Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Rožďalovičtí rodáci. Jméno a příjmení: Michaela Görnerová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Rožďalovičtí rodáci. Jméno a příjmení: Michaela Görnerová"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Rožďalovičtí rodáci Jméno a příjmení: Michaela Görnerová Třída: 9. A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Ilona Sedláčková Datum odevzdání:

2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem předkládanou absolventskou práci vypracoval/a sám/sama pod vedením garanta a za použití zdrojů a literatury v ní uvedených... podpis - 2 -

3 Obsah 1. Úvod 4 2. Jiří Melantrich Životopis Melantrich arcitlačitel český Bible Melantriška Matthioliho Herbář Dědictví Jiřího Melantricha Výročí Gustav Adolf Lindner Jenda Rajman Rodáci Rožďalovic Závěr Použitá literatura

4 1. Úvod Chtěla bych Vás seznámit s mojí absolventskou prací, jejíž téma je Rožďalovičtí rodáci. Toto téma jsem si vybrala proto, že mě historie a rodáci Rožďalovic zajímají. Málokteré místo se totiž, vzhledem ke své velikosti, může pochlubit takovým počtem významných osobností, které se zde narodily, nebo nějaký čas působily, jako právě nevelké Rožd'alovice. Některé z nich mají celostátní, ba světovou proslulost: Jiří Melantrich a Gustav Adolf Lindner, Jenda Rajman. Jsem ráda, že jsem si toto téma vybrala, protože jsem se při vyhledávání informací dozvěděla mnoho zajímavostí ze života našich rodáků. Introduction I would like to meet You with my graduated work with the topic of The native people of Rožďalovice. This topic I have chosen, because I am interested both in the history and the native people of this town. Only few towns can call such quantity of famous people, who have lived in it as in Rožďalovice. Some of these famous people are well known not only in our republic, but even all over the world, for instance Jiří Melantrich, Gustav Adolf Lindner and Jenda Rajman. I am glad for the possibility to choose this topic, because I have recognize much new information from the life of our native people of Rožďalovice

5 2. Jiří Melantrich (původní jméno Jiří Černý) 2.1. Životopis Prvním rodákem, se kterým bych vás chtěla seznámit a kterému jsem se ve své práci věnovala nejvíce, je Jiří Melantrich Rožďalovický z Aventýna. Šestnácté století, doba, ve které žil a pracoval Jiří Melantrich, bylo poměrně klidné a vyrovnané - bez válek. Přineslo rozvoj řemesel a umění, přineslo i rozvoj knihtisku. Český renesanční nakladatel a knihtiskař, jeden ze zakladatelů tradice krásné české knihy se narodil roku 1511 (přesné datum není známo) v selském rodu v Rožďalovicích. Jiří Melantrich studoval na Karlově univerzitě v Praze humanitní vědy a vykonal zkoušku bakalářskou roku V zápise o ní se jmenuje Georgius Niger Rožďaluius. Původně se tedy jmenoval Černý. V Karolínu studoval J. Melantrich v 30. letech 16. století - 5 -

