ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012"

Transkript

1 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka Dolní Rožínka Z01ŘPsp2201 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012

2 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012 Zpracoval: Kontroloval: Schválil: Ing. Jiří Váša (Úvod, kap. 1, 2, závěr) vedoucí referátu ekologické legislativy, vodohospodář Ing. Bc. Lenka Tomanová (kap. 1, 2) technický pracovník monitoring Zdeněk Toman (kap. 3, 4) technický pracovník V ovzduší, odpady Mgr. Roman Špatka (kap. 5) technický pracovník V ekolog Ing. Jaromír Chocholáč (kap. 6, závěr) vedoucí oddělení ekologie RNDr. Petr Navrátil (kap. 7) vedoucí oddělení sanací Ing. Jiří Jež náměstek ředitele o. z. pro ekologii a sanační práce Ing. Pavel Koscielniak ředitel odštěpného závodu GEAM Datum: Výtisk číslo: 1 Stránka 2 celkem 113

3 OBSAH ÚVOD NAKLÁDÁNÍ S VODAMI Pitná voda Externí zdroje Oblast Dolní Rožínka, Hodonín Čistírna důlních vod OlšíDrahonín Čistírna důlních vod Licoměřice Čistírna důlních vod Pucov Čistírna důlních vod Oslavany Vlastní zdroje Čistírna důlních vod Běstvina Areál Zlaté Hory Provozní voda Provozní voda na závodě R I Provozní voda na dekontaminační stanici R Provozní voda na závodě Chemická úpravna Provozní voda pro odkaliště K II Provozní voda na oplach komunikací na lokalitě Rožná Provozní voda na ČDV OlšíDrahonín Provozní voda na ČDV Licoměřice Provozní voda na ČDV Pucov Provozní voda na ČDV Oslavany Provozní voda na ČDV Běstvina Provozní voda na ČDV Zlaté Hory Odpadní voda ČOV u ČDV OlšíDrahonín, profil č Čištění odpadních vod parkoviště střediska dopravy, profil č Čistírna odpadních vod areál ZCHÚ, profil č ČOV u ČDV Běstvina, profil BĚS ČOV Čistírna odpadních vod areál Zlaté Hory, profil ZH ČOV Důlní voda Dekontaminační stanice R1, profil č Dekontaminační stanice Bukov, profil č Čistírna důlních vod OlšíDrahonín, profil č Důlní vody z lokality SlavkovicePetrovice, profil SLAHVP Čistírna důlních vod Licoměřice, profil LICHVP Čistírna důlních vod Pucov, profil PUCHVP Čistírna důlních vod Oslavany, profil OSLHVP Čistírna důlních vod Běstvina, profil BĚSHVP Čistírna důlních vod Zlaté Hory, profil ZHHVP Důlní vody ze štoly Mír na Zlatých Horách, ZHMÍR Odkaliště a laguny Čistírna vod aktivní kanalizace (ČVAK) areál ZCHÚ, profil č Čistírna odkalištních vod (ČKV) na ZCHÚ, profil č Odkalištní a drenážní vody Provedené práce Poplatky za vypuštěné odpadní vody v roce Monitoring okolí povrchové vody Přehled činností na úseku nakládání s vodami Realizované akce a opatření Kontroly Uložené pokuty Shrnutí Stránka 3 celkem 113

4 2 HYDROGEOLOGIE Charakteristika hydrogeologických a hydrologických poměrů Ložisko Rožná Ložisko Rožná odkaliště KI Ložisko Rožná odkaliště KII Ložisko Olší Drahonín Ložisko Jasenice Pucov Ložisko Licoměřice Ložisko Zlaté Hory pod odkalištěm O Monitorovací systémy Monitoring podzemních vod Monitoring povrchových vod Výsledky monitoringu Podzemní vody Povrchové vody Shrnutí OVZDUŠÍ Emise z tepelných zdrojů Spalovací zdroje Plnění emisních limitů Emise a poplatky ze spalovacích zdrojů Emise z technologických zdrojů Technologické zdroje Mlýnice ZCHÚ (velký zdroj) Výduchy hlavní výroby ZCHÚ (střední zdroj) Absorbce a desorbce čpavku z odpařovací stanice ZCHÚ (střední zdroj) Sušárna uranového koncentrátu (střední zdroj) Povrchová úprava tryskáním tryskač (střední zdroj) Technologické čistírny odpadních vod (střední zdroj) Drtírna uranové rudy na závodě RI (střední zdroj) Technologie zpracování dřeva na závodě RI (střední zdroj) Skládka TKO Bukov (střední zdroj) Odkaliště, odvaly Emise a poplatky z technologických zdrojů Imise Prašný spad Prašnost Radionuklidy Radon, dávkový příkon záření gama, objemová aktivita alfa areál, okolí Dávkový příkon záření gama přepravní trasa rudy Měření hluku Přehled činnosti na úseku ochrany ovzduší Realizované akce a opatření Kontroly Uložené pokuty Náhrada škod způsobených exhalacemi Shrnutí KONTAMINACE MÍST A BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU Kontaminace půdy Kontaminace biologického materiálu Strana 4, celkem 113

5 4.3 Shrnutí ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Produkce a nakládání s odpady Provozovny Produkce odpadů Zařízení a sklady nebezpečných odpadů Náklady a výnosy Přehled činnosti na úseku odpadového hospodářství Podnikání v oblasti nakládání s odpady Realizované akce a opatření Kontroly Uložené pokuty Skládka nebezpečných odpadů v Pozďátkách Shrnutí NAKLÁDÁNÍ S TĚŽEBNÍM ODPADEM Úložná místa Odvaly Odkaliště Těžební odpad a materiály související s hornickou činností Odvaly Odkaliště Shrnutí SANACE A REKULTIVACE ZÁVĚR Strana 5, celkem 113

6 ÚVOD Zpracování této zprávy vyplývá z řídicího postupu SMO ŘPsp2201 Monitoring životního a pracovního prostředí. Zpráva obsahuje výsledky monitoringu složek životního prostředí v oblastech působnosti odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka za rok 2012, včetně vyhodnocení shody s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími správních úřadů. Kromě výsledků monitoringu jsou ve zprávě uvedeny i jiné významné skutečnosti týkající se životního prostředí, např. spotřeba pitné vody na o. z. GEAM, spotřeba provozní vody na jednotlivých čistírnách a dekontaminačních stanicích, bilance průsakových vod z odvalů a vod v odkalištích, přehled odvalů a odkališť, investiční záměry apod. Strana 6, celkem 113

7 1 NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 1.1 Pitná voda Externí zdroje Oblast Dolní Rožínka, Hodonín Všechny závody a provozy v oblasti Dolní Rožínky jsou zásobovány pitnou vodou z veřejného vodovodu. Dodavatelem je VAS a. s. Brno, divize Žďár nad Sázavou, pracoviště Hodonín sídlí v pronajatých prostorech, spotřeba pitné vody je účtována pronajímatelem objektu. Tabulka č. 1 1 Přehled odebraných objemů pitné vody v roce 2012 dle závodů a provozů: Závod (provoz) [m 3 ] Závod RI Závod CHÚ Ředitelství o. z Celkem o. z. GEAM Na závodě CHÚ bylo odebráno z celkového množství pitné vody m 3 subjekty, které jsou zde v pronájmu. cizími Čistírna důlních vod OlšíDrahonín ČDV OlšíDrahonín je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu. Dodavatelem je VAS a. s. Brno, divize Žďár nad Sázavou. V roce 2012 bylo na této ČDV odebráno celkem 155 m 3 pitné vody, z toho bylo 114 m 3 použito pro sociální zařízení a 41 m 3 bylo použito jako provozní voda (viz. kapitola 1.2.6) Čistírna důlních vod Licoměřice ČDV Licoměřice je napojena na veřejný vodovod. Ten je v majetku VAK a. s. Heřmanův Městec. V roce 2012 byla na čistírně důlních vod spotřeba 61 m 3 pitné vody Čistírna důlních vod Pucov ČDV Pucov je zásobována pitnou vodou z vodovodu, který je v majetku obce Jasenice. V roce 2012 bylo z obecního vodovodu odebráno na ČDV Pucov 42 m 3 pitné vody Čistírna důlních vod Oslavany ČDV Oslavany je napojena na veřejný vodovod, který je v majetku VAS a. s. Brno, divize Brno venkov. V roce 2012 byla na čistírně důlních vod spotřeba 639 m 3 pitné vody. Strana 7, celkem 113

