NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00665/LM/15 VYŘIZUJE: Dočkal DATUM:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00665/LM/15 VYŘIZUJE: Dočkal DATUM: 12.5.2015"

Transkript

1 Husova ul. 906/ Litovel tel.: fax: Adresáti: - dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00665/LM/15 VYŘIZUJE: Dočkal DATUM: Věc: Rozhodnutí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen Agentura či Správa CHKO LP ) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení 78 odst. 1 a 78, odst. 3 písm. l/ + n/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody ), vydává po provedeném řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád ) toto ROZHODNUTÍ Výrok č. I.: Výjimka ve smyslu ustanovení 56, odst. 1 zákona o ochraně přírody, ze zákazu škodlivého zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů (dále ZCHŽ, srv. 50, odst. 2 zákona o ochraně přírody), a to čmeláků (Bombus spp.), konkrétně výjimka ze zákazu chytat, rušit, držet, přemisťovat a usmrcovat dospělé jedince (dělnice) těchto druhů, a to z důvodu jejich výzkumu, v celém území CHKO Litovelské Pomoraví, včetně následujících tzv. maloplošných zvláště chráněných území: NPP Třesín, PR Litovelské luhy, PP Pod Templem, PR Plané loučky, PP Daliboř, PP Hvězda, PP Třesín, PP U Přejezdu a PR Kačení louka, pro p. Petra Zárubu (Průběžná I.368, , Mnichovice, nar , doručovací adresa: poste restante, Petrská 12, Praha 1, účastník řízení dle ust. 27, odst. 1 správního řádu; dále držitel rozhodnutí ), se povoluje za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. Výrok č. II.: Výjimka ve smyslu ustanovení 56, odst. 1 zákona o ochraně přírody, ze zákazů stanovených v 49, odst. 1 zákona o ochraně přírody ze zákazu u zvláště chráněných druhů rostlin, konkrétně ze zákazu jiného rušení v jejich přirozeném vývoji, spočívajícího v odběru pylu pro vytvoření mikroskopického preparátu pylu, u druhů: Epipactis purpurata, Cephalanthera damasonium a Platanthera bifolia (u IČ: , I Tel.:

2 každého druhu vždy jeden preparát), a to z důvodu výzkumu entomogamie vstavačovitých rostlin (čeleď Orchidaceae) v území PP U Přejezdu, pro p. Petra Zárubu (Průběžná I.368, , Mnichovice, nar , doručovací adresa: poste restante, Petrská 12, Praha 1, účastník řízení dle ust. 27, odst. 1 správního řádu; dále držitel rozhodnutí ), se povoluje za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. Výrok č. III.: Výjimka ve smyslu ustanovení 43, odst. 3 zákona o ochraně přírody, ze zákazů stanovených v základních ochranných podmínkách přírodních rezervací (PR; 34, odst. 1, písm. e/ zákona o ochraně přírody), konkrétně výjimka ze zákazu sběru či odchytu živočichů v území PR Litovelské luhy, PR Kačení louka, PR Panenský les a PR Plané loučky, a to z důvodu odchytu čmeláků (Bombus spp.) a jepic (Ephemeroptera) v rámci jejich výzkumu v uvedených zvláště chráněných územích, pro p. Petra Zárubu (Průběžná I.368, , Mnichovice, nar , doručovací adresa: poste restante, Petrská 12, Praha 1, účastník řízení dle ust. 27, odst. 1 správního řádu; dále držitel rozhodnutí ), se povoluje za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. Výrok č. IV: Souhlas dle 44, odst. 3 zákona o ochraně přírody a příslušných článků zřizovacích předpisů níže uvedených zvláště chráněných území, s realizací následujících činností: - sběr živočichů a vstup mimo cesty v území PP Třesín, - vstup mimo cesty v území PR Litovelské luhy, - vstup mimo cesty v území PR Plané loučky, - odchyt živočichů v PP Daliboř, - vstup mimo cesty a sběr živočichů v PP Hvězda, - vstup mimo cesty v PR Kačení louka, - vstup mimo cesty v PR Panenský les, - odchyt živočichů v PP Bázlerova pískovna, - vstup mimo cesty a sběr živočichů v PP Častava, 2

