Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě"

Transkript

1 Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též jen zákon o silniční dopravě ), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (mj. též zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /dále též jen živnostenský zákon /), přijatý v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES /dále jen nařízení /), které je závazné a přímo použitelné ve všech členských státech Evropské unie od Tato novela nově upravuje rozsah předmětu podnikání koncesované živnosti s předmětem podnikání Silniční motorová doprava..., již nerozlišuje v rozsahu předmětu podnikání vnitrostátní a mezinárodní dopravu, ale vymezuje podnikání v silniční dopravě velkými a malými vozidly (vozidlem se zde rozumí silničními motorové vozidlo), přitom: velkým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, malým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. Původní znění rozsahu předmětu podnikání koncesované živnosti s předmětem podnikání: Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, vnitrostátní příležitostná osobní, mezinárodní příležitostná osobní, vnitrostátní veřejná linková, vnitrostátní zvláštní linková, mezinárodní linková, mezinárodní kyvadlová, taxislužba se nahrazuje tímto novým zněním rozsahu předmětu podnikání: Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. Novela dále mění v návaznosti na výše citované nařízení podmínky pro provozování silniční motorové dopravy. Podle 4 zákona o silniční dopravě provozovat silniční motorovou dopravu pro cizí potřeby lze pouze na základě koncese, nestanoví-li zákon o silniční dopravě jinak. Podmínky pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby malými vozidly: K získání této koncese musí žadatel o koncesi požádat o koncesi a splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti podle 6 odst. 1 živnostenského zákona. Pro provozování osobní dopravy pro cizí potřeby malými vozidly, ani nákladní dopravy pro cizí potřeby malými vozidly není stanovena podmínka odborné způsobilosti. Stanovisko dopravního úřadu bude v případě provozování silniční dopravy malými vozidly vždy kladné. Podmínky pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly: K získání této koncese musí žadatel o koncesi požádat o koncesi a splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti podle 6 odst. 1 živnostenského zákona a dále zvláštní podmínky podle 6 odst. 1 zákona o silniční dopravě, kterými jsou: a) usazení, b) dobrá pověst,

2 c) finanční způsobilost a d) odborná způsobilost. Koncesi nelze udělit osobě, která je již oprávněna k provozování silniční dopravy velkými vozidly v jiném členském státě než v České republice ( 6 odst. 2 zákona o silniční dopravě). Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly musí provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, jímž ustanoví (podle 8b odst. 2 zákona o silniční dopravě) fyzickou osobu, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle 6 odst. 1 živnostenského zákona a zároveň podmínky podle čl. 4 nařízení, tj. která: a) má dobrou pověst (ve smyslu 7 zákona o silniční dopravě), b) je odborně způsobilá (ve smyslu 8a zákona o silniční dopravě), c) má skutečnou vazbu k podniku ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (tj. je zaměstnancem, ředitelem, vlastníkem nebo akcionářem, nebo osobou, která podnik spravuje, nebo podnikatelem, je-li podnikatel fyzickou osobou); případně může podnikatel (podle 8b odst. 3 zákona o silniční dopravě) ustanovit odpovědným zástupcem i osobu, která k němu nemá skutečnou vazbu, pokud součet velkých vozidel používaných tímto podnikatelem k podnikání nepřesáhne 50, přitom může takto určená osoba vykonávat funkci odpovědného zástupce pro dopravu maximálně pro 4 různé podnikatele s celkovým vozovým parkem čítajícím nejvýše 50 vozidel, a d) má bydliště ve Společenství. Zákon o silniční dopravě vztahuje výše uvedené omezení ad c) na všechny odpovědné zástupce bez ohledu na to, zda mají k podniku skutečnou vazbu či nikoliv, odpovědný zástupce tak může vykonávat činnost současně nejvýše pro 4 podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly, pokud součet velkých vozidel používaných těmito podnikateli k podnikání nepřesáhne 50. Pokud je podnikatel v silniční dopravě fyzickou osobou a splňuje všechny výše uvedené podmínky, může odpovědným zástupcem ustanovit sám sebe. Místní příslušnost dopravního úřadu se nově určuje podle sídla (jde-li o právnickou osobu) nebo místa podnikání (jde-li o fyzickou osobu). Na území Jihočeského kraje je příslušným dopravním úřadem: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Podle čl. V Přechodných ustanovení bodu 4. a 5. zákona č. 119/2012 Sb. podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání: 1) Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny" nebo Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny" a hodlají po nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat živnost silniční motorová doprava v rozsahu předmětu podnikání Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí", 2) Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní", Silniční motorová doprava - mezinárodní příležitostná osobní", Silniční motorová doprava - vnitrostátní veřejná linková", Silniční motorová doprava - vnitrostátní zvláštní linková", Silniční motorová doprava - mezinárodní linková", nebo Silniční motorová doprava - mezinárodní kyvadlová"

