SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT."

Transkript

1 SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT Dagmar Jandová ŠKODA VÝZKUM, s. r. o., Tylova 57, Plzeň, ČR, Abstrakt Svarový spoj litých desek oceli 9Cr-1Mo byl zhotoven metodou TIG+E a žíhán při 740 C. Mikrostruktura byla sledována v tepelně ovlivněné zóně základního materiálu (TOO) i ve svarovém kovu. Dislokační substruktura a precipitační procesy v různých lokalitách byly porovnány s naměřenou tvrdostí. Byla pozorována obvyklá laťkovitá struktura s částicemi karbidu M 23 C 6 na hranicích zrn a subzrn a intragranulárním jemným precipitátem MX nebo M 2 X. Bylo sledováno rozložení jemného precipitátu a hrubých částic. Jemný precipitát byl v TOO identifikován jen ojediněle. Ve svarovém kovu se nacházel podstatně častěji a některé částice byly prokazatelně koherentní. Precipitační zpevnění ve svarovém kovu a vysoká hustota dislokací v blízkosti linie natavení přispívají k významnému růstu tvrdosti. 1. ÚVOD V současnosti je věnována velká pozornost snižování provozních nákladů tepelných elektráren, které stále představují hlavní zdroj elektrické energie. Důraz je kladem i na omezení škodlivých emisí. Oba požadavky je možné splnit zvýšením teploty a tlaku páry na vstupu do parních turbín. Dnes se teplota vstupní páry obvykle pohybuje v mezích 540 C C, ale uvažuje se o jejím zvýšení až na 650 C. Podmínky, při nichž teplota přesahuje 600 C a tlak 26 MPa se označují jako ultra super kritické parametry páry (USC). Očekává se, že u zařízeních pracujících za těchto podmínek stoupne účinnost z dnešních 35% na 42% až 43% a emise kysličníku uhličitého poklesnou přibližně o 20% [1] Pro výrobu zařízení pracujících v USC podmínkách se průběžně vyvíjejí nové progresivní oceli odolné vůči tečení a korozi. Vývoj se týká především materiálů pro nejvíce exponované díly, ke kterým patří vysokotlaké a středotlaké rotory a lopatky, vysokotlaká a středotlaká vnitřní tělesa a tělesa ventilů, vnitřní šrouby VT a ST těles a ventilových komor, trubky parovodů a přehříváků. Kritickými místy těchto součástí jsou svarové spoje. K perspektivním ocelím, které jsou uvažovány pro použití v USC podmínkách, patří především modifikované feritické 9%Cr oceli, z nichž se již osvědčila pro výrobu parovodního potrubí a v lité variantě pro výrobu tělesa turbíny a ventilů ocel P91. Svarovými spoji této oceli se zabývá i ŠKODA POWER, s. r. o. v Plzni [2]. Ve spolupráci se ŠKODA VÝZKUMEM, s. r. o. jsou žáropevné vlastnosti svarových spojů testovány při creepových zkouškách a je porovnáván jejich strukturní stav před a po creepové expozici. 2. POPIS EXPERIMENTU Zkušební svarový spoj litých desek o rozměrech 500 mm x 30 mm x 25 mm byl vyroben z oceli P91 o chemickém složení uvedeném v tabulce 1. Desky byly po austenitizaci při 1050 C po dobu 1,5 h žíhány za podmínek C / 1,2 h / ohřev na 750 C / 3,5 h / 1

2 vzduch. Svařování bylo provedeno ve ŠKODA POWER, s. r. o. metodou TIG+E (ruční svařování v ochranné atmosféře + obalenou elektrodou) s přídavným materiálem Thermatit MTS3 (elektroda) + Chromo 9 V (svarový kov SK) a s předehřevem na 200 až 250 C. Svarový spoj byl následně žíhán při 740 C 750 C. Tabulka 1. Chemické složení materiálů svarového spoje [hm.%]. Materiál C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V Al Nb N P91 0,10 0,41 0,22 0,015 0,006 0,06 0,10 9,03 0,98 0,25 0,003 0,08 0,0663 elektroda 0,126 0,61 0,24 0,007 0,002-0,67 8,93 0,99 0,18 0,007 0,069 0,058 SK 0,10 0,62 0,24 0,009 0,006 0,04 0,73 9,05 1,05 0,20 0,007 0,05 0,40 Ze svarového spoje byly zhotoveny vzorky pro zkoušky tečení, které dosud probíhají, a vzorky pro mikrostrukturní rozbor doplněný měřením tvrdosti podle Vickerse. Mikrostruktura byla pozorována na metalografických výbrusech naleptaných v roztoku Vilella-Bain při využití světelné (SM) a řádkovací elektronové mikroskopie (ŘEM- Jeol JXM 840) a na fóliích v transmisním elektronovém mikroskopu (TEM-JEM 1200EX). K analýze pozorovaných částic byl použit rtg. energiově disperzní mikroanalyzátor INCA 300. HV TOO základní materiál svarový kov poloha vtisku [mm] TOO základní materiál Obr. 1. Makrostruktura svarového spoje a hodnoty tvrdosti podle Vickerse podél vyznačené linie v závislosti na vzdálenosti vtisku od okraje vzorku. Fig. 1. Macrostructure of a weld joint and the Vickers hardness dependency on distance of indentation from the edge of specimen.. 2

