ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKÉMU DOZORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKÉMU DOZORU"

Transkript

1 Příloha č.22 ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKÉMU DOZORU Obsah: Odpovědnost za technický stav zařízení podléhající technickému dozoru Určená technická zařízení - činnost pracovníků odpovědných za technický stav, revize a prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (UTZ) Všeobecný Systém bezpečné práce na zdvihacích zařízeních DKV Praha 1

2 22.1. Odpovědnost za technický stav zařízení podléhající technickému dozoru Zařízení podléhající technickému dozoru Odpovědnost Elektrická zařízení Kolejiště Plynové zařízení Strojní zařízení Tlakové nádoby Zdvihací a dopravní zařízení VTO VTO revizní technik plynových zařízení technik pro strojní zařízení technik pro tlakové nádoby technik pro zdvihací zařízení Určená technická zařízení - činnost pracovníků odpovědných za technický stav, revize a prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (UTZ). Určená technická zařízení jsou zařízení zahrnutá ve vyhlášce MD č. 100/95 Sb a 279/2000 Sb., která byla vydána na základě zákona č. 266/94 Sb. - Zákon o drahách. Tato vyhláška zároveň stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu UTZ. (Řád určených technických zařízení). Vyhláška rozděluje UTZ na : tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní a kontejnery. Veškerá UTZ podléhají kontrolní činnosti Drážního úřadu a musí mít platný průkaz způsobilosti. Na ostatní zařízení se vztahují pouze obecně závazné předpisy a normy. UTZ bez platného průkazu způsobilosti nesmí být provozováno!!! a) určená technická zařízení - tlaková UTZ tlaková jsou : Sb.) - lokomotivní kotle - parní generátory a vyvíječe páry - vzduchojemy drážních vozidel (konkretizace - vyhl. 100/95 Sb.a279/ tlakové nádoby stabilní (konkretizace - vyhl. 100/95 Sb.a 279/2000Sb.) - kovové tlakové nádoby k dopravě plynů na drážních vozidlech - tlakové nádoby železničních cisteren a nádržkových kontejnerů Za technický stav a veškerou revizní činnost na UTZ tlakových odpovídá technik pro tlakové nádoby. Za správné provedení revizí a dalších zkoušek zodpovídá revizní technik tlakových zařízení. Revizní technik provádí dle vyhl. 100/95 Sb. provozní a vnitřní revize tlakových nádob. Dále provádí ve spolupráci s DÚ odborný technický dozor, kontroluje činnost pracovníků odpovědných za provoz tlakových nádob, provádí namátkové kontroly a zajišťuje plnění dalších souvisejících úkolů dle ČSN a norem souvisejících. b) určená technická zařízení plynová UTZ plynová jsou : - zařízení pro plnění nádob plyny - zařízení pro regulaci tlaku plynů 2

3 - tlakové stanice plynů - zařízení pro spalování plynů s výkonem od 50 kw - zařízení pro rozvod plynů - zařízení pro odpařování plynů Za technický stav a veškerou revizní činnost na UTZ plynových odpovídá revizní technik plynových zařízení. Revizní technik provádí činnost dle vyhl. 100/95 Sb.a 279/2000 Sb. Dále provádí ve spolupráci s DÚ odborný technický dozor, kontroluje činnost pracovníků, provádí namátkové kontroly a zajišťuje plnění dalších souvisejících úkolů. Výchozí prohlídky a tlakové zkoušky na UTZ plynových provádí inspektor plynových zařízení, který má příslušné oprávnění vydané Ministerstvem dopravy, dle 47 a 48 zák. č. 266/94 Sb. a vyhl. č. 100/95 Sb.a 279/2000 Sb. c) určená technická zařízení elektrická UTZ elektrická jsou : techniky - elektrické sítě a elektrické rozvody drah - elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah - trakční napájecí a spínací stanice - trakční vedení - elektrická zařízení napájená z trakčního vedení - elektrická zařízení drážních vozidel - silová zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární a signalizační - náhradní zdroje el. energie pro provozování dráhy - zkušebny elektrických zařízení drah - zabezpečovací zařízení Veškeré revize na elektrických zařízeních provádí revizní technik elektrických zařízení s oprávněním vydaným Drážním úřadem Praha. Revizní technik provádí činnost dle vyhl. 100/95 Sb.a 279/2000 Sb. Dále provádí ve spolupráci s DÚ odborný technický dozor, kontroluje činnost pracovníků, provádí namátkové kontroly a zajišťuje plnění dalších souvisejících úkolů. Výchozí prohlídky a revize na UTZ elektrických provádí inspektor elektrických zařízení, který má příslušné oprávnění vydané Ministerstvem dopravy, dle 47 a 48 zák. č. 266/94 Sb. a vyhl. č. 100/95 Sba279/2000Sb. d) určená technická zařízení zdvihací a dopravní UTZ zdvihací umístěná v DKV Praha. jsou : UTZ dopravní umístěná v DKV Praha jsou : - železniční jeřáby - jeřáby s motorovým pohonem na drážním vozidle nebo drážním podvozku - jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem - soupravy stojanových zvedáků s motorovým pohonem - hříže - elektrické výtahy - pohyblivé plošiny pro dopravu osob se sníženou mobilitou Za bezpečný technický stav zdvihacích zařízení, za jejich stálou čistotu (i za pořádek v okolním prostoru), za bezpečné odstavení nepoužívaných zdvihadel i za používání zdvihacích zařízení jen 3

