NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00665/LM/15 VYŘIZUJE: Dočkal DATUM:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00665/LM/15 VYŘIZUJE: Dočkal DATUM: 12.5.2015"

Transkript

1 Husova ul. 906/ Litovel tel.: fax: Adresáti: - dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00665/LM/15 VYŘIZUJE: Dočkal DATUM: Věc: Rozhodnutí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen Agentura či Správa CHKO LP ) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení 78 odst. 1 a 78, odst. 3 písm. l/ + n/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody ), vydává po provedeném řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád ) toto ROZHODNUTÍ Výrok č. I.: Výjimka ve smyslu ustanovení 56, odst. 1 zákona o ochraně přírody, ze zákazu škodlivého zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů (dále ZCHŽ, srv. 50, odst. 2 zákona o ochraně přírody), a to čmeláků (Bombus spp.), konkrétně výjimka ze zákazu chytat, rušit, držet, přemisťovat a usmrcovat dospělé jedince (dělnice) těchto druhů, a to z důvodu jejich výzkumu, v celém území CHKO Litovelské Pomoraví, včetně následujících tzv. maloplošných zvláště chráněných území: NPP Třesín, PR Litovelské luhy, PP Pod Templem, PR Plané loučky, PP Daliboř, PP Hvězda, PP Třesín, PP U Přejezdu a PR Kačení louka, pro p. Petra Zárubu (Průběžná I.368, , Mnichovice, nar , doručovací adresa: poste restante, Petrská 12, Praha 1, účastník řízení dle ust. 27, odst. 1 správního řádu; dále držitel rozhodnutí ), se povoluje za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. Výrok č. II.: Výjimka ve smyslu ustanovení 56, odst. 1 zákona o ochraně přírody, ze zákazů stanovených v 49, odst. 1 zákona o ochraně přírody ze zákazu u zvláště chráněných druhů rostlin, konkrétně ze zákazu jiného rušení v jejich přirozeném vývoji, spočívajícího v odběru pylu pro vytvoření mikroskopického preparátu pylu, u druhů: Epipactis purpurata, Cephalanthera damasonium a Platanthera bifolia (u IČ: , I Tel.:

2 každého druhu vždy jeden preparát), a to z důvodu výzkumu entomogamie vstavačovitých rostlin (čeleď Orchidaceae) v území PP U Přejezdu, pro p. Petra Zárubu (Průběžná I.368, , Mnichovice, nar , doručovací adresa: poste restante, Petrská 12, Praha 1, účastník řízení dle ust. 27, odst. 1 správního řádu; dále držitel rozhodnutí ), se povoluje za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. Výrok č. III.: Výjimka ve smyslu ustanovení 43, odst. 3 zákona o ochraně přírody, ze zákazů stanovených v základních ochranných podmínkách přírodních rezervací (PR; 34, odst. 1, písm. e/ zákona o ochraně přírody), konkrétně výjimka ze zákazu sběru či odchytu živočichů v území PR Litovelské luhy, PR Kačení louka, PR Panenský les a PR Plané loučky, a to z důvodu odchytu čmeláků (Bombus spp.) a jepic (Ephemeroptera) v rámci jejich výzkumu v uvedených zvláště chráněných územích, pro p. Petra Zárubu (Průběžná I.368, , Mnichovice, nar , doručovací adresa: poste restante, Petrská 12, Praha 1, účastník řízení dle ust. 27, odst. 1 správního řádu; dále držitel rozhodnutí ), se povoluje za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. Výrok č. IV: Souhlas dle 44, odst. 3 zákona o ochraně přírody a příslušných článků zřizovacích předpisů níže uvedených zvláště chráněných území, s realizací následujících činností: - sběr živočichů a vstup mimo cesty v území PP Třesín, - vstup mimo cesty v území PR Litovelské luhy, - vstup mimo cesty v území PR Plané loučky, - odchyt živočichů v PP Daliboř, - vstup mimo cesty a sběr živočichů v PP Hvězda, - vstup mimo cesty v PR Kačení louka, - vstup mimo cesty v PR Panenský les, - odchyt živočichů v PP Bázlerova pískovna, - vstup mimo cesty a sběr živočichů v PP Častava, 2

3 - vstup mimo cesty a sběr živočichů v PP Kurfürstovo rameno, a to z důvodu výzkumu čmeláků (Bombus spp.) a jepic (Ephemeroptera), v uvedených zvláště chráněných územích, pro p. Petra Zárubu (Průběžná I.368, , Mnichovice, nar , doručovací adresa: poste restante, Petrská 12, Praha 1, účastník řízení dle ust. 27, odst. 1 správního řádu; dále držitel rozhodnutí ), se uděluje - za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. Výrok č. V: Souhlas dle 44, odst. 3 zákona o ochraně přírody a článku 3 Nařízení Správy CHKO Litovelské Pomoraví č. 4/2010 ze dne o vyhlášení Přírodní památky U přejezdu, jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, s realizací následující činnosti: - sběr (částí) rostlin (pylových zrn rostlin čeledi Orchidaceae) v PP U Přejezdu, a to pro účely vytvoření mikroskopického preparátu pylu (u každého z nalezených druhů pouze 1 preparát), z důvodu výzkumu entomogamie vstavačovitých rostlin v území PP U přejezdu. pro p. Petra Zárubu (Průběžná I.368, , Mnichovice, nar , doručovací adresa: poste restante, Petrská 12, Praha 1, účastník řízení dle ust. 27, odst. 1 správního řádu; dále držitel rozhodnutí ), se uděluje - za předpokladu splnění níže uvedených podmínek. Podmínky platnosti výroků rozhodnutí: 1. Držitel rozhodnutí oznámí Správě CHKO LP (písemně na adresu: Správa CHKO LP, Husova 906, Litovel, popř. em na adresu: nebo formou datové zprávy - ID DS: hwzdyhr), a zároveň i České inspekci životního prostředí (písemně na adresu ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, Olomouc, elektronicky na adresu případně cestou datové zprávy ID DS: k93dzrd), v předstihu minimálně 5 pracovních dnů termíny (dny) realizace výzkumu v území CHKO LP, a to spolu se svým operativním kontaktem (číslem mobilního telefonu). 2. Odchyty hmyzu (včetně jepičích larev) budou realizovány individuálním sběrem, sítěmi. 3. Odchyt a smrcení čmeláků v rámci entomologického výzkumu v CHKO Litovelské Pomoraví (v územích mimo NPR, NPP, PR a PP), a dále v lokalitách: NPP Třesín, PR Litovelské luhy, PP Pod Templem, PR Plané loučky, PP Daliboř, PP Hvězda, PP Třesín, 3

