èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè"

Transkript

1 ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè Internet na tøineckém gymnáziu novì Tyto prázdniny se do uèebny, studovny a kabinetù v pøístavbì a prvním patøe instalovala celosvìtová sí Internet. Ta už není závislá na telefonní lince a modemu, nýbrž její pøenos se uskuteèòuje vzduchem (satelitní pøenos). S Internetem se dá pracovat o hodnì rychleji a mùže se plnì využívat. Dnes je ještì ve stádiu zkušebního provozu. Po splnìní všech faktorù pro zahájení pøístupu k Internetu na celé škole, bude mít student nebo profesor tyto výhody: dostane svoji ovou schránku (napø.: mùže vlastnit prostor k prezentaci své www stránky a získá možnost pøístupu k Internetu (mimo výuku). Za jakých podmínek budou tyto výhody pro studenty dostupné se ještì neví. Bližší informace se doètete v nejkratší možné dobì v uèebnì poèítaèù 1 nebo v pøíštím èísle èasopisu Prostor. Tøinecké gymnázium dostane vlastní internetovou doménu, kterou najdete na adrese kde budou dùležité informace o škole a jiné. Axiom odolnosti lidí: Existuje jediný èlovìk, jehož nemùžeme dohnat k šílenství: šílenec (Murphy) Kdy budeme mít volno? V tomto školním roce bude organizace prázdnin pro školy okresu Frýdek-Místek vypadat takto: Podzimní prázdniny Støeda 27. øíjna a pátek 29. øíjna Ètvrtek 28. øíjna je státní svátek. Vánoèní prázdniny Ètvrtek 23. prosince - pátek 31. prosince Vyuèování zaène v pondìlí 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny Úterý 1. února Jarní prázdniny Pondìlí 14. února - pátek 18. února Velikonoèní prázdniny Ètvrtek 20. dubna a pátek 21. dubna Letní prázdniny Pondìlí 3. èervence - pátek 1.záøí Jak školák ze školy jde milý k milé jak do školy však od ní zasmušile. (Shakespeare) Už je to tady Èlovìk si ani poøádnì nestaèí zvyknout na prázdniny a už je tu zase škola. A kolotoè se zaèíná opìt roztáèet. 6:00 budíèek! Pøemluvit své polomrtvé tìlo, aby vstalo, spáchat ranní hygienu, hodit do sebe nìco malého k snìdku a vzhùru na muèení. Cestou do školy nahodit veškeré systémy, nejen podporu života a do školy vstupovat už plnì funkèní. Pak najít svou skøíòku (dok è. 7) odstrojit se a hurá do tøídy. Nasát do sebe to, na co nezbyl èas doma, no a potom už zaèíná vlastní bitva pøerušovaná každých 45 minut. Po samotné bitvì prozkoumat školní jídelnu zase domù. Zregenerovat, opravit poškození a pøipravit se na další den plný boje. Individuálnì se odreagovat a potom šupky hupky do postýlky. Usnout, spát. A snad i snít. Otevøenì se pøiznám, že se mi tento scénáø moc nezamlouvá. Oè lepší by byl ten následující. 9:00 pìknì se protáhnout a pomalièku vstát. Dát si dlouhou sprchu a tak kolem desíti si v klidu posnídat. Cestou do školy V tomto èísle: exklusivní rozhovor s bavièem Petrem Novotným Vzpomínání dospìlých lidí Jaké byly prázdniny rozhovor s øeditelkou slovenského gymnázia Názory na školu Murphy o škole nábor nových redaktorù (ètìte na stranì tøi) se stavit na kulec, do herny èi obchodu nebo k holièi. Nìkdy dojít do školy, pozdravit se s kamarády a jít si tak na dvì hodinky pro formu posedìt do tøídy. Následnì se odebrat do restaurace, sníst co hrdlo ráèí, spláchnout to vybraným nápojem, pochválit obsluhu a jít tøeba do školního klubu. Tam zjistit co se kde dìje, probrat dùležitosti s pøáteli a kolem sedmnácté hodiny jít domù. V rodinném kruhu si dát èaj o páté, splnit své drobné domácí povinnosti, rozlouèit se a jít se pobavit do noèních podnikù. Návrat okolo jedné v noci, umýt se a spát. Nádhera, nemyslíte? Bohužel, ještì dlouho to bude pouze doména prázdnin a fantazie. Ale kdo ví? Tøeba se stane zázrak. Nadìje ta umírá až s tìlem. Flash Gordon Dáváme prostor všemu a všem

