ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKÉMU DOZORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKÉMU DOZORU"

Transkript

1 Příloha č.22 ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKÉMU DOZORU Obsah: Odpovědnost za technický stav zařízení podléhající technickému dozoru Určená technická zařízení - činnost pracovníků odpovědných za technický stav, revize a prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (UTZ) Všeobecný Systém bezpečné práce na zdvihacích zařízeních DKV Praha 1

2 22.1. Odpovědnost za technický stav zařízení podléhající technickému dozoru Zařízení podléhající technickému dozoru Odpovědnost Elektrická zařízení Kolejiště Plynové zařízení Strojní zařízení Tlakové nádoby Zdvihací a dopravní zařízení VTO VTO revizní technik plynových zařízení technik pro strojní zařízení technik pro tlakové nádoby technik pro zdvihací zařízení Určená technická zařízení - činnost pracovníků odpovědných za technický stav, revize a prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (UTZ). Určená technická zařízení jsou zařízení zahrnutá ve vyhlášce MD č. 100/95 Sb a 279/2000 Sb., která byla vydána na základě zákona č. 266/94 Sb. - Zákon o drahách. Tato vyhláška zároveň stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu UTZ. (Řád určených technických zařízení). Vyhláška rozděluje UTZ na : tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní a kontejnery. Veškerá UTZ podléhají kontrolní činnosti Drážního úřadu a musí mít platný průkaz způsobilosti. Na ostatní zařízení se vztahují pouze obecně závazné předpisy a normy. UTZ bez platného průkazu způsobilosti nesmí být provozováno!!! a) určená technická zařízení - tlaková UTZ tlaková jsou : Sb.) - lokomotivní kotle - parní generátory a vyvíječe páry - vzduchojemy drážních vozidel (konkretizace - vyhl. 100/95 Sb.a279/ tlakové nádoby stabilní (konkretizace - vyhl. 100/95 Sb.a 279/2000Sb.) - kovové tlakové nádoby k dopravě plynů na drážních vozidlech - tlakové nádoby železničních cisteren a nádržkových kontejnerů Za technický stav a veškerou revizní činnost na UTZ tlakových odpovídá technik pro tlakové nádoby. Za správné provedení revizí a dalších zkoušek zodpovídá revizní technik tlakových zařízení. Revizní technik provádí dle vyhl. 100/95 Sb. provozní a vnitřní revize tlakových nádob. Dále provádí ve spolupráci s DÚ odborný technický dozor, kontroluje činnost pracovníků odpovědných za provoz tlakových nádob, provádí namátkové kontroly a zajišťuje plnění dalších souvisejících úkolů dle ČSN a norem souvisejících. b) určená technická zařízení plynová UTZ plynová jsou : - zařízení pro plnění nádob plyny - zařízení pro regulaci tlaku plynů 2

3 - tlakové stanice plynů - zařízení pro spalování plynů s výkonem od 50 kw - zařízení pro rozvod plynů - zařízení pro odpařování plynů Za technický stav a veškerou revizní činnost na UTZ plynových odpovídá revizní technik plynových zařízení. Revizní technik provádí činnost dle vyhl. 100/95 Sb.a 279/2000 Sb. Dále provádí ve spolupráci s DÚ odborný technický dozor, kontroluje činnost pracovníků, provádí namátkové kontroly a zajišťuje plnění dalších souvisejících úkolů. Výchozí prohlídky a tlakové zkoušky na UTZ plynových provádí inspektor plynových zařízení, který má příslušné oprávnění vydané Ministerstvem dopravy, dle 47 a 48 zák. č. 266/94 Sb. a vyhl. č. 100/95 Sb.a 279/2000 Sb. c) určená technická zařízení elektrická UTZ elektrická jsou : techniky - elektrické sítě a elektrické rozvody drah - elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah - trakční napájecí a spínací stanice - trakční vedení - elektrická zařízení napájená z trakčního vedení - elektrická zařízení drážních vozidel - silová zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární a signalizační - náhradní zdroje el. energie pro provozování dráhy - zkušebny elektrických zařízení drah - zabezpečovací zařízení Veškeré revize na elektrických zařízeních provádí revizní technik elektrických zařízení s oprávněním vydaným Drážním úřadem Praha. Revizní technik provádí činnost dle vyhl. 100/95 Sb.a 279/2000 Sb. Dále provádí ve spolupráci s DÚ odborný technický dozor, kontroluje činnost pracovníků, provádí namátkové kontroly a zajišťuje plnění dalších souvisejících úkolů. Výchozí prohlídky a revize na UTZ elektrických provádí inspektor elektrických zařízení, který má příslušné oprávnění vydané Ministerstvem dopravy, dle 47 a 48 zák. č. 266/94 Sb. a vyhl. č. 100/95 Sba279/2000Sb. d) určená technická zařízení zdvihací a dopravní UTZ zdvihací umístěná v DKV Praha. jsou : UTZ dopravní umístěná v DKV Praha jsou : - železniční jeřáby - jeřáby s motorovým pohonem na drážním vozidle nebo drážním podvozku - jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem - soupravy stojanových zvedáků s motorovým pohonem - hříže - elektrické výtahy - pohyblivé plošiny pro dopravu osob se sníženou mobilitou Za bezpečný technický stav zdvihacích zařízení, za jejich stálou čistotu (i za pořádek v okolním prostoru), za bezpečné odstavení nepoužívaných zdvihadel i za používání zdvihacích zařízení jen 3