3 - vstup mimo cesty a sběr živočichů v PP Kurfürstovo rameno, a to z důvodu výzkumu čmeláků (Bombus spp.) a jepic (Ephemeroptera), v uvedených zvláště chráněných územích, pro p. Petra Zárubu (Průběžná I.368, , Mnichovice, nar , doručovací adresa: poste restante, Petrská 12, Praha 1, účastník řízení dle ust. 27, odst. 1 správního řádu; dále držitel rozhodnutí ), se uděluje - za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. Výrok č. V: Souhlas dle 44, odst. 3 zákona o ochraně přírody a článku 3 Nařízení Správy CHKO Litovelské Pomoraví č. 4/2010 ze dne o vyhlášení Přírodní památky U přejezdu, jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, s realizací následující činnosti: - sběr (částí) rostlin (pylových zrn rostlin čeledi Orchidaceae) v PP U Přejezdu, a to pro účely vytvoření mikroskopického preparátu pylu (u každého z nalezených druhů pouze 1 preparát), z důvodu výzkumu entomogamie vstavačovitých rostlin v území PP U přejezdu. pro p. Petra Zárubu (Průběžná I.368, , Mnichovice, nar , doručovací adresa: poste restante, Petrská 12, Praha 1, účastník řízení dle ust. 27, odst. 1 správního řádu; dále držitel rozhodnutí ), se uděluje - za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. Podmínky platnosti výroků rozhodnutí: 1. Držitel rozhodnutí oznámí Správě CHKO LP (písemně na adresu: Správa CHKO LP, Husova 906, Litovel, popř. em na adresu: nebo formou datové zprávy - ID DS: hwzdyhr), a zároveň i České inspekci životního prostředí (písemně na adresu ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, Olomouc, elektronicky na adresu případně cestou datové zprávy ID DS: k93dzrd), v předstihu minimálně 5 pracovních dnů termíny (dny) realizace výzkumu v území CHKO LP, a to spolu se svým operativním kontaktem (číslem mobilního telefonu). 2. Odchyty hmyzu (včetně jepičích larev) budou realizovány individuálním sběrem, sítěmi. 3. Odchyt a smrcení čmeláků v rámci entomologického výzkumu v CHKO Litovelské Pomoraví (v územích mimo NPR, NPP, PR a PP), a dále v lokalitách: NPP Třesín, PR Litovelské luhy, PP Pod Templem, PR Plané loučky, PP Daliboř, PP Hvězda, PP Třesín, 3

4 PP U Přejezdu a PR Kačení louka, bude probíhat v každém kalendářním roce až po 10. září. Maximální počet usmrcených čmeláků (výhradně starých dělnic) je 50 ks na jednu lokalitu (jedna NPP, jedna PR, jedna PP, nebo jedno katastrální území v území CHKO mimo NPR, NPP, PR a PP). V rámci odchytů případně odchycené mladé čmeláčí matky budou neprodleně (po případném provedení determinace a fotodokumentace) vypuštěny zpět na původní lokalitu. 4. Odchyt čmeláků rodu Bombus v lokalitě PP U přejezdu v rámci výzkumu entomogamie u čeledi Orchidaceae může probíhat po celý rok. V rámci odchytů probíhajících do 10.9 běžného kalendářního roku však nebudou odchycení čmeláci usmrcováni po provedené determinaci, případně fotodokumentaci, budou neprodleně vypuštěni zpět do původního prostředí. Usmrcování odchycených čmeláků je možné až v období po běžného kalendářního roku (viz podm. 3 výše). Odchyt /a případné smrcení/ ostatních druhů hmyzu (nepatřících mezi zvláště chráněné) v rámci výzkumu entomogamie v PP U přejezdu, v případě kdy to bude nezbytné (u v terénu obtížně determinovatelných druhů), může probíhat v rámci celého kalendářního roku (resp. období kvetení rostlin čeledi Orchidaceae). 5. Odchyt jepic (Ephemeroptera) v rámci jejich výzkumu v CHKO Litovelské Pomoraví (v územích mimo NPR, NPP, PR a PP), a dále v lokalitách: PP Chomoutovské jezero, PR Kačení louka, PP Zátrže, PR Panenský les, PR Plané loučky, PP Bázlerova pískovna, PP Častava, PP Kurfürstovo rameno a PP Malá Voda, může probíhat po celý rok při respektování následujícího omezení: - v území PP Zátrže se držitel rozhodnutí v období běžného kalendářního roku nebude pohybovat v porostech rákosin (porosty rákosu obecného /Phragmites australis/, orobince /Typha sp./, nebo zevaru /Sparganium sp.), - v území PP Chomoutovské jezero se držitel rozhodnutí v období běžného kalendářního roku nebude pohybovat v prostoru tzv. Malého jezera (včetně rozdělovací hráze mezi Malým a Velkým jezerem) a v prostoru mokřadů a tůní nacházejících se mezi Malým jezerem a tokem Oskavy, - v území PR Kačení louka a PR Plané loučky se držitel rozhodnutí v období běžného kalendářního roku nebude pohybovat. 6. Držitel rozhodnutí v termínu do každého kalendářního roku, v němž budou probíhat některé z povolených výzkumných prací, zašle Správě CHKO LP průběžné výsledky průzkumu. Konečné, kompletní výsledky výzkumu budou Správě CHKO LP předány nejpozději (v případě výzkumu čmeláků Bombus spp.) nebo (v případě výzkumu jepic a entomogamie u Orchidaceae v PP U přejezdu), a to v písemné a elektronické formě. Držitel rozhodnutí též zašle Správě CHKO LP všechny případně publikované články vycházející z dat získaných při tomto výzkumu, a to v termínu do 30ti dnů ode dne otištění konkrétního odborného článku. Správa CHKO LP stanovuje platnost těchto výroků rozhodnutí na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí do Odůvodnění: Řízení bylo zahájeno dne , kdy Správa CHKO LP obdržela od p. Petra Záruby žádost, v níž požádal o povolení několika výjimek a souhlasů pro realizaci několika výzkumů v CHKO Litovelské Pomoraví. V žádosti se uvádí (cit.): Obracím se na Vás se žádostí o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a MCHÚ na území CHKO Litovelské Pomoraví. 4