3 Fólie pro TEM byly zhotoveny následujícím postupem: Plátky odříznuté ze vzorku byly pečlivě označeny, tak aby nemohlo dojít k záměně jejich polohy ve vzorku a pak byly mechanicky zbroušeny na tloušťku 0,1 mm. Následné mírné elektrolytické vyleštění v pinzetě v 6% roztoku HClO 4 v ledové kyselině octové při teplotě 8 C a napětí 13 V sloužilo ke zvýraznění rozhraní svarového kovu a základního materiálu. Na takto vyleštěných plátcích bylo možné vymezit oblasti příslušející svarovému kovu, tepelně ovlivněným oblastem základního materiálu a materiálu neovlivněnému svarem. Z vybraných lokalit byly vyraženy terčíky 3 mm, které byly dále elektrolyticky leštěny tryskovou metodou v zařízení Tenupol II v 6% roztoku HClO 4 v metanolu při teplotě -50 až -60 C a napětí 24 V. 3. VÝSLEDKY A DISKUSE (a) (b) 75 µm Obr. 2. Mikrostruktura základního materiálu: (a) světelná mikroskopie, (b) ŘEM. Fig. 2. Microstructure of the base material: (a) light microscopy (LM), (b) scanning electron microscopy (SEM). Makrostruktura svarového spoje naleptaná v činidle Vogel a průběh tvrdosti měřené podél vyznačené linie je znázorněn na obr. 1. Tvrdost základního materiálu neovlivněného svarem je přibližně HV10 = 210. V TOO základního materiálu těsně pod linií stavení byla naměřena nejvyšší tvrdost HV10 = 236. Ve svarovém kovu dosahuje tvrdost hodnot 222 až 230. Mikrostruktura základního materiálu (ZM) neovlivněného svarem je tvořena vysoce popuštěným martenzitem se zřetelnými hranicemi původních austenitických zrn. Na naleptaném metalografickém výbrusu jsou v ŘEM rozlišitelné dva typy částic větší oválné či globulitické částice na hranicích původních austenitických zrn a martenzitických latěk a drobné částice nerovnoměrně rozptýlené uvnitř latěk (obr. 2). Na fóliích bylo možné v TEM pozorovat laťky martenzitu rozdělené dislokačními stěnami na subzrna. Na hranicíc latěk a subzrn se nacházejí hrubé karbidy M 23 C 6. Výjimečně jsou vyloučeny drobnější částice tohoto karbidu i uvnitř subzrn. V některých laťkách byl pozorován jemný precipitát (Cr,V) 2 C. Hustota dislokací ρ byla měřena v několika náhodně vybraných latˇkách. Byla určena průměrná hodnota se standardní odchylkou ρ = (2,7±1,0) m -2. Základní materiál je výrazně tepelně ovlivněn při svařování do vzdálenosti 1,5 až 3 mm. V tepelně ovlivněné zóně základního materiálu (TOO ZM) lze již na makroleptu rozlišit hrubozrnné (HZ TOO) a jemnozrnné oblasti (JZ TOO). V hrubozrnné zóně TOO bylo pozorováno jen nepatrné zhrubnutí struktury (obr. 3), hustota precipitátů 3

4 75 µm 75 µm (a) (a) (b) Obr. 3. Hrubozrnná TOO ZM: (a) světelná mikroskopie, (b) ŘEM. Fig. 3. Course grained HAZ: (a) light microscopy, (b) SEM. (b) Obr. 4. Jemnozrnná TOO ZM: (a) světelná mikroskopie, (b) ŘEM. Fig. 4. Course grained HAZ: (a) light microscopy, (b) SEM. viditelných světelném a řádkovacím elektronovém mikroskopu je nižší v porovnání se základním materiálem neovlivněným svarem. Během svařování zde došlo k rozpuštění jemných karbidů; částečně se rozpustily i hrubší karbidické částice. Po svaření zde byla pravděpodobně směsná martenziticko bainitická struktura, která se během žíhání svaru změnila na feriticko-karbidickou směs s relativně hrubými feritickými laťkami. Na hranicích původních austenitických zrn a feritických latěk se nacházejí hrubé částice karbidu M 23 C 6, které mají většinou orientační vztah s matricí blízký Kudrjumově-Sachsovu vztahu (110)α (111)M 23 C 6. Na elektronových difraktogramech svírá vektor příslušný reflexi 110 od feritu 4