4 proškolenými pracovníky s platnými průkazy, odpovídají vedoucí příslušných pracovišť (pověřené osoby určené rozkazem vrchního přednosty DKV Ústí nad Labem č. 25/99). Za správně provedené revize a provozní revize zdvihacích zařízení odpovídá revizní technik zdvihacích zařízení. Revizní technik dále dohlíží na základní a opakované školení jeřábníků, vazačů, signalistů a obsluhovatelů zdvihadel, provádí kontrolní činnost a přezkušování pracovníků. V DKV Praha jsou určeni technici pro zdvihací zařízení (dále jen TPZZ) pro jednotlivé provozní jednotky a provozní pracoviště. TPZZ zajišťuje včasné plnění lhůt revizní činnosti dle vyhlášky 100/95 Sb., vede evidenci všech zvedacích zařízení, jeřábníků, vazačů a obsluhy zdvihadel, provádí základní a opakované školení. TPZZ dále vede evidenci a provádí kontrolu vázacích prostředků a je přítomen při veškeré revizní činnosti na zdvihadlech v DKV Praha. Výchozí prohlídky a zkoušky na UTZ zdvihacích provádí inspektor zdvihacích zařízení, který má příslušné oprávnění vydané Ministerstvem dopravy, dle 47 a 48 zák. č. 266/94 Sb. a vyhl. č. 100/95 Sb.a 279/2000 Sb. Stejná ustanovení se vztahují i na určená technická zařízení dopravní Všeobecný Systém bezpečné práce (SBP) na zdvihacích zařízeních DKV Praha. a) Navržení činnosti jeřábů Navržení činností jeřábů zpracovávají jednotlivá pracoviště DKV Praha ve spolupráci s příslušným technikem pro zdvihací zařízení. Pro každý jeřáb (popř. skupinu jeřábů na jednom pracovišti) musí být vypracován SBP jeřábu či pracoviště. S tímto SBP musí být obsluhující pracovníci prokazatelně seznámeni a pravidelně proškolováni. Schválení SBP jeřábů či pracovišť provádí revizní technik zdvihacích zařízení. Za realizaci činností navržených SBP na daném pracovišti odpovídají pověřená osoby. b) Výběr, zajištění a použití vhodných zdvihacích zařízení a příslušenství Posuzování vhodnosti provozovaných zdvihacích zařízení pro navrženou manipulaci provádí revizní technik zdvihacích zařízení na základě rozsahu navržených činností a hodnocení technického stavu. Pořizování nových zdvihacích zařízení a jejich příslušenství provádí pracovníci technického oddělení (technik pro zdvihací zařízení) prostřednictvím skladu MTZ ve spolupráci s revizním technikem zdvihacích zařízení. c) Údržba, prohlídky a inspekce zdvihacích zařízení a příslušenství Běžnou údržbu a opravy zdvihacích zařízení provádějí pracovníci údržby na jednotlivých provozních jednotkách DKV Praha, popř. pracovníci jiných pověřených organizací. Plán údržby jeřábů zpracovává technik pro zdvihací zařízení a ve spolupráci s revizním technikem zdvihacích zařízení. Cílem je zajistit nejvyšší bezpečnost práce na daném pracovišti. Vypracovaný plán údržby jeřábů schvaluje revizní technik zdvihacích zařízení. Náhradní díly zajišťuje sklad MTZ nebo příslušná servisní organizace. Veškerá revizní činnost na zdvihacích zařízeních se řídí vyhl. Ministerstva dopravy 100/95 Sb. Plán provozních revizí, revizí a prohlídek a zkoušek vytváří a sleduje technik pro zdvihací zařízení. Technik pro zdvihací zařízení také provádí prohlídky technického stavu jeřábů v mezidobí pravidelných revizí (dle ČSN ISO , Příloha A.3, A.4) s cílem zjistit závažné závady ohrožující bezpečnost provozu. Revize a provozní revize provádí revizní technik zdvihacích zařízení s platným oprávněním vydaným Drážním úřadem. Prohlídky a zkoušky provádí inspektor zdvihacích zařízení s platným oprávněním vydaným Drážním úřadem. 4