5 Žadatel: Petr Záruba, Průběžná I.368, , Mnichovice, nar , doručovací adresa (do odvolání) poste restante, Petrská 12, Praha 1. Výjimky jsou žádány pro následující činnosti: - Průzkum fauny čmeláků na celém území CHKO včetně MCHÚ NPP Třesín, PR Litovelské luhy, PR Novozámecké louky, PR Plané loučky, PR Templ, PP Daliboř, PP Hvězda, PP Třesín, PP U Přejezdu a PP Kačení louka. Odběr jedinců by byl prováděn individuálním sběrem a v období po 10. září, kdy již jednotlivé populace dožívají a sběr jedinců by neohrozil jednotlivé druhy. Výjimka je žádána na roky 2015 až Dílčí zpráva by byla předávána každý rok a v závěrečné zprávě by byl uveden seznam všech zjištěných druhů, vyhodnocení zastoupení jednotlivých druhů na odběrních stanovištích a případné návrhy managementu tam, kde by bylo vhodné podpořit vývoj významných druhů. - Průzkum fauny jepic (případně i vážek) na území CHKO včetně MCHÚ PR Chomoutovské jezero, PR Kačení louka, PR Moravičanské jezero, PR Panenský les, PR Plané loučky, PP Bázlerova pískovna, PP Častava, PP Kurfürstovo rameno a PP Malá Voda. Odběr a zprávy viz předchozí bod. Žádáno na roky Výzkum entomogamie vstavačovitých v PP U Přejezdu včetně odběru hmyzích jedinců, navštěvujících květy za účelem následného potvrzení přenosu pylu (resp., brylek), bez zásahu do rostlin s výjimkou neinvazivního odebrání vzorku pylových zrn. Výjimka je žádána na roky 2015 až Zprávy viz první bod. Zprávy by byly předávány ve dvou exemplářích tištěných v elektronické podobě. Správa CHKO LP v písemnosti ze dne konstatovala, že předložená žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti (s odkazem na 37 a 45 správního řádu), a vyzvala žadatele k jejímu doplnění. Dne obdržela Správa CHKO LP, v odpovědi na výše citovanou výzvu, od žadatele písemnost, v níž se uvádí: Doplňuji Vámi požadované údaje k mé žádosti o výjimky z ochranných podmínek. - odchyt čmeláků by byl prováděn individuálním sběrem na vytipovaných lokalitách a v období dožívání populací (viz původní žádost). Dle zkušeností z povolených průzkumů z jiných území je možné konstatovat, že by došlo k odchytu 20 až 50 jedinců na lokalitě (záleží a charakteru lokality a dalších faktorech). Usmrcení jedinců je nutné z důvodu spolehlivé determinace (většinu druhů tohoto rodu nelze determinovat v terénu). Determinovaní jedinci by byli jako dokumentační a srovnávací materiál uloženi v mé sbírce, případně by bylo možné zpracovat ukázkovou kolekci pro SCHKO. - Při výzkumu entomogamie by se jednalo o individuální sběr jedinců navštěvujících květy. Dle zkušeností by se jednalo o cca 50 jedinců za rok a druh. Jedná se o všechny Vámi uváděné druhy. Odchyt chráněných druhů hmyzu se týká jen zástupců rodu Bombus, a to v případě C. damasonium (ale jen výjimečně, dle dostupných dat u tohoto druhu k entomogamii takřka vůbec nedochází vzhledem k morfologii květů). Odběr pylu by proběhl u každého sledovaného druhu na mikroskopický preparát za účelem porovnání s pylem, přenášeným hmyzem. Jiný zásah do rostlin není nutný. - Jepice by byly odchytávány především ve stadiu larev, individuálním sběrem pomocí sítě. Jednalo by se o MCHÚ, uvedená v původní žádosti. Průzkum vážek by byl prováděn pouze v případě zájmu ze strany SCHKO a obdobně, jako u jepic s tím, že by se jednalo o preferenci odchytu dospělců. Ophiogomphus cecilia by nebyla v případě záchytu usmrcována. U ostatních druhů (až na některé výjimky v terénu spolehlivě determinovatelných druhů) je usmrcení jedinců nutné z důvodu spolehlivé determinace v laboratorním prostředí. 5