4 proškolenými pracovníky s platnými průkazy, odpovídají vedoucí příslušných pracovišť (pověřené osoby určené rozkazem vrchního přednosty DKV Ústí nad Labem č. 25/99). Za správně provedené revize a provozní revize zdvihacích zařízení odpovídá revizní technik zdvihacích zařízení. Revizní technik dále dohlíží na základní a opakované školení jeřábníků, vazačů, signalistů a obsluhovatelů zdvihadel, provádí kontrolní činnost a přezkušování pracovníků. V DKV Praha jsou určeni technici pro zdvihací zařízení (dále jen TPZZ) pro jednotlivé provozní jednotky a provozní pracoviště. TPZZ zajišťuje včasné plnění lhůt revizní činnosti dle vyhlášky 100/95 Sb., vede evidenci všech zvedacích zařízení, jeřábníků, vazačů a obsluhy zdvihadel, provádí základní a opakované školení. TPZZ dále vede evidenci a provádí kontrolu vázacích prostředků a je přítomen při veškeré revizní činnosti na zdvihadlech v DKV Praha. Výchozí prohlídky a zkoušky na UTZ zdvihacích provádí inspektor zdvihacích zařízení, který má příslušné oprávnění vydané Ministerstvem dopravy, dle 47 a 48 zák. č. 266/94 Sb. a vyhl. č. 100/95 Sb.a 279/2000 Sb. Stejná ustanovení se vztahují i na určená technická zařízení dopravní Všeobecný Systém bezpečné práce (SBP) na zdvihacích zařízeních DKV Praha. a) Navržení činnosti jeřábů Navržení činností jeřábů zpracovávají jednotlivá pracoviště DKV Praha ve spolupráci s příslušným technikem pro zdvihací zařízení. Pro každý jeřáb (popř. skupinu jeřábů na jednom pracovišti) musí být vypracován SBP jeřábu či pracoviště. S tímto SBP musí být obsluhující pracovníci prokazatelně seznámeni a pravidelně proškolováni. Schválení SBP jeřábů či pracovišť provádí revizní technik zdvihacích zařízení. Za realizaci činností navržených SBP na daném pracovišti odpovídají pověřená osoby. b) Výběr, zajištění a použití vhodných zdvihacích zařízení a příslušenství Posuzování vhodnosti provozovaných zdvihacích zařízení pro navrženou manipulaci provádí revizní technik zdvihacích zařízení na základě rozsahu navržených činností a hodnocení technického stavu. Pořizování nových zdvihacích zařízení a jejich příslušenství provádí pracovníci technického oddělení (technik pro zdvihací zařízení) prostřednictvím skladu MTZ ve spolupráci s revizním technikem zdvihacích zařízení. c) Údržba, prohlídky a inspekce zdvihacích zařízení a příslušenství Běžnou údržbu a opravy zdvihacích zařízení provádějí pracovníci údržby na jednotlivých provozních jednotkách DKV Praha, popř. pracovníci jiných pověřených organizací. Plán údržby jeřábů zpracovává technik pro zdvihací zařízení a ve spolupráci s revizním technikem zdvihacích zařízení. Cílem je zajistit nejvyšší bezpečnost práce na daném pracovišti. Vypracovaný plán údržby jeřábů schvaluje revizní technik zdvihacích zařízení. Náhradní díly zajišťuje sklad MTZ nebo příslušná servisní organizace. Veškerá revizní činnost na zdvihacích zařízeních se řídí vyhl. Ministerstva dopravy 100/95 Sb. Plán provozních revizí, revizí a prohlídek a zkoušek vytváří a sleduje technik pro zdvihací zařízení. Technik pro zdvihací zařízení také provádí prohlídky technického stavu jeřábů v mezidobí pravidelných revizí (dle ČSN ISO , Příloha A.3, A.4) s cílem zjistit závažné závady ohrožující bezpečnost provozu. Revize a provozní revize provádí revizní technik zdvihacích zařízení s platným oprávněním vydaným Drážním úřadem. Prohlídky a zkoušky provádí inspektor zdvihacích zařízení s platným oprávněním vydaným Drážním úřadem. 4

5 Zvláštní posouzení jeřábů v rámci sledování stavu (např. posouzení ocelové konstrukce, geodetické zaměření jeřábové dráhy atd.) zajišťuje v individuálních případech technik pro zdvihací zařízení u specializovaného pracoviště ČD či externí firmy. Denní kontrolu jeřábu před zahájením provozu provádí jeřábník v rozsahu stanoveném ČSN ISO ( , Příloha A.2). Záznam o jakékoli činnosti na zdvihacím zařízení musí být uveden v Deníku zdvihacího zařízení. Rozsah dalších činností může být dle charakteristiky provozu jeřábu dále stanoven v SBP jeřábu či pracoviště. d) Zajištění kompetentních osob Požadavky na školení kompetentních osob (jeřábníci, vazači atd.) podává pověřená osoba technikovi pro zdvihací zařízení, který zajišťuje jejich základní školení. Pověřená osoba je však povinna zajistit splnění základních kvalifikačních předpokladů pro nového pracovníka (např. praxe na daném zařízení). Základní školení jeřábníků či přeškolení jeřábníků na jiný typ jeřábu provádí revizní technik zdvihacích zařízení, který také vydává a potvrzuje jeřábnický průkaz. Základní školení vazačů, signalistů a obsluhovatelů a opakované školení všech kategorií kompetentních osob provádí technik pro zdvihací zařízení nebo revizní technik zdvihacích zařízení. Požadavky na osoby s určitým typem kvalifikace na každý konkrétní jeřáb stanoví SBP jeřábu či pracoviště. - jeřábník - typ 0 - obsluhuje jednoduché jeřáby a kladkostroje ovládané ze země nebo ruční zdvihadla - typ A - obsluhuje jeřáby mostového, portálového a konzolového typu ovládané z kabiny nebo z koše nebo pomocí dálkového ovládání - typ B - obsluhuje jeřáby sloupové, portálové a věžové s výložníkem - typ C - obsluhuje kolejové a železniční jeřáby s výložníkem - typ D - obsluhuje mobilní (automobilové) jeřáby nebo ručních zdvihadel - typ A - váže břemena jeřábů mostového, portálového a konzolového typu ovládané - vazač - typ 0 - váže břemena u jednoduchých jeřábů a kladkostrojů ovládaných ze země z kabiny, koše či dálkovým ovládáním - typ B - váže břemena jeřábů sloupových, portálových a věžových s výložníkem - typ C - váže břemena kolejových a železničních jeřábů s výložníkem - typ D - váže břemena mobilních (automobilových) jeřábů - signalista - předává signály mezi jeřábníkem a vazačem v případech, že na sebe vzájemně ne vidí (členění 0-D je obdobné jako u jeřábníků a vazačů) - obsluhovatel - obsluhuje zdvihací zařízení nezahrnutá pod normu ČSN ISO ( ) - tzn. hříže, hydraulické zvedáky, mechanické patkové zvedáky a plošiny pro do - pravu imobilních osob. Požadavky na jeřábníky Základní požadavky jsou uvedeny v normě ČSN ISO , bod 5.3. Jeřábník je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržení SBP. Požadavky: - praktický zácvik a školení uvedené v tabulce Požadavky na praktický zácvik a školení kompetentních osob spolu s praktickou a teoretickou zkouškou - kvalifikaci v elektrotechnice dle vyhl. 50/78 Sb. 4 5

