Fluorescenční mikroskopie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fluorescenční mikroskopie"

Transkript

1 Fluorescenční mikroskopie Mgr. Jan Černý PhD. Oddělení vývojové biologie, Katedra fyziologie živočichů, Přírodovědecká fakulta UK v Praze Klasická světelná mikroskopie sloužila po mnoho desetiletí jako jeden z hlavních nástrojů biologů při zkoumání živých objektů. Co se tímto způsobem dalo objevit a popsat, to bylo objeveno a popsáno - další pokrok vyžadoval technologické inovace, které by umožnily překonat limitace velikost rozlišitelných objektů pod úrovní nejkratší vlnové délky viditelného světla a simultánní sledování několika buněčných struktur, pokud možno v živých buňkách. Průlomem v překonání velikostní limity byl objev elektronové mikroskopie, kde fotony jsou nahrazeny elektromagnetickým vlněním, velice citlivé simultánní pozorování několika struktur s mnoha různými aplikacemi umožnil objev fluorescenční mikroskopie, revolucí při aplikaci Obr.1. Příklady některých fluoroforů s příslušnými excitačními a emisními vlnovými délkami (upraveno dle Alberts a kol. Molecular Biology of the Cell.) DAPI interkaluje do struktury DNA, GFP zelený fluorescenční protein, FITC fluorescei n isothiokyanát oblíbený fluorofor snadno kovalentně modifikující např. protilátky), Cy3, Cy5 a Alexa 568 fluorofory vyvinuté specielně pro fluorescenční mikroskopii vysoce fotostabilní a s vysokou účinností fluorescenc e.

2 fluorescenční mikroskopie na živé buňky bylo využití zeleného fluorescenčního proteinu molekulárně-biologickými technikami připojeného k různým buněčným proteinům. Klíčovým termínem fluorescenční mikroskopie je fluorofor látka, která je schopná absorbovat světlo určité vlnové délky a následně emitovat světlo o delší vlnové délce. Světlo různých vlnových délek je možné od sebe oddělit pomocí filtrů do okuláru tak může proniknout pouze pozitivní emitovaný signál na černém pozadí (excitující záření je odfiltrováno), čímž se výrazně zvyšuje citlivost celé techniky. Fluorofory jsou detekovány pomocí fluorescenčního mikroskopu přístroje, který je velice podobný klasickému světelnému mikroskopu odlišností je doplnění o velice silný zdroj světla a dva typy filtrů. První sada filtrů je umístěna mezi zdroj světla a vzorek (umožňuje excitovat jednotlivé fluorofory světlem o vybraných vlnových délkách), druhá pak vpouští do objektivu světlo, které bylo emitováno příslušným fluoroforem. Obr.2. Příklad detekce využívající fluorofo r schopný přímo vazby na buněčnou strukturu ( DAPI se váže na DNA) a faloidin vážící se na polymerovaný aktin (modifikovaný fluoroforem TRITC). Otlakový preparát myšího varlete, fixovaný 4% formaldehydem, permeabilizovaný pomocí 0,1% Tritonu X-100. Čas přípravy tohoto preparátu je cca 1h. Na obrázku je dobře viditelná spermatogeneze doprovázená kondenzací chromatinu a transformací aktinového skeletu v srpkovité útvary. Fluorescenční mikroskopie je dnes nejčastější metodou pro detekci specifických molekul (např. proteinů, lipidů, oligo- nebo polysacharidů i konkrétních sekvencí DNA a RNA) v buňkách bez nezbytnosti jejich destrukce a biochemické frakcionace. Trikem, jak získat specifické reagencie pro rozpoznání jednotlivých struktur v buňce, použitelné pro fluorescenční mikroskopii, je využít protilátky a kovalentně na ně navázat vhodně zvolený fluorofor. Dnes máme k disposici několik desítek různých vesměs heterocyklických sloučenin, které se od sebe liší absorpčními i emisními vlnovými délkami. Touto paletou fluoroforů je možné pokrýt celé spektrum viditelného světla (s přesahy do ultrafialové

