Š K O L N Í R O K 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í R O K 2013/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: PSČ: tel.: tel.:/fax: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Š K O L N Í R O K 2013/2014 V Brně dne Mgr. Jana Hlaváčková ředitelka školy

2 Obsah Úvod 2 I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 4 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 IV. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 10 VI. Hodnocení základní školy nebo její součástí 11 VII. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání 12 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 13 IX. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 27 X. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 28 XI. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 30 XII. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 31 XIII. Základní údaje o hospodaření školy 35 XIV. Zhodnocení a závěr 37 XV. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 39 Přílohy Hodnocení Minimálního preventivního programu za šk. rok 2013/ Kopie Výpisu z rejstříku škol a školských zařízení ze dne Kopie Rozhodnutí o zapsání změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení ze dne nejvyšší povolený počet dětí v MŠ, místo poskytovaného vzdělávání mateřské školy a nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení Vyjádření školské rady ze dne Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla schválena školskou radou dne 15. října Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv. 2

3 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova Základní charakteristika školy Část I. Základní údaje o škole 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno, zastoupené starostou p. Romanem Vykoukalem 1.3 Ředitelka školy: Mgr. Jana Hlaváčková 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: Název zařízení Základní škola I. a II. stupeň Kapacita 420 Školní družina 90 Školní jídelna-výdejna ZŠ 340 Mateřská škola Rybníček Kontakty: telefon: , fax: http: 1.6 Úplná / neúplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Kapacita 1. stupeň , stupeň , Celkem ,

4 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Zástupce rodičovské veřejnosti: pí Bohdana Polgárová, předsedkyně, ekonomka, Brno Zástupce zřizovatele MČ Brno Královo Pole: Ing. Stanislav Buchta, člen; člen školské komise RMČ Brno-Královo Pole Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Zbyněk Stadler, člen; učitel, Brno 1. 8 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 vykonává činnost úplné základní školy, školní družiny, mateřské školy a školní jídelny výdejny. Počet kmenových a odborných učeben odpovídá běžnému provozu, kapacita základní školy je 420 žáků, školní družiny 90 žáků, mateřské školy 100 dětí a kapacita jídelny-výdejny pro základní i mateřskou školu je 340 míst. Budovy základní školy a mateřské školy se společně nacházejí v těsné blízkosti, v klidném prostředí městské části Brno-Královo Pole, v blízkosti Hokejové haly dětí a mládeže, s dobrou dostupností městské hromadné dopravy i dopravy z přilehlých částí Brna. V základní škole vyučujeme dle vlastního školního vzdělávacího programu,,škola bez hranic. Jsme členem Asociace českých daltonských škol a Asociace školních sportovních klubů, na prvním stupni využíváme prvky daltonského vyučování. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, určil ve spolupráci se zřizovatelem Brno- Královo Pole naši základní školu k realizaci vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu žáků, kteří jsou dětmi osoby jiného členského státu Evropské unie, a žáků-cizinců z třetích zemí. Součástí našeho školního vzdělávacího programu je výuka nepovinného předmětu Český jazyk pro cizince. Děti cizinců z Evropské unie i třetích zemí začleňujeme do běžných tříd ve všech ročnících. Mateřská škola Staňkova 14 pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem,,máme se rádi, jsme dobří kamarádi. Základní filozofií školy je vytvořit příjemné a bezpečné místo jak pro žáky základní školy, tak i pro děti mateřské školy. Staví na vzájemné toleranci, každé dítě má právo se vzdělávat dle svých individuálních možností a potřeb. Cílem je otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Část II. Přehled oborů vzdělání 2.1 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Škola bez hranic ŠVP ZV - I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX. 4