6 síců. - zdravotní prohlídku znějící na funkci jeřábník - opakované školení se provádí 1x ročně, zápis o opakovaném školení nesmí být starší 15-ti mě- - jeřábník musí mít při obsluze jeřábu jeřábnický průkaz v němž je uveden typ jeho kvalifikace a kon - krétní jeřáb (nebo jeřáby), který je kompetentní ovládat Požadavky na vazače Základní požadavky jsou uvedeny v normě ČSN ISO , bod 5.4. Vazač je zodpovědný za správné uvázání a odvázání břemene a za použití vhodných příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace. Požadavky: - praktický zácvik a školení uvedené v tabulce Požadavky na praktický zácvik a školení kompetentních osob spolu s praktickou a teoretickou zkouškou - kvalifikaci v elektrotechnice dle vyhl. 50/78 Sb. 4 - zdravotní prohlídku znějící na funkci vazač - opakované školení se provádí 1x ročně, zápis o opakovaném školení nesmí být starší 15-ti měsíců. - vazač musí mít při obsluze jeřábu vazačský průkaz v němž je uveden typ jeho kvalifikace a konkrétní jeřáb (nebo jeřáby) či pracoviště, kde je oprávněn vázat břemena Požadavky na signalistu Základní požadavky jsou uvedeny v normě ČSN ISO , bod 5.5. Signalista je zodpovědný za správné předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem. Požadavky: - praktický zácvik a školení uvedené v tabulce Požadavky na praktický zácvik a školení kompetentních osob spolu s praktickou a teoretickou zkouškou - kvalifikaci v elektrotechnice dle vyhl. 50/78 Sb. 4 - zdravotní prohlídku znějící na funkci signalista - opakované školení se provádí 1x ročně, zápis o opakovaném školení nesmí být starší 15-ti měsíců. - signalista musí mít při obsluze jeřábu průkaz signalisty v němž je uveden typ jeho kvalifikace a konkrétní jeřáb (nebo jeřáby) či pracoviště, kde je oprávněn předávat signály Požadavky na obsluhovatele Základní požadavky jsou uvedeny v normě ČSN (popř. obdobné pro jiná zařízení) Požadavky: - praktický zácvik a školení uvedené v tabulce Požadavky na praktický zácvik a školení kompetentních osob spolu s praktickou a teoretickou zkouškou - kvalifikaci v elektrotechnice dle vyhl. 50/78 Sb. 4 - opakované školení se provádí 1x za 2 roky, zápis o opakovaném školení nesmí být starší 25-ti měsíců. - obsluhovatel musí být zapsán v deníku zdvihacího zařízení, které smí obsluhovat Náplň základního a opakovaného školení kompetentních osob - jeřábník - SBP organizace a SBP jeřábu či pracoviště, legislativa, jednotný komunikační systém, zejména ČSN ISO , ISO 4306, ISO 7363, ISO 4304, ISO 2374, EN , ISO 4309, ISO , ISO , , ISO 13200, ISO ,2, , , , , a normy související, zásady ovládání a konstruování jeřábů, technické podmínky, návody výrobců zařízení, zásady první pomoci a mimořádné události (opakované školení ve zjednodušené formě 6

7 s důrazem na proškolení z SBP, legislativy, norem důležitých pro bezpečné ovládání jeřábů a pokynů výrobců) - vazač - SBP organizace a SBP jeřábu či pracoviště, legislativa, jednotný komunikační systém, zejména ČSN ISO , ISO 4306, ISO 7363, ISO 4304, ISO 2374, EN , ISO 4308, ISO 4309, ISO 3056, ISO 4778, EN 818, , ISO 13200, ISO 7296, ISO 8792, ISO 7531, , , , normy související, zásady vázání břemen, technické podmínky, návody výrobců příslušenství, zásady první pomoci a mimořádné události (opakované školení ve zjednodušené formě s důrazem na proškolení z SBP, legislativy, norem důležitých pro bezpečné vázání břemen a pokynů výrobců) - signalista - zjednodušená forma školení jeřábníků a vazačů s důrazem na SBP, jednotný komunikační systém a zásady bezpečnosti práce na zdvihadlech obsažené v normách a návodech výrobců - obsluhovatel - SBP, legislativa, jednotný komunikační systém, normy vztahující se k danému typu zařízení (ČSN ), normy související, zásady bezpečnosti práce, technické podmínky, návody výrobců zařízení, zásady první pomoci a mimořádné události (opakované školení ve zjednodušené formě s důrazem na proškolení z SBP, legislativy, norem důležitých pro bezpečnost práce a pokynů výrobců) Požadavky na praktický zácvik a školení kompetentních osob Doba praktického zácviku musí být minimálně 3x delší než doba základního školení. Potvrzení o tomto praktickém zácviku vydává pověřená osoba nebo technik pro zdvihací zařízení a podepisuje jej také zacvičující jeřábník s platným průkazem. Pro kvalifikaci obsluhovatel platí časové rozsahy uvedené pod třídou O. Základní a opakované školení třída Základní školení (hod.) Opakované školení (hod.) O 5 3 A 15 5 B 20 5 C 20 5 D 20 5 O, A, B, C, D 30 5 Doplňkové školení na další třídu Z třídy Na třídu Doplňkové školení (hod.) O A, B, C, D 15 A B, C, D 10 B A, C, D 10 C A, B, D 10 D A, B, C 10 e) Dozor Dozor nad dodržování SBP na daném pracovišti provádí denně pověřená osoba (vedoucí pracoviště). Dále jsou dozorem pověřeni technik pro zdvihací zařízení a revizní technik zdvihacích zařízení. Tito pracovníci mají kompetence k zastavení provozu nebezpečného zdvihacího zařízení a odebrání průkazu obsluze zařízení. 7

