Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://www.archive.org/details/studiepodobiznyoovrcli"

Transkript

1

2

3 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

4

5

6

7 >:.:/^-' STUDIE A PODOBIZNY, NAPSAL JAROSLAV VRCHLICKY. W/i^ -' *" ^i ">( ^v v PRAZE. KNIHTISKÁRNA F. ŠIMÁÓEK NAKLADATELÉ Cena zl. 160.

8

9

10 Tiskem a nákladem knihtiskárny ^. S i m á, I2 si v Praze, Jerusalemská ulice islo 11, vyšly mimo jiné tyto knihy: Ú Blil MMi IRCHLICÉB K ŽIVOTU. Komedie o jednom jednání, (retí vydání.) SOUD LÁSKY. Cena 20 kr. Veselohra o tech jednáních. Cena 50 kr, rabínská moudrost. Veselohra o tech jednáních. Cena 50 kr. V SUD DIOGENOV. Komedie o jednom jednání. (S podohiznou básníkovou.) 20 kr. EXULANTI Drama o pti jednáních. Cena 50 kr. Tragedie o pti jednáních. SMRT ODYSSEA. POMSTA CATULLOVA. Cena 60 kr. Komedie o jednom jednání. Cena 20 kr. Drama o jednom jednání. NAD PROPASTÍ. JULIAN APOSTATA. Cena 20 kr Tragedie o pti jednáních. Cena 50 kr. BRATI. Historické drama o pli jednáních. Cena 60 kr,

11 STDDIE A PODOBIZNY. NAPSAL JAROSLAV VRCHLICKY. «*n v PRAZE. KNIHTISKÁRNA F. ŠlMÁCEK NAKLADATELÉ Uvdlnno k prodeji SVK Hiadec Králové

12 pl\j F- 1

13 ! Slovo úvodní. ybral jsem z veliké ady svých literárních lánk pouze ty, o kterých myslím, že mají vtší cenu, než jaká se na pouhých referátech denních list mže vyžadovati tedy ty, kde vedle údaj cizích mj vlastní úsudek i vlastní pojímání literárních otázek o slovo se hlásí. Soustavy ovšem v knize není; je tžko tolik rzných vcí srovnati v jeden rámec doufám však, že ze všech lánk vynikne pece jednota stanoviska, které se v autorovi vyhránilo za dloubá léta studií a práce, z které jej asto vyrušovaly poteby a ohledy jiné, jak je neúprosn s sebou pinášel roztíštný a stále zmítaný vnitní život jejich pvodce. Jedno asi pozná tená soudnjší ihned, eklektické stanovisko moje; nevím, jestli je eklektismus chybou, vím jen, že jest tžko stavti se dnes, kdy tolik dojmuv a proud cizích na nás odevšud dotírá, na cimbuí jediného dogmatu, jediné theorie Všecky lánky zde podané vznikly vždy s píslušnou knihou v ruce, málo co je pebráno z druhé ruky a to je vždy pesn udáno, O nkterých pracováno fragmentarn léta, tak o studii jednající o poesii Viktora Huga. o glossách k nejnovjší poesii francouzské a italské, jiné vyvolány byly jsou to hlavn podobizny píležitostí, a již úmrtím i oslavou památky píslušného spisovatele. 1*

14 IV Podotýkám, že lánky, které po rznu jsem psal o novém románu francouzském, jichž adu pinesla již letošní Osvta" a díve po rznu Hlas Národa", jsem nepojal v tuto sbírku, utvoí asem zajisté bude-li asu i zdraví knihu soustavnjší, pojednávající o moderním románu francouzském od Balzaca až na dny poslední. V Praze, due 26. dubna J. V.

15 Pátý kvten." óda Alessandra Manzoniho. *) I. Úvod. flfálo jest básní lyrických, jež napsal Alessandro Manzoni. Obdivuhodný tento muž, kterého síla ducha, neodvislost pomr osobních a proudní celé doby uinily hlavou školy romantik" v Itálii, liboval si v tom, že kladl na každém poli písemnictví pouze základy. Ovšem základy obrovité a imponující. Proto práv celá jeho stejn slavená i osoovaná innost má jakýsi ráz fragmentarní, tak že právem, co pravil Sainte-Beuve o jeho dvou tragédiích, platí o celém jeho díle. Jsou to vždy jen ohromné sloupy, na nichž ml spoívati portikus chrámu, který nebyl nikdy vystavn. V každém odvtví literatury vztýil Manzoni takové sloupy. V dramatu nazývají se Adelchi" a Carmagnola", v románu Zasnoubenci", v lyrice Hymny posvátné" a Pátý kvten". Jest vru podivno, jak duch tak eminentn nadaný, vzdlaný a bohatý ustal vždy v dalším tvoení, kdykoliv se osvdil na n- kterém poli písemnictví njakým dílem znamenitým. Jaký to byl lyrik, co mohl ješt napsati po svých Hymnách" a po Pátém kvtnu"! S jakou nedokavostí oekávala celá Itálie nový historický román po Zasnoubencích"! Co tu kolovalo povstí, co nadjí! Zatím lyrik dávno byl umlkl a romanopisec zavraždil se vlastními falešnými theoriemi, které si zbudoval o románu histo- *) C. A. Meschia: Sedmadvacet peklad do rzných jazyk Pátého kvtna" od AI. Manzoniho. (C. A. Meschia: Ventisette traduzioni in vaiie lingiio del ciuque Maggio di Aless. Manzoni. Foligno, Campitelli).