5 s vektorem reflexe 111 od karbidické částice obvykle 5. Tuto orientaci mají částice M 23 C 6, které vznikají při transformaci γ α [3]. V některých laťkách během žíhání vyprecipitovaly drobné částice (Cr,V) 2 C a jemný karbid (karbonitrid) VC, sporadicky i drobné intragranulární karbidy M 23 C 6. Obr. 5. Mikrostruktura na rozhraní SK a ZM. Snímek TEM. Fig. 5. Microstructure at the interface of weld metal and base material. TEM micrograph. 5

6 Mikrostruktura v JZ TOO, tak jak se jeví ve světelném a řádkovacím elektronovém mikroskopu, ztrácí acikulární charakter. V nevýrazné struktuře feriticko-karbidické směsi bez zřetelných hranic zrn je podstatně vyšší počet hrubých i drobnějších částic než v HZ TOO (obr. 4). Z fóliích je zřejmé, že feritická matrice je opět tvořena laťkami s částicemi na hranicích zrn a subzrn. V jemnozrnné oblasti došlo během svařování k úplné reaustenitizaci a jen částečnému rozpuštění sekundárních fází, zejména hrubých částic M 23 C 6, které nemají významný orientační vztah k feritické matrici. Během žíhání došlo k růstu již přítomných karbidických částic, přibyly částice na hranicích, které vznikly při rozpadu zbytkového austenitu, a intragranulární precipitát. Tvrdost JZ TOO dosahuje hodnot přibližně 220 HV 10. Zpevnění je způsobeno zejména četnými hranicemi zrn a subzrn stabilizovanými částicemi precipitátu M 23 C 6. V oblasti HZ TOO ovlivněné při svařování teplotami vysoko nad A c3 a následně při kladení další housenky interkritickým ohřevem mezi teplotami A c3 a A c1, jsou původní austenitická zrna dekorována drobnými zrny s vysokou hustotou částic. Drobná zrna odpovídají reaustenitizovaným zrnům, která při ochlazení svaru transformovala na martenzit a při následném žíhání svaru se rozpadla na feriticko karbidickou směs. Výsledná struktura se vyznačuje nerovnoměrným rozložením karbidických částic i nerovnoměrnou hustotou dislokací. Na fólii zhotovené z oblasti rozhraní svarového kovu a základního materiálu bylo možné pozorovat mikrostrukturu těsně přiléhající k linii ztavení. Vedle relativně velkých zrn, zřejmě martenzitických desek s neuspořádanou spletí dislokací a s jemným precipitátem V(C,N), se nacházela zrna s malými subzrny téměř prostými dislokací. Jen sporadicky se zde vyskytovaly hrubé částice karbidu M 23 C 6 (obr. 5). Hustota dislokací určená z několika snímků TEM z okolí hranice ztavení se pohybuje v mezích ρ = (2,7 6,4) m -2. Podél hranice ztavení se střídají pásy relativně hrubozrnné a jemnozrnné struktury popuštěného martenzitu v souladu s tím jak byla struktura tepelně ovlivněna při postupném kladení housenek svarového kovu (SK). Svarový kov má strukturu popuštěného bainitu s relativně nízkou hustotou hrubých karbidických částic (obr. 6). Lze ji označit jako acikulární ferit s částicemi sekundárních fází, v němž se střídají hrubozrnná a jemnozrnná pásma v souladu s tepelným ovlivněním struktury při kladení jednotlivých housenek. Dislokační substruktura je tvořena hranicemi subzrn stabilizovanými částicemi karbidu M 23 C 6, u něhož byl prokázán stejný orientační vztah jako v základním materiálu, tzn. blízký Kudrjumově-Sachsovu vztahu. Specifický kontrast těchto částic tvořený Moiré proužky [4] je zřejmý na obr. 7. Hustota dislokací v subzrnech je relativně nízká ρ = (1,0 1,9) m -2. Na rozdíl od základního materiálu dochází uvnitř subzrn k intenzivní precipitaci karbidu/karbonitridu vanadu. 8. ZÁVĚR Svarový spoj litých desek vyrobených z oceli P91 byl ve stavu po svaření a žíhání podroben detailnímu mikrostrukturnímu rozboru, který bude sloužit k charakteristice výchozího stavu vzorků pro zkoušky tečení. Po ukončení creepových zkoušek budou posuzovány mikrostrukturní změny a budou hledány souvislosti s žárupevností svarového spoje. Studie je součástí výzkumného záměru MSM

