èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè"

Transkript

1 ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè Internet na tøineckém gymnáziu novì Tyto prázdniny se do uèebny, studovny a kabinetù v pøístavbì a prvním patøe instalovala celosvìtová sí Internet. Ta už není závislá na telefonní lince a modemu, nýbrž její pøenos se uskuteèòuje vzduchem (satelitní pøenos). S Internetem se dá pracovat o hodnì rychleji a mùže se plnì využívat. Dnes je ještì ve stádiu zkušebního provozu. Po splnìní všech faktorù pro zahájení pøístupu k Internetu na celé škole, bude mít student nebo profesor tyto výhody: dostane svoji ovou schránku (napø.: mùže vlastnit prostor k prezentaci své www stránky a získá možnost pøístupu k Internetu (mimo výuku). Za jakých podmínek budou tyto výhody pro studenty dostupné se ještì neví. Bližší informace se doètete v nejkratší možné dobì v uèebnì poèítaèù 1 nebo v pøíštím èísle èasopisu Prostor. Tøinecké gymnázium dostane vlastní internetovou doménu, kterou najdete na adrese kde budou dùležité informace o škole a jiné. Axiom odolnosti lidí: Existuje jediný èlovìk, jehož nemùžeme dohnat k šílenství: šílenec (Murphy) Kdy budeme mít volno? V tomto školním roce bude organizace prázdnin pro školy okresu Frýdek-Místek vypadat takto: Podzimní prázdniny Støeda 27. øíjna a pátek 29. øíjna Ètvrtek 28. øíjna je státní svátek. Vánoèní prázdniny Ètvrtek 23. prosince - pátek 31. prosince Vyuèování zaène v pondìlí 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny Úterý 1. února Jarní prázdniny Pondìlí 14. února - pátek 18. února Velikonoèní prázdniny Ètvrtek 20. dubna a pátek 21. dubna Letní prázdniny Pondìlí 3. èervence - pátek 1.záøí Jak školák ze školy jde milý k milé jak do školy však od ní zasmušile. (Shakespeare) Už je to tady Èlovìk si ani poøádnì nestaèí zvyknout na prázdniny a už je tu zase škola. A kolotoè se zaèíná opìt roztáèet. 6:00 budíèek! Pøemluvit své polomrtvé tìlo, aby vstalo, spáchat ranní hygienu, hodit do sebe nìco malého k snìdku a vzhùru na muèení. Cestou do školy nahodit veškeré systémy, nejen podporu života a do školy vstupovat už plnì funkèní. Pak najít svou skøíòku (dok è. 7) odstrojit se a hurá do tøídy. Nasát do sebe to, na co nezbyl èas doma, no a potom už zaèíná vlastní bitva pøerušovaná každých 45 minut. Po samotné bitvì prozkoumat školní jídelnu zase domù. Zregenerovat, opravit poškození a pøipravit se na další den plný boje. Individuálnì se odreagovat a potom šupky hupky do postýlky. Usnout, spát. A snad i snít. Otevøenì se pøiznám, že se mi tento scénáø moc nezamlouvá. Oè lepší by byl ten následující. 9:00 pìknì se protáhnout a pomalièku vstát. Dát si dlouhou sprchu a tak kolem desíti si v klidu posnídat. Cestou do školy V tomto èísle: exklusivní rozhovor s bavièem Petrem Novotným Vzpomínání dospìlých lidí Jaké byly prázdniny rozhovor s øeditelkou slovenského gymnázia Názory na školu Murphy o škole nábor nových redaktorù (ètìte na stranì tøi) se stavit na kulec, do herny èi obchodu nebo k holièi. Nìkdy dojít do školy, pozdravit se s kamarády a jít si tak na dvì hodinky pro formu posedìt do tøídy. Následnì se odebrat do restaurace, sníst co hrdlo ráèí, spláchnout to vybraným nápojem, pochválit obsluhu a jít tøeba do školního klubu. Tam zjistit co se kde dìje, probrat dùležitosti s pøáteli a kolem sedmnácté hodiny jít domù. V rodinném kruhu si dát èaj o páté, splnit své drobné domácí povinnosti, rozlouèit se a jít se pobavit do noèních podnikù. Návrat okolo jedné v noci, umýt se a spát. Nádhera, nemyslíte? Bohužel, ještì dlouho to bude pouze doména prázdnin a fantazie. Ale kdo ví? Tøeba se stane zázrak. Nadìje ta umírá až s tìlem. Flash Gordon Dáváme prostor všemu a všem