3 a hodlají po nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání: Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče", jsou do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (podání žádosti o uvedenou změnu předmětu podnikání je osvobozeno od správního poplatku). Na základě žádosti podnikatele a doložených dokladů změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a rozsah předmětu podnikání uvede v souladu se zněním předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Není-li žádost podána do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona v rozsahu předmětu podnikání podle věty první a omezí rozsah předmětu podnikání na: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí" nebo Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče". Prokazování finanční způsobilosti: Povinnost prokázat finanční způsobilost se vztahuje na dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly. O splnění finanční způsobilosti vydá příslušný dopravní úřad žadateli písemné potvrzení. Podnikatel v dopravě prokazuje trvání finanční způsobilosti všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie (Nařízení č. 1071/2009) na každý kalendářní rok. Žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může finanční způsobilosti prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku. Trvání finanční způsobilosti prokazuje příslušnému dopravnímu úřadu podnikatel nejpozději do 31. července kalendářního roku nebo může také dopravní úřad požádat před uplynutím této lhůty o její prodloužení nejpozději do 31. srpna kalendářního roku. Finanční způsobilost na první vozidlo činí EUR, na každé další vozidlo EUR. Na rok 2012 je stanovena částka na 1 vozidlo ve výši Kč a na každé další Kč. K prokazování odborné způsobilosti upozornění dopravcům a odpovědným zástupcům: Od držitelům osvědčení o odborné způsobilosti pro některý z druhů nákladní dopravy a osobní dopravy vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydá dopravní úřad na žádost do 30 dnů osvědčení o odborné způsobilosti pro nákladní dopravu provozovanou vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a pro osobní dopravu pro přepravu více než 9 osob podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Podnikatelům v silniční dopravě a odpovědným zástupcům, u kterých byla odborná způsobilost ze všech nebo z některých předmětů nahrazena vysvědčením o státní nebo maturitní zkoušce z daného oboru a kteří ke dni nabytí účinnosti zákona č. 119/2012 Sb. vykonávali činnost odpovědného zástupce pro nákladní nebo osobní dopravu, vydá dopravní úřad na žádost do 30 dnů osvědčení o odborné způsobilosti. Žádost lze podat nejpozději do 2 let od účinnosti tohoto zákona, tj. do Nebude-li žádost podána, odborná způsobilost uplynutím této lhůty zaniká. Provozovat mezinárodní dopravu velkými vozidly za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009,

4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009) lze pouze na základě eurolicence, která je vydávána dopravním úřadem (na dobu 10 let) na základě žádosti podnikatele. Další podrobnosti (k prokazování finanční způsobilosti, odborné způsobilosti, eurolicenci, záznamovým listům řidiče /kartě řidiče/, potvrzení o činnostech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, osvědčením profesní způsobilosti řidiče, dopravně psychologickému vyšetření a vyšetření neurologickému, včetně elektroencefalografického atd.) jsou k dispozici na dopravním úřadu (Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice.) nebo v elektronické verzi na internetových stránkách tohoto úřadu (http://www.krajjihocesky.cz/index.php?par[id_v]=23&par[lang]=cs). II. Zákonem č. 169/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo s účinností od (s cílem snížit administrativní zátěž podnikatelů při zachování odůvodnitelné míry ochrany veřejných nebo jiných společných zájmů) ke změně zejména: Úprava postupů v případě, že podnikatel zemře a v provozování živnosti pokračují oprávněné osoby ( 13 živnostenského zákona). Zrušení povinností podnikatele vážících se k identifikačnímu číslu provozovny (používat a označovat provozovnu identifikačním číslem provozovny). Ruší se povinnost živnostenského úřadu vyrozumět podnikatele o přidělení identifikačního čísla provozovny a povinnost podnikatele začít toto číslo užívat ( 17 odst. 5 7, 78 živnostenského zákona). Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky: o zahraniční osoba organizační složku podniku, o právnická osoba sídlo, o fyzická osoba místo podnikání to neplatí, má-li místo podnikání totožné s bydlištěm (tím se rozumí trvalý pobyt na území České republiky), zde ovšem s výjimkou případů, kdy je bydliště na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky (tj. pracoviště Ministerstva vnitra, příp. cizinecké policie), v těchto případech je podnikatel rovněž povinen doložit souhlas obce nebo správního orgánu při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi ( 31 odst. 2, 46 odst. 1 písm. f) živnostenského zákona). Při oznamování přerušení provozování živnosti podnikatel uvede, do kdy zamýšlí provozování živnosti přerušit ( 31 odst. 11 živnostenského zákona). Do výčtu údajů, které ohlašovatel uvádí v ohlášení, se doplňuje údaj o tom, že ohlašovatel požaduje při změně bydliště automaticky měnit na stejnou adresu i místo podnikání. Podnikatel pak již nebude při změně bydliště povinen oznamovat změnu místa podnikání (změnu bydliště podnikatel již neoznamuje, živnostenský úřad ji přebírá z evidence obyvatel). Tato možnost platí i pro stávající podnikatele, kteří mohou kdykoliv oznámit změnu údajů stanovených pro ohlášení živnosti (resp. pro žádost o koncesi) ( 45 odst. 2 písm. j), 49 odst. 4, 56 odst. 5 živnostenského zákona). Pokud však bude takto při změně bydliště podnikatele na adresu sídla ohlašovny nebo na adrese sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky, automaticky změněno místo podnikání na tuto adresu, živnostenský úřad zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění, ledaže podnikatel doloží příslušný souhlas obce nebo správního orgánu anebo oznámí jiné místo podnikání, k němuž doloží vlastnické nebo užívací právo. Nově se umožňuje splnění registračních povinností vůči správci daně, orgánu sociálního zabezpečení, úřadu práce a příslušné zdravotní pojišťovně prostřednictvím Centrálního registračního místa, tj. obecního živnostenského úřadu, aniž by podnikatel musel současně