3 a infračervené oblasti) a s využitím příslušných filtrů je možné simultánně nezávisle pozorovat několik struktur. Každá struktura je obarvena specifickou reagencií (např. monoklonální protilátkou) s kovalentně navázaným fluoroforem s příslušnými absorpčními a emisními charakteristikami. Záření z jednotlivých fluoroforů je možné oddělit pomocí příslušných filtrů. Klasickým příkladem je detekce jádra pomocí fluorescenční látky interkalující do struktury DNA (DAPI modrá emise), detekce aktinového cytoskeletu pomocí látky pevně se vázající na polymerovaný aktin s kovalentně navázaným fluoroforem (např. faloidin./tritc červená emise) a konečně detekce tubulinového cytoskeletu pomocí specifické protilátky označené zeleným fluoroforem např. FITC. Obr.3. Příklad detekce kombinující DAPI, faloidin/tritc (viz obr.2 ) s monoklonální protilátkou proti tubulinu. Buňky buněčné linie HeLa (odvozené od adenokarcinomu děložního krčku před více než 50 lety) byly narostlé na krycím sklíčku, fixované 4% formaldehydem, permeabilizované 0,1% Tritonem X-100, blokované 1% roztokem bovinního sérového albuminu BSA a barvené kromě výše zmíněných barviv primární protilátkou proti tubulinu (myší monoklonální), která se po vazbě na příslušný antigen/epitop vizualizovala pomocí sekundární protilátky kovalentně modifikované fluoroforem Alexa 488. Mikroskop je zaostřen na dělící se buňky, které mají více-méně tvar koule, interfázické ploché buňky jsou pod rovinou ostrosti. Buněčný biolog si dnes může vybrat z celé plejády fluoroforů, které se samy vážou na buněčné struktury např. výše zmíněné DAPI na DNA. Dále může zvolit reagencie, které byly připraveny kovalentním spojením vhodného fluoroforu a látky, o níž je prokázána specifická vazba na určitou buněčnou strukturu (celá řada biologicky aktivních látek např. toxinů s příkladem faloidinu jedu muchomůrky zelené, který se specificky a pevně váže na polymerovaný aktin). Běžně je využíváno nepřeberné množství značených protilátek ať již monoklonálních tak polyklonálních.

4 Ob r.4. Otiskový preparát myší sleziny. Slezina je krvetvorný orgán, kde dochází k diferenciaci B-lymfocytů. B-lymfocyty (buňky produkujíc í protilátky) byly detekovány pomocí kozí sekundární protilátky (protilátky proti protilátce) rozpoznávajíc í myší imunoglobulin modifikované pomocí fluoroforu Alexa 488. Pro zachycení celkové histologické struktury folikulů a stromatu byl opět využit faloidin/tritc. Sekundární protilátky jsou připravovány imunizací protilátkami odlišného živočišného druhu. Nap ř. koza rozpozná myší protilátku jako cizorodou substanci a vytvoří proti ní protilátky Průlomem při aplikaci fluorescenční mikroskopie na živé buňky bylo využití zeleného fluorescenčního proteinu (GFP green fluorescent protein spektrum viz obr. 1). Informace pro tuto bílkovinu je součástí genomu medůzy Aqueoria, odkud je možné ji vyizolovat, upravit (častost využití jednotlivých synonymických kodonů je různá u savců a medůz, je možné zamezit dimerizaci, zvýšit kvantový výtěžek, obměnit absorpční a emisní charakteristiky vše se děje cílenou mutagenezí příslušného genu) a připojit ji ke genetické informaci kódující konkrétní bílkovinu, jejíž osud v buňce nás zajímá. Takto upravený gen vneseme zpět do buňky, protein je syntetizován spolu se svítící značkou, díky níž můžeme sledovat jeho lokalizaci a dynamiku v buňce. Dnes nejsme omezeni jen na jeden barevný odstín, cílenou mutagenezí vzniklo několik odstínů odvozených od GFP, navíc byly využity i geny jiných druhů např. korálů. Vedle sebe můžeme do jedné buňky vnést několik genových konstruktů kódujících několik různě barevně označených proteinů a simultánně sledovat jejich osud v buňce. Obr.5. Terciální struktura zeleného fluorescenčního proteinu. Tato molekula má charakteristické soudečkovité uspořádání vytvořené antiparalelním i β-listy (upraveno dle Alberts a kol. Molecular Biology o f the Cell.)

