(čín. žu-ťia, přibl. škola učenců ; někteří vědci odlišují i žu-ťiao, konfuciánské náboženství)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(čín. žu-ťia, přibl. škola učenců ; někteří vědci odlišují i žu-ťiao, konfuciánské náboženství)"

Transkript

1 Křesťanství Oda Nobunaga ( ), první z velkých sjednotitelů Japonska, měl značně nepřátelské vztahy s buddhistickým klérem. Jedním z jeho největších odpůrců byl Kósa ( ; známý jako Hongandži Kennjo), hlava mocného kláštera Išijama Hongandži v Ósace, který velel mohutné vojenské síle představované tzv. Ikkó ikki, militantními svazy Džódo šinšú. Válčil s nimi deset let; Nobunagova nenávist vůči buddhistickému mnišstvu částečně vysvětluje jeho kladný postoj ke křesťanským misionářům. Prvním misionářem v Japonsku byl španělský jezuita František Xaverský ( ), který tu působil v letech 1549 až Po něm postupně přicházeli portugalští jezuité a později španělští františkáni a augustiniáni. Většina Japonců zpočátku nejevila o křesťanství příliš velký zájem, japonská knížata na Kjúšú ale zahrnovala misionáře přízní ve snaze přilákat na svá panství obchod; několik z nich přijalo křesťanství a nutilo své poddané, aby je následovali. Kníže Ómura Sumitada ( ), který konvertoval již roku 1562, založil na západním pobřeží Kjúšú přístav Nagasaki a roku 1571 z něj učinil centrum obchodu s Portugalci. V roce 1580 předal faktickou kontrolu nad městem jezuitům. Již František Xaverský se zasloužil o špatné vztahy s buddhistickými duchovními, protože ve svých kázáních nevybíravým způsobem kritizoval buddhistické duchovenstvo. Náboženská nesnášenlivost křesťanských misionářů tak záhy vyvolala mezi buddhistickým klérem odpor, který vyústil v ojedinělé případy pronásledování křesťanů ze strany vládních úřadů; nové náboženství se však i přesto rychle šířilo po celém Kjúšú a proniklo i do oblasti Kjóta. František Xaverský v Japonsku během svého pobytu pokřtil okolo tisíce nových křesťanů a věřil, že křesťanství má v Japonsku zaručenou dobrou budoucnost. Vypracoval metodiku pro nové misionáře, kterou se jeho následovníci úspěšně řídili. Misionáři používali při své práci i charitu, brzy také pochopili důležitost pohřebních rituálů v Japonsku, přizpůsobili tedy i tomu svou činnost. Snažili se působit na všechny sociální vrstvy, např. pro chudé obyvatelstvo stavěli chudobince, často také přizpůsobovali své chování japonským rituálům. Deset let po příjezdu Františka Xaverského měla církev misionářské základny v centrálních provinciích a mezi konvertity byla řada mocných členů vládnoucí třídy. Roku 1579 dorazil do Japonska Alessandro Valignano ( ), který misionářům nařídil povinné studium japonštiny, což mělo napomoci nejenom k přirozenější komunikaci, ale i k lepšímu pochopení místních zvyků a možnosti získat mezi japonskými konvertity první kněze. Rozdělil oblasti působnosti, ve Funai zřídil centrální seminář, kam byli přijímáni japonští novicové. Výuka nových věřících byla poměrně jednoduchá, obsahovala tři fáze: 1) Seznámení se s doktrínou o Bohu jako svrchovaném Stvořiteli a naukou o nesmrtelnosti duše a o spáse, poté následovalo vyvrácení učení buddhistických škol. 2) Chronologický výklad křesťanské nauky. 3) Příprava na křest, která zahrnovala vysvětlení Deseti přikázání a učení Ježíše. Zároveň v seminářích probíhala výchova japonských duchovních a také varhanistů, chóristů, malířů, řezbářů a tiskařů. Japonsko se stalo pro jezuity nejslibnější oblastí misionářské činnosti, odhaduje se, že kolem roku 1582 přestoupilo na víru asi Japonců. Do konce století stoupl počet křesťanů na a v roce 1615 již dosahoval téměř půl milionu (asi 2 % obyvatelstva). 1