8 Dozor provádění údržby a oprav provádí technik pro zdvihací zařízení (dodržování plánu údržby a provádění údržby) a revizní technik ZZ (kontrola po provedených opravách). Rozsah dozoru je stanoven v SBP daného jeřábu či pracoviště podle druhu činnosti, charakteristika pracoviště a složitosti provozu. Záznamy o výsledcích dozoru jsou prováděny do Deníku zdvihacího zařízení. f) Kontrola dokladů a dokumentací Pro zajištění provozu musí být k dispozici doklady a dokumentace (oprávnění, seznamy kompetentních osob pro obsluhu zdvihacích zařízení, plány údržby a revizí, technická dokumentace, deníky zdvihacích zařízení atd.) Jednotlivé doklady a dokumentace jsou uloženy: - technická dokumentace a revizní knihy u technika pro zdvihací zařízení na technickém oddělení - oprávnění, osvědčení obsluhujících osob u technika pro zdvihací zařízení - seznamy kompetentních obsluh zdvihadel u technika pro zdvihací zařízení, u pověřených osob a na personálním oddělení - zdravotní způsobilost kompetentních obsluh zdvihadel na personálním oddělení - plány údržby u technika pro zdvihací zařízení - deníky zdvihacích zařízení na jednotlivých pracovištích (např. u mistra pracoviště) Deník zdvihacího zařízení. Záznam o provozu, údržbě a opravách zdvihacího zařízení musí být v Deníku zdvihacího zařízení, uloženého na pracovišti. V deníku zdvihacího zařízení musí být uvedeni všichni jeřábníci (u jeřábů) či obsluhovatelé (u zvedáků) s oprávněním ovládat dané zdvihací zařízení. Tento zápis provede pracovník určený pověřenou osobou či technik pro zdvihací zařízení. g) Zakázané manipulace Zakázané manipulace uvedené pod tímto bodem se vztahují pouze na provoz jeřábů. Provoz zvedáků se řídí příslušnými ČSN (např. ČSN ). Pro jednotlivé profese jsou pro zjednodušení stanoveny tyto základní zakázané manipulace: - vazač a signalista - viz ČSN ISO ( ) - jeřábník - porušovat zákazy uvedené na bezpečnostních tabulkách - používat k výstupu, přechodu nebo sestupu ze zdvihacího zařízení cest, které k tomu nejsou určeny - vystupovat na zdvihadlo řízené ze země při zapnutém hlavním vypínači - najíždět na bezpečnostní koncové vypínače s výjimkou jejich přezkoušení - pojíždět zvýšenou rychlostí na konci jeřábové dráhy - pracovat se zdvihacím zařízením při vyřazených či nesprávně seřízených bezpečnostních zařízeních - ovládat zařízení tak, že způsobí nadměrné rozhoupání břemena - šikmým tahem posunovat železniční vozidla, jiná vozidla či jiné předměty - pokračovat v provozu, utvoří-li se na laně smyčka nebo se vysmekne z drážek bubnu či kladky - přetěžovat zdvihací zařízení - zvedat břemena šikmým tahem - zvedat břemena zbytečně vysoko - pokud to není výslovně povoleno v SBP zvedat břemena zasypaná, 8

9 upevněná, přimrzlá nebo přilnutá vytahováním a odtrhováním - spouštět kladnici tak, že dojde k uvolnění nosných lan - vytahovat násilně vázací prostředky zpod břemen - přepravovat břemena nad pracujícími, pojíždějícími dopravními prostředky nebo v jejich nebezpečné blízkosti - vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení - odkládat na zdvihacím zařízení a jeho dráze jakékoliv předměty - opustit zařízení při zapnutém hlavním vypínači nebo zavěšeném břemenu - provádět jakékoliv úpravy na zdvihacím zařízení Tyto zakázané manipulace jsou platné na všech zdvihacích zařízeních provozovaných v DKV Ústí nad Labem. Případné další zakázané manipulace s ohledem na konkrétní pracoviště, analýzy konkrétních rizik na pracovišti či požadavky výrobce zařízení stanoví SBP jeřábu či pracoviště. h) Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábů Zajištění bezpečnosti osob řeší dle konkrétních místních podmínek SBP jeřábu či pracoviště. Všichni pracovníci pracoviště musí být z tohoto SBP prokazatelně proškoleni. i) Koordinace s ostatními spolupracujícími subjekty Při činnosti cizích subjektů na pracovišti zajistí zpracování podmínek pro zajištění bezpečnosti vedoucí pracoviště ve spolupráci s technikem pro zdvihací zařízení. Tyto podmínky jsou obsaženy v jednotlivých SBP jeřábů či pracovišť. j) Postup při hlášení a šetření mimořádných událostí Jakákoli mimořádná událost související s provozem zdvihacích zařízení musí být bezprostředně oznámena vedoucímu pracovní směny (mistr, četař atd.), který ji co nejdříve postoupí pověřené osobě, která řídí ve spolupráci s technikem pro zdvihací zařízení šetření mimořádné události. Pověřená osoba má povinnost informovat o celé události příslušného technika pro zdvihací zařízení. Pokud došlo vlivem mimořádné události k újmě na zdraví je nutno okamžitě poskytnout první pomoc a přivolat záchrannou službu dle obecných pravidel poskytování první pomoci a hlášení nehodových událostí. Jestliže vlivem mimořádné události hrozí ohrožení zdraví pracovníků či další poškození majetku má kterákoliv zúčastněná osoba za povinnost učinit taková opatření, aby bylo toto nebezpečí odvráceno. Všichni zúčastnění pracovníci mají za povinnost udržet místo mimořádné události v nezměněné podobě za účelem vyšetření mimořádné události. Mohou být učiněny pouze takové změny, které vedou k záchraně osob či majetku nebo k odvrácení dalšího hrozícího nebezpečí. Zařízení UTZ podléhající tech..dozoru v PJ Děčín ZZ Souprava stojanových zvedáků drážního vozidla Vz rek. ČSD, Dílny pro opravu vozidel Liberec ZZ Souprava stojanových zvedáků drážního vozidla Standart Duo ŽOS Č.Lípa, závod Liberec ZZ Souprava stojanových zvedáků drážního vozidla Standart Duo ŽOS Liberec ZZ Souprava stojanových zvedáků drážního vozidla Standart Duo ŽOS Č.Lípa, závod Liberec ZZ Jeřáb konzolový otočný nástěnný neuveden ČSD LD Děčín ZZ Jeřáb železniční EDK 10/2 VEB S.M.Kirow - Leipzig ZZ Elektrický mostový jeřáb neuveden LD Děčín 9