2 Strana 2 PROSTOR Názory, anketa Vážení ètenáøi - doufám, že jste alespoò nìjací. Po dvou mìsících plných zábavy vstupuji opìt do našeho ústavu, abych po asi tøi sta dnù bojoval za lepší známky, za svobodu a za všeobecné blaho. Možná to zní podivnì, ale když jsem vidìl tu majestátní budovu tøineckého gymnázia, ulevil jsem si. Proè? Nevím. Snad proto, že jsem se jí po dva mìsíce úzkostlivì vyhýbal a pomalu jsem se zaèal obávat, že je snad již srovnána se zemí. Není - boh, chci øíci - alespoò budu mít kde dokonèit své vzdìlání (pokud se mi to podaøí). Chtìl bych nìco poradit našim prvákùm - tedy bažantùm, nebo jak je chcete nazývat. Je tady totiž jedna vìc, kterou byste mìli vìdìt. Všichni se v této kleci máme rádi a vládne tady pohodová atmosféra. Když už ne za vyuèování, pak alespoò v tichých noèních hodinách. Tím chci øíct: Nehluète. Jediné místo, kde ve škole mùžete køièet je høištì. Ale køiète, prosím, potichu. Teï se možná ušklíbáte. Já vám tady radím, abyste nedìlali zbyteèný hluk a vy mi urèitì namítáte: Vždy je to zde jako ve vèelím úlu Ach, kéž by to zde takové bylo! Øeknu vám, my jsme mnohem hluènìjší - a já to znám z vlastní zkušenosti. Co bych mohl dál napsat o naší školièce? V podstatì je to Hip, hip, hipís škola jako každá jiná. Ale to opravdu jen v podstatì. A jen na první pohled. Na druhý pohled je to škola plná (takøka po støechu) krásných dívek a sleèen, ošklivých klukù a profesorù (vynechávám pøídavné jméno, protože takový superlativ neznám). Celá budova a všechno co je uvnitø podléhá zdánlivému chaosu, který se ve skuteènosti jmenuje Školní øád. Ten skoro nikdo nevidìl, natož aby ho èetl. Podivné na tom ale hlavnì je, že ho každý zná. Øiïte se jím i vy a uvidíte, co jste ještì nevidìli. Ten chaos se opravdu najednou zmìní v urèitou pravidelnost. Já sám mám napøíklad vystopovaný pravidelný prùchod jistých osob jistou chodbou. Všechno, všechno je zde opravdu pravidelné. Teï dokonce i dlažba pøed školou. Shròme si tedy vše, co jsme se dozvìdìli: Celá škola se má ráda, všude vládne pohodová atmosféra a celý chaos kolem je vlastnì poøádek uvnitø. No, nepøipomíná vám to nìco? Mnì rozhodnì ano. Tak trochu dávno zaniklé hnutí hippies. Slyšíte ten hlas? Peace with you, brother. Já bych mìl ještì dodat - i hipík bojoval za svou svobodu. Vy za ni bojujte taky - i když svobodnìjší již být nemùžete. Hipík Na Divokém Oøi Vzpomínka na 1. záøí aneb jak to bylo... Pøed námi je zase nový rok. Deset mìsícù plných uèení, nových zážitkù, informací. Pro mnohé je to poslední rok na gymnáziu, pro jiné je to zase obyèejný školní rok. Jako vždy prvního záøí máme v naší škole mnoho prvòákùbažantù, kteøí jsou plní zvìdavosti nadšení a oèekávání. Urèitì si každý z nás pamatuje na ten den D, kdy poprvé vstoupil do této školy tohoto gymnázia (samozøejmì kromì pøijímacích zkoušek). Nìkteøí pøišli s kamarády, spolužáky se kterými už chodili na základní školu, jiní s rodièi, ale jistì byli i takoví, kteøí pøišli sami. Já jsem právì byla ten poslední pøípad a velmi dobøe si pamatuji jak jsem bloudila po chodbách a hledala svou novou tøídu. Po chvíli bloudìní jsem potkala holku, která hledala tu samou tøídu a to byl zaèátek nového kamarádství. Nakonec jsme ji našli, ale pøed kinem. Od té doby jsme prožili hodnì legrace, zábavy, ale i strachu (pøed písemkami), byli jsme na skvìlém lyžaøském výcviku, výletì a stále víc a víc si uvìdomuji, jak fajn je chodit do školy. Betty ANKETA spory s vyuèujícími a vzpomínky na školu Každý, kdo chodil do školy má na ní nìjaké vzpomínky. Teïse vám pokusíme pøiblížit, jak vzpomínají na školu dospìlí. Otázky:! Vzpomínáte rád(a) na svá školní léta?! Mìl(a) jste nìjaké spory s vyuèujícími? 63 rokù! ano, byly bezstarostné! ne, u nás to nikdy neexistovalo; jo, jednou jsem dostala poznámku 55 rokù! to víš, že jo ; kdo by nevzpomínal! ne 81 rokù! ano, vzpomínám! ne, uèitelé mì mìli opravdu rádi 72 rokù! ano! jo s latináøem, protože on zkomolil každému jméno a mnì místo Carbol øíkal Škarbol 40 rokù! záleží na které, to je tìžké odpovìdìt ; no, docela jo, byl to takový bezstarostný život! myslím, že jako každý školák 53 rokù! ano, ráda vzpomínám na všechno týkající se školy! u mì žádné spory nebyly 1. Vzpomínáte rád(a) na svá školní léta? ženy: ano(10), ne(6) muži: ano(8), ne(3) 2. Mìl(a) jste nìjaké spory s vyuèujícími? ženy: ano(5), ne (11) muži: ano(10), ne(1) 67 rokù!no, docela!no, víte, spory to byly stálé, protože jsme museli poslouchat. Tehdy byla úplnì jiná výchova, než je dnes. 64 rokù! to víte, že jo! nikdy v životì; mne mìli uèitelé rádi a já je také 73 rokù! jo, rád vzpomínám! nikdy ; kdysi v 1. tøídì nás øezali rákoskou 79 rokù! kdo by nevzpomínal ; jasnì, že jo! vùbec ne 50 rokù! Já jsem chodil do øecké školy za 2. svìtové války. Do 6. tøídy to byla základní školy a pak následovalo gymnázium. Když se nìkdo neuèil, tak hned dostal facku, proto jsem si radìji zaèal zvykat na uèení. 65 rokù! no, já nevím! ne Táòa Køenková 3. Pamatujete si ještì, jak vypadalo vaše vysvìdèení v posledním roce základní školy? ženy: ano(9), ne(7) muži: ano(6), ne(5) 4. Utkvìla vám v pamìti vaše první opravdová láska? ženy: ano(15), ne(1) muži: ano(8), ne(3) Natálie Bialoòová

