HLUK. Zákony na ochranu přírody a životního prostředí v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLUK. Zákony na ochranu přírody a životního prostředí v ČR"

Transkript

1 Úbytek vody: meliorace mění vodní režim krajiny (sucho x záplavy) regulace vodních toků zkrácení vodního toku, úprava dna, vykácení břehových porostů snižuje se možnost vsakování a omezuje samočisticí schopnost, mizí vodní organismy Perspektivy řešení: čistírny odpadních vod snížení spotřeby vody omezení meliorací zamezení průsakům nežádoucích látek ODPADY množství odpadů prudce stoupá průmyslové, komunální, zemědělské a radioaktivní velká část těchto látek je biologicky neodbouratelná a toxická => ohrožují podzemní vody, půdu, ovzduší Perspektivy řešení: bezodpadové technologie výroba biologicky odbouratelných materiálů třídění a recyklace odpadů využití odpadu jako zdroje energie řízené skládky kompostování živočišného a rostlinného odpadu vitrifikace toxického a radioaktivního odpadu a jeho bezpečné ukládání Vitrifikace = vytvoření obalů kolem toxického a radioaktivního odpadu tak, aby se zamezilo úniku látek i záření. Jeden ze způsobů je jejich zalévání do sklovité hmoty HLUK Zdroje nadměrného hluku: letiště, doprava, průmysl, staveniště, zábavní podniky.. Nadměrný hluk: poškozuje sluchové orgány narušuje činnost nervové soustavy (soustředění, paměť, spánek) narušuje orientaci živočichů Zákony na ochranu přírody a životního prostředí v ČR Ústava ČR čl. 7: Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Listina základních práv a svobod právo občana na příznivé životní prostředí, na včasné a úplné informace o něm a povinnost občana nepoškozovat životní prostředí nad míru stanovenou zákonem Zákon o životním prostředí ( č. 17/1992 Sb.) rámcově zakotvuje zásady ochrany životního prostředí Další zákony týkající se dílčích složek životního prostředí: např. Zákon o ovzduší, Z. o vodách, Z. o lesích, Z. o ochraně ozonové vrstvy Země. 1

2 Instituce zabývající se ochranou přírody v ČR Ministerstvo životního prostředí funkce koordinační, mezinárodní spolupráce, vyhlašuje národní přírodní rezervace a památky, chráněné organismy Česká inspekce životního prostředí kontrolní orgán, má právo zastavit činnost poškozující přírodu, uděluje pokuty Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zajišťuje komplexní péči o chráněná území, mimo NP a CHKO, provádí centrální dokumentaci, výzkum ohrožených druhů Český ekologický ústav Český hydrometeorologický ústav Státní fond životního prostředí financuje některé projekty Referáty životního prostředí na okresních úřadech Stráž přírody dobrovolníci Nevládní organizace Český svaz ochránců přírody, Společnost pro trvale udržitelný rozvoj, Greenpeace, Duha, Děti Země.. OCHRANA DRUHů Přehled stupňů ohrožení podle IUCN (the International Union for Conservation of Nature) k Seznamy ohrožených druhů uvádějí Červené knihy: kriticky ohrožené druhy CR (Critically Endangered)- čelí extrémně vysokému riziku vyhynutí ve volné přírodě v blízké budoucnosti; př.: bledule jarní, tořič včelonosný, koniklec jarní, čolek velký, zmije obecná, sokol stěhovavý ohrožené druhy EN (Endangered) čelí vysokému riziku vyhynutí ve volné přírodě v blízké budoucnosti; př.: koniklec luční, kosatec trávolistý, rosnatka okrouhlolistá, škeble rybničná, skokan zelený, křepelka polní.. zranitelné druhy VU ( Vulnerable) - čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění; př. kakadu molucký, žralok bílý, lemur kata téměř ohrožený NT (Nearly Threatened) - druhy, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený; např. koala medvídkovitý, hyena čabraková, nártoun filipínský, cykas japonský málo dotčený LC (Least Concern) - druhy, u nichž jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí; např. holub domácí, ptakopysk, orel mořský vyhynulý v přírodě EW (Extinct in the Wild) - několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou; nosorožec tuponosý severní, lev berberský, tygr čínský vyhynulý EX (Endangered) - zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý; dronte mauricijský, vakovlk tasmánský IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy 2

