VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2006/2007 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá

2 Hlavní činnost školy 1. Charakteristika školského zařízení 2. Personální údaje 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 4. Počty žáků 5. Hodnocení žáků 6. Průběh a výsledky vzdělávání 7. Údaje o mimoškolních aktivitách 8. Hospodaření školy za rok Závěr výroční zprávy 10. Přílohy : Hodnocení činnosti ŠD Zpráva o činnosti VP Přehledy o klasifikaci pouze v ředitelně

3 1. Charakteristika školského zařízení Školní rok: 2006/2007 Zpracovatel: Mgr. Bohuslava Burá 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Adresa školy Vendryně 236 IČ Bankovní spojení /0300 DIČ Telefon/fax / Adresa internetové stránky zsvendryne.cz Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Vendryně, Vendryně 500 Součásti školy školní jídelna, školní družina IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Bohuslava Burá ředitelka Mgr. Eva Byrtusová zástupce statutárního orgánu Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Zabezpečení výuky a výchovy, údržba a správa majetku,provoz školní jídelny, poskytování služeb v oblasti stravování. Provoz školní družiny, pronájem prostor ke krátkodobým pronájmům, další hospodářská činnost související s výukou. 1.2 Součásti školy součásti školy Mateřská škola - Základní škola 262 Školní družina 60 Školní jídelna MŠ - Školní jídelna ZŠ 350 kapacita

4 2. Personální údaje 2.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2005/2006 Celkový počet pedagogů se v letošním školním roce příliš nezměnil. Ve škole pracovalo celkem 20 pedagogů. Z toho učitelů prvního stupně 6, druhého stupně 10, jedna asistentka pedagoga, dvě vychovatelky a učitel katolického náboženství. počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 20 18,89 externí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2005/2006 ped. pracovníci poř. číslo pracovní zařazení, funkce kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace úvazek roků ped. Praxe 1 učitelka ano, V, M, Z 1, ředitelka ano, V, ČJ, Spec. ped. 1, zástupkyně ŘŠ ano, VCH, Zzv pro , učitelka ano, V1.st 1, učitelka ne, US, SŠ 0,77 30 ekonomická, DPS odborný výcvik 6 učitelka ano, V, F, M,výpočetní 0,55 13 technika 7 učitel ano, V, RJ, Z, D 1, učitelka ano, V, uč. 1. st. 1, učitel ano, V,teolog. fak. 0,09 5 náboženství 10 učitel ano, V, ČJ, HV 1, učitelka ano, V, uč. 1.st 1,0 9 dramatická výchova 12 učitelka ano, V, uč. 1.st 1,0 8 dramatická výchova 13 vychovatelka ano, Gymnázium, DPS - 0,7 11 vychovatelství 14 učitelka ano, V, uč. 1.st. 1, vychovatelka ano, US, vychovatelství 0, učitelka ano, V, RJ,Z 0, učitelka ne, SPŠ sklářská, 1,0 24 strojní, DPS 18 učitelka ano, V, ČJ, OV, 1,0 7 vých.por. 19 učitelka ne, stř. ped. šk. 0, asistent pedagoga ano, SPgŠ 1 20

5 V září byla přijata na dobu určitou asistentka pedagoga. Její pracovní poměr je sjednán do a v případě chválení SPC Srdce v Opavě a KÚ v Ostravě bude znovu sjednán od Pedagogický sbor je stabilizovaný. Věkové složení je vyhovující, jsou zde zastoupeny všechny věkové kategorie. 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní % školy učitel druhého stupně základní % školy učitel náboženství % vychovatel % pedagog volného času asistent pedagoga % trenér celkem % 2.4 Odborná kvalifikace a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 0 Matematika 80 Prvouka 100 Přírodověda 50 Vlastivěda 50 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 77 Praktické činnosti 80 Tělesná výchova 100 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 33,33 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100 Zeměpis 100 Dějepis 100 Občanská výchova 100

