MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová"

Transkript

1 MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová 1

2 Obsah přednášky 1. Management informačních služeb v CR. Informace a zdroje informací. Turistická informační centra. Informační a rezervační systémy v CR 2. Management dopravních služeb v CR. Spolupráce CK a leteckých společností. 2

3 MANAGEMENT INFORMAČNÍCH SLUŽEB v CR Informace = údaj, zpráva, kterou člověk nebo jiný zdroj předává jinému člověku; základem komunikace, člověk jejím prostřednictvím získává nové poznatky. Předmět informačních služeb CR = poskytování informací účastníkům CR, a to dodavateli či zprostředkovateli služeb CR. Šíření objektivních poznatků o cílovém místě, podpora rozhodování účastníků CR. 3

4 MANAGEMENT INFORMAČNÍCH SLUŽEB v CR Informace např.: o přírodních a klimatických podmínkách, obyvatelstvu a jeho životnímu způsobu, infrastruktuře CR, hlavních dopravních trasách o možnostech pojištění, o celních, vízových, pasových předpisech, 4

5 MANAGEMENT INFORMAČNÍCH SLUŽEB v CR Vlivy na druh, obsah a rozsah info:? komplex služeb X jednotlivá služba. Stupeň informovanosti účastníka CR. Vysoká různorodost služeb CR + velké množství jejich poskytovatelů poradenská činnost v oblasti CR. 5

6 MANAGEMENT INFORMAČNÍCH SLUŽEB v CR Účastnící CR informace 1. v místě bydliště, 2. během cesty, 3. v cílovém místě CR. 6

7 Ad 1) Info v místě bydliště z komerčních zdrojů (propagace CK ); z veřejných zdrojů (denní a odborný tisk, časopisy z oblasti CR, rozhlas, TV ); na mediálních nosičích; cestovatelské časopisy a turistické průvodce; kartografická díla; v organizovaném CR: katalogy zájezdů a pobytů s nabídkou CK, prospekty DVD 7

8 Ad 2) Info během cestování info o přepravních plánech (např. železniční jízdní řády, letové a lodní řády); prostorové informace informační tabule na silničních a dálničních trasách upozorňující na cílová místa (např. hnědobílé cedule upozorňující na místní atraktivity, vítací cedule ) 9

9 Upozornění na pamětihodnosti 10

10 Ad 3) Info v cílovém místě Info o objektech CR a službách v místě pobytu. Jednotný informační a orientační systém efektivní informování návštěvníků: informační tabule, směrovky, mapy a grafické symboly. 12

11 Turistické informační centrum (TIC) Informovanost v cílovém místě. Viz 2. přednáška - Řízení a koordinace cestovního ruchu v ČR. = Účelové zařízení poskytující komplexní informace v oblasti svého působení o atraktivitách a službách souvisejících s CR. 24

12 TIC Významná část IS destinace + páteř celého vnitřního systému marketingového řízení destinace. Charakter veřejné služby. V Liberci: Městské informační centrum Liberec Turistické informační centrum Liberec. 25

13 Právní forma TIC: příspěvková organizace státní správy, orgán samosprávy, obecně prospěšná společnost, spolky, (zájmové sdružení PO), (občanské sdružení), nadace či fond, obchodní společnost Hlavní činností TIC: bezplatné poskytování informací (Osobně, telefonicky, poštou, tiskové informace prostřednictvím medií ) Doplňková činnost TIC: služby za úplatu. Např. prodej dopravních cenin, vstupenek na kulturní a sportovní akce, prodej cestovní literatury, suvenýrů; přeprava v cílovém místě; organizace turistických vycházek do okolí; služby místních průvodců 28

14 Vícezdrojové financování TIC z veřejných zdrojů, z výtěžku vlastní doplňkové činnosti; z financí od soukromých investorů, z grantů či dotací z veřejných zdrojů. 29

15 Jednotná klasifikace TIC dle A. T. I. C. ČR 1*: TŘÍDA D- sezónní IC provoz v sezóně minimálně 5 dní v týdnu, verbální informace o místě minimálně v 1 světovém jazyku. 2**: TŘÍDA C poskytování místních informací, po celý rok, 5 dní v týdnu, informace v 1 světovém jazyku. 30

16 3***: TŘÍDA B oblastní informace, celý rok, 6 dní v týdnu, informace ve 2 světových jazycích. 4****: TŘÍDA A- republikové informační centrum celý rok, 7 dní v týdnu informace o celé ČR, bezbariérový přístup, informace o ČR ve 3 světových jazycích, zajišťuje či zprostředkovává průvodcovskou činnost v místě působení, zprostředkovává ubytovací činnost v ČR. 31

17 Informační a rezervační systémy v CR Klíčové požadavky na kvalitu informací: dostupnost, aktuálnost, komplexnost, spolehlivost, důvěryhodnost, relevantnost, včasnost, přiměřenost objemu, formát. Spokojenost účastníků CR, úspěšnost podnikatelských subjektů, orgánů, veřejné správy rozvoj CR. Budování informačních systémů CR. 32

