Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě"

Transkript

1 Školící osnovy: Prevence stresu v lodní dopravě 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky kladeny vyšší nároky, než kdy předtím: doby obrátek jsou kratší, plavidla navštěvují větší počet přístavů, posádky mají méně členů, jednotliví pracovníci mají na starosti mnoho úkolů a je od nich požadováno, aby vyplňovali velké množství různých formulářů a dokumentů. Jedním z důsledků tohoto stavu je stres, který je v současnosti považován za jeden z nejvýznamnějších problémů na pracovišti. Potřeba činností pro prevenci stresu se týká všech evropských zemí a typů organizací, přesto v lodní dopravě se může jednat o problém ještě významnější a to kvůli povaze této práce, z důvodu odloučení od domova, kvůli krátkým dobám obrátek a vysoké pracovní zátěži. Je mnoho symptomů a forem, jak se příznaky pracovního stresu u zaměstnanců projevují. Mohou to být např. proměnlivost nálady, změny chování, snížená výkonnost a produktivita práce, pocit nespokojenosti, neschopnost se soustředit, zvýšené kouření, větší konzumace alkoholu a léků a zdravotní problémy. Nekontrolovaný stres může vést až k pracovnímu vyčerpání. Pracovní vyčerpání je reakcí lidí na nezvládnutelné požadavky zaměstnavatelů a pracovní tlak. Postižený trpí velkou únavou a vyčerpáním a čas pro spánek a odpočinek, který za normálních okolností dané osobě stačí k regeneraci sil, je nyní nedostatečný. Déletrvající pracovní vyčerpání je pro Strana 1 / 9 stran

2 každé povolání velmi nebezpečné. Může se projevovat například i sníženou důvěrou v sebe sama a pocitem, že práci nejste schopni zvládnout. Reakce na stres je u každého člověka jiná a pracovní stres ovlivňuje organizace na všech úrovních. Někteří lidé jsou jím ovlivněni více než druzí. Když jsou pracovním stresem postiženi jednotliví zaměstnanci, má to vždy vliv na celou organizaci. To má vliv nejenom na produktivitu a výkonnost pracovníků na lodi, ale může to rovněž negativně ovlivnit jejich tělesnou a duševní pohodu a v konečném důsledku i bezpečnost celého plavidla. Stres může mít vliv rovněž na vyšší úroveň absencí v zaměstnání (zvýšená nemocnost nebo jiné důvody), což způsobuje negativní dopady na zaměstnance, manažery a vlastníky firem, ale může navíc způsobit další problémy, protože manažeři a majitelé jsou nuceni hledat nové pracovníky pro doplnění posádek. Stres může být způsoben řadou faktorů, ale velmi často je výsledkem toho, že pracovník nepochopil nebo mu nebyly jasně definovány povinnosti a úkoly, má příliš mnoho nebo málo práce nebo zodpovědnosti a nebo malý prostor pro svůj rozvoj na pracovišti. Poslední studie naznačují, že dobrého pocitu z práce u zaměstnanců lze dosáhnout tak, že si osvojí postupy a metody, jak rozpoznat rané příznaky a problémy typické pro stres na pracovišti. Cílem tohoto kurzu je rozvinout znalosti a dovednosti zainteresovaných osob (manažerů, vlastníků a pracovníků na lodi) zaměřené na rozpoznávání příznaků indikujících pracovní stres, na hodnocení možných rizik vyplývajících ze stresu a rozpoznávání a zvládání zásadních problémů, které mohou stres na pracovišti způsobit. Po absolvování tohoto kurzu by účastníci měli být schopni: - rozpoznat, co je pracovní stres - pochopit jeho vlivy - zhodnotit rizika vyplývající z pracovního stresu - doporučovat/aplikovat způsoby prevence pracovního stresu - zvládat problémy související se stresem na pracovišti - provádět akce pro zvládnutí pracovního stresu - navrhovat/podnikat kroky pro zajištění dobrého pocitu zaměstnanců na pracovišti Strana 2 / 9 stran