6 Rodinná výchova 20 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 80 Praktické činnosti 84 Tělesná výchova 75 Odbornou kvalifikaci splňuje z celkového počtu 20 pedagogů celkem 17 to je celkem 85%. V pedagogickém procesu však dosahují velmi dobrých výsledků. Ze 149 vyučovacích hodin týdně bylo kvalifikovaně na I.stupni odučeno 116, což je 77,85% (loni 71,63%). Na II.stupni bylo kvalifikovaně odučeno 120 hodin z celkových 146 hodin týdně, 82,2% (loni 76,8%). 2.5 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 12 9,58 externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2005/2006 ped. pracovníci poř. číslo pracovní zařazení, funkce kvalifikace, stupeň vzdělání, obor úvazek 1 hospodářka ÚSO, ekonomický 1 2 uklizečka SO, švadlena 0,63 3 školnice ZV 1,0 4 uklizečka SO 0,75 5 údržbář SO, zámečník 1 6 topič SO, zámečník 0,25 7 uklizečka SO, prodavačka 0,75 8 vedoucí šk. kuchyně SO, kuchařka 1,0 9 kuchařka SO, kuchařka 1,0 10 kuchařka SO, kuchařka 0,7 11 pracovnice provozu SO 0,7 12 pracovnice provozu SO, prodavačka 0,8 Ve škole pracovalo šest správních zaměstnanců, školnice na plný úvazek, tři uklizečky s celkovým úvazkem 2,125, topič plynové kotelny a údržbář v jedné osobě s úvazkem 1,25 a hospodářka s úvazkem 0,8. Ve školní kuchyni je zaměstnáno 5 pracovnic. Všechny splňují požadovanou kvalifikaci.

7 2.7 Trvání pracovního poměru u všech pracovníků doba trvání počet % do 5 let 3 10 do 10 let 5 16,66 do 15 let 3 10 do 20 let 7 23,33 nad 20 let celkem ,0 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 2 odchody 2 Komentář ředitele školy Při mateřské dovolené pracovaly na částečný úvazek Mgr. Rezková Eva a Mgr. Humpolcová Olga. Od do byla přijata asistentka pedagoga pro žákyni Hanu Bilkovou. Od byla přijata nová kuchařka p. Martynková Lenka. Pracovní poměr ukončila p. V. Gráfová.

8 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 3.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Kvalifikační předpoklady nesplňují 2 pedagogičtí pracovníci. Všichni však byli poslední školní inspekci hodnoceni velmi dobře. Všichni byli upozorněni na nutnost doplnění vzdělání. 3.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky Pracovník c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol F1 Mgr. Bohuslava Burá e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Mgr. I. Kukutschová, Mgr. S. Lačiková - AJ 3.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické Mgr. Bohuslava Burá pracovníky F 2 b) Studium pro výchovné poradce Mgr. Jolana Rucká c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a Mgr. Alena Bazgierová následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených 3.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Pedagogika a psychologie 5 tvorba ŠVP,sborovna,Řešme s dětmi problémy Sociálně patologické jevy 0 Školní jídelna 1 Informační a 1 Tabulky a výpočty v MS EXCEL komunikační technologie Český jazyk 2 Motivace, tvořivý přístup a hra ve slohu, Čtení klíč k úspěchu Cizí jazyk 4 Angličtina pro školáky, Anglická gramatika

9 hrou, rozvíjení dovedností v AJ Matematika 6 Čísla známá a neznámá, rozvoj prostorové představivosti, ICT ve výuce M, Práce v programu CABRI Prvouka 5 Velikonoce, Stromy, les hrya a náměty pro výuku Přírodověda 1 Stromy, les hry a náměty pro výuku Vlastivěda - Chemie 0 Fyzika 2 Humor a vtip při výuce F, Jednoduché pokusy z F Přírodopis 2 Stromy, les hry a náměty pro výuku,evvo v MSk. Zeměpis 4 Seminář učitelů geografie, Internet ve výuce Z Dějepis - Občanská výchova 2 prevence soc. pat. jevů, Behaviorální management třídy Rodinná výchova - Hudební výchova 0 Výtvarná výchova 3 Nové Velikonoce Praktické činnosti - Tělesná výchova 3 Tv nejen v tělocvičně, Hrajeme si pohybem, instruktor školního lyžování Ekonomika 2 Školní matrika Školní družina 2 ŠVP pro školní družiny, setkání vychovatlek 3.5 Celkový přehled DVPP ve školním roce 2005/2006 počet kurzů, seminářů počet zúčastněných finanční náklady celkem 2004/ ,-Kč celkem 2005/ ,-Kč celkem 2006/ ,-Kč Komentář ředitele školy: Vzdělávání pedagogů v tomto školním roce bylo zaměřeno především k získávání nových poznatků potřebných k tvorbě a především zavádění ŠVP. Absolvovali prožitkový kurz zaměřený na projektové vyučování a tvorbu projektů.

