ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKÉMU DOZORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKÉMU DOZORU"

Transkript

1 Příloha č.22 ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKÉMU DOZORU Obsah: Odpovědnost za technický stav zařízení podléhající technickému dozoru Určená technická zařízení - činnost pracovníků odpovědných za technický stav, revize a prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (UTZ) Všeobecný Systém bezpečné práce na zdvihacích zařízeních DKV Praha 1

2 22.1. Odpovědnost za technický stav zařízení podléhající technickému dozoru Zařízení podléhající technickému dozoru Odpovědnost Elektrická zařízení Kolejiště Plynové zařízení Strojní zařízení Tlakové nádoby Zdvihací a dopravní zařízení VTO VTO revizní technik plynových zařízení technik pro strojní zařízení technik pro tlakové nádoby technik pro zdvihací zařízení Určená technická zařízení - činnost pracovníků odpovědných za technický stav, revize a prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (UTZ). Určená technická zařízení jsou zařízení zahrnutá ve vyhlášce MD č. 100/95 Sb a 279/2000 Sb., která byla vydána na základě zákona č. 266/94 Sb. - Zákon o drahách. Tato vyhláška zároveň stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu UTZ. (Řád určených technických zařízení). Vyhláška rozděluje UTZ na : tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní a kontejnery. Veškerá UTZ podléhají kontrolní činnosti Drážního úřadu a musí mít platný průkaz způsobilosti. Na ostatní zařízení se vztahují pouze obecně závazné předpisy a normy. UTZ bez platného průkazu způsobilosti nesmí být provozováno!!! a) určená technická zařízení - tlaková UTZ tlaková jsou : Sb.) - lokomotivní kotle - parní generátory a vyvíječe páry - vzduchojemy drážních vozidel (konkretizace - vyhl. 100/95 Sb.a279/ tlakové nádoby stabilní (konkretizace - vyhl. 100/95 Sb.a 279/2000Sb.) - kovové tlakové nádoby k dopravě plynů na drážních vozidlech - tlakové nádoby železničních cisteren a nádržkových kontejnerů Za technický stav a veškerou revizní činnost na UTZ tlakových odpovídá technik pro tlakové nádoby. Za správné provedení revizí a dalších zkoušek zodpovídá revizní technik tlakových zařízení. Revizní technik provádí dle vyhl. 100/95 Sb. provozní a vnitřní revize tlakových nádob. Dále provádí ve spolupráci s DÚ odborný technický dozor, kontroluje činnost pracovníků odpovědných za provoz tlakových nádob, provádí namátkové kontroly a zajišťuje plnění dalších souvisejících úkolů dle ČSN a norem souvisejících. b) určená technická zařízení plynová UTZ plynová jsou : - zařízení pro plnění nádob plyny - zařízení pro regulaci tlaku plynů 2

3 - tlakové stanice plynů - zařízení pro spalování plynů s výkonem od 50 kw - zařízení pro rozvod plynů - zařízení pro odpařování plynů Za technický stav a veškerou revizní činnost na UTZ plynových odpovídá revizní technik plynových zařízení. Revizní technik provádí činnost dle vyhl. 100/95 Sb.a 279/2000 Sb. Dále provádí ve spolupráci s DÚ odborný technický dozor, kontroluje činnost pracovníků, provádí namátkové kontroly a zajišťuje plnění dalších souvisejících úkolů. Výchozí prohlídky a tlakové zkoušky na UTZ plynových provádí inspektor plynových zařízení, který má příslušné oprávnění vydané Ministerstvem dopravy, dle 47 a 48 zák. č. 266/94 Sb. a vyhl. č. 100/95 Sb.a 279/2000 Sb. c) určená technická zařízení elektrická UTZ elektrická jsou : techniky - elektrické sítě a elektrické rozvody drah - elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah - trakční napájecí a spínací stanice - trakční vedení - elektrická zařízení napájená z trakčního vedení - elektrická zařízení drážních vozidel - silová zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární a signalizační - náhradní zdroje el. energie pro provozování dráhy - zkušebny elektrických zařízení drah - zabezpečovací zařízení Veškeré revize na elektrických zařízeních provádí revizní technik elektrických zařízení s oprávněním vydaným Drážním úřadem Praha. Revizní technik provádí činnost dle vyhl. 100/95 Sb.a 279/2000 Sb. Dále provádí ve spolupráci s DÚ odborný technický dozor, kontroluje činnost pracovníků, provádí namátkové kontroly a zajišťuje plnění dalších souvisejících úkolů. Výchozí prohlídky a revize na UTZ elektrických provádí inspektor elektrických zařízení, který má příslušné oprávnění vydané Ministerstvem dopravy, dle 47 a 48 zák. č. 266/94 Sb. a vyhl. č. 100/95 Sba279/2000Sb. d) určená technická zařízení zdvihací a dopravní UTZ zdvihací umístěná v DKV Praha. jsou : UTZ dopravní umístěná v DKV Praha jsou : - železniční jeřáby - jeřáby s motorovým pohonem na drážním vozidle nebo drážním podvozku - jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem - soupravy stojanových zvedáků s motorovým pohonem - hříže - elektrické výtahy - pohyblivé plošiny pro dopravu osob se sníženou mobilitou Za bezpečný technický stav zdvihacích zařízení, za jejich stálou čistotu (i za pořádek v okolním prostoru), za bezpečné odstavení nepoužívaných zdvihadel i za používání zdvihacích zařízení jen 3