8 1.1.2 Vlastní zdroje Čistírna důlních vod Běstvina Voda pro sociální účely na ČDV Běstvina je čerpána z vlastního místního zdroje na základě rozhodnutí OkÚRŽP Chrudim č.j. ŽP/744/02/Hr852 ze dne V roce 2012 bylo na ČDV spotřebováno 64 m 3 této vody. Voda z uvedeného zdroje nesplňuje veškeré parametry vody pitné, proto je pro obsluhu ČDV dodávána balená pitná voda Areál Zlaté Hory Areál Zlaté Hory je zásobován pitnou vodou z vlastního zdroje a to z podzemního vrtu 2045, jenž se nachází v katastrálním území Heřmanovice. Odběr podzemní vody je povolen rozhodnutím MěÚ OŽP Krnov č.j. Mukrn/ /ZP/OH/Ko/2 ze dne s platností do V roce 2012 bylo celkem vyčerpáno m 3 podzemní vody. Z toho bylo spotřebováno pro sociální účely 736 m 3 vody. Do technologie cizího subjektu, který sídlí v areálu, bylo dodáno m 3 vody a ztráty za rok 2012 činily v důsledku poruch na trubních řádech m 3 vody. Celkové poplatky za odběr podzemní vody v roce 2012 činily Kč. ČDV není napojena na zdroj pitné vody. Pitná voda je pracovníkům obsluhy dodávána v plastových nádobách. 1.2 Provozní voda Provozní voda na závodě R I Jako provozní voda na závodě RI je používána dekontaminovaná důlní voda z dekontaminační stanice R1. V areálu RI je tato voda používána např. na chlazení kompresorů, zkrápění povrchu areálu a mytí vozidel. V roce 2012 bylo v areálu RI použito m 3 dekontaminované vody čerpané z DS R Provozní voda na dekontaminační stanici R1 Část dekontaminované vody na DS R1 je používaná v technologii DS k přípravě roztoku BaCl 2. Objemy těchto vod nejsou na DS R1 sledovány Provozní voda na závodě Chemická úpravna Na závodě Chemická úpravna je ve výrobě k ředění, přípravě technologických roztoků a oplachům podlah objektů hlavní výroby používána surová důlní voda z ložiska Rožná. V roce 2012 bylo na CHÚ přečerpáno m 3 surové důlní vody Provozní voda pro odkaliště K II Na odkališti K II se v roce 2012 nemanipulovalo se sanačním materiálem. Byla zde využívána pouze pitná voda ze společnosti TELETNÍK pro sociální potřeby obsluhy odkaliště. V roce 2012 bylo spotřebováno 24 m 3 pitné vody Provozní voda na oplach komunikací na lokalitě Rožná Na zkrápění a oplach komunikací ve vlastnictví o. z. GEAM na lokalitě Rožná je využívána povrchová voda z rybníka Martínek, který je také majetkem odštěpného závodu. Odběr povrchové vody je povolen rozhodnutím MěÚ Bystřice nad Pernštejnem č.j. OŽP/20543/2007/Kl ze dne s dobou platnosti do V roce 2012 bylo z rybníka Martínek pro uvedené účely odebráno Strana 8, celkem 113

9 3 168 m 3 povrchových vod. Toto množství odebrané povrchové vody není zpoplatněno Provozní voda na ČDV OlšíDrahonín K přípravě roztoku chloridu barnatého se na čistírně důlních vod používá pitná voda. Důlní vodu není vhodné používat pro vysoký obsah síranů (vznikající sraženina síranu barnatého na dně zásobní nádrže způsobuje ucpávání dávkovacího potrubí). V roce 2012 byla spotřeba této vody 41 m Provozní voda na ČDV Licoměřice K přípravě vápenného mléka, roztoku flokulantu a jako oplachová voda je používána vyčištěná voda z čistírny důlních vod. Voda je do technologie čerpána z akumulační jímky umístěné v objektu hlavního výpustného profilu vyčištěných vod před výstupem do toku Kurvice. Objem vody použité do technologie není sledován Provozní voda na ČDV Pucov V roce 2012 nebylo nutné do technologie ČDV dávkovat roztok chloridu barnatého, takže na jeho přípravu nebyla použita žádná provozní voda. Na promývání pískových filtrů je používána vyčištěná důlní voda z nádrže vyčištěné důlní vody, její množství není evidováno Provozní voda na ČDV Oslavany K přípravě vápenného mléka, roztoků ostatních chemikálií a oplachům v technologii je používána vyčištěná voda z čistírny důlních vod. Voda je do technologie čerpána z nádrže technologické vody umístěné v budově ČDV. Objem vody použité do technologie není evidován Provozní voda na ČDV Běstvina K přípravě vápenného mléka, roztoku flokulantu a jako oplachová voda je používána vyčištěná voda z čistírny důlních vod. Voda je čerpána z retenční nádrže umístěné v budově ČDV do nádrže tlakové vody a odtud dále rozvedena do technologie. Objem vody použité do technologie není sledován Provozní voda na ČDV Zlaté Hory K přípravě vápenného mléka na neutralizační stanici a jako provozní a oplachová voda je používána odsazená voda z úložiště kalů, která do průtočné jímky technologické vody u neutralizační stanice natéká gravitačně. V případě potřeby je na neutralizační stanici automaticky čerpána v jímce osazeným čerpadlem. Její přebytek přepadá do surových důlních vod k ústí odvodňovací štoly. K čištění deskových filtračních lisů a provozu filtrační stanice je používána také odsazená předčištěná voda čerpaná přímo z úložiště kalů. Množství provozní vody není evidováno. Strana 9, celkem 113

10 1.3 Odpadní voda ČOV u ČDV OlšíDrahonín, profil č. 4 Odpadní splaškové vody ze sociálního zařízení ČDV OlšíDrahonín jsou čištěny na zabudované domovní čistírně DČB 5 s biodisky. Povolení k vypouštění odpadních vod do toku Hadůvka je dáno rozhodnutím MěÚ OŽP Bystřice nad Pernštejnem č.j. ŽP Vod/1384/03/Pe ze dne s dobou platnosti do V průběhu roku 2012 pracovala ČOV bez vážnějších problémů, podmínky dané vodoprávním rozhodnutím byly plněny. Objem vypouštěných vod a plnění kvalitativních ukazatelů je tabelárně zpracováno v tabulce č Čištění odpadních vod parkoviště střediska dopravy, profil č. 6 Odpadní vody na tomto profilu sestávají z oplachových srážkových vod z parkoviště nákladních automobilů a z odpadních vod z opravny pneumatik v areálu ZDM. Posledně jmenované vody jsou čištěny na atypickém kombinovaném lapači NL s ionexovou náplní pro záchyt iontů U. Srážkové vody z parkoviště jsou čištěny na odlučovači písku a lapolu ropných látek. Po vyčištění se spojí s vodami z opravny pneumatik a společně gravitačně natékají do rybníka Martínek, jehož přepad ústí do toku Rožínka. Vypouštění vod je povoleno rozhodnutím KÚ Kraje Vysočina OLVHZ č.j. KUJI 22433/2008 ze dne a jeho změnou č.j. KUJI 23747/2012 ze dne , která prodlužuje platnost původního rozhodnutí do a mění původně sledovaný ukazatel znečištění NEL za ukazatel znečištění C 10 C 40. Uvádění radionuklidů do životního prostředí prostřednictvím vypouštěných odpadních vod je povoleno rozhodnutím SÚJB č.j. 9979/2007 ze dne s dobou platnosti do V průběhu roku 2012 pracovalo čistící zařízení spolehlivě, podmínky dané platnými rozhodnutími byly plněny. Objem vypouštěných vod a plnění kvalitativních ukazatelů je tabelárně zpracovánio v tabulce č Čistírna odpadních vod areál ZCHÚ, profil č. 7 Čistírna zpracovává odpadní, splaškové vody ze sociálních zařízení areálu ZCHÚ, které jsou na ni vedeny oddílnou tlakovou kanalizací. Jedná se o typizovanou ČOV OMS WALTER pro 350 EO. Splaškové vody natékají do akumulační nádrže, z níž jsou čerpány přes ručně stírané česle do biologické jednotky. Ta se skládá z aktivační a dosazovací části. Aktivační nádrž je v časových intervalech provzdušňována jemnobublinnou aerací v závislosti na množství volného kyslíku (kyslíková sonda). Z důvodu zabezpečení vznosu aktivovaného kalu je aktivační nádrž v době, kdy neprobíhá aerace, míchána ponorným čerpadlem. Tím je zvýšena účinnost čištění, především denitrifikace. Z aktivační části natéká čištěná voda shybkou do dosazovací nádrže, z níž přepadá přes přepadový žlab do odtokové trubky a přes měrný objekt (Parshallův žlab) do podzemního potrubí. Potrubí je zaústěno do otevřeného žlabu s vývařištěm, kde se odpadní vody spojují s vyčištěnými odkalištními vodami, vodami z čistírny vod aktivní kanalizace a důlními vodami z DS R1 a společně natékají přírodním korytem, které je zakončeno výústním objektem, do povrchových vod toku Nedvědička. Odsazený kal ze dna dosazovací nádrže je čerpán jako vratný do aktivační části a přebytečný kal do akumulační nádrže kalu. Strana 10, celkem 113