3 Chráněná území Velkoplošná národní park NP původní, člověkem málo ovlivněné území výskyt řady vzácných druhů organismů činnost člověka je zde značně omezena 3 ochranné zóny mezinárodního významu u nás vyhlašuje Parlament ČR NP Krkonoše, Šumava, Podyjí, České Švýcarsko chráněná krajinná oblast CHKO území s přirozenými ekosystémy a chráněnými druhy organismů hospodářská činnost omezena 3 ochranné zóny vyhlašuje vláda ČR u nás 25 CHKO celková rozloha ha Maloplošná přes vyhlašuje MŽP národní přírodní rezervace NPR významné ekosystémy přísná ochrana v současné době 110 území např.: Černé a Čertovo jezero, Vývěry Punkvy, Mohelenská hadcová step, SOOS, Lednické rybníky, Boubínský prales národní přírodní památka NPP přírodní útvar menší rozlohy cílem zachování určitých specifických přírodních objektů vysoké (národní až nadnárodní) hodnoty 112 území např.: Babiččino údolí, Kozákov, Pravčická brána, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Panská skála u Kamenického Šenova, Kaproun přírodní rezervace PR k ochraně ekosystémů význačných pro určitý region či geografickou oblast má stanoveny obdobné základní ochranné podmínky jako národní přírodní rezervace vyhlašuje ji nařízením místně příslušný krajský úřad v současné době je jich 802 nejstarší přírodní rezervace je Žofínský prales; Prachovské skály, Prokopské údolí, Meandry Lužnice, Dračice, Hadí vrch přírodní památka PP obdobou národní přírodní památky pouze regionálního významu zřizuje ji nařízením místně příslušný krajský úřad, správa chráněné krajinné oblasti, správa národního parku nebo statutární město 3

4 tato kategorie je co do počtu nejobsáhlejší je v ní chráněno 1271 území a objektů např.: Pískovna u Dračice, Rašelinné jezírko Rosička (Třešť), Jalovce u Valtínova památný strom mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí 2967 solitérních památných stromů a 796 skupin stromů s více než jedinci např.: Vejdova lípa nejmohutnější strom ČR, Veledub (Hatín), Vilémovický tis ( let) nejstarší tis střední Evropy Značení přírodních památek přírodní památka je po obvodu značena malým státním znakem České republiky a dvěma červenými pruhy na sloupech a kmenech stromů spodní pruh je zakreslen pouze na straně směrem k nechráněnému území horní pruh obíhá celý obvod kmene při vstupu na území PP jsou viditelné dva červené pruhy při jeho opuštění návštěvník vidí pouze jeden pruh. Chráněná území jiného charakteru biosférická rezervace celosvětový význam vyhlašuje UNESCO v rámci programu Člověk a biosféra zahrnuje všechny základní biomy Země u nás vyhlášeny: Krkonoše, Šumava, Křivoklátsko, Třeboňsko, Bílé Karpaty, Dolní Morava lokality světového děditství (World Heritage) výjimečná území: deštné pralesy Atsinanana-Madagaskar, Havajské sopky, Pirin v Bulharsku, Bělověžský prales v Polsku, Yosemite v USA, NP Everglades - vyškrtnut lokality chráněné Ramsarskou konvencí mezinárodní úmluva na ochranu a trvalou udržitelnost mokřadů chráněné mokřady mezinárodního významu: např. u nás Šumavská rašeliniště, Krkonošská rašeliniště, Třeboňská rašeliniště, Třeboňské rybníky, Litovelské Pomoraví, Mokřady dolního Podyjí Camaraque ve Francii, Fuente de Piedra ve Španělsku, Sjauna ve Švédsku... Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy EU je určena k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť na území Evropské unie záměrem je ochrana biologické rozmanitosti jednotlivá území jsou navrhována podle přesně stanovených kritérií v ČR pod ochranu Natury 2000 spadá 61 typů přírodních stanovišť, 55 druhů živočichů, 40 druhů rostlin a 65 druhů ptáků za její přípravu zodpovídá MŽP soustava Natura 2000 je vytvářena dvěma typy území: Ptačí oblast PO Evropsky významná lokalita EVL (zvonek český, bobr evropský ) 4