16 rickém. Nkolik prací z dob mladistvých, množství zaátk a ást djin revoluce francouzské to vše, co našlo se po jeho smrti. Jaký taj psychologický naskýtá se tu zvdavé mysli? Byla to nedvra vzbuzená astými útoky strany jemu nepející, která otravovala další jeho innost tvrí? i bylo to plné uspokojení genia, který byl si jist, že podav v každém druhu umleckého tvoení nedostižné vzory, mže jako to uinil Alfred de Vigny dívati se klidn dvacet let, jnk vní potomstvo jeho dílo? i veden studiemi a rozvojem svých ideí autor odvracel se pomalu od umní ku písné vd; touhou po pravd veden, zanedbával krásu? Ovšem, vždy jen studia vyplnila celý ostatní klidný život Manzoniho, ale studia ta obracela se pomalu z pole umní na pole vdy historické a íilosoíické. Avšak positivních výsledk po práci tak dlouholeté zde nezbylo, jen výpisky, jen zaátky. i snad autor skuten vyerpal svj poetický tvrí fond a u vdomí toho ani nedlal nových pokus k dílm jiným? A kdyby ze všech tchto otázek poslední s pravdou se setkala, mohl by nkdo míti mu za zlé? Musí vždy, jak trefn podotýká jeden jeho biograf, po Iliad následovati Odyssea? Ovšem, jinde jest autor slavným na základ jediného sonetu, pro by nestail Manzonimu k nesmrtelnosti jeden román, který se jmenuje Zasnoubenci", jedna óda, která se jmenuje Pátý kvten"? Le bu jak bud, a delikatnost pílišná, a nedvra, a vyerpání tvrí síly zavinily neplodnost Manzoniho v druhé polovici jeho života co plátno nám hádati se o to. Po všech kižovatkách snár, po všech bojích stran s uctivou pobožností vrátí se každý Vlach k arovné knize Zasnoubenc", a by i práv s citem náboženským nedeklamoval jeho Posvátné hymny", zastaví se vždy s podivem nad klassickou ódou Pátého kvtna". Básni této, u nás posud nepovšimnuté, chceme vnovati n- kolik slov prvodních; k závrku podáme její peklad. II. Vznik básn. Svobodné hnutí v letech 1820 a 21, uvítané zprvu upímným jásotem, pineslo hoké ovoce a stalo se zdrojem nekonených vyšetování a odsuzování, internování a žaláování. Osud ten

17 ! stihl i etné soudruhy Manzoniho. On sám rozladn a smuten uchýlil se v samotu své vlily v Brusuglio a hledl studiemi a stykem s nkolika dvrnými páteli skonejšiti a v rovnováhu pivésti ducha rozbolnného. *) V zahrad villy došla jej zvst o úmrtí Napoleona. Byl neobyejn dojat a pod prvním vlivem zprávy té odebral se do studovny, kde zaal psáti svou ódu. Napsal ji ve dvou dnech, tetí den ji místy upravil ; praví sám, **) že tyto ti dni byly pro nho dni keovitého záchvatu" (di convulsione). Piznání toto charakterisuje nejlépe tvrí zpsob Manzoniho. Báse ne velkou, ítá osmnáct slok, psal celé dva dny, tetí den ji upravoval; jaký to pozvolný process tvrí! A to byl ješt pod dojmem události ohromné, výrazu a významu svtodjného. Jakou pouští pochyb prošel jeho duch, než deíinitivné ustanovil tvar jedné sloky! Jaký zápas myšlénky a formy Nastaly starosti nové. Manzoni vdl naped, že censura báse nepropustí, ano co horšího, že vydá se sám v nebezpeí vyšetování a soudního stíhání. Dobrá taktika mu pomohla.***) Podal censue báse ve dvou opisech v nadji, že nkterý z úedník censury neodolá pokušení a že odnese jeden opis z úadu a v taji zapjí jej svým známým. Tak se i stalo, Censura báse zakázala, druhého dne však tato juž kolovala v nesetných opisech mstem a to pomocí censury, a Manzoni byl ušeten všeho stíhání. Rychle pelétla báse hranice a brzy stihl autora nmecký peklad, v nmž vyšla díve než v originále. Pekladatelem nebyl nikdo jiný než Góthe. První vydání originálu stalo se teprve koncem roku 1822 v Lugan, v nm pipojen k originálu peklad latinský v hexametrech z péra doktora Pietra Solettiho (Erifante Eritense) s dopisem autora pekladateli. III. Jiné souasné básn téže látky. Událost rázu tak tragického, jakou byla smrt Napoleonova na osti'ov sv. Heleny, byla tak vysoce cennou látkou poetickou, *) Benedetto Prina: Scritti biografici: Aless. Maazoni. **) Giov. Sforza: Epistolario di Aless. Manzoni. ***) De Gubernatis; Ales3. Manzoni. V tom všichni biografové M. se shodují.