6 Podle zvyku zámožnějších renesančních mladíků pokračoval ve studiích v německém Wittenbergu, Nizozemsku a ve Švýcarsku. Zde nějakou dobu pobýval v proslulé Frobeniově tiskárně v Bazileji, kde se nejen technicky vzdělával, ale osvojil si i způsoby nakladatelského podnikání. Seznámil se zde s dalším význačným příštím nakladatelem Zikmundem Hrubím z Jelení. Jeho vlivem se změnil bakalář Jiří Melantrich v impresora. Zdá se, že basilejský pobyt Melantricha nadchl pro převratný vynález knihtisku, takže se odebral do německého Norimberka, proslulého svými tiskárnami. Po sedmiletém pobytu v cizině se vrátil do vlasti a pracoval v Prostějově jako korektor tiskárny Jana Günthera. Byla to jeho učební léta, jimž se připravoval na samostatné podnikání. V Praze, kam z Prostějova odešel, zahájil na Malé Straně jako společník tiskaře Bartoloměje Netolického svou ediční činnost roku 1549 vydáním biblí (tzv.,,melantrišek"), jejich odbyt byl zajištěn tím spíše, že Melantrich, jak mu bylo vytýkáno, bibli zmelantrichoval" - totiž upravil pro potřebu všech vyznání, katolíků i utrakvistů. První vydání, ilustrovaná norimberskými dřevorytci, nevynikají provedením, avšak když roku 1552 Melantrich převzal tiskárnu jako jediný majitel a stal se váženým pražským měšťanem, nastal obrat. Používaje přízně císaře Ferdinanda, dostává různé výsady tiskařské a vydavatelské, např. výhradní tisk české bible a později Mathiolova herbáře. Bibli, která po něm byla nazvána melantriška", vydal celkem sedmkrát, vždy s četnými dřevoryty a krásnými předmluvami. Byl vůbec ctitelem českého jazyka a znamenitý gramatik. Využíval také svých známostí a zkušeností v cizině, kupoval tam nové matrice, písmo a štočky, každý rok zajížděl na knižní trh. Melantrišské tisky se záhy staly skvosty knihařského umění, ať již byly tištěny německy, latinsky, či řecky. Na tehdejší dobu zcela ojedinělá zásoba třiceti druhů písma zajišťovala rozmanitost zevní tváře knih, spolupráce vynikajících domácích i zahraničních výtvarných umělců a jazyková čistota, o niž pečoval sám Jiří Melantrich, spolupůsobily na dokonalých tiscích. Neustále udržoval styk s Frobeniovou tiskárnou a rozšiřoval svůj podnik. Koupil si dům na Starém Městě pražském a tak tiskárnu přestěhoval. V jeho dílně pracovalo 11 osob, z toho 9 sazečů a tiskařů a 2 korektoři. Obklopil se skupinou dobrých přátel, literátů a filozofů, spolupracoval s většinou universitních profesorů a stal se takřka jejich oficiálním tiskařem. Přitom stále tiskl pro dvůr, úřady a sněmy, takže byl vlastně považován za dvorního a státního tiskaře jako Netolický

7 V jeho tiskárně, již později přestěhoval na Nové Město, tiskly pak četné knihy a překlady. Vyšlo tam na sta špalíčkových knih, v nichž žily podivuhodné postavy Brunclíků, Alexandrů, Meluzín, a rozpustných Enšpíglů, jež se s napětím četly a poslouchaly za zimních večerů všude na venkově. K těmto knížkám se druží noviny, kalendáře, snáře, modlitby, pranostiky, morní knížky, studnice života, komedie, hádání, slabikáře, rozmlouvání a rady - to všechno prošlo tiskárnou Melantrichovou. Melantrich si získal svými v celé Evropě proslulými knihami značné jmění a slávu. Byl vedle knihařství a nakladatelství též majitelem několika domů, vinic a hospodářství, v němž hostil vynikající muže, básníky, venkovské spolupracovníky a autory. Roku 1577 byl povýšen císařem Ferdinandem do šlechtického stavu s přídomkem z Aventýna" - podle pahorku, na němž byla zřízena první římská knihovna. Obdržel též erb s heslem Nepodlehne ani ohni, ani meči", jenž dodnes zdobí knihy nakladatelství Melantrich Ve své tiskárně v Sirkové - dnes Melantrichově - ulici vydal Jiří Melantrich více než 230 tisků mezi nimi roku 1562 i proslulý Mattioliho herbář s krásnými obrazy rostlin a pak několik vydání bible melantriška". Velká reprezentační díla byla vypravena nákladně s bohatými ilustracemi. Titulní listy s bohatými renesančními rámci nesou někdy i Melantrichův signet, velmi podobný signetu svého učitele Frobenina. Melantrich svým obdivuhodným instinktem a talentem dovedl vydat českou knihu tak, že se nestřetla s platnými vládními řády a unikla dokonce i inkvizici pobělohorské. Tím jsou Melantrichova vydání českých knih jediné, které nebyly na indexu a - 7 -