2 Strana 2 PROSTOR Názory, anketa Vážení ètenáøi - doufám, že jste alespoò nìjací. Po dvou mìsících plných zábavy vstupuji opìt do našeho ústavu, abych po asi tøi sta dnù bojoval za lepší známky, za svobodu a za všeobecné blaho. Možná to zní podivnì, ale když jsem vidìl tu majestátní budovu tøineckého gymnázia, ulevil jsem si. Proè? Nevím. Snad proto, že jsem se jí po dva mìsíce úzkostlivì vyhýbal a pomalu jsem se zaèal obávat, že je snad již srovnána se zemí. Není - boh, chci øíci - alespoò budu mít kde dokonèit své vzdìlání (pokud se mi to podaøí). Chtìl bych nìco poradit našim prvákùm - tedy bažantùm, nebo jak je chcete nazývat. Je tady totiž jedna vìc, kterou byste mìli vìdìt. Všichni se v této kleci máme rádi a vládne tady pohodová atmosféra. Když už ne za vyuèování, pak alespoò v tichých noèních hodinách. Tím chci øíct: Nehluète. Jediné místo, kde ve škole mùžete køièet je høištì. Ale køiète, prosím, potichu. Teï se možná ušklíbáte. Já vám tady radím, abyste nedìlali zbyteèný hluk a vy mi urèitì namítáte: Vždy je to zde jako ve vèelím úlu Ach, kéž by to zde takové bylo! Øeknu vám, my jsme mnohem hluènìjší - a já to znám z vlastní zkušenosti. Co bych mohl dál napsat o naší školièce? V podstatì je to Hip, hip, hipís škola jako každá jiná. Ale to opravdu jen v podstatì. A jen na první pohled. Na druhý pohled je to škola plná (takøka po støechu) krásných dívek a sleèen, ošklivých klukù a profesorù (vynechávám pøídavné jméno, protože takový superlativ neznám). Celá budova a všechno co je uvnitø podléhá zdánlivému chaosu, který se ve skuteènosti jmenuje Školní øád. Ten skoro nikdo nevidìl, natož aby ho èetl. Podivné na tom ale hlavnì je, že ho každý zná. Øiïte se jím i vy a uvidíte, co jste ještì nevidìli. Ten chaos se opravdu najednou zmìní v urèitou pravidelnost. Já sám mám napøíklad vystopovaný pravidelný prùchod jistých osob jistou chodbou. Všechno, všechno je zde opravdu pravidelné. Teï dokonce i dlažba pøed školou. Shròme si tedy vše, co jsme se dozvìdìli: Celá škola se má ráda, všude vládne pohodová atmosféra a celý chaos kolem je vlastnì poøádek uvnitø. No, nepøipomíná vám to nìco? Mnì rozhodnì ano. Tak trochu dávno zaniklé hnutí hippies. Slyšíte ten hlas? Peace with you, brother. Já bych mìl ještì dodat - i hipík bojoval za svou svobodu. Vy za ni bojujte taky - i když svobodnìjší již být nemùžete. Hipík Na Divokém Oøi Vzpomínka na 1. záøí aneb jak to bylo... Pøed námi je zase nový rok. Deset mìsícù plných uèení, nových zážitkù, informací. Pro mnohé je to poslední rok na gymnáziu, pro jiné je to zase obyèejný školní rok. Jako vždy prvního záøí máme v naší škole mnoho prvòákùbažantù, kteøí jsou plní zvìdavosti nadšení a oèekávání. Urèitì si každý z nás pamatuje na ten den D, kdy poprvé vstoupil do této školy tohoto gymnázia (samozøejmì kromì pøijímacích zkoušek). Nìkteøí pøišli s kamarády, spolužáky se kterými už chodili na základní školu, jiní s rodièi, ale jistì byli i takoví, kteøí pøišli sami. Já jsem právì byla ten poslední pøípad a velmi dobøe si pamatuji jak jsem bloudila po chodbách a hledala svou novou tøídu. Po chvíli bloudìní jsem potkala holku, která hledala tu samou tøídu a to byl zaèátek nového kamarádství. Nakonec jsme ji našli, ale pøed kinem. Od té doby jsme prožili hodnì legrace, zábavy, ale i strachu (pøed písemkami), byli jsme na skvìlém lyžaøském výcviku, výletì a stále víc a víc si uvìdomuji, jak fajn je chodit do školy. Betty ANKETA spory s vyuèujícími a vzpomínky na školu Každý, kdo chodil do školy má na ní nìjaké vzpomínky. Teïse vám pokusíme pøiblížit, jak vzpomínají na školu dospìlí. Otázky:! Vzpomínáte rád(a) na svá školní léta?! Mìl(a) jste nìjaké spory s vyuèujícími? 63 rokù! ano, byly bezstarostné! ne, u nás to nikdy neexistovalo; jo, jednou jsem dostala poznámku 55 rokù! to víš, že jo ; kdo by nevzpomínal! ne 81 rokù! ano, vzpomínám! ne, uèitelé mì mìli opravdu rádi 72 rokù! ano! jo s latináøem, protože on zkomolil každému jméno a mnì místo Carbol øíkal Škarbol 40 rokù! záleží na které, to je tìžké odpovìdìt ; no, docela jo, byl to takový bezstarostný život! myslím, že jako každý školák 53 rokù! ano, ráda vzpomínám na všechno týkající se školy! u mì žádné spory nebyly 1. Vzpomínáte rád(a) na svá školní léta? ženy: ano(10), ne(6) muži: ano(8), ne(3) 2. Mìl(a) jste nìjaké spory s vyuèujícími? ženy: ano(5), ne (11) muži: ano(10), ne(1) 67 rokù!no, docela!no, víte, spory to byly stálé, protože jsme museli poslouchat. Tehdy byla úplnì jiná výchova, než je dnes. 64 rokù! to víte, že jo! nikdy v životì; mne mìli uèitelé rádi a já je také 73 rokù! jo, rád vzpomínám! nikdy ; kdysi v 1. tøídì nás øezali rákoskou 79 rokù! kdo by nevzpomínal ; jasnì, že jo! vùbec ne 50 rokù! Já jsem chodil do øecké školy za 2. svìtové války. Do 6. tøídy to byla základní školy a pak následovalo gymnázium. Když se nìkdo neuèil, tak hned dostal facku, proto jsem si radìji zaèal zvykat na uèení. 65 rokù! no, já nevím! ne Táòa Køenková 3. Pamatujete si ještì, jak vypadalo vaše vysvìdèení v posledním roce základní školy? ženy: ano(9), ne(7) muži: ano(6), ne(5) 4. Utkvìla vám v pamìti vaše první opravdová láska? ženy: ano(15), ne(1) muži: ano(8), ne(3) Natálie Bialoòová

3 Redakèní strana Slovo šéfredaktora Vážení profesoøi, milí studenti a ètenáøi! Skonèili nám dva mìsíce volna pro nìkteré sice volna brigádního, pro jiné volna nudného a pro ostatní velmi zajímavého a pøekrásného. Ale všichni prožili prázdniny v podstatì stejnì a to bez školy. Nastalo období, kdy zase budeme pìt dní v týdnu vysedávat ve škole, o pøestávkách si povídat se spolužáky, chodit do bufetu, na obìdy, obèas i na nìjaké kulturní akce. Budeme se setkávat s novým uèivem, psát písemky, vyprávìt své nabyté vìdomosti pøed tabulí, zapomínat je a také si užijeme mnoho zábavy. No, není to super? V tomto školním období bude vycházet druhý roèník èasopisu tøineckého gymnázia. Èasopisu, který je zde pro vás a nejen o vás. Jeho cílem je zpøíjemnit strávený èas na této škole, zpestøit studentský život, informovat vás o názorech vašich spolužákù, profesorù, slavných osobností, podávat zprávy o poøádaných akcích, zveøejòovat výsledky školy (prospìch, sportovní akce) a zapojit studenty do psaní názoru na tuto školu, problémù, které se zaènou øešit, básnièek, èlánkù... a co je hlavní èasopis je bez cenzury. Dáváme prostor všemu a všem. Vše pro vás a nejen z této školy mùžete získat tímto èasopisem. Kdo nemá Prostor, není v obraze. (KM) POZOR, POZOR, POZOR PROSTOR Bezplatná inzerce Sháníte nìjakou vìc, chcete nìco prodat nebo vymìnit? Je tu pro vás bezplatná inzerce. Vzkazy Pomocí èasopisu mùžete poslat nìkomu vzkaz, pozdrav, pøání k svátku nebo narozeninám... Vzkazy a inzeráty vhazujte do schránky Prostoru pøed dìjepisnou uèebnou. Èasopis tøineckého gymnázia Prostor vyhlašuje nábor nových redaktorù Jste ctižádostiví a rádi píšete? Chcete se ponoøit do tajù žurnalistiky a nauèit se všechno z tohoto odvìtví? Byli jste na základní škole redaktory školního èasopisu a chtìli byste teï poznat pravý život novináøe? Chcete se seznámit s øadou slavných osobností, mít možnost se poznat s jinými lidmi a novináøi na akcích, kterých se mohou zúèastnit pouze redaktoøi Prostoru...? Chcete mít pøíležitosti a plno výhod, které jen tak student nedostane? Pak se staòte èleny redakce nejenom školního èasopisu Prostor. Všichni (úplnì všichni), kteøí se chtìjí stát redaktory Prostoru, který není jenom školním èasopisem, pøijïte na schùzi nových èlenù redakce v pátek 17. záøí 1999 ve 14:00 hodin do 2.D (naproti uè. PC 1) Jste vítání všichni bez rozdílù vìku, pohlaví, krásy, výšky, šíøky, kapacity mozku a jiného. Poèet nových èlenù není omezen to znamená, že vás mùže pøijít kolik chce. Tìším se na nové tváøe v redakci... P.S.: Pokud se nebudete moci na výše jmenovanou schùzku dostavit dejte mi to vìdìt. Zákon pøekraèování lidských bariér: Primitivnímu èlovìku je zbyteèné vysvìtlovat, že je primitivní, protože to stejnì nepochopí, jelikož je primitivní. (Murphy) JHT (student 5.B) Každý mìsíc plno informací, novinek, èlánkù, názorù, zábavy, rozhovorù a výhod mùžete získat, když si èasopis objednáte. Bližší informace u pøedse- QMI dy tøídy, na nástìnce pøed dìjepisnou uèebnou nebo u Kamila Mrázka z 5.B Lze žít s blbcem pod jednou støechou? Ano! Ale blbec se musí podøídit. Jenže blbec se nikdy nepodøídí. Nelze žít s blbcem pod jednou støechou. (John) Šéfredaktor: Redaktoøi: Jan Nieboras Jana Štìpánková Lenka Brudná Natálie Bialoòová Zdenìk Verner Jan Chrastina Petr Šèigel Táòa Køenková Jana Pindurová Natálie Pozdíšková Grafická úprava: první èíslo vyšlo dne 2. záøí 1999, náklad: 160 výtiskù, vychází každý mìsíc, uzávìrka dalšího èísla: 29. záøí 1999 druhé èíslo vyjde: 5. øíjna 1999 V pøíštím èísle:! rozhovor s profesorem! støední škola v USA! anketa! zábava Strana 3! názory, povídky, básnì... Pokud chcete pøispìt svým názorem, myšlenkou, návrhem, èlánkem, tak neváhejte. Dáváme prostor všemu a všem. Pøipomínky nebo návrhy k èasopisu vhazujte do schránky èasopisu Prostor pøed dìjepisnou uèeb.