10 ZZ Mostový jeřáb JEVS Vihorlat n.p. Snina ZZ Sloupový otočný jeřáb neuveden Maschinen Fabrik Reschitza ZZ Elektrický mostový jeřáb neuveden ČSD LD Děčín ZZ Jeřáb konzolový otočný nástěnný B 081 M ČSD LD Děčín ZZ Jeřáb konzolový otočný nástěnný neuveden ČSD LD Děčín ZZ Otočný sloupový jeřáb s el. Kladkostrojem OEVS-02 Vihorlat n.p. Snina ZZ Sloupový otočný jeřáb R1 LD Děčín ZZ Portálový pojízdný jeřáb SKJ Dopravostroj n.p., závod Nitra ZZ Pevný portálový jeřáb s el.kladkostrojem L III 30K ČSD LD Děčín ZZ Jeřáb konzolový otočný nástěnný neuveden ČSD LD Děčín ZZ Jeřáb konzolový otočný nástěnný R1 B ČSD LD Děčín ZZ Mostový jeřáb neuveden ČSD LD Děčín ZZ Elektrický kladkostroj řetězový, nepojízdný R1-2/10 OPOP Valašské Meziříčí ZZ Elektrický kladkostroj na pevné dráze T Balkancar - Gabrovo ZZ Jeřáb železniční EDK 750 VEB S.M.Kirow - Leipzig TZ Tlaková nádoba stabilní 3B ZTS n.p. Třemošnice Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní 1 KTR DUKLA CZ s.r.o. Trutnov TZ Tlaková nádoba stabilní 1 KTR DUKLA CZ s.r.o. Trutnov TZ Tlaková nádoba stabilní 1 KTR DUKLA CZ s.r.o. Trutnov TZ Tlaková nádoba stabilní TN 300 S TOS Čelákovice závod Aš TZ Tlaková nádoba stabilní B Kovolis Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní 1 KTR ČKD Dukla a.s. závod Trutnov TZ Tlaková nádoba stabilní Komorový podavač ZVVZ, n.p., Prachatice KPS-1 TZ Tlaková nádoba stabilní neuveden RND Ejpovice závod Aš TZ Tlaková nádoba stabilní neuveden Slokov Hodonín TZ Tlaková nádoba stabilní Ležatý vzduchojem ZTS n.p. Třemošnice Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní Ležatý vzduchojem ZTS n.p. Třemošnice Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní VzČD Vaněk s.r.o. Trutnov TZ Tlaková nádoba stabilní Kovolis n.p. Třemošnice- Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní Kovolis n.p. Třemošnice- Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní Kovolis n.p. Třemošnice- Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní č.v Kovopodnik Nymburk kotlárna TZ Tlaková nádoba stabilní TNV 5 Kovopodnik Nymburk kotlárna TZ Parní kotel LOOS International, Rakousko TZ Tlaková nádoba stabilní - větrník samočinné 1 KTR ČKD Dukla a.s., závod Trutnov vodárny PZ Zařízení pro spalování plynů plynový kotel parní KESSEL LOOS Bischofshofen LOOS PZ Zařízení pro rozvod plynů STL průmyslový plynovod Plynex s.r.o., Děčín PZ Zařízení pro rozvod plynů STL průmyslový plynovod Termo s.r.o., Litvínov PZ Zařízení pro rozvod plynů NTL domovní plynovod Termo s.r.o., Litvínov PZ Zařízení pro rozvod plynů NTL domovní plynovod Termo s.r.o., Litvínov PZ Zařízení pro rozvod plynů NTL domovní plynovod Termo s.r.o., Litvínov PZ Zařízení pro rozvod plynů NTL domovní plynovod Termo s.r.o., Litvínov PZ Zařízení pro rozvod plynů STL plynovodní přípojka UNIGAS Sloup v Čechách PZ Zařízení pro rozvod plynů STL plynovodní přípojka UNIGAS Sloup v Čechách 10