8 staly se tak pokladnicí české řeči, ze které později v době národního obrození těžili čeští buditelé. Melantrich založil takřka bez prostředků podnik, který nejen že umožnil rozkvět české literatury v jeho době, ale sytil i období následující. Roku 1576 přijal pro churavost společníka profesora historie na Karlově univerzitě Daniela Adama z Veleslavína (pozdějšího manžela jeho dcery Anny), který opustil profesuru a vstoupil do jeho tiskárny. Jiří Melantrich zemřel v Praze a byl pohrben v kapli Betlémské. Po Melantrichově smrti vedl nějakou dobu tiskárnu jeho syn, Jiří mladší, jež však zesnul již roku Poté pokračoval v tradici slavných melantrišských knih Daniel Adam z Veleslavína. Melantrichova expozice v rožďalovickém muzeu - 8 -

9 2. 2. Melantrich - arcitlačitel český Melantrichovy tisky vynikaly vkusnou úpravou, úhledností a úpravou tisku, vysokou odbornou i jazykovou úrovní. Byl velký ctitel českého jazyka a vynikající gramatik řídil se podle tehdy nových pravidel Beneše Optáta z Telče a Petra Gzela z Prahy uveřejněných v knize Orthografie. Jako první si nechal vytvořit české litery, tzv. Melantrichův švabach. Jeho knihy jsou pozoruhodné i množstvím a kvalitou použitých ilustrací. Především v případě Bible je výtvarná úroveň ilustrací mimořádná. Pozoruhodné je však i množství botanických ilustrací Matthioliho herbáře. Své publikace tiskl v několikatisícových nákladech, což bylo tehdy v Čechách velmi nezvyklé Bible Melantriška Základem Melantrichovi ediční činnosti se stala bible, kterou vydal zřejmě čtyřikrát či pětkrát (tzv. Bible Melantrichova zvaná též Melantriška). Bible, zejména jednalo-li se o kompletní vydání v českém překladu z latiny, byla po celé 16. století velmi výhodným zbožím. Její tisk značně zvyšoval tiskařovu prestiž, což si Melantrich plně uvědomoval. Proto už v prvním vydání z roku 1549 je uveden jako Netolického partner, přestože oficiálně byl pouhým zaměstnancem. I na základě toho je zřejmé, že hlavním iniciátorem vydání České Bible byl Melantrich. Přestože vydání bible znamenalo prakticky jistý zisk, příprava a tisk každé takto rozsáhlé knihy byly nesmírně nákladné a trvaly řadu let. Bez rozsáhlých úspor nebo bohatého sponzora Bible Melantriška - 9 -

10 jej nebylo možné realizovat, neboť v té době ještě neexistovaly finanční instituce, které by tiskaři na takový projekt poskytly úvěr. Vedle právního krytí poskytl tedy zřejmě Netolický Melantrichovi také finanční prostředky. Netolický, nepochybně též na Melantrichův popud, zajistil u panovníka také důležité privilegium na tisk a výsadní prodej bible po dobu deseti let Matthioliho Herbář Po dotištění Knih lékařských předpisů začal Melantrich s tiskem jiného Mattioliho díla - Herbáře. Byla to práce zcela odlišného charakteru, ale velmi obdobné náročnosti jako projekt předchozí. Mattioliho Herbář byla v té době již kniha evropsky slavná - vyšel jako komentář ke klasickému Dioskurovu dílu již roku 1544 italsky a poté 1554 latinsky v Benátkách. Melantrich se na herbář chystal dlouhou dobu - prakticky od chvíle svého osamostatnění od Netolického. Vždyť prvé královské privilegium na tisk Herbáře obdržel již 27. května roku 1554, tedy zhruba v době Mattioliho příchodu do Prahy. Šlo-li opravdu již o Mattioliho herbář, připomeňme, že právě roku 1554 vychází jeho prvé latinské vydání v Benátkách a se starším italským a obsahově méně dokonalým vydáním z roku 1544 se Melantrich sotva kdy setkal, je možno předpokládat, že iniciátorem celé akce nebyl začínající staroměstský tiskař, ale někdo, kdo mohl celou akci od prvopočátku až do úspěšného konce nejlépe koordinovat a podporovat. Ten někdo" byl kultury milovný sběratel a mecenáš umění, architekt a manžel krásné Filipiny Welserové: pražský místodržící arcivévoda Ferdinand Tyrolský. České vydání a ovšem koordinace a technická příprava celého podniku spočívala na Melantrichovi. On byl mužem, který musel řešit grafické i technické problémy tisku a kdo po

