Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou"

Transkript

1 Autor Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Inteligentní dopravní systémy Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

2 1. Úvod Jednou z cest, jak zefektivnit dopravní systémy ve městech a v extravilánu je zavádění Inteligentních Dopravních Systémů (Intelligent Transport Systems ITS). Jedná se zásadní průnik elektronických detekčních, komunikačních a řídících elektronických systémů do všech odvětví dopravy, které má za důsledek její zefektivnění a zkvalitnění. V oblasti městské dopravy by nástup ITS měl tyto důsledky:! zatraktivnění MHD a tím zastavení přesunu obyvatel od městské hromadné dopravy směrem k dopravě individuelní.! zkvalitnění provozu MHD a integrované příměstské dopravy! zkvalitnění individuelní dopravy (lepší informovanost, řízení propustnosti křižovatek, dynamické dopravní značení )! možnosti operativně řešit zpoplatnění vjezdu na vybrané komunikace a do vybraných zón! zkvalitnění systémů parkovaní Při podrobnějším dělení aplikace ITS ve městech lze aplikace dělit na: 1. Řízení dopravních uzlů! Řízení dopravních uzlů prostřednictvím světelné signalizace jako řízení dopravně závislé, s možností sdružování více SSZ do oblastí.! Centralizované systémy on-line řízení (převážně USA a Asie). 2. Řízení informováním a navigováním (podrobněji v kapitole 4.)! Informační systém v individuálním vozidle VICS (Vehicle Information and Communication System)! Informační systém se zohledněním dopravního proudu TFIS (Traffic Flow Information System)! Navigační systém s působením na dopravní proud TFNS (Traffic Flow Navigation System)! Navigační systém v individuelním vozidle VNSC (Vehicle Navigation and Communication System) 3. Podpora MHD! Informace pro cestující Informační terminály, internet. Postupný přechod k on-line informování na zastávkách MHD pro možnost okamžitého rozhodování. Informační terminály, které na základě aktuální polohy vozidel doporučí cestujícímu optimální kombinaci spojů pro nejrychlejší dosažení cíle. 2

3 ! Řízení MHD Aktivní preference MHD jako preference vozidel, vybavených aktivními nebo pasivními senzory, které umožňují identifikovat vozidlo a sledovat jeho trasu. Existuje zde též možnost využití systému GPS k navigaci vozidla. Při znalosti aktuelní informace centrální počítač koordinuje celou síť. Vozidlo MHD přijíždějící ke křižovatce dostává přednost do doby, pokud nedosahuje časů stanovených v jízdním řádu. Pokud jede rychleji, není preferováno (tzv. adaptivní preference). Pasivní preference umožňuje preferovat vozidlo v daném uzlu bez možnosti jeho identifikace. Typickým příkladem je preference tramvají kolejovými kontakty. 4. Vytváření cesty pro vozidla s právem přednosti k jízdě Řídící centrum integruje potřeby organizací jako Policie, Záchranná služba nebo Hasiči a optimalizuje jejich příjezdové trasy na místo zásahu s využitím naváděcího systému vozidel, případně s využitím SSZ. 5. Statická doprava! Parkovací garáže a parkovací zóny Monitorování obsazenosti parkovišť umožňuje navádět vozidla prostřednictvím individuelního naváděcího systému nejkratší cestou k parkovištím s volnou kapacitou. To významně omezuje délku ujeté cesty, šetří palivo a omezuje množství emisí v centrech měst. Monitorování stavu parkovacích automatů a jejich rychlé opravy optimalizují parkovací systém.! Park and Ride V dostatečném předstihu před příjezdem do měst jsou řidiči informováni o možnosti parkování na parkovištích park and ride. Tyto údaje informují o optimální poloze parkoviště, jeho obsazení a navazujících spojích. Na parkovišti jsou potom informační terminály s potřebnými podrobnými a aktuelními informacemi. 6. Progresivní platby Pomocí prostředků elektronické platby mýtného lze vybírat bez zpomalení dopravního proudu progresivní platby za cestu nebo vstup do omezené zóny. Toto lze aplikovat pro velmi přesný systém vybírání elektronického mýta pomocí systému platebních karet nebo pro omezení vjezdu do center měst a jejich historických zón. Tento systém dokáže zohlednit i odlišné preference obyvatel bydlících v těchto zónách a lze jej považovat za velmi účinný systém ke snížení dopravního a imisního zatížení vybraných oblastí. 3

4 7. Integrované systémy řízení Pro úspěšné řízení dopravy ve městě je nutné vytvořit integrovaný management, který soustřeďuje informace od jednotlivých subsystémů a vhodným systémem je integruje. Integrovaný systém je budován na základě:! Jednotného systému zpracování dat, poskytujícího informace v reálném čase v libovolném místě! Digitální komunikační sítě, zajišťující přenos dat, audio a video signálů.! Všechna zařízení a systémy integrované do centrálního systému řízení mají definované kompatibilní přenosové protokoly a jednotná rozhraní. Je zřejmé, že všechna tato opatření mají v sobě skryt určitý potenciál, který v budoucnu přispěje ke snížení množství emisí z dopravy, a tím i ke snížení imisního zatížení. Ze zahraniční zkušeností je však třeba počítat s tím, že takovéto snížení emisí je spíše zaměřeno na polutanty, které jsou velmi citlivé na snižování plynulosti jízdy a vznik kongescí (tedy především na CO a většinu uhlovodíků). Zároveň je třeba v případě úspěšného nasazení ITS ve městech počítat se snížením množství emisí nejvýše v řádech procent a to pouze za předpokladu fungujících dopravněinženýrských podmínek pro jejich nasazení. Za hlavní přednost aplikace ITS jsou vždy považovány vyšší komfort cestování, úspora času a energie, maximalizace využití existující dopravní sítě a zvýšení bezpečnosti. 2. Vývoj telematiky v zahraničí První ověřování telematických modelů ve světě začíná koncem 60. let v Japonsku, USA a v Evropě jako systémy pro lepší řízení dopravy, včetně příslušných jednoduchých navigačních systémů. Další fáze vývoje nastává v 80. letech a je spojena s prudkým rozvojem elektroniky a komunikační techniky. Realizují se první pilotní projekty v Evropě (PROMETHEUS a DRIVE-1988). Tyto programy jsou většinou mezinárodní a jsou podporovány EU. Rozvoj ITS je vždy akcelerován nástupem nových technologií a především jejím širším komerčním využitím. Proto je jeho vývoj urychlen v současné době především technologií GPS, satelitní navigace, přenosů modemy, bezdrátovým přenosem dat, rozvojem použití sítí mobilních telefonů, software pro navigaci a optimalizaci tras, rozvojem čipových karet atd. Každá z těchto technologií v sobě skýtá možnosti akcelerace rozvoje ITS a jeho nasazení v praxi. V Evropě je tento proces koordinován organizacemi EUREKA a ERTICO 4

5 3. Projekty realizované v ČR Pro orientaci uvádíme přehled několika nejdůležitějších projektů, realizovaných v naší republice: Hlavní dopravní centrála v Praze Hlavní centrum pro řízení dopravy prostřednictvím SSZ a dále parkovací a navigační systémy. Vybaveno řídícími počítači a sítí oblastních počítačů. Propojeno optickými kabely. Vybaveno 60 monitory průmyslové televize (CCTV Close Circuit Television). Centrála tunelů v Praze V současné době monitoruje a řídí provoz dvou tunelů a v budoucnosti dalších tří. Přenos digitálních signálů (TCP/IP), audio signálů a videosignálu. Vybaveno počítači a CCTV monitory. Centrála tunelů v Brně V současné době monitoruje a řídí dva tunely s tím, že v budoucnosti přibudou další dva. Vzájemné mikrovlnné spojení pro přenos digitálních signálů (pomocí protokolů TCP/IP), audio a video. Velín policie a velín technologie, vybaveno počítači a CCTV monitory. Dálniční informační systém na D5 Dálniční informační systém byl vybudován v roce Jedná se o řadu technických zařízení, tvořených senzory, proměnnými dopravními značkami a výpočetní technikou, jehož úkolem je regulovat pohyb dopravního proudu (především kamionového), informovat řidiče o sjízdnosti a klimatických podmínkách a informovat o mimořádných situacích v úseku Mlýnec Rozvadov na dálnici D5 a přilehlém odstavném parkovišti. Dvě řídící centra jsou spojena optickými kabely. Proměnné dopravní značky (PDZ) na D1 Projekt bude realizován pro Magistrát hl. m. Prahy. Jedná se o pilotní projekt, který má vyzkoušet reakci řidičů na PDZ. V závislosti na dopravních podmínkách bude omezována rychlost. Dopravní model pracuje s klasifikací a predikcí. Informační a navigační systém v Praze Systém bude realizován v jižní části Prahy. Bude vybaven třemi portály PDZ, čtyřmi informačními tabulemi a sítí indukčních smyček. Celková délka 5