5 Instituce zabývající se ochranou přírody ve světě OSN UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization vzdělávání, konference vytváří Seznamy světového dědictví v souvislosti s programem MaB ( psáno i jako M&B - Man &/and Biosphere), Člověk a biosféra, vyhlašuje biosférické rezervace Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) Světový svaz ochrany přírody světová centrála stará se hlavně o územní ochranu členem je 500 organizací ze 111 států Světový fond pro ochranu přírody (WWF) World Wide Fund for Nature (Celosvětový fond pro přírodu) nejstarší mezinárodní organizace stará se hlavně o druhovou ochranu financuje projekty Program Spojených národů v oblasti životního prostředí (UNEP) zřízen Valným shromážděním OSN vydává zprávy o stavu životního prostředí zajišťuje řešení nejnaléhavějších problémů Europarc - Evropská federace pro národní parky Světové programy, konference a úmluvy Světová strategie ochrany přírody prosazuje udržení základních ekologických principů Světová charta na ochranu přírody dokument Valného shromáždění OSN Člověk a biosféra program UNESCO na ekologickou výchovu a vzdělávání Úmluva o mokřadech mezinárodního významu = Ramsarská Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými volně žijícími druhy fauny a flóry (CITES) Montrealský protokol - o ochraně ozonosféry Agenda 21 dokument Konference OSN v Rio de Janeiru v r úkoly pro 21 století: změna životního stylu, boj s chudobou, ochrana a podpora lidského zdraví, boj proti odlesňování, ochrana atmosféry, ochrana a obhospodařování přírodních zdrojů 5

6 úmluva o biodiverzitě CBD podepsána na Summitu Země v roce 1992 v Riu de Janeiro usiluje o zachování diverzity genové, druhové a ekosystémové dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS) Bernská úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť 1979, v ČR platná od roku 1998 Bonnská úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů 1981, v ČR od roku

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Vývoj lidské populace. Životní prostředí člověka.

Vývoj lidské populace. Životní prostředí člověka. ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ Vývoj lidské populace. Před 10 000 lety žilo na Zemi asi 5 milionů lidí. V období tzv. neolitické revoluce se stává z člověka zemědělec, vznikají první velké civilizace, počet lidí se

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Smlouvy a instituce na ochranu přírody

Smlouvy a instituce na ochranu přírody I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 13 Smlouvy a instituce na ochranu

Více

Biosférická rezervace Dolní Morava

Biosférická rezervace Dolní Morava Petr Čupa Biosférická rezervace Dolní Morava Celosvětová síť biosférických rezervací je pestrá mozaika jedinečných území, která jsou součástí světového přírodního a kulturního dědictví. Svou podstatou

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 01: Odpovědný přístup k životnímu a udržitelnému rozvoji Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION ÚZEMÍ S OCHRANNÝM REŽIMEM V KRAJI VYSOČINA Janáková L. Ústav Aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

příspěvků z konference

příspěvků z konference S b o r n í k příspěvků z konference na téma PODÍL ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD PŘI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTĚ Ostrava, 11. prosince 2007 OBSAH Environmentální výchova v Zoo Ostrava... 3 Šárka

Více

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná DMG ÚAP verze 3.0 2008/08 Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS Referenční příručka podrobná Královéhradecký kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Jihočeský

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A PRACOVNÍ VÝCHOVY ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA (TEXTOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UOP)

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A PRACOVNÍ VÝCHOVY ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA (TEXTOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UOP) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A PRACOVNÍ VÝCHOVY ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA (TEXTOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UOP) ING. MARCELLA ŠIMÍČKOVÁ, CSc. Ostrava Obsah: 1 Předmět

Více

KRKONOŠE/KARKONOSZE PŘESHRANIČNÍ BIOSFÉRICKÁ REZERVACE UNESCO

KRKONOŠE/KARKONOSZE PŘESHRANIČNÍ BIOSFÉRICKÁ REZERVACE UNESCO KRKONOŠE/KARKONOSZE PŘESHRANIČNÍ BIOSFÉRICKÁ REZERVACE UNESCO Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Informace o programu MAB a Biosférické rezervaci

Více

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ DHV CR spol. s r.o., duben 2008 DHV CR spol. s r.o. 2008 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Biosferické rezervace

Biosferické rezervace Biosferické rezervace Biospheres reservation of UNESCO Libuše Všetečková Bakalářská práce 2006 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta Technologická Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu bakalářské

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Květen 2015 České Budějovice pro období 2016-2025

Více

Management chráněných území v České republice

Management chráněných území v České republice 67 PETER MACKOVČIN Management chráněných území v České republice P. Mackovčin: Management of Protected Areas in the Czech Republic. Život. Prostr., Vol. 39, No. 2, 67 71, 2005. Considering the degradation

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.)

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) prosinec 2014 Pořizovatel: Obecní úřad Strážné 543 52 Strážné v zastoupení: Tomáš

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

. c,;,,\,;,,.č::~'" ..'<...«tý. Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY;

. c,;,,\,;,,.č::~' ..'<...«tý. Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY; Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY; IMISE viz EXHALACE. INSITU / EXSITU. "ill situ" znamená, že organismus žije ve svém přirozeném prostředí;

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více