3 Redakèní strana Slovo šéfredaktora Vážení profesoøi, milí studenti a ètenáøi! Skonèili nám dva mìsíce volna pro nìkteré sice volna brigádního, pro jiné volna nudného a pro ostatní velmi zajímavého a pøekrásného. Ale všichni prožili prázdniny v podstatì stejnì a to bez školy. Nastalo období, kdy zase budeme pìt dní v týdnu vysedávat ve škole, o pøestávkách si povídat se spolužáky, chodit do bufetu, na obìdy, obèas i na nìjaké kulturní akce. Budeme se setkávat s novým uèivem, psát písemky, vyprávìt své nabyté vìdomosti pøed tabulí, zapomínat je a také si užijeme mnoho zábavy. No, není to super? V tomto školním období bude vycházet druhý roèník èasopisu tøineckého gymnázia. Èasopisu, který je zde pro vás a nejen o vás. Jeho cílem je zpøíjemnit strávený èas na této škole, zpestøit studentský život, informovat vás o názorech vašich spolužákù, profesorù, slavných osobností, podávat zprávy o poøádaných akcích, zveøejòovat výsledky školy (prospìch, sportovní akce) a zapojit studenty do psaní názoru na tuto školu, problémù, které se zaènou øešit, básnièek, èlánkù... a co je hlavní èasopis je bez cenzury. Dáváme prostor všemu a všem. Vše pro vás a nejen z této školy mùžete získat tímto èasopisem. Kdo nemá Prostor, není v obraze. (KM) POZOR, POZOR, POZOR PROSTOR Bezplatná inzerce Sháníte nìjakou vìc, chcete nìco prodat nebo vymìnit? Je tu pro vás bezplatná inzerce. Vzkazy Pomocí èasopisu mùžete poslat nìkomu vzkaz, pozdrav, pøání k svátku nebo narozeninám... Vzkazy a inzeráty vhazujte do schránky Prostoru pøed dìjepisnou uèebnou. Èasopis tøineckého gymnázia Prostor vyhlašuje nábor nových redaktorù Jste ctižádostiví a rádi píšete? Chcete se ponoøit do tajù žurnalistiky a nauèit se všechno z tohoto odvìtví? Byli jste na základní škole redaktory školního èasopisu a chtìli byste teï poznat pravý život novináøe? Chcete se seznámit s øadou slavných osobností, mít možnost se poznat s jinými lidmi a novináøi na akcích, kterých se mohou zúèastnit pouze redaktoøi Prostoru...? Chcete mít pøíležitosti a plno výhod, které jen tak student nedostane? Pak se staòte èleny redakce nejenom školního èasopisu Prostor. Všichni (úplnì všichni), kteøí se chtìjí stát redaktory Prostoru, který není jenom školním èasopisem, pøijïte na schùzi nových èlenù redakce v pátek 17. záøí 1999 ve 14:00 hodin do 2.D (naproti uè. PC 1) Jste vítání všichni bez rozdílù vìku, pohlaví, krásy, výšky, šíøky, kapacity mozku a jiného. Poèet nových èlenù není omezen to znamená, že vás mùže pøijít kolik chce. Tìším se na nové tváøe v redakci... P.S.: Pokud se nebudete moci na výše jmenovanou schùzku dostavit dejte mi to vìdìt. Zákon pøekraèování lidských bariér: Primitivnímu èlovìku je zbyteèné vysvìtlovat, že je primitivní, protože to stejnì nepochopí, jelikož je primitivní. (Murphy) JHT (student 5.B) Každý mìsíc plno informací, novinek, èlánkù, názorù, zábavy, rozhovorù a výhod mùžete získat, když si èasopis objednáte. Bližší informace u pøedse- QMI dy tøídy, na nástìnce pøed dìjepisnou uèebnou nebo u Kamila Mrázka z 5.B Lze žít s blbcem pod jednou støechou? Ano! Ale blbec se musí podøídit. Jenže blbec se nikdy nepodøídí. Nelze žít s blbcem pod jednou støechou. (John) Šéfredaktor: Redaktoøi: Jan Nieboras Jana Štìpánková Lenka Brudná Natálie Bialoòová Zdenìk Verner Jan Chrastina Petr Šèigel Táòa Køenková Jana Pindurová Natálie Pozdíšková Grafická úprava: první èíslo vyšlo dne 2. záøí 1999, náklad: 160 výtiskù, vychází každý mìsíc, uzávìrka dalšího èísla: 29. záøí 1999 druhé èíslo vyjde: 5. øíjna 1999 V pøíštím èísle:! rozhovor s profesorem! støední škola v USA! anketa! zábava Strana 3! názory, povídky, básnì... Pokud chcete pøispìt svým názorem, myšlenkou, návrhem, èlánkem, tak neváhejte. Dáváme prostor všemu a všem. Pøipomínky nebo návrhy k èasopisu vhazujte do schránky èasopisu Prostor pøed dìjepisnou uèeb.

