Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Rožďalovičtí rodáci. Jméno a příjmení: Michaela Görnerová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Rožďalovičtí rodáci. Jméno a příjmení: Michaela Görnerová"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Rožďalovičtí rodáci Jméno a příjmení: Michaela Görnerová Třída: 9. A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Ilona Sedláčková Datum odevzdání:

2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem předkládanou absolventskou práci vypracoval/a sám/sama pod vedením garanta a za použití zdrojů a literatury v ní uvedených... podpis - 2 -

3 Obsah 1. Úvod 4 2. Jiří Melantrich Životopis Melantrich arcitlačitel český Bible Melantriška Matthioliho Herbář Dědictví Jiřího Melantricha Výročí Gustav Adolf Lindner Jenda Rajman Rodáci Rožďalovic Závěr Použitá literatura

4 1. Úvod Chtěla bych Vás seznámit s mojí absolventskou prací, jejíž téma je Rožďalovičtí rodáci. Toto téma jsem si vybrala proto, že mě historie a rodáci Rožďalovic zajímají. Málokteré místo se totiž, vzhledem ke své velikosti, může pochlubit takovým počtem významných osobností, které se zde narodily, nebo nějaký čas působily, jako právě nevelké Rožd'alovice. Některé z nich mají celostátní, ba světovou proslulost: Jiří Melantrich a Gustav Adolf Lindner, Jenda Rajman. Jsem ráda, že jsem si toto téma vybrala, protože jsem se při vyhledávání informací dozvěděla mnoho zajímavostí ze života našich rodáků. Introduction I would like to meet You with my graduated work with the topic of The native people of Rožďalovice. This topic I have chosen, because I am interested both in the history and the native people of this town. Only few towns can call such quantity of famous people, who have lived in it as in Rožďalovice. Some of these famous people are well known not only in our republic, but even all over the world, for instance Jiří Melantrich, Gustav Adolf Lindner and Jenda Rajman. I am glad for the possibility to choose this topic, because I have recognize much new information from the life of our native people of Rožďalovice

5 2. Jiří Melantrich (původní jméno Jiří Černý) 2.1. Životopis Prvním rodákem, se kterým bych vás chtěla seznámit a kterému jsem se ve své práci věnovala nejvíce, je Jiří Melantrich Rožďalovický z Aventýna. Šestnácté století, doba, ve které žil a pracoval Jiří Melantrich, bylo poměrně klidné a vyrovnané - bez válek. Přineslo rozvoj řemesel a umění, přineslo i rozvoj knihtisku. Český renesanční nakladatel a knihtiskař, jeden ze zakladatelů tradice krásné české knihy se narodil roku 1511 (přesné datum není známo) v selském rodu v Rožďalovicích. Jiří Melantrich studoval na Karlově univerzitě v Praze humanitní vědy a vykonal zkoušku bakalářskou roku V zápise o ní se jmenuje Georgius Niger Rožďaluius. Původně se tedy jmenoval Černý. V Karolínu studoval J. Melantrich v 30. letech 16. století - 5 -