5 plnit své oznamovací povinnosti vůči živnostenskému úřadu (45a odst. 5 živnostenského zákona). Upřesnění lhůty, ve které živnostenský úřad zapíše údaje do živnostenského rejstříku, resp. vydá výpis z živnostenského rejstříku na 5 pracovních dnů ( 47 odst. 1 a 8 živnostenského zákona). Doplňuje se úprava, která umožní zapsat do živnostenského rejstříku prokazatelně zjištěné změny i tehdy, nesplní-li podnikatel povinnost změnu oznámit (například údaj o zrušení provozovny, údaj, že odpovědný zástupce nadále nevykonává svoji funkci z důvodů úmrtí) ( 49 odst. 2, 56 odst. 2 živnostenského zákona). Tím se však podnikatel nezbavuje odpovědnosti za případný spáchaný správní delikt (např. za neoznámení zřízení nebo zrušení provozovny předem živnostenskému úřadu atd. viz 62 živnostenského zákona). Z výčtu důvodů, pro které živnostenský úřad povinně zruší živnostenské oprávnění, se vypouští provedení zápisu do živnostenského rejstříku na základě ohlášení v rozporu se zákonem (důsledkem nezákonného zápisu nemusí být vždy zrušení živnostenského oprávnění, lze napravit vydáním nového výpisu). Namísto toho se nově doplňuje důvod (povinného) zrušení živnostenského oprávnění, pokud podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor podle 31 odst. 2 živnostenského zákona (tj. zahraniční osoba organizační složku podniku, právnická osoba sídlo, fyzická osoba místo podnikání viz výše) ( 58 odst. 1 živnostenského zákona). Nově se stanoví, že živnostenský úřad pozastaví provozování živnosti v provozovně, jsou-li při provozování živnosti v dané provozovně závažným způsobem porušeny nebo porušovány povinnosti stanovené živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy ( 58 odst. 4 živnostenského zákona). III. Zákonem č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od (v souvislosti s přehodnocením podmínek pro výkon živností v oblasti rostlinolékařské péče) ke zrušení vázané živnosti s předmětem podnikání Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky a přesunutí této činností do živnosti volné (obor činnosti č. 3). Mgr. Vladimír Chum vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1826 Sbírka zákonů č. 119 / 2012 Částka 45 119 ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č.

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. 1 PROJEKT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARVINÁ Zvýšenou odpovědností k vzájemné spokojenosti Reg. Č. CZ.1.07/3.1.00/50.0177 Základy podnikání Živnostenský zákon

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ve znění zákonů č. 38/1995 Sb., č. 304/1997 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 150/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 577/2002

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. ( 4a) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

111/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

111/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

111/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě (Výňatky) Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002

Více

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : 303. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Více

POVINNOSTI PODNIKATELE Z POHLEDU ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA

POVINNOSTI PODNIKATELE Z POHLEDU ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA AKADEMIE STING, o.p.s. soukromá vysoká škola v Brně POVINNOSTI PODNIKATELE Z POHLEDU ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE ING. LUDĚK MIKULECKÝ, LL.M. JUDR. PETRA ADÁMKOVÁ, PH.D.

Více

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 III. OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost

Více

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně 303/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Návrh novely zákona o silniční dopravě.

Návrh novely zákona o silniční dopravě. Návrh novely zákona o silniční dopravě. 1. Návrh zákona N á v r h ZÁKON ze dne... 2009, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 553/2005 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : 329. Vyhláška o centrální evidenci exekucí 330. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 523 ze dne 25.06.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 523 ze dne 25.06.2014 č.j.: 519/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 523 ze dne 25.06.2014 Změna zvláštní části Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 3 - Odbor dopravy, Odbor živnostenský Rada

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění)

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) 3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) Obsah kapitoly: Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti Překážky provozování živnosti Rozdělení živností Živnostenské oprávnění

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : 189. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Více