5 Biologická technologie dnes není omezena na prosté vnášení genů do buněčných kultur umožňuje též vytváření geneticky modifikovaných organismů, které ve svém genomu nesou informaci vytvořenou (nebo jen pozměněnou) rukama genového inženýra. V současné době existuje velké množství transgenních organismů, které ve svém genomu nesou informace pro proteiny označené některou variantou fluorescenčního proteinu některé i v několika barvách. Pro pozorování živých buněk se s výhodou používá modifikace fluorescenční mikroskopie zvaná konfokální mikroskopie. Nevýhodou klasické fluorescenční mikroskopie je to, že okem (popř. kamerou nebo fotoaparátem) při sebelepším zaostření detekujeme též část světelného signálu pod a nad rovinou ostrosti. Výhodou konfokální mikroskopie je to, že získáváme ostrý obraz obsahující informaci (příslušné emitované fotony) pouze z roviny ostrosti. Nevýhodou konfokální mikroskopie je to, ze pro získání využitelně silných signálů vyžaduje mimořádně silné zdroje světla typu laserů a speciální technologii detekce fotonů z roviny ostrosti, což se odráží v ceně příslušného vybavení, které je 5-10x dražší než je tomu u klasické fluorescenční mikroskopie. Obr.6. 3D rekonstrukce dendritické buňky diferencované z kostn í dřeně geneticky modifikované myši, v níž byl gen pro MHC glykoprotein II třídy (klíčová molekula účastnící se tzv. antigenní prezentace) nahrazen verzí s připojeným GFP. Genetickou manipulací byla připravena tzv. MHCII.třídy-GFP knock-in myš, v níž se proteinový hybrid MHC II.třídy-GFP produkuje jen ve správných buňkách (profesionální antigen-prezentující buňky dendritické buňky, makrofágy, dendritické buňky)ve správném množství. Pomocí konfokáln í videomikroskopie je možné nap ř. zachytit translokaci zeleného signálu z endozomální lokalizace na buněčný povrch po aktivaci příslušných buněk nap ř. po aplikaci složek bakteriálních buněčných stěn. Zelen ě je zachycen endozomální systém vizualizovaný pomocí MHC II. třídy GFP, červeně mikrotubulární cytoskelet (monoklonální protilátka proti tubulinu), modré jádro (DAPI).

6 Možnosti pozorování struktur v živých buňkách není omezena jen na expresi hybridních fluorescenčních proteinů. Existuje celá řada reagencií, které pronikají přes plasmatickou membránu do buněk a zde se dle své chemické povahy akumulují v charakteristické lokalizaci. Příkladem těchto molekul jsou např. tzv. lysotrackery (akumulované v kyselých organelách pozdních endozómech a lysozómech), mitotrackery (lokalizované do mitochondrií) nebo ER-tracker (lokalizace v endoplazmatickém retikulu). Při použití doporučené koncentrace těchto látek není nijak výrazně ovlivněna fyziologie pozorovaných buněk a je možné je sledovat v živých buňkách po poměrně dlouhou dobu v řádu hodin. Vzhledem k tomu, že existují různé barevné odstíny od výše zmíněných trackerů je možné je kombinovat a pozorovat simultánně např. zelené mitochondrie a červené lysozómy. Tento systém může být ještě doplněn o modře zbarvené jádro, pro jehož detekci může být využita reagencie z rodiny molekul označovaných Hoechst, které podobně jako DAPI interkalují do struktury DNA, na rozdíl od DAPI však některé z nich pronikají přes intaktní plazmatickou membránu. Obecnou komplikací fluorescenční mikroskopie je to, že fluorofory jsou intenzivním zářením rozkládány a ztrácejí schopnost absorpce a emise tzv. fotobleaching. Při absorpcích a následných emisích navíc dochází k uvolňování volných radikálů, které mohou poškozovat fluorofory, způsobovat tak fotobleaching a v neposlední řadě negativně ovlivňují životaschopnost buněk. Při práci se živými buňkami je proto zásadní (zvláště pro dlouhodobá pozorování) omezit jejich expozici světelným zářením z vysokoenergetických zdrojů. Toho je možné dosáhnout využitím clon vpouštějících do objektu excitační světlo pouze při expozici a co nejcitlivějších kamer nebo fotonásobičů. Standardní součástí fluorescenční mikroskopie je využití software pro obrazovou analýzu, který umožňuje zpracovávat obrazový výstup kvantitativním i kvalitativním způsobem..

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 Projekt ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE, v rámci kterého je tato příručka vydána, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

Laboratorní cvičení z obecné mikrobiologie

Laboratorní cvičení z obecné mikrobiologie MIKROSKOPY Mikroskopická technika je neodmyslitelnou součástí praktické mikrobiologie a mikroskop patří k základnímu vybavení každé laboratoře. 1. Popis zařízení Mikroskop je vlastně soustava čoček o jedné

Více

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE VÁCLAV ŠVORČÍK Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha, e-mail: vaclav.svorcik@vscht.cz V této práci jsou

Více

OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP

OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP 2005 OBSAH 1. Úvod do mikrobiologie - postavení a místo mikroorganismů v

Více

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie Nestačí vědět, vědění se musí použít Goethe Tato skripta jsou určena pro studenty biologických oborů. Soustředí se na vybrané kapitoly z obecné virologie. Nekladou si

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Masarykova univerzita Lékařská fakulta Imunohistochemická diagnostika nemalobuněčných karcinomů plic v bronchiální mikroexcizi Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Vedoucí diplomové práce: MUDr.