4 proškolenými pracovníky s platnými průkazy, odpovídají vedoucí příslušných pracovišť (pověřené osoby určené rozkazem vrchního přednosty DKV Ústí nad Labem č. 25/99). Za správně provedené revize a provozní revize zdvihacích zařízení odpovídá revizní technik zdvihacích zařízení. Revizní technik dále dohlíží na základní a opakované školení jeřábníků, vazačů, signalistů a obsluhovatelů zdvihadel, provádí kontrolní činnost a přezkušování pracovníků. V DKV Praha jsou určeni technici pro zdvihací zařízení (dále jen TPZZ) pro jednotlivé provozní jednotky a provozní pracoviště. TPZZ zajišťuje včasné plnění lhůt revizní činnosti dle vyhlášky 100/95 Sb., vede evidenci všech zvedacích zařízení, jeřábníků, vazačů a obsluhy zdvihadel, provádí základní a opakované školení. TPZZ dále vede evidenci a provádí kontrolu vázacích prostředků a je přítomen při veškeré revizní činnosti na zdvihadlech v DKV Praha. Výchozí prohlídky a zkoušky na UTZ zdvihacích provádí inspektor zdvihacích zařízení, který má příslušné oprávnění vydané Ministerstvem dopravy, dle 47 a 48 zák. č. 266/94 Sb. a vyhl. č. 100/95 Sb.a 279/2000 Sb. Stejná ustanovení se vztahují i na určená technická zařízení dopravní Všeobecný Systém bezpečné práce (SBP) na zdvihacích zařízeních DKV Praha. a) Navržení činnosti jeřábů Navržení činností jeřábů zpracovávají jednotlivá pracoviště DKV Praha ve spolupráci s příslušným technikem pro zdvihací zařízení. Pro každý jeřáb (popř. skupinu jeřábů na jednom pracovišti) musí být vypracován SBP jeřábu či pracoviště. S tímto SBP musí být obsluhující pracovníci prokazatelně seznámeni a pravidelně proškolováni. Schválení SBP jeřábů či pracovišť provádí revizní technik zdvihacích zařízení. Za realizaci činností navržených SBP na daném pracovišti odpovídají pověřená osoby. b) Výběr, zajištění a použití vhodných zdvihacích zařízení a příslušenství Posuzování vhodnosti provozovaných zdvihacích zařízení pro navrženou manipulaci provádí revizní technik zdvihacích zařízení na základě rozsahu navržených činností a hodnocení technického stavu. Pořizování nových zdvihacích zařízení a jejich příslušenství provádí pracovníci technického oddělení (technik pro zdvihací zařízení) prostřednictvím skladu MTZ ve spolupráci s revizním technikem zdvihacích zařízení. c) Údržba, prohlídky a inspekce zdvihacích zařízení a příslušenství Běžnou údržbu a opravy zdvihacích zařízení provádějí pracovníci údržby na jednotlivých provozních jednotkách DKV Praha, popř. pracovníci jiných pověřených organizací. Plán údržby jeřábů zpracovává technik pro zdvihací zařízení a ve spolupráci s revizním technikem zdvihacích zařízení. Cílem je zajistit nejvyšší bezpečnost práce na daném pracovišti. Vypracovaný plán údržby jeřábů schvaluje revizní technik zdvihacích zařízení. Náhradní díly zajišťuje sklad MTZ nebo příslušná servisní organizace. Veškerá revizní činnost na zdvihacích zařízeních se řídí vyhl. Ministerstva dopravy 100/95 Sb. Plán provozních revizí, revizí a prohlídek a zkoušek vytváří a sleduje technik pro zdvihací zařízení. Technik pro zdvihací zařízení také provádí prohlídky technického stavu jeřábů v mezidobí pravidelných revizí (dle ČSN ISO , Příloha A.3, A.4) s cílem zjistit závažné závady ohrožující bezpečnost provozu. Revize a provozní revize provádí revizní technik zdvihacích zařízení s platným oprávněním vydaným Drážním úřadem. Prohlídky a zkoušky provádí inspektor zdvihacích zařízení s platným oprávněním vydaným Drážním úřadem. 4

5 Zvláštní posouzení jeřábů v rámci sledování stavu (např. posouzení ocelové konstrukce, geodetické zaměření jeřábové dráhy atd.) zajišťuje v individuálních případech technik pro zdvihací zařízení u specializovaného pracoviště ČD či externí firmy. Denní kontrolu jeřábu před zahájením provozu provádí jeřábník v rozsahu stanoveném ČSN ISO ( , Příloha A.2). Záznam o jakékoli činnosti na zdvihacím zařízení musí být uveden v Deníku zdvihacího zařízení. Rozsah dalších činností může být dle charakteristiky provozu jeřábu dále stanoven v SBP jeřábu či pracoviště. d) Zajištění kompetentních osob Požadavky na školení kompetentních osob (jeřábníci, vazači atd.) podává pověřená osoba technikovi pro zdvihací zařízení, který zajišťuje jejich základní školení. Pověřená osoba je však povinna zajistit splnění základních kvalifikačních předpokladů pro nového pracovníka (např. praxe na daném zařízení). Základní školení jeřábníků či přeškolení jeřábníků na jiný typ jeřábu provádí revizní technik zdvihacích zařízení, který také vydává a potvrzuje jeřábnický průkaz. Základní školení vazačů, signalistů a obsluhovatelů a opakované školení všech kategorií kompetentních osob provádí technik pro zdvihací zařízení nebo revizní technik zdvihacích zařízení. Požadavky na osoby s určitým typem kvalifikace na každý konkrétní jeřáb stanoví SBP jeřábu či pracoviště. - jeřábník - typ 0 - obsluhuje jednoduché jeřáby a kladkostroje ovládané ze země nebo ruční zdvihadla - typ A - obsluhuje jeřáby mostového, portálového a konzolového typu ovládané z kabiny nebo z koše nebo pomocí dálkového ovládání - typ B - obsluhuje jeřáby sloupové, portálové a věžové s výložníkem - typ C - obsluhuje kolejové a železniční jeřáby s výložníkem - typ D - obsluhuje mobilní (automobilové) jeřáby nebo ručních zdvihadel - typ A - váže břemena jeřábů mostového, portálového a konzolového typu ovládané - vazač - typ 0 - váže břemena u jednoduchých jeřábů a kladkostrojů ovládaných ze země z kabiny, koše či dálkovým ovládáním - typ B - váže břemena jeřábů sloupových, portálových a věžových s výložníkem - typ C - váže břemena kolejových a železničních jeřábů s výložníkem - typ D - váže břemena mobilních (automobilových) jeřábů - signalista - předává signály mezi jeřábníkem a vazačem v případech, že na sebe vzájemně ne vidí (členění 0-D je obdobné jako u jeřábníků a vazačů) - obsluhovatel - obsluhuje zdvihací zařízení nezahrnutá pod normu ČSN ISO ( ) - tzn. hříže, hydraulické zvedáky, mechanické patkové zvedáky a plošiny pro do - pravu imobilních osob. Požadavky na jeřábníky Základní požadavky jsou uvedeny v normě ČSN ISO , bod 5.3. Jeřábník je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržení SBP. Požadavky: - praktický zácvik a školení uvedené v tabulce Požadavky na praktický zácvik a školení kompetentních osob spolu s praktickou a teoretickou zkouškou - kvalifikaci v elektrotechnice dle vyhl. 50/78 Sb. 4 5

6 síců. - zdravotní prohlídku znějící na funkci jeřábník - opakované školení se provádí 1x ročně, zápis o opakovaném školení nesmí být starší 15-ti mě- - jeřábník musí mít při obsluze jeřábu jeřábnický průkaz v němž je uveden typ jeho kvalifikace a kon - krétní jeřáb (nebo jeřáby), který je kompetentní ovládat Požadavky na vazače Základní požadavky jsou uvedeny v normě ČSN ISO , bod 5.4. Vazač je zodpovědný za správné uvázání a odvázání břemene a za použití vhodných příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace. Požadavky: - praktický zácvik a školení uvedené v tabulce Požadavky na praktický zácvik a školení kompetentních osob spolu s praktickou a teoretickou zkouškou - kvalifikaci v elektrotechnice dle vyhl. 50/78 Sb. 4 - zdravotní prohlídku znějící na funkci vazač - opakované školení se provádí 1x ročně, zápis o opakovaném školení nesmí být starší 15-ti měsíců. - vazač musí mít při obsluze jeřábu vazačský průkaz v němž je uveden typ jeho kvalifikace a konkrétní jeřáb (nebo jeřáby) či pracoviště, kde je oprávněn vázat břemena Požadavky na signalistu Základní požadavky jsou uvedeny v normě ČSN ISO , bod 5.5. Signalista je zodpovědný za správné předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem. Požadavky: - praktický zácvik a školení uvedené v tabulce Požadavky na praktický zácvik a školení kompetentních osob spolu s praktickou a teoretickou zkouškou - kvalifikaci v elektrotechnice dle vyhl. 50/78 Sb. 4 - zdravotní prohlídku znějící na funkci signalista - opakované školení se provádí 1x ročně, zápis o opakovaném školení nesmí být starší 15-ti měsíců. - signalista musí mít při obsluze jeřábu průkaz signalisty v němž je uveden typ jeho kvalifikace a konkrétní jeřáb (nebo jeřáby) či pracoviště, kde je oprávněn předávat signály Požadavky na obsluhovatele Základní požadavky jsou uvedeny v normě ČSN (popř. obdobné pro jiná zařízení) Požadavky: - praktický zácvik a školení uvedené v tabulce Požadavky na praktický zácvik a školení kompetentních osob spolu s praktickou a teoretickou zkouškou - kvalifikaci v elektrotechnice dle vyhl. 50/78 Sb. 4 - opakované školení se provádí 1x za 2 roky, zápis o opakovaném školení nesmí být starší 25-ti měsíců. - obsluhovatel musí být zapsán v deníku zdvihacího zařízení, které smí obsluhovat Náplň základního a opakovaného školení kompetentních osob - jeřábník - SBP organizace a SBP jeřábu či pracoviště, legislativa, jednotný komunikační systém, zejména ČSN ISO , ISO 4306, ISO 7363, ISO 4304, ISO 2374, EN , ISO 4309, ISO , ISO , , ISO 13200, ISO ,2, , , , , a normy související, zásady ovládání a konstruování jeřábů, technické podmínky, návody výrobců zařízení, zásady první pomoci a mimořádné události (opakované školení ve zjednodušené formě 6