6 - V minulosti jsem řadu let pracoval jako entomolog (ČUOP, následně AOPK). Při vědomí výše uvedených informací bylo možno identifikovat předměty všech správních řízení, bylo tedy možno prohlásit, že nedostatky podání byly odstraněny a správní řízení mohlo pokračovat. S ohledem na to, že předmět všech správních řízení, o než bylo požádáno je totožný, Správa CHKO LP všechna správní řízení usnesením podle 140, odst. 1 správního řádu spojila (a to písemností č.j /LM/15 ze dne ). Poznámka: PP Novozámecké louky a PR Templ aktuálně neexistují, uvedená území byla sloučena do rozsáhlejší PP Pod Teplem. PP Moravičanské jezero bylo přehlášeno (nově vyhlášeno, v částečně nových hranicích) do podoby PP Zátrže. PR Chomoutovské jezero bylo nově vyhlášeno jako PP Chomoutovské jezero. Informace o aktuálním vymezení zvláště chráněných území v CHKO LP lze nalézt např. na internetových stránkách Správy CHKO LP, na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody (http://drusop.nature.cz/), případně lze elektronicky požádat o zaslání mapy CHKO LP em. Části přírody chráněné zákonem o ochraně přírody, dotčené plánovaným záměrem: a) Zvláště chráněná území (ZCHÚ): - Chráněná krajinná oblast (CHKO) Litovelské Pomoraví I., II., III. a IV. zóna odstupňované ochrany CHKO (srv. 25 zákona o ochraně přírody a vyhláška MŽP č. 464/1990 Sb., o zřízení CHKO Litovelské Pomoraví), - Ostatní zvláště chráněná území: - NPP Třesín, PR Litovelské luhy, PP Pod Templem, PR Plané loučky, PP Daliboř, PP Hvězda, PP Třesín, PP U Přejezdu, PR Kačení louka, PR Panenský les, PP Bázlerova pískovna, PP Častava a PP Kurfürstovo rameno (srv. 33, 35 a 36 zákona o ochraně přírody a zřizovací dokumenty těchto jednotlivých ZCHÚ), b) Biotop (místo výskytu) zvláště chráněných druhů ( 48 zákona o ochraně přírody a příloha č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/92 Sb.): CHKO Litovelské Pomoraví je územím, v němž se vyskytuje celá řada zvláště chráněných, ohrožených, silně ohrožených i kriticky ohrožených druhů rostlin i živočichů (viz např. platný Plán péče o CHKO LP), m.j. se zde vyskytují i druhy, tvořící předmět žádosti: čmeláci (vyhláškou MŽP č. 395/92 Sb. označeni souhrnně jako Bombus spp.) a předmětné 3 zvláště chráněné druhy orchidejí Epipactis purpurata, Cephalanthera damasonium a Platanthera bifolia. c) Evropsky významná lokalita (EVL) Litovelské Pomoraví kód CZ (srv. nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu a podle nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit). Předměty ochrany EVL (typy přírodních stanovišť a druhy organizmů) jsou vyjmenovány v příloze citovaného nařízení vlády (předmět ochrany je představován m.j. několika typy lesních biotopů), d) Ptačí oblast (PO) Litovelské Pomoraví (srv. nařízení vlády č. 23/2005 Sb.), e) Významný krajinný prvek (VKP) niva, les ( 3, odst. 1, písm. b/ zákona o ochraně přírody týká se části lokality dotčené záměrem nacházející se ve III. nebo IV. zóně odstupňované ochrany CHKO LP, mimo hranice ostatních zvláště chráněných území), f) Územní systém ekologické stability (dále ÚSES ): nadregionální biocentrum, nadregionální biokoridor, regionální biocentrum, regionální biokoridor, lokální biocentrum, lokální biokoridor. Předmětem ochrany ÚSES je vzájemně propojený soubor přírodě blízkých ekosystémů ( 3 odst. 1 písm. a/ zákona o ochraně přírody), vymezený v platných územně plánovacích dokumentacích (zde v platných Zásadách územního rozvoje /ZÚR/ Olomouckého kraje, a v územních plánech jednotlivých obcí). Limity rozhodné pro posouzení záměru podle zákona o ochraně přírody v tomto řízení: 6