6 Podle zvyku zámožnějších renesančních mladíků pokračoval ve studiích v německém Wittenbergu, Nizozemsku a ve Švýcarsku. Zde nějakou dobu pobýval v proslulé Frobeniově tiskárně v Bazileji, kde se nejen technicky vzdělával, ale osvojil si i způsoby nakladatelského podnikání. Seznámil se zde s dalším význačným příštím nakladatelem Zikmundem Hrubím z Jelení. Jeho vlivem se změnil bakalář Jiří Melantrich v impresora. Zdá se, že basilejský pobyt Melantricha nadchl pro převratný vynález knihtisku, takže se odebral do německého Norimberka, proslulého svými tiskárnami. Po sedmiletém pobytu v cizině se vrátil do vlasti a pracoval v Prostějově jako korektor tiskárny Jana Günthera. Byla to jeho učební léta, jimž se připravoval na samostatné podnikání. V Praze, kam z Prostějova odešel, zahájil na Malé Straně jako společník tiskaře Bartoloměje Netolického svou ediční činnost roku 1549 vydáním biblí (tzv.,,melantrišek"), jejich odbyt byl zajištěn tím spíše, že Melantrich, jak mu bylo vytýkáno, bibli zmelantrichoval" - totiž upravil pro potřebu všech vyznání, katolíků i utrakvistů. První vydání, ilustrovaná norimberskými dřevorytci, nevynikají provedením, avšak když roku 1552 Melantrich převzal tiskárnu jako jediný majitel a stal se váženým pražským měšťanem, nastal obrat. Používaje přízně císaře Ferdinanda, dostává různé výsady tiskařské a vydavatelské, např. výhradní tisk české bible a později Mathiolova herbáře. Bibli, která po něm byla nazvána melantriška", vydal celkem sedmkrát, vždy s četnými dřevoryty a krásnými předmluvami. Byl vůbec ctitelem českého jazyka a znamenitý gramatik. Využíval také svých známostí a zkušeností v cizině, kupoval tam nové matrice, písmo a štočky, každý rok zajížděl na knižní trh. Melantrišské tisky se záhy staly skvosty knihařského umění, ať již byly tištěny německy, latinsky, či řecky. Na tehdejší dobu zcela ojedinělá zásoba třiceti druhů písma zajišťovala rozmanitost zevní tváře knih, spolupráce vynikajících domácích i zahraničních výtvarných umělců a jazyková čistota, o niž pečoval sám Jiří Melantrich, spolupůsobily na dokonalých tiscích. Neustále udržoval styk s Frobeniovou tiskárnou a rozšiřoval svůj podnik. Koupil si dům na Starém Městě pražském a tak tiskárnu přestěhoval. V jeho dílně pracovalo 11 osob, z toho 9 sazečů a tiskařů a 2 korektoři. Obklopil se skupinou dobrých přátel, literátů a filozofů, spolupracoval s většinou universitních profesorů a stal se takřka jejich oficiálním tiskařem. Přitom stále tiskl pro dvůr, úřady a sněmy, takže byl vlastně považován za dvorního a státního tiskaře jako Netolický

7 V jeho tiskárně, již později přestěhoval na Nové Město, tiskly pak četné knihy a překlady. Vyšlo tam na sta špalíčkových knih, v nichž žily podivuhodné postavy Brunclíků, Alexandrů, Meluzín, a rozpustných Enšpíglů, jež se s napětím četly a poslouchaly za zimních večerů všude na venkově. K těmto knížkám se druží noviny, kalendáře, snáře, modlitby, pranostiky, morní knížky, studnice života, komedie, hádání, slabikáře, rozmlouvání a rady - to všechno prošlo tiskárnou Melantrichovou. Melantrich si získal svými v celé Evropě proslulými knihami značné jmění a slávu. Byl vedle knihařství a nakladatelství též majitelem několika domů, vinic a hospodářství, v němž hostil vynikající muže, básníky, venkovské spolupracovníky a autory. Roku 1577 byl povýšen císařem Ferdinandem do šlechtického stavu s přídomkem z Aventýna" - podle pahorku, na němž byla zřízena první římská knihovna. Obdržel též erb s heslem Nepodlehne ani ohni, ani meči", jenž dodnes zdobí knihy nakladatelství Melantrich Ve své tiskárně v Sirkové - dnes Melantrichově - ulici vydal Jiří Melantrich více než 230 tisků mezi nimi roku 1562 i proslulý Mattioliho herbář s krásnými obrazy rostlin a pak několik vydání bible melantriška". Velká reprezentační díla byla vypravena nákladně s bohatými ilustracemi. Titulní listy s bohatými renesančními rámci nesou někdy i Melantrichův signet, velmi podobný signetu svého učitele Frobenina. Melantrich svým obdivuhodným instinktem a talentem dovedl vydat českou knihu tak, že se nestřetla s platnými vládními řády a unikla dokonce i inkvizici pobělohorské. Tím jsou Melantrichova vydání českých knih jediné, které nebyly na indexu a - 7 -