7 s důrazem na proškolení z SBP, legislativy, norem důležitých pro bezpečné ovládání jeřábů a pokynů výrobců) - vazač - SBP organizace a SBP jeřábu či pracoviště, legislativa, jednotný komunikační systém, zejména ČSN ISO , ISO 4306, ISO 7363, ISO 4304, ISO 2374, EN , ISO 4308, ISO 4309, ISO 3056, ISO 4778, EN 818, , ISO 13200, ISO 7296, ISO 8792, ISO 7531, , , , normy související, zásady vázání břemen, technické podmínky, návody výrobců příslušenství, zásady první pomoci a mimořádné události (opakované školení ve zjednodušené formě s důrazem na proškolení z SBP, legislativy, norem důležitých pro bezpečné vázání břemen a pokynů výrobců) - signalista - zjednodušená forma školení jeřábníků a vazačů s důrazem na SBP, jednotný komunikační systém a zásady bezpečnosti práce na zdvihadlech obsažené v normách a návodech výrobců - obsluhovatel - SBP, legislativa, jednotný komunikační systém, normy vztahující se k danému typu zařízení (ČSN ), normy související, zásady bezpečnosti práce, technické podmínky, návody výrobců zařízení, zásady první pomoci a mimořádné události (opakované školení ve zjednodušené formě s důrazem na proškolení z SBP, legislativy, norem důležitých pro bezpečnost práce a pokynů výrobců) Požadavky na praktický zácvik a školení kompetentních osob Doba praktického zácviku musí být minimálně 3x delší než doba základního školení. Potvrzení o tomto praktickém zácviku vydává pověřená osoba nebo technik pro zdvihací zařízení a podepisuje jej také zacvičující jeřábník s platným průkazem. Pro kvalifikaci obsluhovatel platí časové rozsahy uvedené pod třídou O. Základní a opakované školení třída Základní školení (hod.) Opakované školení (hod.) O 5 3 A 15 5 B 20 5 C 20 5 D 20 5 O, A, B, C, D 30 5 Doplňkové školení na další třídu Z třídy Na třídu Doplňkové školení (hod.) O A, B, C, D 15 A B, C, D 10 B A, C, D 10 C A, B, D 10 D A, B, C 10 e) Dozor Dozor nad dodržování SBP na daném pracovišti provádí denně pověřená osoba (vedoucí pracoviště). Dále jsou dozorem pověřeni technik pro zdvihací zařízení a revizní technik zdvihacích zařízení. Tito pracovníci mají kompetence k zastavení provozu nebezpečného zdvihacího zařízení a odebrání průkazu obsluze zařízení. 7

8 Dozor provádění údržby a oprav provádí technik pro zdvihací zařízení (dodržování plánu údržby a provádění údržby) a revizní technik ZZ (kontrola po provedených opravách). Rozsah dozoru je stanoven v SBP daného jeřábu či pracoviště podle druhu činnosti, charakteristika pracoviště a složitosti provozu. Záznamy o výsledcích dozoru jsou prováděny do Deníku zdvihacího zařízení. f) Kontrola dokladů a dokumentací Pro zajištění provozu musí být k dispozici doklady a dokumentace (oprávnění, seznamy kompetentních osob pro obsluhu zdvihacích zařízení, plány údržby a revizí, technická dokumentace, deníky zdvihacích zařízení atd.) Jednotlivé doklady a dokumentace jsou uloženy: - technická dokumentace a revizní knihy u technika pro zdvihací zařízení na technickém oddělení - oprávnění, osvědčení obsluhujících osob u technika pro zdvihací zařízení - seznamy kompetentních obsluh zdvihadel u technika pro zdvihací zařízení, u pověřených osob a na personálním oddělení - zdravotní způsobilost kompetentních obsluh zdvihadel na personálním oddělení - plány údržby u technika pro zdvihací zařízení - deníky zdvihacích zařízení na jednotlivých pracovištích (např. u mistra pracoviště) Deník zdvihacího zařízení. Záznam o provozu, údržbě a opravách zdvihacího zařízení musí být v Deníku zdvihacího zařízení, uloženého na pracovišti. V deníku zdvihacího zařízení musí být uvedeni všichni jeřábníci (u jeřábů) či obsluhovatelé (u zvedáků) s oprávněním ovládat dané zdvihací zařízení. Tento zápis provede pracovník určený pověřenou osobou či technik pro zdvihací zařízení. g) Zakázané manipulace Zakázané manipulace uvedené pod tímto bodem se vztahují pouze na provoz jeřábů. Provoz zvedáků se řídí příslušnými ČSN (např. ČSN ). Pro jednotlivé profese jsou pro zjednodušení stanoveny tyto základní zakázané manipulace: - vazač a signalista - viz ČSN ISO ( ) - jeřábník - porušovat zákazy uvedené na bezpečnostních tabulkách - používat k výstupu, přechodu nebo sestupu ze zdvihacího zařízení cest, které k tomu nejsou určeny - vystupovat na zdvihadlo řízené ze země při zapnutém hlavním vypínači - najíždět na bezpečnostní koncové vypínače s výjimkou jejich přezkoušení - pojíždět zvýšenou rychlostí na konci jeřábové dráhy - pracovat se zdvihacím zařízením při vyřazených či nesprávně seřízených bezpečnostních zařízeních - ovládat zařízení tak, že způsobí nadměrné rozhoupání břemena - šikmým tahem posunovat železniční vozidla, jiná vozidla či jiné předměty - pokračovat v provozu, utvoří-li se na laně smyčka nebo se vysmekne z drážek bubnu či kladky - přetěžovat zdvihací zařízení - zvedat břemena šikmým tahem - zvedat břemena zbytečně vysoko - pokud to není výslovně povoleno v SBP zvedat břemena zasypaná, 8