4 Strana 4 Rozhovory, zajímavosti, povídky PROSTOR Rozhovor s øeditelkou slovenské školy V èervnu nás navštívila øeditelka a její zástupci ze slovenského gymnázia z Èadce. Využili jsme tuto pøíležitost a zeptali jsme se na pár otázek paní øeditelky RNDr. Anny Èerchlové... Takto chodili za mnou i naši študenti a tak som si povedala: Tak, takto nie, vy sa pripravíte dopredu a ja sa potrebujem tiež dopredu pripravi. Dajte mi pekne tie otázky, ja sa pripravím a potom sa budeme rozpráva. Ale teraz urobíme výnimku.! Byla jste na prohlídce naší školy, jak se vám líbí? Áno, páèi sa mi vaša škola.! A jak se vám líbí mìsto? Mesto poznám nielen z toho dnešného dòa. Veï sme prakticky susedia a boli sme kedysi jedna republika. Takže, mesto je pekné a škola sa mi tiež páèi.! Kdybyste srovnala naši školu jako budovu s vaší, jaký je rozdíl? Èo sa týká priestorov, možem poveda, že sme na tom asi rovnako. My máme modernejšiu budovu, bezposchodovú. Je to taká terasovitá stavba postavená vo svahu. Nas ahovali sme sa tam v r. 1982, je to mladšia budova, ale dá sa poveda, že je to zrovnate¾né. Aj èo sa týká vybavenia. Èo obdivujem u vás, je vaša aula. My máme tiež aulu, ve¾mi peknú, pri vstupnom areáli, ale nemáme ju tak dobre vybavenú tou technikou a tak úèelne. Nechcem poveda, že vám ju závidím, ale je to taká motivácia pre nás, aby sme si ju v budúcnosti takto zariadili a zmodernizovali. To sa mi páèi, to ma zaujalo.! Kolik roèníkù a tøíd má vaše škola? My máme osemroèné aj štvorroèné štúdium a celkovo máme 22 tried - 13 tried osemroèného a 9 tried štvorroèného štúdia. Maturanti sú už preè a prijíma budeme rovnaký poèet tried, budeme ma tých 22 tried na škole.! Kolik máte profesorù a studentù na vaší škole? Profesorov vrátane vedenia školy 46. Študentov aj s maturantami 658.! V kolik hodin zaèíná a konèí vyuèování? Od ôsmej ráno a konèí 7. hodinou o 14:15. Popoludní sú krúžky, nepovinné predmety, telovýchovné aktivity.! Všechny dny máte vyuèování do 14:15? To záleží od roèníkov a od poètu vyuèovacích hodin v týždni. Napríklad triedy osemroèného gymnázia, primani, sekundani majú 27 hodin, v štvorroènom štúdiu majú hodin, niekedy 32 pod¾a volite¾ných predmetov a niekedy sú tam i nepovinné predmety a pod¾a toho sa odvíja celkový poèet hodin v týždni. Primani niekedy konèia 4. hodinou, inokedy 6. vyuè. hodinou. Prestávku na obed nemáme, pretože jedáleò máme mimo areál školy, obed majú študenti až po vyuèovaní. Ale v septembri otvoríme novú, peknú jedáleò. Je to kruhová stavba, ktorú sa nám podarilo dokonèi, takže tento problem budeme ma už tiež vyriešený.! Když byla øeè o tìch volitelnych pøedmìtech. Od kterého roèníku si je mùžou vybírat? Zameranie majú už od primy - na programovanie, biologiu-chemiu a v tomto roku otvárame zameranie na cudzie jazyky. Profilácia je už od primy a klasické volite¾né predmety si móžu vybera v 3. a 4. roèníku na úrovni štvorroèného štúdia, tzn. v septime a oktáve osemroèného.! Takže vaše škola je specializovaná na poèítaèe a programování? Len osemroèné štúdium. Štvorroèné štúdium má všeobecnú vetvu a zameranie na cudzie jazyky a na matematiku-fyziku. To otvárame hneï v prvom roèníku pod¾a záujmu študentov. Študenti majú rozšírený poèet vyuè. hodin v daných predmetoch. Napr. namiesto troch hodin CJ majú 4 hodiny.! Máte nìjaký pøedmìty, které na ostatních školách nejsou? Predmety na gymnáziach sú asi rovnaké.! Kolik žákù se hlásí nebo hlásilo na vaši školu tøeba letos? Je rozdiel. Lebo na osemroèné štúdium bol v tomto roku zaújem 2 a 1/2 násobný, inokedy býva i trojnásobný. Osemroèné štúdium zaèíná po ukonèení štvrtej triedy základnej školy. Hlásilo sa ich 2 a 1/2 krát viac, takže keï sme mohli prija 54 žiakov, tak si to vynásobte. Na štvorroèné štúdium sme mali výnimoènú situáciu. U nás sa prechádzalo na povinnú devä roènú dochádzku a prijímali sme len deviatakov. U nás ten prechod z osemroènej ZŠ na devä roènú šiel na tri etapy, postupne. Pokia¾ viem, u vás sa to urobilo naraz, sekom. Tým, že sa to robilo postupne, žiakov 9. roèníkov ZŠ zostalo málo a mali sme záujem v porovnaní s inými rokmi minimálny-to¾ko prihlásených, ko¾ko sme mohli prija. Tento rok sa ôsmaci už hlási nemohli, preto bol ten poèet prihlásených menší.! Jaký je prùmìrný prospìch vašich studentù? Priemerný prospech? Èíselne se pamätám akurát teraz maturantov. Na ústnych maturitných skúškach bol priemer 1,52. Maturovali tri triedy, všetci urobili, mali sme dobrých štvrtákov.! Je tìžké se na Slovensku dostat ze støední na vysokou školu? Nároky na prijímacie skúšky sú vyššie z roka na rok, záujem o štúdium je obrovský, prijímaèky sú ve¾mi ažké. O: Jaký si myslíte, že je rozdíl mezi èeským a slovenským studentem? Pod¾a vašich otázok asi nijaký. Ja si myslím, že študenti sú všade rovnakí. Všade sú šikovní i menej šikovní. Ale keby som mala poda za gymnázia v porovnaní s inými, aby to nevyznelo ako diskriminácia, sympatickí študenti chodia na tieto typy škol.! Jaký je rozdíl mezi èeským a slovenským školstvím? Zmìnilo se na Slovensku nìco za tìch šest let? Pod¾a toho èo vidíme tu, asi ve¾ké rozdiely nie sú, možno len v nejakých predpisoch a vyhláškach. Poèúvam, že u vás sa uvažuje o novom type maturitnej skúšky, že budete ma povinný èeský jazyk, matematiku a cudzí jazyk. U nás zatia¾ o takejto novelizácii neviem. Pripravujeme sa tiež nová vyhláška o MS (maturita), ale aké zmeny tam budú, to ešte nie je zverejnené. Pokia¾ sme mali možnos debatova s vašim pánom riadite¾om a s vedením školy, tak si nemyslím, že sú nejaké ve¾ké rozdiely.! Máte více prázdnin než my? Prázdniny máme ako vy. Dva mesiace letných, dalej vianoèné, jesenné, ve¾konoèné, jarné, polroèné...! Na závìr, co byste popøála našim studentùm? Ve¾a študijných úspechov a dobrých uèite¾ov! Dìkujeme za rozhovor Honza Chrastina, Slovenský pøepis: Mgr. Vilma Sikorová