5 Jiné specializace, zaměření: roč.: Nepovinná Výuka anglického jazyka roč.: Výuka českého jazyka jazyková příprava - Evropská unie roč.: Výuka českého jazyka jazyková příprava třetí země roč.: Nepovinný předmět Český jazyk pro cizince - třetí země roč.: Intenzivní prázdninový kurz výuky Čj žáků-cizinců z třetích zemí roč.: Nepovinný předmět Výuka ukrajinštiny roč.: Užívání prvků Daltonu Projekt MŠMT: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT: Jazyková příprava (Čj) žáků-cizinců z jiného členského státu Evropské unie Projekt MŠMT: Jazyková příprava (Čj) žáků-cizinců z třetích zemí Projekt KÚ JmK: Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců - spolupartner 2.2 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná L 13 ŠJ výdejna (MŠ a ZŠ) 1 99 a a 20 1 Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby (MŠ a ZŠ) 2 a 2 Přepočtení na plně zaměstnané (MŠ a ZŠ) 1,0 a 0,8 Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 3 86 fyz. 3 / přepoč. 2, 5 90 Z činnosti školní družiny Školní družina měla v tomto roce tři oddělení s 88 žáky. Tato oddělení vedly tři vychovatelky, které i letos měly za hlavní cíl vytvářet ve školní družině přátelské a příjemné prostředí k plnohodnotnému využívání volného času dětí, a také nabízet dostatek námětů k jeho naplňování. Provoz školní družiny byl tradičně od 6.30 hod. do hod. V rámci ŠD byl dětem nabídnut hudební a rukodělný kroužek. Po celý školní rok jsme pravidelně navštěvovali městskou knihovnu, pobočku KJM v Brně-Králově Poli. Nedílnou součástí práce školní družiny byla podopra integrity dětí z cizích zemí. Důraz jsme kladli na rozvíjení úcty a tolerance k odlišnostem, na podporu při seznamování s českým jazykem, s českou kulturou a tradicemi. Děti z ČR byly na oplátku obohaceny o nové poznatky ze zemí, jako je Jemen, Afghánistán, Rumunsko, Sýrie, Arménie, Ukrajina, Vietnam, Čína a Řecko. Děti tak 5

6 postupně navazovaly a udržovaly kamarádské vztahy, a to přirozeně a bez předsudků a bez ohledu na jazykovou vybavenost. Při každodenním plánování aktivit dětí jsme se opírali a inspirovali společnými tématickými okruhy dle ročního období. Společně jsme pak pořádali celodružinové akce. Na podzim jsme přivítali prvňáčky, uspořádali Drakiádu na Planýrce, v knihovně proběhlo slavnostní pasování na čtenáře, také jsme se vypravili tradičně na Lampionový průvod s ohňovým přestavením. V zimě jsme pravidelně chodili bruslit do hokejové haly, zúčastnili jsme se přeboru v plavání ŠD z Brna- Králova Pole, oslavili Mikuláše i Vánoce, v lednu jsme se všichni utkali při turnaji ve stolním fotbálku, v únoru pak zařádili v maskách na karnevalu ŠD. Jaro jsme přivítali tradičním pečením velikonočních perníčků, na Den Země jsme si zasoutěžili, v květnu vystoupily děti z hudebního kroužku na koncertě ke Dni matek, také jsme vyhlásili začátek Výtvarné soutěže letošní téma bylo Svět zvířátek. V létě, tedy na konci června, jsme se zúčastnili přeboru v lehké atletice ŠD z Brna- Králova Pole, a také proběhla závěrečná návštěva knihovny. Před prázdninami jsme zhodnotili a zavzpomínali na uplynulý školní rok a rozloučili se společným kreslením křídami na chodník. Zpracovala: Kateřina Musilová Klonová, v. r. 2.5 Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 0 0 fyz. 0 / přepoč. 0 0 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.0 Údaje o pracovnících školy Vedení školy Funkce Úvazek Třídnictví Mgr. Jana Hlaváčková ředitelka školy, 1,00 metodik IKT Mgr. Jitka Zábranská zástupkyně ředitelky 1,00 Ing. Ivana Lančaričová zástupkyně pro ekonomiku 1,00 Administrativní a spisová pracovnice Mgr. Jitka Juřicová 0,75 I stupeň Mgr. Dana Vytrhlíková 1,00 I. A Mgr. Helena Meluzínová 1,00 I. B Mgr. Zbyněk Stadler 1,00 II. Mgr. Martina Svatoňová asistentka pro poruchy učení 1,00 III. Mgr. Lenka Rusňáková metodička prevence 1,00 IV. Mgr. Zdenka Antlová 1,00 V. 6