11 Vypouštění vod do toku Nedvědička je povoleno rozhodnutím MěÚOŽP Bystřice nad Pernštejnem č.j. OŽP a 10390/2008/Kl ze dne , platnost rozhodnutí je do V průběhu roku 2012 pracovala ČOV poměrně spolehlivě, podmínky dané vodoprávním rozhodnutím byly v roce 2012 plněny. Objem vypouštěných vod a plnění kvalitativních ukazatelů je tabelárně zpracováno v tabulce č ČOV u ČDV Běstvina, profil BĚS ČOV K čištění odpadních, splaškových vod z ČDV Běstvina slouží zabudovaná domovní biodisková čistírna typu DČB 5. Vypouštění odpadních vod do recipientu Běstvinský potok je povoleno rozhodnutím OkÚ RŽP Chrudim č.j. ŽP/744/02/Hr852 ze dne s dobou platnosti na dobu neurčitou. V průběhu roku 2012 pracovala ČOV spolehlivě, podmínky dané vodoprávním rozhodnutím byly plněny. Objem vypouštěných vod a plnění kvalitativních ukazatelů je tabelárně zpracováno v tabulce č Čistírna odpadních vod areál Zlaté Hory, profil ZH ČOV ČOV slouží k čištění vody použité pro sociální účely. Jedná se především o splaškové vody z objektů vrátnice a administrativní budovy. Splaškové vody jsou přiváděny potrubím DN 300 do šachtice, odkud pokračují přes ručně stírané česle do zemní nádrže o objemu 141,2 m 3, která slouží jako dvoukomorový septik. Nádrž je příčně rozdělena stěnou z dřevěných fošen. V polovině výšky stěny jsou do fošen vyřezány otvory na protékání splaškových vod z jedné komory do druhé. Po mechanickobiologickém předčištění v septiku jsou vody svedeny kanalizačním potrubím do zemního filtru, kde dochází k biologickému dočištění a odtud potrubím do toku Modrý potok. Vypouštění odpadních vod do recipientu Modrý potok je povoleno rozhodnutím OkÚ RŽP Jeseník č. j. 1014/99 ŽP/R77/La231/2 ze dne a jeho prodloužením vydaným MěÚ Jeseník OŽP č.j MJ/28495/2007/03/OŽP/R179/Ne ze dne s platností do Množství vypouštěných vod z ČOV je stanoveno nepřímo ze spotřeby vod pro sociální účely. V roce 2012 pracovala ČOV bez problémů, podmínky dané vodoprávním rozhodnutím byly plněny. Objem vypouštěných vod a plnění kvalitativních ukazatelů je tabelárně zpracováno v tabulce č Strana 11, celkem 113

12 Tabulka č. 1 2 Výpustný profil č. 4 Vodoprávní rozhodnutí č.j. ŽP Vod/1384/03/Pe Dosažená skutečnost Stanovené parametry Přípustná Četnost Minimální Maximální Průměrná Překročení Bilanční Ukazatel Jednotka hodnota stanovení hodnota hodnota hodnota Počet p Počet m hodnota p m Q l/s m 3 /rok 0, ,0 1x měsíčně 0,0015 0,0073 0,0036 0, NL mg/l kg/rok 25,0 50,0 9,0 1x čtvrtletně 4,0 10,0 8, ,0 0,91 BSK 5 mg/l kg/rok 30,0 60,0 10,8 1x čtvrtletně 3,0 7,0 4, ,8 0,55 CHSK Cr mg/l kg/rok ,0 1x čtvrtletně 50,0 74,0 65, ,0 7,4 RL mg/l 2 x ročně ,058 + N NH 4 mg/l 2 x ročně 1,69 24,0 12,85 12,85 kg/rok P c mg/l 2 x ročně 12,3 15,4 13,85 kg/rok Přehled vypuštěného znečištění za rok: NL = 0,91 kg RL = 0,058 t BSK 5 = 0,55 kg + N NH 4 = 1,46 kg CHSK Cr = 7,4 kg P c = 1,58 kg 1,46 13,85 1,58 Stránka 12 celkem 113

13 Tabulka č. 1 3 Výpustný profil č. 6 Vodoprávní rozhodnutí č.j. KUJI 22433/2008 a KUJI 23747/2012 Dosažená skutečnost Stanovené parametry Přípustná Četnost Minimální Maximální Průměrná Překročení Bilanční Ukazatel Jednotka hodnota stanovení hodnota hodnota hodnota Počet p Počet m hodnota p m Q l/s m 3 /rok 1, nepřetržitě 0,005 0,090 0,042 0, ph 6 9 1x čtvrtletně 7,30 7,70 7, ,50 NL mg/l 30,0 60,0 1x čtvrtletně kg/rok 96 2,7 C 10 C 40 mg/l kg/rok 0,4 0,8 1,28 1x čtvrtletně <0,100 <0, U mg/l kg/rok 1x čtvrtletně 0,020 0,029 0,024 0,024 0, Ra Bq/l MBq/rok 1x čtvrtletně 0,030 0,030 0,030 0,030 0,04 Přehled vypuštěného znečištění za rok: NL = 2,7 kg U = 0,032 kg NEL = 0 kg 226 Ra = 0,04 MBq Koncentrace všech čtyř vzorků ukazatele NEL byly pod mezí detekce laboratorní metody. V těchto případech je ve výpočtu průměrné hodnoty koncentrace dosazena 0. Strana 13, celkem 113

14 Tabulka č. 1 4 Výpustný profil č. 7 Vodoprávní rozhodnutí č.j. OŽP a 10390/2008/Kl Dosažená skutečnost Stanovené parametry Přípustná Četnost Minimální Maximální Průměrná Překročení Bilanční Ukazatel Jednotka hodnota stanovení hodnota hodnota hodnota Počet p Počet m hodnota p m Q l/s m 3 /rok 0, nepřetržitě 0,14 0,26 0,18 0, NL mg/l 30,0 70,0 0,78 1 x měsíčně 2,0 20,0 8, ,0 0,045 BSK 5 mg/l 25,0 50,0 0,65 1 x měsíčně 3,0 9,0 4, ,5 0,025 CHSK Cr mg/l 85,0 135,0 2,21 1 x měsíčně , ,75 0,18 RL mg/l 2 x ročně ,95 mg/l 2 x ročně 0,80 4,90 2,36 2,36 P c + N NH 4 mg/l 2 x ročně 0,96 3,83 2,04 Přehled vypuštěného znečištění za rok: NL = 0,045 t RL = 1,95 t BSK 5 = 0,025 t P c = 0,013 t CHSK Cr = 0,18 t + N NH 4 = 0,012 t 0,013 2,04 0,012 Strana 14, celkem 113

15 Tabulka č. 1 5 Výpustný profil BĚS ČOV Vodoprávní rozhodnutí č.j. ŽP/744/02/Hr852 Dosažená skutečnost Stanovené parametry Přípustná Četnost Minimální Maximální Průměrná Překročení Bilanční Ukazatel Jednotka hodnota stanovení hodnota hodnota hodnota Počet p Počet m hodnota p m Q l/s m 3 /rok 0, ,0 1x měsíčně 0,0011 0,0075 0,0020 0, NL mg/l kg/rok 30,0 60,0 10,8 1x čtvrtletně 2,0 16,0 6, ,8 0,44 BSK 5 mg/l kg/rok 30,0 60,0 10,8 1x čtvrtletně 3,0 4,0 3, ,5 0,22 CHSK Cr mg/l kg/rok ,0 1x čtvrtletně 36,0 45,0 38, ,3 2,45 RL mg/l 2 x ročně ,029 + N NH 4 mg/l 2 x ročně 1,07 1,60 1,34 1,34 kg/rok P c mg/l 2 x ročně 10,20 11,70 10,95 kg/rok Přehled vypuštěného znečištění za rok: NL = 0,44 kg RL = 0,029 t BSK 5 = 0,22 kg + N NH 4 = 0,09 kg CHSK Cr = 2,45 kg P c = 0,70 kg 0,09 10,95 0,70 Strana 15, celkem 113

16 Tabulka č. 1 6 Výpustný profil ZH ČOV Vodoprávní rozhodnutí č.j. 1014/99/ŽP/R77/La231/2 a Dosažená skutečnost č.j. MJ/28495/2007/03/OŽP/R179/Ne Stanovené parametry Přípustná Četnost Minimální Maximální Průměrná Překročení Bilanční Ukazatel Jednotka hodnota stanovení hodnota hodnota hodnota Počet Hodnota Q l/s m 3 /rok 0, x měsíčně 0,012 0,022 0,019 0, NL mg/l kg/rok 15, x ročně < 2,0 < 2, BSK 5 mg/l kg/rok 15, x ročně < 3,0 < 3, Přehled vypuštěného znečištění za rok: NL = 0 kg BSK 5 = 0 kg Koncentrace obou vzorků ukazatelů NL a BSK 5 byly pod mezí detekce laboratorní metody. V obou případech jsou ve výpočtu průměrné hodnoty koncentrace dosazeny 0. Strana 16, celkem 113