10 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ano 1.B ano 2.A A A A A A A A celkem Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2006/2007 šk. rok zapsaní žáci žádost o odklad nástup po odkladu celkem nastoupilo 2005/ / Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník / / Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 2 čtyřleté gymnázium 0 střední odborná škola 16 střední odborné učiliště 7 konzervatoř 0 Komentář ředitele školy Na víceleté gymnázium byly podány 4 přihlášky, přijati byli 2 uchazeči. Z důvodu stěhování opustili školu 3 žáci a jedna žákyně přestoupila na ZŠ křesťanskou.

11 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída počet žáků celkem prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli hodnoceno slovně 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A B tř tř ano ano 4.tř tř tř tř tř tř celkem V tomto školním roce došlo k celkovému zlepšení prospěchu žáků. Svědčí o tom nejen lepší průměrná známka v pololetí a na konci školního roku, ale především skutečnost, že ani jeden žák nepropadl a nemusí tedy vykonávat opravné zkoušky. Průměrná známka za I.pololetí na I.stupni byla 1,145 na II.stupni 1,587 ve II.pololetí byla známka na I.stupni 1,16 a na II.stupni 1,631. Ve druhém pololetí tedy došlo k mírnému zhoršení studijních výsledků. Nejlepší průměrná známka na I.stupni v I. i II. pololetí byla z předmětu vlastivěda a z výtvarné, hudební, pracovní a tělesné výchovy. Nejhorší známka byla v předmětu český jazyk. Na druhém stupni byl nejlepší průměr ve výchovných předmětech a v naukových předmětech to bylo v zeměpise (1,968) a také přírodopisu (1,804). Naopak nejslabších výsledků bylo dosaženo v českém jazyce (2,264) a anglickém jazyce (2,234). Na I.stupni byly jako prospěchově nejlepší vyhodnoceny obě první třídy, jejich průměrná známka byla 1,0. Na II. stupni dosáhla nejlepšího výsledku šestá třída a nejhorší prospěch měli žáci v deváté třídě. Jejich výsledky však byly lepší než v minulém školním roce. 5.2 Celkové hodnocení žáků -chování třída velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A B tř tř tř tř tř tř tř tř celkem

12 5.3 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol. 1.A B tř tř tř tř tř tř tř tř celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky 2. pololetí třída napomenutí třídního důtka třídního učitele důtka ředitele školy učitele 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol 1.A B tř tř tř tř tř tř tř tř celkem Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti opravné zkoušky hodnocení 1.A B tř tř tř tř tř tř tř tř. 0 0 celkem Opakování ročníku

13 třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák pokračuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.A B tř tř tř tř tř tř tř tř celkem Počet omluvených / neomluvených hodin 1.pololetí třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A , B , tř , tř , tř tř , tř , tř , tř , tř , celkem , Počet omluvených / neomluvených hodin 2.pololetí třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A , B , tř , tř , tř , tř , tř , tř , tř , ,86 9.tř , celkem , ,86

14 Komentář ředitele školy: Absence: Opět došlo k výraznému zhoršení školní docházky ve druhém pololetí. Na prvním stupni bylo toto zhoršení způsobeno několika jedinci s dlouhodobým onemocněním. Na druhém stupni je nejvyšší nárůst absence v deváté třídě. Zde se projevilo přijetí žáků do učebních oborů a do škol a především velká benevolence rodičů, kteří omlouvali své děti. Velkým úspěchem je snížení neomluvené absence oproti minulému školnímu roku. Neomluvenou absenci má v letošním školním roce opět žák, který za ni byl již v minulosti trestán. O absenci byl informován odbor sociální péče, který má nad rodinou dohled Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení 2 skupinová int. ano zdravotní znevýhodnění sociální znevýhodnění 5.11 Žáci integrovaní ve třídách druh postižení ročník počet žáků sluchové zrakové 2. 1 s vadami řeči tělesné kombinované 3. 1 s vývojovými poruchami učení Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ano částečně ne ano ano ano ano ano ano ano