9 upevněná, přimrzlá nebo přilnutá vytahováním a odtrhováním - spouštět kladnici tak, že dojde k uvolnění nosných lan - vytahovat násilně vázací prostředky zpod břemen - přepravovat břemena nad pracujícími, pojíždějícími dopravními prostředky nebo v jejich nebezpečné blízkosti - vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení - odkládat na zdvihacím zařízení a jeho dráze jakékoliv předměty - opustit zařízení při zapnutém hlavním vypínači nebo zavěšeném břemenu - provádět jakékoliv úpravy na zdvihacím zařízení Tyto zakázané manipulace jsou platné na všech zdvihacích zařízeních provozovaných v DKV Ústí nad Labem. Případné další zakázané manipulace s ohledem na konkrétní pracoviště, analýzy konkrétních rizik na pracovišti či požadavky výrobce zařízení stanoví SBP jeřábu či pracoviště. h) Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábů Zajištění bezpečnosti osob řeší dle konkrétních místních podmínek SBP jeřábu či pracoviště. Všichni pracovníci pracoviště musí být z tohoto SBP prokazatelně proškoleni. i) Koordinace s ostatními spolupracujícími subjekty Při činnosti cizích subjektů na pracovišti zajistí zpracování podmínek pro zajištění bezpečnosti vedoucí pracoviště ve spolupráci s technikem pro zdvihací zařízení. Tyto podmínky jsou obsaženy v jednotlivých SBP jeřábů či pracovišť. j) Postup při hlášení a šetření mimořádných událostí Jakákoli mimořádná událost související s provozem zdvihacích zařízení musí být bezprostředně oznámena vedoucímu pracovní směny (mistr, četař atd.), který ji co nejdříve postoupí pověřené osobě, která řídí ve spolupráci s technikem pro zdvihací zařízení šetření mimořádné události. Pověřená osoba má povinnost informovat o celé události příslušného technika pro zdvihací zařízení. Pokud došlo vlivem mimořádné události k újmě na zdraví je nutno okamžitě poskytnout první pomoc a přivolat záchrannou službu dle obecných pravidel poskytování první pomoci a hlášení nehodových událostí. Jestliže vlivem mimořádné události hrozí ohrožení zdraví pracovníků či další poškození majetku má kterákoliv zúčastněná osoba za povinnost učinit taková opatření, aby bylo toto nebezpečí odvráceno. Všichni zúčastnění pracovníci mají za povinnost udržet místo mimořádné události v nezměněné podobě za účelem vyšetření mimořádné události. Mohou být učiněny pouze takové změny, které vedou k záchraně osob či majetku nebo k odvrácení dalšího hrozícího nebezpečí. Zařízení UTZ podléhající tech..dozoru v PJ Děčín ZZ Souprava stojanových zvedáků drážního vozidla Vz rek. ČSD, Dílny pro opravu vozidel Liberec ZZ Souprava stojanových zvedáků drážního vozidla Standart Duo ŽOS Č.Lípa, závod Liberec ZZ Souprava stojanových zvedáků drážního vozidla Standart Duo ŽOS Liberec ZZ Souprava stojanových zvedáků drážního vozidla Standart Duo ŽOS Č.Lípa, závod Liberec ZZ Jeřáb konzolový otočný nástěnný neuveden ČSD LD Děčín ZZ Jeřáb železniční EDK 10/2 VEB S.M.Kirow - Leipzig ZZ Elektrický mostový jeřáb neuveden LD Děčín 9

10 ZZ Mostový jeřáb JEVS Vihorlat n.p. Snina ZZ Sloupový otočný jeřáb neuveden Maschinen Fabrik Reschitza ZZ Elektrický mostový jeřáb neuveden ČSD LD Děčín ZZ Jeřáb konzolový otočný nástěnný B 081 M ČSD LD Děčín ZZ Jeřáb konzolový otočný nástěnný neuveden ČSD LD Děčín ZZ Otočný sloupový jeřáb s el. Kladkostrojem OEVS-02 Vihorlat n.p. Snina ZZ Sloupový otočný jeřáb R1 LD Děčín ZZ Portálový pojízdný jeřáb SKJ Dopravostroj n.p., závod Nitra ZZ Pevný portálový jeřáb s el.kladkostrojem L III 30K ČSD LD Děčín ZZ Jeřáb konzolový otočný nástěnný neuveden ČSD LD Děčín ZZ Jeřáb konzolový otočný nástěnný R1 B ČSD LD Děčín ZZ Mostový jeřáb neuveden ČSD LD Děčín ZZ Elektrický kladkostroj řetězový, nepojízdný R1-2/10 OPOP Valašské Meziříčí ZZ Elektrický kladkostroj na pevné dráze T Balkancar - Gabrovo ZZ Jeřáb železniční EDK 750 VEB S.M.Kirow - Leipzig TZ Tlaková nádoba stabilní 3B ZTS n.p. Třemošnice Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní 1 KTR DUKLA CZ s.r.o. Trutnov TZ Tlaková nádoba stabilní 1 KTR DUKLA CZ s.r.o. Trutnov TZ Tlaková nádoba stabilní 1 KTR DUKLA CZ s.r.o. Trutnov TZ Tlaková nádoba stabilní TN 300 S TOS Čelákovice závod Aš TZ Tlaková nádoba stabilní B Kovolis Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní 1 KTR ČKD Dukla a.s. závod Trutnov TZ Tlaková nádoba stabilní Komorový podavač ZVVZ, n.p., Prachatice KPS-1 TZ Tlaková nádoba stabilní neuveden RND Ejpovice závod Aš TZ Tlaková nádoba stabilní neuveden Slokov Hodonín TZ Tlaková nádoba stabilní Ležatý vzduchojem ZTS n.p. Třemošnice Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní Ležatý vzduchojem ZTS n.p. Třemošnice Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní VzČD Vaněk s.r.o. Trutnov TZ Tlaková nádoba stabilní Kovolis n.p. Třemošnice- Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní Kovolis n.p. Třemošnice- Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní Kovolis n.p. Třemošnice- Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní č.v Kovopodnik Nymburk kotlárna TZ Tlaková nádoba stabilní TNV 5 Kovopodnik Nymburk kotlárna TZ Parní kotel LOOS International, Rakousko TZ Tlaková nádoba stabilní - větrník samočinné 1 KTR ČKD Dukla a.s., závod Trutnov vodárny PZ Zařízení pro spalování plynů plynový kotel parní KESSEL LOOS Bischofshofen LOOS PZ Zařízení pro rozvod plynů STL průmyslový plynovod Plynex s.r.o., Děčín PZ Zařízení pro rozvod plynů STL průmyslový plynovod Termo s.r.o., Litvínov PZ Zařízení pro rozvod plynů NTL domovní plynovod Termo s.r.o., Litvínov PZ Zařízení pro rozvod plynů NTL domovní plynovod Termo s.r.o., Litvínov PZ Zařízení pro rozvod plynů NTL domovní plynovod Termo s.r.o., Litvínov PZ Zařízení pro rozvod plynů NTL domovní plynovod Termo s.r.o., Litvínov PZ Zařízení pro rozvod plynů STL plynovodní přípojka UNIGAS Sloup v Čechách PZ Zařízení pro rozvod plynů STL plynovodní přípojka UNIGAS Sloup v Čechách 10