17 Tabulka č. 1 7 Monitoring nátoků na ČOV Nátok na ČOV na závodě Chemická úpravna Ukazatel Jednotka počet vzorků minimum maximum průměr RL mg/l BSK 5 mg/l NL mg/l CHSK cr mg/l N NH 4 + mg/l 4 24,50 33,70 30,18 P c mg/l 4 2,84 5,96 3,95 Nátok na ČOV Zlaté Hory Ukazatel Jednotka počet vzorků minimum maximum průměr NL mg/l BSK 5 mg/l 2 6,0 23,0 14,5 1.4 Důlní voda Dekontaminační stanice R1, profil č.1 Dekontaminační stanice čistí zhruba 80% důlní vody čerpané z ložiska Rožná. Na technologickém zařízení DS dochází ke snižování obsahů NL, U a 226 Ra, a to procesy srážení, sedimentace, filtrace na pískových filtrech a sorpce na ionexech. Technologie sestává z těchto hlavních částí: Akumulační nádrž u DS slouží k akumulaci surových důlních vod a k sedimentaci NL a síranu radnatobarnatého Čerpací stanice k čerpání důlních vod z AN do technologie 2 ks pískových filtrů k záchytu neusazených NL Kalové pole k sedimentaci NL z vody použité při praní pískových filtrů Zařízení k rozpouštění a dávkování chloridu barnatého ke srážení radia 4 ks ionexových filtrů k sorpci uranu obsaženého v důlních vodách Regenerace ionexových náplní je prováděna na Chemické úpravně o. z. GEAM. Uvádění radionuklidů do životního prostředí prostřednictvím vypouštěných důlních vod z DS R1 je povoleno rozhodnutím SÚJB č.j. SÚJB/RCKA/16465/2011 ze dne s platností bez omezení. Vodoprávní rozhodnutí o stanovení podmínek pro vypouštění důlních vod z DS R1 do povrchových vod toku Nedvědička vydal Krajský úřad Kraje Vysočina pod č.j. KUJI 88260/2006 dne s platností do , platnost uvedeného rozhodnutí byla prodloužena do a to rozhodnutím č.j. KUJI 96270/2011, které vydal Krajský úřad Kraje Vysočina dne V průběhu roku 2012 pracovala DS R1 spolehlivě. Zásahové a vyšetřovací úrovně radionuklidů ani přípustné hodnoty sledovaných ukazatelů překročeny nebyly. Objem vypouštěných vod a plnění kvalitativních ukazatelů je tabelárně zpracováno v tabulce č Stránka 17 celkem 113

18 1.4.2 Dekontaminační stanice Bukov, profil č. 2 Dekontaminační stanice čistí zhruba 20% důlní vody čerpané z ložiska Rožná. Její technologie je v principu stejná jako na DS R1 s jedním rozdílem, že DS Bukov nedisponuje kalovým polem k vypouštění vody z praní pískových filtrů. Tato voda je vypouštěna zpět do vstupní akumulační nádrže. Vzhledem k tomu, že surová důlní voda obsahuje nízké koncentrace NL, provádí se praní filtrů s četností jen 1 x za 2 3 dny, což zatěžuje vstupní akumulační nádrž minimálně. Uvádění radionuklidů do životního prostředí prostřednictvím vypouštěných důlních vod z DS Bukov je povoleno rozhodnutím SÚJB č.j /2007 ze dne s platností do Vodoprávní rozhodnutí o stanovení podmínek pro vypouštění důlních vod do povrchových vod toku Bukovský potok vydal KÚ Kraje Vysočina pod č.j. KUJI 80417/2007 dne s platností do V roce 2012 byla vydána nová rozhodnutí SÚJB i vodoprávní, která od nahrazují rozhodnutí stávající. Rozhodnutí SÚJB povolující uvolňování radionuklidů do ŽP bylo vydáno dne pod č.j. SÚJB/RCKA 20041/2012 a jeho platnost je bez omezení. Vodoprávní rozhodnutí stanovující podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových vydal KÚ Kraje Vysočina dne pod č.j. KUJI 75432/2012 s platností do Provoz DS Bukov byl v roce 2012 bezproblémový. Vyšetřovací a zásahové úrovně radionuklidů ani přípustné hodnoty sledovaných ukazatelů překročeny nebyly. Objem vypouštěných vod a plnění kvalitativních ukazatelů je tabelárně zpracováno v tabulce č Čistírna důlních vod OlšíDrahonín, profil č. 3 ČDV OlšíDrahonín se nachází pod zrekultivovaným odvalem Drahonín, severovýchodně od stejnojmenné obce a slouží k čištění důlních vod ze zatopeného ložiska OlšíDrahonín. Technologie ČDV spočívá ve srážení železa okysličováním důlních vod, srážení radia dávkováním chloridu barnatého do důlních vod a následné sorpci uranu na ionexových filtrech. Vzniklá sraženina síranu radnatobarnatého a hydroxidů železa je zachycena na ionexech, které slouží i jako mechanické filtry. Regenerace ionexové náplně je prováděna na závodě CHÚ o. z. GEAM Uvádění radionuklidů do životního prostředí prostřednictvím vypouštěných důlních vod z ČDV OlšíDrahonín je povoleno rozhodnutím SÚJB č.j /2010 ze dne s platností bez omezení. Podmínky pro vypouštění důlních vod do povrchových vod toku Hadůvka jsou stanoveny rozhodnutím KÚ Jihomoravského kraje č.j. JMK /2010 ze dne s platností do V průběhu roku 2012 pracovala ČDV bez vážnějších výkyvů. Podmínky obou uvedených rozhodnutí byly dodržovány. Objem vypouštěných vod a plnění kvalitativních ukazatelů je tabelárně zpracováno v tabulce č Důlní vody z lokality SlavkovicePetrovice, profil SLAHVP Bývalá důlní lokalita SlavkovicePetrovice v blízkosti Nového Města na Moravě je po zatopení odvodňována gravitačně do toku Slavkovický potok. Důlní vody vytékají do recipientu bez čištění. Strana 18, celkem 113

19 Uvádění radionuklidů do životního prostředí prostřednictvím vypouštěných důlních vod ze zatopené důlní lokality je povoleno rozhodnutím SÚJB č.j /05 ze dne s dobou platnosti do Podmínky pro vypouštění důlních vod z této lokality jsou stanoveny rozhodnutím KÚ Kraje Vysočina č.j. KUJI 11633/2005 OLVHZ ze dne s platností do Podmínky uvedených rozhodnutí byly v roce 2012 plněny. Objem vypouštěných vod a hodnoty sledovaných ukazatelů za rok 2012 jsou tabelárně zpracovány v tabulce č Čistírna důlních vod Licoměřice, profil LICHVP Čistírna důlních vod se nachází v obci Licoměřice. Kontaminované důlní vody, vyznačující se zvýšenými obsahy Fe, Mn a radionuklidů jsou ze zatopeného ložiska čerpány na ČDV z jámy J 56. Technologie ČDV spočívá v oxidaci a neutralizaci důlních vod vápenným mlékem. Dávkování vápenného mléka do důlních vod je prováděno automaticky v závislosti na měřené hodnotě ph. V sedimentačních nádržích dochází k oddělení sráže a čisté vody. Vyčiřená voda je vypouštěna do dvou akumulačních nádrží a následně přepadem do recipientu Kurvice. Odsazené kaly jsou čerpány do objektu pro kalolis a zde jsou na komorovém filtru KF 1000 odvodňovány na sušinu cca 30 %. Odvodněné kaly jsou následně odváženy do odkaliště K I o. z. GEAM Dolní Rožínka. Uvádění radionuklidů do ŽP prostřednictvím vypouštěných důlních vod z ČDV Licoměřice je povoleno rozhodnutím SÚJB č.j /2010 ze dne s platností bez omezení. Na toto rozhodnutí navazuje rozhodnutí KÚ Pardubického kraje o stanovení podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových (tok Kurvice) č.j. KrÚ 76351/2010 ze dne s platností do Provoz ČDV byl v roce 2012 bez výrazných problémů. Podmínky platných rozhodnutí byly plněny. Objem vypouštěných vod a plnění kvalitativních ukazatelů v roce 2012 je zpracováno v tabulce č Čistírna důlních vod Pucov, profil PUCHVP ČDV Pucov se nachází na bývalé důlní lokalitě PucovJasenice u obce Pucov. Důlní prostory bývalého dolu jsou zatopeny, hladina důlních vod je udržována na kótě 406,8 m n. m., tj. v úrovni dna toku Jasinka, v místě puklinových poruch v údolní nivě pod lokalitou. Důlní vody čerpané na ČDV se vyznačují zvýšenými obsahy Fe a Mn. Technologie ČDV spočívá v čerpání důlních vod z vrtu PV 3 ponorným čerpadlem (úroveň 1. patra) do betonové akumulační nádrže u čistírny důlních vod. Zde se voda provzdušňuje pomocí provzdušňovací turbíny BSKGIGANT. Při ph kolem hodnoty 7,0 dochází k rychlému vypadávání hydroxidů a hydrooxidů železa a k jejich sedimentaci. Neusazená část kalů se zachycuje v technologii ČDV na pískových filtrech. Voda vyčištěná od pevných částic již není, vzhledem k nízkému obsahu radionuklidů, dále čištěna a je vypouštěna do toku Jasinka. Kalové hospodářství je řešeno 2 ks betonových kalových nádrží, do nichž je čerpána prací voda z pískových filtrů a přečerpávány usazené kaly ze vstupní akumulační nádrže. Kalové nádrže jsou po naplnění kalem střídavě vysušovány a kal je převážen do odkaliště K I o. z. GEAM Dolní Rožínka. Uvádění radionuklidů do životního prostředí prostřednictvím vypouštěných důlních vod z ČDV Pucov je povoleno rozhodnutím SÚJB č.j. SÚJB/RCKA/16466/2012 ze dne s platností bez omezení. Podmínky pro vypouštění důlních vod do Strana 19, celkem 113

