Literatura teoretická část ANDRADE DNEBOSKÁ, M. Hledání jednoho z aspektů krajinné identity. In: Ochrana krajinného rázu - třináct let zkušeností,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literatura teoretická část ANDRADE DNEBOSKÁ, M. Hledání jednoho z aspektů krajinné identity. In: Ochrana krajinného rázu - třináct let zkušeností,"

Transkript

1 Literatura teoretická část ANDRADE DNEBOSKÁ, M. Hledání jednoho z aspektů krajinné identity. In: Ochrana krajinného rázu - třináct let zkušeností, úspěchů i omylů. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: s ISBN BUKÁČEK, R. Preventivní hodnocení krajinného rázu rozsáhlejšího území metodika a možnosti jejího využití. In: Ochrana krajinného rázu - třináct let zkušeností, úspěchů i omylů. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: s ISBN BUKÁČEK, R., MATĚJKA, P. Hodnocení krajinného rázu. In: Péče o krajinný ráz cíle a metody. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: ČVUT, s ISBN BUKÁČEK, R., MATĚJKA, P. Hodnocení krajinného rázu v CHKO ČR návrh metody. In Ochrana přírody ročník 52, 3/1997. Praha: Environs, Agentura ochrany přírody a krajiny, s CIBULKA, J. Typologie české krajiny stručný výtah z projektu VaV 640/01/03 autor Vorel a kol [cit ]. <http://www.env.cz/ C1256D3D006B1934.nsf/$pid/MZPJCFHNDS8R/$FILE/Typolo gie%20%c4%8desk%c3%a9%20krajiny_stru%c4%8dn%c3%bd%20p%c5%99ehl ed.pdf> CÍLEK, V. Mikromytologická diverzita a časový ráz krajiny. In: Ochrana krajinného rázu - třináct let zkušeností, úspěchů i omylů. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: s ISBN ETS Evropská úmluva o krajině. Florencie: Rada Evropy, JANČURA, P. (a) ŠTÚDIA Znakové vyjadrenie vlastností krajinnej štruktúry. 1. vyd. Banská Bystrica: SAŽP Centrum územného rozvoja, JANČURA, P. (b) Význam druhotnej krajinnej štruktúry ku krajinnému obrazu a krajinnému rázu. In: Péče o krajinný ráz cíle a metody. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: ČVUT, s ISBN Krajinný ráz a výstavba. Agentura ochrany přírody a krajiny. [cit ]. <http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=87>. LIPSKÝ, Z. Přírodní charakteristiky krajinného rázu. In: Péče o krajinný ráz cíle a metody. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: ČVUT, s ISBN LÖW, J. Hodnocení a ochrana krajinného rázu. In: Péče o krajinný ráz cíle a metody. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: ČVUT, s ISBN LÖW, J., CULEK, M., NOVÁK, J., HARTL, P. Typy krajinného rázu České republiky. In: Ochrana krajinného rázu - třináct let zkušeností, úspěchů i omylů. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: s ISBN LÖW, J., KUČERA, P. Metodika pro hodnocení zastavitelnosti území. Brno: Löw a spol. s.r.o. Ekologická dílna Brno, s. LÖW, J., MÍCHAL, I. Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 1. vydání, s. ISBN MATĚJKA, P., BUKÁČEK, R. Využití metodiky preventivního hodnocení krajinného rázu k posouzení venkovských urbanizovaných prostorů. In: Ochrana krajinného rázu - třináct let zkušeností, úspěchů i omylů. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: s ISBN Metodický pokyn (Návrh) odboru ochrany přírody MŽP ČR k uplatňování 12 zákona č. 114/1992 Sb. Ochrana přírody, ročník 51, 9/1996. Praha: Environs, Agentura ochrany přírody a krajiny, s MÍCHAL, I. Praktické rámce hodnocení krajinného rázu. I. Typologické rámce. Ochrana přírody, ročník 52, 1/1997. Praha: Environs, Agentura ochrany přírody a krajiny, s