7 II. stupeň PaedDr. Lenka Humpová výchovná poradkyně 1,00 VI. Mgr. Vanda Nováková koordinátorka EVVO 1,00 VII. Mgr. Jana Havelková 1,00 VIII. Mgr. Hana Žampachová 1,00 IX. Mgr. Martina Hašková 0,23 Mgr. & Mgr. Kateřina Horáková školní psycholožka 0,14 Mgr. Ivana Kašparová 1,00 Mgr. Radka Müllerová 1,00 Mgr. Jaroslava Neumannová 1,00 Výuka českého jazyka Evropská unie jazyková příprava Mgr. Martina Hašková 0,27 Výuka českého jazyka třetí země jazyková příprava Mgr. Helena Meluzínová 0,23 Výuka Čj pro cizince třetí země Mgr. Martina Hašková 0,28 Výuka ukrajinštiny Mgr. Lyudmyla Romanchuk 0,14 Školní psycholožka Mgr. & Mgr. Kateřina Horáková 0,4 Školní družina Mgr. Kateřina Musilová Klonová vedoucí vychovatelka 1,00 Martina Janková 0,75 Mgr. Eva Zavřelová, DiS. 0,75 Mateřská škola Mgr. Jana Kratochvílová zástupkyně ředitelky 1,00 Mgr. Eva Škarohlídová 1,00 Mgr. Jana Kratochvílová 1,00 Olga Culíková 1,00 Mgr. Veronika Balgová 0,65 Monika Lorencová 1,00 Žaneta Rudická 1,00 Mgr. Miroslava Rezková 0,65 Tesařová Dana 1,00 7

8 Provozní pracovníci ZŠ Petr Drobný školník ZŠ 1,00 Jana Fraňová uklízečka 0,81 Věra Mihoková uklízečka 0,95 Ilona Petráková uklízečka 0,56 pomocnice v kuchyni 0,5 Magda Grossmannová pomocnice v kuchyni 0,25 Provozní pracovníci MŠ Romana Konečná školnice a pom. v kuch. MŠ 1,00 Eva Grossmannová uklízečka 0,5 Eva Grossmannová pomocnice v kuchyni 0,5 Magda Grossmannová uklízečka 0, Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 18,36 /22 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 17,36 / 21 94,55 / 95, Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet: Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let a více 0 5 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 1 21 Rodičovská dovolená 0 1 8

9 Část IV. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 4.0 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 2 Cizí jazyky 2 Umění, estetika 2 Speciální pedagogika, SVPU 3 Informatika, PC, SIPVZ 2 Společenské vědy 0 Legislativa, řízení, ekonomie 6 Sport, TV, turistika 2 Výchovné poradenství, prevence soc. pat. jevů 6 Alternativní pedagogika 0 Přírodní vědy 2 Technické vědy 0 Český jazyk a literatura 1 Zdravotnictví, BOZP, PO 18 Integrace cizinců 19 Celkem 65 Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Školení PO a BOZP (J. Hlaváčková, J. Zábranská, pedagogičtí pracovníci) 17 Workshop Podpora mnohojazyčnosti ve škole, v rodině a společnosti (J. Hlaváčková, J. Zábranská, pedagogičtí pracovníci) 17 Školení - systém pro Centrum (e-quip) (J. Hlaváčková) 1 Onemocnění dětí v MŠ (J. Hlaváčková) 1 Evaluační workshop v rámci projektu Profesní praxe; implementace profese sociálního pedagoga do škol, PdF, Brno (J. Zábranská) 1 Setkání metodiků v rámci projektu Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí,katedra soc. ped. PdF MU, Poříčí 31 (J. Zábranská) 1 Seminář Profesní praxe; implementace profese sociálního pedagoga do škol, PdF, Poříčí (J. Zábranská) 1 Metodické školení ředitelů škol (J. Hlaváčková) 1 Školní internetová prezentace a školní informační systém, seminář Infra (J. Zábranská) 1 Školení o chemické legislativě - I, Gymnázium J. G. Mendla, Brno (H. Žampachová) 1 Pracovní setkání partnerů projektu Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců (J. Hlaváčková, I. Lančaričová) 2 Pracovní seminář metodiků prevence, Sládkova 45, Brno (K. Horáková) 1 Pracovní seminář metodiků prevence (min. preventivní program) (K. Horáková) 1 Odborný seminář pro VP ZŠ, SŠSE Brno (L. Humpová) 1 Seminář Jak vést TH (K. Horáková, J. Böhmová) 2 Schůze AŠSK učitelů Tv, Gymnázium tř. Kpt. Jaroše (J. Havelková) 1 Seminář Can grammar entertain us? Descartes, Kamenomlýnská 2 (J. Neumannová) 1 Seminář Papírové inspirace, Descartes, Kamenomlýnská 2 (I. Kašparová) 1 Seminář Práce s dětským s dospělým hlasem, Kamenomlýnská 2, (I. Kašparová) 1 Pracovní seminář v rámci metodického vedení výchovných poradců ZŠ, Kohoutova 4 (L. Humpová) 1 Seminář Mezipředmětové vztahy, Descartes, Kamenomlýnská 2 (M. Hašková) 1 Seminář Prevence užívání alkoholu u dětí a mladistvých, Hapalova 22 (K. Horáková, L. Humpová) 2 9