20 povrchových vod toku Jasinka jsou stanoveny rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 553/2012 ze dne s platností do Provoz ČDV byl v roce 2012 bezproblémový, byla dodržována ustanovení platných rozhodnutí. V souvislosti se změnou čerpacího místa došlo k mírnému zlepšení kvality surových důlních vod, především v případě obou sledovaných radionuklidů. Objem vypouštěných důlních vod a plnění kvalitativních ukazatelů v roce 2012 je tabelárně zpracováno v tabulce č Čistírna důlních vod Oslavany, profil OSLHVP ČDV Oslavany se nachází v obci Oslavany na pravém břehu řeky Oslavy. ČDV slouží k čištění důlních vod z celého revíru Rosickooslavanské uhelné pánve. Důlní vody jsou přiváděny na ČDV historickou Dědičnou štolou, která byla vyražena ve 2. polovině 19. století. Technologie čištění spočívá v provzdušňování důlních vod jemnobublinnou aerací a jejich následné neutralizaci vápenným mlékem. K odsazení vyčiřené vody od kalu dochází v sedimentačních nádržích. Vyčištěné důlní vody jsou vypouštěny přes výpustný objekt do toku Oslava. Vzniklé kaly jsou odvodňovány na kalolisu a ukládány do kontejneru. Odvoz a zneškodnění vzniklého kalu zajišťuje na základě smluvního vztahu firma s příslušným oprávněním k provozu zařízení k odstraňování a využívání odpadů. Podmínky pro vypouštění důlních vod do toku Oslava jsou stanoveny rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK /2006 ze dne s platností do , platnost uvedeného rozhodnutí byla prodloužena do a to rozhodnutím č.j. JMK /2011, které vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje dne Během roku 2012 pracovala čistírna důlních vod spolehlivě s minimálním množstvím neplánovaných odstávek a jednou plánovanou, povolenou dlouhodobou odstávkou. Vyčištěné důlní vody splňovaly podmínky dané vodoprávním rozhodnutím. Plánovaná dlouhodobá odstávka, která proběhla od do v souvislosti s akcí Intenzifikace ČDV Oslavany byla povolena rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 98438/2012 ze dne Stavební povolení na uvedenou akci, která řešila především posílení stávající technologie o další aerátor, reaktor a sedimentační nádrž vydal MěÚ Ivančice. Stavba byla zahájena počátkem října 2012 a dokončena v polovině prosince 2012 vydáním kolaudačního souhlasu. Během dlouhodobé odstávky vyteklo do toku Oslava m 3 důlních vod bez čištění. V souladu s rozhodnutím povolujícím odstávku proběhl monitoring vytékajících důlních vod i toku Oslava. Objem vypouštěných vod a plnění kvalitativních ukazatelů v roce 2012 je tabelárně zpracováno v tabulkách č a č Vzhledem k tomu, že část důlních vod byla čištěna na ČDV a část byla (během plánovaných a neplánovaných odstávek) do toku Oslava vypuštěna bez čištění, je celkový objem důlních vod vypuštěných z ložiska dán součtem objemů vyčištěných a nevyčištěných důlních vod. Celkové vypuštěné znečištění jednotlivých ukazatelů znečištění do toku Oslava bude dáno součtem znečištění vypuštěného z ČDV a znečištění vyteklého v surových důlních vodách během odstávek. ČDV byla z celkového počtu hodin v roce 2012 odstavena 362 hodin (348 hodin představovala povolená dlouhodobá odstávka). Strana 20, celkem 113

21 1.4.8 Čistírna důlních vod Běstvina, profil BĚSHVP Lokalita Běstvina se nachází na jihozápadním svahu Železných hor, 20 km jihovýchodně od Čáslavi. Nachází se zde fluorit barytové ložisko, které bylo objeveno koncem 60. let 20. století. Těžba na ložisku probíhala v letech s tím, že veškerá těžební činnost byla ukončena v březnu Důlní vody byly odváděny ze štoly samospádem bez čištění do bezejmenné vodoteče a následně do toku Běstvinský potok, který nedaleko od obce Běstvina ústí do řeky Doubrava. Čistírna důlních vod byla na této lokalitě postavena v průběhu roku 2003 a koncem tohoto roku byla uvedena do zkušebního provozu. Trvalý provoz byl na ČDV zahájen v únoru roku Princip čištění spočívá v oxidaci a neutralizaci důlních vod vápenným mlékem. Dávkování vápenného mléka do důlních vod je prováděno automaticky v závislosti na měřené hodnotě ph. V sedimentačních nádržích dochází k oddělení sráže a čisté vody. Vyčiřená voda přepadá do nádrže technologické vody a odtud podzemním potrubím do bezejmenné vodoteče a po cca 300 m do toku Běstvinský potok. Odsazené kaly jsou odvodňovány na kalolisu na sušinu cca 30 %. Odvodněné kaly jsou následně odváženy do odkaliště K I o. z. GEAM Dolní Rožínka. Podmínky pro vypouštění důlních vod jsou stanoveny vodoprávním rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. KrÚ 76153/2010 ze dne s platností do Provoz ČDV byl v roce 2012 spolehlivý a bezproblémový. Podmínky vodoprávního rozhodnutí byly plněny. Objem vypouštěných vod a plnění kvalitativních ukazatelů v roce 2012 je tabelárně zpracovány v tabulce č Čistírna důlních vod Zlaté Hory, profil ZHHVP Zlatohorský rudní revír o rozloze cca 25 km 2 se rozkládá na severovýchodním okraji pásemného pohoří Hrubého Jeseníku, v prostoru mezi městem Zlaté Hory a obcemi Heřmanovice, Dolní Údolí a Horní Údolí. Veškeré kontaminované důlní vody tohoto revíru jsou odváděny na povrch odvodňovací štolou na úrovni 3. patra Zlaté Hory východ. Před vstupem na ČDV jsou do důlních vod čerpány kontaminované průsakové vody ze zrekultivovaného odkaliště O 3, které jsou společně s důlními vodami čištěny. Do důlní vody na ústí odvodňovací štoly je automaticky dávkováno vápenné mléko z neutralizační stanice pro dosažení hodnoty ph cca 9,5. Zneutralizovaná důlní voda natéká do podélné usazovací nádrže. Vysrážené sedimenty jsou z podélné sedimentační nádrže hydraulicky dopravovány do kalové nádrže, částečně vyčiřená voda je samospádem svedena do klariflokulátoru (kruhový dosazovák), v němž dochází k dalšímu oddělování vysrážených sedimentů, jež jsou rovněž hydraulicky dopravovány do kalové nádrže. Sliv z klariflokulátoru je sveden do retenční nádrže. Retenční nádrž tvoří dva oddělené prostory (dřívější odkaliště O 2), propojené jako kaskáda. Teprve z druhé nádrže je vyčiřená voda odváděna do veřejné vodoteče Zlatý potok. Vyčištěná důlní voda je vypouštěna do toku Zlatý potok na základě rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje č.j. KUOK 92424/2009 ze dne s platností do Uvedené rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím KÚ Olomouckého kraje č.j. KUOK /2010 ze dne Změnou bylo zvýšeno množství vypouštěných důlních vod. Z toho vyplynulo i zvýšení bilančních hodnot ukazatelů znečištění. Strana 21, celkem 113

22 ČDV Zlaté Hory pracovala v roce 2012 spolehlivě bez větších problémů. Podmínky vodoprávního rozhodnutí byly plněny. Objem vypouštěných vod a plnění kvalitativních limitů v roce 2012 jsou tabelárně zpracováno v tabulce č Důlní vody ze štoly Mír na Zlatých Horách, ZHMÍR Štola Mír se nachází jižně cca 3 km od města Zlaté Hory. Původně sloužila jako hlavní důlní dílo, které ústí na povrch. V současné době je 70 m od ústí štoly vybudována železobetonová hráz, která slouží k usměrnění toku důlních vod ze štoly na 3. patro. Důlní vody z úvodní části štoly Mír (0 70 m) jsou touto štolou gravitačně bez čištění vypouštěny do povrchových vod. Podmínky povolení k vypouštění důlních vod do vod povrchových, do Zámeckého potoka, jsou dány rozhodnutím KÚ Olomouckého kraje č.j /2007 ze dne s dobou platnosti do Důlní vody ze štoly Mír nejsou kontaminovány a podmínky platného rozhodnutí byly v roce 2012 plněny. Objem vypouštěných vod a plnění kvalitativních ukazatelů za rok 2012 je tabelárně zpracováno v tabulce č Strana 22, celkem 113

23 Tabulka č. 1 8 Výpustný profil č. 1 Vodoprávní rozhodnutí č.j. KUJI 88260/ KUJI 96270/2011 Dosažená skutečnost Stanovené parametry Přípustná Četnost Minimální Maximální Průměrná Překročení Bilanční Ukazatel Jednotka hodnota stanovení hodnota hodnota hodnota Počet p Počet m hodnota p m Q l/s 100,0 nepřetržitě 27,6 37,0 32,5 32,5 m 3 /rok ph 6 9 1x týdně 7,80 8,20 8, ,07 U mg/l 1x denně 0,010 0,177 0,067 0,067 kg/rok 69,0 226 Ra Bq/l 1x týdně 0,030 0,070 0,045 0,045 MBq/rok 46,3 NL mg/l 15,0 30,0 1x týdně 2,0 2,0 2, ,0 27,0 2,06 RL mg/l 1x čtvrtletně SO 4 mg/l 1x čtvrtletně Přehled vypuštěného znečištění za rok: U = 69,0 kg RL = t Ra 226 = 46,3 MBq 2 SO 4 = 615 t NL = 2,06 t Stránka 23 celkem 113

