Nové aplikační možnosti použití rentgenové projekční mikroskopie a mikrotomografie pro diagnostiku předmětů kulturního dědictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové aplikační možnosti použití rentgenové projekční mikroskopie a mikrotomografie pro diagnostiku předmětů kulturního dědictví"

Transkript

1 Nové aplikační možnosti použití rentgenové projekční mikroskopie a mikrotomografie pro diagnostiku předmětů kulturního dědictví Klíma Miloš., Sulovský Petr Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně Použití rentgenového záření k diagnostice materiálu různých objektů již patří po řadu desítek let ke zcela nepostradatelným součástem našeho života. Tato diagnostická metoda má rovněž velmi široké uplatnění při ochraně předmětů kulturního dědictví. V současnosti si již prakticky nemůžeme ani představit, že bychom započali konzervační zákroky zvláště u archeologických předmětů kovového charakteru bez diagnostiky stavu materiálu technickým rentgenem. Málo kdo však ze specialistů v oboru konzervování-restaurování má zkušenosti s nejnovějšími směry aplikací rentgenového (RTG) záření při diagnostice předmětů kulturního dědictví RTG projekční mikroskopií a mikrotomografií. Na základě pracovní návštěvy u jednoho z výrobců této přístrojové techniky (firma Feinfocus, Německo obchodní zástupce v ČR firma Testima, Praha - jsme měli vzácnou příležitost odzkoušet si tyto metody za přítomnosti firemních expertů na řadě vzorků z oblasti předmětů kulturního dědictví a mineralogie. V tomto příspěvku uvádíme naše nové poznatky na vybraných příkladech. RTG projekční mikroskopie Rentgenové záření je ionizující elektromagnetické záření, proud fotonů, o energii řádově desítek až stovek kev. Typické rozmezí vlnových délek je až 10-8 m. Přirozenými zdroji jsou hlavně hvězdy; uměle lze rentgenové záření získat v rentgenové trubici dopadem urychlených elektronů na anodu rentgenové lampy (zdroj primárního rentgenového záření). Při ozařování látek primárním rentgenovým zářením dochází k interakci RTG záření a látky, kdy záření je látkou pohlcováno v závislosti na složení a struktuře materiálu. V závislosti na tloušťce materiálu může část RTG záření projít objektem a poskytnout nám tak informaci o vnitřní stavbě předmětu. Rentgenové záření způsobuje vybuzení sekundárního (fluorescenčního) rentgenové záření v látkách, může rovněž působit druhotné záření látek v optickém oboru (luminiscence), zčernání fotografické emulze, ovlivňuje živou i neživou hmotu. Využívá se např. v rentgenové strukturní a spektrální analýze, v lékařství, radiační chemii a defektoskopii. Princip RTG zobrazování vnitřní stavby materiálu předmětů je založen na výše uvedeném principu prozařování materiálu rentgenovým zářením a zobrazením jeho prošlé části na plochu vhodného detektoru, jež je citlivý na toto záření (fotografická deska, luminiscenční převaděč obrazu, resp. v současnosti již polovodičové CCD prvky). Princip projekční rentgenové mikroskopie je založen na standardní zobrazovací RTG metodě, kdy přiblížením prozařovaného materiálu blíže ke zdroji RTG záření dochází na detektoru prošlého záření k zobrazení stále menšího a menšího výseku materiálu, ale s vyšším rozlišením (zvětšením) jeho zobrazované části (viz obr.1). Zdroj RTG záření se však musí blížit kvůli dobré ostrosti obrazu k ideálnímu bodovému zdroji (rozměry řádově µm).

2 RTG Obr.1: Princip projekční RTG mikroskopie (Feinfocus). Při použití současné zobrazovací techniky je možné získat RTG obraz předmětu v reálném snímacím čase, tj. v kontinuálním režimu snímání lze zobrazovat předmět pod různými úhly a detaily, otáčet s ním a prohlížet si jej včetně zvětšování potřebných detailů v reálném čase. Proces monitorování lze zaznamenávat formou ukládání vybraných obrazů nebo jako videosoubor na PC, kde je možné tyto informace dále v klidu zpracovávat. Příkladem může být silně zkorodovaný archeologický předmět (železo) obr.2. A) 82 mm B) C) Obr.2: Příklad použití RTG projekční mikroskopie k diagnostice struktury silně zkorodovaného archeologického předmětu ze železa: A) fotografie předmětu B) RTG snímek předmětu - zobrazená tmavá část materiálu je zachovalé kovové jádro předmětu, ostatní světlejší část jsou již jen korozní sloučeniny. C) RTG snímek předmětu (detail struktury) - snímky byly získány v reálném kontinuálním zobrazovacím procesu zvětšování detailu zobrazovaného předmětu (přibližování předmětu ke zdroji RTG záření).

