Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 á é é ě č ě ě á

2 á é é ě č ě á

3 čá č á é á é é ěá č á é é ď é á

4 Ú ďá é á á Ť ú ú é á š á ď ě čá ž ž ž č ě ž č Ž ě š Ť č Ů Ť é é ě š é é ě ě Ť Ó á á ě é é é ěť é á á ď á Ů Ě š á žď á Ť Ů ž Ť Ó Ť š ě ě ž Ť Ť ě á á é Ů á é ě š š é č ě ž ě é ě š é Ť ď ě Ď á č é á Ž Ý č á é é ě á ď é ě é ě č é ž á é š š Ť é ž Ť č ě á š é á é é č é ě é Ž á Ů š Ó č ú š á é á é áš ě ď Ť ě š š é ž Ť á é á ě š é é Ž Ť Ť áš ě á ě é Ť ě ě ě č ě á š ě é á á č ě é ě á áš Ď ě é á č č Ť č á č Ť Ž á č Ť á

5 1. částurčená pro odborné pracovnky z oblasti mikrobiologie Yláknité mikroskopické houby Charakteristika a systematika (zaěazen) vláknitych mikroskopickych hub Váknité mikroskopické houby (mikromycety, plsně) jsou vcebuněčné mikroorganismy, které jsou zaíazeny do samostatnéffše hub. VŽdy tomu tak nebylo. Systematik Charles Linné ve svém dle Systematika pffrody popsal 95 druh hub. Neuměl je však klasifikovat a tehdy napsal:,,fungorum ordo chaos est - Ťdd hub je chaoticky... Houby zaíadldo rostlinné ffše a umstil je v posledn 24. tťděsvého systému,ve kterémsdružil pod názvem,,tajnosnubné..všechny rostliny, kterénemaj květy, tzn. rostliny vytviťejcvytrusy. Proto se ještě dnes ve fytopatologické a farmakologické odborné literatuťeo houbách hovoff jako o stélkatych rostlinách, kterénemajplastidy a jsou heterotrofn. Whittaker (1969) vytvoťil novou klasifikaci Živlch organismri, kterou dále modifikovaly jeho pokračovatelkymargullisová a Schwartzová (1988). Klasifikace Živlch organismů se v současnédobě skládá z 5 Íš: 1. ffšemonera (sem patff napť.bakterie a sinice) 2. ÍšePROTSTA (sem patťnapť.ťasya prvoci) 3. Ťše HOUBY 4. ffšerostlny 5. ffšežryočrchové Houby jsou vyděeny z ffše rostlin, kam je zaíadillinné a tvoťsamostatnouffši. Mikroskopické houby mrižeme na záhadě současnychpoznatk definovat jako organismy: - eukaryontn (majpravéj dro buněčné), - pokročile heterotrofu, - saprofytické a parazitické, - dekompozitoťi(destruenti) organické hmoty, - vdzanéna prostorově určitémsto, - žijcvětšinou v suchozemskémprostťed, - majc buněčnou stěnu, vakuoly, tukové kapénlq, mitochondrie, endoplazmatické reticulum, Golgiho apardt a jddro s jadérkem, - nemajclysozomy. Houby v nejširšmslova smyslu (včetně hlenek) pťedstavujnetaxonomickou, polyfyletickou ale praktickou skupinu (tab. 1). Tab. 1 Taxonomické členěnhub Rše:Houby (hlenky) oddělen:myxomycota odděen:chytrdomycota odděen: HYPOCHYTRDOMYCOTA (Ťasohouby) oddělen:oomycota oddělen:eumycota tda:zygomycetes tňda:trchomycetes tťda:endomycetes těda:ascomycetes tňda:basdomycetes Pomocná tňída:deuteromycetes (Mitosporické houby - Fungi imperfecti) Mikroskopické houby dělmez praktickéhohlediska na vláknitémikroskopickéhouby (lale mikromycety), kvasinky a kvasinkovité (yeast like) mikroorganismy. Kvantitativn vyskyt mikroskopickych hub V Životnm prostťeda poiravinách je zobrazen na obr. 1. obr. 1 Kvantitativn a potravinách vyskyt cca druh + hub v životnm prostťed l Mikroskopické houby 6000 rod s druhv Ý Mitosporické houby (Fungi imperfecti) 2600 rod (+1500 synonym) s druhv Mikromycety, kvasinky a kvasinkovité mikroorganismy v potravinách 62 rod s 126 druhy (pžes290 produkovanjch mykotoxin ) Zoopatogenn (antropopatogenn) mikroskopické houby (150 druh ) Systematikahub je značněsložitá,jedná se o heterogennskupinu,nejenz hlediska fylogenetickéhoa taxonomického,ale i po stránce morfologie a ekologickych nárok. Ekologie Velká morfologická rozmanitost a schopnost hub pťizprisobitse nejrriznějšmekologickym podmnkám umožďujejejich vyskyt prakticky všude tam, kde existuje organická hmota. To umožďujemikroskopickym houbám osdlit Ťadu rozdlnych biotopti. Zákadn ekologickéskupiny mikroskopickych hub jsou znázorněny v tab.2. Morfologie Zákadem těla mikromycet je vegetativn vláknity ttvar - stélka (thallus). Houbové vlákno se nazyvá hyfa. Hyfy jsou coenocytické (mnohojadernyprotoplast nenrozlišenv jednotlivébuďky) - zástupci tťdyzygomycetes- nebojsou rozděleny pťehrádkami)- zástupci tťdyascomycetes,basidiomycetes,deuterosepty (pťčnymi mycetes. Soubor hyf se nazyvá mycelium. Spleť rozvětvenych hyf tvoťkolonii. Zbarvenpovrchu a spodiny kolonie je rriznorodé(bé, krémové,hnědé,černé,šedé, zeené,modré,žuté,fialové) a je zpťrsobenopigmenty, které zbarvujípovrchovou membránua spóry. Některépigmenty mohou difundovatdo okoln Živnépridy.