10 Seminář Funny and Effective English for Primary students, Kamenomlýnská 2 (R. Müllerová) Školení o chemické legislativě - II, Gymnázium J. G. Mendla, Brno (H. Žampachová) 1 Sekce Tv I. st. při AŠSK (D. Vytrhlíková) 1 Školení Všeobecné účetnictví (I. Lančaričová) 1 Školení Účetní uzávěrka (I. Lančaričová) 1 Školení VEMA Nová verza PAM (I. Lančaričová) 1 Školení Daň z příjmů ze závislé činnosti (I. Lančaričová) 1 Školení VEMA Změna mzdy (I. Lančaričová) 1 Celkem Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) 0 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 5.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakuje 1.A B Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 7 2, , Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 110 průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 10

11 5.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9. ročník 29 82,86 nižší ročník / 5. ročník 6 / 0 17,14 / 0,00 Celkem Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 41 Důvody: dyslektická třída, stěhování, SŠ Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 59 Důvody: výuka českého jazyka pro cizince, migrace cizinců, změna kolektivu třídy Část VI. Hodnocení základní školy nebo její součástí 6.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Ve školním roce 2013/2014 proběhlo v naší škole ze strany České školní inspekce hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve dnech Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění Školního řádu a Školního vzdělávacího programu. 6.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: Závěr: Nebylo zjištěno porušení ustanovení školského zákona. Závěr: Náš ŠVP je zcela v souladu s RVP ZV. 6.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného: a Závěr: Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky. Krajská hygienická stanice ŠJ-výdejna při ZŠ: Závěr: K uchování salátů byla dokoupena nová lednička. MČmB Brno-Královo Pole veřejnosprávní kontrola ne na místě provádění inventarizace za rok 2013: únor 2014 Závěr: Při kontrole nebylo přijato žádné nápravné opatření. Krajský úřad JmK veřejnosprávní kontrola na místě ověření Smlouvy o partnerství Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců 2014 za období od do : Závěr: Veškeré předložené doklady jsou v souladu s právními předpisy, nebyly shledány žádné nedostatky. 11

12 MČmB Brno-Královo Pole veřejnosprávní kontrola na místě (audit) kontrola hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2013: Závěr: Při kontrole nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. 6.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: U žádné z uvedených kontrol nebylo zjištěno porušení posuzovaných právních předpisů. Část VII. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2014/2015 se uskutečnil ve dnech 16. a 17. ledna 2014 a současně probíhaly Dny otevřených dveří. Zápis patří mezi nejdůležitější akce školy, proto jsme se na něj náležitě připravili. Děti si mohly školu prohlédnout nejen v doprovodu rodičů, ale i pohádkových bytostí, které na ně čekaly hned při vstupu do budovy. Pohádkové bytosti v tematickém zaměření Z pohádky do pohádky jim zpříjemnily chvíli čekání drobnými úkoly formou hry před pohovorem s paní učitelkou. Děti za odměnu dostaly malý dáreček, který pro ně vyrobili žáci naší školy, a pamětní list. V dopoledních hodinách mohli budoucí žáčci se svými rodiči zhlédnout výuku s daltonskými prvky a nahlédnout v první a druhé třídě do hodin angličtiny. K zápisu se dostavilo celkem 40 dětí, z toho zákonní zástupci 2 dětí zažádali o odklad. Z našeho spádového obvodu pochází 7 dětí, z jiných spádových obvodů celkem 33 dětí. Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání Zápis pro školní rok 2014/2015 do nově rekonstruované čtyřtřídní Mateřské školy Rybníček, která je součástí Základní školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14, probíhal ve dnech 3. a 4. března K zápisu se dostavilo celkem 129 nových dětí, bylo přijato 35 dětí, o zpětvzetí požádalo 32 rodičů z důvodu přijetí jejich dětí do jiné mateřské školy a celkem 62 dětí nebylo možné z kapacitních důvodů přijmout. 7.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 7.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 3 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle Přijetí k základnímu vzdělávání podle Přestup a přijetí žáka podle Zamítnutí žádosti o pokračování v zákl. vzd. podle 55 odst