11 odevzdání textů i obrázků jediný nesl odpovědnost za zdárné dokončení dlouho připravovaného díla. Převzal tak štafetu od Mattioliho, který již od svého nástupu do pražské arciknížecí služby přepracovával benátské vydání Herbáře a především zajišťoval nový obrazový materiál. Herbář byl knihou praktickou - byť i na vysoké odborné úrovni. Svou odbornou a výtvarnou kvalitu, rozsahem i nákladností přesáhl prakticky vše, co bylo dosud v Čechách vydáno. Byla to kniha vskutku evropské úrovně a pro českou vzdělanost a kulturu znamenala mimořádně mnoho. Ani později, na přelomu 16. a 17. století, nevzniklo mnoho tisku, které by melantrišským herbářům mohly rozsahem a kvalitou ztvárnění vážně konkurovat. Mattioliho Herbář neboli bylinář z roku 1562 obraz kosatce německé vydání

12 2.5. Dědictví Jiřího Melantricha Kdo však opravdu byl Jiří Černý Rožďalovický později pražský arcitiskař Jiří Melantrich z Aventýna? A proč vlastně ovlivnil rozkvět českého knihtisku a podstatným způsobem se zapsal do života české kultury od bezmála samého začátku svého pražského tiskařství až po naše století? Je to dáno opravdu pouze jeho úsilím o jazykovou i technickou dokonalost knih, které vycházely zpod jeho presů? Je zřejmé, že důvody proč jméno Melantrich vešlo tak slavně do českých dějin a proč toto jméno zůstává i dnes vepsáno ve štítě prestižního pražského nakladatelského domu, budou širší. Nepochybně spočívají i v neomylně šťastném výběru knih s ohromným společenským ohlasem a trvale vzrušujícími hodnotami: úspěch Melantrišského nakladatelského domu spočíval i v odvážné a dobře postavené komerční politice podniku, v tom že Melantrich poznal, co společnost jeho doby je schopna žádat a poskytl jí knižní zboží (vskutku především zboží) v rozsahu a nabídkové škále, která uspokojovala rozmanité a proměňující se skupiny česky komunikující městské i venkovské veřejnosti. Žil jsem a nelituji toho Překlad z latiny:, Rožďalovice mi daly první světlo, Praha domov, majetek, děti, statek i hrob. Žil jsem a nelituji toho, že jsem žil, neboť celý můj život byl věnován Bohu, Vlasti a Vědám. Hlavní mou starostí bylo vydávat dobré knížky lidu i školám. Svědčí o tom šestkrát vydaná Svatá bible a onen český a německý herbář. Svědkem mé učenosti je titul bakalář, svědkem mé ctnosti šlechtický přídomek mě váženosti členství v městské radě. Ty, svatý Kriste králi, pro něhož jsem žil, kterého jsem vyzýval umíraje dej mi odpočinutí ve svém království

13 2.6. Výročí Tento významný rodák z Rožďalovic by v letošním roce oslavil 500. výročí narození. Uvítala jsem proto, že na počest Jiřího Melantricha byla vydána pamětní známka. barvě tmavě hnědé. Se známkou byla vydávána obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je rytina z Melantrichovy bible, 2. vydání. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochých desek v K tomuto významnému výročí byla také vyražena zlatá pamětní medaile, kterou navrhla akademická sochařka Majka Wichnerová. Na averzní straně vyobrazila Jiřího Melantricha podle jeho jediného dochovaného portrétu na titulním listu Bible vydané v roce Za ním umístila signet J. Melantricha, jeho tiskařskou a nakladatelskou značku, v pozadí výřez z titulního listu téže Bible. Motiv je doplněn letopočty V horní části medaile je uvedeno jméno Jiřího Melantricha z Aventina. Na reverzní straně jsou vyobrazeny iniciály M, B, Q, velká zdobená počátečních písmena objevující se v Pěti knihách lékařských a v Bibli. Nad nimi je nápis "Bible česká" a letopočet vydání Motiv reverzní strany uzavírá erb Jiřího Melantricha. Památka našeho významného rodáka je také připomenuta pamětní stříbrnou mincí od Jana Smrže