6 Tab. 2 ZáklLadnekologické skupiny mikroskopickych hub SKUPNA PODSKUPNA Setkáváme se zde se zástupci oomycet, kvasinek a s anamorfami a teleomoďami zástupcri tťdy Ascomycetes a Basidiomycetes. Většina dťevnch hub patň k zástupcrim tťdy Basidiomycetes a Ascomycetes. Na rostlinnych zbytcch Ceuozovorn houby, patť k zástupcrim a Ascomycetes. tťdy Basidiomycetes Vytrusy hub se dostávaj na exkrementy vzduchem a pouze na nich jsou schopny vyklčit, či mus projt trávicm traktem živočichri a pak na exkrementech vyklč. Existuje ňada druhri, pťedevšm zástupci ze tťdy Zygomycetes, Ascomycetes. V našich podmnkách je známo několik destek druhri hub, které rostou vyhradně na spáeništch. Houby rozkádaj keratin z živočišnékriže a jejich derivátri (napť. vlasech). PatŤ k nim pňedevšm zástupci tťdy Ascomycetes čeedi Gymnoascaceae (Ctenomyces' Arthroderma) s konidiánmi stadii jež souhrnně Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton, nazýváme Dermatofvta. Se zvláštnmi ekologickymi nároky Na potravindch Potraviny jsou vhodnym substrátem pro rrist mikroskopickych hub. Na potravinách, potravinovych surovinách a krmivech se nejčastěji vyskytuj typické saprofytické houby z Ťádu Moniliaes (Deuteromycetes), napť. druhy Aspergillus, P enirillium, Paecilomy c es, Fusarium, Botrytis, Cladosporium, Alternaria, a z Ěádu Mucorales (Zygomycetes), napť. rod Mucor, Rhizopus. Na potravinách se vyskytuj hojně kvasinky z čeledsaccharomycetaceae a Torulopsidaceae (Endomycetes). Název se vztahuje na spory hub všech skupin, které se dostrávají do ovzduša tvoň stálou nebo sezonně ovlivněnou složku aeropanktonu. V ovzduš se nejčastěji vyskytuj spory mikroskopickych hub z ňádu Moniliaes (Deuteromycetes), napť. druhy Cladosporium, Alternaria, a spory dalšch vyznamnych druhri - rzi, sněti (Basidiomycetes). Zjišťován spor mikroskopickych hub v ovzduš je důležitépro fytopatologii (zjišťovánkvantity spor fytopatogennch druhri), ve zdravotnictv (atergické projevy obyvatelstva po jejich expozici sprrami) a pťi hodnocen hygieny prostťed (vyskyt mikroskopickych hub v prostňed potravináňského provozu a sledován ričinnostiprováděné sanitace). Zprisobuj choroby kuturnch i ptaně rostoucch rostlin. Jednu z největšchskupin tvoťlistov paraziti. Fytopatogenn houby vyvolávaj téžchoroby podzemnch a pťzemnchčástrostiny. Parazitické Ži1ici ve vodě Zoopatogenn (antropopatogenn) Houby parazituj na živém hmyzu a jsou patogenn pro člověka a tepokrevné živočichy. Prisob dermatomykózy. pňevážně prisobené dermatofyty (anamorfami některych zástupcri čeledi Gymnoascaceae), orgánové mykrzy (napť. Aspergillus fumigatus, Coc cidioides imitis, Histoplasma capsulatum), dále aergická onemoc. něn po expozici sprrami zástupcri rodu Alternaria, Cladosporium, B otrytis, P enicillium. Mezi vodn houby patť zástupci rriznych taxonomickych skupin houbovych organismri (vodn henky, chytridiomycety, oomycety, zástupci tňdy Ascomycetes), jejichž část vyvojového cyku probhá ve vodném prostňed).