5 Zvláštní posouzení jeřábů v rámci sledování stavu (např. posouzení ocelové konstrukce, geodetické zaměření jeřábové dráhy atd.) zajišťuje v individuálních případech technik pro zdvihací zařízení u specializovaného pracoviště ČD či externí firmy. Denní kontrolu jeřábu před zahájením provozu provádí jeřábník v rozsahu stanoveném ČSN ISO ( , Příloha A.2). Záznam o jakékoli činnosti na zdvihacím zařízení musí být uveden v Deníku zdvihacího zařízení. Rozsah dalších činností může být dle charakteristiky provozu jeřábu dále stanoven v SBP jeřábu či pracoviště. d) Zajištění kompetentních osob Požadavky na školení kompetentních osob (jeřábníci, vazači atd.) podává pověřená osoba technikovi pro zdvihací zařízení, který zajišťuje jejich základní školení. Pověřená osoba je však povinna zajistit splnění základních kvalifikačních předpokladů pro nového pracovníka (např. praxe na daném zařízení). Základní školení jeřábníků či přeškolení jeřábníků na jiný typ jeřábu provádí revizní technik zdvihacích zařízení, který také vydává a potvrzuje jeřábnický průkaz. Základní školení vazačů, signalistů a obsluhovatelů a opakované školení všech kategorií kompetentních osob provádí technik pro zdvihací zařízení nebo revizní technik zdvihacích zařízení. Požadavky na osoby s určitým typem kvalifikace na každý konkrétní jeřáb stanoví SBP jeřábu či pracoviště. - jeřábník - typ 0 - obsluhuje jednoduché jeřáby a kladkostroje ovládané ze země nebo ruční zdvihadla - typ A - obsluhuje jeřáby mostového, portálového a konzolového typu ovládané z kabiny nebo z koše nebo pomocí dálkového ovládání - typ B - obsluhuje jeřáby sloupové, portálové a věžové s výložníkem - typ C - obsluhuje kolejové a železniční jeřáby s výložníkem - typ D - obsluhuje mobilní (automobilové) jeřáby nebo ručních zdvihadel - typ A - váže břemena jeřábů mostového, portálového a konzolového typu ovládané - vazač - typ 0 - váže břemena u jednoduchých jeřábů a kladkostrojů ovládaných ze země z kabiny, koše či dálkovým ovládáním - typ B - váže břemena jeřábů sloupových, portálových a věžových s výložníkem - typ C - váže břemena kolejových a železničních jeřábů s výložníkem - typ D - váže břemena mobilních (automobilových) jeřábů - signalista - předává signály mezi jeřábníkem a vazačem v případech, že na sebe vzájemně ne vidí (členění 0-D je obdobné jako u jeřábníků a vazačů) - obsluhovatel - obsluhuje zdvihací zařízení nezahrnutá pod normu ČSN ISO ( ) - tzn. hříže, hydraulické zvedáky, mechanické patkové zvedáky a plošiny pro do - pravu imobilních osob. Požadavky na jeřábníky Základní požadavky jsou uvedeny v normě ČSN ISO , bod 5.3. Jeřábník je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržení SBP. Požadavky: - praktický zácvik a školení uvedené v tabulce Požadavky na praktický zácvik a školení kompetentních osob spolu s praktickou a teoretickou zkouškou - kvalifikaci v elektrotechnice dle vyhl. 50/78 Sb. 4 5

6 síců. - zdravotní prohlídku znějící na funkci jeřábník - opakované školení se provádí 1x ročně, zápis o opakovaném školení nesmí být starší 15-ti mě- - jeřábník musí mít při obsluze jeřábu jeřábnický průkaz v němž je uveden typ jeho kvalifikace a kon - krétní jeřáb (nebo jeřáby), který je kompetentní ovládat Požadavky na vazače Základní požadavky jsou uvedeny v normě ČSN ISO , bod 5.4. Vazač je zodpovědný za správné uvázání a odvázání břemene a za použití vhodných příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace. Požadavky: - praktický zácvik a školení uvedené v tabulce Požadavky na praktický zácvik a školení kompetentních osob spolu s praktickou a teoretickou zkouškou - kvalifikaci v elektrotechnice dle vyhl. 50/78 Sb. 4 - zdravotní prohlídku znějící na funkci vazač - opakované školení se provádí 1x ročně, zápis o opakovaném školení nesmí být starší 15-ti měsíců. - vazač musí mít při obsluze jeřábu vazačský průkaz v němž je uveden typ jeho kvalifikace a konkrétní jeřáb (nebo jeřáby) či pracoviště, kde je oprávněn vázat břemena Požadavky na signalistu Základní požadavky jsou uvedeny v normě ČSN ISO , bod 5.5. Signalista je zodpovědný za správné předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem. Požadavky: - praktický zácvik a školení uvedené v tabulce Požadavky na praktický zácvik a školení kompetentních osob spolu s praktickou a teoretickou zkouškou - kvalifikaci v elektrotechnice dle vyhl. 50/78 Sb. 4 - zdravotní prohlídku znějící na funkci signalista - opakované školení se provádí 1x ročně, zápis o opakovaném školení nesmí být starší 15-ti měsíců. - signalista musí mít při obsluze jeřábu průkaz signalisty v němž je uveden typ jeho kvalifikace a konkrétní jeřáb (nebo jeřáby) či pracoviště, kde je oprávněn předávat signály Požadavky na obsluhovatele Základní požadavky jsou uvedeny v normě ČSN (popř. obdobné pro jiná zařízení) Požadavky: - praktický zácvik a školení uvedené v tabulce Požadavky na praktický zácvik a školení kompetentních osob spolu s praktickou a teoretickou zkouškou - kvalifikaci v elektrotechnice dle vyhl. 50/78 Sb. 4 - opakované školení se provádí 1x za 2 roky, zápis o opakovaném školení nesmí být starší 25-ti měsíců. - obsluhovatel musí být zapsán v deníku zdvihacího zařízení, které smí obsluhovat Náplň základního a opakovaného školení kompetentních osob - jeřábník - SBP organizace a SBP jeřábu či pracoviště, legislativa, jednotný komunikační systém, zejména ČSN ISO , ISO 4306, ISO 7363, ISO 4304, ISO 2374, EN , ISO 4309, ISO , ISO , , ISO 13200, ISO ,2, , , , , a normy související, zásady ovládání a konstruování jeřábů, technické podmínky, návody výrobců zařízení, zásady první pomoci a mimořádné události (opakované školení ve zjednodušené formě 6