2 V době vlády Nobunagy misijní činnost slavila nebývalé úspěchy i v hlavním městě. Roku 1582 byl Nobunaga zabit a jeho místo posléze zaujal Tojotomi Hidejoši ( ), který brzy začal na křesťanství pohlížet s nevolí, protože měl důvodné podezření, že by mohlo posloužit jako základ pro podvratnou spolupráci mezi knížaty na Kjúšú. Při svém vojenském tažení na Kjúšú roku 1587 poznal silný vliv křesťanské misie mezi lidem i knížaty, a zřejmě to jej přimělo vydat 23. července 1587 edikt, jímž křesťanství prohlašoval za zhoubné; misionáři měli opustit do dvaceti dnů zemi, toto nařízení ale nebylo přísně prosazováno. Přátelské vztahy, které do té doby jezuitští misionáři s Hidejošim měli, ale byly ukončeny. V roce 1590 přijel do Japonska podruhé Valignano, kterého Hidejoši přijal, což vzbudilo v církvi nové naděje. Nepřátelský postoj ke křesťanům však prohloubil příjezd španělských františkánů v roce 1592, stejně jako zprávy o těsné součinnosti křesťanských misionářů s evropskými vojáky při budování koloniálních základen v Manile na Filipínách. Ke konci svého života začal být Hidejoši chorobně podezřívavý a to se projevilo i v jeho vztahu ke křesťanství roku 1597 nechal v Nagasaki ukřižovat šest františkánů, tři jezuity a sedmnáct laiků. R se podařilo získat moc Tokugawovi Iejasuovi ( ); už v roce 1598 pozval do Eda španělské františkány, aby jejich prostřednictvím navázal obchodní styky s Filipínami a Mexikem. Ve snaze přilákat evropské obchodníky na své panství povolil španělským františkánům, aby založili v Edu misii. Obdobně jako Hidejoši ale i Iejasu považoval křesťanství za podvratný živel a již v r začal vydávat první protikřesťanské edikty. Jeho nástupce Hidetada zakázal r veškeré misijní aktivity a nařídil svým přímým vazalům a veškerému lidu na šógunátních panstvích, aby se křesťanství zřekli vstoupil v platnost edikt, kterým se křesťanství prohlašovalo za podvratnou nauku a zakazovalo se jeho hlásání a vyznávání. Do země ale pronikl větší počet misionářů, než byl vypovězen, v roce 1617 proto byli čtyři misionáři popraveni a o pět let později bylo popraveno 120 misionářů a konvertitů. Od r se stalo běžnou praxí, že člověk podezřelý z křesťanského vyznání musel pošlapat nějaký křesťanský symbol, např. destičku se zpodobněním Krista či Panny Marie, a ti, kteří odmítli na takovýto obrázek zvaný fumie šlápnout, byli popraveni či mučením nuceni ke zřeknutí se víry. Pronásledování křesťanů dosáhlo vrcholu v letech , kdy téměř křesťanských rolníků podporovaných potulnými samuraji povstalo na západním Kjúšú, nakonec podlehli a byli pobiti. S výjimkou několika izolovaných skupin skrytých křesťanů, které se udržely, povstání v Šimabaře představuje faktický konec křesťanství v Japonsku. Od roku 1640 museli být všichni Japonci registrováni v místních buddhistických chrámech a chrámové matriky pak sloužily jako nástroj kontroly jejich náboženské příslušnosti. Již v roce 1590 Valignano pochopil, že křesťanům pravděpodobně hrozí v budoucnu persekuce, začal tedy podporovat vznik bratrstev, která by v takovém případě v jednotlivých oblastech Japonska udržovala tajně křesťanskou víru; již okolo roku 1600 se tak ve všech částech země nacházely laické křesťanské organizace. Členové těchto bratrstev žili zbožným životem, pomáhali s evangelizací a věnovali se charitativní práci, bratrstva připravovala své věřící i na hrozbu mučednické smrti. Skrytí křesťané zachovávali náboženskou strukturu a měli i liturgický kalendář, který řídil jejich aktivity. Po roce 1854 se křesťané, kteří v Japonsku přežili, rozdělili do dvou skupin. První se znovu připojila ke katolické církvi, druhá zůstala na církvi nezávislá a dále dodržovala svou vlastní náboženskou praxi. Tato druhá skupina je známá jako staří křesťané, obvykle jsou označováni jako hanare kirišitan, isolovaní křesťané. 2