18 8 žo vzrušila struny nejelnjších souasných básníkv. Byron a Lamartine v ele zapli hymny: první zpv titanské síly, z kterého vyznívá neúprosný hnv lovka svobodného vi tyranovi, v nmž snoubí se tragika osudu Napoleonova s tóny rozhnvaných symfonií Beethovenových. Jen ješt o jeho básni lze íci, co pravil Manzoni o své, že snad nezeme forse non morrá". Báse Byronova jest velkolepý výkik, zdá se, že psána byla v letu a blesky. Jestli jí nco schází, je to smírný akkord, je to perspektiva harmonického zakonení. Báse Lamartineova má místa plného, sytého koloritu, ale ztrácí se v eišti široké rhetoriky a v nejasné mlze neurité sentimentalnosti. Hned vedle ódy Byronovy kladl bych silné verše Viktora Huga*) upomínající v detailech na nkteré ádky ódy Manzoniho. Z básník menšího ádu všimnme si ješt Delavignea a Bérangera. Delavigne nezvedá se nad své obyejné niveau deklamaní lyriky, a není práv báse ta z jeho nejslabších; roztomilý Béranger však po svém zpsobu, jak dobe praví Benedetto Prina, zmenšuje hrdinu, co bylo látkou hymnu a ódy, tsná v chansonu plnou grácie a souzvuku, co mohlo býti epopejí nebo dramatem, je mu národní legendou a idyllou Virgilovskou." Jaký jest pomr ódy Manzoniho k tmto vyteným básním? Jednoho upíti nelze, že Manzoni jediný ze všech v básni své má nejvtší perspektivu historickou a svrchovaný klid. Hnv tribuna, který schvátil Byrona, nha troubadoura, jíž se neubránil Lamartine, vítaná píležitost, užiti všech barev, své bohaté malíské palety, již tu uchvátil Hugo, netkly se ducha jeho. Stojí v své básni jaksi nad stranami, cítí tu událost svtodjnou, nesoudí, nezatracuje, líí jen dojem úmrtí velkého bohatýra se stanoviska všelidského. A má k tomu plné právo nebo: Jej duch mj zel a mlel vždy, když s trnu v blescích vládnul, a v neustálém stídání kdy kles' a vstal a padnul Ve tisíc hlas bouný ruch on nevmísil svj hlas; *) Viz mj peklad:,. Poesie francouzská nové doby", strana 105.

19 Cist, bez otrockých popvk mrzkých pohrdání, i tec[ pohnut, hvzda taková když hasne z nenadání, nad popelnicí píse lká, již neshltí snad as. Báse je prosta veškeré rhetoriky. Po objasnní stanoviska, jaké zaujímá básník vi pedmétu svému, rozvíjí se v slokách plastických a úsených život Napoleonv pln zmn štstny, pln pevrat, vítzství a pád, truchlý exil jeho a smrt, z které vypedl Manzoni zakonení plné harmonie a smíru. Aby lépe vynikl rozdíl obou geni, Huga a Manzoniho, kladu sem v pekladu jedno místo, kde oba se stýkají ; líení upomínek Napoleonových na sv. Helen. Viktor Hugo: Když jeho kalný zrak podveer jizbou tmavou tak bloudí bez cíle, na kývá lysou hlavou, pro v minulosti tmu duch jeho pohížen? To, Sire, nebyla tvá báse dozpívána, jež celou Evropou tvou dýkou byla psáni v trub hlaholu a boue útoku, ni výška pyramid, ni vlny bouných moí, ni pasa kahirský, ni rychlí jeho oi, co hryže tebe v duše hluboku; To hukot nebyl homb, kartá nebyl píval, jenž zemí pod tebou rok dvanáctý zachvíval, když erné víry své rozpoutal boj, když k moi jeho ryk hnal vojsko tvé jak bsy šumící prapory k té sklánly se smsi, jak stožár les nad ztemnlý voj: Ni Madrid nebyl to, ni Kreml na severu, ni bubn jasný besk ve prvním jitra šeru, ni spící tábory, když hvzdy v plápolu, tys nezel dragony, ni svoje kopiníky, již mezi vojskem tvým své rudé nesli píky, jak mezi obilím ní kvty koukolu!