7 s důrazem na proškolení z SBP, legislativy, norem důležitých pro bezpečné ovládání jeřábů a pokynů výrobců) - vazač - SBP organizace a SBP jeřábu či pracoviště, legislativa, jednotný komunikační systém, zejména ČSN ISO , ISO 4306, ISO 7363, ISO 4304, ISO 2374, EN , ISO 4308, ISO 4309, ISO 3056, ISO 4778, EN 818, , ISO 13200, ISO 7296, ISO 8792, ISO 7531, , , , normy související, zásady vázání břemen, technické podmínky, návody výrobců příslušenství, zásady první pomoci a mimořádné události (opakované školení ve zjednodušené formě s důrazem na proškolení z SBP, legislativy, norem důležitých pro bezpečné vázání břemen a pokynů výrobců) - signalista - zjednodušená forma školení jeřábníků a vazačů s důrazem na SBP, jednotný komunikační systém a zásady bezpečnosti práce na zdvihadlech obsažené v normách a návodech výrobců - obsluhovatel - SBP, legislativa, jednotný komunikační systém, normy vztahující se k danému typu zařízení (ČSN ), normy související, zásady bezpečnosti práce, technické podmínky, návody výrobců zařízení, zásady první pomoci a mimořádné události (opakované školení ve zjednodušené formě s důrazem na proškolení z SBP, legislativy, norem důležitých pro bezpečnost práce a pokynů výrobců) Požadavky na praktický zácvik a školení kompetentních osob Doba praktického zácviku musí být minimálně 3x delší než doba základního školení. Potvrzení o tomto praktickém zácviku vydává pověřená osoba nebo technik pro zdvihací zařízení a podepisuje jej také zacvičující jeřábník s platným průkazem. Pro kvalifikaci obsluhovatel platí časové rozsahy uvedené pod třídou O. Základní a opakované školení třída Základní školení (hod.) Opakované školení (hod.) O 5 3 A 15 5 B 20 5 C 20 5 D 20 5 O, A, B, C, D 30 5 Doplňkové školení na další třídu Z třídy Na třídu Doplňkové školení (hod.) O A, B, C, D 15 A B, C, D 10 B A, C, D 10 C A, B, D 10 D A, B, C 10 e) Dozor Dozor nad dodržování SBP na daném pracovišti provádí denně pověřená osoba (vedoucí pracoviště). Dále jsou dozorem pověřeni technik pro zdvihací zařízení a revizní technik zdvihacích zařízení. Tito pracovníci mají kompetence k zastavení provozu nebezpečného zdvihacího zařízení a odebrání průkazu obsluze zařízení. 7