6 monitorovaných a řízených komunikací tak dosáhne délky 5 km. Pro rozlišení autobusů a zajištění jejich prioritního průjezdu bude použit systém AUTOSCOPE. Spojení s centrem je zajištěno pomocí GSM. Priorita autobusů na bázi videodetekce Videodetekční systém AUTOSCOPE je instalován na velmi exponované křižovatce a monitoruje jízdní pruh vyhrazený pro autobusy. Rozlišuje osobní vozidla, která nedostanou signál volno a autobusy, pro které je zařazeno preferenční levé odbočení. Hraniční přechod Weishaus Rozvadov Tento německo-český přechod je vybaven navigačním systémem pro osobní vozidla, nákladní vozidla a autobusy. Technické zařízení pracuje na principu neuronové technologie. 4. Projekty realizované na území hl. města Prahy Rada zastupitelstva hl. m.prahy schválila svým usnesením č. 710 ze dne Zásady budování systému řízení a regulace městského silničního provozu. Dle těchto zásad bude městský silniční provoz řízen a regulován prostřednictvím oblastních ústředen. Na ně budou napojeny nejenom všechny řadiče SSZ v dané oblasti, ale i ostatní technická zařízení pro regulaci a řízení městského silničního provozu. Oblastní ústředny budou napojeny do jedné hlavní ústředny, stejně jako kamery dopravního televizního dohledu. Tím byl stanoven směr dalšího rozvoje telematických systémů na území hl. m.prahy. Nejvyšší stupeň v současné hierarchii telematických systémů tvoří hlavní dopravní řídící ústředna (HDRU), která je od roku 1999 umístěna v 8. patře budovy Centrálního dispečinku městské dopravy (CD MD) v ulici Na bojišti v Praze 2. Historii dopravních ústředen v Praze lze datovat od roku 1978, kdy bylo uvedeno do provozu první experimentální pracoviště v budově UVVTŘ na Pankráci, odkud bylo zkušebně řízeno 8 křižovatek. Tento experiment byl ukončen v roce V květnu 1982 byla do zkušebního provozu uvedena mikrooblast Vinohrady. Řízeno bylo 19 řadičů SSZ z dopravní řídící ústředny na Třídě W.Piecka, dnes ul. Korunní. V roce 1993 bylo převedeno řízení do nově budované HDŘÚ v 7. patře budovy CD MD. Bylo zde řízeno 43 řadičů SSZ a 16 řadičů na Evropské ulici, ovládaných v režimu PROVOZ BLIK. ŽLUTÁ. Na 73 ks SSZ byla pasivně sledována jejich funkčnost. Prostorové uspořádání a technické vybavení neumožňovalo plnění dalších nových požadavků, vyplývajících z moderního pojetí řízení silničního provozu. Proto byla v roce 1998 zahájena výstavba ústředny nové generace a v roce 1999 zprovozněna v prostorách CD MD. V současné době je z ústředny řízeno 47 křižovatek počítačem 6

7 ADT 4700 z oblasti Vinohrad a řídicí ústřednou VRS 2100, dodanou firmou Signalbau-Hubber 28 ks SSZ z oblasti č. l - Holešovice a 12 ks SSZ z oblasti č. 5 - Pravobřežní. Dále je ovládán provoz na 17 ks SSZ v Evropské ulice. Na 116 řadičích v různých lokalitách města je sledován jejich provoz. V současné době máme v provozu dvě oblastní dopravní řídící ústředny (ODŘÚ). První z nich řídí oblast Prahy 7, druhá oblast pravobřežní. Obě jsou dodány firmou SBH. Ve druhé polovině letošního roku bude v oblasti 5 - Smíchov osazena oblastní řídící ústředna MIGRA CENTRÁL, která bude v první fázi řídit 18 SSZ (dodavatelem je firma ELTODO). Byly zahájeny přípravné práce pro realizaci další oblasti - Prosek. K polovině roku 2001 je v Praze instalováno 398 světelných signalizačních zařízení. Do koordinovaných skupin je vzájemně propojeno 67 % SSZ (se synchronizací signálních plánů vždy v celé skupině tak, aby byl vozidlům v koordinovaných směrech zajištěn pokud možno plynulý průjezd bez zastavování před světelnou signalizací, tzv.zelené vlny). Z celkového počtu SSZ tvoří 57 míst samostatné přechody pro chodce, z nichž je většina vybavena tlačítky pro vyvolání chodecké zelené na výzvu. O křižovatkách připojených na vyšší řídící úroveň bylo psáno v kapitole HDŘÚ. Všechna nová a rekonstruovaná signalizační zařízení jsou vybavována tak, aby umožňovala tzv. dopravně závislé - dynamické řízení na základě poptávky vozidel a chodců. Toto zařízení umožňuje i preferenci MHD před dopravou automobilovou, to znamená přednostní volbu signálu " volno `' jedoucími vozidly MHD tak, aby tato vozidla mohla projíždět křižovatkami bez zastavení, nebo alespoň s minimálním zdržením. Dynamicky je řízeno 150 SSZ, počet SSZ s možností preference tramvají dosáhl 59 lokalit. Řídicí systém Strahovského automobilového tunelu (SAT): Řídí a monitoruje dopravu ve Strahovském automobilovém tunelu, ovládá SSZ na předpolích tunelu, pruhovou signalizaci, měnitelné dopravní značky, vjezdové závory, sbírá a vyhodnocuje informace z požárních čidel, z čidel opacity a obsahu škodlivin v ovzduší, TV kamer. Samotný technologický systém je lokální. Do HDŘÚ je integrována pouze dopravní část. Řídící systém Těšnovského automobilového tunelu (TAT): Řídí a monitoruje dopravu stejně jako u SAT, (nejsou nainstalovány vjezdové závory). Proměnné informační tabule (PIT) pomocí textových zpráv informují řidiče o důležitých aktuálních změnách dopravy v dané oblasti (kongesce, nehody, dopravní situace). V oblasti TAT je nainstalováno 5 PIT (3 x 12 znaků), na ul. 5.května je jedna tabule 1 x 24 znaků. Nově osazované PIT budou mít 3 x 16 znaků. Přenos dat a informací pracuje na bázi bezdrátového spojení pomocí GSM. Připravuje se přechod na frekvenci TSK. 7