4 PP U Přejezdu a PR Kačení louka, bude probíhat v každém kalendářním roce až po 10. září. Maximální počet usmrcených čmeláků (výhradně starých dělnic) je 50 ks na jednu lokalitu (jedna NPP, jedna PR, jedna PP, nebo jedno katastrální území v území CHKO mimo NPR, NPP, PR a PP). V rámci odchytů případně odchycené mladé čmeláčí matky budou neprodleně (po případném provedení determinace a fotodokumentace) vypuštěny zpět na původní lokalitu. 4. Odchyt čmeláků rodu Bombus v lokalitě PP U přejezdu v rámci výzkumu entomogamie u čeledi Orchidaceae může probíhat po celý rok. V rámci odchytů probíhajících do 10.9 běžného kalendářního roku však nebudou odchycení čmeláci usmrcováni po provedené determinaci, případně fotodokumentaci, budou neprodleně vypuštěni zpět do původního prostředí. Usmrcování odchycených čmeláků je možné až v období po běžného kalendářního roku (viz podm. 3 výše). Odchyt /a případné smrcení/ ostatních druhů hmyzu (nepatřících mezi zvláště chráněné) v rámci výzkumu entomogamie v PP U přejezdu, v případě kdy to bude nezbytné (u v terénu obtížně determinovatelných druhů), může probíhat v rámci celého kalendářního roku (resp. období kvetení rostlin čeledi Orchidaceae). 5. Odchyt jepic (Ephemeroptera) v rámci jejich výzkumu v CHKO Litovelské Pomoraví (v územích mimo NPR, NPP, PR a PP), a dále v lokalitách: PP Chomoutovské jezero, PR Kačení louka, PP Zátrže, PR Panenský les, PR Plané loučky, PP Bázlerova pískovna, PP Častava, PP Kurfürstovo rameno a PP Malá Voda, může probíhat po celý rok při respektování následujícího omezení: - v území PP Zátrže se držitel rozhodnutí v období běžného kalendářního roku nebude pohybovat v porostech rákosin (porosty rákosu obecného /Phragmites australis/, orobince /Typha sp./, nebo zevaru /Sparganium sp.), - v území PP Chomoutovské jezero se držitel rozhodnutí v období běžného kalendářního roku nebude pohybovat v prostoru tzv. Malého jezera (včetně rozdělovací hráze mezi Malým a Velkým jezerem) a v prostoru mokřadů a tůní nacházejících se mezi Malým jezerem a tokem Oskavy, - v území PR Kačení louka a PR Plané loučky se držitel rozhodnutí v období běžného kalendářního roku nebude pohybovat. 6. Držitel rozhodnutí v termínu do každého kalendářního roku, v němž budou probíhat některé z povolených výzkumných prací, zašle Správě CHKO LP průběžné výsledky průzkumu. Konečné, kompletní výsledky výzkumu budou Správě CHKO LP předány nejpozději (v případě výzkumu čmeláků Bombus spp.) nebo (v případě výzkumu jepic a entomogamie u Orchidaceae v PP U přejezdu), a to v písemné a elektronické formě. Držitel rozhodnutí též zašle Správě CHKO LP všechny případně publikované články vycházející z dat získaných při tomto výzkumu, a to v termínu do 30ti dnů ode dne otištění konkrétního odborného článku. Správa CHKO LP stanovuje platnost těchto výroků rozhodnutí na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí do Odůvodnění: Řízení bylo zahájeno dne , kdy Správa CHKO LP obdržela od p. Petra Záruby žádost, v níž požádal o povolení několika výjimek a souhlasů pro realizaci několika výzkumů v CHKO Litovelské Pomoraví. V žádosti se uvádí (cit.): Obracím se na Vás se žádostí o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a MCHÚ na území CHKO Litovelské Pomoraví. 4

