Š K O L N Í R O K 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í R O K 2013/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: PSČ: tel.: tel.:/fax: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Š K O L N Í R O K 2013/2014 V Brně dne Mgr. Jana Hlaváčková ředitelka školy

2 Obsah Úvod 2 I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 4 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 IV. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 10 VI. Hodnocení základní školy nebo její součástí 11 VII. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání 12 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 13 IX. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 27 X. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 28 XI. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 30 XII. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 31 XIII. Základní údaje o hospodaření školy 35 XIV. Zhodnocení a závěr 37 XV. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 39 Přílohy Hodnocení Minimálního preventivního programu za šk. rok 2013/ Kopie Výpisu z rejstříku škol a školských zařízení ze dne Kopie Rozhodnutí o zapsání změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení ze dne nejvyšší povolený počet dětí v MŠ, místo poskytovaného vzdělávání mateřské školy a nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení Vyjádření školské rady ze dne Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla schválena školskou radou dne 15. října Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv. 2

3 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova Základní charakteristika školy Část I. Základní údaje o škole 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno, zastoupené starostou p. Romanem Vykoukalem 1.3 Ředitelka školy: Mgr. Jana Hlaváčková 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: Název zařízení Základní škola I. a II. stupeň Kapacita 420 Školní družina 90 Školní jídelna-výdejna ZŠ 340 Mateřská škola Rybníček Kontakty: telefon: , fax: http: 1.6 Úplná / neúplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Kapacita 1. stupeň , stupeň , Celkem ,

4 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Zástupce rodičovské veřejnosti: pí Bohdana Polgárová, předsedkyně, ekonomka, Brno Zástupce zřizovatele MČ Brno Královo Pole: Ing. Stanislav Buchta, člen; člen školské komise RMČ Brno-Královo Pole Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Zbyněk Stadler, člen; učitel, Brno 1. 8 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 vykonává činnost úplné základní školy, školní družiny, mateřské školy a školní jídelny výdejny. Počet kmenových a odborných učeben odpovídá běžnému provozu, kapacita základní školy je 420 žáků, školní družiny 90 žáků, mateřské školy 100 dětí a kapacita jídelny-výdejny pro základní i mateřskou školu je 340 míst. Budovy základní školy a mateřské školy se společně nacházejí v těsné blízkosti, v klidném prostředí městské části Brno-Královo Pole, v blízkosti Hokejové haly dětí a mládeže, s dobrou dostupností městské hromadné dopravy i dopravy z přilehlých částí Brna. V základní škole vyučujeme dle vlastního školního vzdělávacího programu,,škola bez hranic. Jsme členem Asociace českých daltonských škol a Asociace školních sportovních klubů, na prvním stupni využíváme prvky daltonského vyučování. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, určil ve spolupráci se zřizovatelem Brno- Královo Pole naši základní školu k realizaci vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu žáků, kteří jsou dětmi osoby jiného členského státu Evropské unie, a žáků-cizinců z třetích zemí. Součástí našeho školního vzdělávacího programu je výuka nepovinného předmětu Český jazyk pro cizince. Děti cizinců z Evropské unie i třetích zemí začleňujeme do běžných tříd ve všech ročnících. Mateřská škola Staňkova 14 pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem,,máme se rádi, jsme dobří kamarádi. Základní filozofií školy je vytvořit příjemné a bezpečné místo jak pro žáky základní školy, tak i pro děti mateřské školy. Staví na vzájemné toleranci, každé dítě má právo se vzdělávat dle svých individuálních možností a potřeb. Cílem je otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Část II. Přehled oborů vzdělání 2.1 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Škola bez hranic ŠVP ZV - I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX. 4