5 Názory, reakce, èlánky PROSTOR Strana 5 Nepropásni èas Možná, že by první vìta mìla patøit uvítání školy. I když škola pro mì zase neznamená až tak velkou krizi, ale není možné zapomenout na dva mìsíce pohody a klidu. Vìtšina z nás prožívá utrpení pøi myšlence, že letních prázdnin se doèká až za potem prolitých deset mìsícù. Tohoto brouka v hlavì však pøeráží skuteènost, že nad námi stojí profesoøi a my zhola nestihli, co si naplánovali. Plány jako nezameškat ani minutu, nepøibrat ani kilo, nenechat lenivìt mozek ani svaly se rozplynuly v rychle ubíhajícím èase. Pøece s jistou úlevou, že je pryè doba bez oblíbených spolužákù oplakávaných dva mìsíce, mùžeme zaèít dìlat nové plány. Proè ale plánovat? Je tady deset mìsícù a ty také uteèou jako voda. A proto neplánujte, nepøemýšlejte, co budete dìlat za pìt minut, zítra, za týden. Udìlejte to hned a to bezmyšlenkovitì. Máme pøed sebou život, který jednou skonèí. Pøed koncem však nastanou chvilky, kdy budeme naøíkat: Ach bože, kolik jsem toho nestihl(a).. Bude nás týrat slovo kdyby. Nemá smysl èekat. Polib proto tu nebo toho, do kterého jsi zamilován nebo zamilována. A už jsi holka nebo kluk, oblékni se pøesnì podle svého stylu, vylez na nejvyšší panelák. Teï si jistì øíkáš: Zítra to rozjedu. Chyba, plánuješ. Nezapomeòte, že èím ménì plánù, tím více toho stihnete. JŠ Týden pracovitého èlovìka je sedm dní, týden lenocha je sedmkrát zítra. (nìmecké pøísloví) J Lenost je zvyk odpoèívat døíve, než se èlovìk unaví. (Renard) Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se uèilo žít s lidmi a se svìtem. (Mickiewicz) Odhadnutí vlastní šance: Rozdíl mezi losy a otázkami tahanými pøi zkoušce je pouze ten, že mezi losy jsou i takové, které vyhrávají. (Murphy) Existuje, i když podle tebe není... Snadná otázka u zkoušky je jak bílý slon: údajnì existuje, ale ty ho v životì neuvidíš. (Murphy) Prázdniny v Èeském ráji námìstí v Jièínì Mnoho lidi mì spojuje s odvìtvím žurnalistiky. Já nikdy nechci být a nebudu novináøem. Mùj život jsou poèítaèe, novinaøinu pøenechám jiným. I pøes tyto okolnosti jsem odjel do Èeského ráje dìlat reportáže o tomto kraji. Celkem šest mladých žurnalistù spolu s profesionálním novináøem se setkalo na tomto reportážním workshopu. Jak nám bylo sdìlováno, že jsme o 90 procent lepší než nìkteøí profesionální novináøi, kteøí dìlají noviny, øíkal jsem si, že je to zbyteèné tvrdit i o mnì. Stejnì se nikdy tímto zabývat Prázdniny trochu jinak Pøed chvilkou jsme se rozlouèili s prázdninami. Byl to èas odpoèinku od školy, rùzných táborù, dovolených. Mnozí byli doma a vìøím, že si prázdnin taky užili. Teï budu psát o úplnì jiném prožití prázdnin. Je to pracovní zpùsob-brigáda. Po dlouhém bìhání po nejrùznìjších supermarketech se na mì nakonec usmálo štìstí a získala jsem brigádu v hlavní kuchyni TŽ. Abych do TŽ mohla vùbec vstoupit, tak jsem musela odevzdat na nejrùznìjších místech nìjaké papíry. Pak mì poslali na školení kvùli bezpeènosti a koneènì jsem mohla nastoupit na vysnìnou brigádu. Po pár pracovních dnech jsem sice pøemýšlela jestli dìlám dobøe, když jsem místo dlouhého vyspávání musela vstávat v pìt hodin ráno abych stihla dojít na šestou do práce, ale utìšovala mì pøedstava, že si vydìlám víc než dostávám na mé mìsíèní kapesné. Každý týden jsem pracovala na jiném místì. Nejprve to byla umývárna. Tam nám nosili špinavé hrnce a plechy, které jsme musely umýt. Byla to práce nepøíliš pøíjemná. Celou pracovní dobu jsem musela máèet ruce ve vodì s èistícím prostøedkem, ale každá práce má i své výhody. Nejvíce plechù jsme mìly vždy ráno, a když byly umyté, mìli jsme volno do té doby než nám zase nìco donesli. To mohla být i hodina. Další týden jsem nastoupila na speciality. Ráno se vždy smažily øízky, karbenátky nebo ryby... Vždy to dosmažovaly brigádnice. Potom bylo našim úkolem loupat cibuli, což nebylo moc pøíjemné. Když jsme i tuto práci úspìšnì zvládly, tak na nás èekalo klepání øízkù. Nìkdy jich bylo málo (200 ks), ale jindy tøeba 1700 ks. Tøetí týden jsem pracovala v jídelnì. Ráno jsem umyla pult, vytøela kanceláø a od devíti hodin jsem stála na urèeném místì a utírala tácky. To jsem dìlala až do konce smìny. Tato práce byla celkem v pohodì. Poslední týden mì pøidìlili zase ke specialitám. Brigádu jsem brala jako zpestøení prázdnin, ale kdybych v hlavní kuchyni TŽ mìla pracovat nastálo (vlastnì všude v kuchyních nebo obchodech - tam, kde berou na brigády), tak by se mi to moc nelíbilo. Byla to døina. Betty nebudu a ani nechci. Zopakuji pro všechny, kdo to ještì neví. Novináøem nikdy nebudu a nechci být. Náš cíl byl jasný vyzkoušet si udìlat šestnáctistránkový sborník reportáží o Èeském ráji. Pøedem musím øíct, že to (foto: autor) nebyla žádná brigáda, pro nikoho jsme sborník nevytváøeli. Èeský ráj leží severovýchodnì od Prahy v okolí Turnova. Toto mìsto bylo naše základní stanovištì. Pøespávali jsme v tìlocviènì turnovského gymnázia. Když jsme vyšli na delší túry, spali jsme v lesích, mezi skalami pod širákem a plachtou. Poèasí se nám opravdu vydaøilo a tak jsme mohli vytváøet plno zajímavých reportáží a rozhovorù s lidmi. Prošli jsme velmi mnoho místy v Èeském ráji. Byli jsme na festivalu na Kozákovì, v Jièínì, v Sobotce, v Prachovských skalách, na hradech a zámcích: Humprecht, Valdštejn, Trosky, Kost... a mnoho jiných zajímavých místech. Èeský ráj je znám svým bohatsvím drahých kamenù a tak jsme navštívili podnik Èeský Granát, kde nás provedli celou výrobou a zpracováním granátù. Sborník, který je vytvoøen není pøíruèka nebo prùvodce o Èeském ráji. Nenajdete zde skoro žádná fakta, ale jenom to, co jsme tam za tìch deset dní opravdu zažili, jaké lidi jsme potkali a o èem jsem se dozvìdìli. Je toho hodnì a ještì víc, plno zajímavosti, plno informací, o kterých se nikde jinde nedozvíte. Sborník Èeský ráj 99 je opravdu unikátní dílo mladých novináøù a jsem rád, že i já nenovináø jsem se mohl zúèastnit a získat plno nových informací z Èeského ráje. V pøíštích èíslech Prostoru možná budou otisknuty nìkteré èlánky...