3 Konfucianismus (čín. žu-ťia, přibl. škola učenců ; někteří vědci odlišují i žu-ťiao, konfuciánské náboženství) Konfucius (Kchung-c, vl. jménem Kchung Čhiou, asi BC, jap. Kóši), věřil, že ideálního sociálního řádu lze dosáhnout, když budou vladaři dávat příklad svým mravným životem, budou dodržovány obřadní předpisy a každý bude žít ve shodě s normami, které odpovídají jeho postavení ve společnosti. Vládce má svěřovat moc úředníkům podle jejich morálních vlastností a intelektuálních schopností, jež je třeba rozvíjet soustavným vzděláváním. Velký důraz kladl na rodinu jako záruku stability společenského řádu. V centru jeho filosofie stojí pojem lidskost (žen), důležitá je také mravnost a obřady. Jeho politický systém je založený na myšlence, že je nutné provést nápravu jmen (čeng-ming) tak, aby věci odpovídaly kvalitám, které jména vystihují, a pak zavládne ve společnosti řád. Během posledních let svého života Konfucius podle tradičního pojetí sepsal díla, která se později stala klasickými díly konfucianismu. Je mu připisováno autorství Knihy písní (Š-ťing), Knihy dokumentů minulosti (Šu-ťing), Análů jara a podzimu (Čhun-čchiou) a částečně Knihy proměn (I-ťing) a Hovorů školy (Ťia-jü). Knihu hudby (Jüe-ťing) a Knihu obřadů (Li-ťi) prý redigoval. Ústřední myšlenka konfucianismu se dá shrnout do pojmu lidskosti (žen, překládáno také jako humanita ), která se zakládá se na lásce k bližnímu a zahrnuje loajalitu a vzájemnost. Podstatou principu lidskosti jsou pieta, tj. úcta k rodičům, kterou děti mají prokazovat svým rodičům za života i po smrti, a bratrská poslušnost, tj. podřízení mladšího bratra staršímu. Sociální soužití je určováno pěti vztahy (wu-lun), které upravují mravní chování lidí navzájem a přidělují každému jednotlivci jeho místo ve společnosti. Mencius (Meng-c, asi BC, vlastním jménem Meng Kche, japonsky Móši) nabyl přesvědčení, že může zachránit svět pomocí nápravy lidské mysli; reprezentuje idealistický proud uvnitř konfucianismu, jeho základní teze praví, že člověk je od přírody dobrý. Každý člověk v sobě má od narození vlohy pro soucit, stud, skromnost a smysl pro právo a bezpráví, jež představují semena lidskosti, spravedlnosti, mravnosti a moudrosti. Tato semena se musejí rozvíjet Mencius v tomto smyslu podtrhuje význam výchovy a prostředí. Původ zla vysvětluje tak, že jedinec buď nedokázal rozvinout svůj původní potenciál, nebo svou původní přirozenost ztratil. V politické oblasti vyzdvihoval nezbytnost etických kvalit panovníka, pokud mu chybějí, má lid právo na revoltu. Menciovo přesvědčení, že lidská přirozenost je v podstatě dobrá, mělo velký význam na rozvoj středověké neokonfuciánské filozofie, která rozhodujícím způsobem poznamenala intelektuální život Japonska v době Edo. Sün-c (asi BC, vlastním jménem Sün Kchuang, jap. Sonbu) je považován za autora eticko-filosofického traktátu Sün-c. Na rozdíl od Mencia prohlašoval, že lidé jsou od přírody zlí a že pouze cvičení a sebekázeň je může učinit dobrými. Jeho doktrína ale nezná pojem metafyzického zla, které známe z monoteistických náboženství, jde o relativní zlo, které je výsledkem nekontrolovaných lidských tužeb. Přes svůj skeptický postoj k možnosti existence bohů uznával důležitost existence náboženských rituálů. 3