4 Strana 4 Rozhovory, zajímavosti, povídky PROSTOR Rozhovor s øeditelkou slovenské školy V èervnu nás navštívila øeditelka a její zástupci ze slovenského gymnázia z Èadce. Využili jsme tuto pøíležitost a zeptali jsme se na pár otázek paní øeditelky RNDr. Anny Èerchlové... Takto chodili za mnou i naši študenti a tak som si povedala: Tak, takto nie, vy sa pripravíte dopredu a ja sa potrebujem tiež dopredu pripravi. Dajte mi pekne tie otázky, ja sa pripravím a potom sa budeme rozpráva. Ale teraz urobíme výnimku.! Byla jste na prohlídce naší školy, jak se vám líbí? Áno, páèi sa mi vaša škola.! A jak se vám líbí mìsto? Mesto poznám nielen z toho dnešného dòa. Veï sme prakticky susedia a boli sme kedysi jedna republika. Takže, mesto je pekné a škola sa mi tiež páèi.! Kdybyste srovnala naši školu jako budovu s vaší, jaký je rozdíl? Èo sa týká priestorov, možem poveda, že sme na tom asi rovnako. My máme modernejšiu budovu, bezposchodovú. Je to taká terasovitá stavba postavená vo svahu. Nas ahovali sme sa tam v r. 1982, je to mladšia budova, ale dá sa poveda, že je to zrovnate¾né. Aj èo sa týká vybavenia. Èo obdivujem u vás, je vaša aula. My máme tiež aulu, ve¾mi peknú, pri vstupnom areáli, ale nemáme ju tak dobre vybavenú tou technikou a tak úèelne. Nechcem poveda, že vám ju závidím, ale je to taká motivácia pre nás, aby sme si ju v budúcnosti takto zariadili a zmodernizovali. To sa mi páèi, to ma zaujalo.! Kolik roèníkù a tøíd má vaše škola? My máme osemroèné aj štvorroèné štúdium a celkovo máme 22 tried - 13 tried osemroèného a 9 tried štvorroèného štúdia. Maturanti sú už preè a prijíma budeme rovnaký poèet tried, budeme ma tých 22 tried na škole.! Kolik máte profesorù a studentù na vaší škole? Profesorov vrátane vedenia školy 46. Študentov aj s maturantami 658.! V kolik hodin zaèíná a konèí vyuèování? Od ôsmej ráno a konèí 7. hodinou o 14:15. Popoludní sú krúžky, nepovinné predmety, telovýchovné aktivity.! Všechny dny máte vyuèování do 14:15? To záleží od roèníkov a od poètu vyuèovacích hodin v týždni. Napríklad triedy osemroèného gymnázia, primani, sekundani majú 27 hodin, v štvorroènom štúdiu majú hodin, niekedy 32 pod¾a volite¾ných predmetov a niekedy sú tam i nepovinné predmety a pod¾a toho sa odvíja celkový poèet hodin v týždni. Primani niekedy konèia 4. hodinou, inokedy 6. vyuè. hodinou. Prestávku na obed nemáme, pretože jedáleò máme mimo areál školy, obed majú študenti až po vyuèovaní. Ale v septembri otvoríme novú, peknú jedáleò. Je to kruhová stavba, ktorú sa nám podarilo dokonèi, takže tento problem budeme ma už tiež vyriešený.! Když byla øeè o tìch volitelnych pøedmìtech. Od kterého roèníku si je mùžou vybírat? Zameranie majú už od primy - na programovanie, biologiu-chemiu a v tomto roku otvárame zameranie na cudzie jazyky. Profilácia je už od primy a klasické volite¾né predmety si móžu vybera v 3. a 4. roèníku na úrovni štvorroèného štúdia, tzn. v septime a oktáve osemroèného.! Takže vaše škola je specializovaná na poèítaèe a programování? Len osemroèné štúdium. Štvorroèné štúdium má všeobecnú vetvu a zameranie na cudzie jazyky a na matematiku-fyziku. To otvárame hneï v prvom roèníku pod¾a záujmu študentov. Študenti majú rozšírený poèet vyuè. hodin v daných predmetoch. Napr. namiesto troch hodin CJ majú 4 hodiny.! Máte nìjaký pøedmìty, které na ostatních školách nejsou? Predmety na gymnáziach sú asi rovnaké.! Kolik žákù se hlásí nebo hlásilo na vaši školu tøeba letos? Je rozdiel. Lebo na osemroèné štúdium bol v tomto roku zaújem 2 a 1/2 násobný, inokedy býva i trojnásobný. Osemroèné štúdium zaèíná po ukonèení štvrtej triedy základnej školy. Hlásilo sa ich 2 a 1/2 krát viac, takže keï sme mohli prija 54 žiakov, tak si to vynásobte. Na štvorroèné štúdium sme mali výnimoènú situáciu. U nás sa prechádzalo na povinnú devä roènú dochádzku a prijímali sme len deviatakov. U nás ten prechod z osemroènej ZŠ na devä roènú šiel na tri etapy, postupne. Pokia¾ viem, u vás sa to urobilo naraz, sekom. Tým, že sa to robilo postupne, žiakov 9. roèníkov ZŠ zostalo málo a mali sme záujem v porovnaní s inými rokmi minimálny-to¾ko prihlásených, ko¾ko sme mohli prija. Tento rok sa ôsmaci už hlási nemohli, preto bol ten poèet prihlásených menší.! Jaký je prùmìrný prospìch vašich studentù? Priemerný prospech? Èíselne se pamätám akurát teraz maturantov. Na ústnych maturitných skúškach bol priemer 1,52. Maturovali tri triedy, všetci urobili, mali sme dobrých štvrtákov.! Je tìžké se na Slovensku dostat ze støední na vysokou školu? Nároky na prijímacie skúšky sú vyššie z roka na rok, záujem o štúdium je obrovský, prijímaèky sú ve¾mi ažké. O: Jaký si myslíte, že je rozdíl mezi èeským a slovenským studentem? Pod¾a vašich otázok asi nijaký. Ja si myslím, že študenti sú všade rovnakí. Všade sú šikovní i menej šikovní. Ale keby som mala poda za gymnázia v porovnaní s inými, aby to nevyznelo ako diskriminácia, sympatickí študenti chodia na tieto typy škol.! Jaký je rozdíl mezi èeským a slovenským školstvím? Zmìnilo se na Slovensku nìco za tìch šest let? Pod¾a toho èo vidíme tu, asi ve¾ké rozdiely nie sú, možno len v nejakých predpisoch a vyhláškach. Poèúvam, že u vás sa uvažuje o novom type maturitnej skúšky, že budete ma povinný èeský jazyk, matematiku a cudzí jazyk. U nás zatia¾ o takejto novelizácii neviem. Pripravujeme sa tiež nová vyhláška o MS (maturita), ale aké zmeny tam budú, to ešte nie je zverejnené. Pokia¾ sme mali možnos debatova s vašim pánom riadite¾om a s vedením školy, tak si nemyslím, že sú nejaké ve¾ké rozdiely.! Máte více prázdnin než my? Prázdniny máme ako vy. Dva mesiace letných, dalej vianoèné, jesenné, ve¾konoèné, jarné, polroèné...! Na závìr, co byste popøála našim studentùm? Ve¾a študijných úspechov a dobrých uèite¾ov! Dìkujeme za rozhovor Honza Chrastina, Slovenský pøepis: Mgr. Vilma Sikorová