6 Strana 6 PROSTOR Kultura Rozhovor s Petrem Novotným Nejlepší baviè v Èeské republice Petr Novotný se svým poøadem Novoty rozesmìje vìtšinu èeské populace. Exkluzivnì pro Prostor odpovídá na naše otázky Petr Novotný.! Co myslíte, proè se lidi vašim pøíbìhùm smìjí? Já si myslím, že to mají doma. Myslím si, že jsem našel zpùsob jak prostì pojmenovat nìco co je úplnì normální a co má doma každej. Co se stane každému doma, v práci, na ulici a nebo v zahranièí. Že to není vymyšlené a že když to èlovìk pojmenuje a pak to dokáže popsta, pak se lidi smìjou jenom té podobnosti. Myslím, že na tom je postaven celý úspìch Novot..! Jaký jste byl v mládí? Jak jste vyrùstal? Já jsem byl v podstatì úplnì normální dítì. Vyrùstal jsem v pomìrnì harmonické rodinì. Byl jsem takový problémovej tzn. blbì jsem se uèil celý život. Nikdy jsem se poøádnì neuèil. Možná jsem byl pomìrnì chytrý, ale neuèil jsem se. Rodièe jsem tím úplnì nièil. Bavilo mì divadlo, recitování a tak podobnì. Pozdìji Olomoucká bohéma a všechno kolem ní a tak mi to došlo, že bych mohl spíš než se uèit radìji žít. Takže já jsem byl problémový student.! Tedy kterými školami jste prošel? Já jsem mìl normální základní vzdìlání. Potom jsem šel na gymnázium z kterého mì ještì staèili vyhodit a dodìlal jsem to jinde, ale mám maturitu. Pak jsem se snažil dìlat vysokou školu filosofickou obor filosofie, èeština, ale tu už jsem nedostudoval.! Jste nejlepší baviè v ÈR má to nìjaké výhody a nevýhody? To nemá žádné nevýhody. To má jenom výhody (smích) To je hroznì pøíjemné dostat takovýto titul. Ten je samozøejmì pøechodný, to si nemusíme vyprávìt. Je to samozøejmì pøíjemný. Na tom nic nepøíjemného není.! Jste u vašich dìtí a manželky oblíbený, když øíkáte pøed miliony lidmi historky, které je skoro uráží? Urèitì, oni to mají rádi. Oni se tomu baví. Nìkdy sami vytváøejí podmínky, abych nìco takového rovnou napsal a pak pøevyprávìl.! Dovedou vám to nìkdy vrátit? Urèitì. My jsme pomìrnì velice veselá rodina, žijeme velice dynamicky a tak si nic nezùstaneme dlužní.! Jste tak zábavný všude nebo jenom na pøedstaveních a v televizi? Nejsem vùbec zábavný (smích). Jenom na vystoupeních, jinak jsem pomìrnì otravný èlovìk (smích)! Takže poøád žijete v humorném duchu? Ne. Poøád žiju v dobré náladì, ale nejsem furt tak zábavný.! A ona maturita ta vám dopadla jak? Maturita mi dopadla dobøe, protože jsem chtìl jít na vysokou školu. U maturity jsem zabodoval. Mìl jsem dvì jednièky. To si doteï pamatuju.! Který pøedmìt ve škole byl váš nejoblíbenìjší a který jste nemìl vùbec rád? Dìjepis, bezkonkurenènì dìjepis. A nejménì jsem mìl rád chemii ponìvadž jsem tomu vùbec nerozumìl.! A to že dokážete bavit lidi jste zjistil už ve škole? Jo, urèitì. Já jsem byl takový typický tøídní šašek Bavil jsem lidi. Mìl jsem i vlastní kabaret! Mìl jste i jiné zamìstnání než to, které vás provází životem nyní? (moderátor, baviè) Já mìl jenom jediný zamìstnání v životì to je zajímavý. Já jsem byl vždycky na volné noze. Vždycky jsem byl jako novináø nebo herec, nebo moderátor a tak. A jediné zamìstnání které jsem mìl bylo v loutkovém divadle. Takže já mám pùvodní povolání loutkoherec kupodivu.! Kde berete námìty na vaše humorné pøíbìhy, povídky, urèitì to není ze života? Je to ze života, já si nevymyslím vùbec nic.! Máte nìkdy chvíle, kdybyste s humorem s bavením a se všim takovým prostì pøestal? Ne vùbec ne..ne, ne, ne.! Máte nìjaký zlozvyk? Urèitì. Jsem hodnì nafoukaný, že (smích), ješitný, nerad prohrávám. kouøím, pøežírám se, nemám žádnou pevnou vùli pokud jde o jídlo. Tak to jesm asi jmenoval ty hlavní, které mì teï napadly. Petr Novotný odpovídá a smìje se! Máte nìjaký cíl, který chcete ve svém životì dokázat pøípadnì pøání, které se vám ještì nesplnilo? Mì se už splnilo úplnì všechno. Kdyby to tak vydrželo, jak to je teï bylo by to ideální. Všechny pøání se mi zatím splnily.! Na závìr, co byste vzkázal studentùm tøineckého gymnázia? Hele, zásadu èíslo jedna: Nic není problém. (smích) Dìkujeme za rozhovor, Honza Nieboras Správná cesta je taková: osvoj si to, co udìlali tvoji pøedchùdci, a jdi dále. (Tolstoj)