5 Žadatel: Petr Záruba, Průběžná I.368, , Mnichovice, nar , doručovací adresa (do odvolání) poste restante, Petrská 12, Praha 1. Výjimky jsou žádány pro následující činnosti: - Průzkum fauny čmeláků na celém území CHKO včetně MCHÚ NPP Třesín, PR Litovelské luhy, PR Novozámecké louky, PR Plané loučky, PR Templ, PP Daliboř, PP Hvězda, PP Třesín, PP U Přejezdu a PP Kačení louka. Odběr jedinců by byl prováděn individuálním sběrem a v období po 10. září, kdy již jednotlivé populace dožívají a sběr jedinců by neohrozil jednotlivé druhy. Výjimka je žádána na roky 2015 až Dílčí zpráva by byla předávána každý rok a v závěrečné zprávě by byl uveden seznam všech zjištěných druhů, vyhodnocení zastoupení jednotlivých druhů na odběrních stanovištích a případné návrhy managementu tam, kde by bylo vhodné podpořit vývoj významných druhů. - Průzkum fauny jepic (případně i vážek) na území CHKO včetně MCHÚ PR Chomoutovské jezero, PR Kačení louka, PR Moravičanské jezero, PR Panenský les, PR Plané loučky, PP Bázlerova pískovna, PP Častava, PP Kurfürstovo rameno a PP Malá Voda. Odběr a zprávy viz předchozí bod. Žádáno na roky Výzkum entomogamie vstavačovitých v PP U Přejezdu včetně odběru hmyzích jedinců, navštěvujících květy za účelem následného potvrzení přenosu pylu (resp., brylek), bez zásahu do rostlin s výjimkou neinvazivního odebrání vzorku pylových zrn. Výjimka je žádána na roky 2015 až Zprávy viz první bod. Zprávy by byly předávány ve dvou exemplářích tištěných v elektronické podobě. Správa CHKO LP v písemnosti ze dne konstatovala, že předložená žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti (s odkazem na 37 a 45 správního řádu), a vyzvala žadatele k jejímu doplnění. Dne obdržela Správa CHKO LP, v odpovědi na výše citovanou výzvu, od žadatele písemnost, v níž se uvádí: Doplňuji Vámi požadované údaje k mé žádosti o výjimky z ochranných podmínek. - odchyt čmeláků by byl prováděn individuálním sběrem na vytipovaných lokalitách a v období dožívání populací (viz původní žádost). Dle zkušeností z povolených průzkumů z jiných území je možné konstatovat, že by došlo k odchytu 20 až 50 jedinců na lokalitě (záleží a charakteru lokality a dalších faktorech). Usmrcení jedinců je nutné z důvodu spolehlivé determinace (většinu druhů tohoto rodu nelze determinovat v terénu). Determinovaní jedinci by byli jako dokumentační a srovnávací materiál uloženi v mé sbírce, případně by bylo možné zpracovat ukázkovou kolekci pro SCHKO. - Při výzkumu entomogamie by se jednalo o individuální sběr jedinců navštěvujících květy. Dle zkušeností by se jednalo o cca 50 jedinců za rok a druh. Jedná se o všechny Vámi uváděné druhy. Odchyt chráněných druhů hmyzu se týká jen zástupců rodu Bombus, a to v případě C. damasonium (ale jen výjimečně, dle dostupných dat u tohoto druhu k entomogamii takřka vůbec nedochází vzhledem k morfologii květů). Odběr pylu by proběhl u každého sledovaného druhu na mikroskopický preparát za účelem porovnání s pylem, přenášeným hmyzem. Jiný zásah do rostlin není nutný. - Jepice by byly odchytávány především ve stadiu larev, individuálním sběrem pomocí sítě. Jednalo by se o MCHÚ, uvedená v původní žádosti. Průzkum vážek by byl prováděn pouze v případě zájmu ze strany SCHKO a obdobně, jako u jepic s tím, že by se jednalo o preferenci odchytu dospělců. Ophiogomphus cecilia by nebyla v případě záchytu usmrcována. U ostatních druhů (až na některé výjimky v terénu spolehlivě determinovatelných druhů) je usmrcení jedinců nutné z důvodu spolehlivé determinace v laboratorním prostředí. 5

6 - V minulosti jsem řadu let pracoval jako entomolog (ČUOP, následně AOPK). Při vědomí výše uvedených informací bylo možno identifikovat předměty všech správních řízení, bylo tedy možno prohlásit, že nedostatky podání byly odstraněny a správní řízení mohlo pokračovat. S ohledem na to, že předmět všech správních řízení, o než bylo požádáno je totožný, Správa CHKO LP všechna správní řízení usnesením podle 140, odst. 1 správního řádu spojila (a to písemností č.j /LM/15 ze dne ). Poznámka: PP Novozámecké louky a PR Templ aktuálně neexistují, uvedená území byla sloučena do rozsáhlejší PP Pod Teplem. PP Moravičanské jezero bylo přehlášeno (nově vyhlášeno, v částečně nových hranicích) do podoby PP Zátrže. PR Chomoutovské jezero bylo nově vyhlášeno jako PP Chomoutovské jezero. Informace o aktuálním vymezení zvláště chráněných území v CHKO LP lze nalézt např. na internetových stránkách Správy CHKO LP, na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody (http://drusop.nature.cz/), případně lze elektronicky požádat o zaslání mapy CHKO LP em. Části přírody chráněné zákonem o ochraně přírody, dotčené plánovaným záměrem: a) Zvláště chráněná území (ZCHÚ): - Chráněná krajinná oblast (CHKO) Litovelské Pomoraví I., II., III. a IV. zóna odstupňované ochrany CHKO (srv. 25 zákona o ochraně přírody a vyhláška MŽP č. 464/1990 Sb., o zřízení CHKO Litovelské Pomoraví), - Ostatní zvláště chráněná území: - NPP Třesín, PR Litovelské luhy, PP Pod Templem, PR Plané loučky, PP Daliboř, PP Hvězda, PP Třesín, PP U Přejezdu, PR Kačení louka, PR Panenský les, PP Bázlerova pískovna, PP Častava a PP Kurfürstovo rameno (srv. 33, 35 a 36 zákona o ochraně přírody a zřizovací dokumenty těchto jednotlivých ZCHÚ), b) Biotop (místo výskytu) zvláště chráněných druhů ( 48 zákona o ochraně přírody a příloha č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/92 Sb.): CHKO Litovelské Pomoraví je územím, v němž se vyskytuje celá řada zvláště chráněných, ohrožených, silně ohrožených i kriticky ohrožených druhů rostlin i živočichů (viz např. platný Plán péče o CHKO LP), m.j. se zde vyskytují i druhy, tvořící předmět žádosti: čmeláci (vyhláškou MŽP č. 395/92 Sb. označeni souhrnně jako Bombus spp.) a předmětné 3 zvláště chráněné druhy orchidejí Epipactis purpurata, Cephalanthera damasonium a Platanthera bifolia. c) Evropsky významná lokalita (EVL) Litovelské Pomoraví kód CZ (srv. nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu a podle nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit). Předměty ochrany EVL (typy přírodních stanovišť a druhy organizmů) jsou vyjmenovány v příloze citovaného nařízení vlády (předmět ochrany je představován m.j. několika typy lesních biotopů), d) Ptačí oblast (PO) Litovelské Pomoraví (srv. nařízení vlády č. 23/2005 Sb.), e) Významný krajinný prvek (VKP) niva, les ( 3, odst. 1, písm. b/ zákona o ochraně přírody týká se části lokality dotčené záměrem nacházející se ve III. nebo IV. zóně odstupňované ochrany CHKO LP, mimo hranice ostatních zvláště chráněných území), f) Územní systém ekologické stability (dále ÚSES ): nadregionální biocentrum, nadregionální biokoridor, regionální biocentrum, regionální biokoridor, lokální biocentrum, lokální biokoridor. Předmětem ochrany ÚSES je vzájemně propojený soubor přírodě blízkých ekosystémů ( 3 odst. 1 písm. a/ zákona o ochraně přírody), vymezený v platných územně plánovacích dokumentacích (zde v platných Zásadách územního rozvoje /ZÚR/ Olomouckého kraje, a v územních plánech jednotlivých obcí). Limity rozhodné pro posouzení záměru podle zákona o ochraně přírody v tomto řízení: 6