3 Tím, že organizace investuje do vzdělávacího programu ke zvládání stresu, může udělat mnoho práce pro prevenci a kontrolu pracovního stresu a vyhnout se problémům, nemocem způsobeným pracovním vyčerpáním a úrazům na pracovišti. Studie ukazují, že zaměstnanci, kterým se dostane znalostí a dovedností, jak se vypořádat se stresem, jsou méně náchylní k absencím v práci z důvodu nemoci či úrazu, jsou výkonnější a pracují bezpečněji Pracovní stres v lodní dopravě V lodní dopravě existuje mnoho faktorů, které mohou způsobit stres na pracovišti. Mezi důvody způsobující pracovní stres patří například dlouhá pracovní doba s omezeným kontaktem s jinými lidmi, nedostatečné vzdělání v rámci práce, nekvalitní komunikace mezi administrativními pracovníky a posádkami plavidel, nejistota práce, fyzické a zdravotní problémy. Pokud se vyskytne několik takovýchto faktorů najednou, což se na palubě lodi často stává, pak se pravděpodobnost toho, že někdo bude trpět pracovním stresem, výrazně zvyšuje. Dalšími důvody pro stres na pracovišti jsou: - nedostatek zdrojů - nedostatek kvalifikovaného personálu - nedostatečný přístup k informacím - časová náročnost - finanční náklady za vzdělávání Přestože mnoho firem se v rámci své politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci snaží podnikat kroky pro snížení stresu na pracovišti, praxe ukazuje, že takovéto kroky častokrát nejsou brány vážně a často jsou prováděny pouze tak, aby povinnosti bylo učiněno zadost. Pracovní stres má rovněž vliv na produktivitu. Stresovaní pracovníci mají větší sklon k nemocnosti, ztrátě motivace, menší produktivitě a dávají menší pozor při práci. To má vliv nejen na duševní a fyzickou pohodu pracovníka na lodi, ale i na konkurenceschopnost a v konečném důsledku i na úspěch celé firmy. Strana 3 / 9 stran

4 2. Cílová skupina Cílovou skupinou tohoto tréninku jsou manažeři, majitelé a zaměstnanci pracující na lodích a další osoby pracující v lodní dopravě. 3. Délka trvání kurzu: Celý kurz je v délce 14 hodin a je realizován ve 2 dnech po 7 hodinách. 4. Vzdělávací metody Kurz vychází ze struktury manuálu SPA. Pro větší efektivitu vzdělávání a proto, aby bylo zajištěno, že hlavní témata v každém pilotním kurzu jsou stejná, mohou lektoři používat slajdy nebo počítačové prezentace (v angličtině a češtině). Použitá technika samozřejmě závisí na dostupných možnostech, přesto obsah každého kurzu je stejný. Pomůckou pro účastníky vzdělávání bude manuál. V tréninku jsou užívány případové studie a cvičení, jež mají účastníkům pomoci snadněji pochopit teoretický rámec. Rovněž je využito hraní rolí a to proto, aby byl kurz konkrétněji spjatý s praxí a ještě lépe reagoval na potřeby pracovníků. Použití CD-ROMu rovněž účastníkům umožní adaptovat obsah vzdělávání na náplň jejich vlastní práce tím, že tam, kde to je vhodné, využijí nové nápady. 5. Struktura pilotního kurzu Jak bylo zmíněno výše, pilotní kurz trvá 2 dny (14 hodin). Kurz obsahuje 3 tréninkové moduly (viz tabulka níže): úvod/představení problematiky, hodnocení rizik a prevenci/intervenci. Každý tréninkový modul obsahuje přednášky, případové studie a příklady. V tréninkovém modulu č. 2 je použito hraní rolí. Vzdělávání rovněž obsahuje Strana 4 / 9 stran

5 volitelný čtvrtý tréninkový modul, zaměřující se na hodnocení procesu zvládání rizik a intervencí. Den Tréninkový modul Doba trvání Vzdělávací metoda 1. den Tréninkový modul 1: Úvod/představení problematiky 4 hodiny Přednášky Případové studie Příklady Tréninkový modul 2: Hodnocení 3 hodiny Přednášky stresu Případové studie Příklady Hraní rolí 2. den Tréninkový modul 2: Hodnocení stresu (pokračování) 3 hodiny Přednášky Případové studie Příklady Hraní rolí Tréninkový modul 3: 4 hodiny Přednášky Prevence/intervence Případové studie Příklady Tréninkový modul 4: Volitelné -hodnocení stresu Tréninkový modul č. 1: Úvod/Představení problematiky 4 hodiny Cílem prvního modulu je zorientovat účastníky v cílech a obsahu kurzu. Lektor představí obsah, tréninkové metody a tréninkové materiály. V rámci představení se účastníci naučí rozpoznat pracovní stres. Vysvětlí si, co to pracovní stres je a čím může být způsoben, dozvědí se, jak ovlivňuje jednotlivce a celou organizaci. Metodami vzdělávání jsou přednášky, cvičení a případové studie. Lektoři účastníkům poskytnou dostatek teoretických znalostí o této problematice. Pro aplikaci diskutovaných teoretických témat a dovedností naučených v průběhu přednášek na konkrétních Strana 5 / 9 stran