14 Pamětní list se známkou Pohled s erbem J. Melantricha

15 3. Gustav Adolf Lindner Mezi další významné rodáky, kteří žili v Rožďalovicích, patří Gustav Adolf Lindner, který se narodil v Rožďalovicích Studoval na gymnáziu v Mladé Boleslavi a v Praze. Poté nastoupil do bohosloveckého semináře v Litoměřicích, odkud po dvou letech odešel. Na pražské filozofické fakultě vystudoval filozofii, matematiku, fyziku a dějepis. Jako středoškolský profesor učil v Rychnově a Jičíně, kde získal profesorskou definitivu. Roku 1854 byl pro své pokrokové smýšlení přeložen do Celje ve Štýrsku, kde žil ve vyhnanství 16 let. Tam započal s vědeckou prací a publikační činností. Svoje práce psal v němčině, ale nikdy nezapřel národnostní a pokrokového přesvědčení. Roku 1882 byl jmenován prvním profesorem pedagogiky na české univerzitě. Prosazoval, aby učitelé i po dokončení pedagogického studia se soustavě vzdělávali. Pokračoval nadále ve své pedagogické vědecké práci a tak ovlivnil celé generace českých učitelů. Zemřel v Praze a je pohřben na vyšehradském hřbitově. Své čestné místo má v Pamětní síni rodáků a přátel z Rožďalovic. Základní škola Rožďalovicích nese jméno G. A. Lindnera. Památná deska v Kutné Hoře Rodný dům G. A. Lindnera

16 4. Jenda Rajman Ve své práci bych se dále chtěla zmínit o významném knihaři Jendovi Rajmanovi, který neméně proslavil naše město. Narodil se v Rožďalovicích v rodině s knihařskou tradicí. Jeho otec se vyučil u knihaře V. Holoubka v Nymburce, aby zde převzal dílnu po knihaři Němečkovi. Ten měl knihařství pouze jako vedlejší zaměstnání, protože by ho v té době neuživilo. Jenda chodil do měšťanky a poté se vyučil u svého otce vazačem knih. Hned po vyučení však nenastoupil k otcovi do dílny, ale vydal se do světa na zkušenou. Jako čerstvý tovaryš, odešel do Prahy k Ludvíkovu Bradáčovi. To byl zakladatelem české moderní vazby, který si inspiraci přinesl z Francie a Německa. Na Ludvíku Bradáče vzpomínal Mistr Rajman celý život. Knihař Bradáč přišel s uměleckou knižní vazbou. Důležité pro něj bylo, aby vazba svým charakterem odpovídala obsahu knihy. Za svého působení v Praze se mladý tovaryš postupně seznamoval s uměleckým prostředím a v dílně u svého mistra pak s celou řadou významných umělců. A tak se mladý Jenda Rajman postupně seznámil s typografy Karlem Dyrynkem, Metodem Kalábem, malířem Maxem Švabinským, Mikolášem Alešem, malířem a grafikem V. H. Brunnerem a dalšími významnými umělci z té doby. Mistr Rajman byl naštěstí přijat do svazu výtvarníků, takže se nemusel nechat zaměstnat v komunálu, kde jako čerstvě vyučená knihařka skončila jeho dcera Blanka. Téměř do konce života, jak říkal, oblékal knihy pro zbylé nejvěrnější a tak ještě stačil vytvořit celou řadu skutečných knihařských skvostů. Zemřel