24 Tabulka č. 1 9 Výpustný profil č.2 Vodoprávní rozhodnutí č.j. KUJI 80417/2007 Dosažená skutečnost Stanovené parametry Přípustná Četnost Minimální Maximální Průměrná Překročení Bilanční Ukazatel Jednotka hodnota stanovení hodnota hodnota hodnota Počet p Počet m hodnota p m Q l/s m 3 /rok 40, nepřetržitě 7,8 9,2 8,3 8, ph 6 9 1x týdně 8,00 8,30 8, ,16 U mg/l kg/rok 1x denně 0,010 0,040 0,015 0,015 3,9 226 Ra Bq/l MBq/rok 1x týdně 0,030 0,050 0,035 0,035 9,2 NL mg/l 15,0 30,0 10,5 1x týdně 2,0 5,0 2, ,1 0,55 RL mg/l 1x čtvrtletně SO 4 mg/l 1x čtvrtletně Přehled vypuštěného znečištění za rok: U = 3,9 kg RL = 134 t 226 Ra = 9,2 MBq 2 SO 4 = 51 t NL = 0,55 t Strana 24, celkem 113

25 Tabulka č Výpustný profil č.3 Vodoprávní rozhodnutí č.j. JMK /2010 Dosažená skutečnost Stanovené parametry Přípustná Četnost Minimální Maximální Průměrná Překročení Bilanční Ukazatel Jednotka hodnota stanovení hodnota hodnota hodnota Počet p Počet m hodnota p m Q l/s m 3 /rok 20, nepřetržitě 4,4 7,3 5,7 5, ph 6 9 1x týdně 7,30 8,10 7, ,72 U mg/l kg/rok 1x denně 0,010 0,058 0,023 0,023 4,1 226 Ra Bq/l MBq/rok 1x týdně 0,030 0,090 0,043 0,043 7,7 NL mg/l 25,0 40,0 8,75 1x týdně 2,0 5,0 2, ,1 0,38 Fe mg/l 1x čtvrtletně 0,06 0,13 0,08 0,08 0,014 Mn mg/l 1x čtvrtletně 0,19 0,86 0,52 0,52 0,094 RL mg/l 1x čtvrtletně SO 4 mg/l 1x čtvrtletně Přehled vypuštěného znečištění za rok: U = 4,1 kg Mn = 0,094 t 226 Ra = 7,7 MBq RL = 261 t NL = 0,38 t 2 SO 4 = 111 t Fe = 0,014 t Strana 25, celkem 113

26 Tabulka č Výpustný profil SLA HVP Vodoprávní rozhodnutí č.j. KUJI 11633/2005 OLVHZ Dosažená skutečnost Stanovené parametry Přípustná Četnost Minimální Maximální Průměrná Překročení Bilanční Ukazatel Jednotka hodnota stanovení hodnota hodnota hodnota Počet p Počet m hodnota Q l/s m 3 /rok 8, x ročně 5,5 5,8 5,6 5, ph 2x ročně 7,30 7,30 7,30 7,30 U mg/l kg/rok 4x ročně 0,042 0,063 0,051 0,051 9,0 226 Ra Bq/l MBq/rok 4x ročně 0,070 0,090 0,078 0,078 13,8 RL mg/l 2x ročně SO 4 mg/l 2x ročně Přehled vypuštěného znečištění za rok: U = 9,0 kg RL = 53 t 226 Ra = 13,8 MBq 2 SO 4 = 13 t Strana 26, celkem 113

27 Tabulka č Výpustný profil LIC HVP Vodoprávní rozhodnutí č.j. KrÚ 76351/2010 Dosažená skutečnost Stanovené parametry Přípustná Četnost Minimální Maximální Průměrná Překročení Bilanční Ukazatel Jednotka hodnota stanovení hodnota hodnota hodnota Počet p Počet m hodnota p m Q l/s m 3 /rok 8, nepřetržitě 1,6 2,1 1,7 1, ph 6,0 10,0 2x měsíčně 7,70 8,40 8, ,02 NL mg/l 20,0 30,0 1,6 2x měsíčně 2,0 10,0 4, ,0 0,21 Fe mg/l 2,0 3,0 0,15 2x měsíčně 0,06 0,25 0, ,17 0,009 Mn mg/l 1,0 2,0 0,07 2x měsíčně < 0,05 0,36 0, ,09 0,005 RL mg/l 1x čtvrtletně SO 4 mg/l 1x čtvrtletně U mg/l kg/rok 2x měsíčně 0,022 0,071 0,057 0,057 3,0 226 Ra Bq/l MBq/rok 2x měsíčně 0,030 0,060 0,033 0,033 1,7 Přehled vypuštěného znečištění za rok: NL = 0,21 t Fe = 0,009 t U = 3,0 kg 2 SO 4 = 53 t 226 Ra = 1,7 MBq RL = 86 t Mn = 0,005 t Koncentrace 7 z 24 vzorků ukazatele Mn byly pod mezí detekce. V těchto případech je ve výpočtu průměrné hodnoty koncentrace dosazena 0. Strana 27, celkem 113

28 Tabulka č Výpustný profil PUC HVP Vodoprávní rozhodnutí č.j. KUJI 553/2012 Dosažená skutečnost Stanovené parametry Přípustná Četnost Minimální Maximální Průměrná Překročení Bilanční Ukazatel Jednotka hodnota stanovení hodnota hodnota hodnota Počet p Počet m hodnota p m Q l/s m 3 /rok 12, nepřetržitě 3,0 3,9 3,5 3, ph 6 9 1x měsíčně 7,70 8,00 7, ,86 U mg/l kg/rok 2x měsíčně 0,0,072 0,175 0,132 0,132 14,6 226 Ra Bq/l MBq/rok 2x měsíčně 0,030 0,050 0,041 0,041 4,5 NL mg/l 15,0 30,0 3,75 1x měsíčně < 2,0 < 2, Fe mg/l 1,0 2,0 0,25 1x měsíčně < 0,06 0,11 0, ,054 0,006 Mn mg/l 1,0 2,0 0,25 1x měsíčně < 0,05 < 0, RL mg/l 1x měsíčně Přehled vypuštěného znečištění za rok: U = 14,6 kg Fe = 0,006 t 226 Ra = 4,5 MBq Mn = 0 t NL = 0 t RL = 55 t Koncentrace 4 ze 12 vzorků ukazatele Fe byly pod mezí detekce laboratorní metody. Koncentrace všech 12 vzorků ukazatele Mn a ukazatele NL byly pod mezí detekce. V těchto případech je ve výpočtu průměrné hodnoty koncentrace dosazena 0. Strana 28, celkem 113

29 Tabulka č Výpustný profil OSL HVP Vodoprávní rozhodnutí č.j. JMK / JMK /2011 Dosažená skutečnost Stanovené parametry Přípustná Četnost Minimální Maximální Průměrná Překročení Bilanční Ukazatel Jednotka hodnota stanovení hodnota hodnota hodnota Počet p Počet m hodnota Q l/s m 3 /rok p m 60, nepřetržitě 38,5 47,9 41,1 41, ph x měsíčně 8,00 8,50 8, ,19 NL mg/l 40,0 50,0 69,40 2x měsíčně 3,0 15,0 7, ,0 9,10 + 2,44 Fe mg/l 2,0 3,0 3,47 2x měsíčně 0,46 0,97 0, ,69 0,90 + 1,78 Mn mg/l 1,0 2,0 1,73 2x měsíčně 0,05 0,56 0, ,31 0,40 + 0,11 PAU µg/l kg/rok 0,4 0,5 0,694 1x čtvrtletně < 0,020 < 0, RL mg/l 1x čtvrtletně SO 4 mg/l 1x čtvrtletně Přehled vypuštěného znečištění za rok: NL = 11,54 t Fe = 2,68 t PAU = 0 kg Mn = 0,51 t 2 SO 4 = t RL = t Koncentrace všech 4 vzorků ukazatele PAU byly pod mezí detekce laboratorní metody. V těchto případech je ve výpočtu průměrné hodnoty koncentrace dosazena 0. Strana 29, celkem 113

30 Tabulka č Nevyčištěná důlní voda vyteklá do toku Oslavy v průběhu odstávek ČDV Oslavany v roce 2012, profil OSL DŠ Ukazatel Jednotka Četnost stanovení Minimální hodnota Maximální hodnota Průměrná hodnota Bilanční hodnota Q l/s m 3 /rok 1, ph 1x měsíčně 6,70 6,90 6,75 6,75 NL Fe Mn RL SO 4 2 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 1x měsíčně ,44 1x měsíčně 27,40 43,50 32,14 32,14 1,78 1x měsíčně 1,51 2,64 2,06 2,06 0,11 1x čtvrtletně x čtvrtletně V tabulce č jsou ve sloupci Bilanční hodnota uvedeny dvě hodnoty první je znečištění vypuštěné z ČDV a druhá znečištění z nevyčištěných důlních vod viz tabulka č Celková suma vypuštěného znečištění jednotlivých ukazatelů je uvedena v řádku přehled vypuštěného znečištění za rok v tabulce č Strana 30, celkem 113