18 IS v destinaci turismu = účelové uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými zdroji a procedurami jejich zpracování* včetně technologických prostředků. * sběr, třídění, analýza, vyhodnocování a distribuce informací cílovým skupinám. = systém poskytující návštěvníkovi a profesionálům jednoduchý přístup k obsažným, časově a obsahově přesným informacím o nabídce destinace a umožňující rezervaci jednotlivých služeb i komplexů služeb. 33

19 Cíle zavádění IS/IT v destinaci Efektivní a účinné marketingové řízení destinace a zjednodušení procesů v D. Jako aplikace informačního managementu: zisk strategické výhody (např. řízení vztahů se zákazníky) konkurenceschopnosti D, nákladů a produktivity, podpora rozhodování. 34

20 Hlediska dělení IS A) IS dle směru toku informací a charakteru příjemce sdělení; B) IS dle prostředků a nástrojů pro přenos informací; C) IS dle okruhu subjektů zahrnutých do systému. 35

21 Ad A) IS dle směru toku informací a charakteru příjemce sdělení 1. Info směrem do destinace. Podpora mkg řízení destinace, Většinou interní IS. 2. Info vysílané destinací směrem ke straně poptávky aj. cílovým skupinám. Veřejný IS. Komunikace (komunikační mix): reklama, osobní prodej, podpora prodeje, public relations (vytváření firemní identity, krizová komunikace, lobbying, organizování akcí (Event marketing) 36

22 Ad B) IS dle prostředků a nástrojů pro přenos informací 1. elektronické - s podporou IT; 2. fyzické ; 3. obojí dohromady. 37

23 Ad C) IS dle okruhu subjektů zahrnutých do systému 1. užší pojetí IS - přenos info mezi destinační společností (OCR) a jejím okolím v destinaci. 2. širší pojetí IS, součástí jsou i jiné subjekty v destinaci, přenos info mezi destinací (či subjekty) směrem k okolí (vně) destinace. 38

24 39

25 Tvorba a udržování IS destinace Informační strategie: informační potřeby uživatelů, model financování IS, strategické cíle, systém řízení D, organizace a řízení procesů, materiální a personální zabezpečení, bezpečnost a ochrana IS Účastníci: zadavatel (OCR), správce (provozovatel), sponzor (investor), dodavatel IS, vybraní uživatelé a partneři (např. ze soukromého sektoru), popř. další. Vývoj podpořen rozvojem internetu: od databází informací o nabídce el. obchod spojení propagace prim. + sek. nabídky D = spojení IS a rezervačního systému. 40

26 Specifika IS destinace 1/2 Hierarchie destinace. Účast veř.+soukr. sektoru a většinou fungování na bázi veřejného systému. Veř.+soukr. financování. Tarifikace spojená s veřejným přístupem uživatelů. Odlišné info potřeby a počet uživatelů. Různorodé využití IS/IT. 41

27 Specifika architektury IS destinace 2/2 Problém integrace malých a regionálních databází a místních IS do velkých IS (národního). množství různých typů informací. Možnost rezervace a prodeje služeb CR aj. nároky na bezpečnost a ochranu systému, nároky na udržování systému, aktualizaci a kvalitu informací. nároky na zapojení multimediálních prvků 42

28 MANAGEMENT DOPRAVNÍCH SLUŽEB v CR Klasifikace dopravních služeb: předmět Technika služeb v CR. Dopravní služby = služby, které jsou spojeny se zabezpečením přepravy účastníků a jejich zavazadel, včetně poskytování informací o dopravních spojích s rezervací míst v dopravních prostředcích, prodejem dopravních cenin, vyřizováním reklamací jízdného apod. 43

29 Spolupráce CK a leteckých společností (LS) Do roku 1989 činnost CK v ČS řízena státem. Privilegium prodávat letenky: státní CK. Prodej letecké přepravy - monopol Československé aerolinie. CK organizují charterovou přepravu (monopol na prodej a realizaci ČSA!). Nákup přepravy u západní LS devizový únik. 44

30 Spolupráce CK a leteckých společností Po 1989 liberalizace trhu letecké přepravy, ztráta monopolu ČSA a počet CK. Dříve vysoké IATA provize od LS. Nyní množstevní provize (tzv. smluvní, incentivní); transakční poplatky. CK zaměřené na korporátní klientelu. V zahraničí smluvní zprostředkování prodeje leteckých dokladů místními IATA CK za agentskou provizi. (General Sales Agent) po vstupu do EU prodej let.dokladů ve vlastních kamenných kancelářích. 45

31 Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (IATA) = mez. regulační instituce vytvářející pravidla pro spolupráci CK a leteckých společností. Řídí distribuci přepravních dokladů akreditovaným CK; zajišťuje pravidelné zúčtování vystavených dokladů a převod peněz od CK k leteckým přepravcům (BSP). BSP = zúčtovací a úhradový systém na bázi národních (či reg.) trhů. 46