7 a) zvláště chráněné druhy živočichů (ZCHŽ) zejména ustanovení 50 (základní podmínky ochrany) a 56 (výjimky ze zákazů), b) zvláště chráněné druhy rostlin (ZCHR) zejména ustanovení 49 (základní podmínky ochrany) a 56 (výjimky ze zákazů), c) zvláště chráněná území (ZCHÚ) - zejména ustanovení 34 a 43 (základní podmínky ochrany vybraných ZCHÚ, výjimky ze zákazů u ZCHÚ), a 44, odst. 3 (udělování souhlasů s realizací činností vymezených v bližších ochranných podmínkách ZCHÚ), d) PO, EVL - podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze zákazů v území PO a EVL ( 45g zákona o ochraně přírody). Možné hlavní vlivy záměru (přímé i nepřímé) na stav přírody: Negativní vlivy předvídatelné: - rušení, odchyt a usmrcování zvláště chráněných živočichů čmeláků r. Bombus, ale i ostatních živočichů opylovačů rostlin čeledi Orchidaceae, - rušení ostatních zvláště i obecně chráněných druhů živočichů (závažné riziko zejména u hnízdících ptáků v některých vybraných lokalitách), Negativní vlivy, které nelze zcela vyloučit: - poškozování vzácných druhů bylin sešlapem. Podklady pro rozhodnutí jsou následující materiály ( 50 správního řádu): 1. žádost p. Petra Záruby, doručená Správě CHKO LP dne (evidovaná pod č.j /LM/15), 2. kopie kapitoly 1.7. platného plánu péče o PP U přejezdu (přehled druhů rostlin čeledi Orchidaceae, vyskytujících se na území této PP), 3. písemnost Správy CHKO LP č.j /LM/15 ze dne (oznámení o zahájení správního řízení), 4. písemnost Správy CHKO LP č.j /LM/15 ze dne (výzva k odstranění nedostatku podání, usnesení o přerušení řízení a stanovení lhůty k provedení úkonu), 5. doplnění údajů k žádosti, doručeno Správě CHKO LP dne , evidováno pod č.j /LM/15, 6. písemnost Správy CHKO LP č.j /LM/15 ze dne (usnesení o spojení různých řízení dle 140, odst. 1 správního řádu), 7. kopie písemnosti ČIŽP OI Olomouc č.j. ČIŽP/48/OOP/ /08/OTV ze dne (žádost o zařazování podmínek o informování ČIŽP o zahájení akcí povolovaných dle 56 zákona o ochraně přírody), 8. písemnost Správy CHKO LP č.j /LM/15 ze dne (obs. m.j. sdělení o úkonech probíhajících ve správním řízení a koncept výrokové části rozhodnutí), 9. související právní předpisy a zřizovací dokumenty záměrem výzkumu dotčených zvláště chráněných území. Správa CHKO LP v písemnosti č.j /LM/15 ze dne oznámila zahájení správního řízení známým účastníkům řízení a občanským sdružením (OS), která o to v souladu s ust. 70 zákona o ochraně přírody požádala (OS Česká společnost ornitologická - IČ , OS Unie pro řeku Moravu IČ a OS TYTO IČ ). Správa CHKO LP poskytla osloveným občanským sdružením přiměřené poučení stran jejich možné účasti v řízení (srv. 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody). Žádné z oslovených občanských sdružení však neprojevilo zájem stát se účastníkem řízení. V písemnosti č.j /LM/15 ze dne Správa CHKO LP m.j. zpracovala koncept výrokové části rozhodnutí a vyrozuměla účastníky řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Účastníkům řízení bylo též poskytnuto přiměřené poučení. Do doby vydání rozhodnutí nebyla Správě CHKO LP doručena žádná vyjádření oslovených účastníků řízení. 7

8 Při formulaci výroků rozhodnutí vycházela Správa CHKO LP z následující úvahy: Čmeláci (Bombus spp.) mají v české legislativě statut zvláště chráněného živočicha (ZCHŽ, viz 48 zákona o ochraně přírody), přílohou č. III. vyhlášky MŽP ČR č. 395/92 Sb. jsou zařazeni do kategorie ohrožené druhy. Jde tedy o druhy, jimž zákon o ochraně přírody stanovuje v ust. 50 základní ochranné podmínky. Realizace těchto zákonem zakázaných činností je možná po povolení výjimky dle 56 zákona o ochraně přírody. Tato výjimka může být povolena pouze za předpokladu prokázání existence jiného veřejného zájmu, převažujícího nad zájmem ochrany přírody ( 56, odst. 1 zákona o ochraně přírody). Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) mají v české legislativě statut zvláště chráněných rostlin (ZCHR, viz 48 zákona o ochraně přírody), přílohou č. II. vyhlášky MŽP ČR č. 395/92 Sb. jsou tyto rostliny zařazeny do kategorie ohrožené druhy. Jde tedy o druhy, jimž zákon o ochraně přírody stanovuje v ust. 49 základní ochranné podmínky. Realizace těchto zákonem zakázaných činností je možná po povolení výjimky dle 56 zákona o ochraně přírody. Tato výjimka může být, podobně jako v případě čmeláků, povolena pouze za předpokladu prokázání existence jiného veřejného zájmu, převažujícího nad zájmem ochrany přírody ( 56, odst. 1 zákona o ochraně přírody). Za přírodní rezervace (PR) může orgán ochrany přírody vyhlásit menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických pro příslušnou geografickou oblast (srv. ust. 33, odst. 1 zákona o ochraně přírody). Základní ochranné podmínky PR stanoví zákon o ochraně přírody v ust. 34, mezi těmito podmínkami je uveden i zákaz sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a rybářství a sběru lesních plodů. Výjimku ze zákazů uvedených m.j. u PR může v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území, povolit příslušný orgán ochrany přírody (srv. 43, odst. 3 a 4 zákona o ochraně přírody). Pozn.: dle ust. 43, odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody v případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, schvaluje výjimky ze zákazů u zvláště chráněných území v každém jednotlivém případě svým usnesením vláda. Sdělení Ministerstva životního prostředí (MŽP) k postupu podle 43 zákona o ochraně přírody a krajiny, uveřejněné ve Věstníku MŽP č. 5/2010 k tomuto uvádí (cit.): Podmínku výrazně převažujícího veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody mohou splňovat pouze ty záměry, které jsou zahrnuty v koncepcích schvalovaných na úrovni Vlády ČR, tedy záměry celostátního nebo mezinárodního významu. Především se tudíž v praxi bude jednat o oblasti, plochy a koridory vymezené v politice územního rozvoje podle 31 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). S ohledem na toto sdělení Správa CHKO LP dodává, že řešený případ nespadá pod ustanovení 43, odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody. V bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území (m.j. i PR či PP) lze vymezit činnosti nebo zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody, udělovaný dle ust. 44, odst. 3 zákona o ochraně přírody. V případě výše uvedených PP a PR jde o činnosti, figurující v předmětu správního řízení. Na základě ust. 45g zákona o ochraně přírody může m.j. souhlas nebo výjimku ze zákazu pro území PO či EVL povolit orgán ochrany přírody pouze v tom případě, pokud bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu tohoto zákona (srv. dále část čtvrtou zákona o ochraně přírody). Orgánem kompetentním k povolení výše uvedených výjimek, a udělení citovaných souhlasů, v území CHKO Litovelské Pomoraví je Správa CHKO LP. Při formulaci výroků rozhodnutí vyšla Správa CHKO LP dále z těchto skutečností a úvah: 8