Více

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY. Číslo 2

GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY. Číslo 2 GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA INFORMAČNÍ LISTY Číslo 2 Sponzor Ceny Genetické společnosti Gregora Mendela *** Informační listy číslo 2, Vydává Genetická společnost Gregora Mendela Redakční rada

Více

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek Smrt jako součást života biologická olympiáda 2008 2009, 43. ročník přípravný text pro kategorie A, B Národní institut dětí a mládeže

Více

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO rozdělení metod pro mikrobiologické zkoušení potravin přehled rychlých metod detekce

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

diagnostika in vitro Vysokorychlostní buněčný sorter MoFlo Astrios EQ Počítání dendritických buněk pomocí automatického buněčného analyzátoru Vi-Cell

diagnostika in vitro Vysokorychlostní buněčný sorter MoFlo Astrios EQ Počítání dendritických buněk pomocí automatického buněčného analyzátoru Vi-Cell in vitro diagnostika Vysokorychlostní buněčný sorter MoFlo Astrios EQ Počítání dendritických buněk pomocí automatického buněčného analyzátoru Vi-Cell Význam stanovení vitaminu D v rutinní praxi Rozšiřujeme

Více

RNA temná hmota v našich buňkách

RNA temná hmota v našich buňkách RNA temná hmota v našich buňkách věda 19 kolem nás co to je Historie Ústavu molekulární genetiky AVČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od ddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) Chronická lymfocytární leukemie (CLL) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA INFORMACE PRO PACIENTY Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER

G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER Studijní opora pro posluchače navazujícího magisterského studia biologie v kombinované formě na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

KRIMINALISTICKÉ STOPY OBSAHUJÍCÍ INFORMACI O VLASTNOSTECH VNITŘNÍ STAVBY (STRUKTURY) NEBO VNITŘNÍHO SLOŽENÍ OBJEKTU

KRIMINALISTICKÉ STOPY OBSAHUJÍCÍ INFORMACI O VLASTNOSTECH VNITŘNÍ STAVBY (STRUKTURY) NEBO VNITŘNÍHO SLOŽENÍ OBJEKTU Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr.h.c. Policejní akademie ČR Praha KRIMINALISTICKÉ STOPY OBSAHUJÍCÍ INFORMACI O VLASTNOSTECH VNITŘNÍ

Více

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6.

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6. Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY (přednášky pro magisterské studium) 1. ÚVOD...3 1.1. Význam kapilární elektroforézy...3 1.2. Historický vývoj...5 1.3. Různá prostředí pro elektroforézu...7

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Bakalářská práce Olomouc 2012 Zuzana Staníčková Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra buněčné biologie a genetiky Cytogenetika a molekulární cytogenetika

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

Textilní senzory - detekce UV záření

Textilní senzory - detekce UV záření Textilní senzory - detekce UV záření Martina, Viková, ng. LMBV KTM FT TU Liberec, martina.vikova@vslib.cz Abstrakt Jednou z možností ochrany organismu před působením nadměrných dávek UV záření je použití

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Obsah: 1. Iontová hypotéza klidového a akčního potenciálu

Obsah: 1. Iontová hypotéza klidového a akčního potenciálu POZNÁMKY K IONTOVÉ TEORII DRÁŽDIVOSTI A SYNAPTICKÉHO PŘENOSU (verse prosinec 2002) Prof. RNDr.František Vyskočil, DrSc. Určeno jako doplňkový text pro přednášky Neurobiologie a Molekulární základy dráždivosti

Více

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

Více

Inaktivace mikroorganismů působením nanočástic železa nulové valence

Inaktivace mikroorganismů působením nanočástic železa nulové valence Komise: Předseda: Členové: Biotechnologie I (přednášková) Knihovna ústavu, 9.00 hod. doc. Ing. Pavel Dostálek, CSc. Dr. Ing. Petra Patáková Ing. Martin Halecký, Ph.D. Ing. Lucie Siříšťová, Ph.D. Studenti:

Více

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK Martina Kubecová a kolektiv ONKOLOGIE Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK 2011 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF a FNKV Martina

Více