7 LITERATURA (a) 75 µm [1] Staubli,M.E.-Mayer, K.H.-Kern, T.U.- Vanstone, R.W.: COST 501/COST 522, The European collaboration in advanced steam turbine materials for ultra efficient, low emission steam power plants, Proc. Parsons 2000, Advanced materials for 21 st century turbines and power plants, A. Strang et al. Eds., IOM, London 2000, p.98. [2] Folková, E.: Hodnocení svarových spojů žárupevných materiálů pro aplikace v energetice. In Sborník konference Metal 2004, Ostrava: Tanger, 2004, p.183. [3] Vodárek, V.: Fyzikální metalurgie modifikovaných (9-12)% Cr ocelí, VŠB TU Ostrava, Ostrava [4] Amerlinckx,S.-Dyck, D.-Landuyt, J.- Tendelo, G.: Handbook of microscopy I VCH Verlagsgesellschaft mbh, Weinhein, 1997, p.328. (b) Obr. 6. Svarový kov: (a) Snímek SM, (b) snímek ŘEM. Fig. 6. Weld metal: (a) LM micrograph, (b) SEM micrograph. 7

8 Obr. 7. Substruktura svarového kovu. Snímek TEM. Fig. 7. Substructure of weld metal. TEM micrograph. 8

ŽÁROPEVNOST A MIKROSTRUKTURA SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P91 CREEP RESISTANCE AND MICROSTRUCTURE OF STEEL P91 WELD JOINTS

ŽÁROPEVNOST A MIKROSTRUKTURA SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P91 CREEP RESISTANCE AND MICROSTRUCTURE OF STEEL P91 WELD JOINTS ŽÁROPEVNOST A MIKROSTRUKTURA SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P91 CREEP RESISTANCE AND MICROSTRUCTURE OF STEEL P91 WELD JOINTS D. Jandová, J. Kasl, V. Kanta ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 57, Plzeň, ČR jandova@skoda.cz

Více

Mikrostrukturní analýza svarového spoje oceli P92 po creepové expozici

Mikrostrukturní analýza svarového spoje oceli P92 po creepové expozici Mikrostrukturní analýza svarového spoje oceli P92 po creepové expozici Naděžda ŽVAKOVÁ, Petr MOHYLA, Zbyňek GALDIA, Flash Steel Power, a. s., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava - Martinov, Česká republika,

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

MIKROSTRUKTURA A ŽÁROPEVNÉ VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE OCELI P92 SVOČ FST 2009

MIKROSTRUKTURA A ŽÁROPEVNÉ VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE OCELI P92 SVOČ FST 2009 MIKROSTRUKTURA A ŽÁROPEVNÉ VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE OCELI P92 SVOČ FST 2009 Bc. Petr MARTÍNEK Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku

Více

HOMOGENNÍ A HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ SIMILAR AND DISSIMILAR WELD JOINTS OF CREEP-RESISTING STEELS

HOMOGENNÍ A HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ SIMILAR AND DISSIMILAR WELD JOINTS OF CREEP-RESISTING STEELS HOMOGENNÍ A HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ SIMILAR AND DISSIMILAR WELD JOINTS OF CREEP-RESISTING STEELS Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b Josef Čmakal b Jiří Sopoušek c Jiří Dubský d a

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Příprava metalografických výbrusů Odběr vzorků nesmí dojít k změně struktury (deformace, ohřev) světelný mikroskop pro dosažení požadovaných

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. 1,2 Ing. Martin Sondel, Ph.D. 1,2 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. 1,2 1 VŠB-TU Ostrava 2 Český svářečský ústav

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr Petr Hrachovina, Böhler Uddeholm CZ s.r.o., phrachovina@bohler-uddeholm.cz O svařování heterogenních

Více

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa doc. Ing. Jiří Janovec, CSc., Ing. Petr Ducháček ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Karlovo náměstí 13, Praha 2 Jiri.Janovec@fs.cvut.cz, Petr.Duchacek@fs.cvut.cz

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Vakuové tepelné zpracování a tepelné zpracování nástrojů 22. - 23.11. 2011 - Jihlava PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Katedra materiálu

Více

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu POROVNÁNÍ SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P92 PROVEDENÝCH RUČNÍM A ORBITÁLNÍM SVAŘOVÁNÍM Doc. Ing. Jiří Janovec 1, CSc., Ing. Daniela Poláchová 2, Ing. Marie Svobodová 2, Ph.D., Ing. Radko Verner 3 1) ČVUT v Praze,

Více

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ Petr HANUS, Michal KONEČNÝ, Josef TOMANOVIČ Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita

Více

Petr Kubeš. Vedoucí práce: Prof. Ing. Petr ZUNA, CSc. D. Eng. h.c. Konzultant: Ing. Jakub HORNÍK, Ph.D.