7 a) zvláště chráněné druhy živočichů (ZCHŽ) zejména ustanovení 50 (základní podmínky ochrany) a 56 (výjimky ze zákazů), b) zvláště chráněné druhy rostlin (ZCHR) zejména ustanovení 49 (základní podmínky ochrany) a 56 (výjimky ze zákazů), c) zvláště chráněná území (ZCHÚ) - zejména ustanovení 34 a 43 (základní podmínky ochrany vybraných ZCHÚ, výjimky ze zákazů u ZCHÚ), a 44, odst. 3 (udělování souhlasů s realizací činností vymezených v bližších ochranných podmínkách ZCHÚ), d) PO, EVL - podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze zákazů v území PO a EVL ( 45g zákona o ochraně přírody). Možné hlavní vlivy záměru (přímé i nepřímé) na stav přírody: Negativní vlivy předvídatelné: - rušení, odchyt a usmrcování zvláště chráněných živočichů čmeláků r. Bombus, ale i ostatních živočichů opylovačů rostlin čeledi Orchidaceae, - rušení ostatních zvláště i obecně chráněných druhů živočichů (závažné riziko zejména u hnízdících ptáků v některých vybraných lokalitách), Negativní vlivy, které nelze zcela vyloučit: - poškozování vzácných druhů bylin sešlapem. Podklady pro rozhodnutí jsou následující materiály ( 50 správního řádu): 1. žádost p. Petra Záruby, doručená Správě CHKO LP dne (evidovaná pod č.j /LM/15), 2. kopie kapitoly 1.7. platného plánu péče o PP U přejezdu (přehled druhů rostlin čeledi Orchidaceae, vyskytujících se na území této PP), 3. písemnost Správy CHKO LP č.j /LM/15 ze dne (oznámení o zahájení správního řízení), 4. písemnost Správy CHKO LP č.j /LM/15 ze dne (výzva k odstranění nedostatku podání, usnesení o přerušení řízení a stanovení lhůty k provedení úkonu), 5. doplnění údajů k žádosti, doručeno Správě CHKO LP dne , evidováno pod č.j /LM/15, 6. písemnost Správy CHKO LP č.j /LM/15 ze dne (usnesení o spojení různých řízení dle 140, odst. 1 správního řádu), 7. kopie písemnosti ČIŽP OI Olomouc č.j. ČIŽP/48/OOP/ /08/OTV ze dne (žádost o zařazování podmínek o informování ČIŽP o zahájení akcí povolovaných dle 56 zákona o ochraně přírody), 8. písemnost Správy CHKO LP č.j /LM/15 ze dne (obs. m.j. sdělení o úkonech probíhajících ve správním řízení a koncept výrokové části rozhodnutí), 9. související právní předpisy a zřizovací dokumenty záměrem výzkumu dotčených zvláště chráněných území. Správa CHKO LP v písemnosti č.j /LM/15 ze dne oznámila zahájení správního řízení známým účastníkům řízení a občanským sdružením (OS), která o to v souladu s ust. 70 zákona o ochraně přírody požádala (OS Česká společnost ornitologická - IČ , OS Unie pro řeku Moravu IČ a OS TYTO IČ ). Správa CHKO LP poskytla osloveným občanským sdružením přiměřené poučení stran jejich možné účasti v řízení (srv. 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody). Žádné z oslovených občanských sdružení však neprojevilo zájem stát se účastníkem řízení. V písemnosti č.j /LM/15 ze dne Správa CHKO LP m.j. zpracovala koncept výrokové části rozhodnutí a vyrozuměla účastníky řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Účastníkům řízení bylo též poskytnuto přiměřené poučení. Do doby vydání rozhodnutí nebyla Správě CHKO LP doručena žádná vyjádření oslovených účastníků řízení. 7

8 Při formulaci výroků rozhodnutí vycházela Správa CHKO LP z následující úvahy: Čmeláci (Bombus spp.) mají v české legislativě statut zvláště chráněného živočicha (ZCHŽ, viz 48 zákona o ochraně přírody), přílohou č. III. vyhlášky MŽP ČR č. 395/92 Sb. jsou zařazeni do kategorie ohrožené druhy. Jde tedy o druhy, jimž zákon o ochraně přírody stanovuje v ust. 50 základní ochranné podmínky. Realizace těchto zákonem zakázaných činností je možná po povolení výjimky dle 56 zákona o ochraně přírody. Tato výjimka může být povolena pouze za předpokladu prokázání existence jiného veřejného zájmu, převažujícího nad zájmem ochrany přírody ( 56, odst. 1 zákona o ochraně přírody). Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) mají v české legislativě statut zvláště chráněných rostlin (ZCHR, viz 48 zákona o ochraně přírody), přílohou č. II. vyhlášky MŽP ČR č. 395/92 Sb. jsou tyto rostliny zařazeny do kategorie ohrožené druhy. Jde tedy o druhy, jimž zákon o ochraně přírody stanovuje v ust. 49 základní ochranné podmínky. Realizace těchto zákonem zakázaných činností je možná po povolení výjimky dle 56 zákona o ochraně přírody. Tato výjimka může být, podobně jako v případě čmeláků, povolena pouze za předpokladu prokázání existence jiného veřejného zájmu, převažujícího nad zájmem ochrany přírody ( 56, odst. 1 zákona o ochraně přírody). Za přírodní rezervace (PR) může orgán ochrany přírody vyhlásit menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických pro příslušnou geografickou oblast (srv. ust. 33, odst. 1 zákona o ochraně přírody). Základní ochranné podmínky PR stanoví zákon o ochraně přírody v ust. 34, mezi těmito podmínkami je uveden i zákaz sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a rybářství a sběru lesních plodů. Výjimku ze zákazů uvedených m.j. u PR může v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území, povolit příslušný orgán ochrany přírody (srv. 43, odst. 3 a 4 zákona o ochraně přírody). Pozn.: dle ust. 43, odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody v případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, schvaluje výjimky ze zákazů u zvláště chráněných území v každém jednotlivém případě svým usnesením vláda. Sdělení Ministerstva životního prostředí (MŽP) k postupu podle 43 zákona o ochraně přírody a krajiny, uveřejněné ve Věstníku MŽP č. 5/2010 k tomuto uvádí (cit.): Podmínku výrazně převažujícího veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody mohou splňovat pouze ty záměry, které jsou zahrnuty v koncepcích schvalovaných na úrovni Vlády ČR, tedy záměry celostátního nebo mezinárodního významu. Především se tudíž v praxi bude jednat o oblasti, plochy a koridory vymezené v politice územního rozvoje podle 31 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). S ohledem na toto sdělení Správa CHKO LP dodává, že řešený případ nespadá pod ustanovení 43, odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody. V bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území (m.j. i PR či PP) lze vymezit činnosti nebo zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody, udělovaný dle ust. 44, odst. 3 zákona o ochraně přírody. V případě výše uvedených PP a PR jde o činnosti, figurující v předmětu správního řízení. Na základě ust. 45g zákona o ochraně přírody může m.j. souhlas nebo výjimku ze zákazu pro území PO či EVL povolit orgán ochrany přírody pouze v tom případě, pokud bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu tohoto zákona (srv. dále část čtvrtou zákona o ochraně přírody). Orgánem kompetentním k povolení výše uvedených výjimek, a udělení citovaných souhlasů, v území CHKO Litovelské Pomoraví je Správa CHKO LP. Při formulaci výroků rozhodnutí vyšla Správa CHKO LP dále z těchto skutečností a úvah: 8