9 a) Lokality zvažované k realizaci výzkumných záměrů se nacházejí na území CHKO Litovelské Pomoraví (srv. vyhl. MŽP ČR č. 464/1990 o zřízení CHKO Litovelské Pomoraví), zároveň jsou součástí PO Litovelské Pomoraví (srv. nařízení vlády č. 23/2005 Sb.) a většina z nich i EVL Litovelské Pomoraví (podle nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu a podle nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit).). Některé z lokalit výzkumu se nacházejí i na území tzv. maloplošných zvláště chráněných území (NPP, PR a PP). b) Součástí plánovaného záměru je realizace škodlivého zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, a taktéž je plánována realizace jiného rušení v přirozeném vývoji u několika zvláště chráněných druhů rostlin. Z tohoto důvodu je vedeno řízení dle 56 zákona o ochraně přírody, ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek ZCHŽ a ZCHR. Správa CHKO LP povoluje žadateli výjimky z toho důvodu, že realizaci popsaného výzkumného záměru považuje za činnost jsoucí v zájmu ochrany přírody. Popisovaný záměr, vedoucí k prohloubení vědeckého poznání o stavu živých složek ekosystémů předmětných zvláště chráněných území, považuje Správa CHKO LP za zájem ochrany přírody, m.j. i z toho důvodu, že jde o výzkum, od jehož závěrů Správa CHKO LP očekává přínos pro následnou praktickou péči o zvláště chráněné území. c) V území několika PR je v rámci výzkumu plánován odchyt živočichů, což je činnost, která je v PR možná pouze za předpokladu povolení výjimky ze zákonného zákazu uvedeného v ust. 34, odst. 1, písm. e/ zákona o ochraně přírody. Povolení výjimky dle ust. 43, odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny je možné m.j. v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, anebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. Správa CHKO LP, jako je tomu v případě výše uvedeném, povoluje žadateli výjimku z toho důvodu, že realizaci výzkumného záměru považuje za činnost jsoucí v zájmu ochrany přírody. d) Realizace předloženého záměru zároveň podléhá řízení o udělení souhlasu dle 44, odst. 3 zákona o ochraně přírody (pro realizaci vybraných činností, vázaných na souhlas ve zřizovacích dokumentech některých tzv. maloplošných zvláště chráněných území). I tento souhlas uděluje Správa CHKO LP s ohledem na fakt, že popsaný výzkumný záměr považuje za záměr, který by měl přispět k poznání stavu chráněných částí přírody, což je nezbytný předpoklad pro zajištění jejich efektivní ochrany. e) Správa CHKO LP podmínila platnost rozhodnutí několika podmínkami. Podm. č. 1, stanovující držiteli rozhodnutí povinnost oznámit Správě CHKO LP realizaci výzkumu v terénu spolu se svým operativním kontaktem (číslem mobilního telefonu) stanovuje Správa CHKO LP ve snaze zajistit efektivní výkon státního dozoru v ochraně přírody (srv. 85 zákona o ochraně přírody). Na základě žádosti České inspekce životního prostředí budou tyto informace nahlášeny i tomuto správnímu orgánu. Podm. č. 2 stanovuje způsoby možného odchytu hmyzu. V podmínce č. 3 stanovuje Správa CHKO LP, v souladu s obsahem žádosti, jak termín možného odchytu čmeláků, tak další pravidla pro jejich možné smrcení to vše s cílem minimalizovat negativní vliv na čmeláčí kolonie, které se v podzimním období již zachování druhu prakticky nepřispívají tedy po tom, co je opustí mladé matky (které jediné přezimují, a na jaře zakládají nové kolonie). Správa CHKO P zdůrazňuje i zde, že smrcení, jakkoli nutné z hlediska determinace obtížně v terénu determinovatelných druhů, je možné pouze v případě starých dělnic. Případně náhodně odchycené mladé matky je nutno bez zbytečného prodlení pustit zpět na lokalitu. V podmínce 4 stanovuje Správa CHKO LP základní pravidla pro výzkum entomogamie u vstavačovitých rostlin v PP U přejezdu, opět s cílem minimalizovat negativní vliv výzkumu na zákonem chráněné, výzkumem dotčené části přírody. V podmínce 5 se Správa CHKO LP věnuje podmínkám pro realizaci třetího z výzkumů, a to výzkumu jepic. V tomto případě, vzhledem k výčtu lokalit uvažovaných žadatelem k výzkumu, považuje Správa CHKO LP za nutné pomatovat na rizika, která vyplývají z přítomnosti člověka v některých lokalitách v určitém čase. Konkrétně jde o mokřadní území, a v nich hnízdící vzácné druhy ptáků, 9