8 Navigační systém na parkoviště (P + R): Pro dynamické navádění vozidel na parkoviště P + R se používají informační tabule, obsahující dopravní značky a zařízení pro provozní informace s proměnnými symboly. Provedení informačních tabulí zohledňuje jejich situování jak na intravilánové, tak na extravilánové komunikační síti, včetně komunikací pro motorová vozidla. Tento systém je v plném rozsahu použit na příjezdu do Prahy ve směru od dálnice D 5 pro záchytná parkoviště P + R Zličín I a II, Nové Butovice a Radlická. Informace o obsazenosti jsou radiovým přenosem předávány do HDŘÚ. Identifikace a dokumentace jízdy na červenou: Systém detekuje průjezd vozidla na červený signál a celý průjezd dokumentuje na 4 snímcích, včetně státní poznávací značky vozidla. Zařízení je nainstalováno na 5 křižovatkách. Pouze z jedné lokality je propojení přímo po optických vláknech na HDŘÚ. Připravuje se přenos přímo do ústředny opět radiovým přenosem. Subsystém televizního dohledu (TVD): Tento informační systém zprostředkovává vizuální informaci o dopravě ze 108 přímo napojených TV kamer. Jsou použity dva systémy: PLETAC (dříve GRLTNDIG 50 kamer) a AMERICAN DYNAMICS (58 kamer). Každý systém má svoji TV ústřednu a vlastní ovládací zařízení. Systémy nejsou propojeny a v praxi nejsou kompatibilní. Z těchto důvodů se zpracovávají podklady pro rozhodnutí, který systém bude nadřazený druhému. Veškeré uvedené subsystémy jsou, nebo se postupně integrují do systému tak, aby byla zajištěna jejich vzájemně koordinovaná optimální funkce a efektivní ovládání. Nejbližší perspektiva rozvoje telematických systémů na území hl. m.prahy:! Napojení oblasti - Smíchov přes ODŘÚ na HDŘÚ, včetně nových 12 ks PIT a připojení 14 ks kamer TVD.! Postupné dokončování připojování dalších SSZ do oblasti pravobřežní.! Zprovoznění dopravně závislého řízení v oblasti Holešovice! Dokončení prostých výměn řadičů. Praha má zároveň značné rezervy v optimalizací systémů SSZ směrem k maximální propustnosti křižovatek. Optimálním nastavením jejich signálních plánů s cílem maximálně zvýšit jejich propustnost ve všech směrech, testováním a opětovným nastavením by bylo možné podstatně zvýšit plynulost dopravy v Praze. 8

9 5. Informační a navigační systémy Informační a navigační systémy (INS) jsou významným prostředkem pro snižování kongescí vozidel při jízdě v automobilu, ale uplatňují se významně i při jízdě v systému MHD, kde informují cestující o optimální trase, zastávkách a možných zpožděních. Při nasazení INS v MHD lze logicky použít dražší a sofistikovanější systémy, napojené přímo na centrální řídící systém. Možnost efektivního využití INS je zde tedy vyšší. Mezi informačními a navigačními systémy je základní rozdíl v tom, že získanou informaci řidič může a nemusí využít, zatímco při navigování dopravního proudu pomocí PDZ musí použít nabízenou trasu. Popis systémů INS: 1. Informační systém v individuálním vozidle VICS (Vehicle Information and Communication Systém) Pro přenos informací do vozidla se používá především rozhlasového VKV vysílání v systému RDS-TMC. Tento systém je standardizován a začíná být masově nasazován. Na display rozhlasového přijímače jsou zobrazovány dopravní informace pro daný region. Na podobném principu pracují systémy využívající možnosti informování řidičů prostřednictvím SMS, zaslaný na jejich mobilní telefon. 2. Informační systém se zohledněním dopravního proudu TFIS (Traffic Flow Information Systém) Informační tabule s několika řádky alfanumerického textu poskytují řidiči v dostatečném předstihu informace typu STRAHOVSKÝ TUNEL UZAVŘEN a řidič má možnost volit na základě poskytnuté informace optimální trasu dle vlastního uvážení a znalosti alternativních náhradních tras. Takovéto nápisy lze automaticky nebo manuálně modifikovat z řídícího centra. Používá se technika GSM a přenos SMS zpráv. Příklady: Praha Lahovice, tunel Těšnov. 3. Navigační systém s působením na dopravní proud TFNS (Traffic Flow Navigation Systém) Dopravní proud je navigován pomocí proměnných dopravních značek (PDZ). Tyto značky mají charakter zákazů, příkazů nebo je možné použít symbol pro odklon. Tento druh proměnného značení byl počátkem 90. let použit na dálniční síti v okolí Stuttgartu pouze za účelem snížit imisní zatížení aglomerace v případě vysokých koncentrací NO x. Tento systém zohledňoval fakt, že při vysokých rychlostech jízdy dochází k prudkému nárůstu množství emitovaného NOx. Celý systém PDZ byl 9

10 napojen na monitorovací systém kvality ovzduší města a při nárůstu koncentrací NOx aktivoval dopravní značení, které snižovalo rychlost jízdy na dálnicích na 80 km/hod. Po zprovoznění a vyhodnocení celého systému se ukázalo, že jeho přínos ke zlepšení kvality ovzduší je pod hranicí měřitelnosti. Důvodem byla poměrně velká vzdálenost takto řízených úseků od města a celkově nízký podíl takto regulovaných úseků na celkové emisní bilanci zdrojů. Tento relativně neúspěšný přiklad nasazení PDZ čistě za účelem zlepšení kvality ovzduší však nediskredituje tyto snahy, které by po předchozím modelovém ověření a nasazení v širším měřítku mohly znamenat určitý přínos. Obr. č. 1 Příklad užití proměnných dopravních značek 4. Navigační systém v individuelním vozidle VNSC (Vehicle Navigation and Communication Systém) Nejjednodušším navigačním systémem je vozidlo vybavené CD-ROM jednotkou a počítačem s displejem, který zobrazuje mapu příslušné země nebo města. Řidič zadá cíl své cesty a vozidlo je navigováno dle údajů GPS o své okamžité pozici dle digitální mapy na optimální, většinou nejkratší nebo nejrychlejší trasu. Ta je vyznačena na mapě a může být i verbálně sdělována v jednotlivých uzlových rozhodovacích bodech. tento systém nereaguje na momentální podmínky v sítí (kongesce, stavební uzávěry) pokud tyto nejsou vloženy do pravidelně aktualizovaného systému. Klíčovou technologií pro tento systém navigace je technologie GPS (Global Positioning System). Ten se sestává ze satelitů na oběžné dráze, jejich monitorovacích a řídících stanic na zemi ze satelitních přijímačů. Moderní satelitní přístroj dokáže paralelně přijmout a zpracovat signál až z 12 ze 24 aktivních družic, kroužících na 6 oběžných drahách ve výšce nad m nad zemí. Z převzatých údajů pak umí spočítat svoji polohu v prostoru a její změnu v čase i rychlost a směr pohybu. Od 1. května 2000, kdy byla odstraněna SA (Selective Avalialibity), uměle instalovaná z bezpečnostních obav USA, dokáže každý GPS přístroj určit svoji polohu s přesností na 10

11 10 m. Výjimkou mohou být situace, kdy se k anténě přijímače nedostane dostatečně kvalitní signál ze tří satelitů k určení polohy ve 2D nebo v případě 3D ze čtyř satelitů. K této situaci může v městském prostředí docházet v tunelech a kaňonech ulic. U pohybujícího se vozidla však jsou tyto výpadky změnou polohy pravidelně automaticky odstraňovány. Systém GPS je však pouze první částí systému, další, neméně důležitou je nutnost vybavení dostatečně podrobnými digitálními mapami, včetně podrobných map měst a jejich pravidelná aktualizace. Tyto mapy jsou nyní k disposici jen pro některé země EU. Důležité je i hledisko bezpečnostní. Pro řidiče je třeba minimalizovat nutnost manipulace s navigačním zařízením během jízdy a studium podrobné mapy na displeji. Z tohoto hlediska je ideální systém, který předává potřebné informace hlasem nebo nejjednodušší grafickou formou v zorném poli řidiče. Satelitní navigační systémy do automobilů v současné době produkují firmy, které současně produkují GPS přijímače (Garmin, Magellan, Lowrance/Eagle) nebo firmy s původní specializací na systémy automobilových audiosystémů (Blaupunkt, VDO-Daton/Phlips, Clarion). V prvním případě je možná jejich spolupráce s mobilními PC, ve druhém případě se jedná o jednoúčelové computery. Jako příklady již existujících řešení uvádíme:! Přijímač Garmin etrex propojitelný s notebookem, spolupracující se software Route66. Jeho práce přibližně odpovídá funkci programu Route66 (nalezení optimální trasy), rozšířené o zobrazení aktuelní polohy vozidla na mapě. Místo programu Route66 lze alternativně použít i program OziExplorer, který umožňuje nascanování vlastních mapových podkladů (Cena SW 3000 Kč, přijímač 7000 Kč, kabely 1700 Kč)! Garmin emap Metro Guide, který zahrnuje i odpovídající software, včetně podrobných map uliční sítě. (Cena přístroje vč. SW Kč) Obr. č. 2 Navigační systém Garmin emap:! Z dražších řešení výrobků audiopříslušenství je třeba zmínit především výrobky firmy Blaupunkt, dodávaný pod názvem Comand. Obsahuje kompletní audiosystém, GSM telefon a kompletní navigační systém včetně TMC (Traffic Message Chanell-kanál dopravních hlášení) a TCS (Traffic Center System systém dopravního centra). Hlášení 11