17 5. Rodáci Rožďalovic Významných osobnosti, které se v Roždalovicích narodily, nebo zde nějaký čas působily je opravdu mnoho. Chtěla bych vám proto přiblížit alespoň některé. Jan Rektorys - Rožďalovický měšťan narozen zemřel tamtéž, pohřben na místním hřbitově. Syn krejčího byl veden k stavu učitelskému, ale šel do Prahy, tam chodil do vyšších hlavních škol a posléze do akademie malířské" píše sám o sobě. Od r byl městským tajemníkem. Založil v r obecní kroniku města Rožďalovic. Byl zručný malíř a vyzdobil ji obrázky, jenž mají pro naše město nesmírnou cenu. Tak v ní zvěčnil rožďalovickou gardu z revolučního roku 1848 a zachoval nám obraz starých Rožďalovic. Byl to muž neobyčejné bystrosti a prozíravosti. Jeho přičiněním zřídila se u nás již v roce 1865 Občanská záložna, jenž byla a jest dosud podporovatelkou školství v místě i v okolí. Stal se pokladníkem záložny a založil tam "pamětnici", do které nepsal jen suchá čísla, ale i vzácné postřehy a kritiky. Kniha je snůškou krásných ilustrací a portrétů tehdejších činovníků ústavu. Svůj dům čp. 54 i s polnosti věnoval J. Rektorys rodnému městu pro ústav chudých. Z vděčnosti je po něm nazvána ulice, v nichž bydlil, ulicí Rektorysovou. Kronika města Rožďalovic, založená ilustrovaná od r Janem Václavem Rektoryse Zápis v kronice o tom "jak v Rožďalovicích a okolí padala manna

18 Josef Horák - narozen v Rožďalovicích , je pohřben na místním hřbitově. Učitel a řídící učitel na školách v Jablonci nad Jizerou, Kruhu u Jilemnice a v Martinicích. Byl zakladatelem a sbormistrem Pěveckého sdružení učitelů krkonošských, zároveň také amatérským regionálním etnografem, především sběratelem lidových koled, osvětovým pracovníkem a spisovatelem. Přispíval do časopisů (např. Polabí), založil a dirigoval zdejší pěvecký sbor. Dal podnět k založení místního muzea, pro které shromáždil četné exponáty. Krkonošské koledy J. Horák na procházce u rožďalovické fary Čeněk Vecko - ( nar v Rožďalovicích, zemřel na tuberkulosu tamtéž, pohřben na místním hřbitově). Studoval na pražské konzervatoři u G. Gordigianiho. Působil v PD ( ) a v německém pražském divadle ( ). Měl zvučný krásný hlas velkého tónového rozsahu a s výbornými výškami

19 Josef Vinecký - narozen v Rožďalovicích - Zámostí, zemřel v Praze, urna uložena v Rožďalovicích. Od r byl asistentem profesora Velde na umělecké škole ve Výmaru. V letech 1928 až 1932 působil na státní akademii ve Vratislavi, potom jeden rok na umělecké škole v Berlíně. Od roku 1937 do vyhlášení Slovenského státu na umělecko průmyslové škole v Bratislavě. Zastoupen je v muzeích ve Wiesbadenu, Výmaru a Vratislavi. Josef Jiří Böhm - narozen v Rožďalovicích , zemřel v Praze, astronom, universitní profesor, ředitel pražské hvězdárny, napsal mnoho odborných článků, jenž bývaly překládány do cizích jazyků, dvě knihy v muzeu v Poděbradech. Josef Saska - narozen v Rožďalovicích , vstoupil na ústav polytechnický v Praze, věnoval se odboru strojnickému. R přijal místo v uhelných dolech společnosti státních drah na Kladně. Po pětiměsíčné praxi stal se r asistentem na české technice v Praze, a to při katedře mechaniky. R jmenován soukromým docentem pro mechanickou theorii tepla, r přednášel obecnou nauku o strojích. R jmenován řádným profesorem mechaniky a teoretické nauky o strojích na české vysoké škole technické v Praze. Je autorem mnoha článků z nauky o teple. Ve výčtu slavný rodáků bych mohla pokračovat dlouho a dlouho. Nezmínila jsme se zde ještě o řadě významných osobností. Jak jsem ale již uvedla v úvodu, hlavní část mé práce je věnovaná Jiřímu Melantrichovi, který v tomto roce oslaví 500. výročí narození