15 působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ano ano ano

16 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 22 Zástupce ředitele školy 16 Ostatní pracovníci 5 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti V termínu 22.až 24. května 2007 byla provedena ČŠI Frýdek-Místek. Předmětem inspekční činnosti bylo posouzení údajů zapisovaných do rejstříku škol a školských zařízení podle ustanovení 144 odst.1 písm. b) až d), g) a i) a ustanovení 149 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění a dodržování nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole, školní družině a stravovaných ve školní jídelně ve smyslu ustanovení 144 odst.1 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Státní kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování školských služeb v zařízení školního stravování. Závěry inspekce 1. Posouzení vybraných náležitostí dokumentu osvědčujícího vznik školy, aktuální stav. Nebyly zjištěny rozdíly s aktuálním stavem. 2. Posouzení dodržování vybraných ustanovení zákona č.561/2004 Sb., v platném znění byly úplné. 3. Posouzení dodržení kapacity základní školy k 30. září 2006, školní jídelny a školní družiny k 31.říjnu Nejvyšší povolený počet žáků ve škole a stravovaných byl dodržen. 4. Posouzení dokumentace školy. Škola vedla dokumentaci k evidenci žáků v souladu s ustanovením 28 odst. 1.písm.b) zákona č. 561/2004 Sb. 5. Kontrola výživových norem bylo zjištěno porušení ustanovení 1 odst. 2 ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., tím, že nebyly dodrženy výživové normy u brambor a luštěnin. 6. Kontrola stanovení finančních limitů na nákup potravin nebylo zjištěno porušení. 7. Kontrola podmínek pro poskytování školního stravování. Škola stanovila podmínky pro zajištění stravovacích služeb. 8. Kontrola zajištění školního stravování mezi právnickou osobou a provozovatelem stravovacích služeb. Škola jako provozovatel stravovacích služeb zajišťovala stravování pro ZŠ s polským jazykem vyučovacím. Nebylo zjištěno porušení. 9. Kontrola rozsahu poskytovaných stravovacích služeb. Škola připravovala jedno hlavní jídlo oběd bez možnosti výběru. 10. Kontrola provozování doplňkové činnosti. Nebylo zjištěno porušení. 11. Kontrola vedení účetních dokladů souvisejících s činností školní jídelny. Nebylo zjištěno porušení. Hospitační činnost

17 Z hospitační činnosti ředitelky a zástupkyně vyplývá, že personální podmínky umožňují zajištění požadované kvality výuky i přesto, že 3 vyučující nesplňují požadovanou kvalifikaci. Z jednotlivých hospitací byl vypracován materiál pro učitele i vedení školy, ve kterém byly vytýčeny zjištěné klady a nedostatky. Na tomto základu pak byly stanoveny oblasti na které je nutno se více soustředit a kterým bude věnována větší pozornost. Škola se zapojila do projektu Mapa školy který dotazníkovou formou zjišťoval spokojenost rodičů se školou, názory žáků, rodičů i učitelů na školu. Výsledky tohoto projektu jsou na webových stránkách školy.

18 7. Mimoškolní aktivity akce školy 7.1 Přehled nejdůležitějších aktivit název akce školní kolo okresní kolo krajské kolo ústřední kolo Ze školy na hory - Studeničné 29 Přespolní běh 20 2 Slavnostní otevření šk. hřiště 12 Atletický čtyřboj 10 Okrasná zahrada 26 Návštěva knihovny 111 Běh Kanadou 3 Velké šelmy v Beskydech 20 Koncert bicí nástroje 90 Exkurze do TŽ 32 Astronomická olympiáda Přebor ZŠ v plavání 9 Florbal Vánoční laťka Najdi co neznáš ICT 26 Liga kopané 18 Návštěva ÚP 22 Lyžařský výcvik 25 Soutěž Sudoku 24 5 Koncert P. Nováka 61 Konverzační soutěž v AJ 9 Zlatý Sólokapr 13 Zeměpisná olympiáda 14 3 Vybíjená Beseda se starostou 30 Pískání pro zdraví 9 Orientační běh 17 Coca-cola cup 10 Minikopaná 24 7 Matematika hrou 16 6 Exkurze Dukovany 73 Prožitkový program 193 Exkurze Archeopark 30 Besip 4 Archimediáda 4 2 Cykloturistický výlet 14 Pohár rozhlasu 5 Turnaj v kopané Goleszov 8 Chemická ol Matematický klokan 124