8 staly se tak pokladnicí české řeči, ze které později v době národního obrození těžili čeští buditelé. Melantrich založil takřka bez prostředků podnik, který nejen že umožnil rozkvět české literatury v jeho době, ale sytil i období následující. Roku 1576 přijal pro churavost společníka profesora historie na Karlově univerzitě Daniela Adama z Veleslavína (pozdějšího manžela jeho dcery Anny), který opustil profesuru a vstoupil do jeho tiskárny. Jiří Melantrich zemřel v Praze a byl pohrben v kapli Betlémské. Po Melantrichově smrti vedl nějakou dobu tiskárnu jeho syn, Jiří mladší, jež však zesnul již roku Poté pokračoval v tradici slavných melantrišských knih Daniel Adam z Veleslavína. Melantrichova expozice v rožďalovickém muzeu - 8 -

9 2. 2. Melantrich - arcitlačitel český Melantrichovy tisky vynikaly vkusnou úpravou, úhledností a úpravou tisku, vysokou odbornou i jazykovou úrovní. Byl velký ctitel českého jazyka a vynikající gramatik řídil se podle tehdy nových pravidel Beneše Optáta z Telče a Petra Gzela z Prahy uveřejněných v knize Orthografie. Jako první si nechal vytvořit české litery, tzv. Melantrichův švabach. Jeho knihy jsou pozoruhodné i množstvím a kvalitou použitých ilustrací. Především v případě Bible je výtvarná úroveň ilustrací mimořádná. Pozoruhodné je však i množství botanických ilustrací Matthioliho herbáře. Své publikace tiskl v několikatisícových nákladech, což bylo tehdy v Čechách velmi nezvyklé Bible Melantriška Základem Melantrichovi ediční činnosti se stala bible, kterou vydal zřejmě čtyřikrát či pětkrát (tzv. Bible Melantrichova zvaná též Melantriška). Bible, zejména jednalo-li se o kompletní vydání v českém překladu z latiny, byla po celé 16. století velmi výhodným zbožím. Její tisk značně zvyšoval tiskařovu prestiž, což si Melantrich plně uvědomoval. Proto už v prvním vydání z roku 1549 je uveden jako Netolického partner, přestože oficiálně byl pouhým zaměstnancem. I na základě toho je zřejmé, že hlavním iniciátorem vydání České Bible byl Melantrich. Přestože vydání bible znamenalo prakticky jistý zisk, příprava a tisk každé takto rozsáhlé knihy byly nesmírně nákladné a trvaly řadu let. Bez rozsáhlých úspor nebo bohatého sponzora Bible Melantriška - 9 -

10 jej nebylo možné realizovat, neboť v té době ještě neexistovaly finanční instituce, které by tiskaři na takový projekt poskytly úvěr. Vedle právního krytí poskytl tedy zřejmě Netolický Melantrichovi také finanční prostředky. Netolický, nepochybně též na Melantrichův popud, zajistil u panovníka také důležité privilegium na tisk a výsadní prodej bible po dobu deseti let Matthioliho Herbář Po dotištění Knih lékařských předpisů začal Melantrich s tiskem jiného Mattioliho díla - Herbáře. Byla to práce zcela odlišného charakteru, ale velmi obdobné náročnosti jako projekt předchozí. Mattioliho Herbář byla v té době již kniha evropsky slavná - vyšel jako komentář ke klasickému Dioskurovu dílu již roku 1544 italsky a poté 1554 latinsky v Benátkách. Melantrich se na herbář chystal dlouhou dobu - prakticky od chvíle svého osamostatnění od Netolického. Vždyť prvé královské privilegium na tisk Herbáře obdržel již 27. května roku 1554, tedy zhruba v době Mattioliho příchodu do Prahy. Šlo-li opravdu již o Mattioliho herbář, připomeňme, že právě roku 1554 vychází jeho prvé latinské vydání v Benátkách a se starším italským a obsahově méně dokonalým vydáním z roku 1544 se Melantrich sotva kdy setkal, je možno předpokládat, že iniciátorem celé akce nebyl začínající staroměstský tiskař, ale někdo, kdo mohl celou akci od prvopočátku až do úspěšného konce nejlépe koordinovat a podporovat. Ten někdo" byl kultury milovný sběratel a mecenáš umění, architekt a manžel krásné Filipiny Welserové: pražský místodržící arcivévoda Ferdinand Tyrolský. České vydání a ovšem koordinace a technická příprava celého podniku spočívala na Melantrichovi. On byl mužem, který musel řešit grafické i technické problémy tisku a kdo po