12 obou systémů o aktuelní dopravní situaci dokáže navigační systém využít bez zásahu řidiče k průběžné aktualizaci trasy ke zvolenému cíli. V důsledcích je tak řidič často navigován z poloprázdné dálnice na místní komunikace, aby se tak úspěšně vyhnul dopravní zácpě. Oba systémy fungují prozatím jen v Německu. TMC využívá modifikovaných hlášení RDS (Radio Data System) a je zdarma. Data CS poskytují někteří operátoři za poplatek. Pro nás je firma Blaupunkt zajímavá především jako dodavatel pro koncern VW-Škoda. Typický produkt TravelPilot RNS 150 stojí Kč a obsahuje i gyroskop pro přesné určení polohy v případech, kdy systém GPS nemusí fungovat. Příslušné mapy států se dodávají na CD navigace je řízena především hlasem, kdy doplňující informace se zobrazují na monochromatickém displeji, který nezobrazuje klasickou mapu, ale schéma klíčových křižovatek. Jako vyšší verze se dodává system TravelPilot DX_N v ceně Kč, který se liší především 5 barevným TFT displejem, umístěným na palubní desce. tento systém umožňuje alternativně využívat i mapové zobrazení. Obr. č. 3 Navigační systémy Blaupunkt Travel Pilot Hlavní nevýhodou těchto pokročilých systémů z hlediska uživatele v ČR je kromě jejich ceny i nemožnost použití mimo země EU, vzhledem k neexistujícím datovým podkladům. Firma Škoda Auto proto zahájila v roce 1999 jednání s firmou TeleAtlas o zhotovení digitální mapy a odpovídající databáze pro Českou republiku. Tato mapa je vytvářena za spolupráce řady českých firem. V současné době je vytvořena mapa Mladé Boleslavi a okolí a ta slouží jako testovací podklad pro další výzkumné úkoly navazující na navigaci. Dalším krokem je obdobná mapa Prahy a hlavní silniční sítě mezinárodního významu. dokončení kompletní mapy pro celé území České republiky se předpokládá do roku Kromě každoroční aktualizace se v tomto roce již předpokládá její využití i pro on-line navigaci, zahrnující veškeré aktuelní informace o provozu na komunikacích. 12

13 5. Interaktivní navigační systémy Za nejsofistikovanější navigační systém je považována vzájemná komunikace mezi vozidlem a řídícím centrem, kterému sdělilo cíl své jízdy a současné koordináty. Nadřazený výpočetní systém potom aktivně přiřazuje vozidlům v síti optimální trasu na základě průběžné znalosti a vyhodnocování aktuelní dopravní situace. Takto složité technické systémy již byly v menším rozsahu realizovány s velmi pozitivními výsledky. Odhaduje se, že již při 10% využití takto navigovaných vozidel by došlo ke 30% snížení kongescí s odpovídajícími vlivy na snížení emisí i imisního zatížení ve městech. 6. Systémy automatické platby mýtného Systém elektronického placení mýtného má z hlediska ochrany ovzduší potenciál ve dvou oblastech:! omezení vjezdu vozidel do oblastí, kde je žádoucí snížení intenzity dopravy, emisí a imisního zatížení (např. historická centra měst).! výběr mýtného bez nutnosti zastavení vozidla, což přispívá k vyloučení emisí z decelerace, stání a rozjezdu vozidel a omezuje tvorbu front. Elektronicky placené mýtné EFC (Electronic Fee Collection) umožňuje vykonat platbu prostřednictvím radiové komunikace, bez nutnosti zastavení, při průjezdu mýtným místem. Redukují se tak kolony vozidel, náklady na obslužný personál a zvyšuje se komfort řidiče. Obr.č. 4 Systém EFC Technicky se jedná o anténu nebo jejich paralelní sestavy, instalovanou nad příslušným jízdním pruhem, který vysílá v pásmu 5,8 GHz. Přenos signálu je 13

14 realizován na krátkou vzdálenost (systém DSRC Dedicated Short-Range Communications), kdy obvykle v místě vnitřního zpětného zrcátka automobilu je umístěn transpordér, který má zakódován údaje o vozidle. Do transpordéru je vložena IC čipová karta, která zaznamenává údaje o platbách. Jednotka může být vybavena displejem, takže po projetí je zřejmé, kolik řidič zaplatil. Zde se předpokládá důsledná standardizace systému vysílání a přijímání signálů. Tyto systémy jsou již výjimečně v zahraničí testovány v provozu (viz obr. 5) Obr. č. 5 Vnitřní a vnější vybavení pro EFC Vzhledem k postupnému vybavování vozidel touto technologií se předpokládá její prozatímní doplňování alternativními systémy rozpoznávání vozidel a následné platby např. na základě OCR dopravních značek nebo ručním výběrem mýtného ve zvláštních pruzích. Obr. č. 6 Systém automatického rozpoznávání (OCR) SSZ 7. Možnosti využití telematiky pro zatraktivnění MHD Při porovnání využití MHD v České republice nebo přímo v Praze docházíme k některým závěrům, které ukazují na jedné straně lepší výchozí možnosti u nás a na druhé straně zaostávání při využití všech možností zatraktivnění MHD pro cestujícího: 14

15 ! relativní počet denně vykonaných cest hromadnou dopravou v porovnání ke všem vykonaným cestám je v zemích EU 4-5 nižší než v ČR! síť MHD ve městech v ČR je hustší oproti síti zemích EU! možná opatření a úspory budou mít větší návratnost při nižších vynaložených investicích! při organizaci a řízení dopravy je v zemích EU jednoznačně preferována hromadná doprava na úkor dopravy individuální. Nejedná se ale jen o preferenci na SSZ, ale o celkový přístup! k preferování HD včetně vyhrazení samostatných jízdních pruhů pro vozidla HD na komunikacích, které jsou IAD zatížena podstatně více než je tomu v ČR! zatímco v zemích EU je zaznamenávána a velice kladně hodnocena jakákoliv změna poměru ve prospěch MHD, v našich podmínkách podíl využívání MHD trvale klesá. Snahou provozovatelů MHD by mělo být zaměřit se maximálně na cestujícího, zjistit jeho širší a detailní požadavky a jejich plněním zatraktivnit provoz MHD. Jednou z prokázaných úspěšných cest je právě telematika a její aplikace v organizaci a řízení provozu. Z čistě praktického hlediska se telematika v HD točí především kolem problému sladit poptávku s nabídkou, kdy poptávka je přímo úměrná celkové funkční úrovni hromadné dopravy jako celku. Pro zjištění poptávky z hlediska obecného zájmu o HD jsou klíčové podrobné anketní průzkumy. Je paradoxem, že poslední podrobný anketní průzkum v Praze, zaměřený na detailní zmapování dopravního chování občanů se konal v polovině 70. let. Pro zjištění optimálního uspokojení potřeb cestujícího prostřednictvím MHD se porovnává:! celková doba potřebná k vykonání cesty! docházková vzdálenost k dopravnímu prostředku a od dopravního prostředku do cíle cesty! počet nutných přestupů! komfort cestování! poplatek za jízdu! problémy spojené s cestováním Tyto anketní průzkumy se v zemích EU, USA a Kanadě provádějí ve značném rozsahu a proto můžeme jejich absenci alespoň částečně nahradit výsledky, publikovanými v zahraničí. Je zajímavé, že pro většinu cestujících není prioritou celková doba jízdy, ale upřednostňují cestu s minimem přestupů. 15

