modrá to oèi jsou. A celý svìt je jedna Ona a vesmír? ten se usmívá. V myšlenkách dál chmýøí lítá a vzpomínka ti nedá spát. Èerný Princ

8 Strana 8 PROSTOR Sport, zábava, názory Sportovní stránka v zaøijovém èísle je menší a provizorní. Ale, od øíjna se bude plnì objevovat na celé této stránce. Na sportovní stranì se budete dozvídat výsledky sportovních akcí školy a nejen jí. Názory na sportovní téma, zajímavosti ze sportu a jiné. Pokud máte èlánky, pøipomínky... týkající se sportu, ozvìtì se sportovnímu redaktorovi Petru Šèigelovi z 3.D Extraliga se blíží Zaèátek nového roèníku èeské nejvyšší soutìže se stále víc a víc blíží, a tak vrcholí i pøíprava tøineckého hokejového týmu na nadcházející roèník. Oproti loòskému roèníku se mnoho zmìnilo. Nejvýraznìjší byla zmìna názvu tøineckého klubu, který se v letošní sezónì pøedstaví pod názvem HC Oceláøi Tøinec. Zmìny názvu se doèkala i samotná Extraliga, kterou zapøíèinila výmìna hlavního sponzora. Místo Staropramene zaujal Telecom. Èeská nejvyšší hokejová soutìž se tak v pøíští sezónì bude nazývat SPT Telecom ELH. Tøetí je zmìna v kádru, která se nevyhne žádnému celku Extraligy. Osa tøineckého týmu by mìl zùstat stejná. Podle mého názoru Tøinec mírnì oslabil a to pøedevším odchodem Libora Procházky do týmu NHL St. Louis Blues. Dále odešel i brankáø Biegl do slovenského Slovanu Bratislava. V tøineckém týmu by ho mìl nahradit mladý Vlastimil Lakosil, který sice odchytal už loni velkou èást mistrovských utkání, ale zùstává otázkou, jak se vyrovná roli jednièky. Záda mu bude krýt zkušený exjihlavský Marek Novotný. Trojkou v týmu je mladièký talent havíøovského hokeje Jiøí Kratochvíl. Odešli zkušení útoèníci Peterek a Zima. Díry v sestavì po odcházejících budou trenéøi lepit hráèi juniorské kategorie, kterých do Tøince pøišla zase celá øádka. Prvním z nich je šikovný a nevyzpytatelný útoèník Roman Kadìra. Tím druhým je zkušený obránce Zetek, který by mìl obranì pomoct zacelit jámu po Procházkovi. Pøípravná utkání naznaèila, že se tøinecký tým bude pohybovat nìkde na špici tabulky. Tøineètí nejdøíve doma hladce pøehráli Zlín, pak uhráli remízu ve Vítkovicích, aby se doèkali i první porážky. Tu pøineslo utkání se Slovanem Bratislava v jehož brance záøil Radovan Biegl, kterého naši hráèi nedokázali pøekonat a podlehli 0:4. Vše si ale vynahradili na trenèínském Crystal Cupu, kde Slovan porazili a po remízách se Zlínem a domácím Trenèínem obsadili první pøíèku. Vzhledem k tomu, co jste si mohli teï pøeèíst, si myslím, že od pøíští sezóny mùžeme oèekávat to, co v minulých. Tedy cílem bude opìt semifinále. Obhájit tøetí místo z loòského roèníku bude velice tìžké. Do boje o medaile urèitì zasáhne Vsetín a Sparta. Ale to vše ukáže až tato sezóna. PŠ Bude školství jiné Jak bude vypadat škola budoucnosti? Zmìní se metody výuky, zmìní se vyuèovací pøedmìty a pomùcky? Dá se vùbec nìco takového jako je školství v ÈR zmìnit? Už více než dva roky sleduji v televizi, ètu z novin a èasopisù, slyším od expertù a známých lidí názory na to, jak bude škola a celé školství vypadat v budoucnosti. Pokaždé, když slyším názor na zmìny výuky, kladu si otázku týká se to i Èeské republiky? Zatím to není vùbec vidìt a jak se zdá ještì to nebude dlouho vidìt. Školství v ÈR je ve své podstatì stejné jako za dob, kdy byla zavedena povinná školní docházka, tedy stejné jako za doby Marie Terezie. Panovnice, která chtìla mít chytrý národ. Z pøibývajícími léty se ukazuje, že èlovìk mùže být chytrý, ale v životì se neuplatní. Chytrost v dnešní dobì není vše. Co je dùležitìjší než být chytrý? Schopnost užívat své vìdomosti v praxi, zkušenost a hlavnì odhodlání èlovìka a to nám dnešní škola nabídnout nemùže. Každý uèitel, profesor, výchovný poradce se snaží do hlav mladých lidí v nést co nejvíce vìdomosti z chemie, biologie, matematiky èi èeštiny. Ale je dokázáno, že èlovìk, který školu opustí a vhrne se do života si zapamatuje v prùmìru 10 % svých ve škole nabytých vìdomostí. Kde je pak zbylých 90 %... To otázka. Škola by mìla nauèit své vìdomosti využívat v praxi, pracovat s nimi, diskutovat proè je to tak a ne naopak, mìla by uèit vyhledávat informace... Doèkáme se nìkdy? Možná, že ano. Nebo ne? Však to posoudíte sami. Murphy o škole Zákon nezamìnitelného poøadí: Dle dospìlých: uèení pøedevším Dle žákù: vše pøed uèením Postøeh o povinné èetbì: Povinná èetba je jak telefonní seznam - tlustá a nezáživná. Objev mladého biologa: Uèitelský mozek NENÍ lidským mozkem. Zákon pøedstavivosti: Kdyby se mìli fantasmagorie a myšlenky žákù uskuteènit, pak by nìkteøí uèitelé museli den co den kupovat novou pneumatiku nebo se vracet z jistého místa zaèínajícího na p, eventuálnì by museli vstávat z mrtvých. Zákon jak pøedejít senilitì: 1. Pokud se èlovìk hodnì uèí, døív nebo pozdìji to stejnì zapomene. 2. Neuèí-li se, ušetøí se této zloby. Axiom o tom, že v každém se skrývá talent: Žák - pokud to potøebuje - je geniální herec. Výklad termínu dokonèení: Termín stanovený k zakonèení úkolu je termín, kdy si žák najednou uvìdomuje: - Mìl bych se snad už do toho dát. Taháky a napovídání Základní zákon: Používat tahák sedá u všech uèitelù. Z toho vyplývá: Jde-li to, proè to nedìlat. Opatrnost a obezøetnost: Používat tahák a napovídat se dá, když uèitel nedává pozor. Z èehož vyplývá: Dává vždycky pozor. Hlavní zákon mìøení úspìšnosti: Ten, kdo poøád opisuje - zùstává hloupý. Ten, kdo nikdy neopisuje - je blázen. Ten, kdo obèas opisuje - bývá naèapán. Z èehož vyplývá: Ten, kdo zùstává hloupý má nejlepší známky. vybral: KM