11 odevzdání textů i obrázků jediný nesl odpovědnost za zdárné dokončení dlouho připravovaného díla. Převzal tak štafetu od Mattioliho, který již od svého nástupu do pražské arciknížecí služby přepracovával benátské vydání Herbáře a především zajišťoval nový obrazový materiál. Herbář byl knihou praktickou - byť i na vysoké odborné úrovni. Svou odbornou a výtvarnou kvalitu, rozsahem i nákladností přesáhl prakticky vše, co bylo dosud v Čechách vydáno. Byla to kniha vskutku evropské úrovně a pro českou vzdělanost a kulturu znamenala mimořádně mnoho. Ani později, na přelomu 16. a 17. století, nevzniklo mnoho tisku, které by melantrišským herbářům mohly rozsahem a kvalitou ztvárnění vážně konkurovat. Mattioliho Herbář neboli bylinář z roku 1562 obraz kosatce německé vydání

12 2.5. Dědictví Jiřího Melantricha Kdo však opravdu byl Jiří Černý Rožďalovický později pražský arcitiskař Jiří Melantrich z Aventýna? A proč vlastně ovlivnil rozkvět českého knihtisku a podstatným způsobem se zapsal do života české kultury od bezmála samého začátku svého pražského tiskařství až po naše století? Je to dáno opravdu pouze jeho úsilím o jazykovou i technickou dokonalost knih, které vycházely zpod jeho presů? Je zřejmé, že důvody proč jméno Melantrich vešlo tak slavně do českých dějin a proč toto jméno zůstává i dnes vepsáno ve štítě prestižního pražského nakladatelského domu, budou širší. Nepochybně spočívají i v neomylně šťastném výběru knih s ohromným společenským ohlasem a trvale vzrušujícími hodnotami: úspěch Melantrišského nakladatelského domu spočíval i v odvážné a dobře postavené komerční politice podniku, v tom že Melantrich poznal, co společnost jeho doby je schopna žádat a poskytl jí knižní zboží (vskutku především zboží) v rozsahu a nabídkové škále, která uspokojovala rozmanité a proměňující se skupiny česky komunikující městské i venkovské veřejnosti. Žil jsem a nelituji toho Překlad z latiny:, Rožďalovice mi daly první světlo, Praha domov, majetek, děti, statek i hrob. Žil jsem a nelituji toho, že jsem žil, neboť celý můj život byl věnován Bohu, Vlasti a Vědám. Hlavní mou starostí bylo vydávat dobré knížky lidu i školám. Svědčí o tom šestkrát vydaná Svatá bible a onen český a německý herbář. Svědkem mé učenosti je titul bakalář, svědkem mé ctnosti šlechtický přídomek mě váženosti členství v městské radě. Ty, svatý Kriste králi, pro něhož jsem žil, kterého jsem vyzýval umíraje dej mi odpočinutí ve svém království

13 2.6. Výročí Tento významný rodák z Rožďalovic by v letošním roce oslavil 500. výročí narození. Uvítala jsem proto, že na počest Jiřího Melantricha byla vydána pamětní známka. barvě tmavě hnědé. Se známkou byla vydávána obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je rytina z Melantrichovy bible, 2. vydání. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochých desek v K tomuto významnému výročí byla také vyražena zlatá pamětní medaile, kterou navrhla akademická sochařka Majka Wichnerová. Na averzní straně vyobrazila Jiřího Melantricha podle jeho jediného dochovaného portrétu na titulním listu Bible vydané v roce Za ním umístila signet J. Melantricha, jeho tiskařskou a nakladatelskou značku, v pozadí výřez z titulního listu téže Bible. Motiv je doplněn letopočty V horní části medaile je uvedeno jméno Jiřího Melantricha z Aventina. Na reverzní straně jsou vyobrazeny iniciály M, B, Q, velká zdobená počátečních písmena objevující se v Pěti knihách lékařských a v Bibli. Nad nimi je nápis "Bible česká" a letopočet vydání Motiv reverzní strany uzavírá erb Jiřího Melantricha. Památka našeho významného rodáka je také připomenuta pamětní stříbrnou mincí od Jana Smrže