Petr Kubeš. Vedoucí práce: Prof. Ing. Petr ZUNA, CSc. D. Eng. h.c. Konzultant: Ing. Jakub HORNÍK, Ph.D. Kinetika růstu zrna a rekrystalizace při tvářecích režimech pro zpracování oceli SA 508 Kinetics of Grain Growth and Recrystallization during Forming Modes for Processing of Steel SA 508 Petr Kubeš Vedoucí

Více

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavní skupinu materiálů, pouţívanou pro výrobu

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

MIKROSTRUKTURNÍ PARAMETRY KOMBINOVANÉHO SVAROVÉHO SPOJE PO DLOUHODOBÉ VYSOKOTEPLOTNÍ EXPOZICI.

MIKROSTRUKTURNÍ PARAMETRY KOMBINOVANÉHO SVAROVÉHO SPOJE PO DLOUHODOBÉ VYSOKOTEPLOTNÍ EXPOZICI. PROMATTEN 20, Vidly, 3. 4.. 20 MIKROSTRUKTURNÍ PARAMETRY KOMBINOVANÉHO SVAROVÉHO SPOJE PO DLOUHODOBÉ VYSOKOTEPLOTNÍ EXPOZICI. Ing. Martin Sondel, Ph.D.,2, doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.,2, prof. Ing.

Více

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH CHARAKTERISTIK A VLASTNOSTÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKU Z UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ V SOUVISLOSTI S VLASTNOSTMI PRIMÁRNÍCH KONTISLITKU MONITORING THE STRUCTURE CHARACTERISTIC AND

Více

, Hradec nad Moravicí

, Hradec nad Moravicí ŽÁRUPEVNÉ VLASTNOSTI NÍZKOLEGOVANÉ OCELI 2,25%Cr-,6%W-0,25%V. CREEP PROPERTIES OF LOW-ALLOY STEEL 2,25%Cr-,6%W-0,25%V Jan Hakl, Tomáš Vlasák, Peter Brziak 2, Peter Zifčák 2 SVUM a.s., Areál VÚ Běchovice,

Více

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS Tomáš Vlasák 1, Jan Hakl 1, Jozef Pecha 2 1 SVUM a.s., Areál VÚ Běchovice, 190 11 Praha, ČR,

Více

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Český svářečský ský ústav s.r.o. VŠB Technická univerzita Ostrava Svařov ování betonářských ocelí (ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07 doc.

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST 2011 Bc. Miroslav Zajíček Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Kolejová vozidla procházejí

Více

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Stanovení teploty předehřevu osnova Teplota předehřevu-definice Trhliny za studena - vliv Tp na teplotní

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A MIKROLEGOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI LITÝCH MANGANOVÝCH OCELÍ

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A MIKROLEGOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI LITÝCH MANGANOVÝCH OCELÍ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A MIKROLEGOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI LITÝCH MANGANOVÝCH OCELÍ INFLUENCE OF HEAT TREATMENT AND MICROALLOYING ON MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF CAST MANGANESSE STEELS

Více

METALOGRAFICKÝ ROZBOR ŽELEZNÉHO POLOTOVARU Z TAVBY V REKONSTRUKCI PECE S TENKOU HRUDÍ PROVEDENÉ 14. 5. 2008 VE STARÉ HUTI U ADAMOVA 1

METALOGRAFICKÝ ROZBOR ŽELEZNÉHO POLOTOVARU Z TAVBY V REKONSTRUKCI PECE S TENKOU HRUDÍ PROVEDENÉ 14. 5. 2008 VE STARÉ HUTI U ADAMOVA 1 ZKOUMÁNÍ VÝROBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNOLOGIÍ ARCHEOLOGICKÝMI METODAMI METALOGRAFICKÝ ROZBOR ŽELEZNÉHO POLOTOVARU Z TAVBY V REKONSTRUKCI PECE S TENKOU HRUDÍ PROVEDENÉ 14. 5. 2008 VE STARÉ HUTI U ADAMOVA 1 JIŘÍ

Více

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s.