20 10 Alessandro Manzoni: Ó astokrát když v mlení den umíral juž líný, na prsa ruce skrížené, zrak záný sklopen v stíny, on tával, až jej vzpomínky nes' v dávné asy let! Na pohyblivý myslil stan, na valy, jak se boí, na píval divých konio, na voje v slunce zoi, na prudký rozkaz královský, na poslechnutí hned Srovnejme široké, obrazné líení Hugovo, kde obraz jako v kaleidoskopu se vsí na nový a neekaný a tuto plastickou jednoduchost, kde sama forma podobá se pochodu válenému Ano forma jest vedle myšlenkového obsahu, vedle klidu mudrce, jenž celkem ovládá, nejvtším faktorem, rozhodujeme-li o cen této básn v porovnání s jinými jí souasnými. Šastná volba verš krátkých, ránám dláta v své úsenosti podobných, kde stídá se verš nerýmovaný s rýmovaným, a v rýmovaných opt rým ženský s mužským s virtuosností neobyejnou, kde zdánliv opoždný poslední rým každé druhé sloky psobí jak ohlas sloky pedcházející. Pípadné pirovnal M. Sauer*) první sloky této ódy k ouvertue velkolepé symfonie. Pipomínám tu ono takka juž klassické a v písloví pešlé: Ei fu". Mistrovsky užitá tato dv slova v prostot své jsou zde celým epitafem, z kterého až satiricky vyznívá marnost slávy svtské. On byl více íci se nemže o velkém svtovládci. Tento effekt nedal sob ujíti také Lamartine, ovšem teprve po Manzonim, jeho óda zaíná analogicky : Ci git... point de nom IV. Úsudky domácí a cizí. V boji klassik s romantiky vedeném tenkráte s vášnivostí strannickou, nalezla óda Manzoniho na jedné stran pijetí nadšené. *) Sauer: Eine Studio iiber Aless. Manzoni.

21 11 na druhé lhostejnost, ba i zjevné nepátelství. Paride Zaiotti, uený a snad nejobratnjší kritik staré školy, otevel boj proti Manzonimu. Z'a ním se vyhrnuly celé davy: Biblioteca Italiana, Gazzetta di Milano, Giornale ufficiale v Neapoli neušetily ani stavby sloky, ani poadu rýmu, ani sledu slov. Le i nkteí vážní spisovatelé a ctitelé talentu Manzoniho byli na rozpacích a sám Giordani psal v listu k píteli jednomu: Nehádám se o látce, každý píše o tom, o em chce, však mn se zdá, že básník nevdl místy, co chce íci a místy nevím já, co on chtl íci." U jiných a to posud i dnes zakaluje mnohým jasný soud pekážely náboženské názory Manzoniho. Nepipomínám ani prostedk podlých, jakých užíváno v boji tom. Zrázeli tak jistého nakladatele francouzského, aby nevydával spisy Manzoniho, které prý vbec za peklad nestojí atd. Témto fanatikm svobodomyslnosti nebyl po chuti ryzí vírou dýšící závrek ódy, apostrofa ta zdála se jim zbyteným pívskem (coda appiccat;i). I rozvážný Settembrini, a obdivoval se vzácnému talentu Manzoniho, cítil k jeho plodm velkou antipathii jediné z ohled náboženských. Sciugli nevdl proti básni nic jiného, leda že nazval Pátý kvten" ódou bez nominativu, jakoby pouhý nadpis její a obsah nestaily povdti tenái, o kom se píše a jedná. Z pirozeného odporu ani ne tak proti Manzonimu, jako spíše proti smru školy jím vzbuzené a zahájené, nenachází Pátý kvten" ani u nejmodernjší školy kritické zaslouženého ocenní. Jednak tendence náboženská, jednak pedsudek školy tomu pekáží. Carducci*) vytýká, že básník v ód své zapomnl na Itálii, a rád by škrtnul dv sloky první a poslední; pro první, dobe nechápeme, poslední ovšem se píí jeho pohanskému stanovisku. Obrátíme se k posudkm objektivnjším. Lamartine psal takto svému píteli De Virieu: Óda Manzoniho mne uspokojila mnohem více, než jsem oekával jeho tragédie (hrab di Carma- ; gnola) mne práv neokouzlila, jeho óda však je dokonalá. Vše je tu, myšlénka, sloh i cit, schází jen péro trochu bohatší a skvlejší ve stránce básnické; všimni si jedné vci, óda ta jest stejné krásná v prose, a snad ješt krásnjší ale což na tom, cliiél *') Carducci: Confessioni e battaglie.