7 Zábava, poezie PROSTOR Strana 7 Murphy o škole Efekt slov pøi zkoušení: Být zkoušen je nìco takového, jako posledních pár vìt odsouzence k smrti, jenž sice povídá samé pìkné a pùsobivé vìci, které však na jeho stavu v podstatì nic nezmìní. Univerzální zákon hodin jazykù: Hodina jazykové výuky pro vìtšinu z nás je, jako kdyby mimozemš an zaèal po pøistání na Zemi vysvìtlovat funkci své kosmické lodi tapírovi. Zákon Všechny cesty vedou do Øíma : První pøíèiny zpùsobující vznik srdeèního infarktu a žaludeèních vøedù v dospìlosti je tøeba hledat v tom, kolik èasu trávili nìkdejší uèitelé dotyèného vybíráním vyvolaných. Zákon o hledání pohnutek žákù k dobrovolné odpovìdi: Dobrovolnì pøihlášený žák je... a) jako svobodný èlovìk, jenž svou hlavu sklání pod gilotinu ze své vlastní vùle b) jako ctižádostivá a pošetilá myš, která chce mezi ètyøma oèima pøesvìdèit kocoura o výhodách vegetariánské stravy c) jako masochista d) jako choromyslný e) vùl (popø. kráva) Zákon o sebevìdomí pøi zaèátku písemky: A jsou snadnìjší otázky skupiny A nebo B, ty budeš sedìt vždycky v té druhé. Zákon o prozíravých, kteøí pøehodnocují uèitelùv výrok: Poznamená-li uèitel pøi výuce To se nemusíte uèit!, bleskurychle si tuto vìc poznamenej. Z èehož vyplývá: Zrovna držíš v ruce jednu z otázek písemky. Paradox pøípravy: 1. Po látce, kterou si naposledy prošel, nebude v provìrce ani stopa. 2. To, do èeho ses náhodou, nebo protože už jsi nemìl èas, vùbec nepodíval, bude pøedstavovat 70% otázek. Z èehož vyplývá: 30% už je odedávna nedostateèných. Axiom o výkladu v uèebnicích: Uèebnice se obyèejnì skládají z èástí psaných malými a èástí velkými písmeny. Smyslem toho je: Velká písmena jsou podstata. Malá jsou otázky v písemce. Poznatek žáka, jenž nemùže použít svùj tahák: Uèitel je pøi psaní provìrek horší než jestøáb. Ziskový zákon pìtiminutovek: Pìtiminutovka je lepší než ruleta......tady èlovìk aspoò nepøijde o peníze. Dobrá rada ke psaní provìrky podle zkušeností mnoha staletí: Provìrku, kterou mùžeš vynechat,... vynech! Mezera mezi vyposlechnutím a uznáním tvého názoru: S uèitelem mùžeš diskutovat, stejnì ho však nepøesvìdèíš. Teorie úcty: Sluší se mít uèitele v úctì. Ale uèitelù, kteøí se chtìjí této úcty za každou cenu domáhat, si neváží nikdo. (pokraèování str. 8) POEZIE Cestièka ke gymplu Jít cestou ke gymplu, to je mùj sen. Pøes týden, pøes víkend - každièký den S pozadím ohnì železáøského, zbožòuji ulici Komenského Smìt si tak vybrat jít cestou snovou Jdu cestièkou ke gymplu asfaltovou. Forever Young Já to vím Že slza padá, když rty se smìjí, to psáno jest v Tvých oèích. Že srdce puká, když druhé jásá, to vše v Tobì pøeèíst mohu si. V Tvých dlaních že nejsou mé, a v oèích zøí se jen bolest, to vše je v Tobì. Že láska zhasíná, že jde spát, že v oèích stínidla, a v duši chlad se nachází, to vím. Však že krutost ruku v ruce s krásou pochodují, to vše se teprve dovídám. Že slova planá, jež rty vyslovují, neslyší ucho Tvé, to vše já dávno vím. Co nevím, toho však v Tobì se doètu. Co nevím, od Tebe se dozvím. Èerný Princ Vzpomínka Jen chmýøí, které poletuje vzduchem, a prach, co ho všude kolem je. Jen bílý mráèek rozplývající se a déš, jež slzy zaleje. A k tomu oèi v nich úsmìv èi pláè, a jedna fotka. Pramínek vlasù v tvé ruce zas a v hlavì snáø - a sen, co odešel. Jen bílý sníh v tvých dlaních co vodou je, a pírko havrana její vlasy. A vùnì léta odkvetlé sedmikrásky, její plátky v hlínì pohøbené. A malá lavièka ta chu jejich rtù a vzadu studánka modrá to oèi jsou. A celý svìt je jedna Ona a vesmír? ten se usmívá. V myšlenkách dál chmýøí lítá a vzpomínka ti nedá spát. Èerný Princ