11 PZ Zařízení pro rozvod plynů STL plynovodní přípojka UNIGAS Sloup v Čechách PZ Zařízení pro rozvod plynů STL plynovodní přípojka UNIGAS Sloup v Čechách PZ Tlaková stanice plynů Jednoduchá tlaková Jezbeda Děčín stanice PZ Tlaková stanice plynů Jednoduchá tlaková ŽOS Plzeň stanice PZ Tlaková stanice plynů Jednoduchá tlaková PLD Letohrad stanice EZ Zkušební zař.lvz ZZDepo LVZ 1SII 1SIII SZD Ústí n.l EZ EPZ kolej EZ Zkušební zař.lvz ZZDepo LVZ 1SII 1SIII SZD Ústí n.l Provozní pokyny pro patkové zvedáky 1. Všeobecně Souprava mechanických stojanových zvedáků s el.pohonem 4 x 25t je určena pro zvedání žel. kolejových vozidel do hmotnosti 100 t. Soupravu tvoří čtyři mechanické stojanové zvedáky, propojené navzájem ovládacími kabely. El.energie se přivádí od stabilní přípojky k řídícímu rozvaděči. Od řídícího rozvaděče na zvedáku č.1 lze sdruženě ovládat jak celou soupravu 4 zvedáků, tak pouze protilehlé páry pro jednostranný vývaz. Mimo sdružené ovládání je možno ovládat jednotlivě každý zvedák zvlášť. Konstrukčně je každý zvedák proveden jako svařovaný stojan, v němž je svisle uložen nosný šroub se závitem Tr 105 x 18. Na nosné matici je zavěšen vozík s výsuvným nosným ramenem. Z bezpečnostních důvodů je každý zvedák opatřen pojistnou maticí. Celý zvedák má pojezd stavitelný, který umožňuje jeho přemístění jak v podélném, tak i v příčném směru. Závěsná oka na horní části slouží k uchopení a přemístění zvedáku jeřábem. Provedení soupravy zaručuje provoz v rozmezí teplot (12 o C 27 o C) 2. Technické parametry nosnost soupravy nosnost zvedáku maximální zdvih A Maximální zdvih B rychlost zdvihu výška zvedáku šíře zvedáku délka zvedáku rozchod kol příčného pojezdu hmotnost soupravy hmotnost zvedáku 100t 25t 2 800mm 550mm 0.15m/min 4 000mm 1 340mm 2 100mm 1 100mm kg 2 825kg proudová soustava 3+PEN stříd.50 Hz, 380 V, 1 stříd.50 Hz,24V. 3. Pracovní místo Pracovní místo je omezeno největší půdorysnou plochou obsahující celou soupravu zvedáků v pracovní poloze, půdorysnou plochu ovládacího zařízení, zvětšenou o obvodový pruh alespoň 0.6m široký, vyznačený čarou z bílé trvanlivé barvy. 4. Návod k obsluze -- Dle číselného označení a schema propojení soupravy rozmístit zvedáky na pracovišti. Nosná ramena vysunout na příslušná místa pod zvedané břemeno. -- Rozvinout silové a ovládací kabely, propojit vzájemně zvedáky dle schematu propojení soupravy. V zásuvce ovládacího obvodu u posledního zvedáku musí být zasunuta propojovací vidlice. 11

12 -- Propojit přívodní kabel do zásuvky řídícího rozvaděče a do sítě. Všechny kabely umístit tak, aby nedošlo k jejich poškození. -- Přepínač volby činnosti zvedáků přepnout do poloh : a/ zapojení celé soupravy b/ zapojení protilehlého zvedáku. Po rozsvícení kontrolky zapnout hlavní vypínač. Nerozsvítí-li se kontrolka, musí být provedena prohlídka zařízení kvalifikovanou osobou a závada musí být odstraněna. -- Spínač sdruženého ovládání zapnout na směr NAHORU. Vozíky navolených zvedáků vyjíždějí nahoru pod břemeno. -- Při diferenci mezi jednotlivými nosnými rameny ve vzdálenosti od opěrných bodů, uvolnit spínač sdruženého ovládání a spínačem místního ovládání diferenci vyrovnat. Potom opět přejít na sdružené ovládání od řídícího rozvaděče. -- Při zvedání nebo spouštění břemene je nutno aby obsluha sledovala chod každého zvedáku zvlášť a i polohu břemene. V případě nebezpečí lze soupravu zastavit vzpnutím hlavního vypínače, nebo stiskem jakéhokoli tlačítka STOP, nacházejícím se na zvedácích. -- Je-li použito tlačítko STOP, musí se při dalším provozu zvedáků opět znovu navolit systém součinnosti jednotlivých zvedáků pomocí přepínače volby. 5. Všeobecné pokyny k obsluze Před uvedením soupravy do provozu zkontrolovat množství oleje v převodové skříni a namazat závit nosného šroubu. Při poklesu teploty pod bod mrazu je nutné před započetím provozu zaběhnutí soupravy na prázdno po dobu 10 min. Je zakázáno úmyslně najíždět na koncové vypínače zdvihu. Není dovoleno odkládat na zvedáky nářadí a jiné předměty. Obsluhu soupravy smí provádět pouze osoby k tomu určené a náležitě poučené. Překontrolovat DENÍK ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ z minulé směny a zapsat datum a hodinu začátku práce s podpisem. Provést kontrolu, nejsou-li na pracovním místě neoprávněné osoby nebo nežádoucí předměty. 6. Mazání soupravy Závěsné ložisko je plněno olejem J4 v množství cca 2 litry. Náplň se pouze kontroluje a doplňuje přibližně 1 x ročně. Nosný šroub se maže vždy před započetím práce tukem NH2 po celé délce závitu. Nosná matice je opatřena maznicí plněnou tukem NH2. Vždy před započetím práce je třeba maznici dotáhnout, zkontrolovat mazání. Spodní ložisko je opatřeno maznicí plněnou tukem NH2. Vždy před započetím práce je třeba maznici dotáhnout a zkontrolovat mazání. Převodová skříň je plněna olejem PP90 v množství cca 2 litry.původní originální náplň oleje obsahuje grafitovou přísadu pro lepší záběh a vyměňuje se po 50ti hodinách provozu. Další výměna oleje se provádí vždy po 1 roce. Při výměně oleje se skříň vyplachuje olejem výplachovým. Ložiska opěrných kladek se plní tukem NH2 a náplň se obnovuje 1 x ročně. Vložený převod mezi převodovkou a nosným šroubem mazat tukem NH2 vždy před započetím práce.tuk vpravit do zubových mezer. Pomocné kladky, čepy pojezdových kol, kluznice bočnic vozíku a sloupy mazat tukem NH2 1 x měsíčně. 12