5 Jiné specializace, zaměření: roč.: Nepovinná Výuka anglického jazyka roč.: Výuka českého jazyka jazyková příprava - Evropská unie roč.: Výuka českého jazyka jazyková příprava třetí země roč.: Nepovinný předmět Český jazyk pro cizince - třetí země roč.: Intenzivní prázdninový kurz výuky Čj žáků-cizinců z třetích zemí roč.: Nepovinný předmět Výuka ukrajinštiny roč.: Užívání prvků Daltonu Projekt MŠMT: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT: Jazyková příprava (Čj) žáků-cizinců z jiného členského státu Evropské unie Projekt MŠMT: Jazyková příprava (Čj) žáků-cizinců z třetích zemí Projekt KÚ JmK: Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců - spolupartner 2.2 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná L 13 ŠJ výdejna (MŠ a ZŠ) 1 99 a a 20 1 Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby (MŠ a ZŠ) 2 a 2 Přepočtení na plně zaměstnané (MŠ a ZŠ) 1,0 a 0,8 Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 3 86 fyz. 3 / přepoč. 2, 5 90 Z činnosti školní družiny Školní družina měla v tomto roce tři oddělení s 88 žáky. Tato oddělení vedly tři vychovatelky, které i letos měly za hlavní cíl vytvářet ve školní družině přátelské a příjemné prostředí k plnohodnotnému využívání volného času dětí, a také nabízet dostatek námětů k jeho naplňování. Provoz školní družiny byl tradičně od 6.30 hod. do hod. V rámci ŠD byl dětem nabídnut hudební a rukodělný kroužek. Po celý školní rok jsme pravidelně navštěvovali městskou knihovnu, pobočku KJM v Brně-Králově Poli. Nedílnou součástí práce školní družiny byla podopra integrity dětí z cizích zemí. Důraz jsme kladli na rozvíjení úcty a tolerance k odlišnostem, na podporu při seznamování s českým jazykem, s českou kulturou a tradicemi. Děti z ČR byly na oplátku obohaceny o nové poznatky ze zemí, jako je Jemen, Afghánistán, Rumunsko, Sýrie, Arménie, Ukrajina, Vietnam, Čína a Řecko. Děti tak 5

6 postupně navazovaly a udržovaly kamarádské vztahy, a to přirozeně a bez předsudků a bez ohledu na jazykovou vybavenost. Při každodenním plánování aktivit dětí jsme se opírali a inspirovali společnými tématickými okruhy dle ročního období. Společně jsme pak pořádali celodružinové akce. Na podzim jsme přivítali prvňáčky, uspořádali Drakiádu na Planýrce, v knihovně proběhlo slavnostní pasování na čtenáře, také jsme se vypravili tradičně na Lampionový průvod s ohňovým přestavením. V zimě jsme pravidelně chodili bruslit do hokejové haly, zúčastnili jsme se přeboru v plavání ŠD z Brna- Králova Pole, oslavili Mikuláše i Vánoce, v lednu jsme se všichni utkali při turnaji ve stolním fotbálku, v únoru pak zařádili v maskách na karnevalu ŠD. Jaro jsme přivítali tradičním pečením velikonočních perníčků, na Den Země jsme si zasoutěžili, v květnu vystoupily děti z hudebního kroužku na koncertě ke Dni matek, také jsme vyhlásili začátek Výtvarné soutěže letošní téma bylo Svět zvířátek. V létě, tedy na konci června, jsme se zúčastnili přeboru v lehké atletice ŠD z Brna- Králova Pole, a také proběhla závěrečná návštěva knihovny. Před prázdninami jsme zhodnotili a zavzpomínali na uplynulý školní rok a rozloučili se společným kreslením křídami na chodník. Zpracovala: Kateřina Musilová Klonová, v. r. 2.5 Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 0 0 fyz. 0 / přepoč. 0 0 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.0 Údaje o pracovnících školy Vedení školy Funkce Úvazek Třídnictví Mgr. Jana Hlaváčková ředitelka školy, 1,00 metodik IKT Mgr. Jitka Zábranská zástupkyně ředitelky 1,00 Ing. Ivana Lančaričová zástupkyně pro ekonomiku 1,00 Administrativní a spisová pracovnice Mgr. Jitka Juřicová 0,75 I stupeň Mgr. Dana Vytrhlíková 1,00 I. A Mgr. Helena Meluzínová 1,00 I. B Mgr. Zbyněk Stadler 1,00 II. Mgr. Martina Svatoňová asistentka pro poruchy učení 1,00 III. Mgr. Lenka Rusňáková metodička prevence 1,00 IV. Mgr. Zdenka Antlová 1,00 V. 6