14 Pamětní list se známkou Pohled s erbem J. Melantricha

15 3. Gustav Adolf Lindner Mezi další významné rodáky, kteří žili v Rožďalovicích, patří Gustav Adolf Lindner, který se narodil v Rožďalovicích Studoval na gymnáziu v Mladé Boleslavi a v Praze. Poté nastoupil do bohosloveckého semináře v Litoměřicích, odkud po dvou letech odešel. Na pražské filozofické fakultě vystudoval filozofii, matematiku, fyziku a dějepis. Jako středoškolský profesor učil v Rychnově a Jičíně, kde získal profesorskou definitivu. Roku 1854 byl pro své pokrokové smýšlení přeložen do Celje ve Štýrsku, kde žil ve vyhnanství 16 let. Tam započal s vědeckou prací a publikační činností. Svoje práce psal v němčině, ale nikdy nezapřel národnostní a pokrokového přesvědčení. Roku 1882 byl jmenován prvním profesorem pedagogiky na české univerzitě. Prosazoval, aby učitelé i po dokončení pedagogického studia se soustavě vzdělávali. Pokračoval nadále ve své pedagogické vědecké práci a tak ovlivnil celé generace českých učitelů. Zemřel v Praze a je pohřben na vyšehradském hřbitově. Své čestné místo má v Pamětní síni rodáků a přátel z Rožďalovic. Základní škola Rožďalovicích nese jméno G. A. Lindnera. Památná deska v Kutné Hoře Rodný dům G. A. Lindnera

16 4. Jenda Rajman Ve své práci bych se dále chtěla zmínit o významném knihaři Jendovi Rajmanovi, který neméně proslavil naše město. Narodil se v Rožďalovicích v rodině s knihařskou tradicí. Jeho otec se vyučil u knihaře V. Holoubka v Nymburce, aby zde převzal dílnu po knihaři Němečkovi. Ten měl knihařství pouze jako vedlejší zaměstnání, protože by ho v té době neuživilo. Jenda chodil do měšťanky a poté se vyučil u svého otce vazačem knih. Hned po vyučení však nenastoupil k otcovi do dílny, ale vydal se do světa na zkušenou. Jako čerstvý tovaryš, odešel do Prahy k Ludvíkovu Bradáčovi. To byl zakladatelem české moderní vazby, který si inspiraci přinesl z Francie a Německa. Na Ludvíku Bradáče vzpomínal Mistr Rajman celý život. Knihař Bradáč přišel s uměleckou knižní vazbou. Důležité pro něj bylo, aby vazba svým charakterem odpovídala obsahu knihy. Za svého působení v Praze se mladý tovaryš postupně seznamoval s uměleckým prostředím a v dílně u svého mistra pak s celou řadou významných umělců. A tak se mladý Jenda Rajman postupně seznámil s typografy Karlem Dyrynkem, Metodem Kalábem, malířem Maxem Švabinským, Mikolášem Alešem, malířem a grafikem V. H. Brunnerem a dalšími významnými umělci z té doby. Mistr Rajman byl naštěstí přijat do svazu výtvarníků, takže se nemusel nechat zaměstnat v komunálu, kde jako čerstvě vyučená knihařka skončila jeho dcera Blanka. Téměř do konce života, jak říkal, oblékal knihy pro zbylé nejvěrnější a tak ještě stačil vytvořit celou řadu skutečných knihařských skvostů. Zemřel