11 PZ Zařízení pro rozvod plynů STL plynovodní přípojka UNIGAS Sloup v Čechách PZ Zařízení pro rozvod plynů STL plynovodní přípojka UNIGAS Sloup v Čechách PZ Tlaková stanice plynů Jednoduchá tlaková Jezbeda Děčín stanice PZ Tlaková stanice plynů Jednoduchá tlaková ŽOS Plzeň stanice PZ Tlaková stanice plynů Jednoduchá tlaková PLD Letohrad stanice EZ Zkušební zař.lvz ZZDepo LVZ 1SII 1SIII SZD Ústí n.l EZ EPZ kolej EZ Zkušební zař.lvz ZZDepo LVZ 1SII 1SIII SZD Ústí n.l Provozní pokyny pro patkové zvedáky 1. Všeobecně Souprava mechanických stojanových zvedáků s el.pohonem 4 x 25t je určena pro zvedání žel. kolejových vozidel do hmotnosti 100 t. Soupravu tvoří čtyři mechanické stojanové zvedáky, propojené navzájem ovládacími kabely. El.energie se přivádí od stabilní přípojky k řídícímu rozvaděči. Od řídícího rozvaděče na zvedáku č.1 lze sdruženě ovládat jak celou soupravu 4 zvedáků, tak pouze protilehlé páry pro jednostranný vývaz. Mimo sdružené ovládání je možno ovládat jednotlivě každý zvedák zvlášť. Konstrukčně je každý zvedák proveden jako svařovaný stojan, v němž je svisle uložen nosný šroub se závitem Tr 105 x 18. Na nosné matici je zavěšen vozík s výsuvným nosným ramenem. Z bezpečnostních důvodů je každý zvedák opatřen pojistnou maticí. Celý zvedák má pojezd stavitelný, který umožňuje jeho přemístění jak v podélném, tak i v příčném směru. Závěsná oka na horní části slouží k uchopení a přemístění zvedáku jeřábem. Provedení soupravy zaručuje provoz v rozmezí teplot (12 o C 27 o C) 2. Technické parametry nosnost soupravy nosnost zvedáku maximální zdvih A Maximální zdvih B rychlost zdvihu výška zvedáku šíře zvedáku délka zvedáku rozchod kol příčného pojezdu hmotnost soupravy hmotnost zvedáku 100t 25t 2 800mm 550mm 0.15m/min 4 000mm 1 340mm 2 100mm 1 100mm kg 2 825kg proudová soustava 3+PEN stříd.50 Hz, 380 V, 1 stříd.50 Hz,24V. 3. Pracovní místo Pracovní místo je omezeno největší půdorysnou plochou obsahující celou soupravu zvedáků v pracovní poloze, půdorysnou plochu ovládacího zařízení, zvětšenou o obvodový pruh alespoň 0.6m široký, vyznačený čarou z bílé trvanlivé barvy. 4. Návod k obsluze -- Dle číselného označení a schema propojení soupravy rozmístit zvedáky na pracovišti. Nosná ramena vysunout na příslušná místa pod zvedané břemeno. -- Rozvinout silové a ovládací kabely, propojit vzájemně zvedáky dle schematu propojení soupravy. V zásuvce ovládacího obvodu u posledního zvedáku musí být zasunuta propojovací vidlice. 11

12 -- Propojit přívodní kabel do zásuvky řídícího rozvaděče a do sítě. Všechny kabely umístit tak, aby nedošlo k jejich poškození. -- Přepínač volby činnosti zvedáků přepnout do poloh : a/ zapojení celé soupravy b/ zapojení protilehlého zvedáku. Po rozsvícení kontrolky zapnout hlavní vypínač. Nerozsvítí-li se kontrolka, musí být provedena prohlídka zařízení kvalifikovanou osobou a závada musí být odstraněna. -- Spínač sdruženého ovládání zapnout na směr NAHORU. Vozíky navolených zvedáků vyjíždějí nahoru pod břemeno. -- Při diferenci mezi jednotlivými nosnými rameny ve vzdálenosti od opěrných bodů, uvolnit spínač sdruženého ovládání a spínačem místního ovládání diferenci vyrovnat. Potom opět přejít na sdružené ovládání od řídícího rozvaděče. -- Při zvedání nebo spouštění břemene je nutno aby obsluha sledovala chod každého zvedáku zvlášť a i polohu břemene. V případě nebezpečí lze soupravu zastavit vzpnutím hlavního vypínače, nebo stiskem jakéhokoli tlačítka STOP, nacházejícím se na zvedácích. -- Je-li použito tlačítko STOP, musí se při dalším provozu zvedáků opět znovu navolit systém součinnosti jednotlivých zvedáků pomocí přepínače volby. 5. Všeobecné pokyny k obsluze Před uvedením soupravy do provozu zkontrolovat množství oleje v převodové skříni a namazat závit nosného šroubu. Při poklesu teploty pod bod mrazu je nutné před započetím provozu zaběhnutí soupravy na prázdno po dobu 10 min. Je zakázáno úmyslně najíždět na koncové vypínače zdvihu. Není dovoleno odkládat na zvedáky nářadí a jiné předměty. Obsluhu soupravy smí provádět pouze osoby k tomu určené a náležitě poučené. Překontrolovat DENÍK ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ z minulé směny a zapsat datum a hodinu začátku práce s podpisem. Provést kontrolu, nejsou-li na pracovním místě neoprávněné osoby nebo nežádoucí předměty. 6. Mazání soupravy Závěsné ložisko je plněno olejem J4 v množství cca 2 litry. Náplň se pouze kontroluje a doplňuje přibližně 1 x ročně. Nosný šroub se maže vždy před započetím práce tukem NH2 po celé délce závitu. Nosná matice je opatřena maznicí plněnou tukem NH2. Vždy před započetím práce je třeba maznici dotáhnout, zkontrolovat mazání. Spodní ložisko je opatřeno maznicí plněnou tukem NH2. Vždy před započetím práce je třeba maznici dotáhnout a zkontrolovat mazání. Převodová skříň je plněna olejem PP90 v množství cca 2 litry.původní originální náplň oleje obsahuje grafitovou přísadu pro lepší záběh a vyměňuje se po 50ti hodinách provozu. Další výměna oleje se provádí vždy po 1 roce. Při výměně oleje se skříň vyplachuje olejem výplachovým. Ložiska opěrných kladek se plní tukem NH2 a náplň se obnovuje 1 x ročně. Vložený převod mezi převodovkou a nosným šroubem mazat tukem NH2 vždy před započetím práce.tuk vpravit do zubových mezer. Pomocné kladky, čepy pojezdových kol, kluznice bočnic vozíku a sloupy mazat tukem NH2 1 x měsíčně. 12