5 Názory, reakce, èlánky PROSTOR Strana 5 Nepropásni èas Možná, že by první vìta mìla patøit uvítání školy. I když škola pro mì zase neznamená až tak velkou krizi, ale není možné zapomenout na dva mìsíce pohody a klidu. Vìtšina z nás prožívá utrpení pøi myšlence, že letních prázdnin se doèká až za potem prolitých deset mìsícù. Tohoto brouka v hlavì však pøeráží skuteènost, že nad námi stojí profesoøi a my zhola nestihli, co si naplánovali. Plány jako nezameškat ani minutu, nepøibrat ani kilo, nenechat lenivìt mozek ani svaly se rozplynuly v rychle ubíhajícím èase. Pøece s jistou úlevou, že je pryè doba bez oblíbených spolužákù oplakávaných dva mìsíce, mùžeme zaèít dìlat nové plány. Proè ale plánovat? Je tady deset mìsícù a ty také uteèou jako voda. A proto neplánujte, nepøemýšlejte, co budete dìlat za pìt minut, zítra, za týden. Udìlejte to hned a to bezmyšlenkovitì. Máme pøed sebou život, který jednou skonèí. Pøed koncem však nastanou chvilky, kdy budeme naøíkat: Ach bože, kolik jsem toho nestihl(a).. Bude nás týrat slovo kdyby. Nemá smysl èekat. Polib proto tu nebo toho, do kterého jsi zamilován nebo zamilována. A už jsi holka nebo kluk, oblékni se pøesnì podle svého stylu, vylez na nejvyšší panelák. Teï si jistì øíkáš: Zítra to rozjedu. Chyba, plánuješ. Nezapomeòte, že èím ménì plánù, tím více toho stihnete. JŠ Týden pracovitého èlovìka je sedm dní, týden lenocha je sedmkrát zítra. (nìmecké pøísloví) J Lenost je zvyk odpoèívat døíve, než se èlovìk unaví. (Renard) Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se uèilo žít s lidmi a se svìtem. (Mickiewicz) Odhadnutí vlastní šance: Rozdíl mezi losy a otázkami tahanými pøi zkoušce je pouze ten, že mezi losy jsou i takové, které vyhrávají. (Murphy) Existuje, i když podle tebe není... Snadná otázka u zkoušky je jak bílý slon: údajnì existuje, ale ty ho v životì neuvidíš. (Murphy) Prázdniny v Èeském ráji námìstí v Jièínì Mnoho lidi mì spojuje s odvìtvím žurnalistiky. Já nikdy nechci být a nebudu novináøem. Mùj život jsou poèítaèe, novinaøinu pøenechám jiným. I pøes tyto okolnosti jsem odjel do Èeského ráje dìlat reportáže o tomto kraji. Celkem šest mladých žurnalistù spolu s profesionálním novináøem se setkalo na tomto reportážním workshopu. Jak nám bylo sdìlováno, že jsme o 90 procent lepší než nìkteøí profesionální novináøi, kteøí dìlají noviny, øíkal jsem si, že je to zbyteèné tvrdit i o mnì. Stejnì se nikdy tímto zabývat Prázdniny trochu jinak Pøed chvilkou jsme se rozlouèili s prázdninami. Byl to èas odpoèinku od školy, rùzných táborù, dovolených. Mnozí byli doma a vìøím, že si prázdnin taky užili. Teï budu psát o úplnì jiném prožití prázdnin. Je to pracovní zpùsob-brigáda. Po dlouhém bìhání po nejrùznìjších supermarketech se na mì nakonec usmálo štìstí a získala jsem brigádu v hlavní kuchyni TŽ. Abych do TŽ mohla vùbec vstoupit, tak jsem musela odevzdat na nejrùznìjších místech nìjaké papíry. Pak mì poslali na školení kvùli bezpeènosti a koneènì jsem mohla nastoupit na vysnìnou brigádu. Po pár pracovních dnech jsem sice pøemýšlela jestli dìlám dobøe, když jsem místo dlouhého vyspávání musela vstávat v pìt hodin ráno abych stihla dojít na šestou do práce, ale utìšovala mì pøedstava, že si vydìlám víc než dostávám na mé mìsíèní kapesné. Každý týden jsem pracovala na jiném místì. Nejprve to byla umývárna. Tam nám nosili špinavé hrnce a plechy, které jsme musely umýt. Byla to práce nepøíliš pøíjemná. Celou pracovní dobu jsem musela máèet ruce ve vodì s èistícím prostøedkem, ale každá práce má i své výhody. Nejvíce plechù jsme mìly vždy ráno, a když byly umyté, mìli jsme volno do té doby než nám zase nìco donesli. To mohla být i hodina. Další týden jsem nastoupila na speciality. Ráno se vždy smažily øízky, karbenátky nebo ryby... Vždy to dosmažovaly brigádnice. Potom bylo našim úkolem loupat cibuli, což nebylo moc pøíjemné. Když jsme i tuto práci úspìšnì zvládly, tak na nás èekalo klepání øízkù. Nìkdy jich bylo málo (200 ks), ale jindy tøeba 1700 ks. Tøetí týden jsem pracovala v jídelnì. Ráno jsem umyla pult, vytøela kanceláø a od devíti hodin jsem stála na urèeném místì a utírala tácky. To jsem dìlala až do konce smìny. Tato práce byla celkem v pohodì. Poslední týden mì pøidìlili zase ke specialitám. Brigádu jsem brala jako zpestøení prázdnin, ale kdybych v hlavní kuchyni TŽ mìla pracovat nastálo (vlastnì všude v kuchyních nebo obchodech - tam, kde berou na brigády), tak by se mi to moc nelíbilo. Byla to døina. Betty nebudu a ani nechci. Zopakuji pro všechny, kdo to ještì neví. Novináøem nikdy nebudu a nechci být. Náš cíl byl jasný vyzkoušet si udìlat šestnáctistránkový sborník reportáží o Èeském ráji. Pøedem musím øíct, že to (foto: autor) nebyla žádná brigáda, pro nikoho jsme sborník nevytváøeli. Èeský ráj leží severovýchodnì od Prahy v okolí Turnova. Toto mìsto bylo naše základní stanovištì. Pøespávali jsme v tìlocviènì turnovského gymnázia. Když jsme vyšli na delší túry, spali jsme v lesích, mezi skalami pod širákem a plachtou. Poèasí se nám opravdu vydaøilo a tak jsme mohli vytváøet plno zajímavých reportáží a rozhovorù s lidmi. Prošli jsme velmi mnoho místy v Èeském ráji. Byli jsme na festivalu na Kozákovì, v Jièínì, v Sobotce, v Prachovských skalách, na hradech a zámcích: Humprecht, Valdštejn, Trosky, Kost... a mnoho jiných zajímavých místech. Èeský ráj je znám svým bohatsvím drahých kamenù a tak jsme navštívili podnik Èeský Granát, kde nás provedli celou výrobou a zpracováním granátù. Sborník, který je vytvoøen není pøíruèka nebo prùvodce o Èeském ráji. Nenajdete zde skoro žádná fakta, ale jenom to, co jsme tam za tìch deset dní opravdu zažili, jaké lidi jsme potkali a o èem jsem se dozvìdìli. Je toho hodnì a ještì víc, plno zajímavosti, plno informací, o kterých se nikde jinde nedozvíte. Sborník Èeský ráj 99 je opravdu unikátní dílo mladých novináøù a jsem rád, že i já nenovináø jsem se mohl zúèastnit a získat plno nových informací z Èeského ráje. V pøíštích èíslech Prostoru možná budou otisknuty nìkteré èlánky...