31 Tabulka č Výpustný profil BĚS HVP Vodoprávní rozhodnutí č.j. KrÚ 76153/2010 Dosažená skutečnost Stanovené parametry Přípustná Četnost Minimální Maximální Průměrná Překročení Bilanční Ukazatel Jednotka hodnota stanovení hodnota hodnota hodnota Počet p Počet m hodnota p m Q l/s m 3 /rok 8, nepřetržitě 0,9 2,7 1,3 1, ph x měsíčně 7,70 8,50 8, ,13 NL mg/l ,50 1x měsíčně 2,0 12,0 3, ,0 0,124 Zn mg/l 0,5 1,0 0,045 1x měsíčně 0,008 0,020 0, ,011 0,00045 Fe mg/l 2,0 3,0 0,150 1 měsíčně 0,12 1,31 0, ,37 0,015 Pb mg/l 0,2 0,4 0,015 1x měsíčně < 0, , , , ,00003 Cu mg/l 0,2 0,4 0,015 1 měsíčně 0, , , , ,00064 As mg/l 0,2 0,4 0,015 1 měsíčně 0, , , , ,00038 RL 550 mg/l 1x čtvrtletně SO 4 mg/l 1x čtvrtletně F mg/l 1x čtvrtletně 19,0 24,4 21,8 21,8 0,90 Stránka 31 celkem 113

32 Přehled vypuštěného znečištění za rok: NL = 0,124 t As = 0,00038 t Zn = 0,00045 t RL 550 = 27 t Fe = 0,015 t 2 SO 4 = 17 t Pb = 0,00003 t F = 0,90 t Cu = 0,00064 t Koncentrace 8 z 12 vzorků ukazatele Pb byly pod mezí detekce laboratorní metody. V těchto případech je ve výpočtu průměrné hodnoty koncentrace dosazena 0. Strana 32, celkem 113

33 Tabulka č Výpustný profil ZH HVP Vodoprávní rozhodnutí č.j. KUOK 92424/ změna Dosažená skutečnost č.j. KUOK /2010 Stanovené parametry Přípustná Četnost Minimální Maximální Průměrná Překročení Bilanční Ukazatel Jednotka hodnota stanovení hodnota hodnota hodnota Počet p Počet m hodnota p m Q l/s m 3 /rok nepřetržitě 78,1 107,2 91,1 91, ph 69, x měsíčně 7,10 9,50 8, ,36 NL mg/l 25,0 40,0 95,0 1x měsíčně 2,0 3,0 2, ,0 5,76 C 10 C 40 mg/l 0,15 0,30 0,57 1x měsíčně < 0,100 < 0, Fe mg/l 2,0 3,0 7,6 1x měsíčně 0,23 0,90 0, ,59 1,70 Zn mg/l 0,5 1,5 1,9 1x měsíčně 0,040 0,370 0, ,098 0,282 Pb mg/l 0,2 0,5 0,76 1x měsíčně < 0, , , , ,0012 Cu mg/l 0,2 0,5 0,76 1x měsíčně 0, , , , ,115 As mg/l 0,1 0,2 0,38 1x měsíčně 0, , , , ,0029 Mn mg/l nestanoveno nestanoveno 6 x ročně 0,37 3,26 1,29 1,29 3,71 RL 550 mg/l nestanoveno nestanoveno 6 x ročně SO 4 mg/l nestanoveno nestanoveno 6 x ročně Stránka 33 celkem 113

34 Přehled vypuštěného znečištění za rok: NL = 5,76 t C 10 C 40 = 0 t Fe = 1,70 t Zn = 0,282 t Pb = 0,0012 t Cu = 0,115 t As = 0,0029 t Mn = 3,71 t RL 550 = 1261 t 2 SO 4 = 815 t Koncentrace všech 12 z 12 vzorků ukazatele C 10 C 40 a 8 z 12 vzorků ukazatele Pb byly pod mezí detekce laboratorní metody. V těchto případech je ve výpočtu průměrné hodnoty koncentrace dosazena 0. Strana 34, celkem 113

35 Tabulka č Výpustný profil ZH MÍR Vodoprávní rozhodnutí č.j. KUOK 95372/2007 Dosažená skutečnost Stanovené parametry Přípustná Četnost Minimální Maximální Průměrná Překročení Bilanční Ukazatel Jednotka hodnota stanovení hodnota hodnota hodnota Počet p Počet m hodnota p m Q l/s m 3 /rok 2, x ročně 0,35 0,80 0,58 0, ph nestanoveno 2 x ročně 7,20 7,40 7,30 7,30 RL mg/l nestanoveno nestanoveno 2 x ročně ,1 2 SO 4 mg/l nestanoveno nestanoveno 2 x ročně 31,0 32,0 31,5 31,5 0,6 Cu mg/l kg/rok nestanoveno nestanoveno 2 x ročně 0, , , , ,26 Zn mg/l kg/rok nestanoveno nestanoveno 2 x ročně 0,02 0,02 0,02 0,02 0,36 Fe mg/l kg/rok nestanoveno nestanoveno 2 x ročně 0,08 0,11 0,10 0,10 1,82 Přehled vypuštěného znečištění za rok: RL = 2,1 t Zn = 0,36 kg 2 SO 4 = 0,6 t Fe = 1,82 kg Cu = 0,26 kg Strana 35, celkem 113

36 Tabulka č Monitoring nátoků důlních vod Sledovaný profil: 1 V vstup na DS R1 Ukazatel Jednotka počet vzorků minimum maximum průměr ph 12 8,00 8,20 8,10 U mg/l 12 0,930 1,120 1, Ra mbq/l RL mg/l SO 4 2 mg/l NL mg/l Sledovaný profil: 2 V vstup na DS Bukov Ukazatel Jednotka počet vzorků minimum maximum průměr ph 12 7,70 8,20 8,05 U mg/l 12 0,126 0,401 0, Ra mbq/l RL mg/l SO 4 2 mg/l NL mg/l Sledovaný profil: 3 VK vstup na ČDV Olší Drahonín Ukazatel Jednotka počet vzorků minimum maximum průměr ph 12 7,10 7,40 7,24 U mg/l 12 3,170 3,650 3, Ra mbq/l RL mg/l SO 4 2 mg/l NL mg/l Fe mg/l 4 5,54 6,72 6,15 Mn mg/l 4 0,81 1,05 0,93 Sledovaný profil: PUC J 13 vstup na ČDV Pucov Ukazatel Jednotka počet vzorků Minimum maximum průměr ph 9 6,80 7,00 6,88 U mg/l 13 0,059 0,177 0, Ra mbq/l RL mg/l SO 4 2 mg/l NL mg/l 5 8,0 14,0 12,2 Fe mg/l 9 7,26 19,90 11,00 Mn mg/l 9 0,98 1,46 1,11 Stránka 36 celkem 113

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2014

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2014 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 592 51 Dolní Rožínka Dolní Rožínka 10. 03. 2015 Z01ŘPsp2201 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2014 ZPRÁVA o

Více

ZPRÁVA. za rok 2006. o výsledcích monitoringu. a stavu složek životního prostředí. Oddělení geologického o. z. TÚU

ZPRÁVA. za rok 2006. o výsledcích monitoringu. a stavu složek životního prostředí. Oddělení geologického o. z. TÚU DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí za rok 2006 Zpracoval: kolektiv autorů Oddělení geologického o. z. TÚU Oddělení

Více

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2013

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2013 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 592 51 Dolní Rožínka Dolní Rožínka 12. 03. 2014 Z01ŘPsp2201 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2013 ZPRÁVA o

Více

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2011

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2011 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 592 51 Dolní Rožínka Dolní Rožínka 12. 03. 2012 Z01ŘPsp2201 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2011 ZPRÁVA o

Více

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2015

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2015 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 592 51 Dolní Rožínka Dolní Rožínka 10. 03. 2016 Z01ŘPsp2201 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2015 ZPRÁVA o

Více

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2011

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2011 DIAMO, státní podnik odštěpný závod SUL 261 13 Příbram Příbram 15.03.2012 Z-01-ŘP-sp-22-01 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2011 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu

Více

Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod

Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod Popis technologií a legislativní požadavky na čistírny odpadních vod Vlastník čistíren odpadních vod: název: OBEC DOUBRAVA sídlo: Doubrava č.p. 599, 735 33 IČ: 005 62 424 Mgr. Pavel Krsek starosta obce

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VÝVOJ CHARAKTERU DŮLNÍCH VOD ZATOPENÉHO LOŽISKA ZADNÍ CHODOV

VÝVOJ CHARAKTERU DŮLNÍCH VOD ZATOPENÉHO LOŽISKA ZADNÍ CHODOV VÝVOJ CHARAKTERU DŮLNÍCH VOD ZATOPENÉHO LOŽISKA ZADNÍ CHODOV 1) Karel LUSK, DIAMO, s. p., Máchova 21, 471 27 Stráž pod Ralskem, e-mail: lusk@diamo.cz 2) Milan VŠETEČKA,DIAMO, s. p., Máchova 21, 471 27

Více

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: IČOB obce obce ÚIR: B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY Dotazník k PRVK Informace OÚ Velichovky

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 84240/2013 V Břeclavi dne: 10. 2. 2014 Spisová značka: MUBR-S 84240/2013 OŽP/Bi Vyřizuje:Bílková

Více

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí Intenzifikace čistírny odpadních vod Choceň Údaje o čistírně odpadních vod a kanalizací pro veřejnou potřebu Choceň

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

ZPRÁVA. o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí odštěpného závodu GEAM za rok 2008

ZPRÁVA. o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí odštěpného závodu GEAM za rok 2008 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 592 5 Dolní Rožínka Z-0-ŘP-sp-22-0 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí odštěpného závodu GEAM za rok 2008 Zpracoval : kolektiv zaměstnanců