8 Dozor provádění údržby a oprav provádí technik pro zdvihací zařízení (dodržování plánu údržby a provádění údržby) a revizní technik ZZ (kontrola po provedených opravách). Rozsah dozoru je stanoven v SBP daného jeřábu či pracoviště podle druhu činnosti, charakteristika pracoviště a složitosti provozu. Záznamy o výsledcích dozoru jsou prováděny do Deníku zdvihacího zařízení. f) Kontrola dokladů a dokumentací Pro zajištění provozu musí být k dispozici doklady a dokumentace (oprávnění, seznamy kompetentních osob pro obsluhu zdvihacích zařízení, plány údržby a revizí, technická dokumentace, deníky zdvihacích zařízení atd.) Jednotlivé doklady a dokumentace jsou uloženy: - technická dokumentace a revizní knihy u technika pro zdvihací zařízení na technickém oddělení - oprávnění, osvědčení obsluhujících osob u technika pro zdvihací zařízení - seznamy kompetentních obsluh zdvihadel u technika pro zdvihací zařízení, u pověřených osob a na personálním oddělení - zdravotní způsobilost kompetentních obsluh zdvihadel na personálním oddělení - plány údržby u technika pro zdvihací zařízení - deníky zdvihacích zařízení na jednotlivých pracovištích (např. u mistra pracoviště) Deník zdvihacího zařízení. Záznam o provozu, údržbě a opravách zdvihacího zařízení musí být v Deníku zdvihacího zařízení, uloženého na pracovišti. V deníku zdvihacího zařízení musí být uvedeni všichni jeřábníci (u jeřábů) či obsluhovatelé (u zvedáků) s oprávněním ovládat dané zdvihací zařízení. Tento zápis provede pracovník určený pověřenou osobou či technik pro zdvihací zařízení. g) Zakázané manipulace Zakázané manipulace uvedené pod tímto bodem se vztahují pouze na provoz jeřábů. Provoz zvedáků se řídí příslušnými ČSN (např. ČSN ). Pro jednotlivé profese jsou pro zjednodušení stanoveny tyto základní zakázané manipulace: - vazač a signalista - viz ČSN ISO ( ) - jeřábník - porušovat zákazy uvedené na bezpečnostních tabulkách - používat k výstupu, přechodu nebo sestupu ze zdvihacího zařízení cest, které k tomu nejsou určeny - vystupovat na zdvihadlo řízené ze země při zapnutém hlavním vypínači - najíždět na bezpečnostní koncové vypínače s výjimkou jejich přezkoušení - pojíždět zvýšenou rychlostí na konci jeřábové dráhy - pracovat se zdvihacím zařízením při vyřazených či nesprávně seřízených bezpečnostních zařízeních - ovládat zařízení tak, že způsobí nadměrné rozhoupání břemena - šikmým tahem posunovat železniční vozidla, jiná vozidla či jiné předměty - pokračovat v provozu, utvoří-li se na laně smyčka nebo se vysmekne z drážek bubnu či kladky - přetěžovat zdvihací zařízení - zvedat břemena šikmým tahem - zvedat břemena zbytečně vysoko - pokud to není výslovně povoleno v SBP zvedat břemena zasypaná, 8

9 upevněná, přimrzlá nebo přilnutá vytahováním a odtrhováním - spouštět kladnici tak, že dojde k uvolnění nosných lan - vytahovat násilně vázací prostředky zpod břemen - přepravovat břemena nad pracujícími, pojíždějícími dopravními prostředky nebo v jejich nebezpečné blízkosti - vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení - odkládat na zdvihacím zařízení a jeho dráze jakékoliv předměty - opustit zařízení při zapnutém hlavním vypínači nebo zavěšeném břemenu - provádět jakékoliv úpravy na zdvihacím zařízení Tyto zakázané manipulace jsou platné na všech zdvihacích zařízeních provozovaných v DKV Ústí nad Labem. Případné další zakázané manipulace s ohledem na konkrétní pracoviště, analýzy konkrétních rizik na pracovišti či požadavky výrobce zařízení stanoví SBP jeřábu či pracoviště. h) Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábů Zajištění bezpečnosti osob řeší dle konkrétních místních podmínek SBP jeřábu či pracoviště. Všichni pracovníci pracoviště musí být z tohoto SBP prokazatelně proškoleni. i) Koordinace s ostatními spolupracujícími subjekty Při činnosti cizích subjektů na pracovišti zajistí zpracování podmínek pro zajištění bezpečnosti vedoucí pracoviště ve spolupráci s technikem pro zdvihací zařízení. Tyto podmínky jsou obsaženy v jednotlivých SBP jeřábů či pracovišť. j) Postup při hlášení a šetření mimořádných událostí Jakákoli mimořádná událost související s provozem zdvihacích zařízení musí být bezprostředně oznámena vedoucímu pracovní směny (mistr, četař atd.), který ji co nejdříve postoupí pověřené osobě, která řídí ve spolupráci s technikem pro zdvihací zařízení šetření mimořádné události. Pověřená osoba má povinnost informovat o celé události příslušného technika pro zdvihací zařízení. Pokud došlo vlivem mimořádné události k újmě na zdraví je nutno okamžitě poskytnout první pomoc a přivolat záchrannou službu dle obecných pravidel poskytování první pomoci a hlášení nehodových událostí. Jestliže vlivem mimořádné události hrozí ohrožení zdraví pracovníků či další poškození majetku má kterákoliv zúčastněná osoba za povinnost učinit taková opatření, aby bylo toto nebezpečí odvráceno. Všichni zúčastnění pracovníci mají za povinnost udržet místo mimořádné události v nezměněné podobě za účelem vyšetření mimořádné události. Mohou být učiněny pouze takové změny, které vedou k záchraně osob či majetku nebo k odvrácení dalšího hrozícího nebezpečí. Zařízení UTZ podléhající tech..dozoru v PJ Děčín ZZ Souprava stojanových zvedáků drážního vozidla Vz rek. ČSD, Dílny pro opravu vozidel Liberec ZZ Souprava stojanových zvedáků drážního vozidla Standart Duo ŽOS Č.Lípa, závod Liberec ZZ Souprava stojanových zvedáků drážního vozidla Standart Duo ŽOS Liberec ZZ Souprava stojanových zvedáků drážního vozidla Standart Duo ŽOS Č.Lípa, závod Liberec ZZ Jeřáb konzolový otočný nástěnný neuveden ČSD LD Děčín ZZ Jeřáb železniční EDK 10/2 VEB S.M.Kirow - Leipzig ZZ Elektrický mostový jeřáb neuveden LD Děčín 9