13 8.0 Další údaje o škole Kroužky při ZŠ Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Cizí jazyky* 0 0 Informatika, PC 0 0 Náboženství 0 0 Přírodní vědy 0 0 Společenské vědy 7 67 Sport, TV, turistika 0 0 Technické vědy 0 0 Umělecké obory hudební 1 11 Zdravotní, speciální pedagogika - dyslektický 2 17 Rukodělný 1 11 AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 8.1 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy Výuka anglického jazyka v 1. a 2. třídě Český jazyk pro cizince Výuka českého jazyka jazyková příprava EU Výuka českého jazyka jazyková příprava TZ Prázdninový jazykový kurz českého jazyka Výuka ukrajinštiny Přírodovědně společenská praktika Kulturně společenská praktika Dyslektický kroužek Sborový zpěv Ve ŠD hudební a rukodělný kroužek Žákovská knihovna Školní sportovní klub člen AŠSK ČR Lyžařské kurzy na II. stupni Škola v přírodě na II. stupni Bruslení JUDO Wrestling Club Brno 13

14 Talent - tenis Hip hop Multikulturní aktivity 8.2 Soutěže a olympiády Recitační soutěž školní kolo Výsledky I. kategorie: 1. místo Štěpán Vlach 1. A 2. místo Filip Radošinský 1. B 3. místo Benedikt Mihok 2. třída Výsledky II. kategorie: 1. místo Emma Hayduk 4. třída 2. místo Roman Korolyshyn 4. třída 3. místo Sára Švecová 5. třída Výsledky III. kategorie: 1. místo Michal Pitela 7. třída 2. místo Vladimir Dubenco 7. třída 3. místo Kevin Roman 6. třída Babylon školní kolo soutěž ve čtenářské gramotnosti 1. místo Andrea Čechová 7. třída 2. místo Anna Stejskalová 7. třída 3. místo Vladimir Dubenco 7. třída Matematický Klokan 2014 o kategorie Cvrček - nejúspěšnější řešitelé školního kola: Oleh Zakharchuk 3. třída o kategorie,,klokánek - nejúspěšnější řešitel školního kola: Dominik Polgár 4. třída o kategorie Benjamín - nejúspěšnější řešitel školního kola: Filatova Ksenia 6. třída o kategorie Kadet - nejúspěšnější řešitel školního kola: Martin Šťastný 8. třída Pythagoriáda 2014 Celkem se zúčastnilo 21 žáků - nejúspěšnější řešitelé školního kola: 14

15 Král Jakub Kmeťová Eliška Filatova Ksenia 5. třída 5. třída 6. třída Luštitelská olympiáda 2013/2014 ZŠ Slovanské nám. 2 kategorie 5. tříd 2. místo Eliška Kmeťová kategorie 6. tříd 3. místo Ksenia Filatova 10. místo Nikola Hobzová Sběr PET lahví pro Pavlíka Soutěž tříd 1. místo na 1. st. 1. A 9,6 kg 1. místo na 2. st. 6. třída 20,9 kg Celkem bylo nasbíráno a předáno rodičům Pavlíka Spišáka 91 kg PET víček ke zpracování. 8.3 Činnost školního pěveckého sboru Paprsek Vystoupení v Jihomor. centru na podporu integrace cizinců Vánoční vystoupení pro rodiče a děti Vystoupení pěveckého sboru Paprsek v Domě seniorů Ptašinského Den otevřených dveří provázení budoucích prvňáčků v kostýmech pohádkových bytostí, hry, soutěže Zápis do 1. třídy hry s dětmi v kostýmech pohádkových bytostí Vystoupení školního pěveckého sboru Paprsek u příležitosti Dne matek Vystoupení školního sboru Paprsek pro rodiče společně se žáky 9. r. Sportovní soutěže XIII. ročník turnaje o,,pohár starosty MČ Brno-Královo Pole - ve vybíjené - družstvo 4. a 5. třídy 2. místo - ve volejbale - družstvo 8. a 9. třídy 3. místo I. stupeň Šplh o Školní kolo ve šplhu 15