9 a) Lokality zvažované k realizaci výzkumných záměrů se nacházejí na území CHKO Litovelské Pomoraví (srv. vyhl. MŽP ČR č. 464/1990 o zřízení CHKO Litovelské Pomoraví), zároveň jsou součástí PO Litovelské Pomoraví (srv. nařízení vlády č. 23/2005 Sb.) a většina z nich i EVL Litovelské Pomoraví (podle nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu a podle nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit).). Některé z lokalit výzkumu se nacházejí i na území tzv. maloplošných zvláště chráněných území (NPP, PR a PP). b) Součástí plánovaného záměru je realizace škodlivého zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, a taktéž je plánována realizace jiného rušení v přirozeném vývoji u několika zvláště chráněných druhů rostlin. Z tohoto důvodu je vedeno řízení dle 56 zákona o ochraně přírody, ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek ZCHŽ a ZCHR. Správa CHKO LP povoluje žadateli výjimky z toho důvodu, že realizaci popsaného výzkumného záměru považuje za činnost jsoucí v zájmu ochrany přírody. Popisovaný záměr, vedoucí k prohloubení vědeckého poznání o stavu živých složek ekosystémů předmětných zvláště chráněných území, považuje Správa CHKO LP za zájem ochrany přírody, m.j. i z toho důvodu, že jde o výzkum, od jehož závěrů Správa CHKO LP očekává přínos pro následnou praktickou péči o zvláště chráněné území. c) V území několika PR je v rámci výzkumu plánován odchyt živočichů, což je činnost, která je v PR možná pouze za předpokladu povolení výjimky ze zákonného zákazu uvedeného v ust. 34, odst. 1, písm. e/ zákona o ochraně přírody. Povolení výjimky dle ust. 43, odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny je možné m.j. v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, anebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. Správa CHKO LP, jako je tomu v případě výše uvedeném, povoluje žadateli výjimku z toho důvodu, že realizaci výzkumného záměru považuje za činnost jsoucí v zájmu ochrany přírody. d) Realizace předloženého záměru zároveň podléhá řízení o udělení souhlasu dle 44, odst. 3 zákona o ochraně přírody (pro realizaci vybraných činností, vázaných na souhlas ve zřizovacích dokumentech některých tzv. maloplošných zvláště chráněných území). I tento souhlas uděluje Správa CHKO LP s ohledem na fakt, že popsaný výzkumný záměr považuje za záměr, který by měl přispět k poznání stavu chráněných částí přírody, což je nezbytný předpoklad pro zajištění jejich efektivní ochrany. e) Správa CHKO LP podmínila platnost rozhodnutí několika podmínkami. Podm. č. 1, stanovující držiteli rozhodnutí povinnost oznámit Správě CHKO LP realizaci výzkumu v terénu spolu se svým operativním kontaktem (číslem mobilního telefonu) stanovuje Správa CHKO LP ve snaze zajistit efektivní výkon státního dozoru v ochraně přírody (srv. 85 zákona o ochraně přírody). Na základě žádosti České inspekce životního prostředí budou tyto informace nahlášeny i tomuto správnímu orgánu. Podm. č. 2 stanovuje způsoby možného odchytu hmyzu. V podmínce č. 3 stanovuje Správa CHKO LP, v souladu s obsahem žádosti, jak termín možného odchytu čmeláků, tak další pravidla pro jejich možné smrcení to vše s cílem minimalizovat negativní vliv na čmeláčí kolonie, které se v podzimním období již zachování druhu prakticky nepřispívají tedy po tom, co je opustí mladé matky (které jediné přezimují, a na jaře zakládají nové kolonie). Správa CHKO P zdůrazňuje i zde, že smrcení, jakkoli nutné z hlediska determinace obtížně v terénu determinovatelných druhů, je možné pouze v případě starých dělnic. Případně náhodně odchycené mladé matky je nutno bez zbytečného prodlení pustit zpět na lokalitu. V podmínce 4 stanovuje Správa CHKO LP základní pravidla pro výzkum entomogamie u vstavačovitých rostlin v PP U přejezdu, opět s cílem minimalizovat negativní vliv výzkumu na zákonem chráněné, výzkumem dotčené části přírody. V podmínce 5 se Správa CHKO LP věnuje podmínkám pro realizaci třetího z výzkumů, a to výzkumu jepic. V tomto případě, vzhledem k výčtu lokalit uvažovaných žadatelem k výzkumu, považuje Správa CHKO LP za nutné pomatovat na rizika, která vyplývají z přítomnosti člověka v některých lokalitách v určitém čase. Konkrétně jde o mokřadní území, a v nich hnízdící vzácné druhy ptáků, 9