10 ZZ Mostový jeřáb JEVS Vihorlat n.p. Snina ZZ Sloupový otočný jeřáb neuveden Maschinen Fabrik Reschitza ZZ Elektrický mostový jeřáb neuveden ČSD LD Děčín ZZ Jeřáb konzolový otočný nástěnný B 081 M ČSD LD Děčín ZZ Jeřáb konzolový otočný nástěnný neuveden ČSD LD Děčín ZZ Otočný sloupový jeřáb s el. Kladkostrojem OEVS-02 Vihorlat n.p. Snina ZZ Sloupový otočný jeřáb R1 LD Děčín ZZ Portálový pojízdný jeřáb SKJ Dopravostroj n.p., závod Nitra ZZ Pevný portálový jeřáb s el.kladkostrojem L III 30K ČSD LD Děčín ZZ Jeřáb konzolový otočný nástěnný neuveden ČSD LD Děčín ZZ Jeřáb konzolový otočný nástěnný R1 B ČSD LD Děčín ZZ Mostový jeřáb neuveden ČSD LD Děčín ZZ Elektrický kladkostroj řetězový, nepojízdný R1-2/10 OPOP Valašské Meziříčí ZZ Elektrický kladkostroj na pevné dráze T Balkancar - Gabrovo ZZ Jeřáb železniční EDK 750 VEB S.M.Kirow - Leipzig TZ Tlaková nádoba stabilní 3B ZTS n.p. Třemošnice Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní 1 KTR DUKLA CZ s.r.o. Trutnov TZ Tlaková nádoba stabilní 1 KTR DUKLA CZ s.r.o. Trutnov TZ Tlaková nádoba stabilní 1 KTR DUKLA CZ s.r.o. Trutnov TZ Tlaková nádoba stabilní TN 300 S TOS Čelákovice závod Aš TZ Tlaková nádoba stabilní B Kovolis Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní 1 KTR ČKD Dukla a.s. závod Trutnov TZ Tlaková nádoba stabilní Komorový podavač ZVVZ, n.p., Prachatice KPS-1 TZ Tlaková nádoba stabilní neuveden RND Ejpovice závod Aš TZ Tlaková nádoba stabilní neuveden Slokov Hodonín TZ Tlaková nádoba stabilní Ležatý vzduchojem ZTS n.p. Třemošnice Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní Ležatý vzduchojem ZTS n.p. Třemošnice Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní VzČD Vaněk s.r.o. Trutnov TZ Tlaková nádoba stabilní Kovolis n.p. Třemošnice- Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní Kovolis n.p. Třemošnice- Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní Kovolis n.p. Třemošnice- Hedvikov TZ Tlaková nádoba stabilní č.v Kovopodnik Nymburk kotlárna TZ Tlaková nádoba stabilní TNV 5 Kovopodnik Nymburk kotlárna TZ Parní kotel LOOS International, Rakousko TZ Tlaková nádoba stabilní - větrník samočinné 1 KTR ČKD Dukla a.s., závod Trutnov vodárny PZ Zařízení pro spalování plynů plynový kotel parní KESSEL LOOS Bischofshofen LOOS PZ Zařízení pro rozvod plynů STL průmyslový plynovod Plynex s.r.o., Děčín PZ Zařízení pro rozvod plynů STL průmyslový plynovod Termo s.r.o., Litvínov PZ Zařízení pro rozvod plynů NTL domovní plynovod Termo s.r.o., Litvínov PZ Zařízení pro rozvod plynů NTL domovní plynovod Termo s.r.o., Litvínov PZ Zařízení pro rozvod plynů NTL domovní plynovod Termo s.r.o., Litvínov PZ Zařízení pro rozvod plynů NTL domovní plynovod Termo s.r.o., Litvínov PZ Zařízení pro rozvod plynů STL plynovodní přípojka UNIGAS Sloup v Čechách PZ Zařízení pro rozvod plynů STL plynovodní přípojka UNIGAS Sloup v Čechách 10