17 5. Rodáci Rožďalovic Významných osobnosti, které se v Roždalovicích narodily, nebo zde nějaký čas působily je opravdu mnoho. Chtěla bych vám proto přiblížit alespoň některé. Jan Rektorys - Rožďalovický měšťan narozen zemřel tamtéž, pohřben na místním hřbitově. Syn krejčího byl veden k stavu učitelskému, ale šel do Prahy, tam chodil do vyšších hlavních škol a posléze do akademie malířské" píše sám o sobě. Od r byl městským tajemníkem. Založil v r obecní kroniku města Rožďalovic. Byl zručný malíř a vyzdobil ji obrázky, jenž mají pro naše město nesmírnou cenu. Tak v ní zvěčnil rožďalovickou gardu z revolučního roku 1848 a zachoval nám obraz starých Rožďalovic. Byl to muž neobyčejné bystrosti a prozíravosti. Jeho přičiněním zřídila se u nás již v roce 1865 Občanská záložna, jenž byla a jest dosud podporovatelkou školství v místě i v okolí. Stal se pokladníkem záložny a založil tam "pamětnici", do které nepsal jen suchá čísla, ale i vzácné postřehy a kritiky. Kniha je snůškou krásných ilustrací a portrétů tehdejších činovníků ústavu. Svůj dům čp. 54 i s polnosti věnoval J. Rektorys rodnému městu pro ústav chudých. Z vděčnosti je po něm nazvána ulice, v nichž bydlil, ulicí Rektorysovou. Kronika města Rožďalovic, založená ilustrovaná od r Janem Václavem Rektoryse Zápis v kronice o tom "jak v Rožďalovicích a okolí padala manna

18 Josef Horák - narozen v Rožďalovicích , je pohřben na místním hřbitově. Učitel a řídící učitel na školách v Jablonci nad Jizerou, Kruhu u Jilemnice a v Martinicích. Byl zakladatelem a sbormistrem Pěveckého sdružení učitelů krkonošských, zároveň také amatérským regionálním etnografem, především sběratelem lidových koled, osvětovým pracovníkem a spisovatelem. Přispíval do časopisů (např. Polabí), založil a dirigoval zdejší pěvecký sbor. Dal podnět k založení místního muzea, pro které shromáždil četné exponáty. Krkonošské koledy J. Horák na procházce u rožďalovické fary Čeněk Vecko - ( nar v Rožďalovicích, zemřel na tuberkulosu tamtéž, pohřben na místním hřbitově). Studoval na pražské konzervatoři u G. Gordigianiho. Působil v PD ( ) a v německém pražském divadle ( ). Měl zvučný krásný hlas velkého tónového rozsahu a s výbornými výškami

19 Josef Vinecký - narozen v Rožďalovicích - Zámostí, zemřel v Praze, urna uložena v Rožďalovicích. Od r byl asistentem profesora Velde na umělecké škole ve Výmaru. V letech 1928 až 1932 působil na státní akademii ve Vratislavi, potom jeden rok na umělecké škole v Berlíně. Od roku 1937 do vyhlášení Slovenského státu na umělecko průmyslové škole v Bratislavě. Zastoupen je v muzeích ve Wiesbadenu, Výmaru a Vratislavi. Josef Jiří Böhm - narozen v Rožďalovicích , zemřel v Praze, astronom, universitní profesor, ředitel pražské hvězdárny, napsal mnoho odborných článků, jenž bývaly překládány do cizích jazyků, dvě knihy v muzeu v Poděbradech. Josef Saska - narozen v Rožďalovicích , vstoupil na ústav polytechnický v Praze, věnoval se odboru strojnickému. R přijal místo v uhelných dolech společnosti státních drah na Kladně. Po pětiměsíčné praxi stal se r asistentem na české technice v Praze, a to při katedře mechaniky. R jmenován soukromým docentem pro mechanickou theorii tepla, r přednášel obecnou nauku o strojích. R jmenován řádným profesorem mechaniky a teoretické nauky o strojích na české vysoké škole technické v Praze. Je autorem mnoha článků z nauky o teple. Ve výčtu slavný rodáků bych mohla pokračovat dlouho a dlouho. Nezmínila jsme se zde ještě o řadě významných osobností. Jak jsem ale již uvedla v úvodu, hlavní část mé práce je věnovaná Jiřímu Melantrichovi, který v tomto roce oslaví 500. výročí narození