7 II. stupeň PaedDr. Lenka Humpová výchovná poradkyně 1,00 VI. Mgr. Vanda Nováková koordinátorka EVVO 1,00 VII. Mgr. Jana Havelková 1,00 VIII. Mgr. Hana Žampachová 1,00 IX. Mgr. Martina Hašková 0,23 Mgr. & Mgr. Kateřina Horáková školní psycholožka 0,14 Mgr. Ivana Kašparová 1,00 Mgr. Radka Müllerová 1,00 Mgr. Jaroslava Neumannová 1,00 Výuka českého jazyka Evropská unie jazyková příprava Mgr. Martina Hašková 0,27 Výuka českého jazyka třetí země jazyková příprava Mgr. Helena Meluzínová 0,23 Výuka Čj pro cizince třetí země Mgr. Martina Hašková 0,28 Výuka ukrajinštiny Mgr. Lyudmyla Romanchuk 0,14 Školní psycholožka Mgr. & Mgr. Kateřina Horáková 0,4 Školní družina Mgr. Kateřina Musilová Klonová vedoucí vychovatelka 1,00 Martina Janková 0,75 Mgr. Eva Zavřelová, DiS. 0,75 Mateřská škola Mgr. Jana Kratochvílová zástupkyně ředitelky 1,00 Mgr. Eva Škarohlídová 1,00 Mgr. Jana Kratochvílová 1,00 Olga Culíková 1,00 Mgr. Veronika Balgová 0,65 Monika Lorencová 1,00 Žaneta Rudická 1,00 Mgr. Miroslava Rezková 0,65 Tesařová Dana 1,00 7

8 Provozní pracovníci ZŠ Petr Drobný školník ZŠ 1,00 Jana Fraňová uklízečka 0,81 Věra Mihoková uklízečka 0,95 Ilona Petráková uklízečka 0,56 pomocnice v kuchyni 0,5 Magda Grossmannová pomocnice v kuchyni 0,25 Provozní pracovníci MŠ Romana Konečná školnice a pom. v kuch. MŠ 1,00 Eva Grossmannová uklízečka 0,5 Eva Grossmannová pomocnice v kuchyni 0,5 Magda Grossmannová uklízečka 0, Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 18,36 /22 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 17,36 / 21 94,55 / 95, Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet: Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let a více 0 5 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 1 21 Rodičovská dovolená 0 1 8

9 Část IV. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 4.0 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 2 Cizí jazyky 2 Umění, estetika 2 Speciální pedagogika, SVPU 3 Informatika, PC, SIPVZ 2 Společenské vědy 0 Legislativa, řízení, ekonomie 6 Sport, TV, turistika 2 Výchovné poradenství, prevence soc. pat. jevů 6 Alternativní pedagogika 0 Přírodní vědy 2 Technické vědy 0 Český jazyk a literatura 1 Zdravotnictví, BOZP, PO 18 Integrace cizinců 19 Celkem 65 Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Školení PO a BOZP (J. Hlaváčková, J. Zábranská, pedagogičtí pracovníci) 17 Workshop Podpora mnohojazyčnosti ve škole, v rodině a společnosti (J. Hlaváčková, J. Zábranská, pedagogičtí pracovníci) 17 Školení - systém pro Centrum (e-quip) (J. Hlaváčková) 1 Onemocnění dětí v MŠ (J. Hlaváčková) 1 Evaluační workshop v rámci projektu Profesní praxe; implementace profese sociálního pedagoga do škol, PdF, Brno (J. Zábranská) 1 Setkání metodiků v rámci projektu Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí,katedra soc. ped. PdF MU, Poříčí 31 (J. Zábranská) 1 Seminář Profesní praxe; implementace profese sociálního pedagoga do škol, PdF, Poříčí (J. Zábranská) 1 Metodické školení ředitelů škol (J. Hlaváčková) 1 Školní internetová prezentace a školní informační systém, seminář Infra (J. Zábranská) 1 Školení o chemické legislativě - I, Gymnázium J. G. Mendla, Brno (H. Žampachová) 1 Pracovní setkání partnerů projektu Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců (J. Hlaváčková, I. Lančaričová) 2 Pracovní seminář metodiků prevence, Sládkova 45, Brno (K. Horáková) 1 Pracovní seminář metodiků prevence (min. preventivní program) (K. Horáková) 1 Odborný seminář pro VP ZŠ, SŠSE Brno (L. Humpová) 1 Seminář Jak vést TH (K. Horáková, J. Böhmová) 2 Schůze AŠSK učitelů Tv, Gymnázium tř. Kpt. Jaroše (J. Havelková) 1 Seminář Can grammar entertain us? Descartes, Kamenomlýnská 2 (J. Neumannová) 1 Seminář Papírové inspirace, Descartes, Kamenomlýnská 2 (I. Kašparová) 1 Seminář Práce s dětským s dospělým hlasem, Kamenomlýnská 2, (I. Kašparová) 1 Pracovní seminář v rámci metodického vedení výchovných poradců ZŠ, Kohoutova 4 (L. Humpová) 1 Seminář Mezipředmětové vztahy, Descartes, Kamenomlýnská 2 (M. Hašková) 1 Seminář Prevence užívání alkoholu u dětí a mladistvých, Hapalova 22 (K. Horáková, L. Humpová) 2 9