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. SN2STI04 29. 6. 2014 Bc., KLU144 1 Profil

Více

Jominiho zkouška prokalitelnosti

Jominiho zkouška prokalitelnosti Jominiho zkouška prokalitelnosti Zakalitelnost je schopnost materiálu při ochlazování nad kritickou rychlost přejít a setrvat v metastabilním stavu, tj. u ocelí získat martenzitickou strukturu. Protože

Více

Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí

Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí Drahomíra Janová, Jiří Merta, Karel Stránský Úvod Materiálovému rozboru byl podroben železný předmět pocházející z archeologického výzkumu z lokality

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny)

FÁZOVÉ PŘEMĚNY. Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny) FÁZOVÉ PŘEMĚNY Hlediska: termodynamika (velikost energie k přeměně) kinetika (rychlost nukleace a rychlost růstu = celková rychlost přeměny) mechanismus difúzní bezdifúzní Austenitizace Vliv: parametry

Více

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING 1 CHIPPER / VIKING 2 Charakteristika VIKING je vysoce legovaná ocel, kalitelná v oleji, na vzduchu a ve vakuu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Dobrá rozměrová stálost při tepelném zpracování

Více

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud: OK TUBRODUR 14.70 N 14700: T Z Fe14 Plněná elektroda pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotřebení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, půdou apod. Otěruvzdornost je

Více

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b František Hnilica b Josef Čmakal b Jiří Dubský c a KMAT FJFI ČVUT, Trojanova 13, 120

Více

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce

Více

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ JIŘÍ HÁJEK, PAVLA KLUFOVÁ, ANTONÍN KŘÍŽ, ONDŘEJ SOUKUP ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 Obsah příspěvku ÚVOD EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

Navařování korozivzdorných trvrdonávarů pro rotační díly plunžrů hydraulických lisů. Zbyněk Bunda

Navařování korozivzdorných trvrdonávarů pro rotační díly plunžrů hydraulických lisů. Zbyněk Bunda SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH PRACÍ FST 2007 Navařování korozivzdorných trvrdonávarů pro rotační díly plunžrů hydraulických lisů ABSTRAKT Zbyněk Bunda Navařování je nanášení kovové vrstvy na povrch výrobku

Více

þÿ V l i v v o d í k u n a p e v n o s t a s v ay i t vysokopevných martenzitických ocelí pro automobilové aplikace

þÿ V l i v v o d í k u n a p e v n o s t a s v ay i t vysokopevných martenzitických ocelí pro automobilové aplikace Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ B a k a l áy s k é p r á c e / B a c h e l o r ' s w o r k s K D P D F J P 2010 þÿ V l i v v o d í k

Více

Žáropevné oceli pro energetiku a jejich degradace

Žáropevné oceli pro energetiku a jejich degradace pro energetiku a jejich degradace JuveMatter 2011 Konference aplikovaného materiálového výzkumu 6. 9. 5. 2011, Jáchymov pro energetiku a jejich degradace Marie Svobodová 1 pro energetiku a jejich degradace

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě spolupráce s firmou Hofmeister s.r.o., řešením projektu FI-IM4/226. Místo,

Více

Homogenní svarový spoj supermartenzitické nerezavějící oceli typu 13Cr6Ni2,5Mo. Homogeneous Weldment of 13Cr6Ni2.5Mo Super-martensitic Stainless Steel

Homogenní svarový spoj supermartenzitické nerezavějící oceli typu 13Cr6Ni2,5Mo. Homogeneous Weldment of 13Cr6Ni2.5Mo Super-martensitic Stainless Steel Homogenní svarový spoj supermartenzitické nerezavějící oceli typu 13Cr6Ni2,5Mo Homogeneous Weldment of 13Cr6Ni2.5Mo Super-martensitic Stainless Steel Ing. Magdalena Šmátralová, Ph.D., Ing. Gabriela Rožnovská,

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS Rudolf Foret a Petr Matušek b a FSI-VUT v Brne,Technická

Více

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Hubáčková Jiřina a), Čížek Lubomír a), Konečná Radomila b) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta

Více

MOŽNOSTI ELEKTROLYTICKÉ PIPETY ELYANA 230 V METALOGRAFII POSSIBILITIES OF ELECTROLYTIC POLISHER ELYANA 230 FOR UTILIZATION IN METALLOGRAPHY

MOŽNOSTI ELEKTROLYTICKÉ PIPETY ELYANA 230 V METALOGRAFII POSSIBILITIES OF ELECTROLYTIC POLISHER ELYANA 230 FOR UTILIZATION IN METALLOGRAPHY MOŽNOSTI ELEKTROLYTICKÉ PIPETY ELYANA 230 V METALOGRAFII POSSIBILITIES OF ELECTROLYTIC POLISHER ELYANA 230 FOR UTILIZATION IN METALLOGRAPHY Abstrakt D. Jandová 1, F. Jandoš 2, J. Kasl 1 1 ŠKODA VÝZKUM,

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Ing. V. Kraus, CSc. 1 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ záměrné využívání fázových a strukturních přeměn v tuhém stavu ke změně struktury a tím k získání požadovaných mechanických nebo strukturních

Více

ŠKODA POWER a.s. Tylova 57, Plzeň, ČR.