8 Strana 8 PROSTOR Sport, zábava, názory Sportovní stránka v zaøijovém èísle je menší a provizorní. Ale, od øíjna se bude plnì objevovat na celé této stránce. Na sportovní stranì se budete dozvídat výsledky sportovních akcí školy a nejen jí. Názory na sportovní téma, zajímavosti ze sportu a jiné. Pokud máte èlánky, pøipomínky... týkající se sportu, ozvìtì se sportovnímu redaktorovi Petru Šèigelovi z 3.D Extraliga se blíží Zaèátek nového roèníku èeské nejvyšší soutìže se stále víc a víc blíží, a tak vrcholí i pøíprava tøineckého hokejového týmu na nadcházející roèník. Oproti loòskému roèníku se mnoho zmìnilo. Nejvýraznìjší byla zmìna názvu tøineckého klubu, který se v letošní sezónì pøedstaví pod názvem HC Oceláøi Tøinec. Zmìny názvu se doèkala i samotná Extraliga, kterou zapøíèinila výmìna hlavního sponzora. Místo Staropramene zaujal Telecom. Èeská nejvyšší hokejová soutìž se tak v pøíští sezónì bude nazývat SPT Telecom ELH. Tøetí je zmìna v kádru, která se nevyhne žádnému celku Extraligy. Osa tøineckého týmu by mìl zùstat stejná. Podle mého názoru Tøinec mírnì oslabil a to pøedevším odchodem Libora Procházky do týmu NHL St. Louis Blues. Dále odešel i brankáø Biegl do slovenského Slovanu Bratislava. V tøineckém týmu by ho mìl nahradit mladý Vlastimil Lakosil, který sice odchytal už loni velkou èást mistrovských utkání, ale zùstává otázkou, jak se vyrovná roli jednièky. Záda mu bude krýt zkušený exjihlavský Marek Novotný. Trojkou v týmu je mladièký talent havíøovského hokeje Jiøí Kratochvíl. Odešli zkušení útoèníci Peterek a Zima. Díry v sestavì po odcházejících budou trenéøi lepit hráèi juniorské kategorie, kterých do Tøince pøišla zase celá øádka. Prvním z nich je šikovný a nevyzpytatelný útoèník Roman Kadìra. Tím druhým je zkušený obránce Zetek, který by mìl obranì pomoct zacelit jámu po Procházkovi. Pøípravná utkání naznaèila, že se tøinecký tým bude pohybovat nìkde na špici tabulky. Tøineètí nejdøíve doma hladce pøehráli Zlín, pak uhráli remízu ve Vítkovicích, aby se doèkali i první porážky. Tu pøineslo utkání se Slovanem Bratislava v jehož brance záøil Radovan Biegl, kterého naši hráèi nedokázali pøekonat a podlehli 0:4. Vše si ale vynahradili na trenèínském Crystal Cupu, kde Slovan porazili a po remízách se Zlínem a domácím Trenèínem obsadili první pøíèku. Vzhledem k tomu, co jste si mohli teï pøeèíst, si myslím, že od pøíští sezóny mùžeme oèekávat to, co v minulých. Tedy cílem bude opìt semifinále. Obhájit tøetí místo z loòského roèníku bude velice tìžké. Do boje o medaile urèitì zasáhne Vsetín a Sparta. Ale to vše ukáže až tato sezóna. PŠ Bude školství jiné Jak bude vypadat škola budoucnosti? Zmìní se metody výuky, zmìní se vyuèovací pøedmìty a pomùcky? Dá se vùbec nìco takového jako je školství v ÈR zmìnit? Už více než dva roky sleduji v televizi, ètu z novin a èasopisù, slyším od expertù a známých lidí názory na to, jak bude škola a celé školství vypadat v budoucnosti. Pokaždé, když slyším názor na zmìny výuky, kladu si otázku týká se to i Èeské republiky? Zatím to není vùbec vidìt a jak se zdá ještì to nebude dlouho vidìt. Školství v ÈR je ve své podstatì stejné jako za dob, kdy byla zavedena povinná školní docházka, tedy stejné jako za doby Marie Terezie. Panovnice, která chtìla mít chytrý národ. Z pøibývajícími léty se ukazuje, že èlovìk mùže být chytrý, ale v životì se neuplatní. Chytrost v dnešní dobì není vše. Co je dùležitìjší než být chytrý? Schopnost užívat své vìdomosti v praxi, zkušenost a hlavnì odhodlání èlovìka a to nám dnešní škola nabídnout nemùže. Každý uèitel, profesor, výchovný poradce se snaží do hlav mladých lidí v nést co nejvíce vìdomosti z chemie, biologie, matematiky èi èeštiny. Ale je dokázáno, že èlovìk, který školu opustí a vhrne se do života si zapamatuje v prùmìru 10 % svých ve škole nabytých vìdomostí. Kde je pak zbylých 90 %... To otázka. Škola by mìla nauèit své vìdomosti využívat v praxi, pracovat s nimi, diskutovat proè je to tak a ne naopak, mìla by uèit vyhledávat informace... Doèkáme se nìkdy? Možná, že ano. Nebo ne? Však to posoudíte sami. Murphy o škole Zákon nezamìnitelného poøadí: Dle dospìlých: uèení pøedevším Dle žákù: vše pøed uèením Postøeh o povinné èetbì: Povinná èetba je jak telefonní seznam - tlustá a nezáživná. Objev mladého biologa: Uèitelský mozek NENÍ lidským mozkem. Zákon pøedstavivosti: Kdyby se mìli fantasmagorie a myšlenky žákù uskuteènit, pak by nìkteøí uèitelé museli den co den kupovat novou pneumatiku nebo se vracet z jistého místa zaèínajícího na p, eventuálnì by museli vstávat z mrtvých. Zákon jak pøedejít senilitì: 1. Pokud se èlovìk hodnì uèí, døív nebo pozdìji to stejnì zapomene. 2. Neuèí-li se, ušetøí se této zloby. Axiom o tom, že v každém se skrývá talent: Žák - pokud to potøebuje - je geniální herec. Výklad termínu dokonèení: Termín stanovený k zakonèení úkolu je termín, kdy si žák najednou uvìdomuje: - Mìl bych se snad už do toho dát. Taháky a napovídání Základní zákon: Používat tahák sedá u všech uèitelù. Z toho vyplývá: Jde-li to, proè to nedìlat. Opatrnost a obezøetnost: Používat tahák a napovídat se dá, když uèitel nedává pozor. Z èehož vyplývá: Dává vždycky pozor. Hlavní zákon mìøení úspìšnosti: Ten, kdo poøád opisuje - zùstává hloupý. Ten, kdo nikdy neopisuje - je blázen. Ten, kdo obèas opisuje - bývá naèapán. Z èehož vyplývá: Ten, kdo zùstává hloupý má nejlepší známky. vybral: KM