7 DimorÍismus a polymoríismus U mikroskopickych hub se vyskytuje dimorfismus - napť.tod Mucor se zapťstupu vzduchu vyskytuje ve formě vláknité a píi zaplynován C0' na Petriho misce ve formě kvasinkové. Kvasinková forma je typická pro patogenn mikroskopické houby. U mikroskopickych hub se vyskytuje také polymorfismus, kdy se podle způsobu rozmnožovánrozlišujeu mikroskopickych hub několik forem: forma pohlavn- teleomorfa (T) - a forma nepohlavn - anamoďa (A). KaŽďá forma má svrij název. NapŤ. Byssochlamys fulva (T) - Peacilomyces fulvus (A), Neosartorya fisheri (T) Aspergillus fisheri (A). obr. 3 Životn cyklus mikromycety Penicillium dangeardtt (A) (Deuterom i?,bha - -.' $ilm YY/VV RozmnoŽovac struktury jsou odlišné od somatickych struktur. RozmnoŽován je umožněnospecializovanymi orgány. W oi il /E"x c".-io)tio,, l Ó! ďp (- '*:H'Tj:..'ii } spora'su "). * {fu! K r '#::'ň, t t -st;-cérc- ťť **'t/-zygotén,.ffi(.-.'. { q somaric r,ypr,.l ' Pbsmogamy. M--t Proganetangia (Upraveno podle Gamse aj., 1988) l0.,/ t// d / *' [somatic Rhiaidt hrntu i {l t q r r71.}é<n )/ i t- i i i.- ' (Upraveno podle Samsona aj., 1988) Asexuáln rozmno Žován Docház k růstu fragment stélky (thallu) a spór ruznych tvar (Deuteromycetes- mitosporickéhouby). a velikost Nepohlavn spóry dělme na exospóry a endospóry. (napť.aspergillas spp., Penicilliun spp.), ExospÓry: konidiospóry - viz obr.3. chlamydospóry (Fusarium spp., Candida albicalzs), arthrospóry (Geotrichu,7tspp.). EndospÓry.. sporangiospóry - viz obr. 2 - (napí.mucor spp.). /,t mycerum 4Y 6Germirratioo src.-"gg'l".* spoi'-"nsi" _ r-_l-. itt tt,r Sporangioeporea egg i il ANAMORPT illl u..ffi^' Ř Re o.w; zygospore iti obr. 2Životn cyklus mikromycety Rhizopus stolonifer (Zygomycetes) Ger:n Sporargiun i, l { l i /- - rnitir, w-ilv, 6 lt/ o " 6 c o n r a tja l l l Sexuáln rozmnožován Docház ke splyván vláken pohlavnho laděn (+) a (-) za vzniku zygoty a zygospóry (Zygomycetes) - viz obr. 2 - nebo dikaryonu, ktery vzniká tak, že dvě spóry rozdlnéhopohlav vytvoťpohlavn vlákna (napť.anteridium a ascogonium u Ascomycetes), která splynou - viz obr. 3. Z nich Se vytvoť napť. ascus s 1-8 ascospórami (Ascomycetes) nebo basidium Se 4 basidiospórami (Basidiomycetes) '-- /-'-' f lconioloottorc RozmnoŽován mikromycet :""xxt.láíi"ál'n,""',, a asexuáln(nepohlavn). Talaromyces flavus (T) (Ascomycetes)- Mykologie potravin Na počátku 19. stol. vznikl samostatněvědn obor o houbách - mykologie, ktery se zabyval stavbou, r stem, rozmnožovánm, lohou a mstem hub v pťrodě. Po skončen2. světovéválky se koncipuje novy obor mykologie potravin. Yyznamnymi meznfty oboru se staly: - objev antibiotik a rozvoj biotechnologi využvajcchmikroskopickéhouby k pro. dukci léčiv,organickych kyselin, enzym, plsřovych syrů apod., - studium mykotoxinri - sekundrrnchmetabolitti mikroskopickych hub. obsah, náplď a koncepce mykologie potravin byla poprvévyjádťenav knize Food and Beverage Mycology od Beuchata a kol. z roku Mykologie potravin je definována jako,,studium interakc mezi potravinou a mikroskopickymi houbami, které,,. mohou véstkfermentačnmpochod m, rozkladnymprocesúma produkci mykotoxin jako Pitt (1984) definuje mykologii potravin,,pťirozeněse vyslcytujcinterakce mikroskopiclqch hub s potravinou nebo krmivem vedoucmke kontaminaci, rozkladnym proces m nebo produkci mykotoxin ". V rámci Mezinárodn unie mikrobiologickych společnost(ums) byla vytvoťena Mezinárodn komise mykologie potravin (CFM) a v rámci uvedené komise Subkomise pro studium mykotoxinogennch hub. 11

8 2. částurčená zejménapro lékaťe a zdravotnické pracovnky Tab. 3 Obecné charakteristiky pro rrist mikromycetri dukci mykotoxinri v potravinách Faktor Negativn vlznam vláknitych mikroskopickych hub. Biodeteriorativn (rozkladné) procesy potravin Potraviny jsou pro mikromycety vhodnym substrátem. Po jejich kontaminaci mikromycety zptisobuj jej ich kažen. (Zaplesnivělépotraviny jsou posouzenyjako zdravotně zdvadné.) o Materiálové škody Biodeteriorativn (rozkladné) prisoben mikromycetri zprisobuje značnéztráty píi fungáln korozi pťedmětri,pr myslovych vyrobkri a materiálti. Mikromycety jsou schopnédky svému enzymatickému vybaven oproti jinym organismrim využvat k vyživě a r stu rozmanitésubstráty a materiály (napť.nábytek, podlahovékrytiny, omtky, zdivo, dlaždiceznečištěné organickymi zbytky apod.). (A jednu zajmavostnakonec: biodeteriorativn aktivita mikromycet Scopulariopsis brevicaulis je dajně ddvcina do souvislosti s mrtmnapoleona Bonaparta. Vzhledem k vysokéteplotě a relativn vlhkosti na ostrově Svatri Helena, kde byl Napoleon internovdn, mikromyceq Scopulariopsis brevicaulis osdlily stěny s gobelny a koberci v pokojch, které obyval. Metabolizac zelenych barviv z gobeln vznikly volatln (těkavé)sloučeniny arzenu, kterym měl blt Napoleon dajně dlouhodobě exponovdn a kterézpt,isobilyjeho otravu a ndslednou smrt.). Snižován biologické hodrroty potravin Mikromycety využvajpo kontaminaci potravin některé složky, napť.vitamny, minerálie, dalš Živiny, Docház ke snženjejich obsahu v potravinách a tm i ke snženbiologické hodnoty potravin. (Mikromycety, které kontaminuj obiloviny, využvajnapť. gluten /lepew. Po umlet obilovin na mouku dochrízke zhoršenkvality zskanémoulq a ndsledně i z n vyrobenéhochleba. PŤi nadměrné kontaminaci mikromycety surovin rostlinného p vodu, použvanlch na vyrobu léčivychčajťt,m žedochdzet ke změndm v obsahu a ve vzdjemnémpoměru biologiclcy činnychldtek v surovině.) a pro. Produkce mykotoxinri Rst Teplota -r2-5 5 ' C ph,7- O 4-40"C optimum 5-7 a- Min.0.62 min Eh aerobn podmnky aerobn podmnky Vliv sol do 20 7o NaCl do 14 7o NaCl Vliv cukru do 50 7o sacbarózy (Aspergillus flavus) do 50 7o sacharózy (Aspergillus flavus) nhibice nhibice nhibice (eugenol, anetol, tymol) nhibice (eugenol, anetol, tymol) Vliv fytoalexin Vliv látek v koťen Vliv jinych mikromycetri nfekce viry, nhibice (vyskyt Aspergillus sk. niger), nhibice (RNA mykoviry) Toxinogennmikromycety a jejich metabolicképrodukty mykotoxiny patťkvyznamnym faktorum, kterémohou ovlivnit v negativnmsmyslu zďrav člověka.y,jznamná je i schopnost toxinogennch mikromycetťrprodukovat v potravinách a krmivech mykotoxiny (sekundrárnmetabolity), které mohou vyvolat mykotoxikózy (aflamykotoxikózy apod.) poškozujczdrav člověka toxikózu, ochratoxikózu, f:uzáťrové a hospodáťskychzvíat. Zástupci několika rodťr toxinogennch mikromycet mohou produkovat stejny mykotoxin. (NapŤ.mykotoxin ochratoxin A mohou produkovat Aspergillus ochracelts,a. melleus, A. petrakii, A. sclerotiorum, A. fresenii, P. verrucosum chemotyp a., Petromyces alliacea.) o Toxinogennmikromycety Toxinogenn mikromycety jsou mikroorganismy, kterémaj schopnostprodukovat mykotoxiny V tab. 3 jsou znázorněny obecné charakteristiky pro růst mikromycetri a produkci mykotoxinri v potravinách. Ne všechnykmeny mikromycet jsou toxinogenní.jestliže byla u některéhokmene určitéhodruhu mikromycetri dťvezjištěnaprodukce určitéhomykotoxinu, je možné považovat všechny kmeny tohoto druhu za potenciálně toxinogenn, tj. schopné produkovat určitymykotoxin. Toxinogenn mikromycety mohou produkovatjeden i vce mykotoxinri. t2 l3