10 Seminář Funny and Effective English for Primary students, Kamenomlýnská 2 (R. Müllerová) Školení o chemické legislativě - II, Gymnázium J. G. Mendla, Brno (H. Žampachová) 1 Sekce Tv I. st. při AŠSK (D. Vytrhlíková) 1 Školení Všeobecné účetnictví (I. Lančaričová) 1 Školení Účetní uzávěrka (I. Lančaričová) 1 Školení VEMA Nová verza PAM (I. Lančaričová) 1 Školení Daň z příjmů ze závislé činnosti (I. Lančaričová) 1 Školení VEMA Změna mzdy (I. Lančaričová) 1 Celkem Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) 0 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 5.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakuje 1.A B Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 7 2, , Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 110 průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 10

11 5.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9. ročník 29 82,86 nižší ročník / 5. ročník 6 / 0 17,14 / 0,00 Celkem Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 41 Důvody: dyslektická třída, stěhování, SŠ Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 59 Důvody: výuka českého jazyka pro cizince, migrace cizinců, změna kolektivu třídy Část VI. Hodnocení základní školy nebo její součástí 6.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Ve školním roce 2013/2014 proběhlo v naší škole ze strany České školní inspekce hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve dnech Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění Školního řádu a Školního vzdělávacího programu. 6.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: Závěr: Nebylo zjištěno porušení ustanovení školského zákona. Závěr: Náš ŠVP je zcela v souladu s RVP ZV. 6.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného: a Závěr: Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky. Krajská hygienická stanice ŠJ-výdejna při ZŠ: Závěr: K uchování salátů byla dokoupena nová lednička. MČmB Brno-Královo Pole veřejnosprávní kontrola ne na místě provádění inventarizace za rok 2013: únor 2014 Závěr: Při kontrole nebylo přijato žádné nápravné opatření. Krajský úřad JmK veřejnosprávní kontrola na místě ověření Smlouvy o partnerství Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců 2014 za období od do : Závěr: Veškeré předložené doklady jsou v souladu s právními předpisy, nebyly shledány žádné nedostatky. 11

12 MČmB Brno-Královo Pole veřejnosprávní kontrola na místě (audit) kontrola hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2013: Závěr: Při kontrole nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. 6.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: U žádné z uvedených kontrol nebylo zjištěno porušení posuzovaných právních předpisů. Část VII. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2014/2015 se uskutečnil ve dnech 16. a 17. ledna 2014 a současně probíhaly Dny otevřených dveří. Zápis patří mezi nejdůležitější akce školy, proto jsme se na něj náležitě připravili. Děti si mohly školu prohlédnout nejen v doprovodu rodičů, ale i pohádkových bytostí, které na ně čekaly hned při vstupu do budovy. Pohádkové bytosti v tematickém zaměření Z pohádky do pohádky jim zpříjemnily chvíli čekání drobnými úkoly formou hry před pohovorem s paní učitelkou. Děti za odměnu dostaly malý dáreček, který pro ně vyrobili žáci naší školy, a pamětní list. V dopoledních hodinách mohli budoucí žáčci se svými rodiči zhlédnout výuku s daltonskými prvky a nahlédnout v první a druhé třídě do hodin angličtiny. K zápisu se dostavilo celkem 40 dětí, z toho zákonní zástupci 2 dětí zažádali o odklad. Z našeho spádového obvodu pochází 7 dětí, z jiných spádových obvodů celkem 33 dětí. Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání Zápis pro školní rok 2014/2015 do nově rekonstruované čtyřtřídní Mateřské školy Rybníček, která je součástí Základní školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14, probíhal ve dnech 3. a 4. března K zápisu se dostavilo celkem 129 nových dětí, bylo přijato 35 dětí, o zpětvzetí požádalo 32 rodičů z důvodu přijetí jejich dětí do jiné mateřské školy a celkem 62 dětí nebylo možné z kapacitních důvodů přijmout. 7.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 7.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 3 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle Přijetí k základnímu vzdělávání podle Přestup a přijetí žáka podle Zamítnutí žádosti o pokračování v zákl. vzd. podle 55 odst