10 citlivé na vyrušování (bukáček malý, chřástal vodní, potápky, více druhů kachen, ). Z tohoto důvodu ve výše uvedeném konceptu výrokové části rozhodnutí Správa CHKO LP navrhuje v podmínce č. 5 omezit vstup, a tím i realizaci odchytu jepic, právě v lokalitách, které jsou z hlediska hnízdění těchto ptáků nejatraktivnější. Jedním z hlavních důvodů pro povolení výjimky a udělení souhlasů je získání vědeckých poznatků o stavu zvláště chráněného území, jež mohou být využity pro další péči o toto území. Správa CHKO LP proto považuje za nezbytné, aby tyto informace byly předány orgánu ochrany přírody, a stanovila v podm. 6 žadateli povinnost zaslat Správě CHKO LP jak průběžné, tak i konečné výsledky výzkumu (lze jen dodat, že autorství výsledků výzkumu bude Správa CHKO LP samozřejmě ctít). f) Ust. 73, odst. 2 zákona o ochraně přírody uvádí: Odborné expertízy v ochraně přírody a krajiny a výzkum zvláště chráněných částí přírody, vyžadující zásahy do jejich ochranných podmínek, mohou orgány ochrany přírody zadat nebo povolit jen těm fyzickým či právnickým osobám, které mají pro tuto činnost kvalifikační předpoklady. Držitel rozhodnutí uvedl, že v minulosti pracoval jako entomolog pro Český ústav ochrany přírody, následně Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Správa CHKO LP tuto skutečnost považuje za fakt dostatečně dokládající jeho odbornost. g) Povolení uvedených výjimek dle 56 a 43, ani udělení souhlasů dle 44, odst. 3 zákona o ochraně přírody, za předpokladu dodržení rozsahu a podmínek výše navržených v konceptu výroku rozhodnutí, nezpůsobí závažné ani nevratné poškození přírodních stanovišť a biotopů druhu, k jehož ochraně je EVL a PO určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena. Předmětem ochrany PO Litovelské Pomoraví jsou populace 3 druhů ptáků: lejska bělokrkého, ledňáčka říčního a strakapouda prostředního, což jsou druhy, s nimiž se žadatel v rámci plánovaného výzkumu prakticky nebude setkávat, maximálně lze předpokládat občasné (nevýznamné) vyrušení náhodným kontaktem s některými jedinci uvedených druhů při pohybu v terénu. Předmětem ochrany EVL Litovelské Pomoraví jsou, mimo různých typů biotopů, jejichž kvality se realizace plánovaného opatření nijak nedotkne, i populace několika druhů živočichů (svinutec tenký, modrásek bahenní, ohniváček černočárný, kuňka ohnivá, čolek velký, netopýr černý, bobr evropský, vydra říční). Podobně jako v případě předmětu ochrany PO ani zde, vzhledem k charakteru výzkumného záměru, Správa CHKO LP nepředpokládá jakékoli významnější negativní ovlivnění druhů tvořících předmět ochrany EVL. Vzhledem k výše uvedenému rozhodla Správa CHKO LP žádosti vyhovět a výjimky a souhlasy za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek povolit/udělit. Správa CHKO LP upozorňuje držitele rozhodnutí, že toto rozhodnutí jej nebude opravňovat ke vjezdu motorovým vozidlem mimo veřejně přístupnou silniční síť (srv. 26, odst. 1, písm. c/ zákona o ochraně přírody), ani k použití plavidla v území PP Chomoutovské jezero či PP Zátrže (srv. zřizovací dokumenty uvedených PP jde zde o další z činností, jejichž realizace je vázána na udělení souhlasu dle 44, odst. 3 zákona o ochraně přírody). Na základě tohoto rozhodnutí též není možno realizovat aktivity zasahující škodlivě do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů nad rámec povolené činnosti (totéž se týká zvláště chráněných rostlin a ochranných podmínek zvláště chráněných území). Nedodržování podmínek nebo povinností uložených rozhodnutím, stejně jako např. dojde-li při činnosti vykonávané na základě rozhodnutí k porušování ustanovení zákona či k podstatnému poškozování jiných oprávněných zájmů v ochraně životního prostředí, může to vést i ke zrušení rozhodnutí o povolení výjimky (viz 84 zákona o ochraně přírody). Neplnění podmínek výjimky vydané dle 43 a 56 zákona o ochraně přírody, nebo i souhlasu podle 44 zákona o ochraně přírody, je možno kvalifikovat jako přestupek, který je postižitelný dle zákona (srv. 87, odst. 3, písm. l/ zákona o ochraně přírody). 10

11 Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Litovelské Pomoraví na adrese uvedené v záhlaví). V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Odvolání musí mít náležitosti dle 82 správního řádu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek (viz 85, odst. 1 správního řádu). otisk úředního razítka (podepsáno elektronicky) Ing. Michal Servus, v. r. ŘEDITEL SPRÁVY CHKO Za správnost vyhotovení: O. Dočkal Rozdělovník: A. známí účastníci řízení či jejich zástupci: doporučeně do vlastních rukou prostřednictvím datové schránky obdrží: - Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, Olomouc (pro k.ú. Hejčín, Chomoutov, Křelov, Řepčín, Černovír - IDS: kazbzri) - Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, Litovel (pro k.ú. Chořelice, Litovel, Nasobůrky, Rozvadovice, Tři Dvory, Unčovice, Víska, IDS: 4rub4s3) - Město Mohelnice, U brány 2, Mohelnice (k. ú. Mohelnice, IDS: 6qtbthy) - Město Uničov, Masarykovo náměstí 1, Uničov (k. ú. Benkov, IDS: zbdb4bg) - Město Úsov, náměstí Míru 86, Úsov (k. ú. Úsov, IDS: ch8batp) - Obec Bílá Lhota, č.p. 1, p. Chudobín (pro k.ú. Řimice, Měník, IDS: ey6bk4u) - Obec Červenka, p. Litovel (k. ú. Červenka, IDS: 58nbumu) - Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 46, Horka nad Moravou (k.ú. Horka nad Moravou, IDS: bpubeap) - Obec Medlov, Medlov (k. ú. Králová, IDS: wxubq9a) - Obec Měrotín, č.p. 19, p. Slavětín u Litovle (k.ú. Měrotín, IDS: s5hbnca) - Obec Mladeč, p. Chudobín (k. ú. Mladeč - IDS: 62fauwv) - Obec Moravičany, Moravičany (k. ú. Doubravice, Moravičany, IDS: uwfbm72) - Obec Náklo, Náklo (k. ú. Lhota nad Moravou, Náklo, IDS: a8jbcma) - Obec Palonín, p. Loštice (k. ú. Palonín, IDS: q4vbsuv) - Obec Pňovice, Pňovice (k. ú. Pňovice, IDS: uxbbjer) - Obec Příkazy, Příkazy (k. ú. Hynkov, IDS: pi2asev) 11