3 Obr.3: Příklad použití RTG projekční mikroskopie k diagnostice struktury fosilií (Ammonite) A celkový pohled, B zvětšený detail. (Feinfocus) Obr.4: Příklad použití RTG projekční mikroskopie k diagnostice vnitřní struktury biologických vzorků (hmyz) A celkový pohled, B zvětšený detail hlavy. (Feinfocus)

4 RTG mikrotomografie RTG mikrotomografie je nová nedestruktivní technika zobrazující s vysokým rozlišením vnitřní stavbu vzorků - trojrozměrná RTG mikroskopie. Tato metoda využívá principu projekční RTG mikroskopie pouze v s tím rozdílem, že probíhá v 3D rozměru. Může tedy být využíváno stejné zařízení jako v předchozím případě pouze s dalšími doplňujícími prvky (obr.6). Princip: Vzorek se umístí na velmi stabilní rotující stolek nebo je uchycen do rotujícího manipulátoru a je ozařován intenzivním svazkem rentgenového záření (obr.5). Prošlé záření dopadá na CCD detektor, který registruje jeho intenzitu s vysokým rozlišením - výsledný záznam se podobá klasickému rentgenovému snímku. Vzorkem se pootočí o velmi malý úhel (např. 1o) a proces se opakuje, dokud nedostaneme sadu 360 radiogramů. Poté se předmět případně posune ve směru osy z o další část snímaného řezu předmětem a celý proces se opakuje dokud není celá Obr.5 potřebná oblast předmětu nasnímána. Pomocí matematické techniky zvané zpětná projekce se tyto snímky konvertují na trojrozměrný obraz, složený z miliónů malých krychliček (voxelů); každá z nich představuje určitou část vzorku a informaci o tom, jak tento objem absorbuje rtg záření. V současnosti lze již dosahovat rozlišení: lepší než 1 µm. Za použití dalších vizualizačních programů lze dále vyhodnocovat takto získaný 3D obraz. Např. libovolným místem předmětu lze provádět řezy materiálem včetně rotace takto vzniklého útvaru (lze si jej prostorově prohlédnout), ve struktuře předmětu lze zvýraznit pouze určité části mající stejnou intenzitu pohlcení RTG záření, resp. určitý rozsah pohlcení ( vytažení kontrastní struktury pouze těch částí materiálu, které mají stejné nebo blízce obdobné vlastnosti, resp. chemické složení) apod.. Možné využití: Zjišťování vnitřní stavby předmětů (struktura a rozložení zkorodovaného a nezkorodovaného materiálu, pórovitost, homogenita, trhliny, oslabená místa, hloubka a rovnoměrnost penetrace konzervačních látek, vlhkosti). Obr.6: Zařízení firmy Feinfocus k 2D/3D RTG projekční mikroskopii (µct FOX).

5 A) Obr.7: Příklad použití 3D RTG projekční mikroskopie (mikrotomografie) na archeologickém železe (předmět z obr.2): A) 2D boční průmět s vyznačením počítačově zpracovaných řezů v xy rovině (posun v ose z) B) jednotlivé počítačově zpracované řezy v xy rovině předmětem. y x z B) y x

6 A) z x y Obr.8: Dále počítačově zpracovávaný výřez struktury železného předmětu (RTG obraz): A) výseč s osami xyz B) natáčení s výřezem. B)

7 Další příklady použití RTG mikrotomografie (firma SkyScan, Belgie - Papír Kostka zledovatělého sněhu Obr.9 Obr.10 (1,2 x 1,5 mm) Obr.11: Mikrofosilie řez strukturou. Obr.12: 3D rekonstrukce řezu geologickým vzorkem. Obr.13: Odřezek dřeva: A) řez strukturou, B) detail A) B)