16 Je zřejmé, že atraktivita MHD je dána úrovní informovanosti cestujících, spolehlivosti a komfortu. Je-li zákazníkem cestující, začněme jeho příchodem na zastávku, odkud chce použít MHD. První informaci, kterou potřebuje je časový údaj o odjezdu jeho spoje. Vlastní provoz přináší různé změny vlivem hustoty okolního provozu a vozidlo MHD může nezaviněně získat dost velkou odchylku od stanoveného jízdního řádu. Dochází pak k tomu, že údaj na zastávce nejen neodpovídá skutečnosti, ale jsou též narušovány vazby pro přestup cestujících mezi různými linkami stanovené jízdním řádem. Je tedy nutné provázat zobrazovaný jízdní řád s realitou provozu. Jednou z cest je získat dostatečně přesné informace o poloze vozidla, které se blíží k zastávce a na které její příjezd cestující očekává. Zkušenostmi z provozu jsou k dispozici i dostatečně přesné časové údaje o potřebné době jízdy mezi dvěma-třemi zastávkami při vlivu okolního provozu, i když při jízdě je nutný průjezd světelně řízenými křižovatkami. Pokud tedy získáme v reálném čase informaci o průjezdu konkrétního vozidla místem, odkud doba jízdy trvá např. 4-5 minut, můžeme časový údaj o skutečném příjezdu poskytnout cestujícímu s předstihem a již bez ohledu na určený jízdní řád. Vozidlo přijede na zastávku v zobrazeném čase bez ohledu na to, zda na předchozí trase získalo zpoždění nebo jede dle jízdního řádu Když jsou předávány časové údaje o vozidle, mohou být také předávány údaje další, např. informaci o jeho obsazenosti. Údaje, které je možné získat prostřednictvím telematiky, činí MHD atraktivní a spolehlivou hlavně tím, že jsou cestujícímu k dispozici okamžitě po příchodu na zastávku potřebné údaje odpovídající skutečnosti. Je mu dána k dispozici jednoduchá a pravdivá informace o tom, co se bude v nejbližší době na zastávce dít a může se podle toho zachovat, například volbou alternativního spoje. Jako vyšší stupeň aplikace telematiky je možnost získání informace o nejlepší kombinaci linek pro nejrychlejší dosažení bodu X ne podle teoretického jízdního řádu, ale podle vyhodnocení aktuelní polohy jednotlivých vozů na trase a vyhodnocení předpokládaných důsledků pro jejich další jízdy. S telematikou je také spojen pojem preference MHD na SSZ. V podmínkách našich měst je největším problémem samostatná jízdní dráha pro vozy MHD. Problém je jednodušší u tramvaji, podstatně horší je situace u autobusů, které jsou v drtivé většině součástí homogenního dopravního proudu. Pro celkovou kvalitu dopravy, a zejména pro MHD má význam i to, aby vozidlo stálo pouze v prostoru zastávky s možností nástupu cestujících a dráhu mezi jednotlivými zastávkami projíždělo co nejplynuleji a bez časových ztrát. Při použití principu poskytování řidičům informace o doporučené rychlosti jízdy potřebné k plynulému průjezdu následující křižovatkou je možné dosáhnout stejného efektu poskytnutím obdobné informace řidiči vozidla MHD, které stojí v zastávce před vjezdem do světelně řízené křižovatky. Nejedná se o aktivní preferenci MHD, ale pouze o předsunutou informaci o aktuálním stavu SSZ a 16

17 vozidlo MHD může projet následující křižovatkou bez prostoje, což přispívá mimo jiné i ke snížení emisí. Dalším stupněm telematiky je preference vozů MHD aktivní úpravou signalizace SSZ. Praha má i poměrně rozvinutý a široce využívaný systém integrované železniční dopravy, díky níž je tratí ČD využíváno pro dopravu obyvatel Prahy a jejího blízkého okolí do práce a zpět. Důležité je, že kapacita tratí převyšuje její využití vlakovými spoji a je tedy velká rezerva pro možné další posilování tohoto druhu dopravy. Největším nedostatkem z hlediska pohledu cestujících je však absolutní nemožnost spolehnout se na čas příjezdu vlaku směrem ku Praze. Tato skutečnost je ještě znásobena zpožděními v důsledku zvláštních režimů při přestavbě jednotlivých úseku při rekonstrukci železničních koridorů. Proto mnoho cestujících, kteří by mohli využívat tento ekologický způsob dopravy jej odmítá z důvodu potřeby přesného příchodu do zaměstnání nebo na jednání. Zde se naskýtá pro telematiku obrovské pole využití. Každý vlak a naprostá většina železničních stanic a zastávek je komunikačně propojena, nicméně sytém informování cestujících o vznikajících zpožděních vlaků zůstává stále na úrovni počátku 20. století. S vynaložením velmi nízkých nákladů by bylo možné informovat průběžně cestující o zpoždění vlaků s dostatečným předstihem tak, aby ti mohli použít event. alternativní MHD. Se zaváděním telematiky do systému ČD předpokládáme, že centrální řídící systémy budou schopny průběžně korigovat dění na trati v případech, kdy dochází k jednotlivým zpožděním oproti jízdním řádům, nacházet a řídit provoz tak, aby nedocházelo k dalšímu komplikování takových situací. Potom lze předpokládat, že integrovaná vlaková doprava v oblasti Prahy, s navazujícím systémem MHD a individuelní automobilové dopravy typu Park and Ride významně odlehčí ostatním druhům dopravy. 8. Zkušenosti s aplikací elektronického výběru mýta ve Velké Británii a v Londýně V souvislosti s nedávnou návštěvou primátora Kasla v Londýně byl mediálně popularizován příklad Londýna v zavádění elektronického výběru mýta pro omezení vjezdu do centrální části města. Proto zde uvádíme stručnou historii zavádění podobných systémů výběru mýta ve Velké Británii. První výzkumné práce týkající se zavádění elektronického výběru mýta EFC (Electronic Fee Collection) vznikaly v Transport Research Laboratory (TRL) počátkem 70. let s praktickými uskutečněnými aplikacemi v Hong Kongu v letech Toto byla první možnost ověřit si na praktické demonstraci jejich použití. Mezitím Výbor velkého Londýna nechal vypracovat dvě studie o potřebách dopravního managementu a souvisejících technologií pro město Londýn a doporučilo řešení založené na principu EFC. Tato studie byla dokončena až v roce 1995 (London Congestion Charging Research Programme Report) a její klíčové doporučení 17

18 spočívalo v omezení oblasti s výběrem mýta pouze na centrum města. Současně byla stanovena podmínka, že výběr mýta má být pouze část z mnoha doplňujících se opatření ke zkvalitnění dopravy a stavu životního prostředí. Následně byla provedena výběrová řízení, během kterých v závěru roku 1998 v zvítězily dvě společnosti Bosch Telecom GmbH a GEC Marconi Communications Ltd. se systémem DSRC (Dedicated Short-Range Communications). Zároveň byl v roce 1998 přijat dokument A New Deal for Transport, který umožňoval místním zastupitelstvům vybírat příslušné poplatky za používání komunikační sítě a parkovišť, tato legislativa byla obsažena v novém Greater London Act v roce Současně byla publikována studie ROCOL (Review of Charging Options for London), která popsala klíčové prvky výběru EFC v Londýně a stanovila realistické schéma vybírání poplatků. ROCOL stanovil, že poplatek 5 liber (8 Euro) za jízdu do vnitřního Londýna je veřejností akceptován a přinese městské pokladně roční příjem 320 milionů liber ročně. Současně se předpokládá elektronický výběr parkovného systémem DSRC bez nutnosti výstavby náročné infrastruktury za současného zprovoznění alternativních prostředků např. automatické rozpoznávání poznávacích značek. Úspěšný kandidát na londýnského starostu Ken Livingstone prohlásil program boje proti dopravním kongescím za hlavní bod své dopravní politiky s předpokladem plného zprovoznění celého systému v letech Zároveň došlo k revizi původního dokumentu ROCOL a omezení rozsahu ITS systémů a sytém je založen převážně na konvenčních metodách evidence. V návaznosti na legislativní kompetenční změny provedené v Londýně schválila vláda novou legislativu, která dává všem místním zastupitelům možnost obdobného výběru poplatků za používání komunikační sítě. Tato legislativní změna je současně posílena paralelním programem Výboru pro životní prostředí, dopravu a regiony (DETR), který shrnuje předcházející zkušenosti z podobných výběrů poplatků na britské dálniční síti. Tento program vedl ke zpracování řady studií a výzkumných prací, nicméně jako výsledek lze jmenovat především projekt DIRECTS (Demonstration of Interoperable Road-user Electronic Charging and Telematics Systems). Vláda vybrala města Leeds a Edinburgh z měst, které projevily zájem, zúčastnit se v praktickém testování programu EFC. Snahou je ověřit jak městský, tak i extravilánový aspekt technologie elektronického vybírání poplatků, kdy v případě Leedsu se klade hlavní důraz na provoz ve městě, zatímco v případě Edinburghu je to kombinace s důrazem na dálniční aspekt. Tendry byly prozatím rozděleny mezi dvě konsorcia. Tento projekt elektronického výběru mýtného je prozatím největší podobnou akcí na světě. Celá zaměření projektu DIRECTS je orientováno převážně na technologii DRSC, doplněnou systémem GPS a MPS (Mobile Positioning Systems). Tento systém 18