12 - Obec Skrbeň, Na Návsi 131/2, Skrbeň (k. ú. Skrbeň, IDS: 2zsbz6z) - Obec Stavenice, Stavenice (k. ú. Stavenice, IDS: ti2bvja) - Obec Střeň, p. Olomouc (k. ú. Střeň, IDS: tr5auyz) - Obec Štěpánov, Štěpánov (k. ú. Březce, Štěpánov, IDS: 8xab2jm) - Obec Štarnov, č.p. 131, Štarnov (pro k.ú. Štarnov, IDS: 8tdaurn) - Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, (IDS: e8jcfsn, k rukám: Lesní Správa Šternberk, Světlov 60, Šternberk) - Lesy města Olomouce a.s., Lomená 177/4, Olomouc (IDS: 3uttwxr) doporučeně do vlastních rukou písemnou formou obdrží: - p. Petr Záruba, nar. 1962, doručovací adresa: poste restante, Petrská 12, Praha 1 (žadatel) B. ostatní subjekty: doporučeně do vlastních rukou prostřednictvím datové schránky obdrží: doporučeně do vlastních rukou písemnou formou obdrží: na vědomí písemnou formou obdrží: po nabytí právní moci prostřednictvím datové schránky obdrží: - AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov - ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, Olomouc C. Spis. 12

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů odběr vzorků biologického materiálu - rozhodnutí. Rozhodnutí.

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů odběr vzorků biologického materiálu - rozhodnutí. Rozhodnutí. Praha: 5. 12. 2016 Číslo jednací: 181108/2016/KUSK Spisová značka: SZ_168794/2016/KUSK/5 Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora l. 932 Značka: OŽP/Sy Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Horní Lhota, jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 22.5. 2014 Petr Pavelčík KUZL 30051/2014 KUSP 30051/2014

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

R O Z H O D N U T Í. / 2121/ZP/2011-Br-6 01.03.2011. odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567

R O Z H O D N U T Í. / 2121/ZP/2011-Br-6 01.03.2011. odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567 Účastníci řízení: - Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, IČ: 00434141, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové 3 - Povodí Labe, s.p., IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Lesy

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 00729/OH/15 VYŘIZUJE: HALDOVÁ DATUM: 13.5.2015 VÝZVA

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 00729/OH/15 VYŘIZUJE: HALDOVÁ DATUM: 13.5.2015 VÝZVA ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ORLICKÉ HORY Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: +420 494 539 541 e-mail: orlhory@nature.cz http://www.nature.cz IDDS: kpddyvy Krajský pozemkový úřad pro Královehradecký

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 331/15 95/2015-Rad Chlumec nad Cidlinou, dne 2. března 2015 Naše č.j.:

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Čičov a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Čičov a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ Michalská 260/14 412 01 Litoměřice tel.: +420 416 574 611 e-mail: cstred@nature.cz www.nature.cz DS: 6npdyiv Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/2385/CS/2016-3

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55970 /2013 KUSP 55970/2013

Více

ve znění pozdějších předpisů zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, aktualizace ( )

ve znění pozdějších předpisů zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, aktualizace ( ) ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

Příloha: Kompetence dle zákona č. 114/1992 Sb. (Zákon o ochraně přírody a krajiny)

Příloha: Kompetence dle zákona č. 114/1992 Sb. (Zákon o ochraně přírody a krajiny) Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) Příloha: Kompetence dle (Zákon o ochraně přírody a krajiny) ve znění 349/2009 a 381/2009 s účinností od 2.1.2010 Studie obnovy, péče a využití

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo požádat o pořízení vymezení zastavěného

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky Praha: 14.12.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 16lO30/2015/KUSK Spisová značka: SZ-161030/2010/KUSK/l Vyřizuje: Značka: Kateřina Puršová/ 257 280 654 OŽPlPu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas *MEJAX0087MFS* MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV Odbor životního prostředí a zemědělství Dukelská 144 739 91 JABLUNKOV Č.J.: MEJA 20936/2015 SP. ZN.: SPI 2599/2015/ŽP VYŘIZUJE: TEL: Bc. Vladimíra Kozielková 558 340

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor životního prostředí nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel.: 487 712 438, ssvobodova@novy-bor.cz Váš dopis ze dne: 19.12.2012 č.j.: MUNO 7482/2013 Vyřizuje: Svobodová V Novém Boru

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 914/2010 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy

Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy Jan Šíma odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Ministerstvo životního prostředí Mezinárodní úmluvy Úmluva o biologické rozmanitosti

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Č.j.: 3645/OŽP/15-9 Karlovy Vary R O Z H O D N U T Í

Č.j.: 3645/OŽP/15-9 Karlovy Vary R O Z H O D N U T Í Dle rozdělovníku Č.j.: 3645/OŽP/15-9 Karlovy Vary 6.1.2016 R O Z H O D N U T Í Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný dle ust. 77 odst.1 písm. f)

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

2.1. Legislativní předpoklady (obecně)

2.1. Legislativní předpoklady (obecně) 2.1. Legislativní předpoklady (obecně) Jako rozhodující podklady z hlediska územního plánování k posouzení vhodnosti realizace VE v daném území je nutno chápat jednak schválené Zásady územního rozvoje

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany, ID DS: skjbfwd tel.: +420 323 618 111, fax: +420 323 603 734, http://www.ricany.cz, e-mail: podatelna@ricany.cz Vaše značka/ze dne: / Č.ev.:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 13.11.2012 Naše zn.: MUCL/72435/2012 Vyřizuje: Dan Paszek Telefon: 487 881 174 Počet stran

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 13759/2016 Sp. zn.: S-JMK 151183/2015 OŽP/Što Vyřizuje/linka Ing. Štouračová/1547 Brno 1. 2. 2016