13 8.0 Další údaje o škole Kroužky při ZŠ Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Cizí jazyky* 0 0 Informatika, PC 0 0 Náboženství 0 0 Přírodní vědy 0 0 Společenské vědy 7 67 Sport, TV, turistika 0 0 Technické vědy 0 0 Umělecké obory hudební 1 11 Zdravotní, speciální pedagogika - dyslektický 2 17 Rukodělný 1 11 AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 8.1 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy Výuka anglického jazyka v 1. a 2. třídě Český jazyk pro cizince Výuka českého jazyka jazyková příprava EU Výuka českého jazyka jazyková příprava TZ Prázdninový jazykový kurz českého jazyka Výuka ukrajinštiny Přírodovědně společenská praktika Kulturně společenská praktika Dyslektický kroužek Sborový zpěv Ve ŠD hudební a rukodělný kroužek Žákovská knihovna Školní sportovní klub člen AŠSK ČR Lyžařské kurzy na II. stupni Škola v přírodě na II. stupni Bruslení JUDO Wrestling Club Brno 13

14 Talent - tenis Hip hop Multikulturní aktivity 8.2 Soutěže a olympiády Recitační soutěž školní kolo Výsledky I. kategorie: 1. místo Štěpán Vlach 1. A 2. místo Filip Radošinský 1. B 3. místo Benedikt Mihok 2. třída Výsledky II. kategorie: 1. místo Emma Hayduk 4. třída 2. místo Roman Korolyshyn 4. třída 3. místo Sára Švecová 5. třída Výsledky III. kategorie: 1. místo Michal Pitela 7. třída 2. místo Vladimir Dubenco 7. třída 3. místo Kevin Roman 6. třída Babylon školní kolo soutěž ve čtenářské gramotnosti 1. místo Andrea Čechová 7. třída 2. místo Anna Stejskalová 7. třída 3. místo Vladimir Dubenco 7. třída Matematický Klokan 2014 o kategorie Cvrček - nejúspěšnější řešitelé školního kola: Oleh Zakharchuk 3. třída o kategorie,,klokánek - nejúspěšnější řešitel školního kola: Dominik Polgár 4. třída o kategorie Benjamín - nejúspěšnější řešitel školního kola: Filatova Ksenia 6. třída o kategorie Kadet - nejúspěšnější řešitel školního kola: Martin Šťastný 8. třída Pythagoriáda 2014 Celkem se zúčastnilo 21 žáků - nejúspěšnější řešitelé školního kola: 14

15 Král Jakub Kmeťová Eliška Filatova Ksenia 5. třída 5. třída 6. třída Luštitelská olympiáda 2013/2014 ZŠ Slovanské nám. 2 kategorie 5. tříd 2. místo Eliška Kmeťová kategorie 6. tříd 3. místo Ksenia Filatova 10. místo Nikola Hobzová Sběr PET lahví pro Pavlíka Soutěž tříd 1. místo na 1. st. 1. A 9,6 kg 1. místo na 2. st. 6. třída 20,9 kg Celkem bylo nasbíráno a předáno rodičům Pavlíka Spišáka 91 kg PET víček ke zpracování. 8.3 Činnost školního pěveckého sboru Paprsek Vystoupení v Jihomor. centru na podporu integrace cizinců Vánoční vystoupení pro rodiče a děti Vystoupení pěveckého sboru Paprsek v Domě seniorů Ptašinského Den otevřených dveří provázení budoucích prvňáčků v kostýmech pohádkových bytostí, hry, soutěže Zápis do 1. třídy hry s dětmi v kostýmech pohádkových bytostí Vystoupení školního pěveckého sboru Paprsek u příležitosti Dne matek Vystoupení školního sboru Paprsek pro rodiče společně se žáky 9. r. Sportovní soutěže XIII. ročník turnaje o,,pohár starosty MČ Brno-Královo Pole - ve vybíjené - družstvo 4. a 5. třídy 2. místo - ve volejbale - družstvo 8. a 9. třídy 3. místo I. stupeň Šplh o Školní kolo ve šplhu 15