13 Mazání soupravy musí být prováděno v klidu mimo provoz, za dodržování příslušných bezpečnostních předpisů. 7. Elektrická zařízení patkových zvedáků Po uplynutí každých 10 dnů provozu,neb 25 hodinách provozu provést kontrolu funkce bezpečnostních koncových spínačů, STOP tlačítek, ovládacích prvků a kontrolu zapsat do DENÍKU ZDVÍHACÍHO ZAŘÍZENÍ. Provede obsluhovatel. 8. Údržba soupravy U stojanů,vozíků a nosných ramen je nutno sledovat celistvost a neporušenost svarů (trhliny v nátěrových hmotách). Porušené svary ihned opravit. U převodové skříně kontrolovat dotažení upev. šroubů, dotažení vík, přitažení pastorků, upevnění elektromotorů, stav pryžové spojky a stav oleje v převodové skříni. Pravidelnou kontrolu vyžaduje nosný šroub a nosná matice. Před započetím práce je třeba očistit závity šroubu a především horní plochu nosné matice od nečistot, provést kontrolu nosných závitů. Dále je třeba kontrolovat připevnění pojistné matice a dotažení všech spojovacích prvků. 9. Měření osové vůle nosných matic Vozík zvedáku zajistit podpěrami proti posunutí mezi sloupy směrem dolů. Zapnout zvedák pro směr dolů a tím vysunout nosnou matici z čtvercového rámečku vozíku asi o 200 mm pod rámeček. Je možné také pomocí jeřábu zvednout samotný vozík nahoru nad nosnou matici. Vyšroubovat boční šrouby, které unášejí pojistnou matici. Pomocí pojistné matice nadzvednout nosnou matici tak, až na sebe dosednou boky závitů nosného šroubu a nosné matice. Je nutno zajistit nosnou matici proti otáčení. Nasadit hrot číselníkového úchylkoměru na horní plochu nosné matice a seřídit na nulovou hodnotu. Povolovat pojistnou matici tak, až nosná matice klesne a závity matice a šroubu na sebe dosednou druhými boky. Nosná matice musí být opět zajištěna proti otáčení. Odečíst hodnotu osové vůle na číselníkovém úchylkoměru. Naměřené hodnoty osové vůle zapíše provozní technik do Revizní knihy soupravy. Osová vůle nosných matic se měří 1 x za 3 měsíce. Povolené axiální opotřebení závitu nosné matice je 30 % tloušťky profilu nosného závitu - měřeno na středním průměru závitu. Pro zvedáky 4 x 25t to je 3.6mm. Přesahuje-li naměřená vůle tuto hodnotu, musí být nosný šroub zregulován a nosná matice nahrazena novou - se závitem lícovaným na regulovaný šroub tak, aby osová vůle měla opět hodnotu 0.6 mm. 13

Jeřáby a zdvihadla

Jeřáby a zdvihadla 5.6.16.7.4.1. Jeřáby a zdvihadla http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-zdvihacizarizeni/jeraby-a-zdvihadla Jeřáby

Více

ORGANIZACE. SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE podle ČSN ISO 12 480 1

ORGANIZACE. SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE podle ČSN ISO 12 480 1 Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE podle ČSN ISO 12 480 1 Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1700/IZS-2006 Praha 15. června 2006 Počet listů: 3 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.. Generální ředitel

Více

S M Ě R N I C E pro provoz zdvihacích a dopravních zařízení v DKV Praha

S M Ě R N I C E pro provoz zdvihacích a dopravních zařízení v DKV Praha Příloha 16 k PŘ DKV Praha S M Ě R N I C E pro provoz zdvihacích a dopravních zařízení v DKV Praha (obsahuje systém bezpečné práce dle ČSN ISO 12 480-1) Platnost: Zpracoval: Trvalá Oldřich Svrček Příloha

Více

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3 zapis_dopravni_stroje_jeraby08/2012 STR Fb 1 z 5 23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) #1 Kladka kladka - F=G, #2 #3 kladka - F=G/2

Více

SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE DÍLNY

SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE DÍLNY ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Název provozu, dílny VZOR SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE DÍLNY k provozování zdvihacích zařízení Vypracoval: Konzultoval: Datum vypracování: Platnost od : OBSAH systému bezpečné práce dílny

Více

Směrnice 18-32 Strana 2 z 9

Směrnice 18-32 Strana 2 z 9 Strana 2 z 9 4. Definice Pověřená osoba ZZ (dále jen POZZ) fyzická osoba, která má dostatečné praktické zkušenosti a teoretické znalosti v oblasti jeřábů a mechanismů používaných pro manipulaci s břemeny.

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy 1. přednáška 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ 3. Právní předpisy 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a) Základní pojmy z oblasti zdvihacích zařízení jednoduchá

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách:

Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: Určená technická zařízení

Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: Určená technická zařízení VYHLÁŠKA č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000

Více

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 4, díl 4, kapitola 1, str. 1 4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

(3) Zařízení plynová jsou. a) zařízení pro plnění nádob plyny, b) zařízení pro regulaci tlaku plynů, c) tlakové stanice plynů,

(3) Zařízení plynová jsou. a) zařízení pro plnění nádob plyny, b) zařízení pro regulaci tlaku plynů, c) tlakové stanice plynů, Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení),

Více

100/1995 Sb. VYHLÁŠKA

100/1995 Sb. VYHLÁŠKA 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis:

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Provozní dokumentace elektrického zařízení Účinnost od 1.6.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 1.3.2012 Podpis: 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1 Změna Předpis

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě vyklápěče nádob Obsah: 1) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně 10) Likvidace

Více

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby jeřáby Jsou zařízení s vodorovným otáčením výložníku pro přepravu břemene vhodné na jakékoliv pracoviště, kde optimálně doplňují další zařízení manipulační techniky Usnadňují a zefektivňují práci, nahrazují

Více

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby, Vyhláška č. 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Aktualizované vydání Leden 2012 Zpracoval: Schválil: 23.1.2012 24.1.2012 Ing. Petr Jambura J.E.S. spol.

Více

K A T A L O G Dělnické kvalifikační kurzy

K A T A L O G Dělnické kvalifikační kurzy K A T A L O G Dělnické kvalifikační kurzy LEDEN - ČERVEN 2016 REKVAL, s.r.o. Tel./Fax: 596 116 451 info@rekval.cz 28. října 68/165 Mobil: 736 535 651 www.rekval.cz 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Základní

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

NEBEZPEČÍ-DŮSLEDEK RIZIKA co vada způsobuje

NEBEZPEČÍ-DŮSLEDEK RIZIKA co vada způsobuje Systém: JEŘÁBOVÁ DOPRAVA - jeřáby ZDROJ Jeřábová Schází průvodní technická doprava - dokumentace doklady a organizace Nesprávné vedení předepsaných dokladů a z něho plynoucí špatná informovanost obsluhy.