9 (Některékmeny Aspergillus flavus mohou produkovat současnědva mykotoxiny, aílatoxiny a lcyselinu cyklopiazonovou.) Záchyt toxinogennch mikromycet mykotoxin v potravinách. Tab. 5 Členěn mykotoxinri podle zprisobu jejich biosyntézy v potravinách ještě neznamená i pťtomnost (Zitež to zejména na typu potraviny, zptisobu jejho uchovdn a pťtomnostimikrobidlnch p ŤekÍžek,napŤ.konzervačnchldtek.) Toxinogenn mikromycety jsou dky svémuenzymatickémuvybavenvelmi adapjakéhokoliv substrátua jsou rozšťeny tabiln pro kontaminaci téměť po celém světě. Velká moďologickárczmanitost a schopnostpťizprisobitse nejruznějšmekologickym podmnkámjim umožřuje osdlit Ťadurozdlnych biotopti, tedy i prostťed domácnosti - zejména kuchyně, spže a následně pak i potravin. Potraviny se tak stávaj vhodnym substrátem pro osdlen,růst a rozmnožován toxinogennch mikromycetťl a následně produkci mykotoxinri. (Toxinogenn mikromycety mohou potraviny kontaminovat /osdlit/primdrně, pťi kontaminaci potravinovych surovin v zemědělsképrvovyrobě či potravindťskévyrobě, a sekunddrně, kdy kontaminujpotraviny a pokrmy v domdcnostech. V,japlsněnych,, prostordch existuje zvjšené nebezpeč sekunddrn kontaminace potravin mikro skopicbjmi houbami a ndsedně mykotoxiny.) Tab.4 Cleněn mykotoxinri podle toxickych ríčinkri ToxCKÝ ÚČrNnr KAŤEGoRE BosYNTÉzY PolyketidY- Di- Moniliformin (?) Tetra- Patulin' kyselina penicillová Penta- Citrinin, Ochratoxiny Hexa- Maltorvzin Hepta- Rusulosin, viriditoxin, xanthomegnin Octa- Luteoskyrin Nona- Citreoviridin, fumonisiny, zearalenon Deca- Afl atoxiny,erythroskyrin Tetramická kyselina DiketoPiPerazinY Jednoduché Modiftkované ZASTUPCE Nefrotoxiny Toxiny GT (gastrointestinálnho' traktu) Neurotoxiny Dermatotoxiny Estrogeny Aflatoxiny, sterigmatocystin Trichotheceny Penitrem A, fumitremorgeny, verruculogeny, fumonisiny Trichotheceny, psolareny, vemrcariny, sporidesminy Zearalenon munotoxiny Aflatoxiny, ochratoxin A, trichotheceny, patulin, gliotoxin, sporidesmin Hematotoxiny Aflatoxiny, ochratoxin A, zearalenon, trichotheceny Genotoxiny Aflatoxiny, sterigmatocystin, ochratoxin patulin, A, citrinin, zearalenon, trichotheceny, fumonisiny, fusarin C, sriseofulvin (Upraveno podle Dirheimera' 1998; Shiera, 1998; Parent-Massinové aj.; 1998,Oswalda aj., 1998) t4 Kvselina aspergilová, echinuliny Brevianamidy, fumitremorgeny, rosuefortin Ergotamin, phomopsiny, rhizonin Terpeny luteoskyrin, Citrinin, ochratoxin A Kyselina cyklopiazonová, kvselina tenuazonová PelÉ4yHepatotoxiny zástupce Mono- Viridicatumtoxin Sesqui- Trichotheceny Di- Aflatrem, lolitremy, paspalin,penitremy (Podle SteYna, 1998) o llykotoxiny Ch4takteristika mykotoxin Mykotoxiny, 'ěkundarri metabolity mikromycetri, patff mezi vyznamné naturáln je známo pťes290 mykotoxinri. 1prroon9toxiny v potravinách. V současnédobě dalš a dalš mykotoxiny. charakterizovány i^nadále jsou ouiev-ovany a chemicky posledn době se použvá V podle Ťady kritéri. celé rozdělit je možno Myhotoxiny jejich m. Dále je možno mykoorgán k clovym toxicity podle mykotoxinri etengni jejich biosyntézy, ktery velmi dobťepostihuje vztah toxihy členit i podle zprisobu vztahy i danéjejich chemickou strukturou (tab. 4 k jpjiln producentovi a respektuje a 3), Tolkologie mykotoxinú Myhotoxlny mohou zprisobovat Ťadu onemocněn a mykotoxikóz a hospodáťskych zvíat(tab. 6). 15 u člověka