13 Mazání soupravy musí být prováděno v klidu mimo provoz, za dodržování příslušných bezpečnostních předpisů. 7. Elektrická zařízení patkových zvedáků Po uplynutí každých 10 dnů provozu,neb 25 hodinách provozu provést kontrolu funkce bezpečnostních koncových spínačů, STOP tlačítek, ovládacích prvků a kontrolu zapsat do DENÍKU ZDVÍHACÍHO ZAŘÍZENÍ. Provede obsluhovatel. 8. Údržba soupravy U stojanů,vozíků a nosných ramen je nutno sledovat celistvost a neporušenost svarů (trhliny v nátěrových hmotách). Porušené svary ihned opravit. U převodové skříně kontrolovat dotažení upev. šroubů, dotažení vík, přitažení pastorků, upevnění elektromotorů, stav pryžové spojky a stav oleje v převodové skříni. Pravidelnou kontrolu vyžaduje nosný šroub a nosná matice. Před započetím práce je třeba očistit závity šroubu a především horní plochu nosné matice od nečistot, provést kontrolu nosných závitů. Dále je třeba kontrolovat připevnění pojistné matice a dotažení všech spojovacích prvků. 9. Měření osové vůle nosných matic Vozík zvedáku zajistit podpěrami proti posunutí mezi sloupy směrem dolů. Zapnout zvedák pro směr dolů a tím vysunout nosnou matici z čtvercového rámečku vozíku asi o 200 mm pod rámeček. Je možné také pomocí jeřábu zvednout samotný vozík nahoru nad nosnou matici. Vyšroubovat boční šrouby, které unášejí pojistnou matici. Pomocí pojistné matice nadzvednout nosnou matici tak, až na sebe dosednou boky závitů nosného šroubu a nosné matice. Je nutno zajistit nosnou matici proti otáčení. Nasadit hrot číselníkového úchylkoměru na horní plochu nosné matice a seřídit na nulovou hodnotu. Povolovat pojistnou matici tak, až nosná matice klesne a závity matice a šroubu na sebe dosednou druhými boky. Nosná matice musí být opět zajištěna proti otáčení. Odečíst hodnotu osové vůle na číselníkovém úchylkoměru. Naměřené hodnoty osové vůle zapíše provozní technik do Revizní knihy soupravy. Osová vůle nosných matic se měří 1 x za 3 měsíce. Povolené axiální opotřebení závitu nosné matice je 30 % tloušťky profilu nosného závitu - měřeno na středním průměru závitu. Pro zvedáky 4 x 25t to je 3.6mm. Přesahuje-li naměřená vůle tuto hodnotu, musí být nosný šroub zregulován a nosná matice nahrazena novou - se závitem lícovaným na regulovaný šroub tak, aby osová vůle měla opět hodnotu 0.6 mm. 13

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy 1. přednáška 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ 3. Právní předpisy 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a) Základní pojmy z oblasti zdvihacích zařízení jednoduchá

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách:

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 210/2006 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: VYHLÁŠKA č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 Ročník: ZD 1 Tematická oblast: Stroje a zařízení Tematický okruh: Stroje pro přepravu kapalin a plynů Téma: 5 / 7 Přezkoušení z T 5 Zpracoval: Robert Sventek

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku

Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku ZÁKLADNÍ - BOZP Školení a přezkoušení ZAMĚSTNANCŮ Škol. a přezk. VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ Seznámení s riziky v oblasti BOZP Periodické školení

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

ZÁVĚSNÉ RAMENO UNIVERZÁLNÍ NA VIDLICI

ZÁVĚSNÉ RAMENO UNIVERZÁLNÍ NA VIDLICI NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ PROVOZNÍ POKYNY ZÁVĚSNÉ RAMENO UNIVERZÁLNÍ NA VIDLICI Typ ZRUV Q/L 445M26 NP 1 Vydání 3 (08.04.2010) VŠEOBECNĚ ÚVODNÍ INFORMACE V tomto Návodu k používání jsou uvedena základní bezpečnostní

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

stavební výtahy a vrátky

stavební výtahy a vrátky stavební výtahy a vrátky o výrobci stavebních výtahů Firma Böcker Maschinenwerke GmbH sídlící ve městě Werne, které se nachází v blízkosti Dortmundu, se specializuje na výrobu šikmých stavebních výtahů,

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

OBSLUŽNÁ PLOŠINA NA VIDLICE

OBSLUŽNÁ PLOŠINA NA VIDLICE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PROVOZNÍ POKYNY OBSLUŽNÁ PLOŠINA NA VIDLICE Typ: OPVN 250/LxB, 380F02 NP 1 Rev.05 (25.01.2010) VŠEOBECNĚ ÚVODNÍ INFORMACE V tomto Návodu k používání jsou uvedena základní bezpečnostní

Více

POSUDEK. Typ (model) : ZTS, typ 09023, ev. č.: 70178, v.č. 0283

POSUDEK. Typ (model) : ZTS, typ 09023, ev. č.: 70178, v.č. 0283 POSUDEK 1. Vysokozdvižný vozík Typ (model) : ZTS, typ 09023, ev. č.: 70178, v.č. 0283 Popis: vysokozdvižný vozík s naftovým motorem Zetor typ 7201 a mechanickou převodovkou. Maximální zdvih je 4m a nosnost

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

Mechanické otvírání se spirálovým kabelem

Mechanické otvírání se spirálovým kabelem Technický list: Mechanické otvírání se spirálovým kabelem Mihulka František - 607 561 562 Kostelecký Rudolf - 728 720 314 Slouží k mechanickému ovládání všech typů oken pomocí kličky. Převod z kličky k

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory

Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory 11 Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory Hydraulický nakládací jeřáb FASSI (HNJ) pro manipulaci, nakládání a vyprošťování havarovaných osobních i nákladních automobilů. Hákové nosiče kontejnerů

Více

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s.