20 6. Závěr Když jsem začala psát tuto absolventskou práci, nevěděla jsem ze začátku, jak začít. Věděla jsem sice, že Rožďalovice mají své slavné rodáky, ale musím přiznat, že mě velice překvapilo, kolik jich je. Po čase, kdy jsem získávala více a vice informací, uvědomovala jsem si, že nemůžu ve své práci zachytit všechny rodáky, a proto jsem se zaměřila jen na nejslavnější. Hlavní část jsem věnovala Jiřímu Melantrichovi, protože tento významný rodák by v letošním roce oslavil 500. výročí narození. Jak jsem se dozvěděla, k oslavě tohoto výročí se připojí i jeho rodiště. Městský úřad Rožďalovice a Polabské muzeum - Galerie Melantrich Rožďalovice připravují oslavu 500. výročí narození Jiřího Melantricha Rožďalovského z Aventina, která proběhne 21. května 2011 v Galerii Melantrich Rožďalovice. A jaký bude program? V průjezd městem historických vozidel a přehlídka na náměstí, v vystoupení mažoretek před Galerií Melantrich, ve slavnostní křest poštovní známky a přednáška PhDr. Richarda Šípka o životě a díle J. Melantricha, možnost prohlídky expozice J. Melantricha. Průběžně od poskytnutí příležitostného razítka Českou poštou a prodej pamětního listu s podpisy autorů a známkou, obálek, knih ap. Při psaní této práce jsem se dozvěděla mnoho nového a doufám, že tuhle absolventskou práci budu moci využít na střední škole. Jsem ráda, že žiju tak malém městečku, jako jsou Rožďalovice Conclusion When I started to write my graduated work I didn t know, how to begin. I knew Rožďalovice has its famous native people, but I was very surprised for the great number of them. During the time I have gained more and more information and I have recognized I am not able to describe all native people in Rožďalovice. So I was concentrated only for the most famous of them. The main part of my work I have devoted to Jiří Melantrich, because this famous native person is celebrating 500 years from his birth in this year. As I could recognize, his birthday will celebrate all his native town. The celebration of his birthday will organize the Town hall of Rožďalovice and the Gallery of Melantrich on 21st

21 May in the Gallery of Melantrich. And what about the programme? At 11 o clock the historical vehicles will go through the town and on the place there will be the show. At the majorette will have their programm in front of the Gallery of Melantrich, at the honourable baptism of the postage stamp and the lecture of PhDr. Richard Šípek about the life of Jiří Melantrich will take part. It is also possible to see the exposition of Jiří Melantrich. From 13 o clock the Czech post office will offer the stamp and it will also sell the memory paper with the autograms of the authors together with the postage stamp etc. During the writing of this work I have recognized a lot of new things and I hope I will utilize my graduated work also at the secondary school. I am glad I live in such a little town of Rožďalovice famous by its native people

22 7. Použitá literatura ŘEHOUNEK, Jan. Zanechali tady stopu. Vydání první. Nymburk: Kaplanka, s IBN PEŠEK, Jiří. Jiří Melantrich z Aventýna Příběh pražského arcitiskaře. Časopis Slovo k historii č. 32, Praha: Melantrich, s D+melantrich&wrapid=tlif &um=1&ie=UTF- 8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1436&bih=

Rožďalovice - Jenda Rajman, život a dílo

Rožďalovice - Jenda Rajman, život a dílo Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Rožďalovice - Jenda Rajman, život a dílo Jméno a příjmení: Martin Pleskot Třída: 9. A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Mgr. Marcela Sasková

Více

Z HISTORIE MÉHO RODNÉHO MĚSTA

Z HISTORIE MÉHO RODNÉHO MĚSTA Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Z HISTORIE MÉHO RODNÉHO MĚSTA Jméno a příjmení: Nikola Burdová Třída: 9.A Školní rok: 2009/2010 Garant / konzultant: Mgr. Markéta Drobečková Datum

Více

Život a dílo Jakuba Jana Ryby. Jana Lapešová

Život a dílo Jakuba Jana Ryby. Jana Lapešová Život a dílo Jakuba Jana Ryby Jana Lapešová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Svou bakalářskou prací na téma Život a dílo Jakuba Jana Ryby jsem chtěla vyzvednout význam tohoto umělce a pedagoga pro dnešní

Více

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y P AMĚŤ PRAHY B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y V P R A Ž S K É P A M Á T K O V É R E Z E R V A C I U N E S C O P AMĚŤ PRAHY VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE Každý návštěvník