10 Tab.. 6 Vyznamná s mykotoxiny Acutc DoN Aflatoxicosis Aimentary Bďkan Cardiac Ergotism MYKOTOXN toxicosis (akutn DoN toxikjza) Fusariov/ mykotoxin - deoxynivďcnol (ajlat oxiki za ) (balluinski nephropathy bcri.bcri endemickí nefropatie) ochratoxin A a dašmykotoxiny aíatoxiny tenuazonová kyselina' liver cancer (priruírnjatem karcinom) (otrava červenou plsn) (Reyúv syndrom) ALARA. nejnižšmožny pťvod ( ng/kg ž.hm./tyden'' ( 995) Fusariové mykotoxiny luteoskyrin, citrinin, 1250 nglkg ž.hm./den.' J ( 1995) 0.4 ngkg ž.hm./den (l 99s) -5 A - trichotheceny citreoviridin, rugulosin 100 ng/kg ž.hm./den', J (1994 Pozn.: PTW - provizorn tolerovatelny tydennpťvod TD - tolerovatelny dennpťvod PMTD - provizorn maximáln tolerovatelny dennpťvod l - Prokázany karcinogen pro člověka 2B - MoŽny karcinogen pro člověka 3 - Zatm nenklas'ifikován jako karcinogen pro člověka aflatoxiny Yelow rice disease (onemocněn ze žlutérjže) 2B Zearalenon Fusariovy mykotoxin - deoxynivďenol ochratoxin ) Ochratoxin A Patulin aflatoxiny Renď tumors (nddorv ledvin) (stachybotryotoxikjza moniiformin Fusariovémykotoxiny - fumonfuiny cancer (rakovina jcnu) Aflatoxiny Deoxynivalenol Ergot akakédy discase (onemocněn onyalai ) Stachybotryotoxicosis PTW" TD" PMTD" KARCNOGEN citreoviridin (kw as hio rko r ) Reye,s Syndrome MYKOTOXN - trichotheceny Fusariové mykotoxiny (akutn kardi ln beri -be rt ) Red mold poisoning Tab. 7 Hodnocen vybranych mykotoxinri z hlediska karcinogenity a stanoven expozičnchstandard PTW nebo TD aíletoxiny (ergotismus) ocsophagea Primary onemocněn lid spojovaná onemocnďní toxic aeukia (alimentdm toxicki aleukie) Kwashiorkor onyalai akutn a chronická aj. Na zikladě zjištěnych vysledk je u nás riziko akutnhotoxického činku mykotoxinú obvykle považováno za minimáln. Za vyznamné se považuj imunosupresivn rčinky (snženobranyschopnosti organismu a náchylnost k Ťadě onemocněn) a riziko pozdnch toxickych tčinkri (zejménakarcinogenn riziko a vyvojová toxicita) po pffjmu velmi nzklchjednorázovych nebo opakovanych koncentrac mykotoxin v potravinách. Mezinirodn agentura pro vyzkum rakoviny (ARC/WHo) kategorizuje mykotoxiny z hlediska karcinogennchrčinkťr v tabulce 7.Y njsou taképopsány expozičnstandardy vybranych mykotoxinti. Studiu mykotoxin se věnuje Ve světě Ťadapracovnchskupin. U Ťadymykotoxinri již bylo provedeno hodnocen nebezpeč(zjištěnrdaj o jejich toxicitě) a Stanoven regulačnchopatťen- národnchlimit V potravinách a krmivech. Provád se hodnocen expozice i hodnocen rizka pro populaci ajednotlivce. Vyzkum Se v Současné době zaměťujevedle již dosti prostudovanych mykotoxin (aflatoxin, ochratoxinu A, patulinu aj.) na Skupinu fuzáriovych (napť.trichothecenti,moniliforminu, fumonisin, beauvericinu) a alternariovych mykotoxin (napť.aal toxinu' alternariolu a kyseliny tenuazonové).studie dále sleduj antagonickéči Synergickévztahy mezi jednotlivymi mykotoxiny z hlediska jejich produkce v potravinách (napť.byl zjištěn synergismus u ochratoxinu A a citrininu, antagonismus Zearalenonuv či deoxynivalenolu) či se sledujaditivn vztahy m9zi mykotoxiny pťijejich toxickémp soben. v rámci svédozorovéčinnosti Sledován mykotoxinri v potravinách V CR zabezpečuj kontroln organizace (hygienická služba MZ ČR, státn veterinárn správa, Česká zemědělská a potravináťskáinspekce) a je zahrnutodo Systémumonitorován zďravotnho stavu obyvatelstva ve vztahu k Životnmu prostťed.mykotoxiny jsou v potravinách limitovány ve vyhl sb. Mykotoxiny mohou být obsaženy také ve spórách mikromycetri, které kontaminuj Životna pracovnprostťedčlověka.pťi porušenzásad Správnétechnologické praxe a pťi nedodržovánzásad bezpečnostia ochrany pťi práci m že dojt 17