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo (leden 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Krátké zpravodajství Pøístup na Internet ze školy využívá pøibližnì 70 studentù.

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo (bøezen 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Zemìpisná olympiáda školní kolo V únoru probìhla na naší škole zemìpisná olympiáda

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Renata Šikulová, Ph.D. Mgr. Vlasta Rytíøová POHÁDKOVÉ PØÍBÌHY K ZÁBAVÌ I K UÈENÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo/bøezen 1999 cena: 2,- Kè Upozornìní Už se to blíží, už za mìsíc tu bude Apríl. Nenechte si ujít mimoøádné aprílové èíslo

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 9. èíslo (kvìten 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Pøijímací zkoušky na tøinecké gymnázium 17. dubna probìhly pøijímací zkoušky ko

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

STONOŽKA 2013/2014 9. RO#NÍKY

STONOŽKA 2013/2014 9. RO#NÍKY Škola: Název: Obec: Církevní základní škola, #eská Církevní 4787 základní škola, Èeská 4787 STONOŽKA 213/214 9. RO#NÍKY #ESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v èeském jazyce jsou nadprùmìrné. Patøíte mezi úspìšné

Více

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: leden 2015 roèník 9, èíslo 5 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užili jsme si Adventní setkání Letošní Adventní setkání se konalo

Více

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali,

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, ÚVODNÍK Milí studenti, školní rok se nám rozbìhl a už více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, loòští tøe áci jsou rázem tìmi, na které za dveømi èeká