Více

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách:

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: VYHLÁŠKA č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD Petřín

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD Petřín ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Přezkoušení - Obsluha LD Petřín Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Organizace provozu 1) Při výkonu směny se musí pracovníci LDP řídit: 1 b. b) a) Provozním předpisem L1/1, příkazy

Více

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 Návod k použití 1 RK 12 1562 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 POČET STRAN 5 PLATÍ OD: 10.2000 Návod k použití 2 RK 12 1562 Popis 1. Vrátek je poháněn

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou AKTIVNÍ PRVKY LOGISTIKY VY_32_INOVACE_07_2_18_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VYMEZENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Posláním aktivních prvků

Více

KATALOG Dělnické kvalifikační kurzy leden - červen 2017

KATALOG Dělnické kvalifikační kurzy leden - červen 2017 KATALOG Dělnické kvalifikační kurzy leden - červen 2017 ZÁKLADNÍ KURZY Základní školení zaměstnanců pro obsluhu motorových pil Školení je určeno pro zaměstnance obsluhující ruční motorové pily. K obsluze

Více

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (ZDVIHADLA)

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (ZDVIHADLA) ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (ZDVIHADLA) Charakteristika: Zdvihadla slouží ke svislé dopravě břemen a k jejich držení v požadované výšce. Jednoduchá zdvihadla (zvedáky, kladkostroje, navíjedla) patří k malým mechanizačním

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

KATALOG Dělnické kvalifikační kurzy září - prosinec 2016

KATALOG Dělnické kvalifikační kurzy září - prosinec 2016 KATALOG Dělnické kvalifikační kurzy září - prosinec 2016 ZÁKLADNÍ KURZY Základní školení zaměstnanců pro obsluhu motorových pil Školení je určeno pro zaměstnance obsluhující ruční motorové pily. K obsluze

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

Technicko-organizační pokyn

Technicko-organizační pokyn Technicko-organizační pokyn Název : Reg. č. : Systém bezpečné práce k provozování zdvihacích zařízení v ET, a.s. TOP ET-00/16 Stav revize : 3 Počet stran : 43 Účinnost od : 1. 4. 2011 Jméno Útvar Tel.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 Ročník: ZD 1 Tematická oblast: Stroje a zařízení Tematický okruh: Stroje pro přepravu kapalin a plynů Téma: 5 / 7 Přezkoušení z T 5 Zpracoval: Robert Sventek

Více

Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K

Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K Základní technické parametry a ceny Ceny jsou uváděny v Kč bez DPH i vč. DPH 20%. Platnost ceníku od 1.5.2011

Více

strana 8, Kapitola 3 Souvisící dokumenty strana 8, Kapitola 3 Souvisící dokumenty Nová verze Část č. 2 Původní verze

strana 8, Kapitola 3 Souvisící dokumenty strana 8, Kapitola 3 Souvisící dokumenty Nová verze Část č. 2 Původní verze OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 2. 051653 3. 4. 1. vydání METROLOGICKÉ POŽADAVKY A POŽADAVKY ODBORNÉHO TECHNICKÉHO DOZORU AČR PŘI POŘIZOVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ MAJETKU

Více

SŽDC E2 čl. 2 Zásady pro provoz, konstrukci a výrobu zařízení EOV musí odpovídat podmínkám vyhlášky: 100/1995 Sb. SŽDC E2 čl. 4 Zařízení pro EOV musí být vybaveno provozní dokumentací v souladu s nařízením

Více

Zvláštní posouzení technického stavu mobilních jeřábů

Zvláštní posouzení technického stavu mobilních jeřábů Zvláštní posouzení technického stavu mobilních jeřábů Z čeho vychází požadavek na provedení zvláštního posouzení? Požadavek na provádění zvláštních posouzení technického stavu jeřábů, nejen mobilních,

Více

ELEKTRICKÝ KLADKOSTROJ GPM

ELEKTRICKÝ KLADKOSTROJ GPM ELEKTRICKÝ KLADKOSTROJ GPM Ivan Muri, CEO Jsme švýcarský výrobce s plně automatizovaným výrobním procesem s výrobním závodem ve Švýcarsku. Vysoká funkčnost, trvanlivost a robustnost našich výrobků pomáhá

Více

Vyhrazená plynová zařízení

Vyhrazená plynová zařízení 5.6.16.7.2. Vyhrazená plynová zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-plynovazarizeni Podmínky k zajištění

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení Název: PŘÍRUČKA ŘÍZENÉHO SYSTÉMU BOZP Revize č.: 0 Vydána dne: 16. 4. 2014 Platí od: 16. 4. 2014 Obsah BEZPEČNOST PRÁCE SE STROJI A ZAŘÍZENÍM...

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

Navíjedla. Navíjedla jsou obecně charakterizována tím, že zdvíhací, resp. tažná síla se vyvozuje lanem, které dostává pohyb od bubnu, jejž opásává.

Navíjedla. Navíjedla jsou obecně charakterizována tím, že zdvíhací, resp. tažná síla se vyvozuje lanem, které dostává pohyb od bubnu, jejž opásává. Zdvihadla Pojmem zdvihadla (nebo poněkud přesněji jednoduchá zdvihadla ) rozumíme zdvihací zařízení, členěná dále do těchto tří skupin: zvedáky, kladkostroje, navíjedla. Zdvihadla jsou všeobecně charakterizována

Více

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl 1. Skupiny uživatelů Úkoly Obsluha Obsluha, vizuální kontrola Odborný personál NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montáž, demontáž, opravy, údržba Kontroly CZ Kvalifikace

Více

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky:

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky: Provozní řád vlečky DKV Česká Třebová, PP Pardubice 1. Název dráhy - vlečky (dále jen vlečky) Číslo vlečky: 4465 Název vlečky: DKV Česká Třebová, PP Pardubice UP/2016/5059, Čj.: DUCR-12102/16/Pt Provozovatel

Více

273/1999 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ. Určená technická zařízení

273/1999 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ. Určená technická zařízení 273/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva obrany ze dne 5. listopadu 1999, kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech

Více

Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí Revize prezentace 2015/001 OZO v BOZP a PO Ing. Vladimír JINDRA NV 378/2001 Sb. - 3 Pro zajištění bezpečnosti při práci na strojích a zařízení je nutné zejména:

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro kotoučové řezačky RC-280

Návod k používání a katalog náhradních dílů pro kotoučové řezačky RC-280 Návod k používání a katalog náhradních dílů pro kotoučové řezačky RC-280 ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516454774, 516453496 fax: +420 516452751 e-mail: info@anita.cz

Více

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel. Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Pro splnění povinností při obsluze el. zařízení

Více

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ... 5 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH číslo č. j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ 1.

Více

Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K

Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K Základní technické parametry a ceny Ceny jsou uváděny v Euro Platnost ceníku od 10.10.2015 Výroba: Hermann

Více

Rekonstrukce sociálního zařízení, vnitřního a venkovního schodiště v budově SPÚ

Rekonstrukce sociálního zařízení, vnitřního a venkovního schodiště v budově SPÚ plan inženýrská a projekční kancelář Rekonstrukce sociálního zařízení, vnitřního a venkovního schodiště v budově SPÚ Název stavby: Místo stavby: Objednatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov,

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE RUČNÍ HYDRAULICKÝ JEŘÁB ZHR-300/S Obsah. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava jeřábu k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

Určování opotřebení či závad motorových lokomotiv a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace 3

Určování opotřebení či závad motorových lokomotiv a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace 3 Mechanik (kód: 23-063-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik kolejových vozidel Kvalifikační úroveň

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku

Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku ZÁKLADNÍ - BOZP Školení a přezkoušení ZAMĚSTNANCŮ Škol. a přezk. VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ Seznámení s riziky v oblasti BOZP Periodické školení

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

TÜV NORD Czech, s.r.o. Inspekční orgán TÜV NORD Czech, s.r.o.