4 Za císaře Wu-tiho (vládl BC) byli na císařské akademii jmenováni učenci pro studium klasických spisů, což znamenalo počátek vybírání státních úředníků prostřednictvím zkoušek, jejichž obsahem bylo konfuciánské učení. Mezi 3. a 8. stoletím pronikly do konfucianismu prvky jiných filosofických směrů, především taoistické a buddhistické, v této době svůj význam získala i Kniha proměn (I-ťing). Fáze oživení mystických tradic a jejich zahrnutí do konfuciánského kánonu je na Západě známá jako neokonfucianismus. Tzv. čtyři knihy (s -šu), totiž Konfuciovy Hovory, Meng-c, Ta-süe a Čung-jung, co do významu předčily pět klasických knih raného konfucianismu. Ču Si ( , jap. Šu Ši) se ve svém učení zabýval především metafyzickými problémy, byl ovlivněn buddhismem a filosofickým taoismem. Zkoumal hlavně vztah li (princip) k čchi (energie), jeho materiálnímu aspektu. Za nejvyšší realitu pokládal tchaj-ťi, nejvyšší počátek, který je spojením li a čchi. Tchaj-ťi je sám neohraničený, aspekt li v něm obsažený ho činí způsobilým k tomu, aby dal v sobě vzniknout všem věcem. Li existuje ve všech věcech, jeho existence tak logicky předchází existenci čchi, ale bez čchi neexistuje materiální ztělesnění, které umožňuje existenci li. Od Mencia přejal Ču Si víru, že lidská přirozenost je původně dobrá, protože se skládá z principů, kterými nás obdařila příroda. Avšak lidé se rozvíjejí v interakci s okolím, a tak získávají rozličné formy čchi, proto se mohou rozejít se svou původní dobrou přirozeností a stát se špatnými. Wang Jang-ming ( , jap. Ójómei) vidí cestu k sebezdokonalení v samonapravovací aktivitě mysli. Pozitivně proto hodnotí city, které nejsou podle něho pouze přirozené, ale jsou také zásadní pro proces sebezdokonalování. V tomto smyslu ovšem odlišuje přirozené city od sobeckých tužeb, které zatemňují mysl. Wang přitom nededukuje ze světa, co je správné a co špatné, spíše trvá na tom, že dobrota se nachází ve vědomí a rozšiřuje se v konání. Konfucianismus v Japonsku (džukjó) Konfucianismus do Japonska přinesli podle tradice učenci Ačiki a Wani z korejského království Pekče na počátku 5. století. Takzvaná Ústava o sedmnácti článcích prince Šótokua z roku 604, směřující k ideálu hierarchické politické struktury soustředěné kolem císaře, byla inspirována z několika zdrojů, velmi patrný je ale především vliv konfuciánské nauky. Konfucianismus ve formě, v jaké byl přenesen do Japonska, kladl důraz především na soudržnost v rodinném kruhu, obzvláště na synovskou oddanost a na loajalitu vládci. Ačkoli se v Japonsku nikdy nestal organizovaným náboženstvím, jeho normy a hodnoty se od počátku staly základem japonského myšlení a etiky. Podstatnou součástí konfucianismu byla historiografie: dějiny se hodnotily podle hledisek Konfuciova učení a vyvozovaly se z nich závěry poučné pro vládu i obecnou mravnost. Již okolo roku 670 za císaře Tendžiho bylo zásluhou skupiny korejských učenců založeno první japonské vysoké učení Daigakurjó, kde hlavní náplní studia byla klasická konfuciánská díla. V období Kamakura přinesli čínští zenoví mniši do Japonska myšlenky neokonfucianismu, který se v období Muromači stal předmětem hlubšího studia mezi vzdělanci. Zlatým věkem konfucianismu bylo období Edo, kdy byla oficiálně propagována konfuciánská morálka zdůrazňující loajalitu 4