16 3. třída dívky hoši 1. místo Ruba Ghallab 6:32 s 1. místo Andreas Svoboda 9:12 s 2. místo Safia Hassani 7:25 s 2. místo Michal Urbánek 9:50 s 3. místo Marta Kurková 8:57 s 3. místo Khitab Hassani 10:28 s 4. třída dívky hoši 1. místo Karina Kučerová 6:06 s 1. místo Jan Kolek 5:03 s 2. místo Emma Hayduk 8:50 s 2. místo Nikolas Rác 5:87 s 3. místo Ya Linová 12:00 s 3. místo Josef Fasura 7:41 s 5. třída dívky 1. místo Veronika Krausová 7:70 s o Okrskové kolo ve šplhu na ZŠ Brno, Úvoz 3. třída dívky 2. místo Ruba Ghallab 6:32 s 5. místo Safia Hassani 7:25 s hoši 8. místo Andreas Svoboda 9:12 s 9. místo Michal Urbánek 9:50 s 4. třída dívky 1. místo Karina Kučerová 6:06 s 9. místo Emma Hayduk 8:50 s hoši 1. místo Jan Kolek 5:03 s 3. místo Nikolas Rác 5:87 s o Městské finále ve šplhu na ZŠ Novoměstská, Brno 3. třída dívky 3. místo Ruba Ghallab 5:80 s 4. třída hoši 10. místo Jan Kolek 5:90 s 5. třída dívky 4. místo Karina Kučerová 5:10 s Kuličkový den turnaj v hraní kuliček, Místodržitelský palác Nela Poláková z I.A obsadila vynikající 4. místo. Preventan Cup 2014 soutěž ve vybíjené ZŠ Jasanová, Brno Žáci 4. třídy obsadili ve své kategorii 9. místo ve skupině. 16

17 Olympiáda dětí 1. stupně ZŠ města Brna (1. a 2. ročník) ZŠ Brno, Svážná 9 1. ročník dívky: Bianca Ganciarov 24. místo Lucie Čonková 33. místo 1. ročník hoši: Aleksandr Tokarev 28. místo Deniel Vitovský 43. místo Družstvo první třídy obsadilo 19. místo. 2. ročník dívky: Natálie Kmeťová 37. místo Valentina Pechová 41. místo 2. ročník hoši: Martin Sova 30. místo Adrian Horváth 41. místo Družstvo druhé třídy obsadilo 21. místo. Olympiáda dětí 1. stupně ZŠ města Brna (3. až 5. ročník) ZŠ Laštovkova, Brno 3. ročník dívky: Safia Hassani 37. místo 3. ročník hoši: Andreas Svoboda 18. místo Michal Urbánek 23. místo 4. ročník dívky: Ya Linová 39. místo 4. ročník hoši: Jan Kolek 1. místo 5. ročník dívky: Veronika Krausová 42. místo Darina Stojková 43. místo 5. ročník hoši: Ion Ignatiuc 41. místo Do Minh Vu 44. místo Družstvo páté třídy obsadilo 20. místo. Je třeba vyzdvihnout vynikající výkon žáka čtvrté třídy Jana Kolka, který v těžké konkurenci 44 nejlepších čtvrťáků Brna obsadil 1. místo. XI. ročník dopravní soutěže Empík cyklista 2014 Nejlepší jednotlivci bez ztráty bodu za test i jízdu: Daniel Starý 4. třída Ion Ignatiuc 4. třída Dopravní testy a praktickou jízdu úspěšně zvládli a průkaz cyklisty získali: Josef Čech 4. třída Lada Jedličková 4. třída Jan Kolek 4. třída Karina Kučerová 4. třída Jan Modra 4. třída Nicol Schmidtová 4. třída Nikolas Rác 4. třída Daniel Starý 4. třída 17