22 12 hych ji napsati."' Výrok ten, juž proto, že chválou píliš neplýtvá, jest zajímavý pro Lamartinea více ješt než pro isianzoniho. Vidíme, jak Lamartine neml smyslu pro krásu plastickou, pro jednoduchost, jak jemu bohatství poetické frase šlo nade všecko. Mohl bych doložiti tvrzení toto dvody jinými, na p. jak oceoval Byrona, Dantea, bibli a Homera. Nicmén slova poslední chtl bych ji napsati", ukazují více než všecko, jak podmanila i jej báseií tato. Gothe, který ihned ódu peložil, pál Manzonimu, stopoval s úastí jeho innost a vyslovil se nkolikrát o lyrice jeho velmi pípadn a.pochvalné. Jeho poesie." praví, jest obrazem celé lidské povahy, a by i užíval málo obraz, vzlétá v lyrice k nádherné výši, což mu ani kritika nepátelská upíti nemže; jednoduchá velikost jest formou jeho básní." Domácích úsudk hymnických jest ada nekonená. Uvádím jen dva. Benedetto 1'rina ve spise námi již citovaném praví: ^óda tato, která je bez odporu arcidílem lyriky moderní, jest snad nejzánjší a nejmohutnjší manifestací genia Manzoniho. V lyrické síle, v smlém letu obraznosti jak vycviený orel zstává básník vždy pánem vkusu a srdce svého; v postupu tolika homerických obraz není víru urážlivého, le síla zmírnná, plnost svtla, která ohlašuje pítomnost genia. Pátý kvten" spíš než ódy Pindarovy lze nazvati básní epickou, aruplným dramatem, které rozvíjí se pouze v 18 lokách, a které lze srovnat s onmi obrazy divuplnými, jakými jsou vidní Ezechiela, kde jsme uneseni v závratnou výši, zkad udivený zrak vidí dole mizeti zemi a otvírati se kolem nekonené, valné obzory." De Sanctis, *) praví o této ój mezi jiným: Pátý kvten jest báse epická ve form lyrické. Je to devt (De Sanctis poítá vždy dv a dv rýmem pcsledním spojené sloky za jednu) slok, z nichž každá hloubkou perspektivy je jaksi malým svtem, a z každé vane dojem na tebe, jakoby byla pyramidou. V každé sloce mní socha svj vzhled, ale obrovskou zstává vždycky. Hluboké a rychlé oko mí tu ve svém nadšení prostor, sbližuje a hromadí roky, rozkládá události a dává celku illusi nekonenosti. Rozmry básn této rostou perspektivou její, která má ") De Sanctis: Storia della letteratura italiana II. r p

23 13 kouzlo své v jasnosti a jednoduchosti dojm. Obrazy, dojmy a city mohutní tím valným obzorem, v kterém dýší, barvy mají v nm vtší sytosti a rozmry. Je tu celý život velkého toho lovka, jeho posimky, jeho život intimní i historický, jeho psobení na souasníky, jeho zamyšlená samota, ohromná ta synthesa, kam ítí se události a vky jako strnulé a pivábené vyšší mocí v tyto uhánjící, ostrou uzdou rým spjaté verše." Nám, vzdáleným ptek stran z jedné i pílišného hymnického vychvalování z druhé, jest snadnji vyknouti soud definitivní o této památné básni. Jak leží tu ped námi v originální plastické síle, jak astým studiem a nkolikerým pekladem stala se majetkem naším v každém nejmenším detailu, po uvážení všeho, co píznivého i nepíznivého o ní napsáno bylo, musíme vysloviti svj nelíený obdiv, jakožto vskutku ped dílem vysoce umleckým. Jedno zde imponuje, onen jas, ono svrchované ovládání tak veliké látky; kdežto Byronova óda podobá se srázné bystin v propast letící, iní na nás óda Manzoniho dojem ústí velkých amerických ek, na nichž leží plný polední svit a s ním velkolepý poklid velké, panenské pírody. Nejistší mramor ecký je tu spracováii nkolika geniálními údery dláta v tvar neskonalé krásy; že tento tvar na hrotu svém koní kížem, nemže pece nieho ubrati jeho lesku a jeho olympické velebnosti. A jako ekl Napoleon o Gotheovi: Ejhle lovk!" lze íci o Pátém kvtnu" by bychom i nebyli Manzoniany Ejhle báse!" V. Peklady Pátého kvtna". Zmíníme se krátce o pekladech do cizích jazyk, jak je sebral C. A. Meschia v knize námi již uvedené. Jsou to: I. Peklady do latiny: 1. Píetro Soletti, pseudonymem Erifante Eritense. První otisk ódy té, který vbec v Itálii vyšel a sice v Lugan bez udání roku; list Manzoniho, k nmu pipojený, je datován 20. ervna Peklad jest zdlán hexametrem. 2. Anfjdo BonncceUi zaslal svj peklad Manzonimu v ruko-