5 k lennímu pánovi a oddanost k rodičům. Konfucianismu legitimizoval politickou hegemonii vojenské feudální vlády a lenních knížat, tokugawští šógunové se zpravidla opírali o poradce z řad neokonfuciánských učenců. Potřeba silné byrokratické vlády a soustavná podpora čínských studií také vyústily v mohutnou vědeckou a filozofickou aktivitu. Předmětem studia dvou neokonfuciánských škol čínského středověku se stal člověk a jeho vztah ke společnosti. Škola Čcheng-Ču (jap. šušigaku, tj. škola Ču Siho ) zdůrazňovala, že přírodní i lidský řád jsou neměnné a klíčem ke společenské harmonii je práce člověka na vlastním sebezdokonalení. Škola Wang Jang-minga (jap. jómeigaku) považovala za měřítko mravního činu subjektivní intuici. Důležité místo v činnosti neokonfuciánců zaujímala také historiografie. Nejvýraznějšími konfuciánskými institucemi v době Edo byly oficiální školy v jednotlivých knížectvích. Budování byrokratického státu v době Meidži někteří Japonci chápali jako uskutečňování konfuciánského ideálu každému podle jeho zásluh, prudký a masivní příliv západních idejí a vlivů však tradičním konfuciánským pohledem na svět silně otřásl. V období Šówa došlo k syntéze konfuciánské etiky a nacionalismu a konfuciánské myšlenky začaly být využívány jako prostředek k dosažení ideové mobilizace národa. Fudžiwara Seika ( ), který patřil k Ču Siho škole, žil v době přechodu od neklidného období Muromači k období Edo, jeho politické a sociální myšlenky se staly jedním z východisek pro vytvoření politiky tokugawského šógunátu. V raném věku se stal buddhistickým mnichem školy Rinzai, ale ve 37 letech zavrhl buddhismus a věnoval se nadále čínskému myšlení a literatuře. Pravidelně se stýkal s čínskými vyslanci, ale také s korejskými válečnými zajatci; jeden z vězňů jej tak důkladněji seznámil s Ču Siho myšlením. Seika měl kontakty s vlivnými válečníky, a jeho učení tak získalo politickou podporu předních představitelů rodu Tokugawa. Iejasu mu nabídl místo ve své vládě, to však Seika odmítl a sloužil pouze jako jeho příležitostný poradce. I když se sám úřednickému životu vyhnul, zanechal řadu významných žáků, kteří se stali neokonfuciánskými mysliteli, učiteli a vládními poradci. Ve svém učení navazoval na Ču Siho nauku, že princip li (jap. ri) je duchovní stránkou univerza a je přítomen ve všech věcech a lidech jako nedílná součást jejich bytí, materiální svět tvoří materiální síla čchi (jap. ki), která je v každém odlišná a jedinečná. Proto existují rozdíly mezi lidmi, které se projevují především v jejich morálních vlastnostech. Osobní morální charakter je třeba posuzovat podle schopnosti člověka plnit patřičným způsobem společenské a rodinné povinnosti; dodržování etických příkazů zaručuje spořádanou společnost. Mezi nejvýznamnější Seikovy spisy patří Suntecu roku (Záznam obsažných rčení, 1606), Daigaku jórjaku (Vybrané kapitoly z velkého učení, 1619), Bunšó taroku kórjó (Pojednání o zásadách dosažení ctnosti) a Kana seiri (Zapsané skutečnosti a principy). 5

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120 OBSAH 1. RANÉ JAPONSKO: PŘIJETI ČÍNSKÉ CIVILIZACE 5 Země a lidé 5 Geografické vlivy 5 Rasový a kulturní původ 7 Starověká japonská společnost 10 Rané záznamy 10 Systém rodů udži 11 Šintoismus 12 Přijetí

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Skládačka. Autorkou všech fotografií je Ivana Pekárková. Fotografie byly pořízeny v Archeoskanzenu Modrá u Velehradu.