18 Školní družina o Přebor ŠD z Brna-Králova Pole skok daleký hoši: Aleksandr Tokarev 1. A 1. místo Jonáš Werner 2. třída 1. místo Jan Kolek 4. třída 1. místo Valentyn Ihorovyč Zacharčuk 1. B 2. místo Martin Sova 2. třída 2. místo Simon Chudík 3. třída 2. místo dívky: Kristýna Burianová 2. třída 2. místo Karina Kučerová 4. třída 2. místo o Přebor ŠD z Brna-Králova Pole 50 m hoši: Aleksandr Tokarev 1. A 1. místo Martin Sova 2. třída 1. místo Jan Kolek 4. třída 1. místo Valentyn Ihorovyč Zacharčuk 1. B 2. místo Jonáš Werner 2. třída 3. místo Simon Chudík 3. třída 3. místo dívky: Karina Kučerová 4. třída 1. místo o Přebor ŠD z Brna-Králova Pole v plavání hoši: Jan Kolek 4. třída 3. místo dívky: Karina Kučerová 4. třída 7. místo II. stupeň Školní vánoční turnaj ve stolním tenise 8. třída dívky hoši 1. místo Andriana Mandzyuk 1. místo Vitaliy Korolyshyn 2. místo Khishigiargal Erkhembayar 2. místo Vasyl Tkachenko 3. místo Valentyna Cherchovych 3. místo Milan Sova 9. třída dívky hoši 1. místo Gabriela Krajčová 1. místo Lukáš Nimrichter 2. místo Lucie Fábryová 2. místo Patrik Fadrný 3. místo Kateřina Romanová 3. místo Kraus Martin 18

19 Finále Hoši Dívky 1. místo Lukáš Nimrichter (9.tř.) 1. místo Gabriela Krajčová (9. tř.) 2. místo Patrik Fadrný (9. tř.) 2. místo Lucie Fábryová (9. tř.) 3. místo Vasyl Tkachenko (8. tř.) 3. místo Andriana Mandzyuk (8. tř.) Školní kolo ve šplhu Účastnili se všichni žáci školy. Vítězové nás reprezentovali v obvodním a městském kole. 6. třída 7. třída Hoši Dívky Hoši Dívky 1. Kostron V. 1. Musilová H. 1.Pitela M. 1. Pomeroy N. 2. Vrtík O. 2. Hobzová N. 2. Cherchvych M. 2. Reynolds L. 3. Honzák D. 3. Krčková M. 3. Popela 3. Karasová B. 8. třída 9. třída Hoši Dívky Hoši Dívky 1. Tkachenko V. 1. Mandzyuk A. 1. Nguyen 1. Romanová K. 2. Ferenc P. 2. Lendlerová E. 2. Niculescu C. 2. Benderradj S. 3. Tran Xuan 3. Břicháčková E. 3. Kraus M. 3. Kemenyash V. Městské kolo ve šplhu semifinále ZŠ Slatina Žáci mladší Hoši Dívky Roman K. Musilová M. Honzák D. Pomeroy N. Pitela M. Reynolds L. Do městského finále postoupilo celé družstvo mladších žáků!!! Závody vyhrálo!!! Žáci starší Hoši Dívky Ferenc P. Krajčová G. Nguyen M. Romanová K. Tran Xuan Toi Mandzyuk A. Do městského finále postoupil Petr Ferenc jako jednotlivec! Městské kolo ve šplhu finále ZŠ Vedlejší Žáci mladší 1. místo Roman Kevin 6. místo Vrtík O. 8. místo Pitela M. Ve starší kategorii se v městském finále umístil Ferenc Petr na krásném 7. místě!!! 19

20 Lehkoatletické závody Nejrychlejší stovkař a stovkařka ZŠ Herčíkova Kategorie A mladší žactvo: dívky: Adéla Štrublová 7. třída 1. místo Natalie Pomeroy 7. třída 2. místo Leah Reynolds 7. třída 4. místo hoši: Michal Pitela 7. třída 2. místo Roman Kevin 6. třída 7. místo Kategorie B - starší žactvo: dívky: Andriana Mandzyuk 8. třída 2. místo Kateřina Romanová 9. třída 6. místo Gabriela Krajčová 9. třída 12. místo hoši: Martin Kraus 9. třída 2. místo Mihai-Cosmin Niculescu 9. třída 5. místo Serhiy Svintsitskyy 9. třída 10. místo Lehkoatletické závody Nejlepší skokan a skokanka ZŠ Herčíkova Kategorie A mladší žactvo: dívky: Leah Reynolds 7. třída 1. místo Michaela Musilová 6. třída 7. místo Monika Krčková 6. třída 12. místo hoši: Michal Pitela 7. třída 2. místo Roman Kevin 6. třída 6. místo Gabriel Kozlowski 6. třída 12. místo Kategorie B - starší žactvo: dívky: Andriana Mandzyuk 8. třída 4. místo Gabriela Krajčová 9. třída 6. místo Kateřina Romanová 9. třída 7. místo hoši: Vasyl Tkachanko 9. třída 1. místo Petr Ferenc 9. třída 9. místo 20