2 MÍCHAL, I. Praktické rámce hodnocení krajinného rázu. II. Estetické hodnocení. Ochrana přírody, ročník 52, 2/1997. Praha: Environs, Agentura ochrany přírody a krajiny, s MÍCHAL, I. Praktické rámce hodnocení krajinného rázu. III. Právní podklady a metodické problémy. Ochrana přírody, ročník 52, 3/1997. Praha: Environs, Agentura ochrany přírody a krajiny, s MÍCHAL, I. Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Problémy a výsledky. In: Péče o krajinný ráz cíle a metody. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: ČVUT, s ISBN MÍCHAL, I. a kol. Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Metodické doporučení. Praha: AOPK ČR, 1999, 41 s. NAUMAN, P. Příspěvek na kolokviu: Péče o krajinný ráz. In: Péče o krajinný ráz cíle a metody. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: ČVUT, s ISBN SÁDLO, J., POKORNÝ, P., HÁJEK, P., DRESLEROVÁ, D., CÍLEK, V. Krajina a revoluce významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. 1. vyd. Praha: Malá Skála, s. ISBN SALAŠOVÁ, A. Krajinný ráz potreba vymedzenia pojmu. In: Péče o krajinný ráz cíle a metody. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: ČVUT, s ISBN SALAŠOVÁ, A. Metodické možnosti posudzovania krajinného rázu na regionálnej a mikroregionálnej úrovni. In: Ochrana krajinného rázu - třináct let zkušeností, úspěchů i omylů. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: s ISBN SALAŠOVÁ, A. Posudzovanie krajinného rázu Inšpirácia britskou krajinárskou školou. In Krajinný ráz jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu. Ekologie krajiny 1, Sborník příspěvků z konference CZ-IALE, Ed. Maděra, P., Friedl, M., Dreslerová, J. Brno: CZ-IALE, s ISBN SALAŠOVÁ, A., ŽALLMANNOVÁ, E. Hodnocení krajinného rázu Zlínského kraje. In Psotová, H. et al. Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje. Územně plánovací podklad. Otrokovice: Arvita P, s.r.o., SWANWICK, C., Land use consultants. Landscape Character Assessment Guidance for England and Scotland. CAX 84. Wetherby Edinburgh: The Countryside Agency Scottish Natural Heritage, s. ŠKOUDLÍNOVÁ, A. Krajinný ráz a státní správa. In: Ochrana krajinného rázu - třináct let zkušeností, úspěchů i omylů. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: s ISBN VOREL, I. Hranice únosnosti zásahů do krajinného rázu. In: Ochrana krajinného rázu - třináct let zkušeností, úspěchů i omylů. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: s ISBN VOREL, I. Prostorové vztahy a estetické hodnoty. In: Péče o krajinný ráz cíle a metody. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: ČVUT, s ISBN VOREL, I. Žďárské vrchy hodnocení území CHKO z hlediska krajinného rázu. Ochrana přírody, ročník 52, 1/1997. Praha: Environs, Agentura ochrany přírody a krajiny, s Vyhláška č. 500/2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Česká národní rada. Sbírka zákonů. VOREL, I., BUKÁČEK, R., MATĚJKA, P., CULEK, M., SKLENIČKA, P. Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. Praha: ČVUT, 2004 a s. ISBN Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Česká národní rada. Sbírka zákonů.

3 Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 163/2006 Sb. [cit ] <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/70 1?PC_8411_l=100/2001&PC_8411_ps=10#10821> Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu. Česká národní rada. Sbírka zákonů. ŽALLMANNOVÁ, E. Vizuální hodnocení krajiny možnosti a metody. Prezentace pro výuku Krajinného a územního plánování na AF MZLU. Březen Nepublikováno. ŽALLMANNOVÁ, E. Využití letecké fotografie pro hodnocení krajinného rázu. In: Krajinný ráz jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu. Ekologie krajiny 1, Sborník příspěvků z konference CZ-IALE, Ed. Maděra, P., Friedl, M., Dreslerová, J. Brno: CZ-IALE, s ISBN Literatura hodnocení krajinného rázu Hustopečska AGROPROJEKT PSO, sro. Plán péče o krajinu v katastrálním území města Hustopeče. Autoři Ing. David Mikolášek a Ing. Daniel Doubrava. Brno:2006. AGROPROJEKT PSO, sro. Rekultivace krajiny Hustopečska. Zodpovědný projektant Ing. David Mikolášek. Brno: CULEK, M. a kol. Biogeografické členění České republiky. 1. vyd. Praha: ENIGMA, s. ISBN CULEK, M. a kol. Biogeografické členění České republiky, II díl. 1. vyd. Praha: AOPK ČR, s. ISBN FLEKALOVÁ, M. Příprava studijní podpory k problematice hodnocení krajinného rázu. In: Sborník příspěvků z mezinárodní mezioborové konference Venkovská krajina Brno: ZO ČSOP Veronica, 2006, s ISBN FLEKALOVÁ, M. Využití land use při hodnocení krajinného rázu Hustopečska. In: Věda mladých Brno: UAKE MZLU v Brně, CD-ROM (editoři: Dufková, J., Nováková, P., Oulehla, M., Flekalová, M.). 8 s. ISBN FLEKALOVÁ, M., TRNKA, P. Hodnocení krajinného rázu příprava studijní pomůcky. In: MendelNet Agro 2006 sborník z mezinárodní konference posluchačů postgraduálního studia. Brno: MZLU, CD-ROM. 15 s. ISBN Informační letáček Hustopeče, město dobrého vína. Nedatováno. Nakladatel neuveden. Kolektiv. Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Praha: Academia, ISBN KORDIOVSKÝ, E. a kol. Hustopečské pohledy. Knižnice Jižní Moravy sv. 28. Hustopeče: s. ISBN LÖW, J., CULEK, M., NOVÁK, J., HARTL, P. Typy krajinného rázu České republiky. In: Ochrana krajinného rázu - třináct let zkušeností, úspěchů i omylů. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: s ISBN Územní plán města Hustopeče. Příloha č. 2 k vyhlášce města Hustopeče č. 1/2004. [cit ]. <http://www.hustopece-city.cz/main_cz.php?akce=zamery&m=2&pm=3&idkat=3> VH ATELIER, s.r.o. Generel místního ÚSES pro katastrální území Hustopeče, Starovice, Popice. Zodpovědný projektant Ing. Vladimír Legát. Brno: Z historie města. [cit ]. < Mapové podklady Atlas map České republiky GEOČR 500. DVD. Praha: Český geologický ústav, Použité mapy: digitální výškopis, družicový snímek, hydrogeologické struktury, krajinný kryt.