20 6. Závěr Když jsem začala psát tuto absolventskou práci, nevěděla jsem ze začátku, jak začít. Věděla jsem sice, že Rožďalovice mají své slavné rodáky, ale musím přiznat, že mě velice překvapilo, kolik jich je. Po čase, kdy jsem získávala více a vice informací, uvědomovala jsem si, že nemůžu ve své práci zachytit všechny rodáky, a proto jsem se zaměřila jen na nejslavnější. Hlavní část jsem věnovala Jiřímu Melantrichovi, protože tento významný rodák by v letošním roce oslavil 500. výročí narození. Jak jsem se dozvěděla, k oslavě tohoto výročí se připojí i jeho rodiště. Městský úřad Rožďalovice a Polabské muzeum - Galerie Melantrich Rožďalovice připravují oslavu 500. výročí narození Jiřího Melantricha Rožďalovského z Aventina, která proběhne 21. května 2011 v Galerii Melantrich Rožďalovice. A jaký bude program? V průjezd městem historických vozidel a přehlídka na náměstí, v vystoupení mažoretek před Galerií Melantrich, ve slavnostní křest poštovní známky a přednáška PhDr. Richarda Šípka o životě a díle J. Melantricha, možnost prohlídky expozice J. Melantricha. Průběžně od poskytnutí příležitostného razítka Českou poštou a prodej pamětního listu s podpisy autorů a známkou, obálek, knih ap. Při psaní této práce jsem se dozvěděla mnoho nového a doufám, že tuhle absolventskou práci budu moci využít na střední škole. Jsem ráda, že žiju tak malém městečku, jako jsou Rožďalovice Conclusion When I started to write my graduated work I didn t know, how to begin. I knew Rožďalovice has its famous native people, but I was very surprised for the great number of them. During the time I have gained more and more information and I have recognized I am not able to describe all native people in Rožďalovice. So I was concentrated only for the most famous of them. The main part of my work I have devoted to Jiří Melantrich, because this famous native person is celebrating 500 years from his birth in this year. As I could recognize, his birthday will celebrate all his native town. The celebration of his birthday will organize the Town hall of Rožďalovice and the Gallery of Melantrich on 21st

21 May in the Gallery of Melantrich. And what about the programme? At 11 o clock the historical vehicles will go through the town and on the place there will be the show. At the majorette will have their programm in front of the Gallery of Melantrich, at the honourable baptism of the postage stamp and the lecture of PhDr. Richard Šípek about the life of Jiří Melantrich will take part. It is also possible to see the exposition of Jiří Melantrich. From 13 o clock the Czech post office will offer the stamp and it will also sell the memory paper with the autograms of the authors together with the postage stamp etc. During the writing of this work I have recognized a lot of new things and I hope I will utilize my graduated work also at the secondary school. I am glad I live in such a little town of Rožďalovice famous by its native people

22 7. Použitá literatura ŘEHOUNEK, Jan. Zanechali tady stopu. Vydání první. Nymburk: Kaplanka, s IBN PEŠEK, Jiří. Jiří Melantrich z Aventýna Příběh pražského arcitiskaře. Časopis Slovo k historii č. 32, Praha: Melantrich, s D+melantrich&wrapid=tlif &um=1&ie=UTF- 8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1436&bih=

Rožďalovice - Jenda Rajman, život a dílo

Rožďalovice - Jenda Rajman, život a dílo Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Rožďalovice - Jenda Rajman, život a dílo Jméno a příjmení: Martin Pleskot Třída: 9. A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Mgr. Marcela Sasková

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Život a dílo G. A. Lindnera

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Život a dílo G. A. Lindnera Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Život a dílo G. A. Lindnera Jméno a příjmení: Pavlína Drobečková Třída: 9.A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Mgr.Roman Kotlář Datum odevzdání:

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Karel IV. základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh

Více

Zajímavé výtvarné nápady

Zajímavé výtvarné nápady Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Zajímavé výtvarné nápady Jméno a příjmení: Barbora Nechánská Třída: 9.A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Mgr.Markéta Drobečková Datum

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Český humanismus: literatura v národním jazyce

Český humanismus: literatura v národním jazyce Český humanismus: literatura v národním jazyce Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Život a dílo Josefa Lady

Život a dílo Josefa Lady Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Život a dílo Josefa Lady Jméno a příjmení: Markéta Vítová Třída: 9.A Školní rok: 2010/2011 Garant / konzultant: Mgr.Markéta Drobečková Datum odevzdání:

Více

Gustav Adolf Lindner

Gustav Adolf Lindner Gustav Adolf Lindner 11. 3. 1828 16. 10. 1887 1 Je považován za druhého nejvýznamnějšího českého pedagoga po J. A. Komenském. Život 2 *1828 Rožďalovice (okres Nymburk) matka byla Češka, otec Němec rodina

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Žitovlice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Žitovlice Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Žitovlice Jméno a příjmení: Miroslav Klouček Třída: 9. A Školní rok: 2012/2013 Garant / konzultant: Mgr. Roman Kotlář Datum odevzdání: 31. 5.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se renesance začala rozvíjet v českých zemích? Až v 16. století.