11 PZ Zařízení pro rozvod plynů STL plynovodní přípojka UNIGAS Sloup v Čechách PZ Zařízení pro rozvod plynů STL plynovodní přípojka UNIGAS Sloup v Čechách PZ Tlaková stanice plynů Jednoduchá tlaková Jezbeda Děčín stanice PZ Tlaková stanice plynů Jednoduchá tlaková ŽOS Plzeň stanice PZ Tlaková stanice plynů Jednoduchá tlaková PLD Letohrad stanice EZ Zkušební zař.lvz ZZDepo LVZ 1SII 1SIII SZD Ústí n.l EZ EPZ kolej EZ Zkušební zař.lvz ZZDepo LVZ 1SII 1SIII SZD Ústí n.l Provozní pokyny pro patkové zvedáky 1. Všeobecně Souprava mechanických stojanových zvedáků s el.pohonem 4 x 25t je určena pro zvedání žel. kolejových vozidel do hmotnosti 100 t. Soupravu tvoří čtyři mechanické stojanové zvedáky, propojené navzájem ovládacími kabely. El.energie se přivádí od stabilní přípojky k řídícímu rozvaděči. Od řídícího rozvaděče na zvedáku č.1 lze sdruženě ovládat jak celou soupravu 4 zvedáků, tak pouze protilehlé páry pro jednostranný vývaz. Mimo sdružené ovládání je možno ovládat jednotlivě každý zvedák zvlášť. Konstrukčně je každý zvedák proveden jako svařovaný stojan, v němž je svisle uložen nosný šroub se závitem Tr 105 x 18. Na nosné matici je zavěšen vozík s výsuvným nosným ramenem. Z bezpečnostních důvodů je každý zvedák opatřen pojistnou maticí. Celý zvedák má pojezd stavitelný, který umožňuje jeho přemístění jak v podélném, tak i v příčném směru. Závěsná oka na horní části slouží k uchopení a přemístění zvedáku jeřábem. Provedení soupravy zaručuje provoz v rozmezí teplot (12 o C 27 o C) 2. Technické parametry nosnost soupravy nosnost zvedáku maximální zdvih A Maximální zdvih B rychlost zdvihu výška zvedáku šíře zvedáku délka zvedáku rozchod kol příčného pojezdu hmotnost soupravy hmotnost zvedáku 100t 25t 2 800mm 550mm 0.15m/min 4 000mm 1 340mm 2 100mm 1 100mm kg 2 825kg proudová soustava 3+PEN stříd.50 Hz, 380 V, 1 stříd.50 Hz,24V. 3. Pracovní místo Pracovní místo je omezeno největší půdorysnou plochou obsahující celou soupravu zvedáků v pracovní poloze, půdorysnou plochu ovládacího zařízení, zvětšenou o obvodový pruh alespoň 0.6m široký, vyznačený čarou z bílé trvanlivé barvy. 4. Návod k obsluze -- Dle číselného označení a schema propojení soupravy rozmístit zvedáky na pracovišti. Nosná ramena vysunout na příslušná místa pod zvedané břemeno. -- Rozvinout silové a ovládací kabely, propojit vzájemně zvedáky dle schematu propojení soupravy. V zásuvce ovládacího obvodu u posledního zvedáku musí být zasunuta propojovací vidlice. 11

12 -- Propojit přívodní kabel do zásuvky řídícího rozvaděče a do sítě. Všechny kabely umístit tak, aby nedošlo k jejich poškození. -- Přepínač volby činnosti zvedáků přepnout do poloh : a/ zapojení celé soupravy b/ zapojení protilehlého zvedáku. Po rozsvícení kontrolky zapnout hlavní vypínač. Nerozsvítí-li se kontrolka, musí být provedena prohlídka zařízení kvalifikovanou osobou a závada musí být odstraněna. -- Spínač sdruženého ovládání zapnout na směr NAHORU. Vozíky navolených zvedáků vyjíždějí nahoru pod břemeno. -- Při diferenci mezi jednotlivými nosnými rameny ve vzdálenosti od opěrných bodů, uvolnit spínač sdruženého ovládání a spínačem místního ovládání diferenci vyrovnat. Potom opět přejít na sdružené ovládání od řídícího rozvaděče. -- Při zvedání nebo spouštění břemene je nutno aby obsluha sledovala chod každého zvedáku zvlášť a i polohu břemene. V případě nebezpečí lze soupravu zastavit vzpnutím hlavního vypínače, nebo stiskem jakéhokoli tlačítka STOP, nacházejícím se na zvedácích. -- Je-li použito tlačítko STOP, musí se při dalším provozu zvedáků opět znovu navolit systém součinnosti jednotlivých zvedáků pomocí přepínače volby. 5. Všeobecné pokyny k obsluze Před uvedením soupravy do provozu zkontrolovat množství oleje v převodové skříni a namazat závit nosného šroubu. Při poklesu teploty pod bod mrazu je nutné před započetím provozu zaběhnutí soupravy na prázdno po dobu 10 min. Je zakázáno úmyslně najíždět na koncové vypínače zdvihu. Není dovoleno odkládat na zvedáky nářadí a jiné předměty. Obsluhu soupravy smí provádět pouze osoby k tomu určené a náležitě poučené. Překontrolovat DENÍK ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ z minulé směny a zapsat datum a hodinu začátku práce s podpisem. Provést kontrolu, nejsou-li na pracovním místě neoprávněné osoby nebo nežádoucí předměty. 6. Mazání soupravy Závěsné ložisko je plněno olejem J4 v množství cca 2 litry. Náplň se pouze kontroluje a doplňuje přibližně 1 x ročně. Nosný šroub se maže vždy před započetím práce tukem NH2 po celé délce závitu. Nosná matice je opatřena maznicí plněnou tukem NH2. Vždy před započetím práce je třeba maznici dotáhnout, zkontrolovat mazání. Spodní ložisko je opatřeno maznicí plněnou tukem NH2. Vždy před započetím práce je třeba maznici dotáhnout a zkontrolovat mazání. Převodová skříň je plněna olejem PP90 v množství cca 2 litry.původní originální náplň oleje obsahuje grafitovou přísadu pro lepší záběh a vyměňuje se po 50ti hodinách provozu. Další výměna oleje se provádí vždy po 1 roce. Při výměně oleje se skříň vyplachuje olejem výplachovým. Ložiska opěrných kladek se plní tukem NH2 a náplň se obnovuje 1 x ročně. Vložený převod mezi převodovkou a nosným šroubem mazat tukem NH2 vždy před započetím práce.tuk vpravit do zubových mezer. Pomocné kladky, čepy pojezdových kol, kluznice bočnic vozíku a sloupy mazat tukem NH2 1 x měsíčně. 12