24 14 pise, kniha Meschi.ova poprvé jej otiskuje. Peklad je zdlán slokou alkaickou. 3. Francesco Favesi (zemel 1883) peložil veškeré básn Manzoniho do latiny; vyšly v samostatné knize v Milán r Peklad je hexametrem. 4. Antonio Bota rovnž peložil do latiny všecky lyrické básn Manzoniho, vyšly v Bergam roku Peklad rovnž jest hexametrem. 5. Federico Callori, hrab, rovnž peložil všecku lyriku Manzoniho, peklady ty vyšly v Turín roku 1880, peklad jest v distichách antických. 6. Giuseppe Vaglica, kanovník, peložil do latiny Hymny posvátné", které vydal s pekladem této ódy v Palerm roku Peklad je slokou asklepiadickou. II. Peklady do f r a n i n y : 1. Antoine cle Latour peložil ódu Manzoniho prosou a vydal ji s peklady divadel a poesií ostatních v Paíži roku Marc-Monnier jteložil ódu veršem, formu ovšem zmnil, nemoha napodobiti italských sdrucciol, rýmuje poadem abbacc. Peklad vydán v knize: Je Itálie zemí mrtvých?" v Paíži roku Villemain, známý kritik a historik literární, peložil též ódu prosou a vydal peklad v knize: Studie o geniu Pindara a o poesii lyrické" v Paíži roku III. Peklady do španlštiny: 1. Sr. Ríibi. Peklad volný, ve form jakési kanzóny z r Caete peklad ješt volnjší z roku I84G. 3. Garda de Quevedo Venezolano, peklad z roku 1847 ve form originálu mnohem bližší, než peklady jeho pedchdc. 4. Fug. Hartzettbiisch, peklad rovnž z roku Hartzenbusch jest jedním z nejlepších tragických básník moderního divadla španlského. Pozdji podal druhý peklad téže básn. 5. Marti y Folgiiera, peklad z roku 1868 ve form originálu; taktéž i peklad

25 15 6. Dona losé Llausás, který jest z roku Peklady tyto jsou vesms do kastilštiy. Do katalonštiny peložil ódu tuto rovnž Marti y Folguera. IV. Peklady do portugalštiny: 1. José Ramos Coelho podal jeden z nejlepších peklad ódy Manzoniho ve form originálu roku Ffídro de Alcantara, císa brasilský, osobní pítel a ctitel Manzoniho, podal peklad ve form originálu; peklad nebyl posud tištn, v knize Meschiov jest reprodukován poprvé; vznikl 15. listopadu V. Peklady do nminy: 1. Gothe; peklad vznikl ihned pod prvním dojmem originálu. Je nerýmovaný, forma sloky však aspo pibližn zachována i rhytmus ponkud napodoben. 1 pes nedokonalost formální jest stopa veleducha v každém verši patrná. 2. August Ferdinand RihbecJc; peklad bez rýmu, spád originálu více již postižen. 3. Karl de la Motte Fouqué; peklad ve form originálu, rýmovaný ; místy trochu smysl jest pošinut, hlavn v sloce poslední. 4. Karl Giesebrecht \ plynný peklad ve form originálu. Jemu na rovni jest peklad, jejž podal 5. August Zeune. 6. Fr. Bempel peložil ódu naši bez rýmu, zachovávaje pouze spád rhytmický prostedních, ob sloky spojujících verš (z roku 1847). 7. Emilie Schróder pipojila rovnž nerýmovaný peklad ódy této svému pekladu Manzoniho románu Zasnoubeaci". 8. Paul Heyse podal nejlepší, originálu nejbližší, jej dostihující peklad roku 1873 a vytiskl jej poprvé ve studii Marquarda Sauera o Manzonim; podruhé pipojil jej ku svým výteným pekladm básní Giustiho, naposled pijal jej do své trojdílné anthologie italské poesie.

26 16 VI, Peklad do angliiny: 1. Edivarcl Derhy podal peklad volný rhytmy i poádkem rým; vyšel ve sbírce jeho jiných peklad básnických v Londýne roku Dva peklady arménské pro nedostatek písmen nemohly býti otištny. Doufáme, že píští vydání zajímavé této publikace pinese juž peklad eský, který podáváme. Náš peklad vznikl roku 1879, od té doby dvakrát byl pepracován, nyní pedkládáme jej znova prohlednutý svému tenástvu VI. eský peklad Pátého kvtna". Od byl. A jako bez hnutí po sledním dechu jeho bez pamti tu zstala skrýš tak tou ducha takového: ohromena, zdrcena zvstí byla zem, Xa chvíli myslíc poslední lovka, poloboha, a nevdouc, zda podobná zas smrtelníka noha se osmlí prach krvavý jí deptat v letu svém. Jej duch mj zel a mlel vždy, když v blescích s trnu vládnul, a v neustálém stídání, když kles' a vstal a padnul. Ve tisíc hlas bouný ruch on ne vmísil svj hlas. Cist, i bez otrockých popvk mrzkých pohrdání, te pohnut, hvzda taková když hasne z nenadání, nad popelnicí píse lká, již nezhltí snad as. Ku pyramidám s vrchu Alp, od Rýna k Mansnnaru,