10 citlivé na vyrušování (bukáček malý, chřástal vodní, potápky, více druhů kachen, ). Z tohoto důvodu ve výše uvedeném konceptu výrokové části rozhodnutí Správa CHKO LP navrhuje v podmínce č. 5 omezit vstup, a tím i realizaci odchytu jepic, právě v lokalitách, které jsou z hlediska hnízdění těchto ptáků nejatraktivnější. Jedním z hlavních důvodů pro povolení výjimky a udělení souhlasů je získání vědeckých poznatků o stavu zvláště chráněného území, jež mohou být využity pro další péči o toto území. Správa CHKO LP proto považuje za nezbytné, aby tyto informace byly předány orgánu ochrany přírody, a stanovila v podm. 6 žadateli povinnost zaslat Správě CHKO LP jak průběžné, tak i konečné výsledky výzkumu (lze jen dodat, že autorství výsledků výzkumu bude Správa CHKO LP samozřejmě ctít). f) Ust. 73, odst. 2 zákona o ochraně přírody uvádí: Odborné expertízy v ochraně přírody a krajiny a výzkum zvláště chráněných částí přírody, vyžadující zásahy do jejich ochranných podmínek, mohou orgány ochrany přírody zadat nebo povolit jen těm fyzickým či právnickým osobám, které mají pro tuto činnost kvalifikační předpoklady. Držitel rozhodnutí uvedl, že v minulosti pracoval jako entomolog pro Český ústav ochrany přírody, následně Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Správa CHKO LP tuto skutečnost považuje za fakt dostatečně dokládající jeho odbornost. g) Povolení uvedených výjimek dle 56 a 43, ani udělení souhlasů dle 44, odst. 3 zákona o ochraně přírody, za předpokladu dodržení rozsahu a podmínek výše navržených v konceptu výroku rozhodnutí, nezpůsobí závažné ani nevratné poškození přírodních stanovišť a biotopů druhu, k jehož ochraně je EVL a PO určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena. Předmětem ochrany PO Litovelské Pomoraví jsou populace 3 druhů ptáků: lejska bělokrkého, ledňáčka říčního a strakapouda prostředního, což jsou druhy, s nimiž se žadatel v rámci plánovaného výzkumu prakticky nebude setkávat, maximálně lze předpokládat občasné (nevýznamné) vyrušení náhodným kontaktem s některými jedinci uvedených druhů při pohybu v terénu. Předmětem ochrany EVL Litovelské Pomoraví jsou, mimo různých typů biotopů, jejichž kvality se realizace plánovaného opatření nijak nedotkne, i populace několika druhů živočichů (svinutec tenký, modrásek bahenní, ohniváček černočárný, kuňka ohnivá, čolek velký, netopýr černý, bobr evropský, vydra říční). Podobně jako v případě předmětu ochrany PO ani zde, vzhledem k charakteru výzkumného záměru, Správa CHKO LP nepředpokládá jakékoli významnější negativní ovlivnění druhů tvořících předmět ochrany EVL. Vzhledem k výše uvedenému rozhodla Správa CHKO LP žádosti vyhovět a výjimky a souhlasy za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek povolit/udělit. Správa CHKO LP upozorňuje držitele rozhodnutí, že toto rozhodnutí jej nebude opravňovat ke vjezdu motorovým vozidlem mimo veřejně přístupnou silniční síť (srv. 26, odst. 1, písm. c/ zákona o ochraně přírody), ani k použití plavidla v území PP Chomoutovské jezero či PP Zátrže (srv. zřizovací dokumenty uvedených PP jde zde o další z činností, jejichž realizace je vázána na udělení souhlasu dle 44, odst. 3 zákona o ochraně přírody). Na základě tohoto rozhodnutí též není možno realizovat aktivity zasahující škodlivě do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů nad rámec povolené činnosti (totéž se týká zvláště chráněných rostlin a ochranných podmínek zvláště chráněných území). Nedodržování podmínek nebo povinností uložených rozhodnutím, stejně jako např. dojde-li při činnosti vykonávané na základě rozhodnutí k porušování ustanovení zákona či k podstatnému poškozování jiných oprávněných zájmů v ochraně životního prostředí, může to vést i ke zrušení rozhodnutí o povolení výjimky (viz 84 zákona o ochraně přírody). Neplnění podmínek výjimky vydané dle 43 a 56 zákona o ochraně přírody, nebo i souhlasu podle 44 zákona o ochraně přírody, je možno kvalifikovat jako přestupek, který je postižitelný dle zákona (srv. 87, odst. 3, písm. l/ zákona o ochraně přírody). 10