16 3. třída dívky hoši 1. místo Ruba Ghallab 6:32 s 1. místo Andreas Svoboda 9:12 s 2. místo Safia Hassani 7:25 s 2. místo Michal Urbánek 9:50 s 3. místo Marta Kurková 8:57 s 3. místo Khitab Hassani 10:28 s 4. třída dívky hoši 1. místo Karina Kučerová 6:06 s 1. místo Jan Kolek 5:03 s 2. místo Emma Hayduk 8:50 s 2. místo Nikolas Rác 5:87 s 3. místo Ya Linová 12:00 s 3. místo Josef Fasura 7:41 s 5. třída dívky 1. místo Veronika Krausová 7:70 s o Okrskové kolo ve šplhu na ZŠ Brno, Úvoz 3. třída dívky 2. místo Ruba Ghallab 6:32 s 5. místo Safia Hassani 7:25 s hoši 8. místo Andreas Svoboda 9:12 s 9. místo Michal Urbánek 9:50 s 4. třída dívky 1. místo Karina Kučerová 6:06 s 9. místo Emma Hayduk 8:50 s hoši 1. místo Jan Kolek 5:03 s 3. místo Nikolas Rác 5:87 s o Městské finále ve šplhu na ZŠ Novoměstská, Brno 3. třída dívky 3. místo Ruba Ghallab 5:80 s 4. třída hoši 10. místo Jan Kolek 5:90 s 5. třída dívky 4. místo Karina Kučerová 5:10 s Kuličkový den turnaj v hraní kuliček, Místodržitelský palác Nela Poláková z I.A obsadila vynikající 4. místo. Preventan Cup 2014 soutěž ve vybíjené ZŠ Jasanová, Brno Žáci 4. třídy obsadili ve své kategorii 9. místo ve skupině. 16

17 Olympiáda dětí 1. stupně ZŠ města Brna (1. a 2. ročník) ZŠ Brno, Svážná 9 1. ročník dívky: Bianca Ganciarov 24. místo Lucie Čonková 33. místo 1. ročník hoši: Aleksandr Tokarev 28. místo Deniel Vitovský 43. místo Družstvo první třídy obsadilo 19. místo. 2. ročník dívky: Natálie Kmeťová 37. místo Valentina Pechová 41. místo 2. ročník hoši: Martin Sova 30. místo Adrian Horváth 41. místo Družstvo druhé třídy obsadilo 21. místo. Olympiáda dětí 1. stupně ZŠ města Brna (3. až 5. ročník) ZŠ Laštovkova, Brno 3. ročník dívky: Safia Hassani 37. místo 3. ročník hoši: Andreas Svoboda 18. místo Michal Urbánek 23. místo 4. ročník dívky: Ya Linová 39. místo 4. ročník hoši: Jan Kolek 1. místo 5. ročník dívky: Veronika Krausová 42. místo Darina Stojková 43. místo 5. ročník hoši: Ion Ignatiuc 41. místo Do Minh Vu 44. místo Družstvo páté třídy obsadilo 20. místo. Je třeba vyzdvihnout vynikající výkon žáka čtvrté třídy Jana Kolka, který v těžké konkurenci 44 nejlepších čtvrťáků Brna obsadil 1. místo. XI. ročník dopravní soutěže Empík cyklista 2014 Nejlepší jednotlivci bez ztráty bodu za test i jízdu: Daniel Starý 4. třída Ion Ignatiuc 4. třída Dopravní testy a praktickou jízdu úspěšně zvládli a průkaz cyklisty získali: Josef Čech 4. třída Lada Jedličková 4. třída Jan Kolek 4. třída Karina Kučerová 4. třída Jan Modra 4. třída Nicol Schmidtová 4. třída Nikolas Rác 4. třída Daniel Starý 4. třída 17