ŠKODA POWER a.s. Tylova 57, Plzeň, ČR. NAVAŘOVÁNÍ ROTORŮ VE ŠKODA POWER a.s. THE WELD REPAIRS OF STEAM TURBINE ROTORS IN ŠKODA POWER a.s. Eva Folková Pavel Hránek Jiří Štumbauer ŠKODA POWER a.s. Tylova 57, 316 00 Plzeň, ČR. E-mail: eva.folkova@skoda.cz

Více

Teplotní režim svařování

Teplotní režim svařování Teplotní režim svařování Jednoduchý teplotní cyklus svařování 111- MMAW, s=3 mm, 316L, Jednoduchý teplotní cyklus svařování Svařování třením Složitý teplotní cyklus svařování 142- GTAW, s=20mm, 316L Teplotní

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_17

Více

Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů

Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů V. Vodárek Vítkovice-Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice 1. ÚVOD Návrhová životnost

Více

VLASTNOSTI A MIKROSTRUKTURA SIMULOVANÝCH PÁSEM TOO SVAROVÉHO SPOJE OCELI T 24

VLASTNOSTI A MIKROSTRUKTURA SIMULOVANÝCH PÁSEM TOO SVAROVÉHO SPOJE OCELI T 24 VLASTNOSTI A MIKROSTRUKTURA SIMULOVANÝCH PÁSEM TOO SVAROVÉHO SPOJE OCELI T 24 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc., VŠB-TU Ostrava, Český svářečský ústav s.r.o. Ing. Martin Sondel, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Český

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN )

VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN ) VLIV VODÍKU NA MATERIÁLOVÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI OCELI CM 5 (ČSN 415 142 ) Michal Valdecký, Petr Mutafov, Jaroslav Víšek, Pavel Bílek Vedoucí práce : Ing. Jana Pechmanová Poděkování podniku Poldi-Hütte

Více

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ Marie KOLAŘÍKOVÁ, Ladislav KOLAŘÍK ČVUT v Praze, FS, Technická 4, Praha 6, 166 07, tel: +420 224 352 628, email:

Více

E-B 321. EN ISO 3580: E Z (CrMoV) B 22

E-B 321. EN ISO 3580: E Z (CrMoV) B 22 E-B 321 EN ISO 3580: E Z (CrMoV) B 22 Pro svařování částí energetických zařízení především ze žáropevných ocelí typu CrMoV. Mechanické vlastnosti jsou zaručovány po doporučovaném tepelném zpracování. Předehřev:

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

NÁVRH TECHNOLOGIE POVRCHOVÉHO KALENÍ LASEREM U KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ FST

NÁVRH TECHNOLOGIE POVRCHOVÉHO KALENÍ LASEREM U KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ FST NÁVRH TECHNOLOGIE POVRCHOVÉHO KALENÍ LASEREM U KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Bc. Pavla Klufová Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Pro povrchové kalení

Více

SVAŽOVÁNÍ V E N E R G E T I C E

SVAŽOVÁNÍ V E N E R G E T I C E .'. i SVAŽOVÁNÍ V E N E R G E T I C E P l z e ň 25,-26.září 1979 - 3 - OBSAH: str,: Vlastnosti svarových spojů oceli typu O8Cr2,25HolNiNb ING.RUDOLF G-.ADIŠ, ING.MILAN GOTTWALD, JAROSLAV IVAN3K 5 Nízkoteplotní

Více

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o.

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o. PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o., Praha V důsledku dlouhodobého provozu za podmínek tečení vznikají ve svarových

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o.

Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o. Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o. Student: Bc. Lukáš Szkandera 2014 Společnost Český svářečský ústav s.r.o. Český svářečský ústav je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační

Více

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: Konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM

VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch a Pavel Stolař, Peter Jurči b a) Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha, Technická

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou

Více

PHYSICAL SIMULATION OF FORMING OF HIGH-ALLOYED STEELS. Petr Unucka a Aleš Bořuta a Josef Bořuta a

PHYSICAL SIMULATION OF FORMING OF HIGH-ALLOYED STEELS. Petr Unucka a Aleš Bořuta a Josef Bořuta a FYZIKÁLNÍ SIMULACE TVÁŘENÍ VYSOKOLEGOVANÝCH OCELÍ PHYSICAL SIMULATION OF FORMING OF HIGH-ALLOYED STEELS Petr Unucka a Aleš Bořuta a Josef Bořuta a a MATALURGICKÝ A MATERIÁLOVÝ VÝZKUM s.r.o., Pohraniční

Více

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné zpracování Tepelné zpracování je pochod, při kterém je součást podrobena jednomu nebo několika tepelným cyklům,

Více

OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA. Jiří Stanislav

OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA. Jiří Stanislav OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA Jiří Stanislav Bodycote HT, CZ 1. Úvod Tepelné zpracování nástrojových ocelí pro práci za tepla patří k nejnáročnějším disciplinám oboru.