11 Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Litovelské Pomoraví na adrese uvedené v záhlaví). V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Odvolání musí mít náležitosti dle 82 správního řádu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek (viz 85, odst. 1 správního řádu). otisk úředního razítka (podepsáno elektronicky) Ing. Michal Servus, v. r. ŘEDITEL SPRÁVY CHKO Za správnost vyhotovení: O. Dočkal Rozdělovník: A. známí účastníci řízení či jejich zástupci: doporučeně do vlastních rukou prostřednictvím datové schránky obdrží: - Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, Olomouc (pro k.ú. Hejčín, Chomoutov, Křelov, Řepčín, Černovír - IDS: kazbzri) - Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, Litovel (pro k.ú. Chořelice, Litovel, Nasobůrky, Rozvadovice, Tři Dvory, Unčovice, Víska, IDS: 4rub4s3) - Město Mohelnice, U brány 2, Mohelnice (k. ú. Mohelnice, IDS: 6qtbthy) - Město Uničov, Masarykovo náměstí 1, Uničov (k. ú. Benkov, IDS: zbdb4bg) - Město Úsov, náměstí Míru 86, Úsov (k. ú. Úsov, IDS: ch8batp) - Obec Bílá Lhota, č.p. 1, p. Chudobín (pro k.ú. Řimice, Měník, IDS: ey6bk4u) - Obec Červenka, p. Litovel (k. ú. Červenka, IDS: 58nbumu) - Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 46, Horka nad Moravou (k.ú. Horka nad Moravou, IDS: bpubeap) - Obec Medlov, Medlov (k. ú. Králová, IDS: wxubq9a) - Obec Měrotín, č.p. 19, p. Slavětín u Litovle (k.ú. Měrotín, IDS: s5hbnca) - Obec Mladeč, p. Chudobín (k. ú. Mladeč - IDS: 62fauwv) - Obec Moravičany, Moravičany (k. ú. Doubravice, Moravičany, IDS: uwfbm72) - Obec Náklo, Náklo (k. ú. Lhota nad Moravou, Náklo, IDS: a8jbcma) - Obec Palonín, p. Loštice (k. ú. Palonín, IDS: q4vbsuv) - Obec Pňovice, Pňovice (k. ú. Pňovice, IDS: uxbbjer) - Obec Příkazy, Příkazy (k. ú. Hynkov, IDS: pi2asev) 11

12 - Obec Skrbeň, Na Návsi 131/2, Skrbeň (k. ú. Skrbeň, IDS: 2zsbz6z) - Obec Stavenice, Stavenice (k. ú. Stavenice, IDS: ti2bvja) - Obec Střeň, p. Olomouc (k. ú. Střeň, IDS: tr5auyz) - Obec Štěpánov, Štěpánov (k. ú. Březce, Štěpánov, IDS: 8xab2jm) - Obec Štarnov, č.p. 131, Štarnov (pro k.ú. Štarnov, IDS: 8tdaurn) - Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, (IDS: e8jcfsn, k rukám: Lesní Správa Šternberk, Světlov 60, Šternberk) - Lesy města Olomouce a.s., Lomená 177/4, Olomouc (IDS: 3uttwxr) doporučeně do vlastních rukou písemnou formou obdrží: - p. Petr Záruba, nar. 1962, doručovací adresa: poste restante, Petrská 12, Praha 1 (žadatel) B. ostatní subjekty: doporučeně do vlastních rukou prostřednictvím datové schránky obdrží: doporučeně do vlastních rukou písemnou formou obdrží: na vědomí písemnou formou obdrží: po nabytí právní moci prostřednictvím datové schránky obdrží: - AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov - ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, Olomouc C. Spis. 12

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení č. 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Ve znění: Předpis č. K datu

Více

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Ministerstvo kultury +NLDSY115B841+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Vážená paní JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D Advokátní kancelář

Více

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 ČÁST PRVNÍ

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 23.8.2009 do částky 79/2009 Sb. a 29/2009 Sb.m.s. Obsah a text 100/2001 Sb. - stav k 30. 6.2010 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MMR zvolilo formu výzvy příslušné podle 11 odst. 1 písm. a) zákona č. podle 171 SZ, když podle 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

MMR zvolilo formu výzvy příslušné podle 11 odst. 1 písm. a) zákona č. podle 171 SZ, když podle 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Účastník Ministerstvo pro místní rozvoj, OÚP Identifikátor vyjádření Obsah vyjádření Vyhodnocení Řešení rozporů Vyjádření projektanta Poznámka pořizovatele Čj MHMP PID MHMP 305/161/373 Ministerstvo pro

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 72615/ENV /12 Vyřizuje: Ing. Muzikářll. 2802 PRAHA: 30.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ao 1/2007-210 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. v ; v, MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 '"lv.. ~ V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Zeleneč è. 1/2011/OOP ze dne 13. prosince 2011 ZMĚNA Č. 3 územního plánu zóny Zeleneč část Mstětice OBEC ZELENE» ZASTUPITELSTVO OBCE Kasalova 467, 250 91 Zeleneč

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo Obce Výprachtice jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378 V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378 viz. rozdělovník ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů ČÁST TŘETÍ Zvláště chráněná území HLAVA PRVNÍ 14 Kategorie zvláště chráněných území (1) Území přírodovědecky či esteticky velmi významná

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel:

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel: SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Vyhodnocení vlivů územního plánu Dobroslavice na udržitelný rozvoj území Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Zpracovatel posudku

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Martin Vintr 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více