8 Na základě pracovní návštěvy u jednoho z výrobců přístrojové techniky RTG mikrotomografie (firma Feinfocus, Německo), kde jsme měli vzácnou možnost si odzkoušet za přítomnosti firemních expertů řadu vzorků z oblasti předmětů kulturního dědictví a mineralogie, lze naše zkušenosti s touto metodou ve stručnosti charakterizovat přibližně následujícím způsobem: Výhody metody: Předměty není třeba nijak upravovat lze je pozorovat v jejich přirozeném stavu (avšak relativní - v závislosti na charakteru předmětů, rozměrech a požadovaném zvětšení při monitorování) Předměty lze v 2 D projekčním módu monitorovat v reálném čase ( živě ) včetně možného záznamu na různá média Předměty lze po počítačové rekonstrukci v 3D módu detailně studovat provádění řezů předmětem v libovolném směru další možné digitální zvětšení detailů obrazu separace různých částí předmětu (prostorově, materiálově nebo strukturně dle úrovně intenzity absorbovaného RTG záření) Na základě vyhodnocení získaných údajů lze získat zcela nové informace o stavu zachování předmětu, jeho tvaru, struktuře, složení, reliéfu apod. a následně lze navrhnout a optimalizovat konzervační zásah na předmětu (průběh konzervace každý význačnější krok - lze s výhodou zpětně kontrolovat a vyhodnocovat). Omezení metody: Zvětšení: maximální, resp. minimální zvětšení určeno vzdáleností zdroje RTG záření od osy otáčení předmětu vzhledem velikosti rotujícího předmětu (tj. rotující předmět kolem své osy otáčení nesmí narazit do zdroje RTG záření, resp. do detektoru) maximální zvětšení určeno velikostí rotujícího předmětu, který musí kolem své osy otáčení trvale setrvávat v kuželovém svazku RTG záření a současně v zorném poli detektoru (viz obr.5). Charakter předmětů: hmotnost (podle typu přístroje a manipulátoru do cca 10 kg v 2D módu, do cca 2 kg v 3D módu) rozměry (podle typu přístroje a manipulátoru do cca 30x40x30 cm) struktura a složení (předměty musí mít kontrastní strukturu pro absorpci RTG záření a současně takové rozměry, aby nedocházelo k úplnému pohlceni RTG záření). Doba snímání: - pro 3D mód při požadavku dobrého rozlišení trvá doba snímání a vyhodnocování řadu hodin (pro 2D mód monitorování probíhá v reálném čase). Příklady problematické diagnostiky předmětů (v 3D modu): lokální detaily rozměrnějších předmětů na povrchu nebo uvnitř objemu předmětu tenké vrstvy na mnohonásobně tlustší podložce

9 předměty o velmi rozdílné absorpci RTG záření při rotaci kolem osy otáčení (jeden rozměr kolem osy otáčení je podstatně větší než rozměr druhý, tj. např. tvar desky vzniká přesvícení snímku ve směru menšího rozměru ) nelze diagnostikovat předměty, jejichž rozměry vzhledem absorpci materiálu již zcela pohlcují RTG záření (resp. jeden rozměr vzhledem k ose otáčení) pro velká zvětšení (rozlišení na úrovni jednotek µm) je nutné odebrat z originálních předmětů vzorky a vhodně je upravit Zhodnocení metod: Dle našeho názoru jsou tyto nové nedestruktivní metody diagnostiky struktury materiálů mimořádně vhodné pro studium a dokumentaci předmětů kulturního dědictví. Nicméně současný stav řešení zobrazovací přístrojové techniky používané u RTG mikrotomografu (včetně 3D zobrazovacích programů) má ještě svá určitá omezení daná zvláště tradicí doposud nejvíce používaných aplikací v oblasti monitorování mikroelektronických součástek. Na základě podobných zkušeností z minulosti u obdobných diagnostických nebo zobrazovacích technik lze předpokládat, že tyto uživatelské nedostatky mohou být poměrně rychle alespoň z části odstraněny (celkový vývoj oboru i potřeby rozvoje dalších aplikací). RTG projekční mikroskopie (zobrazovací 2D mód) je dle našich zkušeností zcela jedinečná zvláště vzhledem k možnostem zobrazování předmětů i jejich detailů (mikrostruktury) v reálném čase. Vzhledem k finanční náročnosti těchto metod však lze předpokládat, že se uchytí pouze ve velkých muzeích národního charakteru nebo ve význačnějších centrech, resp. institutech zabývajících se ochranou kulturního dědictví. Poděkování: Výsledky získány za přispění finanční podpory výzkumného záměru MSM a firem Feinfocus, Německo a Testima, Praha.

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty.