4 Biogeografická mapa. List Brno. 1: Autoři Zlatník, A., Raušer, J. 1. vydání. Praha: Kratografické nakladatelství pro Geografický ústav Československé akademie věd, Digitální model terénu Hustopečska na podkladě vrstvy 3D Výškopis map ZABAGED. Geobotanická mapa ČSSR. List Brno, Wien. 1: Praha: Academia, Geologická mapa ČR 1: List Pohořelice. 1. vydání. Ústřední ústav geologický, List Hustopeče. 1. vydání. Český geologický ústav, Geologická mapa ČSSR. List Brno. 1: Praha: Ústřední ústav geologický, Geomorfologické členění ČR. Přehledová mapka 1: Autoři Cenek, R., Voženílek, V. Olomouc: Katedra geografie UP, Hustopeče letecký plán města. Chlumec nad Cidlinou: Tiskárna Nové město a Geodis Brno s.r.o. Nedatováno. Karte des Sudetenlandes 1: List 4457 Auspitz. 2. vydání s německými místními názvy Uloženo v archivu Městského muzea a galerie v domě U Synků, Hustopeče. Letecké měřičské snímky z let 1938, 1953, 1976 a Letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, MO ČR LÖW, J. a kol., ARCDATA. Typologie české krajiny - mapa. [cit ]. <http://geoportal.cenia.cz>. Mapa geobotanické rekonstrukce - VII. 1: In: Územní průmět významných prvků krajiny Jihomoravský kraj. Praha: Terplan státní ústav pro územní plánování, Hlavní projektant Dr. Ing. S. Muranský. Mapa geofaktorů životního prostředí ČR 1: List Pohořelice. 1. vydání. Ústřední ústav geologický, List Hustopeče. 1. vydání. Český geologický ústav, Mapa krajinářského hodnocení - XV. 1: In: Územní průmět významných prvků krajiny Jihomoravský kraj. Praha: Terplan státní ústav pro územní plánování, Hlavní projektant Dr. Ing. S. Muranský. Mapy 1. vojenského mapování. Listy 102, 103, 104, 112, 113, st Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna, Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - Ministerstvo životního prostředí ČR - [cit. 2006_08_23]. wwin=0&map_root=1vm&map_region=mo> Mapy 2. vojenského mapování. Listy 011, nd Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna. Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - Ministerstvo životního prostředí ČR - [cit. 2006_08_23]. wwin=0&map_root=2vm&map_region=mo> Mapy 3. vojenského mapování. Listy 4357_4, 4358_3, 4457_2, 4458_1. digitalizace AOPK ČR, zoomify aplikace Laboratoř geoinformatiky UJEP. [cit. 2006_08_23]. wwin=0&map_root=3vm&map_region=25> Mikroregion Hustopečsko, Hustopeče plán města, cyklotrasy. 2. vydání. Poděbrady: Kompakt s.r.o., Okolí Brna, Slavkovské bojiště a Ždánický les. Turistická mapa 1: Edice Klubu českých turistů. 2. vydání. Praha: TRASA, Ortofotomapa. Geodis, nedatováno. Poskytl MěÚ Hustopeče.Pavlovské vrchy a dolní Podyjí. Turistická mapa 1: Edice Klubu českých turistů, č vydání. Praha: Klub českých turistů, 1997.