Více

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ,

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, 2/2008 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, narozený 14. února 1943, patří k onomu velkému překvapení z nepoddajné generace, která v nelehké době po první polovině sedmdesátých let přemohla

Více

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Historický ústav FF Diplomová práce Lukáš Kopecký FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany Vedoucí diplomové

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005 Bělá pod Bezdězem Kronika r. 2005 Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvod Současné události Každodenní život Zajímavosti Volný čas Spolky - Tělovýchova a sport Korfbalový oddíl Oddíl házené Spolek amatérských cyklistů,

Více

KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/

KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/ 2009 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/ Jana Oppeltová 1/ Věra Slavíková 2/ 1/ Katedry historie FF UP, Na Hradě 5, 771 80 Olomouc, oppeltova.jana@centrum.cz

Více

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře.

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře. Editorial Umění na historickém území Čech, Moravy a Slezska, ležícím v samém srdci Evropy, se od počátku vyvíjelo v kontextu evropské kultury ovlivňované křesťanskými tradicemi a jako její nedílná součást.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková Bakalářská práce 2008 1 University of Pardubice Faculty of Philosophy Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková Bachelor paper

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

Z historie poslední jičínské židovské komunity. aneb. Po stopách zmizelých

Z historie poslední jičínské židovské komunity. aneb. Po stopách zmizelých Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Z historie poslední jičínské židovské komunity aneb Po stopách zmizelých Anna Sedláčková Lepařovo gymnázium, Jiráskova

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Autorská kuchařka. Silvie Štefková

Autorská kuchařka. Silvie Štefková Autorská kuchařka Silvie Štefková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je kreativní autorská kuchařka, určená lidem, kteří mají rádi dobré jídlo a pěkný design. Kuchařskou knihu

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU EDITOR

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Vladimíra Pěčonková DĚTSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO Olomouc 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Neumeister,

Více

NEJVĚTŠÍ VODNÍ. obsah KAM. > obsah > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST. Milí čtenáři,

NEJVĚTŠÍ VODNÍ. obsah KAM. > obsah > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST. Milí čtenáři, NEJVĚTŠÍ VODNÍ obsah Milí čtenáři, jarní vítr již vysušuje meze, ale přináší vám také čerstvé vydání našeho měsíčníku, které jsme vrchovatě naplnili novými a zajímavými informacemi o kulturním dění v Praze.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE KATALOGIZACE ŠKOLNÍCH KRONIK OKRESU UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1811-2003 Bakalářská práce Autor: Ludmila Šišáková Vedoucí práce: PhDr. Karel Chobot

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf České moře České moře, dárek od Shakespeara, pohádkový omyl, který potěší, cosi jako láska, naděje a víra, moře pro neplavce, moře pro pěší, moře bez vody a bez příboje, nekonečné moře všeho, co bys chtěl,

Více

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2006 ISBN 80-86249-40-9 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFŮ

Více

Divadelní spolek Zdobničan

Divadelní spolek Zdobničan ROČNÍK 14/ ČÍSLO 3 BŘEZEN 2004 Divadelní spolek Zdobničan 2. února 2004 se sešli bývalí i současní vamberští ochotníci na Valné hromadě divadelního spolku Zdobničan, aby zhodnotili svoji činnost v loňském

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné?

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné? Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra dějin a didaktiky dějepisu Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky nevinné? Odraz dějinných skutečností v matematických slovních úlohách

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Základní škola Dolní Újezd v letech 1945 1989 Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

KAŽDODENNOST PRAŽSKÝCH TISKAŘŮ V 16. A NA POČÁTKU 17. STOLETÍ

KAŽDODENNOST PRAŽSKÝCH TISKAŘŮ V 16. A NA POČÁTKU 17. STOLETÍ Každodennost pražských tiskařů v 16. a na počátku 17. století KAŽDODENNOST PRAŽSKÝCH TISKAŘŮ V 16. A NA POČÁTKU 17. STOLETÍ Petra Večeřová Pražský knihtisk 16. a 17. století je poznamenán dvěma mezníky,

Více