27 17 Jar. Vrchlický: bez mýlky hímal jeho po blýskavice žáru, ku Tanais až od Scilly, od moe ku moi. hrom Zda sláva jeho pravdivá? Aí vnukové to urí! Ped Nejvyšším, jenž zlíbil si v nm sled své síly tvrí naše skrá ukázat nejvíc, se v bázni pokoí! Tu chvjnou slast a boulivou velkými plány vzpláti, trud srdce, které sloužit má, jež touha vlády schvátí, palmu, v niž doufá šílenost, si urvat bez strachu: To zkusil vše a slavnjší se z tísn pozve v pýše, nes' útk, vládu, vítzství, šfl v smutný exil tiše, na oltái on dvakrát byl a dvakrát ve On vystoupil: prachu. A vky dva se postehnuly v zbroji, jak na osud na patily, až zjeví vli svoji. On kázal: Ticho! mezi n jak rozsudí si se. On šel a zbytek života na úzkém strávil behu, tu závist vzbudil nezmrnou, tam soucitu zas nhu, tu nejvérujší lásku zas, tam záští vný jed. Jak tonoucímu nad hlavou tíž bouných vln se valí, vln, které zrakem ubohým stih' sotva z mrané dáli, že jemu darmo v zoufalství lze zahlédnouti beh: N6kolik studil.

28 18 Tak tížil jemu ducha též obraz starých píval, tu sebe svtu vylíit ou astokráte chtíval, však ruka mdlá vždy klesla na vných stránkách tch! Ó astokrát, když v mlení den shasínal juž líný, na prsou ruce skhžené zrak záný sklopen v stíny, on stával, až jej vzpomínky nes' v dávné asy let. mu ísa pohyblivý myslil stan, na valy, jak se boí, na píval divých komo, na vojska v slunce zoi, na prudký rozkaz královský, na poslechnutí hned. Ach, ovšem podleh' pesile duch unavený mukou juž zoufal; když tu mohutnou kdos jal ho s nebes rukou a umaleného soucitn do istší sféry vnes" Na stezky ve jej nadje, které jsou v stálém kvtu, ku luhm, tam kde odmna pedstihne pání v letu, kde v pouhou tmu a v mlení ruch slávy Ó vná! krásná! ty víro vítzící, pod ním kles". blaživá i to si zapiš s jásáním: Pyšnjší, vzdorující ped hanbou tvojí Golgoty dív nesklonil se duch. ísad prachem jeho ztýraným kaž stichuout každé zlob! Jenž poráží a pozvedá, trudí a sílí v mdlob, na sirém lžku úmrtním dlel vedle nho Bh!

29 Nkolik slov o Erbenov Kytici".*) ^ytice Erbenova zajisté nejmén toho má zapotebí, aby byla obecenstvu uvádna v novém tomto rouchu, kteréž jí pieta správy Umlecké Besedy" a nadšení výtvarných umlc našich uchystaly. Dje-li se pece tak na požádání vydavatelstva tmito ádky, tu nemá to zajisté míti významu jiného, nežli že nechce literatura vyjíti tak docela s prázdnem pi krásném díle tomto, že z pirozené žárlivosti umlecké chce i slovo promluviti vedle tužky illustratorovy. Voleno-li k tomu péro povolané, je ovšem otázka jiná. Folklorista nebo literární historik by snad jinak zhostili se stejn krásného jako obtížného úkolu toho, nežli to mohu uiniti já se svého výlun básnického stanoviska. Avšak stalo se juž. Vím, že nepovím tenástvu mnoho nového, ale co povím, jist povím s pietou a láskou, jež chovám od poátku k tomuto skvoucímu démantu naší poetické literatury. A tak, prosím též, aby tyto skromné ádky byly posuzovány. S chválou Kytice není jinak, než jako s mnohým jiným, co se vlastn samo sebou rozumí, ale co vysloviti ob as pece jen živou cítíme potebu. Teplé dobrodiní jarního slunce, vn krásnou a úchvatnou poesii hvzdnatého nebe, chladivý stín starého hvozdu v úpalu letním mlky oceujeme každý, ale pece umleckou, *) Psáno úvodem k illustrovanému vydáuí Kytice", vydanému Besedou o*