6 podmínkách účastníků, jsou používána cvičení. Navíc, cílem cvičení je pomoci účastníkům pochopit a rozpoznat stresory na jejich pracovišti. Případová studie ilustruje praktické příklady a ještě více umocňuje učící proces. Obsah: Představení obsahu, vzdělávacích metod a tréninkových materiálů Co je to stres? Co způsobuje pracovní stres? Účinky pracovního stresu: - účinky pracovního stresu na jednotlivce - účinky pracovního stresu na organizace Cvičení: Stresové faktory. Jak rozpoznat stresové faktory? Případová studie Tréninkový modul č. 2: Hodnocení stresu 6 hodin Cílem druhého modulu je vysvětlit a podat celkový obrázek o zvládání rizik souvisejících s pracovním stresem. Účastníci se seznámí s různými metodami hodnocení rizik, získají znalosti o různých krocích pro zvládání rizik a budou jim představeny metody, jak aplikovat získané znalosti do své práce. Modul začíná přednáškou, která vysvětluje a využívá praktických příkladů, jak rozpoznat rizika vyplývající ze stresu. Případové studie ukazují, jak převést teorii diskutovanou na přednášce do praxe a poskytuje účastníkům nápady, jak čelit problémům souvisejícím se stresem na svých pracovištích a ve svých organizacích. Na konec modulu je zařazeno cvičení s hraním rolí, pro prohloubení vzdělávacího efektu. Toto cvičení umožňuje účastníkům osobně sledovat faktory, nezbytné ke zvládání stresu. Strana 6 / 9 stran

7 Obsah: Co můžete se stresem dělat? Hodnocení rizik na pracovišti Nutné kroky pro zvládání rizik Případová studie Hraní rolí Tréninkový modul č 3: Prevence/Intervence 4 hodiny Cílem třetího modulu je poskytnout účastníkům informace a nechat je osvojit si dovednosti pro zvládání problémů, vyplývajících z pracovního stresu. V průběhu modulu budou diskutovány různé metody zvládání problémů a hodnocení efektivity použití těchto metod v praxi. Účastníci se dozvědí, jak pečovat o pracovníky svých organizací a pochopí důležitost organizační kultury pro řešení a zvládání stresu na pracovišti. Rovněž se naučí rozpoznat a identifikovat zdroje a nástroje, které mají k dispozici a pochopit roli vůdcovského přístupu pro zvládání stresu na pracovišti. Na konci modulu budou účastníci vědět, kde hledat další informace a jaký druh organizací tyto informace poskytuje. Je zde použita případová studie pro další posílení již získaných znalostí a účastníci jsou vyzváni a vedeni k tomu, aby zhodnotili vhodnost dříve diskutovaných metod pro jejich pracoviště a jejich organizace. Obsah: Zvládání problémů vyplývajících z pracovního stresu Péče o zaměstnance mající problémy Strana 7 / 9 stran

8 Organizační kultura Zdroje pro zvládání pracovního stresu Další publikace a informace Případová studie Tréninkový modul č. 4: Nepovinné hodnotící setkání Cílem této volitelné části je naučit se, jak hodnotit setkání a intervence pro zvládání stresu. Obsah Případová studie: hodnotící techniky Případová studie: intervence 6. Kompetenční kritéria pro lektory (požadavky na lektory) Lektoři v jakémkoli vzdělávacím programu hrají důležitou roli, a proto je třeba je velice pečlivě vybrat. Lektor musí mít dostatek znalostí a zkušeností z oboru, mít praktické zkušenosti, schopnost adaptovat své tréninkové metody na dané prostředí a podmínky, vynikající sociální dovednosti a být schopen dobře spolupracovat s lidmi s nejrůznějšími životními zkušenostmi, styly učení se, vzděláním a národnostmi. Vzhledem k ojedinělé povaze tohoto odvětví je vhodné, aby lektor měl praktické zkušenosti nebo dobrou znalost lodní dopravy. Vhodné je rovněž rámcové vysokoškolské vzdělání z oboru behaviorálních věd, jako je psychologie, pedagogika apod.. Před začátkem kurzu se lektor musí podrobně seznámit s tématem a osvojit si materiál vytvořený pro vzdělávací program (vzdělávací manuál, cvičení a případové studie). Pokud je to možné, měl by se lektor rovněž seznámit s účastníky, jejich firmami a obory, ve kterých působí. Například by měl předem navštívit sídlo firmy nebo jedno z firemních plavidel, aby zjistil co nejvíce o druzích plavidel, která provozují, jejich pracovní době, rozdělování úkolů na lodi apod.. Strana 8 / 9 stran