11 k profesionánexpozici a ohrožen zdrav pracovnk (napť.v msrnáchkrmnych směs, v balrnách tropickych a subtropickych potravin, v mykologickych laboratoťch). Mykotoxiny a kulturn mykoflóra Mykotoxiny mohou byt produkovány i tzv. kulturn mykoflórou, kdy toxinogenn kmeny Penicillium camemberti proďukujmykotoxin kyselinu cyklopiazonovou a toxinogennkmeny Penicillium roqueforti - mykotoxiny roquefortiny.aspergillus oryzae nebo sojae, které se použvajpťi vyrobě asijskych fermentovanych vyrobkri, produkujna sójovém substrátusoli kyseliny glutamové.pťinadměrnémpožvánpokrmri s velkym obsahem glutamátri (napť.se sójovou omáčkou) docház k onemocněn KwoK - onemocněnpo nadměrnékonzumaci pokrmri čnské kuchyně. Volatiln mykotoxiny Mikromycety mohou produkovat do prostred,,volatiln mykotoxiny... Jedná se o těkavéorganickélátky, kteréjsou indikátorem jejich metabolickéaktivity a r stu. Clremicky se jedná o rriznétypy alkoholri, keton, aldehydti, éter, esteru a terpenri. Na plsďovémzápachu se podlzejména2-metylizoborneol a 2-metoxy - 3-izopiopyl pirazin a geosmin. Stanoven volatilnch (těkavych) látek se provád po adsorpci na speciálnsorbenty plynovou chromatografis hmotovou detekc(gc - MS) a slouž k objektivnmu posouzen pťtomnostimikroskopickych hub a jejich metabolické aktivity v prostťed. Těkavé látky mohou u člověka vyvolávat bolesti hlavy, dráždit oči, sliznice nosu' uš či vyvolávat navu, pokud se v takovém prostťedčlověk zdržujedelš dobu. Na tyto látky takévzniká pťecitlivělosta mohou prisobitjako alergeny. o MoŽné nebezpečpťi konzumaci potravin kontaminovanych mikromycety. podl mikroskopickych hub na vzniku alimentárnch onemocněn (onemocněn oráně.alimentárn cestou) Bylo prokázáno, Že mikromycety (kvasinky a někteťzástupci ztídyzygomycetes) mohou zprisobovat alimentárnonemocněnnejen u nemocnych se snženouimunitou (napť.hv pozitivnch),ale i u,,zďravé,, populace. Na druhé straně Se mikromycety tzv. kulturn mykoflóry konzumuj cleně (plsďovésyry, kvasinkami fermentovanénápoje' asijskéfermentovanévyrobky) bez viditelného dopadu na lidské zdrav. Kulturn mikromycety jsou využvány v Asii k vyrobě fermentovanych potravin několik tisc let. Vyroba syru rokfórského typu je známa od dob Rmsk鍚e, syry camembertskéhotypu jsou známy od 18. stolet. Velkou tradici má vyroba fermentovanych potravin pťedevšmv jihovychodn a vychodn Asii. Yyznamná je v,lroba fermentovanych potravin (plsřovych syrri apod.) v Evropě a SevernAmerice. V oblastech JižnAmerky, severna jižnafriky se využvajk pťpravěfermentovanychpotravin píevážněbakterie a kvasinky. PŤi vyrobě fermentovanych produktri v asijskych zemch se uplatďujpťedevšm zástupci rodu Rhizopus, Mucor, Amylomyces,Actinomucor a Syncephalastrum zetídy Zygomycetes, Monascus a Neurospora, ze tťdy Ascomycetes, Aspergillus, Geotrichum a Fusarium Z pomocné tídy Deuteromycetes. V Evropě a Severn Americe se pťedevšmuplatřuj rody Aspergillus a Penicillium Z pomocné tídy Deuteromycetes. l8 V odbornéliteratuťeje diskutována otázka možnéhozdravotnho nebezpečkonzumace mycelia kulturnch mikromycetri, kteréje součástpotraviny, vzhledem k tomu, Že bya prokázána produkce mykotoxinri a biologicky ričinnych látek i u kmenri kulturnchmikromycetů. Uvedená problematika se i nadále Ťeš. o nterakce s vybranymi bakteriálnmi patogeny nterakce vznikaj mezi mikromycety a dalšmi mikroorganismy, které vedou ke vzniku alimentirnchonemocněn.yyznam uvedenych interakcneustále roste. V odbornéliteratuťeje popisován metabioticky vztah mezi mikromycety napr. rodu Penicillium a Clostridium botulinum. Mikromycety svou metabolickou činnostsnž kyselost potraviny a umožn spórám Clostridium botulinum vykčita vyprodukovat botulotoxin. Poprvé byla tato interakce popsána v Německu v minulém stolet pfi zjišťován etiologie otravy,,klobásovymjedem... Asijská potravina Tempe bonkrek je vyrobena fermentaclisovanéhokokosu. V pťpadě, Že r st použitéhokmene Rhizopus Spp.je pomaly, dojde k rozvoji sekundárn mikroflóry a zejménapseudomonas cocovenenans a produkci toxinri (napť.kyseliny bongkrekové,toxoflavinu). o Mykotické onemocněn člověka Ze zdravotnhohlediska jsou negativně hodnoceny patogennrčinkymikromycetri. V drisledku patogenity, invazivity a parazitismu mohou mikromycety vyvolávat u člověkapovrchové,hlubokéa systémovémykózy (houbová onemocněn). Saprofytickémikromycety nepatff mezi primárn ptivodce mykóz. V dnešndobě jsou však častépťpady,kdy saprofyticky druh m že zptisobit rtnné typy mykóz u tid se snženouimunitou (nemocn ADS) nebo v drisledku prisoben jiné vážné choroby, kdy je negativně ovlivněn imunitn systém, či v drisledku užvánléku s imunosupresivnmirčinky. o Mykoalergie Saprofytickémikromycety produkuj i značnémnožstvdrobnych spór, kteréjsou děti, spolu s fragmenty mycelia vyznamnou součástprachu. Citliv jedinci (pťedevšm staršosoby, nemocn a rekonvalescenti)jsou spórami alergizováni pťi vdechován. Docház k podrážděndychacchcest' chrapotu,kašli, pťpadněke vzniku bronchitidy a dále ke zhoršovánjiž vzniklych respiračnchonemocněn. V odborné literatuťe je popsán podl alergennhorčinkuspór mikromycet na vzniku Ťady onemocněn (astmatu,sennéhorečky,alergickébronchopulmonáln aspergilózy, extrinsické alergické alveolitidy a horečkyze zvlhčovadelapod.).. Nedostatek potravin (potravinová nedostatečnost) Je znám i nepťmyrčinekmikromycetri na nedostatekpotravin. Neriroda brambor zptisobená v polovině minulého stolet fytopatogenn mikroskopickou houbou Phytophthora intestans (plsnbramborovou) zprisobila hladomor v rsku a zdecimovala cely národ. Podobně i jiné parazitické houby zprisobily ztráty pťi produkci surovin a potravin rostlinnéhopúvodua zp sobily smrt hladem miliónri lid. t9

12 á ě ě ť é ě ž é é éť Ť á Ó Ť Ť ě é ž č š é Ď Ť ě éč é é á š é ě áť é é Ť ě á á ě š ě Ů Č é Ť á ě á ž Ť Ť á Č é é á ě ě Ť ě á š á ž ě š Ť á é á é š č ě éč č Ť Ť č á á é Ď á á č á é é ě č ě á á ě á á ě á á á Š á Ť Ť á š é á é