21 Fotbalové utkání mezi třídami Mezitřídní turnaj 6. třída x 7. třída Zvítězila 7. třída 2 : 5 6. třída 7. třída Kysela Nastych Hassani Veenstra Hrstka Cherchovych Roman Kozlowski Šmerda Pitela Kryštof Dubenco Sukhostavsky Huy Janko Popela 8. třída x 9. třída Zvítězila 8. třída 3 : 0 8. třída 9. třída Tkachenko Niculescu Atassi Nimrichter Arzumanyan Popyk Korolyshyn Svintsitskyy Khawam Tsar Tran Tokarev Winkler Fadrný 8.6 Aktivity školy Datum Třída Akce Slavnostní zahájení školního roku a přivítání prvňáčků ve škole Focení 1. třídy (MF DNES) Plavání na ZŠ Herčíkova I. A Jak se jmenujeme a co máme společného práce školní psycholožky Turnaj ve vybíjené a odbíjené o Pohár starosty MČ Brno-Královo Pole, ZŠ Herčíkova Plavání na ZŠ Herčíkova Dopravní výchova MP na dopravním hřišti ZŠ Horácké nám Lanové centrum Lanové centrum Plavání na ZŠ Herčíkova st. Beseda s hráči Zbrojovky v tělocvičně Dopravní výchova, DDM Junior Plavání na ZŠ Herčíkova I. B Vycházka do parku 21

22 ŠD Slavnostní pasování na čtenáře knihovna Palackého tř ŠD Drakiáda ve ŠD - Planýrka Výukový program MP Filipovo trápení 6. Výukový program MP Kyberšikana 3. Plavání na ZŠ Herčíkova Svět keramiky, DDM Junior Mezinárodní strojírenský veletrh I. A, I. B Výukový program Zeměználek Výukový program Reálné a ideální já 3. Plavání na ZŠ Herčíkova ŠD Přebor ŠD z Králova Pole v atletice na ZŠ Herčíkova Program školní psycholožky - sociometrie a 8. Program školní psycholožky - sociometrie st. Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 8. EKO DEN S KOMETOU 6. a 7. Bruslení Výukový program MP Bezpečně na kole 3. Plavání na ZŠ Herčíkova 5. Výukový program Hygiena Empík cyklista - dopravní hřiště 1. st. Delegace ruských učitelů z Moskvy prezentace 1. st I. a II. st. Halloween v tělocvičně ŠD Bruslení (1.-5. r.) Plavání na ZŠ Herčíkova a 5. Školní kolo ve šplhu pro r st. Vánoční focení Bijásek Filmy Miroslava Štěpánka Výuk. program Cesta kolem světa za 80 dní 2. Výuk. program MP Malý kriminalista 8. Výuk. program MP Vadí, nevadí 3. Plavání na ZŠ Herčíkova 9. Kariérní poradenství testování 1. st. Okrskové kolo ve šplhu ZŠ Úvoz I. B Bijásek Výtvarník a režisér Zdeněk Miler I. A Bijásek Výtvarník a režisér Zdeněk Miler 3. Výukový program Šťastný princ Výukový program Cesta kolem světa za 80 dní 9. Kariérní testování 5., 6. a 7.. Bruslení Výukový program Cesta ke zdraví DDM Dornych Vánoční focení I. st. 9. Kariérní testování 8. a 9. Bruslení Veletrh základních škol, CVČ Lužánky Program MP Bezpečně na kole, bruslích a skateboardu Veletrh základních škol, CVČ Lužánky I. A, I. B Výukový program Jak se sluníčko nemylo Sdružení podané ruce 8. Výukový program MP Mladý motorista 2. a 3. Výukový program Nemocné království - Sdružení podané ruce 22

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr.

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok 2008-2009 Brno-Jundrov : říjen 2009 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola,

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více