9 Lektor by měl věnovat zvláštní pozornost tomu, aby školení bylo praktické a měl by vzít v úvahu různou úroveň dovedností a znalostí jednotlivých účastníků. Lektor může přednášet skupinám se stejnými hodnostmi nebo bez ohledu na ně, na což je při prezentaci rovněž třeba brát zřetel. 7. Potřebné vybavení Na školící místnosti nejsou kladeny žádné speciální požadavky. Tradiční vzdělávací místnost, konferenční místnost nebo zasedací místnost jsou naprosto dostačující. Je třeba, aby byly k dispozici pomůcky, potřebné pro lektorování a práci v týmech. Pro cvičení, případové studie a simulace hraní rolí by bylo vhodné mít oddělená pracovní místa pro jednotlivé skupiny nebo mobilní nábytkové sestavy, ze kterých se takováto místa dají sestavit. Pokud se vzdělávání odehrává na palubě lodi, lektor se musí přizpůsobit podmínkám, kde se vzdělávání koná (např. jídelna). V tomto případě je velmi vhodné, aby lektor loď navštívil předem, aby zjistil, jestli je praktické provádět školení zde a jaké jsou možnosti pro trénink na lodi. Další vybavení zahrnuje počítač, dataprojektor/zpětný projektor, flipchart. 8. Materiály pro účastníky Před začátkem kurzu obdrží účastníci informace o programu na jednotlivé dny. Pokud je to možné, společně s programem kurzu obdrží účastníci i leták s pozvánkou a dalšími informacemi o organizaci školení. Uvedené dokumenty mohou být rovněž účastníkům zaslány em ve formě přílohy nebo zaslány přímo firmě, aby materiály účastníkům předala. Účastníci rovněž obdrží složku se studijními materiály a další potřebné vybavení. Studijní materiály jim budou distribuovány na začátku kurzu. Případně, pokud je to výhodnější, mohou být studijní materiály rovněž rozeslány účastníkům em nebo mohou být k dispozici na intranetu organizace, která účastníky na školení vysílá. Strana 9 / 9 stran

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ II. část ÚVOD Světová zdravotnická organizace v koncepci dokumentu zdraví pro 21. století potvrzuje, že sestry a porodní asistentky představují potenciální a nejdůležitější přínos

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami Metodika Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Přispěvatelé: Ray Kirtley Sue Ling Vesa Purokuro Silvia Wiesinger Eija Wilen Holger Bienzle Editor: Holger Bienzle

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců Spokojenost zaměstnanců Manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců Výzkumný Ústav Práce a Sociálních Věcí Research Institute for Labour and Social Affairs 2007 Vydal Výzkumný ústav

Více

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe)

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) Projekt Stres na pracovišti možnosti prevence Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i Obsah 1. Úvod... 3 2. Indikátory... 6 3. Metodiky a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav Společenských věd Nikola Hubáčková Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas

Více

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Obsah Kapitola 1: Úvod Strana 1.1 Co je příručka pro poradce migrantů v EU? 3 1.2 Kdo příručku vypracoval?

Více

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Petra Hrušková Problémy sociálních pracovníků v terénní práci s rodinami

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech CZ.1.04/5.1.01/77.00046

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

O TESTU VZDĚLÁVÁNÍ A DOVEDNOSTI ONLINE... 2 HODNOCENÉ DOVEDNOSTI... 4 CHARAKTER HODNOCENÍ... 7 SPRÁVA HODNOCENÍ... 13 ČASTÉ DOTAZY...

O TESTU VZDĚLÁVÁNÍ A DOVEDNOSTI ONLINE... 2 HODNOCENÉ DOVEDNOSTI... 4 CHARAKTER HODNOCENÍ... 7 SPRÁVA HODNOCENÍ... 13 ČASTÉ DOTAZY... TEST VZDĚLÁVÁNÍ A DOVEDNOSTI ONLINE OBSAH O TESTU VZDĚLÁVÁNÍ A DOVEDNOSTI ONLINE... 2 KDO SE MŮŽE ÚČASTNIT TESTU?... 2 V JAKÝCH JAZYCÍCH JE TEST K DISPOZICI?... 2 KDO JSOU POTENCIÁLNÍ UŽIVATELÉ?... 2 JAK

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo Téma práce: Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce

Více

Úvod. Význam finanční gramotnosti

Úvod. Význam finanční gramotnosti 1. Tento dokument byl vytvořen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárodní sítě pro finanční vzdělávání (International Network on Financial Education, INFE), pod vedením Expertní skupiny pro finanční

Více