5 Půdní mapa ČR 1: List Pohořelice, 1. vydání. Český geologický ústav, Hustopeče. 1. vydání. Český geologický ústav, Regiony povrchových vod v ČSR. Autor Vlček, V. Brno: Geografický ústav ČSAV, : Základní mapa ČR 1: Mapové listy , , , , , přepracované vydání. Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český úřad zeměměřičský a katastrální Základní mapa ČR 1: Mapový list vydání, obnovené. Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český úřad zeměměřičský a katastrální Mapový list vydání, obnovené. Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český úřad zeměměřičský a katastrální Mapový list vydání, obnovené. Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český úřad zeměměřičský a katastrální Mapové listy , , , , vydání, obnovené. Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český úřad zeměměřičský a katastrální 1992 Vlastní mapy vytvořené v průběhu hodnocení.

Použitelné či doporučené podklady pro hodnocení krajinného rázu

Použitelné či doporučené podklady pro hodnocení krajinného rázu Použitelné či doporučené podklady pro hodnocení krajinného rázu Textové a mapové podklady pro vlastní hodnocení Podklady, které jsou využitelné pro první fázi hodnocení krajinného rázu se zabývá většina

Více

P R U H O N I C I A N A

P R U H O N I C I A N A A C T A P R U H O N I C I A N A 95 2010 Výzkumný ústav SILVA TAROUCY pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice 2010 1 Kolektiv autorů Ing. Jan Borský Jan Hendrych Ing. Tereza Hrubá Ing. Eva

Více

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta,

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY

ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 9 1/2008 ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY (Czech Regional Organization of the International Association for Landscape Ecology; CZ-IALE;

Více

10 LET EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ A MOŽNOSTI GEOGRAFICKÉHO VÝZKUMU

10 LET EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ A MOŽNOSTI GEOGRAFICKÉHO VÝZKUMU INFORMACE ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI ROK 2010 ČÍSLO 2 ROČNÍK 29 ZDENĚK LIPSKÝ 10 LET EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ A MOŽNOSTI GEOGRAFICKÉHO VÝZKUMU LIPSKÝ, Z. (2010): 10 years of the European Landscape

Více

Průběžná zpráva projektu SP/2d4/31/07za 2. a 3. čtvrtletí 2007. ke kontrolnímu dni 3. 12 2007

Průběžná zpráva projektu SP/2d4/31/07za 2. a 3. čtvrtletí 2007. ke kontrolnímu dni 3. 12 2007 Průběžná zpráva projektu SP/2d4/31/07za 2. a 3. čtvrtletí 2007 ke kontrolnímu dni 3. 12 2007 Rozšíření tisu červeného v České republice se zřetelem na jeho ekologickou amplitudu, vyhodnocení rizikových

Více

METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ

METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ ve smyslu 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace

Více

METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ

METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ METODICKÝ POSTUP POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ ve smyslu 12 zákona č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace

Více

Sochařský objekt v kulturní krajině

Sochařský objekt v kulturní krajině FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VUT V BRNĚ Sochařský objekt v kulturní krajině Reflexe nejen veřejného prostoru Sculptural object in cultural landscape Reflections on not only public space MgA. Pavla Kačírková

Více

Úplná aktualizace ÚAP ORP Kostelec nad Orlicí 2014

Úplná aktualizace ÚAP ORP Kostelec nad Orlicí 2014 ÚAP ORP KOSTELEC NAD ORLICÍ Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí ÚAP ORP KOSTELEC NAD ORLICÍ Úplná aktualizace ÚAP ORP Kostelec nad Orlicí 2014 část. a. Poklady pro

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Krajinná ekologie v systému krajinného plánování České republiky

Krajinná ekologie v systému krajinného plánování České republiky PETR SKLENIČKA 126 Krajinná ekologie v systému krajinného plánování České republiky P. Sklenička: Landscape Ecology in the Landscape Planning System of the Czech Republic. Život. Prostr., Vol. 41, No.

Více

Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování

Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování Vladimíra Šilhánková Michael Pondělíček Civitas per Populi Hradec Králové 2012 1 Metodika vyhodnocování udržitelného využití

Více

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná DMG ÚAP verze 3.0 2008/08 Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS Referenční příručka podrobná Královéhradecký kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Jihočeský

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZPRACOVATEL, ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Ing.arch. Jitka Mejsnarová - autorizace ČKA DATUM: březen 2013 PARÉ 1 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK v oborech ochrana přírody a ekonomika 20 C 262/2004.