Více

Městský úřad Ostrov R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Ostrov R O Z H O D N U T Í Městský úřad Ostrov odbor životního prostředí Váš dopis/ze dne: 8.11.2017 Spis. značka: Č.j.: ŽP/32255/17 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ralph Erlebach E-mail: rerlebach@ostrov.cz Telefon: 354 224 844 Dne:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 65947/ENV/15 V Praze dne 29. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ V Y H L Á Š K A č. 13/1997 o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ Rada města Brna se usnesla na své R2/lO6 schůzi konané dne 27. 3. 1997 vydat podle ustanovení 36 a násl., 76 odst. 4 a 77 odst. 3 z. ČNR

Více

Morava, Litovel protipovodňová opatření, I. etapa

Morava, Litovel protipovodňová opatření, I. etapa Posudek na dokumentaci o posouzení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona 114/1992 Sb., v platném znění Morava, Litovel protipovodňová opatření, I. etapa Posudek je přílohou odborného

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

Komunitní zahrada, tzv. Haladova zahrada, k.ú. Hlubočepy

Komunitní zahrada, tzv. Haladova zahrada, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Městská část Praha 5 Martin Slabý nám.14.října č.4 15022 Praha 5 Váš dopis zn./ze dne Č. j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 1132790/2017

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Rozhodnutí. Odbor životního prostředí KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Žižkova 57, Jihlava, Česká republika

Rozhodnutí. Odbor životního prostředí KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Žižkova 57, Jihlava, Česká republika KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Číslo jednací: KUJI 39435/2011 OZP 268/2011/Vac/6 Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Předkladatelem koncepce je v souladu s 10c odst. 1 zákona Olomoucký kraj.

Předkladatelem koncepce je v souladu s 10c odst. 1 zákona Olomoucký kraj. Odbor životního prostředí a zemědělství, Č.J.: KUOK 110515/2017 Sp. Zn.: KÚOK/109247/2017/OŽPZ/7149 Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová Tel.: 585 508 624 E-mail: m.zeidlerova@kr-olomoucky.cz S00IP0051CZ0 S00IP0051CZ0

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. Sp.Zn. Vyřizuje/linka Brno JMK 94010/2014 S-JMK 94010/2014 OŽP/Zlv Mgr. Zlevorová/2682 10.10.2014 R

Více

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA 2000 Dle materiálů M. Banaše Legislativní podklady Směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 28. července 2014

Více

Věc: Oznámení návrhu vyhlášení přírodní památky Kounické louky a oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče o ni

Věc: Oznámení návrhu vyhlášení přírodní památky Kounické louky a oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče o ni Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI SLAVKOVSKÝ LES Hlavní 504 353 01 Mariánské Lázně tel.: 354 624 081 tel./fax: 354 620 081 slavkles@schkocr.cz Dle rozdělovníku

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí S00RP00MGD1U Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav. 690 81 Číslo jednací: MUBR 74266/2014 V Břeclavi dne: 16. 10. 2014 Spisová značka: \fubr-s 45499/2014 OŽP/Sch

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Bok Miroslav Ing. arch. Kamýcká 941 165 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0046/2017/VZ-05743/2017/522/PKř Brno 16. února 2017

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0046/2017/VZ-05743/2017/522/PKř Brno 16. února 2017 *UOHSX009DR1E* UOHSX009DR1E USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0046/2017/VZ-05743/2017/522/PKř Brno 16. února 2017 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 50362/2014 Sp. zn.: S-JMK 36969/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne č. j.: KUOK 26439/2016 SpZn: KÚOK/25083/2016/OŽPZ/431 vyřizuje: RNDr. Miroslava Kudýnová tel.: 585 508 631 e-mail: m.kudynova@kr-olomoucky.cz Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 *UOHSX0072045* UOHSX0072045 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Vražba (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Vražba Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Zvonovec liliolistý

Více

Rozhodnutí dle 56 odst. 1, odst. 2, písm. a), d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí dle 56 odst. 1, odst. 2, písm. a), d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ Michalská 260/14 P.O. BOX 183 412 01 Litoměřice tel.: 416 574 611 fax: 416 574 610 cstred@schkocr.cz

Více

Rozhodnutí. 13. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 13. změna IP )

Rozhodnutí. 13. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 13. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 581/2015 Kle Rozhodnutí Krajský úřad

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 2. 10. 2013 Č. j.: 69770/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÝ KRAS 267 18 Karlštejn 85 telefon: 311 681 713 311 681 023 ceskras@nature.cz ID DS: ffydyjp Basgas Energia Czech,

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba jednací Spisová značka 11. února 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 9100/2013 KUSP

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 77195/2013 Sp. zn.: S JMK 77195/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 51459/2014 Sp. zn.: S-JMK 37909/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

I. stanovuje. II. vymezuje

I. stanovuje. II. vymezuje Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 27.11.2012 MMJ/OŽP/9708/2012 Bc.Doskočil/726 06.02.2013 17543/2013/MMJ jiri.doskocil@jihlava-city.cz Oprávněná úřední osoba V

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/ LIBEREC KULK 14305/2017. Mgr. Waldhauserová/ OŽPZ 194/2017 OZOP

ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/ LIBEREC KULK 14305/2017. Mgr. Waldhauserová/ OŽPZ 194/2017 OZOP Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Dr. Milady Horákové 185/66 460 07 LIBEREC Obec Horní Libchava Horní Libchava 60

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00Q3TML* Čj: MSK 82149/2010 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Petra Koudelková Odbor: Odbor životního

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR DOPRAVY A MAJETKU. Velká Hradební 8 PSČ , schránka 100 R O Z H O D N U T Í

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR DOPRAVY A MAJETKU. Velká Hradební 8 PSČ , schránka 100 R O Z H O D N U T Í MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR DOPRAVY A MAJETKU Velká Hradební 8 PSČ 401 00, schránka 100 Vyřizuje: Bc. Radka Kočová Tel. č.: 475 271 855 E-mail: radka.kocova@mag-ul.cz R O Z H O D N U T Í Č.j.:

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/866/2016/Po Dle přílohy č. 4 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01FVMMI* Čj: MSK 7923/2014 Sp. zn.: ŽPZ/3456/2014/Dub 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Dubnická

Více