19 pracuje se sítí virtuálních bran kde je při průjezdu platba odečítána z předplacených smart cards. Program DIRECTS současně testuje provoz centrálního dispečinku a administrativní stránky celého procesu. Zároveň slouží pro vznik standardů pro další možné rozšíření systému. Program DIRECTS testuje především elektronické aspekty, nicméně musí být doprovázen současným vybudováním příslušné infrastruktury. Předpokládá se, že v případě úspěchu celého programu budou Leeds a Edinbourgh brzy následovat Bristol, County, Durham, Derbyshire a Hampshire. Bristol spolu s Edibourghem spolupracují s EU na projektu PRoGRESS (Pricing Road use for Greater Responsibility, Efficiency and Sustainability in cities), který je podporován částkou 7,24 mil Euro z fondů EU. Jeho cílem je demonstrovat systém boje proti kongescím formou zpoplatnění v šesti evropských městech (Bristol, Kodaň, Edinbourgh, Janov, Gotebourgh, Helsinky, Řím a Trondheim). V případě Bristolu se počítá se spuštěním celého projektu v roce , v Edinbourghu v letech Po úpravách systému EFC v Londýně bude Bristolský systém prvním plně elektronickým systémem výběru EFC. 9. Zkušenosti s rozvojem ITS v USA. V USA existuje v rámci ITS samostatný program, zaměřený přímo na snížení emisí z dopravy. Této systém je konstruován na několika úrovních od mapování situace až po detekci zvýšených emisí u individuelních vozidel. Celý systém managementu emisí je dělen na tyto vzájemně se doplňující programy.! Monitoring stavu imisí v blízkém a vzdálenějším okolí komunikací, jejich datová archivace, vyhodnocování a grafická prezentace. Prezentace dat se provádí jak co do aktuelního stavu, tak i z hlediska dlouhodobého.! Zprostředkování imisního monitoringu obyvatelům, žijícím ve sledovaném území, chodcům a řidičům.! Zprostředkování výsledků imisního monitoringu Centrálním řídícím jednotkám, které mohou v případě překračování limitů uskutečnit volitelná opatření k jeho snížení. Jedná se především o modifikace SSZ, změnu jízdní rychlosti až po odklony dopravy.! Sledování emisí je možné prostřednictvím technologie Smart Cars až po sledování množství emisí z jednotlivých vozidel, kde technická a emisní data jsou z každého vozidla předávána do Centrálního řídícího systému, který v tomto případě zanese dané vozidlo do databáze vozů s nutností detailní kontroly emisí a opravy. O tomto je samozřejmě paralelně vyrozuměn řidič vozu. Postupné zavádění ITS v USA má značný potenciál směrem ke snížení množství emisí z dopravy. Navazující program specielního zaměření se na problematiku snižování emisí by měl přinést další možnosti jejich snižování. Tabulka č.1 Možnosti snižování množství emisí zaváděním ITS 19

20 Opatření Možnost snížení o % Řízení přístupu do oblastí 50 % Kontrola městské dopravy % Navigace individuelních vozidel 5 % Optimalizace SSZ 9,8 15,8 % Odklony dopravy pomocí proměnného dopravního značení 5 10 % Odklony dopravy pomocí telefonních vzkazů 1,5 33 % Dynamické řízení dopravy 5 16 % Elektronický výběr mýtného (EFC) % Tabulka č.2 Možnosti snižování množství pohonných hmot zaváděním ITS Opatření Možnost snížení o % Elektronický výběr mýtného (EFC) 5 % Dynamické řízení dopravy 4 13 % Navigace individuelních vozidel 5 % Optimalizace SSZ 4 13 % Dynamické řízení dopravy na příměstských dálnicích 42 % Z uvedených hodnot je zřejmé, že potenciál snížení emisí a imisního zatížení prostřednictvím ITS je vyšší než úspora paliva. To je způsobeno především faktem, že citlivost produkovaných emisí na množství kongescí je vyšší než totožná závislost spotřeby paliva. 10. Snížení nutnosti mobility vlivem rozvoje elektronických komunikací Nejefektivnějším způsobem ekologické dopravy je vyloučení důvodu cestování. V poslední době je velkým impulsem omezení nutnosti zbytečných cest rozvoj internetu a zejména elektronické pošty. Pro určitá povolání a sociální skupiny došlo v posledních letech k podstatnému snížení nutnosti podnikat cesty pouze za účelem předání dat, prací, textů apod. Všechny tyto cesty byly téměř výhradě nahrazeny možností využít elektronickou poštu a takové dokumenty zaslat adresátovi. Zejména v aglomeracích velikosti Prahy, kde je značná část obyvatel zaměstnána v kvalifikovaných profesích je tento úbytek nutnosti podnikat zbytečné cesty velmi pozitivní. Tento důsledek rozvoje elektronické počty na zmenšení počtu cest nebyl u nás prozatím předmětem výzkumu nebo šetření, nicméně je zřejmý. Elektronická pošta má však určitá omezení ve své rychlosti a přenosové kapacitě. Prozatím je téměř nemožné ji používat pro přenos velkých, většinou grafických souborů. Zároveň je její kapacita prozatím problematická pro pořádání videokonferencí, které by v budoucnu mohly nahradit značnou část jednání a pracovních schůzek. Zde se jeví budoucnost v zavádění vysokorychlostního internetu a dalších technologií rychlého přenosu dat. Důsledkem rozvoje elektronické pošty je postupně zvyšující se počet pracovníků, kteří mohou vykonávat kvalifikovanou práci v místě svého bydliště, bez 20

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. Praha 10.03.2010 Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI Architektura městského telematického systému Architektura městského telematického systému Řízení dopravy ve městech Pro řízení dopravy ve městech v

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

Aktuální možnosti dopravní telematiky

Aktuální možnosti dopravní telematiky EUROTRAFFIC 2006 Aktuální možnosti dopravní telematiky Komentář vybraných aktivit Sdružení pro dopravní telematiku ČR Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc, 1 Důvody hledání nových řešení Nákladní doprava do roku

Více

Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích. Pardubice

Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích. Pardubice Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích Pardubice 20.10.2016 2 Propojení jednotlivých částí do jednoho celku Algoritmizace a řízení bez hranic jednotlivých subsystémů Analýza veškerých dat

Více

Stručný popis oprav, úprav a výstavby světelné signalizace v Plzni, které byly provedeny v roce 2009

Stručný popis oprav, úprav a výstavby světelné signalizace v Plzni, které byly provedeny v roce 2009 6. ŘÍZENÍ DOPRAVY Světelná signalizace Základem funkce světelně řízené křižovatky je řadič, pracující v dopravně závislém režimu, který získává informace o počtu projíždějících vozidel ze smyčkových detektorů.