ZNALECKÝ POSUDEK v oborech ochrana přírody a ekonomika 20 C 262/2004. ZNALECKÝ POSUDEK v oborech ochrana přírody a ekonomika k exhalačním škodám na lesních porostech ve správě Lesů ČR v r. 2001 způsobených Plzeňskou teplárenskou a.s. Plzeň v kauze 20 C 262/2004. Soudní znalec:

Více

Katedra krajinného plánování v Alnarpu při Švédské zemědělské univerzitě (SLU)

Katedra krajinného plánování v Alnarpu při Švédské zemědělské univerzitě (SLU) Ročník 5 1/2004 ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY (Czech Regional Organization of the International Association for Landscape Ecology; CZ-IALE)

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

DATABÁZE ZANIKLÝCH RYBNÍKŮ V ČR A JEJICH SOUČASNÉ VYUŽITÍ

DATABÁZE ZANIKLÝCH RYBNÍKŮ V ČR A JEJICH SOUČASNÉ VYUŽITÍ ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 21, 2(2013): 48-59 ISSN 1335-0285 DATABÁZE ZANIKLÝCH RYBNÍKŮ V ČR A JEJICH SOUČASNÉ VYUŽITÍ Renata Pavelková Chmelová, Bořivoj Šarapatka,

Více

HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ

HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Lukáš PAVELEC HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ KRAJE V PROSTŘEDÍ ARCGIS Diplomová práce Vedoucí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ČERVENEC 2014 Změna č. 1 Územního plánu Královské Poříčí 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM 07/2014 Pořizovatel: Určený zastupitel:

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

METODIKA HODNOCENÍ EKOLOGICKÉ SÍTĚ V KRAJINĚ

METODIKA HODNOCENÍ EKOLOGICKÉ SÍTĚ V KRAJINĚ METODIKA HODNOCENÍ EKOLOGICKÉ SÍTĚ V KRAJINĚ Ing. Linda DROBILOVÁ Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Zemědělská 3, 613 00

Více

Lesnická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

Lesnická fakulta České zemědělské univerzity v Praze 2 / 2002 ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY (Czech Regional Organization of the International Association for Landscape Ecology; CZ-IALE) Představujeme

Více

výroční zpráva moravský kras SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR SPRÁVA CHKO MORAVSKÝ KRAS

výroční zpráva moravský kras SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR SPRÁVA CHKO MORAVSKÝ KRAS 06 výroční zpráva moravský kras SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR SPRÁVA CHKO MORAVSKÝ KRAS Výroční zpráva Správy CHKO Moravský kras Obsah Agentura ochrany přírody

Více

Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací

Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací Katedra ekologie krajiny - rámcové tématické okruhy pro zpracování Bc a Dp prací DP 1. Pasportizace části městské nebo příměstské zeleně města Trutnov (Mgr. K. Houdek) 2. Návrh ozelenění/rekonstrukce městské/příměstské

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KŘIVOKLÁTSKO - SLEDOVÁNÍ VÝVOJE KRAJINY NA STARÝCH MAPÁCH DEVELOPMENT OF LANDSCAPE ON OLD MAPS (REGION OF KŘIVOKLÁT)

Více

Ivan Vorel, Jiří Kupka (eds.) AKTUÁLNÍ OTÁZKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

Ivan Vorel, Jiří Kupka (eds.) AKTUÁLNÍ OTÁZKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU Ivan Vorel, Jiří Kupka (eds.) AKTUÁLNÍ OTÁZKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU České vysoké učení technické v Praze 2010 Recenzovali: Doc.Ing.arch. Jan Mužík, CSc RNDr. Miroslav Hátle, CSc Tato kolektivní monografie

Více

INTERPRETACE MAP STABILNÍHO KATASTRU PRO POTŘEBY KRAJINNÉ EKOLOGIE

INTERPRETACE MAP STABILNÍHO KATASTRU PRO POTŘEBY KRAJINNÉ EKOLOGIE Kartografické listy, 2005, 13. Vladimír BRŮNA 1, Kateřina KŘOVÁKOVÁ 2 INTERPRETACE MAP STABILNÍHO KATASTRU PRO POTŘEBY KRAJINNÉ EKOLOGIE Brůna, V., Křováková, K.: Interpretation of Stabile Cadastre Maps

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více