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Nízkoenergetický dům Norma ČSN 73 0540 Charakterizován potřebou tepla na vytápění Otopná soustava o nižším výkonu Dobře zateplené

Více

VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA VÝSKYTU PLÍSNÍ V BYTECH ODBORNÉ STANOVISKO. Plísně a jejich výskyt

VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA VÝSKYTU PLÍSNÍ V BYTECH ODBORNÉ STANOVISKO. Plísně a jejich výskyt VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA VÝSKYTU PLÍSNÍ V BYTECH ODBORNÉ STANOVISKO Plísně a jejich výskyt Plísně jsou mikroskopické houby, které rostou všude tam, kde je dostatek vlhkosti. Při růstu vytvářejí reprodukční

Více

Plísně. v domě a bytě ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE. Kateřina Klánová

Plísně. v domě a bytě ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE. Kateřina Klánová Plísně v domě a bytě 164 Kateřina Klánová ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE Plísně v domě a bytě ODSTRAŇOVÁNÍ A PREVENCE Kateřina Klánová GRADA PUBLISHING Poděkování Za odborné konzultace děkuji RNDr. Jaroslavu

Více

Botanika bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Chytridiomycota TŘÍDA: Chytridiomycetes ŘÁD: Chytridiales Synchytrium endobioticum (TP)

Více

Houby v našich domácnostech aneb o čem doma víte i nevíte

Houby v našich domácnostech aneb o čem doma víte i nevíte Alena Kubátová Houby v našich domácnostech aneb o čem doma víte i nevíte 1 Aniž si to zcela uvědomujeme, naše domácnosti kromě nás obývá řada dalších organismů. Velkou a rozmanitou skupinou, která tvoří

Více

Vláknité mikromycety. Plísně Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

Vláknité mikromycety. Plísně Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. Vláknité mikromycety Plísně Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. Vláknité houby plísně jsou jedno až mnohobuněčné eukaryotické organismy, tvořící vláknité povlaky uvnitř nebo na povrchu substrátů Říše: Houby (Fungi)

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická. Monitorování výskytu mykotoxinů v potravinách. Lada Cinegrová

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická. Monitorování výskytu mykotoxinů v potravinách. Lada Cinegrová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Monitorování výskytu mykotoxinů v potravinách. Lada Cinegrová Bakalářská práce 2009 University Pardubice Faculty chemical technology Monitoring of mycotoxins

Více

Výsledky monitoringu mykotoxinů v krmivech (ÚKZÚZ)

Výsledky monitoringu mykotoxinů v krmivech (ÚKZÚZ) Výsledky monitoringu mykotoxinů v krmivech (ÚKZÚZ) Markéta Pospíchalová marketa.pospichalova@ukzuz.cz Mykotoxiny a zemědělská produkce, 13.3.213, Brno Průchod vzorku laboratoří Akreditace ČSN EN ISO1725:25

Více

Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta

Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta MIKROBIÁLNÍ OBRAZ KOŘENÍ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. Autor: Bc. Eva Večeřová Brno, květen 2012 Jméno a příjmení autora:

Více

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 Ing.Miroslava Rýparová miroslava.ryparova@khsova.cz 595 138 126 Krajskáhygienickástanice

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Houby 2 Kód: Datum: 14.8.2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ

VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Mikrobiologická charakteristika čerstvého ovoce a zeleniny

Mikrobiologická charakteristika čerstvého ovoce a zeleniny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Mikrobiologická charakteristika

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013

STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013 STŘEDNÍ ZDRAVONICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE KLINICKÁ PROPEDEUTIKA ANTIMYKOTIKA ROČNÍK: 3. ŠKOLNÍ ROK: 2012 / 2013 STUDIJNÍ OBOR: ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT OBSAH 1.Úvod...3 2. Historický vývoj

Více

Toxinogenní plísně a mykotoxiny v životním prostředí člověka

Toxinogenní plísně a mykotoxiny v životním prostředí člověka Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Toxinogenní plísně a mykotoxiny v životním prostředí člověka Lucie Jeřábková Bakalářská práce 2012 University

Více

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Koření Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Co je to koření? kořením se rozumí části rostlin jako kořeny, oddenky, kůra, listy, nať, květy,

Více

Základy hygieny a mikrobiologie k zajištění správného zavedení Nařízení Evropského parlamentu a rady (EC) 852/2004 o hygieně potravin

Základy hygieny a mikrobiologie k zajištění správného zavedení Nařízení Evropského parlamentu a rady (EC) 852/2004 o hygieně potravin Modulu 1 Základy hygieny a mikrobiologie k zajištění správného zavedení Nařízení Evropského parlamentu a rady (EC) 852/2004 o hygieně potravin Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Mikrobiální kontaminace živočišných produktů. Ing. Eva Vítová, Ph.D.

Mikrobiální kontaminace živočišných produktů. Ing. Eva Vítová, Ph.D. Mikrobiální kontaminace živočišných produktů Ing. Eva Vítová, Ph.D. Kontaminace = výskyt jakýchkoliv nežádoucích nebo škodlivých částic v potravině nebo v prostředí určeném ke zpracování potravin. Rizika

Více

doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. prof. Ing. E. Straková, Ph.D. Praha, září 2008

doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. prof. Ing. E. Straková, Ph.D. Praha, září 2008 Vědecký výbor výživy zvířat Vliv mykotoxinů sterigmatocystinu, moniliforminu, diacetoxyscirpenolu, phosmopsinu A a toxinů mikromycet rodu Alternaria na zdraví zvířat a bezpečnost potravin doc. MVDr. Ivan