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA SVA skupiny dopravní telematika SVA skupiny dopravní telematika - Inteligentní dopravní systémy obsah: Popis současného stavu Popis cílového stavu včetně hlavních

Více

Rozvoj telematiky v plzeňském kraji a příjezdových komunikacích do Plzně. Roman Voříšek

Rozvoj telematiky v plzeňském kraji a příjezdových komunikacích do Plzně. Roman Voříšek Rozvoj telematiky v plzeňském kraji a příjezdových komunikacích do Plzně Roman Voříšek Dopravní telematika v podmínkách ŘSD Dopravní telematika (ITS) využití inteligentních technologií a služeb ve prospěch

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

ŘÍDICÍ SYSTÉMY DOPRAVY - DOPRAVNÍ TELEMATIKA

ŘÍDICÍ SYSTÉMY DOPRAVY - DOPRAVNÍ TELEMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Katedra řídicí techniky a telematiky ŘÍDICÍ SYSTÉMY DOPRAVY - DOPRAVNÍ TELEMATIKA Učební text 2004 Ing. Tomáš TICHÝ, Ph.D. Obsah 1 Úvod... 5 2 Telematika

Více

Inteligentní dálnice, smart cities

Inteligentní dálnice, smart cities P Ř E D N Á Š K A 11 Inteligentní dálnice, smart cities TELEMATICKÉ SYSTÉMY A SLUŽBY Přednáška 11 Přednáška 11 - obsah Inteligentní dálnice Smart cities Telematika ve městech - workshop Inteligentní dálnice

Více

Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze Systém sběru dopravních dat a DIC PRAHA. reg. č. CZ.1.01/5.2.00/07.

Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze Systém sběru dopravních dat a DIC PRAHA. reg. č. CZ.1.01/5.2.00/07. Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze Systém sběru dopravních dat a DIC PRAHA reg. č. CZ.1.01/5.2.00/07.0029 Systému řízení a regulace městského silničního provozu v hl.

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

Moderní technologie pro zvýšení přepravních výkonů a bezpečnosti a plynulosti v dopravě

Moderní technologie pro zvýšení přepravních výkonů a bezpečnosti a plynulosti v dopravě AŽD Praha Moderní technologie pro zvýšení přepravních výkonů a bezpečnosti a plynulosti v dopravě Konference Smart city Brno Brno 16.února 2017 Vladimír KAMPÍK AŽD Praha Co říká Bílá kniha dopravní politiky

Více

řízení dopravy zpracování dopravních dat

řízení dopravy zpracování dopravních dat řízení dopravy zpracování dopravních dat Cross rs 4 Cross rs 4s Cross ptc ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA Systémy dopravy v městských oblastech Řízení

Více

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Telematika Řízení dopravy ve městech Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jaký je dnešní trh? Rozdílné, komplexní potřeby Záchranné a asistenční služby

Více

Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy

Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy F.13. Příloha 13 - Model multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy A. Dopravní

Více

Automatizované systémy v drážní dopravě. Pohled do budoucnosti 10+ let

Automatizované systémy v drážní dopravě. Pohled do budoucnosti 10+ let AŽD Praha Automatizované systémy v drážní dopravě Pohled do budoucnosti 10+ let Inovace& Železnice Praha, 13. prosince 2016 Zdeněk CHRDLE Generální ředitel, AŽD Praha Co říká Bílá kniha dopravní politiky

Více

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Regulace nákladní automobilové dopravy Omezení vjezdu vozidel na komunikacích na území hl. m. Prahy zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů

Více

ELTODO, a.s. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ Tel.: ,

ELTODO, a.s. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ Tel.: , ELTODO, a.s. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00 Tel.: +420 261 341 111, E-mail: eltodo@eltodo.cz www.eltodo.cz BEZPEČNÝ KRAJ Projekt bezpečnosti a prevence na silnicích Bezpečný provoz Kvalitní

Více

INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ

INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ Téma: INTELIGENTNÍ SENZORY PRO PARKOVÁNÍ V BRNĚ SEMINÁŘ Inovace pro efektivní dopravu * stavebnictví * ICT města Brna SŽDC Brno Kounicova 26, 10. 12. 2015 WWW.CAMEA.CZ Představení společnosti Společnost

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

řízení dopravy v oblasti města nosti Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

řízení dopravy v oblasti města nosti Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Systémy řízení dopravy v oblasti města vyhodnocení funkčnosti nosti Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. 27 Obsah prezentace Telematická architektura města Řízení oblasti Prahy 5 Smíchova Systém MOTION Detekce

Více

Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy

Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy DYNAMICKÝ DISPEČINK Představení nového dispečerského systému pro řízení veřejné dopravy v Plzni Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy 15. 4. 2010 111 let děláme Plzeň městem Tramvaje (od

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

Pilotní projekt STO GNSS,DSRC,GPS,GPRS,GSM,OBU, EETS,MISTER,EFC,EG,EOBU,HMI, EFC,GALILEO,LSVA,ETC,FC, GLONASS

Pilotní projekt STO GNSS,DSRC,GPS,GPRS,GSM,OBU, EETS,MISTER,EFC,EG,EOBU,HMI, EFC,GALILEO,LSVA,ETC,FC, GLONASS PILOTNÍ PROJEKT STO GNSS,DSRC,GPS,GPRS,GSM,OBU, EETS,MISTER,EFC,EG,EOBU,HMI, EFC,GALILEO,LSVA,ETC,FC, GLONASS Závory, brány, kamery Švýcarský model / LSVA Rakouský model / DSRC Německý model / Toll-collect

Více

Silniční okruh kolem Prahy, telematické technologie a vyhodnocování dopravních dat

Silniční okruh kolem Prahy, telematické technologie a vyhodnocování dopravních dat Silniční okruh kolem Prahy, telematické technologie a vyhodnocování dopravních dat Ing. Martin Kňákal Fakulta dopravní, ČVUT Konviktská 20, Praha 2. května 2012 SOKP a D1 telematická zařízení Volná trasa

Více

CÍL zvýšení plynulosti provozu

CÍL zvýšení plynulosti provozu CÍL zvýšení plynulosti provozu Evropská a tím zvýšení cestovní rychlosti zkrácení jízdních dob zlepšení pravidelnosti zvýšení pohodlí pro cestující snížení vypravení vozidel úspora energie Plzeňská, jaro

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

CÍL zvýšení plynulosti provozu

CÍL zvýšení plynulosti provozu CÍL zvýšení plynulosti provozu Evropská a tím zvýšení cestovní rychlosti zkrácení jízdních dob zlepšení pravidelnosti zvýšení pohodlí pro cestující snížení vypravení vozidel úspora energie Plzeňská, jaro

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl.

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj

Více

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1 Satelitní navigace v informačních systémech dopravce Plzeň 26. 5. 2011 Seminář ZČU Plzeň 1 Obsah Úvod Informace o poloze důležitá hodnota Současné aplikace využívající GPS Budoucí možné aplikace Satelitní

Více

Chytré město pro 21. století

Chytré město pro 21. století Chytré město pro 21. století Listopad, 2016 Fujitsu Technology Solutions Filip Snášel Fujitsu Globální ICT společnost Přes156 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa Technologický lídr Téměř dvě miliardy

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR?

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Tomáš Záruba Náměšť nad Oslavou, 26. května 2016 Základní otázka: Proč vlastně stavět VRT? Časové úspory cestujících Zefektivnění provozu železnice Uvolnění kapacitních

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ příloha 2/4 - koncepce a komentář k navrhovaných změnám SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka Počet spojů za

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany Čelákovice

Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany Čelákovice Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle projektu Klidné město-obec Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst a obcí Zvýšení

Více

POLITE - INFORMAČNÍ SYSTÉMY V REÁLNÉM ČASE - ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY

POLITE - INFORMAČNÍ SYSTÉMY V REÁLNÉM ČASE - ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY POLITE - INFORMAČNÍ SYSTÉMY V REÁLNÉM ČASE - ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY Brno, 9. 10. 2013 Eva Gelová CDV OBSAH PŘEDNÁŠKY VHODNÉ PŘÍKLADY VZTAHUJÍCÍ SE K ZÁJMŮM CDV ZAVÁDĚNÍ A VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ V REÁLNÉM ČASE:

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY ZPRACOVÁNÍ DOPRAVNÍCH DAT

ŘÍZENÍ DOPRAVY ZPRACOVÁNÍ DOPRAVNÍCH DAT ŘÍZENÍ DOPRAVY ZPRACOVÁNÍ DOPRAVNÍCH DAT CROSS RS 4 CROSS RS 4S CROSS PTC ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ-ŘÍDICÍ ÚSTŘEDNA SYSTÉMY DOPRAVY V MĚSTSKÝCH OBLASTECH ŘÍZENÍ

Více

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 26. 3. 2015 Definice AVV automatizační systém určený pro automatizaci řízení vozidel (zařízení ATO - Automatic Train

Více

6. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VMS

6. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VMS 6. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VMS FMS umožňuje sledování celého řetězce od objednávky, dále sledování zásilky až po její doručení. Díky přesným a rychlým informacím lze účinně sledovat a řídit silniční vozidlový

Více

INTERNET VĚCÍ CHYTRÉ PARKOVÁNÍ MONITORING KONTEJNERŮ SLEDOVÁNÍ POLOHY ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČENÍ ELEKTRONICKÁ PLOMBA MONITORING SENIORŮ

INTERNET VĚCÍ CHYTRÉ PARKOVÁNÍ MONITORING KONTEJNERŮ SLEDOVÁNÍ POLOHY ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČENÍ ELEKTRONICKÁ PLOMBA MONITORING SENIORŮ 1 24 INTERNET CHYTRÉ PARKOVÁNÍ MONITORING KONTEJNERŮ VĚCÍ SLEDOVÁNÍ POLOHY ZAŘÍZENÍ Věci nemají svůj internet, ale mohou se k němu připojit a sdělit vám informace o svém aktuálním stavu. Například pouliční

Více

Role dopravní telematiky pro. bezpečnost a plynulost dopravy

Role dopravní telematiky pro. bezpečnost a plynulost dopravy Inteligentní mobilita ve městech a regionech, Pardubice, 2016 Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám. Jan Gehl Role dopravní telematiky pro bezpečnost a plynulost dopravy Marek Ščerba, Centrum

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Praha, červen 2009. Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz

Praha, červen 2009. Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Praha, červen 2009 Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle projektu Klidné město-obec Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst

Více

Prvky chytré dopravy ve městě Hradec Králové

Prvky chytré dopravy ve městě Hradec Králové Prvky chytré dopravy ve městě Hradec Králové PhDr. Karel Vít, Ph.D. Ing. Miloslav Kulich WWW.HRADECKRALOVE.ORG Vize města Hradec Králové SMART City - oblast Dopravy,,Město s vyváženým funkčním dopravním

Více

Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu

Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu Petr Bureš, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze Obsah prezentace historický vývoj a použití dopravních informací současná situace v poskytování

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ORGANIZACE A REGULACE DOPRAVY

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ORGANIZACE A REGULACE DOPRAVY Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ORGANIZACE A REGULACE DOPRAVY ! KAPACITA INTENZITA = REZERVA! je-li rezerva kapacity < 0 jsou-li velké ztrátové časy je-li nízká cestovní

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě II. etapa

Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě II. etapa Vypracováno dne: 23.5.2013 Zpracoval: Ing. Bohumír Mottl č.j.: MMJ/KT/1786/2013 JID: 67726/2013/MMJ Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě II. etapa Odůvodnění

Více

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO 24. 5. 2011 Agenda Cíle Rozsah zpoplatnění Technologie Výnosy a náklady Mýtné sazby Porovnání s okolními státy Cíle Záměr Výkonově

Více

SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ. Ing. Petr Smékal

SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ. Ing. Petr Smékal SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ Ing. Petr Smékal OBSAH PREZENTACE KDY JE PARKOVÁNÍ PROBLÉM ZÁKLAD ÚSPĚCHU CHYTRÉ ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ EKONOMICKÝ POHLED VLIV PROSTŘEDÍ LEGISLATIVA SVĚTOVÉ PARKOVACÍ TRENDY VINCI PARK 60

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Prostorová a časová integrační opatření Dopravně-provozní opatření = propojení komponent dopravní nabídky a provozu jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava vedení linek

Více

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno J. Jedlička, I. Dostál OBSAH 1. Dopravní infrastruktura a vozidla 2. Emisní bilance 3. Opatření návrh 4. Opatření implementace 5. Závěr Dopravní infrastruktura Délka

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Inteligentní dopravní a parkovací systémy P+R. Petr Váverka Žofínské fórum 1.10.2014

Inteligentní dopravní a parkovací systémy P+R. Petr Váverka Žofínské fórum 1.10.2014 Inteligentní dopravní a parkovací systémy P+R Petr Váverka Žofínské fórum 1.10.2014 Obsah Úvod Kde je problém? Má problém řešení? Navigace k parkovišti Navigace na parkovišti Efektivita a financování P+R

Více

PŘIHLÁŠKA. CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA. CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

PREFERENCE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V HL.M.PRAZE. ing. Jiří Vodrážka, DPP

PREFERENCE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V HL.M.PRAZE. ing. Jiří Vodrážka, DPP PREFERENCE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V HL.M.PRAZE ing. Jiří Vodrážka, DPP PREFERENCE MHD základní údaje Projekt preference městské hromadné dopravy v Praze Na základě schváleného programu preference MHD

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava. Průzkum veřejného mínění

Integrovaný plán mobility Ostrava. Průzkum veřejného mínění Integrovaný plán mobility Ostrava Průzkum veřejného mínění DOPRAVA V OSTRAVĚ JAKÉ JSOU VAŠE VIZE A PŘEDSTAVY? Objednatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava Zastoupený: Ing. Ivo

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Realizace dopravně-provozních opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Realizace dopravně-provozních opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Realizace dopravně-provozních opatření Realizace dopravně-provozních opatření realizace prostorových opatření (přímá spojení, koncentrace nabídky, omezení souběhů) a časových

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Informační a komunikační technologie pro budoucí smart cities Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 5. České dopravní fórum 9. 6.2011 Dopravní systém a bezpečnost

Více

DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS

DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS Kerberus Základní informace Software řídícího systému Kerberus je určen pro řízení technolog. vybavení tunelových staveb (vzduchotechnika, osvětlení, vodní hospodářství,

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17 ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17 Vypracoval: Ing. Miroslav Grossmann srpen 2008 Opatření 1: úprava SSZ 4.628b Modřanská

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

Mobilita Ostrava Aktuality

Mobilita Ostrava Aktuality Mobilita Ostrava Aktuality Jak projekt postupuje? Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

Preference veřejné dopravy v intravilánu Ing. Jan Vašíček Ing. Jan Spousta

Preference veřejné dopravy v intravilánu Ing. Jan Vašíček Ing. Jan Spousta Preference veřejné dopravy v intravilánu Ing. Jan Vašíček Ing. Jan Spousta Sdružení dopravních podniků ČR jednání Dopravně provozní skupiny Praha, 05.03.2015 EU: Akce COST TU1103, zkráceně COST Tram Operation

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

Řízení dopravy. Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. tichy@k620.fd.cvut.cz K620 ÚSTAV DOPRAVNÍ TELEMATIKY. Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy

Řízení dopravy. Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. tichy@k620.fd.cvut.cz K620 ÚSTAV DOPRAVNÍ TELEMATIKY. Dopravní telematika aplikace v řízení dopravy Řízení dopravy Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. tichy@k620.fd.cvut.cz K620 ÚSTAV DOPRAVNÍ TELEMATIKY ČVUT FD, Konviktská 20, Praha 1 Obsah prezentace Hierarchická struktura telematického systému Rozvoj dopravy

Více

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha OP Doprava 2014-2020 Veřejná doprava ON LINE Praha 23. 11. 2016 OP Doprava 2014 2020 (OPD2) Celková alokace cca 4,7 mld. EUR největší operační program v ČR Financován z Fondu soudržnosti (FS) a z Evropského

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Obsah dnešní prezentace Co se dozvíte? 1 Výhody integrované dopravy 2 Historie integrace Neratovicka na Ládví 3 Stav po 7.4.2015 dokončení integrace Neratovicka a Mělnicka

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ČISTÉ MOBILITY 5. 11. 2015 LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný informační systém. Jednotný regionální dopravní systém, založený na. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný informační systém. Jednotný regionální dopravní systém, založený na. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující 5.11.2009 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více