6 Strana 6 PROSTOR Kultura Rozhovor s Petrem Novotným Nejlepší baviè v Èeské republice Petr Novotný se svým poøadem Novoty rozesmìje vìtšinu èeské populace. Exkluzivnì pro Prostor odpovídá na naše otázky Petr Novotný.! Co myslíte, proè se lidi vašim pøíbìhùm smìjí? Já si myslím, že to mají doma. Myslím si, že jsem našel zpùsob jak prostì pojmenovat nìco co je úplnì normální a co má doma každej. Co se stane každému doma, v práci, na ulici a nebo v zahranièí. Že to není vymyšlené a že když to èlovìk pojmenuje a pak to dokáže popsta, pak se lidi smìjou jenom té podobnosti. Myslím, že na tom je postaven celý úspìch Novot..! Jaký jste byl v mládí? Jak jste vyrùstal? Já jsem byl v podstatì úplnì normální dítì. Vyrùstal jsem v pomìrnì harmonické rodinì. Byl jsem takový problémovej tzn. blbì jsem se uèil celý život. Nikdy jsem se poøádnì neuèil. Možná jsem byl pomìrnì chytrý, ale neuèil jsem se. Rodièe jsem tím úplnì nièil. Bavilo mì divadlo, recitování a tak podobnì. Pozdìji Olomoucká bohéma a všechno kolem ní a tak mi to došlo, že bych mohl spíš než se uèit radìji žít. Takže já jsem byl problémový student.! Tedy kterými školami jste prošel? Já jsem mìl normální základní vzdìlání. Potom jsem šel na gymnázium z kterého mì ještì staèili vyhodit a dodìlal jsem to jinde, ale mám maturitu. Pak jsem se snažil dìlat vysokou školu filosofickou obor filosofie, èeština, ale tu už jsem nedostudoval.! Jste nejlepší baviè v ÈR má to nìjaké výhody a nevýhody? To nemá žádné nevýhody. To má jenom výhody (smích) To je hroznì pøíjemné dostat takovýto titul. Ten je samozøejmì pøechodný, to si nemusíme vyprávìt. Je to samozøejmì pøíjemný. Na tom nic nepøíjemného není.! Jste u vašich dìtí a manželky oblíbený, když øíkáte pøed miliony lidmi historky, které je skoro uráží? Urèitì, oni to mají rádi. Oni se tomu baví. Nìkdy sami vytváøejí podmínky, abych nìco takového rovnou napsal a pak pøevyprávìl.! Dovedou vám to nìkdy vrátit? Urèitì. My jsme pomìrnì velice veselá rodina, žijeme velice dynamicky a tak si nic nezùstaneme dlužní.! Jste tak zábavný všude nebo jenom na pøedstaveních a v televizi? Nejsem vùbec zábavný (smích). Jenom na vystoupeních, jinak jsem pomìrnì otravný èlovìk (smích)! Takže poøád žijete v humorném duchu? Ne. Poøád žiju v dobré náladì, ale nejsem furt tak zábavný.! A ona maturita ta vám dopadla jak? Maturita mi dopadla dobøe, protože jsem chtìl jít na vysokou školu. U maturity jsem zabodoval. Mìl jsem dvì jednièky. To si doteï pamatuju.! Který pøedmìt ve škole byl váš nejoblíbenìjší a který jste nemìl vùbec rád? Dìjepis, bezkonkurenènì dìjepis. A nejménì jsem mìl rád chemii ponìvadž jsem tomu vùbec nerozumìl.! A to že dokážete bavit lidi jste zjistil už ve škole? Jo, urèitì. Já jsem byl takový typický tøídní šašek Bavil jsem lidi. Mìl jsem i vlastní kabaret! Mìl jste i jiné zamìstnání než to, které vás provází životem nyní? (moderátor, baviè) Já mìl jenom jediný zamìstnání v životì to je zajímavý. Já jsem byl vždycky na volné noze. Vždycky jsem byl jako novináø nebo herec, nebo moderátor a tak. A jediné zamìstnání které jsem mìl bylo v loutkovém divadle. Takže já mám pùvodní povolání loutkoherec kupodivu.! Kde berete námìty na vaše humorné pøíbìhy, povídky, urèitì to není ze života? Je to ze života, já si nevymyslím vùbec nic.! Máte nìkdy chvíle, kdybyste s humorem s bavením a se všim takovým prostì pøestal? Ne vùbec ne..ne, ne, ne.! Máte nìjaký zlozvyk? Urèitì. Jsem hodnì nafoukaný, že (smích), ješitný, nerad prohrávám. kouøím, pøežírám se, nemám žádnou pevnou vùli pokud jde o jídlo. Tak to jesm asi jmenoval ty hlavní, které mì teï napadly. Petr Novotný odpovídá a smìje se! Máte nìjaký cíl, který chcete ve svém životì dokázat pøípadnì pøání, které se vám ještì nesplnilo? Mì se už splnilo úplnì všechno. Kdyby to tak vydrželo, jak to je teï bylo by to ideální. Všechny pøání se mi zatím splnily.! Na závìr, co byste vzkázal studentùm tøineckého gymnázia? Hele, zásadu èíslo jedna: Nic není problém. (smích) Dìkujeme za rozhovor, Honza Nieboras Správná cesta je taková: osvoj si to, co udìlali tvoji pøedchùdci, a jdi dále. (Tolstoj)