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Absolventská práce. žáka 9. ročníku

Absolventská práce. žáka 9. ročníku Základní škola Polešovice Absolventská práce žáka 9. ročníku Školní rok 2014/2015 Vít Marťán Základní škola Polešovice Absolventská práce žáka 9. ročníku Překlad Žák: Vít Marťán Vedoucí práce: Bohuslava

Více

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE. reprografie

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE. reprografie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie 2008 Chmelík Jiří, Dušková Pavla 1 KNIHTISK ( VÝZNAMNÉ

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

Knihtisk - (významné tisky)

Knihtisk - (významné tisky) Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Knihtisk - (významné tisky) Autor: Jiří Chmelík, Pavla Dušková Editor: Tereza Čechová Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_10 Přírodovědecká fakulta UK Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Renovace motocyklu Stadionu S11.

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Renovace motocyklu Stadionu S11. Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Renovace motocyklu Stadionu S11. Jméno a příjmení: Třída: Milan Sokol 9. A Školní rok: 2013/2014 Garant/konzultant: Iveta Vacková Datum odevzdání:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_29_Alois Jirásek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Olympijské hry

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Olympijské hry Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Olympijské hry Jméno a příjmení: Petr Pavlus Třída: 9. A Školní rok: 2012/2013 Garant / konzultant: Roman Kotlář (mladší) Datum odevzdání: 30.

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Město Nymburk

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Město Nymburk Jméno a příjmení: Kája Víchová Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Český humanismus a renesance (autoři)

Český humanismus a renesance (autoři) Český humanismus a renesance (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC32 Český humanismus a renesance Hlavní autoři Hlavní autoři Jan Blahoslav Václav Hájek z Libočan Viktorin Kornel ze Všehrd

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Mineralogické lokality Rožďalovicka

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Mineralogické lokality Rožďalovicka Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Mineralogické lokality Rožďalovicka Jméno a příjmení: Marek Kašpar Třída: 9. A Školní rok: 2015/16 Garant/konzultant: Jiří Rejsek Datum odevzdání:

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

Významné osobnosti Moravskotřebovska a Jevíčska

Významné osobnosti Moravskotřebovska a Jevíčska Pracovní list 1A PRACOVNÍ LIST Anna Gläserová Pracovní list 1B Otázky a úkoly: 1. Mladá dívka se zamilovala do syna starosty Josefa. 2. Rodiče však lásce nepřáli, tak se Anna z donucení provdala za linhartického

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Leopold I.Berchtold MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Rod hrabat Berchtoldů Berchtoldové přišli do našich zemí z Tyrolska. Šlechtický rod věrný Habsburkům. Prapředek Berchtoldů měl zasadit první smrtelnou ránu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 7 9 9 8 2 U k á z k a k n i h

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_26_František Palacký Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

Několik konkrétních osudů

Několik konkrétních osudů Robert Hemmrich (architekt) Narozen 1. 5. 1871, Jablonec nad Nisou Zemřel 15. 4. 1946, Jablonec nad Nisou Robert Hemmrich se narodil jako nejstarší syn zámečníka Franze Hemmricha. Studoval Státní průmyslovou

Více

Matematika v 19. století

Matematika v 19. století Matematika v 19. století Martina Němcová František Josef Studnička a Americký klub dam In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Matematika v 19. století. Sborník přednášek z 15. letní školy

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

ZPRAVODAJ 3/2016. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 3/2016. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 3/2016 Vážení přátelé slánského muzea, program Vlastivědného muzea na třetí měsíc tohoto roku bude ve znamení vzdělávání, výtvarného umění a hudby. Přijďte se pobavit, něco zajímavého se dozvědět,

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více