Více

è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci

è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci Informace z Obecního úøadu Pøedín Nejdùležitìjší body programu obecního zastupitelstva za období kvìten øíjen 2004 25. 5. 2004 ZO rozhodlo

Více

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek MANŽELSKÁ PORADNA Tam, kde vlastní síly nestaèí Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

STONOŽKA 2014/2015-7. RO$NÍKY - modul KEA

STONOŽKA 2014/2015-7. RO$NÍKY - modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, $eská Církevní 4787 základní škola, Èeská 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 214/215-7. RO$NÍKY - modul KEA $ESKÝ JAZYK Výsledky vaší školy v èeském jazyce jsou

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

STONOŽKA 2013/2014 6. RO#NÍKY modul KEA

STONOŽKA 2013/2014 6. RO#NÍKY modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, #eská Církevní 4787 základní škola, Èeská 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 13/14 6. RO#NÍKY modul KEA #ESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v èeském jazyce jsou

Více

EKO. Kamarád s prírodou ˇ. průzkumník

EKO. Kamarád s prírodou ˇ. průzkumník EKO Kamarád s prírodou ˇ průzkumník Máš zájem o přírodu a životní prostředí vůbec? Pokud ano, bude pro tebe snadné splnit všechny mise, které si vybereš. Po jejich dosažení se staneš hrdým držitelem eko-certifikátu

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

PROSTOROVÁ ROVINA. Pravda, Debilita. Inteligence. Stlaèujeme prostor vším a všemi do roviny. Varování: Neètìte tento èasopis, nehrejte si na hrdiny...

PROSTOROVÁ ROVINA. Pravda, Debilita. Inteligence. Stlaèujeme prostor vším a všemi do roviny. Varování: Neètìte tento èasopis, nehrejte si na hrdiny... ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport PROSTOROVÁ ROVINA èasopis tøineckého gymnázia Pravda, Debilita mimoøádné aprílové èíslo 2 duben (apríl 2000) / èíslo 2 cena: 1 000 000,- Kè Lež, Inteligence

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Zdama. Základní škola Louny, 2426 pøíspìvková organizace. dobrá nálada výtvarníkù

Zdama. Základní škola Louny, 2426 pøíspìvková organizace. dobrá nálada výtvarníkù Èasopis pro zábavu Zdama 1. èíslo Základní škola Louny, 2426 pøíspìvková organizace Co dìlat po obìdì? DOMÁCÍ ÚKOLY HURÁ NA NÌ redakce Domácí úkoly - zbyteèné pøetìžování, nebo nezbytná pomùcka pro zvládnutí

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE Urèeno pacientùm s mnohoèetným myelomem po relapsu Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Praha, záøí 2010 Tato publikace byla vydána s laskavou podporou spoleènosti Celgene

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

K O U M E S. Více uvnitø èasopisu

K O U M E S. Více uvnitø èasopisu Prosinec 2014 K O U M E S Milí ètenáøi, opìt je tu školní rok a s ním i naše nové èíslo èasopisu Koumes. S novým èíslem školního èasopisu pøichází i nìkolik zmìn. Tou první je grafická úprava a také logo

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Všeobecná ustanovení:

Všeobecná ustanovení: Všeobecná ustanovení: Základní informace: Závod kombinovaných dvojic ve vodním záchranném sportu mládeže Poøadatel: VZS ÈÈK Praha 15 Datum konání: Sobota 5.listopadu 2011 Místo konání: Krytý bazén (25m)

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno Úvod S blížícím se vysvìdèením k vám pøichází nový Zpravodaj. Bohužel je to vždy naèasované tak, že v dobì, kdy je ve škole nejvíc práce, zaèneme sbírat pøíspìvky.

Více

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Gladys Davis a David Kahn Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Eko konzult Pøíbìh Gladys Davisové Edgar po chvíli zaèal hovoøit: Ano, máme zde tyto záznamy. Duše vstoupila do tìla veèer (Gladys

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

Krtèí norou 6. šifry. Adamov, 19. 9. 2009

Krtèí norou 6. šifry. Adamov, 19. 9. 2009 Krtèí norou 6 šifry damov, 19. 9. 2009 Krtèí norou 6 (úvodní øada, šifry a nápovìdy), jejímž autorem je kolektiv autorù Krtèí norou, podléhá Creative Commons Uveïte autora-neužívejte dílo komerènì 3.0

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více