Více

DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Provoz rekultivací a likvidačních prací Mydlovary ZPRÁVA

DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Provoz rekultivací a likvidačních prací Mydlovary ZPRÁVA DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Provoz rekultivací a likvidačních prací Mydlovary --------------------------------------------------------------------------- ZPRÁVA

Více

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Semanín Kód části obce PRVK: 3611.5301.078.01 Název obce: Semanín Kód obce (IČOB): 14715 (555240) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název

Více

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ Věra Ježová a František Toman V 1 ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ 11.9.2013 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna 1 Technologická voda na CHÚ

Více

Radiologické metody v hydrosféře 15

Radiologické metody v hydrosféře 15 Radiologické metody v hydrosféře 15 Způsoby nakládaní s odpadními vodami, filtračními náplněmi a vodárenskými kaly s obsahem radionuklidů vyšším než stanovené uvolňovací úrovně Ing. Růžena Šináglová Státní

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Brandýs nad Orlicí Kód části obce PRVK: 3611.5313.006.01 Název obce: Brandýs nad Orlicí Kód obce (IČOB): 00927 (579947) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1287 (5313) Název ORP3: Ústí

Více

Realizace bioplynové stanice

Realizace bioplynové stanice Realizace bioplynové stanice 70 Realizace bioplynové stanice 71 Realizace bioplynové stanice 72 Realizace bioplynové stanice 73 DĚKUJI ZA POZORNOST! 74 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 75

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Výsledky rozborů vod toků v oblasti činnosti o. z. GEAM Dolní Rožínka za rok 2015 (lokalita Olší Drahonín)

Výsledky rozborů vod toků v oblasti činnosti o. z. GEAM Dolní Rožínka za rok 2015 (lokalita Olší Drahonín) DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM 592 51 Dolní Rožínka Vaše značka/ze dne Naše značka Vyřizuje/Tel./e-mail Dolní Rožínka D400/00945/2016 Ing. Váša/566593843/ 2016-01-15 vasa@diamo.cz Výsledky rozborů

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1. Identifikace provozovatele (žadatele) van Gansewinkel Services s.r.o. se sídlem: U Vlečky 592, 664 42 Modřice. Umístění zařízení: Moravskoslezský kraj, obec

Více

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA Věra Ježová, Michal Marek a Michal Vytlačil 7.4.2014 Těžba a její dopady

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_8_5) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.5 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

Posouzení ČOV Olešná

Posouzení ČOV Olešná Studie Posouzení ČOV Olešná Objednatel: Obec Olešná Olešná, čp. 8 269 01 Rakovník Vypracoval: Ing. Martin Fiala, Ph.D. Středočeské Vodárny a.s. U vodojemu 3085 272 80 KLADNO Únor 2015 Obsah Předmět a cíl

Více

Jablonné nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Jablonné nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Jablonné nad Orlicí Kód části obce PRVK: 3611.5315.035.01 Název obce: Jablonné nad Orlicí Kód obce (IČOB): 05619 (580376) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3:

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Biosolid, s.r.o. Kostelanská 2128 686 03 Staré Město IČ : 26136830 2.Popis zařízení a přehled případných hlavních variant

Více

Verměřovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Verměřovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Verměřovice Kód části obce PRVK: 3611.5315.098.01 Název obce: Verměřovice Kód obce (IČOB): 18008 (581119) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech Změna 2013 CZ051.3508.5107.0145 Košťálov.0145.01 Košťálov identifikační číslo obce 07093 kód obce 07093 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Územní plán sídelního

Více

Bystřec. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Bystřec. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Bystřec Kód části obce PRVK: 3611.5315.008.01 Název obce: Bystřec Kód obce (IČOB): 01675 (579971) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC)

ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC) Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC) Městská čistírna odpadních vod Roztoky

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY ( místní část: Velké Losiny, Bukovice, Maršíkov ) Zpracovatel kanalizačního

Více

Změna 2010. CZ051.3608.5104.0085 Poniklá.0085.01 Poniklá PODKLADY CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) VODOVOD

Změna 2010. CZ051.3608.5104.0085 Poniklá.0085.01 Poniklá PODKLADY CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) VODOVOD CZ051.3608.5104.0085 Poniklá.0085.01 Poniklá Změna 2010 identifikační číslo obce 12568 kód obce 12568 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Provozní řád čistírny

Více

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota identifikační číslo obce 00213 identifikační číslo obce 00217 identifikační číslo obce 00218 kód obce 00213 PODKLADY

Více

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 17.listopadu 14

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.7.3 Název obce: Františkovy Lázně Kód obce (IČOB): 3464 (554529) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.411.1.2 Název obce: Aš Kód obce (IČOB): 52 (554499) Číslo ORP3 (ČSÚ): 411

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody

Více

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic Datum schválení TP: 10 / 2008 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY ČISTÍREN OPADNÍCH VOD Alfa modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s. r.o.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Datum: 6.3. 2014 Jednací číslo: 3575/ZPZ/13/IP-168/Z4/Sk JID:

Více

Janovičky. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Janovičky. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Janovičky Kód části obce PRVK: 3611.5314.109.02 Název obce: Zámrsk Kód obce (IČOB): 19095 (581224) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Běstovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3611.5314.004.01 Název obce: Běstovice Kód obce (IČOB): 00323 (553760) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314)

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice I-Město. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice I-Město. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_008_01_41435 Název obce: Hranice Kód obce (IČOB): 513750 (513750) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101) Název

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE Ing. Oldřich Darmovzal 1), RNDr. Bohumír Halámek 2), Ing. Jiří Beneš 3), Ing. Štěpán Satin 4), Ing. Vladimír Vašička 4) 1) Voding Hranice, 2) TZÚV Brno, 3) DISA Brno,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Loužek. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Loužek. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.13 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412) Název ORP3: Cheb

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu... 4 2.2 Cíle kanalizačního řádu...

Více

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. TÚU za rok 2009

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. TÚU za rok 2009 DIAMO, státní podnik o. z. Těžba a úprava uranu Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem Stráž pod Ralskem 31. 03. 2010 Z-01-ŘP-sp-22-01 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o.

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Plesná. Obsahuje části obcí: Plesná, Šneky Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Plesná. Obsahuje části obcí: Plesná, Šneky Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Obsahuje části obcí:, Šneky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.19.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 12162 (55474) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV zpracováno podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu březen 2004 OBSAH

Více

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Plzeň, 9.11.2010 Historie kanalizační sítě města Plzně první písemné záznamy o kanalizaci města Plzně pochází z přelomu 16. a 17. století podrobnější

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Žamberk. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Žamberk. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Žamberk Kód části obce PRVK: 3611.5315.108.01 Název obce: Žamberk Kód obce (IČOB): 19436 (581259) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity nejsou stanoveny. Ze zařízení nedochází k vypouštění látek, pro které by byl emisní limit stanoven. 1.2 Integrované povolení se vydává ke změně stavby

Více

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba: Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: strana A. 1 Identifikační údaje 2 A. 1.1 Údaje o stavbě 2 A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 2 A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Více

CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice

CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice identifikační číslo obce 18312 kód obce 18312 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Regulační plán Horní Mísečky

Více

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Zelinková telefon:

Více

CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou

CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou identifikační číslo obce 11820 kód obce 11820 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Provozní

Více

Choceň. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Choceň. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Choceň Kód části obce PRVK: 3611.5314.034.01 Název obce: Choceň Kód obce (IČOB): 05197 (580350) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53141 Název

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DOLNÍ BOJANOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1 4) Mnichovo Hradiště ČOV - intenzifikace Současný stav: Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod čistí odpadní vody přiváděné jednotnou kanalizační sítí města Mnichovo Hradiště (6 575 obyvatel v roce

Více

STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic - DO/mod

STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic - DO/mod STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic Datum schválení TP: 10 / 2008 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY ČISTÍREN A ÚPRAVEN VOD Alfa modifikace: Classic - DO/mod STS Technologie s.

Více

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI Citace Látal M.: Vyhodnocení zkušebního provozu ÚV Lednice po rekonstrukci. Sborník konference Pitná voda 21, s. 229-234. W&ET Team, Č. Budějovice 21. ISBN 978-8-254-6854-8 VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Krajková. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Krajková. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_115_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.115.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 7226 (56456) Číslo ORP3 (ČSÚ): 417

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb 748 01 Hlučín, Mírové nám. 23 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 7.12.2006 OŽPaKS/39062/2006/CH/1 Ing. Svatava Chalabalová

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ

MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ Oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci 7/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o vodoprávní evidenci Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. INTENZIFIKACE ČOV 1 Oznámení záměru Čistírna odpadních vod ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Březen 2004

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI PROVOZU ÚPRAVEN ODSTRAŇUJÍCÍCH URAN Z PITNÉ VODY U MALÝCH ZDROJŮ NA LOUNSKU

DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI PROVOZU ÚPRAVEN ODSTRAŇUJÍCÍCH URAN Z PITNÉ VODY U MALÝCH ZDROJŮ NA LOUNSKU DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI PROVOZU ÚPRAVEN ODSTRAŇUJÍCÍCH URAN Z PITNÉ VODY U MALÝCH ZDROJŮ NA LOUNSKU Ing. Lenka Güntherová, Ing. Jana Michalová Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415

Více