30 20 jsou chvíle, kdy rádi si ekneme druh druhu, jak je to velké, krásné a korejšivé. Nkdy mohou tyto i na první pohled banální myšlénky míti lesk jisté delikátnosti a finessy, kterými se pravé utvrzuje pátelský pomr, jenž obyejn se vyvíjí ze stejnosti a harmonie smýšlení, z jednotného nazírání na život, ze stejných požitk umleckých. Vím, že mnohý upevnil se v mém pátelství, které mlky po léta v srdci bylo živenu a skrýváno, man proneseným úsudkem o nkterém díle umleckém, úsudkem, který souhlasil s úsudkem mým a objevil najednou bod, kde se teba jindy jinak naladné duše najednou stýkají. Erbenova Kytice jest náhodou jednou z tch knih, s kterou ml jsem tento osud. Kdosi ze starších mých soudruh, když náhodou pišla e na Kytici, ekal patrn na úsudek jiný. Nevím ale pítel zmýlil se dkladn, mýlka však byla po vzájemném pro ; dohodnutí se jen pevnjším tmelem staré naší píchylnosti. Je zbyteno chváliti Kytici. Tch, kdo by neoceovali velké a ryzí poesie Erbenovy, bude asi málo, a vždy bude tam, kde by úsudek vyzníti ml negativn, notn písady osobní nechuti vzniklé proti básníkovi z jiného oboru innosti jeho nebo touhy íci radji duchaplné, v jádru však falešné paradoxon, než prostou, pi tom snad banální pravdu. Myslím zvláš, že básníci a umlci vbec stojí pi Erbenovi jako jeden muž; promluvil za n juž Jan Neruda v prvním památném vydání svého Hbitovního kvítí, kde vnoval poesii Erbenov tuto nadšenou, v jádru zcela pravdivou apostrofu Zlato chtít snad pozlacovat, slunce svící osvcovat, duhu barvou domalovat, sopku ohnm podpalovat, démantu chtít tvrdost zvýšit, oblakv chtít rychlost spíšit, tot by bylo rozumnjší nežli tvoje, pvce Erbene, písn chtít snad písní opvovat. {Hhit. Ev str. st. 32.) Nevím, jestli by dnes nejlepší z mladších poet povdl to strunji a pípadnji. V álcích tch nakreslena je živelní

31 21 stránka a síla poesie Erbenovy plasticky a výmluvn. Jimi jest i jeho místo v djinách nové eské poesie pevn vyznaeno snad lépe, než posud, kam pam moje sahá, stalo se slovem eské prosy. Není toho tak mnoho, co zbude potomstvu z periody literární, v které žil a psobil Erben, ale je toho pece vždy tolik, že to dstojn mže zahájiti první, eknme teba klassickou dobu naší poesie. Kytice stojí v první ad básnických skutk této první epochy. Ona uzavírá rženec dl, který zahájily znamenité básnické peklady Jungmannovy, a kde záí pedzpv k Slávy dcei s výborem nejkrásnjších sonet KoUárových, Ohlasy elakovského, Máchv Máj a nkteré jeho fragmenty, Hollého bohužel že pro nepístupnost jazykovou vzdálené a neocenné epopeje v duchu klassickém. Erbenova Kytice stojí však jednou nohou již na prahu k dob modernjší, proto byla tak pochopena a ocenna mladšími. Jádrem a obsahem vyrostla cele a nejplnji z ovzduší doby své, jsouc daleko národnjší chceme-li, nežli vštecké stesky Kollárovy a než Byronovsky ovanuté zpvy Máchovy. Není to slovo plané anebo rouhavé. V jádru zajisté procítné a žhavé tužby Kollárovy vykrystalisovaly se pod vlivem velikých básník romantických, vlastenectví Hollého prošlo školou starých klassik, Mácha jen v nkterých menších, ovšem nedostižn krásných kusech psal ryzí formou poesie národní. Zde stojí Erben hned vedle mistra elakovského, ba skoro stojí i nad ním, jsou u elakovského stopy cizích vliv pece patrnjší, místy i sám reflektivní ráz poesie jeho (Kže stolistá) nevdomky cestu moderní lyrice klestící k tomu napomáhal. U Erbena není cizích vliv naprosto. Pouze duše národa jest zrcadlem, kde se poesie jeho zhlíží, odkud erpá své obrazy a obraty, svou vnitní hodnotu i svou ozdobnou šperkovou stránku. A pece jak vysoko pi tom ní nad hejnem všedních a slepých napodobitelv písn národní nebo ducha národního! Kouzlo a taj toho je pouze ve velkém umní Erbenovu a tímto umním jest Erben opt modernímu duchu a ruchu tak blízký. I nejmodernjší poeta najde v Kytici tolik jemných stop umlecké práce, duchaplnosti, tolik záchvv geniálního tvoení, že s radostí se zastaví nad místy, drahokamy, kteréž po Erbenovi esky nikdo nenapsal. A vše to jest ryzí, samorostlé, nedlané a nestrojené, všecko to vytrysklo

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Česká a světová literatura do poloviny 19. století

Česká a světová literatura do poloviny 19. století Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou EDMOND ROSTAND Cyrano z Bergeracu VY_32_INOVACE_06_1_07_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Balada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.1 Rozbor uměleckého a neuměleckého

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace

Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace Pareto-Zipf2 1/6 Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace Jií Neas, FIS VŠE Praha Pi rzných píležitostech se setkáváme se soubory rzn velkých objekt: obce ve vybraném stát mají rzný poet obyvatel,

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více