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty. 2.snímek Historie rentgenového záření Na počátku vzniku stál německý fyzik W.C. Röntgen (1845-1923). V roce 1895 objevil při studiu výbojů v plynech neznámý druh záření. Röntgen zkoumal katodové záření,

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

Kontrolně inspekční činnost v údržbě

Kontrolně inspekční činnost v údržbě Kontrolně inspekční činnost v údržbě objektivní a subjektivní metody nedestruktivní defektoskopie Cíle kontrolně inspekční činnosti zjištění technického stavu objektu (diagnóza) Dělení kontrolně inspekční

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA

CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA A ZPĚT Anna Macková 1 Úvod Současným vědeckým pozorováním jsou dostupné prostorové vzdálenosti v rozsahu přibližně 10 18 m 10 23 m. V následujícím přehledu jevů probíhajících

Více

KATALOG SLUŽEB 2011-12

KATALOG SLUŽEB 2011-12 APC, Certifikační sdružení pro personál Association for Personnel Certification KATALOG SLUŽEB 2011-12 Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9, tel.: +420 246 061 395, fax: + 420 246 061 399 KVALIFIKACE A CERTIFIKACE

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program CK - 1. výzva, 2. stupeň veřejné soutěže. Centrum digitální optiky

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program CK - 1. výzva, 2. stupeň veřejné soutěže. Centrum digitální optiky Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program CK - 1 výzva, 2 stupeň veřejné soutěže PID: TE01020229 Centrum digitální optiky Program: TE - Program Technologické agentury

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV TEORETICKÉ FYZIKY A ASTROFYZIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Studium emisního spektra mlhoviny v okolí hvězdy HD 37776 Kamila Kovačíková Vedoucí diplomové práce: prof.

Více

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Elektromagnetické spektrum Poznámky & ilustrace Gymnázium F. X. Šaldy Honsoft Verze 1.0 listopad 2006 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické

Více

Podzimní škola ASTRA 26.10.- 31.10.2003

Podzimní škola ASTRA 26.10.- 31.10.2003 Podzimní škola ASTRA 26.10.- 31.10.2003 Program školy : neděle, 26.října 17.00-18.00 registrace hotel Krystal 18.30-22.00 seznamovací večírek s občerstvením, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 pondělí,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Ladislav Chmela ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Automatická

Více

Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů

Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů Petra Vávrová Úvod V současnosti se fotografický materiál (negativy, pozitivy, diapozitivy, ušlechtilé tisky, apod.) stává historicky

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

informace pro uživatele software Esri

informace pro uživatele software Esri informace pro uživatele software Esri Business Intelligence a GIS Sdílení geodat 2 20 11 GIS pro město Námi dodávané aplikace zajišťují vše potřebné pro účelné využití geografických dat v důležitých agendách

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MALÝ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM SMALL PHOTOVOLTAIC

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

UČÍME JADERNOU FYZIKU

UČÍME JADERNOU FYZIKU 92 UČÍME JADERNOU FYZIKU POZNÁMKY RNDr. ZDEŇKA BROKLOVÁ UČÍME JADERNOU FYZIKU Materiál je součástí vzdělávacího programu ČEZ, a. s., Svět energie Publikace vznikla ve spolupráci s MFF UK Praha. Odpovědný

Více

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí DALIBOR DVOŘÁK IVAN JANEČEK OSTRAVA 2012 Obsah 1 Základní poznatky a terminologie atomové fyziky a jaderné fyziky... 4 Atom...

Více

KRIMINALISTICKÉ STOPY OBSAHUJÍCÍ INFORMACI O VLASTNOSTECH VNITŘNÍ STAVBY (STRUKTURY) NEBO VNITŘNÍHO SLOŽENÍ OBJEKTU

KRIMINALISTICKÉ STOPY OBSAHUJÍCÍ INFORMACI O VLASTNOSTECH VNITŘNÍ STAVBY (STRUKTURY) NEBO VNITŘNÍHO SLOŽENÍ OBJEKTU Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr.h.c. Policejní akademie ČR Praha KRIMINALISTICKÉ STOPY OBSAHUJÍCÍ INFORMACI O VLASTNOSTECH VNITŘNÍ

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 oddělení polygrafie ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Porovnání reprodukční kvality ofsetového a digitálního tisku při použití podobných

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky

Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky Národní památkový ústav ústřední pracoviště Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky Praha 2011 1 Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky Ladislav Bezděk Karel Bobek Dalibor

Více

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Jiří Chýla a kolektiv 1 Výzkumný program Sekce fyziky elementárních částic je uskutečňován, obdobně jako je tomu v této oblasti fyziky na celém

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK Martina Kubecová a kolektiv ONKOLOGIE Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK 2011 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF a FNKV Martina

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA AUDITORIOLOGIE UČEBEN A DIDAKTICKÉ ASPEKTY PŘENOSU INFORMACÍ VE VYUČOVACÍM PROCESU TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Teze dizertační práce René Drtina 2006 Dizertační práce

Více