TÜV NORD Czech, s.r.o. Inspekční orgán TÜV NORD Czech, s.r.o. Inspekční orgán Pracoviště inspekčního orgánu: Název pracoviště Adresa pracoviště 1. Vedení inspekčního orgánu 2. Kancelář Hradec Králové Pražská 155/4, 500 04 Hradec Králové 3. LaZ Brno Olomoucká 7/9,

Více

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru.

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. Monte-charg Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. V oblasti elektrických zdvihacích plošin nabízí ZARGES řadu různých modelů, které jsou vhodné pro rozdílné druhy práce. Ať už venku nebo

Více

Ruční kladkostroj CM Hurricane

Ruční kladkostroj CM Hurricane Ruční kladkostroj CM Hurricane Extrémně robustní konstrukce zaručí dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Zvýšená bezpečnost pomocí rychlé zátěžové brzdy, která zabezpečuje stabilitu a umístění břemene.

Více

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) podle ČSN, TP a PN VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K

Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K Základní technické parametry a ceny Ceny jsou uváděny v Euro Platnost ceníku od 2016 Výroba: Hermann Paus

Více

Odborná školení 10 STAVEBNÍ PRÁCE STAVEBNÍ STROJE... 12

Odborná školení 10 STAVEBNÍ PRÁCE STAVEBNÍ STROJE... 12 Strana č. 1 Přehled školení a zkoušek zaměstnanců vykonávajících práce, pro něž je požadován doklad o kvalifikaci podle zvláštních předpisů Následující školení tedy nemůžete platně provádět v organizaci

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PROVOZNÍ POKYNY JEŘÁBOVÁ TRAVERZA STAVITELNÁ JEDNODUCHÁ. Typ JTS1 Q/L-L1, JTS1/2 Q/L-L1, JTS1L Q/L-L1

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PROVOZNÍ POKYNY JEŘÁBOVÁ TRAVERZA STAVITELNÁ JEDNODUCHÁ. Typ JTS1 Q/L-L1, JTS1/2 Q/L-L1, JTS1L Q/L-L1 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PROVOZNÍ POKYNY JEŘÁBOVÁ TRAVERZA STAVITELNÁ JEDNODUCHÁ Typ JTS1 Q/L-L1, JTS1/2 Q/L-L1, JTS1L Q/L-L1 8 454M01 NP 1 Vydání 10 (17.05.2010) VŠEOBECNĚ ÚVODNÍ INFORMACE V tomto Návodu k používání

Více

VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV

VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV Provozovatel lanové dráhy a drážní dopravy společnost NÁZEV vydává výcvikový a zkušební řád pro zajištění odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Pro zajištění řádného a bezpečného provozu vozidla Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Střeň vydává zastupitelstvo obce Střeň směrnici pro provoz.

Více

Záznamník ( karta ) pro údržbu a kontrolu tvářecího stroje (dále jen TS)

Záznamník ( karta ) pro údržbu a kontrolu tvářecího stroje (dále jen TS) Záznamník ( karta ) pro údržbu a kontrolu tvářecího stroje (dále jen TS) Druh TS Typ TS Výrobní číslo TS Evidenční číslo TS provozovatel Vybavení TS uvedení do provozu Pečlivě uložte a na požádání předložte

Více

Stavební výtahy, plošiny a lávky

Stavební výtahy, plošiny a lávky Stavební výtahy, plošiny a lávky STAVEBNÍ VÝTAHY Použití: doprava materiálu nebo i osob na stavbách vícepatrových objektů údržba a rekonstrukce výškových staveb doprava materiálu při práci na střechách

Více

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK HZP-3, HZP-5, HZP-8, HZP-15, HZP-20 Z 014-04 05/2013

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK HZP-3, HZP-5, HZP-8, HZP-15, HZP-20 Z 014-04 05/2013 NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK HZP-3, HZP-5, HZP-8, HZP-15, HZP-20 Z 014-04 05/2013 Původní česká verze návodu k použití - druhé vydání březen 2013 Obsah Záruční podmínky 19 1) Úvod 2) Technické

Více

Manipulace s materiály

Manipulace s materiály 2 Manipulace s materiály Organizační požadavky k bezpečnému provozu jeřábu Pro organizaci provozu jeřábu musí být vyhotoven systém bezpečné práce (SBP). V SBP je nutno veškeré činnosti s jeřábem navrhnout

Více

GEWA - břemenová traverza, typ WTS

GEWA - břemenová traverza, typ WTS GEWA - břemenová traverza, typ WTS se 2 jistícími háky Tyto traverzy mají dva pevně umístěné jistící háky a uprostřed závěsné oko pasující na zátěžový hák dle DIN 15401. K dodání také s 2- pramenným úvazkem

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova. Opatření děkana č. 15/

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova. Opatření děkana č. 15/ Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Opatření děkana č. 15/2016-2017 Název: Provozování elektrických zařízení a elektrických spotřebičů Platnost a účinnost: dnem podpisu děkana Čl. 1 Úvodní

Více

Pracovní rizika Autojeřábů

Pracovní rizika Autojeřábů , Sokolovská 325/140, Praha 8 Pracovní rizika Autojeřábů BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov V Praze dne 1. 12. 2011 Schválil: Vypracoval: Zdeněk Barták vznik nepřípustných zatížení

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy s přesnou tolerancí podle pro řetězová zdvihadla - Třída T EN, ISO, JIS VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428 194 790 81 Česká Ves

Více

rám klece lanového výtahu dno šachty

rám klece lanového výtahu dno šachty VÝTAHY Výtahy slouží k dopravě osob nebo nákladu ve svislém popřípadě šikmém směru. Klec, kabina nebo plošina se pohybuje po dráze přesně vymezené pevnými vodítky. Druhy dle pohonu - elektrické - lanové,

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST 3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRAULICKÝ

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. PODKLADY, PŘEDMĚT PROJEKTU Podklady - projektová dokumentace vytápění - projektová dokumentace stávajícího silnoproudu - projektová dokumentace stávajícího měření a regulace - státní

Více

Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu

Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu 1952 1954 1955 1956 1966 STAR LIFTKET generace 21. století Počáteční konstrukce LIFTKETu ukázala jako první na trhu cestu k menší

Více

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od:

Více

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 Technické podmínky 1 RK 12 1256 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 POČET STRAN 10 Revize č. 2 PLATÍ OD: 1. 6. 2015 Technické podmínky 2 RK 12 1256 Tyto technické

Více

Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K

Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K Základní technické parametry a ceny Ceny jsou uváděny v Euro Platnost ceníku od 2016 Výroba: Hermann Paus

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 24. června 2013 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 24. června 2013 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení 76 NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY ze dne 24. června 2013 Základní požadavky k zajištění bezpečnosti určených technických zařízení a jejich provozu K zabezpečení jednotného postupu při zajištění bezpečnosti

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

Ruční kladkostroj CM Hurricane

Ruční kladkostroj CM Hurricane Ruční kladkostroj CM Hurricane Extrémně robustní konstrukce zaručí dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Zvýšená bezpečnost pomocí rychlé zátěžové brzdy, která zabezpečuje stabilitu a umístění břemene.

Více

Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008

Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008 České dráhy, akciová společnost Depo kolejových vozidel Česká Třebová PJ LIBEREC 2..2008 Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008 Č.j.: 746 / 2008 Zpracoval: Havrda Josef tel. 972365430 KV - Domin Miroslav

Více