19 Recitační soutež 45 4 Pěvecké soutěže 26 2 Olympiáda v ČJ 12 Kromě těchto aktivit navštívili všichni žáci prvního i druhého stupně Divadlo loutek v Ostravě jedno hudební představení v KD Trisia v Třinci. Žáci 8. a 9. třídy také multikino v Ostravě. V průběhu celého školního roku pobesedovali se zástupci obce na obecním úřadě, besed s přírodopisnou tématikou, žáci I.stupně besedovali s ilustrátorem dětské literatury, v rámci prevence se zúčastnili besed na téma protidrogové prevence s pracovníky Centra nové naděje a žáci 8.a 9. třídy se speciálním pedagogem vězešké služby v Karviné. V květnu proběhly ve škole 80. výročí založení školy. Trvaly celý představení. Pro rodiče byla otevřena školní budova, která zvala nejen k prohlídce starých i nových prostor, ale především k návštěvě netradičních pracovních dílen, ve kterých mohli rodiče se svými dětmi tvořit malá výtvarná dílka. Celé oslavy byly ukončeny slavnostním setkáním bývalých a současných učitelů. Z kulturně společenských akcí škola zorganizovala pro děti drakiádu, mikulášské odpoledne, vánoční večer u stromečku, karneval pro žáky I.stupně, vystoupení žáků všech ročníků na dětských radovánkách. Zúčastnili se také divadelního představení ZŠ Bystřice. Děvčata II. stupně připravila kulturní vystoupení na školním plese. Učitelé a žáci I. stupně připravili ve svých třídách oslavu Dne matek. V průběhu školního roku pracovaly ve školy úspěšně kroužky kopané, florbalu, výtvarný keramický, dramatický, hry na flétnu. Do práce v těchto kroužcích bylo zapojeno více než 100 dětí celé školy. Žáci 4. a 5. třídy byli na týdenním pobytu ve škole v přírodě v Čeladné. Všichni žáci školy se zapojili do sběrové soutěže Pan Popela. Od ledna 2007 do poloviny června 2007 nasbírali celkem kg papíru v celkové hodnotě Kč. Z peněz byly nakoupeny pomůcky do TV, školní knihovny, VV a Pč. Žáci se také rozhodli, že v rámci projektu Adopce na dálku přispějí na vzdělání Rodolpha Missimahou Ayelo z Beninu. 7.2 Přehled školních výletů 1.A - ZOO Ostrava 1.B - ZOO Ostrava 2.r. - Girová turistický výlet 3.r. - Kozinec turistický výlet 4.r. - Zbrašovské aragonitové jeskyně 5.r. - Sklárny Valašské Meziříčí 6.r.- Lysá hora turistický výlet 7.r. - Helfštýn 8.r.- Praha třídenní poznávací zájezd 9.r.- Nošovice

20 8. Hospodaření školy za rok Přehled příjmů a výdajů za rok 2006 Příjmy hlavní činnost vedlejší činnost dotace KÚ ,- - příspěvek zřizovatele na provoz ,- - jiné ( dary, dotace, cizí zdroje) ,27, ,- celkem ,27, ,- Výdaje hlavní činnost vedlejší činnost mzdové + sociální , ,- spotřeba materiálu ,69, ,93,- energie ,50,- - opravy a údržba ,- - cestovné ,- - ostatní služby ,30, ,- odpisy ,50,- - jiné ostatní náklady ,- - celkem ,99, ,93,- V jiných příjmech hlavní činnosti je zahrnuto stravné, aktivace vnitroorganizačních služeb, úroky a čerpání rezervního fondu. Celkové výdaje nezahrnují investice ve výši ,- ( ,- OÚ, ,- a sponzorský dar TŽ - nejsou zahrnuty ani v příjmech, ani ve výdajích), jsou účtovány na majetkovém účtu 022, do nákladů se promítnou až formou odpisů. 8.2 Hospodářský výsledek hlavní činnost vedlejší činnost hospodářský výsledek ,28, ,07,- celkem HV za celou ,35,- - organizaci 8.3 Přehled finančních fondů k Fond odměn ,89,- Fond kulturních a sociálních potřeb ,05,- Fond investic ,23,- Fond rezervní ,02,- 8.4 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Fond odměn ,-