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s. Příloha č.21 Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových souprav LTE výrobce METRA BLANSKO a.s. 1. Obecné: 1.1 V DKV Praha PJ Vršovice je vyčleněna skupina zaměstnanců pro

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Montážní plošiny ALP-LIFT. www.alp-lift.de www.brka.cz, www.zdvihacitechnika.cz 1

Montážní plošiny ALP-LIFT. www.alp-lift.de www.brka.cz, www.zdvihacitechnika.cz 1 Montážní plošiny ALPLIFT www.alplift.de www.brka.cz, www.zdvihacitechnika.cz 1 Böcker The Lifting Group Společnost Robert Böcker GbH byla zalpožena v roce 1983 a dnes je součástí ezinárodní akciové společnosti

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá 1 DOPRAVNÍKY Dopravní zařízení určené k dopravě nebo plynulému zásobování dílen a pracovišť polotovary, výrobky nebo součástmi pro montáž, případně dopravě sypkých materiálů na skládku, do vagónů Rozdělení

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.UTOMOTIVE.CZ HYDRULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST - SYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRULICKÝ POHON

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV 1 NÁVOD K OBSLUZE Zásobníky na talíře a misky Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV Obsah: str. 1. Užití 2. Popis 3. Instalace a uvedení do provozu 4. Ovládání 5. Údržba a

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._56 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Obsah 1. Úvod definice základních pojmů 2. Osoby provádějící činnosti na EZ 3. Stručný přehled navazujících předpisů a norem 4. Principy a postupy při činnostech

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Uchopovací technika. Uchopovací technika Uchopovací technika. Jeřábové traverzy. Uchopovací technika. Parametry pro zadání jeřábové traverzy

Uchopovací technika. Uchopovací technika Uchopovací technika. Jeřábové traverzy. Uchopovací technika. Parametry pro zadání jeřábové traverzy Jeřábové traverzy Jeřábové traverzy jsou významným prvkem při manipulacích s rozličnými břemeny. Používají se zejména tam, kde velikost nebo povaha břemene neumožňuje použití samotných vázacích prostředků

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Popis Svislá markýza, typ 470

Popis Svislá markýza, typ 470 Popis Svislá markýza, typ 470 1 3 4 Hřídel z průtlačně lisovaného hliníku, Ø mm, tloušťka stěny 1,5 mm, s kedrovou drážkou pro upevnění závěsu. V hřídeli je zabudovaný vřetenový zámek pro vymezení pojezdu

Více

Obsah prezentace. Sklady pohotovostních zásob. Pohotovostní zásoby. Povinnosti správce komunikace. Údrţba a opravy PZ

Obsah prezentace. Sklady pohotovostních zásob. Pohotovostní zásoby. Povinnosti správce komunikace. Údrţba a opravy PZ Obsah prezentace Sklady pohotovostních zásob Pohotovostní zásoby Povinnosti správce komunikace Údrţba a opravy PZ Místa uložení silničních mostních provizorií v pohotovostních zásobách v ČR Ochraňovatelské

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Přenosný kontejner DS5. Sušící kontejner DS5, 240V 0700 011 086 Susící kontejner DS5, 110V 0700 011 088. Přenosný kontejner DS8

Přenosný kontejner DS5. Sušící kontejner DS5, 240V 0700 011 086 Susící kontejner DS5, 110V 0700 011 088. Přenosný kontejner DS8 Sušící zařízení ESAB Přenosný kontejner DS5 DS5 je velmi lehký a přenosný kontejner pro suché skladování elektrod pro svařování. Tento kontejner má nastavitelné držadlo, které umožňuje nastavení řady pozic

Více

Katalog automatických a ručních dveří

Katalog automatických a ručních dveří Katalog automatických a ručních dveří VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol s r.o. OBSAH KATALOGU Automatické dveře Ruční dveře Montážní pokyny Návod na údržbu a mazání Popis šachetních dveří s požární odolností Schéma

Více

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické KONTEJNERY ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické ISO kontejner je článek přepravního vybavení: a) trvalé technické charakteristiky a dostatečné

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

povinnost mít osvědčení vydané orgánem dozoru pro výkon zkušebního orgánu sankce v rozsahu - 20, 33 ZIP

povinnost mít osvědčení vydané orgánem dozoru pro výkon zkušebního orgánu sankce v rozsahu - 20, 33 ZIP Tabulka - Přehled o úkonech a činnostech na VTZ (Příloha č. 1 k Metodickému pokynu generálního inspektora SUIP č. 1/2007) Vyhláška č. 18/1979 Sb. - tlaková zařízení 1. 1 - působnost 2. 4 / 2 3. 4 / 4 4.

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 1.

CW01 - Teorie měření a cv. 1. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP H Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Vypracoval:

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

SKUPINA PŘÍLOH XIV. Dvoucestná vozidla

SKUPINA PŘÍLOH XIV. Dvoucestná vozidla SKUPINA PŘÍLOH XIV Dvoucestná vozidla Společná ustanovení Příloha XIV k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 1. Všechny v této skupině uvedené stroje jsou SHV-pracovními stroji. 2. Základní rozdělení dvoucestných

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

Nabídka dodávky peletizační linky LSP 1800

Nabídka dodávky peletizační linky LSP 1800 V Chrášťanech dne : 15.5.2010 Nabídka dodávky peletizační linky LSP 1800 Vážení, předkládáme Vám nabídku na dodávku peletizační linky LSP 1800. Nabídka obsahuje obecné podmínky provozu linky, cenu základní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska NÁVOD K OBSLUZE SB Smirková Bruska INDEX 1. Použití 2. Technické údaje 3. Bezpečnostní zásady při používání brusky na podlahu 4. Ovládání stroje 5. Výměna nástrojů 6. Popis stroje, soupis náhradních dílů

Více

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Plynové kotle nástěnné a stacionární včetně kondenzačních, kotle pro přetlakové hořáky, kotle na pyrolytické spalování dřeva, elektrokotle,

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více