18 Školní družina o Přebor ŠD z Brna-Králova Pole skok daleký hoši: Aleksandr Tokarev 1. A 1. místo Jonáš Werner 2. třída 1. místo Jan Kolek 4. třída 1. místo Valentyn Ihorovyč Zacharčuk 1. B 2. místo Martin Sova 2. třída 2. místo Simon Chudík 3. třída 2. místo dívky: Kristýna Burianová 2. třída 2. místo Karina Kučerová 4. třída 2. místo o Přebor ŠD z Brna-Králova Pole 50 m hoši: Aleksandr Tokarev 1. A 1. místo Martin Sova 2. třída 1. místo Jan Kolek 4. třída 1. místo Valentyn Ihorovyč Zacharčuk 1. B 2. místo Jonáš Werner 2. třída 3. místo Simon Chudík 3. třída 3. místo dívky: Karina Kučerová 4. třída 1. místo o Přebor ŠD z Brna-Králova Pole v plavání hoši: Jan Kolek 4. třída 3. místo dívky: Karina Kučerová 4. třída 7. místo II. stupeň Školní vánoční turnaj ve stolním tenise 8. třída dívky hoši 1. místo Andriana Mandzyuk 1. místo Vitaliy Korolyshyn 2. místo Khishigiargal Erkhembayar 2. místo Vasyl Tkachenko 3. místo Valentyna Cherchovych 3. místo Milan Sova 9. třída dívky hoši 1. místo Gabriela Krajčová 1. místo Lukáš Nimrichter 2. místo Lucie Fábryová 2. místo Patrik Fadrný 3. místo Kateřina Romanová 3. místo Kraus Martin 18

19 Finále Hoši Dívky 1. místo Lukáš Nimrichter (9.tř.) 1. místo Gabriela Krajčová (9. tř.) 2. místo Patrik Fadrný (9. tř.) 2. místo Lucie Fábryová (9. tř.) 3. místo Vasyl Tkachenko (8. tř.) 3. místo Andriana Mandzyuk (8. tř.) Školní kolo ve šplhu Účastnili se všichni žáci školy. Vítězové nás reprezentovali v obvodním a městském kole. 6. třída 7. třída Hoši Dívky Hoši Dívky 1. Kostron V. 1. Musilová H. 1.Pitela M. 1. Pomeroy N. 2. Vrtík O. 2. Hobzová N. 2. Cherchvych M. 2. Reynolds L. 3. Honzák D. 3. Krčková M. 3. Popela 3. Karasová B. 8. třída 9. třída Hoši Dívky Hoši Dívky 1. Tkachenko V. 1. Mandzyuk A. 1. Nguyen 1. Romanová K. 2. Ferenc P. 2. Lendlerová E. 2. Niculescu C. 2. Benderradj S. 3. Tran Xuan 3. Břicháčková E. 3. Kraus M. 3. Kemenyash V. Městské kolo ve šplhu semifinále ZŠ Slatina Žáci mladší Hoši Dívky Roman K. Musilová M. Honzák D. Pomeroy N. Pitela M. Reynolds L. Do městského finále postoupilo celé družstvo mladších žáků!!! Závody vyhrálo!!! Žáci starší Hoši Dívky Ferenc P. Krajčová G. Nguyen M. Romanová K. Tran Xuan Toi Mandzyuk A. Do městského finále postoupil Petr Ferenc jako jednotlivec! Městské kolo ve šplhu finále ZŠ Vedlejší Žáci mladší 1. místo Roman Kevin 6. místo Vrtík O. 8. místo Pitela M. Ve starší kategorii se v městském finále umístil Ferenc Petr na krásném 7. místě!!! 19

20 Lehkoatletické závody Nejrychlejší stovkař a stovkařka ZŠ Herčíkova Kategorie A mladší žactvo: dívky: Adéla Štrublová 7. třída 1. místo Natalie Pomeroy 7. třída 2. místo Leah Reynolds 7. třída 4. místo hoši: Michal Pitela 7. třída 2. místo Roman Kevin 6. třída 7. místo Kategorie B - starší žactvo: dívky: Andriana Mandzyuk 8. třída 2. místo Kateřina Romanová 9. třída 6. místo Gabriela Krajčová 9. třída 12. místo hoši: Martin Kraus 9. třída 2. místo Mihai-Cosmin Niculescu 9. třída 5. místo Serhiy Svintsitskyy 9. třída 10. místo Lehkoatletické závody Nejlepší skokan a skokanka ZŠ Herčíkova Kategorie A mladší žactvo: dívky: Leah Reynolds 7. třída 1. místo Michaela Musilová 6. třída 7. místo Monika Krčková 6. třída 12. místo hoši: Michal Pitela 7. třída 2. místo Roman Kevin 6. třída 6. místo Gabriel Kozlowski 6. třída 12. místo Kategorie B - starší žactvo: dívky: Andriana Mandzyuk 8. třída 4. místo Gabriela Krajčová 9. třída 6. místo Kateřina Romanová 9. třída 7. místo hoši: Vasyl Tkachanko 9. třída 1. místo Petr Ferenc 9. třída 9. místo 20