21 Fond rezervní ,35,- celkem ,35 9. Závěr výroční zprávy Školní rok 2006/2007 byl významný z několika hledisek. Práci pedagogického kolektivu lze hodnotit velmi kladně. Svědčí o tom nejen přijetí všech uchazečů ke studiu na střední školy, ale také příprava a průběh oslav 80. výročí založení školy, které jsme oslavili v květnu. Týden oslav kladně hodnotili žáci, jejich rodiče, návštěvníci školy i samotní učitelé. Kolektiv pedagogů je stabilní. V září byla přijata asistentka pedagoga. Problémem zůstává nedostatek kvalifikovaných učitelů cizích jazyků a také tělesné výchovy a výtvarné výchovy. Z tohoto důvodu zahájily učitelky 1. stupně kurz AJ MEJA a od září 2007 začne studovat Mgr. J. Rucká AJ na pedagogické fakultě v Ostravě. Celoročním úkolem všech pedagogů byla příprava školního vzdělávacího programu, podle kterého začneme vyučovat od Na jeho tvorbě se podíleli všichni pedagogové, práce však není ještě ukončena. Počítá se s dalšími úpravami v průběhu jeho užívání. Neuskutečnila se slibovaná rekonstrukce staré budovy školy a tělocvičny, byla přesunuta na neurčito. Z tohoto důvodu byla vybudována nová školní cvičná kuchyň pro žáky v prostorách nástavby. Původně bylo její vytvoření plánováno při rekonstrukci ve sklepních prostorách. Celkové náklady na stavební úpravy a nákup vybavení dosáhly ,- z toho příspěvek OÚ Vendryně byl ,-. Zbývající částka byla uhrazena ze sponzorských darů a provozních nákladů školy. V odborné učebně fyziky, chemie byly namontovány rolety, které velmi přispěly ke zlepšení hygienických podmínek v učebně. Zatemnění v počítačové učebně si vyžádá náklady vyšší než ,-, proto s ním bude nutno počítat v rozpočtu v roce Pro zkvalitnění výuky a mimoškolní činnosti žáků byl zakoupen hrnčířský kruh a 3 mikropočítače do počítačové učebny. Tím byla vybavena počítačová učebna na maximální počet uživatelských stanic. Žáci se opět účastnili mnoha soutěží a olympiád. Stává se již tradicí, že uspějí v chemické olympiádě. Postup a umístění v krajském kole je toho dokladem. Podařilo se snížit velkou neomluvenou absenci z loňského roku. Přispělo k tomu nejen jednání a řešení tohoto problému s Policií ČR, ale také dobrá práce všech pedagogů. Žáci měli možnost navštěvovat bohatou škálu kroužků, které vedli učitelé ve svém volném čase. Celkově lze hodnotit školní rok 2005/2006 jako úspěšný. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na poradě pracovníků školy:

22 Podpis ředitele a razítko školy: S výroční zprávou byli seznámeni: - školská rada - OÚ Vendryně 10. Přílohy - rodiče Hodnocení činnosti školní družiny šk. rok 2006/2007 Zájem dětí o pobyt ve ŠD rok od roku stoupá. Počet přihlášených dětí na začátku školního roku překročil povolený limit 60 dětí, proto ŠD mohli navštěvovat jen žáci prvních až třetích tříd. V průběhu roku se odhlásilo 7 žáků, avšak jejich místa byla ihned obsazena dalšími zájemci. Vzrostl také počet žáků, navštěvujících ranní družinu v průměru asi 25 žáků denně.v odpolední družině se denně vystřídalo kolem 50 žáků, někdy při hromadných školních akcích i více. Hlavním cílem práce ve ŠD bylo vést žáky k takovým formám činnosti, které přispívají k odstranění únavy z vyučování, k aktivnímu odpočinku a hlavně k rozvoji tvůrčích individuálních schopností dětí. Jednotlivé zájmové a rekreační činnosti i výchovně vzdělávací činnost byly zakotveny v celoročním plánu práce a konkrétně uváděné v týdenních plánech na nástěnce. Všechny hlavní úkoly se nám podařilo průběžně plnit, děti pobývaly v družině rády, často se jim ani nechtělo odcházet domů. Podílely se na výzdobě prostor ŠD, rády chodily na vycházky, do tělocvičny. Některé ( ta starší) se podílely také na přípravě oslav 80. výročí školy tím, že pomáhaly při vystřihování motivů na výzdobu oken celé školy. Nejvíce M. Bielanová (4. třída) a M. Kullová (3.tř.). Nejoblíbenější činností byly pohybové a sportovní hry na hřišti, koloběžky, kolečkové brusle, florball. Všechny činnosti jsme se snažili přizpůsobovat momentálním zájmům a náladám dětí i počasí. Kamínkem úrazu však zůstává chování některých dětí ( sklon k ubližování, posmívání, afektované reagování v určitých situacích, podvádění, lhaní a další. V této oblasti nás čeká v dalších letech hodně práce na sobě. Pokud jde o materiální vybavení, tak musíme konstatovat, že jsme měli dostatek materiálů ke všem činnostem i přiměřené sportovní vybavení. Mrzí nás však, že jsme nemohli dokončit původně plánované zařízení nábytkem, žebřinami, kuchyňským koutem atd. Věříme, že se v příštím školním roce podaří uskutečnit dovybavení ŠD potřebným nábytkem a pracovními pomůckami.