Skládačka. Autorkou všech fotografií je Ivana Pekárková. Fotografie byly pořízeny v Archeoskanzenu Modrá u Velehradu. Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním, 2) karta s odpověďmi, 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice

Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice 2011 Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice I. základní vymezení II. praktická

Více

Základy filozofie. Předřecká východní filozofie - Čína

Základy filozofie. Předřecká východní filozofie - Čína Základy filozofie Předřecká východní filozofie - Čína Čína Klasickou čínskou filozofii ovlivnily především dva duchovní směry (často mylně označované jako náboženství): konfucianismus taoismus Existují

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Hajaši Razan Nakae Tódžu

Hajaši Razan Nakae Tódžu Zakladatelem celé dynastie poradců šógunů se stal učenec Hajaši Razan (1583-1657). V dětství vstoupil do kláštera Kennindţi (škola Rinzai), ale po dvou letech jej opustil a začal se věnovat Ču Siho výkladům

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Studenti si vylosují dvě otázky, jednu z I. části souboru otázek z filosofie a teologie (ot.1-10), druhou

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Na prahu Antropocénu: od prvních sídel po globální urbanizaci

Na prahu Antropocénu: od prvních sídel po globální urbanizaci Na prahu Antropocénu: od prvních sídel po globální urbanizaci Ing. Pavel Holubec, Ph.D. Katedra urbanismu a územního plánování Fakulta stavební ČVUT v Praze U3V 18. 11. 2016 Diferenciace sociální formy:

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry:

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.30 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Student si vylosuje dvě otázky. První z části Otázky z filosofie a teologie, druhou z části Otázky z

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA OBSAH Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA Obyvatelstvo a využívání půdy 23 Světová populace 23 Využívání půdy 27 Získávání nové půdy a kolonizace 27 Intenzifikace využívání půdy 32 Zavádění nových,

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Německá klasická filosofie I Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Dějinný kontext a charakteristika Jedná se o období přelomu 18. a 19. století a 1. poloviny 19.

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 1. Člověk jako osobnost 2. Učení a komunikace 3. Duševní vývoj osobnosti, poruchy vývoje osobnosti 4. Psychické jevy 5. Člověk ve společnosti 6. Sociální útvary

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Filozofie,

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

ANTICKÁ FILOSOFIE, pracovní list

ANTICKÁ FILOSOFIE, pracovní list ANTICKÁ FILOSOFIE, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ANTICKÁ FILOSOFIE Lidé si od počátku svých dějin kladli otázky

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Náboženský život v ČR

Náboženský život v ČR Náboženský život v ČR 2009-2010 společné zúčastněné pozorování Návštěva společenství Fa-lun-kung v úterý 4. května v 18:30 v Domě dětí a mládeže Prahy 5, Štefánikova 11 (u metra Anděl), 1. patro. doprovodné

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. únor 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STŘEDOVĚK - vymezen pádem říše západořímské a objevem Ameriky

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Křesťanská sociální etika. M. Martinek Jabok

Křesťanská sociální etika. M. Martinek Jabok Křesťanská sociální etika Jabok 2008 . ZÁSADA LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI Jabok 2008 2 Zásady křesťanské sociální etiky Sociální etika vychází z reality člověka v současném světě na úrovni individuální, sociální

Více

Pod praporem SVOBODY, ROVNOSTI A BRATRSTVÍ se ve Francii uskutečnila revoluční změna politického a ústavního systému (1791 konstituční monarchie,

Pod praporem SVOBODY, ROVNOSTI A BRATRSTVÍ se ve Francii uskutečnila revoluční změna politického a ústavního systému (1791 konstituční monarchie, Pod praporem SVOBODY, ROVNOSTI A BRATRSTVÍ se ve Francii uskutečnila revoluční změna politického a ústavního systému (1791 konstituční monarchie, 1792 republika), jejíž hlavní vedoucí silou bylo měšťanstvo.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

i15 Konfucianismus Konfucius Kchung-fu-c Kchung-c Mistr Kchung Hans Küng Jan Heller Hovory Meng-c.

i15 Konfucianismus Konfucius Kchung-fu-c Kchung-c Mistr Kchung Hans Küng Jan Heller Hovory Meng-c. i15 Konfucianismus Jméno Konfucius je latinizovanou podobou Kchung-fu-c, v Číně častěji jen Kchung-c, v překladu Mistr Kchung. Konfucius žil 551-478/9 před n.l., pocházel ze třídy vzdělanců, krátce byl

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více