21 Fotbalové utkání mezi třídami Mezitřídní turnaj 6. třída x 7. třída Zvítězila 7. třída 2 : 5 6. třída 7. třída Kysela Nastych Hassani Veenstra Hrstka Cherchovych Roman Kozlowski Šmerda Pitela Kryštof Dubenco Sukhostavsky Huy Janko Popela 8. třída x 9. třída Zvítězila 8. třída 3 : 0 8. třída 9. třída Tkachenko Niculescu Atassi Nimrichter Arzumanyan Popyk Korolyshyn Svintsitskyy Khawam Tsar Tran Tokarev Winkler Fadrný 8.6 Aktivity školy Datum Třída Akce Slavnostní zahájení školního roku a přivítání prvňáčků ve škole Focení 1. třídy (MF DNES) Plavání na ZŠ Herčíkova I. A Jak se jmenujeme a co máme společného práce školní psycholožky Turnaj ve vybíjené a odbíjené o Pohár starosty MČ Brno-Královo Pole, ZŠ Herčíkova Plavání na ZŠ Herčíkova Dopravní výchova MP na dopravním hřišti ZŠ Horácké nám Lanové centrum Lanové centrum Plavání na ZŠ Herčíkova st. Beseda s hráči Zbrojovky v tělocvičně Dopravní výchova, DDM Junior Plavání na ZŠ Herčíkova I. B Vycházka do parku 21

22 ŠD Slavnostní pasování na čtenáře knihovna Palackého tř ŠD Drakiáda ve ŠD - Planýrka Výukový program MP Filipovo trápení 6. Výukový program MP Kyberšikana 3. Plavání na ZŠ Herčíkova Svět keramiky, DDM Junior Mezinárodní strojírenský veletrh I. A, I. B Výukový program Zeměználek Výukový program Reálné a ideální já 3. Plavání na ZŠ Herčíkova ŠD Přebor ŠD z Králova Pole v atletice na ZŠ Herčíkova Program školní psycholožky - sociometrie a 8. Program školní psycholožky - sociometrie st. Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 8. EKO DEN S KOMETOU 6. a 7. Bruslení Výukový program MP Bezpečně na kole 3. Plavání na ZŠ Herčíkova 5. Výukový program Hygiena Empík cyklista - dopravní hřiště 1. st. Delegace ruských učitelů z Moskvy prezentace 1. st I. a II. st. Halloween v tělocvičně ŠD Bruslení (1.-5. r.) Plavání na ZŠ Herčíkova a 5. Školní kolo ve šplhu pro r st. Vánoční focení Bijásek Filmy Miroslava Štěpánka Výuk. program Cesta kolem světa za 80 dní 2. Výuk. program MP Malý kriminalista 8. Výuk. program MP Vadí, nevadí 3. Plavání na ZŠ Herčíkova 9. Kariérní poradenství testování 1. st. Okrskové kolo ve šplhu ZŠ Úvoz I. B Bijásek Výtvarník a režisér Zdeněk Miler I. A Bijásek Výtvarník a režisér Zdeněk Miler 3. Výukový program Šťastný princ Výukový program Cesta kolem světa za 80 dní 9. Kariérní testování 5., 6. a 7.. Bruslení Výukový program Cesta ke zdraví DDM Dornych Vánoční focení I. st. 9. Kariérní testování 8. a 9. Bruslení Veletrh základních škol, CVČ Lužánky Program MP Bezpečně na kole, bruslích a skateboardu Veletrh základních škol, CVČ Lužánky I. A, I. B Výukový program Jak se sluníčko nemylo Sdružení podané ruce 8. Výukový program MP Mladý motorista 2. a 3. Výukový program Nemocné království - Sdružení podané ruce 22

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Š K O L N Í R O K 2012/2013

Š K O L N Í R O K 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Š K O L N Í R O K 2014/2015

Š K O L N Í R O K 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Pro koho? Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok: 2010-2011

školní rok: 2010-2011 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok: 2010-2011 Brno-Jundrov : 14. září 2011 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více