7 Zábava, poezie PROSTOR Strana 7 Murphy o škole Efekt slov pøi zkoušení: Být zkoušen je nìco takového, jako posledních pár vìt odsouzence k smrti, jenž sice povídá samé pìkné a pùsobivé vìci, které však na jeho stavu v podstatì nic nezmìní. Univerzální zákon hodin jazykù: Hodina jazykové výuky pro vìtšinu z nás je, jako kdyby mimozemš an zaèal po pøistání na Zemi vysvìtlovat funkci své kosmické lodi tapírovi. Zákon Všechny cesty vedou do Øíma : První pøíèiny zpùsobující vznik srdeèního infarktu a žaludeèních vøedù v dospìlosti je tøeba hledat v tom, kolik èasu trávili nìkdejší uèitelé dotyèného vybíráním vyvolaných. Zákon o hledání pohnutek žákù k dobrovolné odpovìdi: Dobrovolnì pøihlášený žák je... a) jako svobodný èlovìk, jenž svou hlavu sklání pod gilotinu ze své vlastní vùle b) jako ctižádostivá a pošetilá myš, která chce mezi ètyøma oèima pøesvìdèit kocoura o výhodách vegetariánské stravy c) jako masochista d) jako choromyslný e) vùl (popø. kráva) Zákon o sebevìdomí pøi zaèátku písemky: A jsou snadnìjší otázky skupiny A nebo B, ty budeš sedìt vždycky v té druhé. Zákon o prozíravých, kteøí pøehodnocují uèitelùv výrok: Poznamená-li uèitel pøi výuce To se nemusíte uèit!, bleskurychle si tuto vìc poznamenej. Z èehož vyplývá: Zrovna držíš v ruce jednu z otázek písemky. Paradox pøípravy: 1. Po látce, kterou si naposledy prošel, nebude v provìrce ani stopa. 2. To, do èeho ses náhodou, nebo protože už jsi nemìl èas, vùbec nepodíval, bude pøedstavovat 70% otázek. Z èehož vyplývá: 30% už je odedávna nedostateèných. Axiom o výkladu v uèebnicích: Uèebnice se obyèejnì skládají z èástí psaných malými a èástí velkými písmeny. Smyslem toho je: Velká písmena jsou podstata. Malá jsou otázky v písemce. Poznatek žáka, jenž nemùže použít svùj tahák: Uèitel je pøi psaní provìrek horší než jestøáb. Ziskový zákon pìtiminutovek: Pìtiminutovka je lepší než ruleta......tady èlovìk aspoò nepøijde o peníze. Dobrá rada ke psaní provìrky podle zkušeností mnoha staletí: Provìrku, kterou mùžeš vynechat,... vynech! Mezera mezi vyposlechnutím a uznáním tvého názoru: S uèitelem mùžeš diskutovat, stejnì ho však nepøesvìdèíš. Teorie úcty: Sluší se mít uèitele v úctì. Ale uèitelù, kteøí se chtìjí této úcty za každou cenu domáhat, si neváží nikdo. (pokraèování str. 8) POEZIE Cestièka ke gymplu Jít cestou ke gymplu, to je mùj sen. Pøes týden, pøes víkend - každièký den S pozadím ohnì železáøského, zbožòuji ulici Komenského Smìt si tak vybrat jít cestou snovou Jdu cestièkou ke gymplu asfaltovou. Forever Young Já to vím Že slza padá, když rty se smìjí, to psáno jest v Tvých oèích. Že srdce puká, když druhé jásá, to vše v Tobì pøeèíst mohu si. V Tvých dlaních že nejsou mé, a v oèích zøí se jen bolest, to vše je v Tobì. Že láska zhasíná, že jde spát, že v oèích stínidla, a v duši chlad se nachází, to vím. Však že krutost ruku v ruce s krásou pochodují, to vše se teprve dovídám. Že slova planá, jež rty vyslovují, neslyší ucho Tvé, to vše já dávno vím. Co nevím, toho však v Tobì se doètu. Co nevím, od Tebe se dozvím. Èerný Princ Vzpomínka Jen chmýøí, které poletuje vzduchem, a prach, co ho všude kolem je. Jen bílý mráèek rozplývající se a déš, jež slzy zaleje. A k tomu oèi v nich úsmìv èi pláè, a jedna fotka. Pramínek vlasù v tvé ruce zas a v hlavì snáø - a sen, co odešel. Jen bílý sníh v tvých dlaních co vodou je, a pírko havrana její vlasy. A vùnì léta odkvetlé sedmikrásky, její plátky v hlínì pohøbené. A malá lavièka ta chu jejich rtù a vzadu studánka modrá to oèi jsou. A celý svìt je jedna Ona a vesmír? ten se usmívá. V myšlenkách dál chmýøí lítá a vzpomínka ti nedá spát. Èerný Princ