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE

Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3081. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 2000) / 3. roèník cena: 2,- Kè Prázdniny ve školním roce 2000/2001 Podzimní prázdniny: ètvrtek 26. øíjna a pátek

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Krátké zpravodajství ze školy

Krátké zpravodajství ze školy ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo/kvìten 1999 cena: 2,- Kè Krátké zpravodajství ze školy Dne 19. dubna studenti tøineckého gymnázia shlédli v kulturním

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 6. èíslo (únor 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè H Pøednáška o expedici do Èíny Ve ètvrtek 3. února 2000 ve 14:30 probìhne v aule

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

èasopis na tøineckém gymnáziu 10. èíslo (èerven 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè

èasopis na tøineckém gymnáziu 10. èíslo (èerven 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 10. èíslo (èerven 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Zahájení nového školního roku jako tradiènì probìhne v kinì Kosmos. Po prázdninách

Více

èasopis tøineckého gymnázia 2. èíslo (øíjen 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè

èasopis tøineckého gymnázia 2. èíslo (øíjen 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 2. èíslo (øíjen 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè Žloutenka aneb opatøení jen aby se neøeklo? Hlavní slovo nemá lékaø ale okresní

Více

STONOŽKA 2013/2014 9. RO#NÍKY

STONOŽKA 2013/2014 9. RO#NÍKY Škola: Název: Obec: Církevní základní škola, #eská Církevní 4787 základní škola, Èeská 4787 STONOŽKA 213/214 9. RO#NÍKY #ESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v èeském jazyce jsou nadprùmìrné. Patøíte mezi úspìšné

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Výchova ke zdravému životnímu stylu Výchova ke zdravému životnímu stylu Pøíspìvek pøidal Administrator Wednesday, 12 October 2011 Aktualizováno Monday, 10 December 2012 ZS Purkynova Vyskov Truhlice moudrosti (Filip na ostrovì Š astného života)

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo (bøezen 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Zemìpisná olympiáda školní kolo V únoru probìhla na naší škole zemìpisná olympiáda

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková PhDr. Michaela Daòková KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo (leden 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Krátké zpravodajství Pøístup na Internet ze školy využívá pøibližnì 70 studentù.

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

MASKOT. Listopad 2013

MASKOT. Listopad 2013 MASKOT Listopad 2013 ÚVOD Jak a kde hlasovat pro ná stromek? Hlasovat mùete na webové stránce: www.rozsvitimevasevanoce.cz, a to v naem pøípadì výbìrem ikony Hlasuj pro strom mìsta, vyberte Èeské Velenice

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

STONOŽKA 2013/2014 6. RO#NÍKY modul KEA

STONOŽKA 2013/2014 6. RO#NÍKY modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, #eská Církevní 4787 základní škola, Èeská 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 13/14 6. RO#NÍKY modul KEA #ESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v èeském jazyce jsou

Více

STONOŽKA 2014/2015-7. RO$NÍKY - modul KEA

STONOŽKA 2014/2015-7. RO$NÍKY - modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, $eská Církevní 4787 základní škola, Èeská 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 214/215-7. RO$NÍKY - modul KEA $ESKÝ JAZYK Výsledky vaší školy v èeském jazyce jsou

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 3. èíslo (listopad 2000) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole Po pøeètení èlánku z

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Dìkuji milým prvòáèkùm za možnost použít ukázky jejich práce a rodièùm za velkou pomoc a podporu. Za mnoho inspirace a podnìtù také dìkuji svým kolegyním,

Více

PØEHLED POØADÙ - ÈERVENEC Pøedskoèí kapely HODNÌ PO DNÌ a MARNÁ SNAHA. Sobota ve 14,00 SHOW KOUPALIŠTÌ Z POHÁDKY DO POHÁDKY

PØEHLED POØADÙ - ÈERVENEC Pøedskoèí kapely HODNÌ PO DNÌ a MARNÁ SNAHA. Sobota ve 14,00 SHOW KOUPALIŠTÌ Z POHÁDKY DO POHÁDKY VÁNOÈNÍ KULTURNÍ KONCERT Program pøipravený žáky základní umìlecké školy. Program - obèerstvení - hudba - tanec. CENTRUM VOLYNÌ PØEHLED POØADÙ - ÈERVENEC 2010 Pátek 2.7 ve 21,00 KONCERT (pøi dešti Na Nové)

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 10. èíslo (èerven 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Dvì roèníkové práce byly ocenìny Dobrá zpráva pro autory roèníkových prací. V

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE

Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3081. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE

Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3081. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Rozbory jednotek a národù

Rozbory jednotek a národù Rozbory jednotek a národù Rozbory jednotek a národù: Dá se z toho ledacos vyèíst a mùžeme o tom i diskutovat. PODLE CENY nejlepší ÚTOK pìšky: 1. Nejlepší pìší útoèící jednotka je pálkaø(ger) 2. Sekerník

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer Ahoj, holky a kluci, ano, je to tak, v letošním roce slavím své desáté narozeniny.

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 1 9 9 7 PROGRAM OSLAV dne 7. èervna : 10.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC 12.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Název aktivity Deník malého poseroutky 1

Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Projekt Čtenář Úroveň čtenáře Čtenář-objevitel Dovednost Popis dovednosti Forma aktivity Časová dotace Zhodnocení textu Žák si všímá, jakým způsobem je text vystavěn,

Více

Základní škola Dukelská 1112, Mladá Boleslav CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO

Základní škola Dukelská 1112, Mladá Boleslav CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO září 2011 Informace o projektu Cíl: - nabídnout budoucím školákům (prvňáčkům) možnost: zbavit se obav ze vstupu do školy poznat prostředí školy seznámit

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI SOUVISLOST - body Vyhledej všechny souvislosti skryté v obrazci a urèi, jaké èíslo se skrývá za otazníkem. OKNA - body Devìt oken v domì není uspoøádáno náhodnì. Okno v pravém dolním rohu je zakresleno

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Výsledky hodnocení školy žáky 1. stupně

Výsledky hodnocení školy žáky 1. stupně Výsledky hodnocení školy žáky. stupně. Jsi kluk 0 holka 50. Do školy chodíš rád? ANO, vždy7 Většinou ANO8 Většinou NE NE, nikdy7. Každý ve tvé třídě má svého kamaráda ( kamarády)? ANO 66 NE. Máš na výběr

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo/bøezen 1999 cena: 2,- Kè Upozornìní Už se to blíží, už za mìsíc tu bude Apríl. Nenechte si ujít mimoøádné aprílové èíslo

Více

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo C++ BUILDER v pøíkladech ROMAN NERUDA TOMÁŠ HOLAN Praha 2002 Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Renata Šikulová, Ph.D. Mgr. Vlasta Rytíøová POHÁDKOVÉ PØÍBÌHY K ZÁBAVÌ I K UÈENÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více