Více

POVRCHOVÉ KALENÍ V PRŮMYSLOVÉ APLIKACI

POVRCHOVÉ KALENÍ V PRŮMYSLOVÉ APLIKACI POVRCHOVÉ KALENÍ V PRŮMYSLOVÉ APLIKACI Antonín Kříž Department of Material Engineering and Engineering Metallurgy, ZČU-Plzeň, Univerzitní 22, Plzeň 306 14, Czech Republic, e-mail: kriz@kmm.zcu.cz Cílem

Více

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém průmyslu často jediné možné řešení z hlediska provozu

Více

Píloha 1. Oduhliená zóna 10 mení v oduhliené zón

Píloha 1. Oduhliená zóna 10 mení v oduhliené zón Píloha 1 Oduhliená zóna 10 mení v oduhliené zón Obsah: 1.1. Tab. 1.1 namená velikost oduhliené zóny u vzorku A13/H3 v deseti místech. 1.2. Tab. 1.2 namená velikost oduhliené zóny u vzorku A12/H3 v deseti

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

VLIV MIKROSTRUKTURNÍCH ZMĚN ŽÁROPEVNÉ OCELI PO ZKOUŠKÁCH TEČENÍ NA TVAR POLARIZAČNÍCH KŘIVEK SVOČ FST 2014

VLIV MIKROSTRUKTURNÍCH ZMĚN ŽÁROPEVNÉ OCELI PO ZKOUŠKÁCH TEČENÍ NA TVAR POLARIZAČNÍCH KŘIVEK SVOČ FST 2014 VLIV MIKROSTRUKTURNÍCH ZMĚN ŽÁROPEVNÉ OCELI PO ZKOUŠKÁCH TEČENÍ NA TVAR POLARIZAČNÍCH KŘIVEK SVOČ FST 2014 Bc. Jana Sladká, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PM-NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Luboš Procházka, Pavel Novák a Peter Jurči b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PM-NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Luboš Procházka, Pavel Novák a Peter Jurči b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PM-NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Luboš Procházka, Pavel Novák a Peter Jurči b a Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

Více

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 Vysoce pevná, martenziticky vytvrditelná korozivzdorná ocel. CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH SMĚRNÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr Ni Cu 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 je precipitačně

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2010 PETR DOSKOČIL Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Tepelné zpracování oceli Bakalářská

Více

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces Precipitace Čisté kovy s ohledem na své mechanické parametry nemají většinou pro praktická použití vhodné užitné vlastnosti. Je proto snaha využít všech možností ke zlepší těchto parametrů, zejména pak

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN 5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN Metody zkoumání fázových přeměn v kovech a slitinách jsou založeny na využití změn převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury

Více

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY Ing. Josef Cizner, CSc. SVÚM a.s., Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 V příspěvku jsou uvedeny laboratorní i provozní výsledky zkoušek vybraných

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI

TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI Učeň M., Filípek J. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING Doc.Dr.Ing. Antonín KŘÍŽ Sborník str. 183-192 Požadavky kladené dnešními výrobci, zejména v průmyslu dopravních

Více

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS Božena Podhorná Jiří Kudrman Škoda-ÚJP, Praha, a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav,

Více

Vysoce pevné mikrolegované oceli. High Strength Low Alloy Steels HSLA. Zpracováno s využitím materiálu ASM International

Vysoce pevné mikrolegované oceli. High Strength Low Alloy Steels HSLA. Zpracováno s využitím materiálu ASM International Vysoce pevné mikrolegované oceli High Strength Low Alloy Steels HSLA Zpracováno s využitím materiálu ASM International HSLA oceli Vysokopevné nízkolegované oceli (nebo mikrolegované) oceli pro: - lepší

Více

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Povrchové kalení Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007 Vlastnosti rychlých ohřevů Ohřívá se jen povrchová vrstva Ohřev

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné zpracování Tepelné zpracování je pochod, při kterém je součást podrobena jednomu nebo několika tepelným cyklům,

Více

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM Základní informace o použití drátů pro svařování pod tavidlem... H1 Přehled použitých norem... H1 Seznam svařovacích drátů... H2 Dráty pro svařování pod tavidlem... nelegovaných,

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY

STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY Peter SLÁMA a, Pavel PODANÝ a, Kateřina MACHÁČKOVÁ b, Miroslava SVĚTLÁ b,

Více