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

Základní školy Žerotínova, kterou

Základní školy Žerotínova, kterou Obelisk è. 7vèervenec 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com ZUŠ v amfiteátru pøedstavila umìní mladých taneèníkù V pátek 15. a sobotu 16.èervna

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku Slovo starosty Vážení ètenáøi, místo slova starosty v tomto èísle Chlumeckých listù pøedám prostor mladému nadìjnému chlumeckému studentovi novobydžovského gymnasia Jiøímu Kysilkovi, se kterým jsem diskutoval

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy tentokrát s pøílohou Knihomol ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002 Verèa Marèíková TÉMA pøíbìhy ÈÍSLA Slepice a mamut & kohout Jedna slepice si vyšla do svìta. Dala si do šátku buchty a víno,

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

www.portyr.cz redakce@portyr.cz

www.portyr.cz redakce@portyr.cz Motto na tento mìsíc: Léto v notách na jihu Hanka Hosnedlová strana 10 Souèasná podoba kapely ve složení Jaroslav Marian umìlecký vedoucí, zpìv, šestistrunná kytara; Pavla Marianová zpìv, zobcové flétny;

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

MIKROPORTY ETC. Ach, jak je to pohodlné! Nasadím si na hlavu, pøipnu na klopu èi pøilepím na tváø (na Fidlovaèce doprostøed èela) mikroport nebo strèím za paraván mikrofon a nemusím se namáhat. Co na tom,

Více

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù PRAHA 1 MÌSÍÈNÍK MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 1 WWW.PRAHA1.CZ ØÍJEN 2010 Volební období konèí UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010 VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù ZMÌNA 30 Finanèní výbor

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

Plz. Roèník XIII / 2014

Plz. Roèník XIII / 2014 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìsta Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kruh pøátel knižní kultury Roèník XIII / 2014 Èíslo 10 10 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE 2 Karel

Více