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

OCHRATOXIN A MYKOTOXIN V POTRAVINOVÝCH SUROVINÁCH ROSTLINNÉHO

OCHRATOXIN A MYKOTOXIN V POTRAVINOVÝCH SUROVINÁCH ROSTLINNÉHO OCHRATOXIN A MYKOTOXIN V POTRAVINOVÝCH SUROVINÁCH ROSTLINNÉHO PŮVODU VE SVĚTLE NEJNOVĚJŠÍCH POZNATKŮ Doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc., Státní zdravotní ústav v Praze, Centrum zdraví, výživy a potravin,

Více

PRODUCENTI, KONZUMENTI, ROZKLADAČI aneb koloběh energie a živin v přírodě pracovní list

PRODUCENTI, KONZUMENTI, ROZKLADAČI aneb koloběh energie a živin v přírodě pracovní list Y_52_INOACE_CSC2_19_4B PRODUCENTI, KONZUMENTI, ROZKLADAČI aneb koloběh energie a živin v přírodě pracovní list Anotace: Tento pracovní list umožní žákům seznámit se s tříděním organismů podle způsobu získávání

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat PLÍSNĚ A MYKOTOXINY, PREVENCE JEJICH VZNIKU A DEKONTAMINACE V KRMIVECH Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2005 Výzkumný ústav živočišné

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

Skladištní škůdci- rizika a detekce. Václav Stejskal. Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv.cz

Skladištní škůdci- rizika a detekce. Václav Stejskal. Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv.cz Skladištní škůdci- rizika a detekce Václav Stejskal Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Praha stejskal@vurv.cz Rizika skladištních škůdců Rizika medicinální a pro bezpečnost potravin - fyzikální kontaminace

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín

aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Bakterie v mléce a biogenní aminy RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Projekt MSMT 2B08069 Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry a tvorbou biogenních

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Toxické,

Více

Závěrečná práce studentského projektu. Plísně a negativní dopady na zdraví člověka, živočichů a rostlin

Závěrečná práce studentského projektu. Plísně a negativní dopady na zdraví člověka, živočichů a rostlin Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Plísně a negativní dopady na zdraví člověka, živočichů a rostlin Vedoucí práce: RNDr. Simonianová Lenka PhDr. Wienerová Zuzana Odborný konzultant:

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 COPYRIGHT Autor: Martin Hyroš Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2013 ISBN: 978-80-87856-51-2

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

Synlabianer 04+05/2013. odborný časopis pro lékaře

Synlabianer 04+05/2013. odborný časopis pro lékaře Synlabianer odborný časopis pro lékaře 04+05/2013 ANECLAB * BIO-PLUS * CHAMBON * IMUMED * Klinická laboratoř Chomutov * KLINLAB * LABOMA * MEDSERVICE * RMA Lab 16 Obsah Úvodník..............................................................

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Nepodkročitelné minimum

Nepodkročitelné minimum mikrobiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí Nepodkročitelné minimum laboratorní diagnostiky invazívních mykotických infekcí doporučení odborníků s podporou CELL a SLM JEP 1 Doc. RNDr. Vladimír

Více

Změny klimatu a připravenost

Změny klimatu a připravenost Změny klimatu a připravenost p poskytovatelů primárn rní péče a zdravotnické záchranné služby PŘIPRAVENOST RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY Seminář k projektu WHO ve spolupráci s MZ ČR Brno, NCO

Více

Onemocnění z pitné vody a cyanotoxiny

Onemocnění z pitné vody a cyanotoxiny Onemocnění z pitné vody a cyanotoxiny Petr Pumann Determinační kurz 2011 6.-9.6.2011, Javorník Sinice produkují lidské zdraví ohrožující látky Sinice se vyskytují některých vodárenských zdrojích ve významných

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět biologie zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP G, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Kromě toho naplňuje očekávané

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu Obsah 1. Normy a požadavky. Veterinární a hygienické normy a požadavky na kvalitu krmiv pro zvířata v zájmových

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Jméno: - patří sem např. bakterie - jsou vývojově nejstaršími buňkami - jsou menší a jednodušší

Jméno: - patří sem např. bakterie - jsou vývojově nejstaršími buňkami - jsou menší a jednodušší č. 8 název Dělení buněk anotace V pracovních listech žáci získávají základní vědomosti o dělení buněk. Testovou i zábavnou formou si procvičují získané znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu

Více

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko?

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Simone Schaumberger Produktový manažer pro mykotoxiny Nicole Reisinger Projektový vedoucí pro endotoxiny Endotoxiny u krav Podceňova 2 Science & Solutions červen

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá?

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá? Často kladené otázky Co je to půda? Půda je tenká vrstva matérie na povrchu Země. Je to přírodní zdroj, který se skládá ze zvětralých hornin, organických materiálů, vzduchu a vody. Vzhledem k tomu, že

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls211412/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MICETAL, krém MICETAL, kožní sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden g krému obsahuje: Léčivá látka: flutrimazolum

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody Aristoteles Výživa macešek...jako cesta ke zlepšení jejich kvality Ben Geijtenbeek September 2013 Hlavní faktory ovlivňující pěstování Pěstování rostlin

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

mnoho souborných informačních zdrojů. Můžeme zmínit skripta Polstera [66], vydaná v

mnoho souborných informačních zdrojů. Můžeme zmínit skripta Polstera [66], vydaná v 1 Úvod Mykotoxiny představují význačný fenomén, který se jako závažný problém objevil až ve druhé polovině tohoto století. Pro českého čtenáře (či studenta) není k dispozici příliš mnoho souborných informačních

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_18 Název materiálu: TUKY, ROSTLINNÉ OLEJE Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák

Více

MUDr. Josef Jonáš. Teorie toxinů

MUDr. Josef Jonáš. Teorie toxinů MUDr. Josef Jonáš Teorie toxinů 1 Hlavní skupiny toxinů Opouzdřené emoce Capsulated emotions Mikrobiální ložisko Microbial focus Emocionální toxiny Suppressed emotions Zátěž stresem Stress burden Zátěž

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7. Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12

Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7. Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12 Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7 Estrogeny a vaginální sliznice 10 Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12 Co to je vaginální dyskomfort? 13 Vaginální dysmikrobie 14 Základní dělení poševních

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více