13 Mazání soupravy musí být prováděno v klidu mimo provoz, za dodržování příslušných bezpečnostních předpisů. 7. Elektrická zařízení patkových zvedáků Po uplynutí každých 10 dnů provozu,neb 25 hodinách provozu provést kontrolu funkce bezpečnostních koncových spínačů, STOP tlačítek, ovládacích prvků a kontrolu zapsat do DENÍKU ZDVÍHACÍHO ZAŘÍZENÍ. Provede obsluhovatel. 8. Údržba soupravy U stojanů,vozíků a nosných ramen je nutno sledovat celistvost a neporušenost svarů (trhliny v nátěrových hmotách). Porušené svary ihned opravit. U převodové skříně kontrolovat dotažení upev. šroubů, dotažení vík, přitažení pastorků, upevnění elektromotorů, stav pryžové spojky a stav oleje v převodové skříni. Pravidelnou kontrolu vyžaduje nosný šroub a nosná matice. Před započetím práce je třeba očistit závity šroubu a především horní plochu nosné matice od nečistot, provést kontrolu nosných závitů. Dále je třeba kontrolovat připevnění pojistné matice a dotažení všech spojovacích prvků. 9. Měření osové vůle nosných matic Vozík zvedáku zajistit podpěrami proti posunutí mezi sloupy směrem dolů. Zapnout zvedák pro směr dolů a tím vysunout nosnou matici z čtvercového rámečku vozíku asi o 200 mm pod rámeček. Je možné také pomocí jeřábu zvednout samotný vozík nahoru nad nosnou matici. Vyšroubovat boční šrouby, které unášejí pojistnou matici. Pomocí pojistné matice nadzvednout nosnou matici tak, až na sebe dosednou boky závitů nosného šroubu a nosné matice. Je nutno zajistit nosnou matici proti otáčení. Nasadit hrot číselníkového úchylkoměru na horní plochu nosné matice a seřídit na nulovou hodnotu. Povolovat pojistnou matici tak, až nosná matice klesne a závity matice a šroubu na sebe dosednou druhými boky. Nosná matice musí být opět zajištěna proti otáčení. Odečíst hodnotu osové vůle na číselníkovém úchylkoměru. Naměřené hodnoty osové vůle zapíše provozní technik do Revizní knihy soupravy. Osová vůle nosných matic se měří 1 x za 3 měsíce. Povolené axiální opotřebení závitu nosné matice je 30 % tloušťky profilu nosného závitu - měřeno na středním průměru závitu. Pro zvedáky 4 x 25t to je 3.6mm. Přesahuje-li naměřená vůle tuto hodnotu, musí být nosný šroub zregulován a nosná matice nahrazena novou - se závitem lícovaným na regulovaný šroub tak, aby osová vůle měla opět hodnotu 0.6 mm. 13

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 9 O B S A H : Část I. 9.

Více

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU Místní provozní řád kotelny Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Č Á S T P

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Česká Třebová Opatření vrchního přednosty DKV č. 14/2011 Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová zpracováno dle 30 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů

Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů České dráhy ČD VSP Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů Nápisy a značky na nákladních vozech Platí od 1. července 2006 2 OBSAH 1 Všeobecné základní ustanovení...7 2.1 Číslo vozu...9

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více