23 Evženie Opluštilová, vychovatelk ŠD Hodnocení práce v oblasti VP ve šk. r. 2006/2007 V průběhu školního roku se uskutečnilo několikero akcí. Žáci 6. třídy absolvovali seznamovací pobyt na horách. Žáci 8. třídy prezentaci Láska ano, děti ještě ne. Ve všech třídách na 2. stupni proběhly besedy vedené Poradnou pro ženy a dívky zaměřené na období dospívání. Všechny třídy prvního i druhého stupně postupně prošly prožitkovou terapií, kterou organizovalo obč. sdružení Caravana. Poslední akcí byla beseda směřující k prevenci kriminality. V oblasti kariérového poradenství proběhlo na podzim pro rodiče žáků 9. třídy setkání se zástupci vybraných středních škol. Žáci 8. tř. byli na IPS ÚP v Třinci, kde měli hodiny zaměřené na volbu povolání. V květnu se celá 8. tř. zúčastnila exkurze do TŽ, do ocelárny a vybraní žáci 8. tř. pak ještě absolvovali exkurzi do strojíren TŽ. V tomto školním roce opouští školu 23 žáků 9. třídy (pouze 2 žáci se dostali na SŠ až v druhém kole výběrového řízení) a 2 žáci 7. tř. odcházejí na Gymnázium do Třince. Škola projednávala 4 vážnější kázeňské problémy, kdy se na výchovných komisích řešily nejvíce problémy ubližování mezi spolužáky a nevhodné chování, déle pak podvádění a krádež. V letošním školním roce jsme měli v evidenci 2 osoby se zdravotním postižením, 3 žáky s diagnózou VPU. Všem byl vypracován IVP. 4 žáci docházeli na hodiny individuální nápravy a ve 3. třídě pracovala asistentka pedagoga. Ve škole začal fungovat Školní parlament. Výchovný poradce absolvoval cyklus tří seminářů Realizace práv dítě v multikulturní společnosti, přednášku z Pozitivní psychologie a Behaviorálního řízení třídy a dokončí své specializační studium VP na UP v Olomouci Mgr. Jolana Rucká, VP

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2005/2006 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 Pedagogická rada schválila: 6. 10. 2015 Školská rada schválila: 8. 10. 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Marcela Hudková, Stanislava Dundová Iva Jónová účetní organizace

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jiřina Janovská, řed.školy V Karlštejně, dne 15.9.2013 Obsah: Charakteristika školy..3 Plnění učebních plánů a učebních osnov.... 4

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Název školy dle ZL: Základní škola Havířov Ţivotice Zelená2, okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Výroční zpráva o činnosti školy Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Obsah * Základní údaje * Charakterístika školy a kopie zařazení školy do sítě *Přehled o žácích a výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21) OBSAH 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 29.8.2008 2 OBSAH: 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy. Velehrad

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy. Velehrad Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velehrad od září 2014 do června 2015 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 161/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2014 2015 1 Zprávu zpracoval: Miroslav Šimek Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2015 Zpráva byla předána : Městskému úřadu odb. školství Humpolec Obecnímu úřadu

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY za školní rok 2014-2015 /dle 7 v.č. 15/2005, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví obsah a zpracování výročních zpráv o činnosti školy/ 31. srpna 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Projednáno na pedagogické radě 7. 10. 2014 Schváleno školskou radou 7. 10. 2014 V Kojetíně 7. 10. 2014 Telefon 581762036 IČO 61985571 Mgr. Pavlíček

Více