32 Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (IATA) IATA akreditační proces IATA licence cestovní kanceláři IATA agent: zodpovědnost za vystavený doklad, rezervační systém. Non-IATA agent nesmí vystavovat přepravní doklad, nezodpovídá za správnost vystavené letenky. 47

33 Trendy Vlastní internetové prodeje leteckých společností jako konkurence IATA CK. Nepravidelná přeprava (charterová) Úzká spolupráce letecké společnosti s CK. CK je objednavatelem a plátcem letecké přepravy na objednávku na základě smlouvy. Např. Cestovní kancelář Čedok, Cestovní kancelář Fischer; Holidays Czech Airlines (HCA), Travel Service. Frequent flyer program (věrnostní programy) 48

34 Zdroje: PALATKOVÁ, M. Marketingový management destinací. Kapitola 8. Praha: Grada publishing, ISBN PALATKOVÁ, M., MRÁČKOVÁ, E. a kol. Management cestovních kanceláří a agentur. Část Praha: Grada, HESKOVÁ, M. a kol. Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy. Část Praha: Fortuna, HOLEŠÍNSKÁ, A. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, RYGLOVÁ, K., BURIAN, M. a VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: GRADA, Asociace turistických informačních center České republiky [online]. Dostupné z: Městské informační centrum Liberec [online]. Dostupné z: Turistické informační centrum Liberec [online]. Dostupné z: 49

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU sylabus učební text Ing. Hana Štěpánková 2010 1 Doporučená studijní literatura : Drobná, Morávková : Cestovní ruch. Fortuna 2004 Orieška J. : Technika služeb cestovního

Více

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Letecká doprava Autoři: Jiří Pruša a kolektiv Gaudeamus srpen 2002 Obsah 1. ÚVOD...7 1.1 HISTORIE LETECKÉ DOPRAVY...7 1.2 ORGANIZACE LETECKÉ

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

evropsk sociální fond v âr

evropsk sociální fond v âr e-tourism evropsk sociální fond v âr e-tourism v oblasti cestovního ruchu cylinder sphere 2008 e-tourism v oblasti cestovního ruchu Josef Zelenka Vít Pechanec Vladimír Bureš Pavel Čech Daniela Ponce World

Více

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta. Cestovní ruch. Okruhy ke státnicím

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta. Cestovní ruch. Okruhy ke státnicím Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Cestovní ruch Okruhy ke státnicím Brno 2010/2011 2 Obsah 1 Vymezení cestovního ruchu 4 2 Faktory ovlivňující rozmístění a rozvoj CR 11 3 Ubytovací

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Komunikační strategie vybrané destinace

Komunikační strategie vybrané destinace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PRO DESTINACI Ing.Petr Kratochvíl Ing.Radek Pažout Realizátor MMC Ing.Petr Kratochvíl kratochvil@mtw.cz Tento vzdělávací program je financován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST (části C + D + E + G) Brno 2013 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM:

Více

Vysoká škola hotelová v Praze katedra cestovního ruchu. Základy turismu. studijní opora pro kombinovanou formu studia. Ing.

Vysoká škola hotelová v Praze katedra cestovního ruchu. Základy turismu. studijní opora pro kombinovanou formu studia. Ing. Vysoká škola hotelová v Praze katedra cestovního ruchu Základy turismu studijní opora pro kombinovanou formu studia Ing. Petr Studnička Praha 2011 Výuka předmětu CR 021 Základy turismu v kombinované formě

Více

Management. kanceláří a agentur. M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták

Management. kanceláří a agentur. M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták Management kanceláří a agentur legislativní úprava činnosti cestovních kanceláří a agentur a ochrana spotřebitele funkční a procesní management

Více

Analýza produktu Eurovíkend

Analýza produktu Eurovíkend Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza produktu Eurovíkend BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lukáš TKANÝ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra cestovního ruchu CESTOVNÍ RUCH ZÁKLADY A PRÁVNÍ ÚPRAVA. Ivica Linderová

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra cestovního ruchu CESTOVNÍ RUCH ZÁKLADY A PRÁVNÍ ÚPRAVA. Ivica Linderová VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu CESTOVNÍ RUCH ZÁKLADY A PRÁVNÍ ÚPRAVA Ivica Linderová 2013 Ing. Ivica Linderová, PhD. CESTOVNÍ RUCH Základy a právní úprava 1. vydání Vydala

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. 2009 Praha, červenec 2009 Obsah: Obsah:...2 1 Význam zpracování

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

MÍSTNÍ, NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ MARKETING DESTINACE

MÍSTNÍ, NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ MARKETING DESTINACE MÍSTNÍ,NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍMARKETING DESTINACE MÍSTNÍ, NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ MARKETING DESTINACE Autor: Ing. Monika Palatková, PhD. Euroconsultants, s.r.o. Praha 2007 1/170 Místní, národní a mezinárodní

Více

Návrh tvorby webových stránek destinace

Návrh tvorby webových stránek destinace Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra regionální ekonomie a správy Návrh tvorby webových stránek destinace Andrea Holešinská 2005 Ing. Andrea Holešinská Tento studijní text byl

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více