(čín. žu-ťia, přibl. škola učenců ; někteří vědci odlišují i žu-ťiao, konfuciánské náboženství)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(čín. žu-ťia, přibl. škola učenců ; někteří vědci odlišují i žu-ťiao, konfuciánské náboženství)"

Transkript

1 Křesťanství Oda Nobunaga ( ), první z velkých sjednotitelů Japonska, měl značně nepřátelské vztahy s buddhistickým klérem. Jedním z jeho největších odpůrců byl Kósa ( ; známý jako Hongandži Kennjo), hlava mocného kláštera Išijama Hongandži v Ósace, který velel mohutné vojenské síle představované tzv. Ikkó ikki, militantními svazy Džódo šinšú. Válčil s nimi deset let; Nobunagova nenávist vůči buddhistickému mnišstvu částečně vysvětluje jeho kladný postoj ke křesťanským misionářům. Prvním misionářem v Japonsku byl španělský jezuita František Xaverský ( ), který tu působil v letech 1549 až Po něm postupně přicházeli portugalští jezuité a později španělští františkáni a augustiniáni. Většina Japonců zpočátku nejevila o křesťanství příliš velký zájem, japonská knížata na Kjúšú ale zahrnovala misionáře přízní ve snaze přilákat na svá panství obchod; několik z nich přijalo křesťanství a nutilo své poddané, aby je následovali. Kníže Ómura Sumitada ( ), který konvertoval již roku 1562, založil na západním pobřeží Kjúšú přístav Nagasaki a roku 1571 z něj učinil centrum obchodu s Portugalci. V roce 1580 předal faktickou kontrolu nad městem jezuitům. Již František Xaverský se zasloužil o špatné vztahy s buddhistickými duchovními, protože ve svých kázáních nevybíravým způsobem kritizoval buddhistické duchovenstvo. Náboženská nesnášenlivost křesťanských misionářů tak záhy vyvolala mezi buddhistickým klérem odpor, který vyústil v ojedinělé případy pronásledování křesťanů ze strany vládních úřadů; nové náboženství se však i přesto rychle šířilo po celém Kjúšú a proniklo i do oblasti Kjóta. František Xaverský v Japonsku během svého pobytu pokřtil okolo tisíce nových křesťanů a věřil, že křesťanství má v Japonsku zaručenou dobrou budoucnost. Vypracoval metodiku pro nové misionáře, kterou se jeho následovníci úspěšně řídili. Misionáři používali při své práci i charitu, brzy také pochopili důležitost pohřebních rituálů v Japonsku, přizpůsobili tedy i tomu svou činnost. Snažili se působit na všechny sociální vrstvy, např. pro chudé obyvatelstvo stavěli chudobince, často také přizpůsobovali své chování japonským rituálům. Deset let po příjezdu Františka Xaverského měla církev misionářské základny v centrálních provinciích a mezi konvertity byla řada mocných členů vládnoucí třídy. Roku 1579 dorazil do Japonska Alessandro Valignano ( ), který misionářům nařídil povinné studium japonštiny, což mělo napomoci nejenom k přirozenější komunikaci, ale i k lepšímu pochopení místních zvyků a možnosti získat mezi japonskými konvertity první kněze. Rozdělil oblasti působnosti, ve Funai zřídil centrální seminář, kam byli přijímáni japonští novicové. Výuka nových věřících byla poměrně jednoduchá, obsahovala tři fáze: 1) Seznámení se s doktrínou o Bohu jako svrchovaném Stvořiteli a naukou o nesmrtelnosti duše a o spáse, poté následovalo vyvrácení učení buddhistických škol. 2) Chronologický výklad křesťanské nauky. 3) Příprava na křest, která zahrnovala vysvětlení Deseti přikázání a učení Ježíše. Zároveň v seminářích probíhala výchova japonských duchovních a také varhanistů, chóristů, malířů, řezbářů a tiskařů. Japonsko se stalo pro jezuity nejslibnější oblastí misionářské činnosti, odhaduje se, že kolem roku 1582 přestoupilo na víru asi Japonců. Do konce století stoupl počet křesťanů na a v roce 1615 již dosahoval téměř půl milionu (asi 2 % obyvatelstva). 1

2 V době vlády Nobunagy misijní činnost slavila nebývalé úspěchy i v hlavním městě. Roku 1582 byl Nobunaga zabit a jeho místo posléze zaujal Tojotomi Hidejoši ( ), který brzy začal na křesťanství pohlížet s nevolí, protože měl důvodné podezření, že by mohlo posloužit jako základ pro podvratnou spolupráci mezi knížaty na Kjúšú. Při svém vojenském tažení na Kjúšú roku 1587 poznal silný vliv křesťanské misie mezi lidem i knížaty, a zřejmě to jej přimělo vydat 23. července 1587 edikt, jímž křesťanství prohlašoval za zhoubné; misionáři měli opustit do dvaceti dnů zemi, toto nařízení ale nebylo přísně prosazováno. Přátelské vztahy, které do té doby jezuitští misionáři s Hidejošim měli, ale byly ukončeny. V roce 1590 přijel do Japonska podruhé Valignano, kterého Hidejoši přijal, což vzbudilo v církvi nové naděje. Nepřátelský postoj ke křesťanům však prohloubil příjezd španělských františkánů v roce 1592, stejně jako zprávy o těsné součinnosti křesťanských misionářů s evropskými vojáky při budování koloniálních základen v Manile na Filipínách. Ke konci svého života začal být Hidejoši chorobně podezřívavý a to se projevilo i v jeho vztahu ke křesťanství roku 1597 nechal v Nagasaki ukřižovat šest františkánů, tři jezuity a sedmnáct laiků. R se podařilo získat moc Tokugawovi Iejasuovi ( ); už v roce 1598 pozval do Eda španělské františkány, aby jejich prostřednictvím navázal obchodní styky s Filipínami a Mexikem. Ve snaze přilákat evropské obchodníky na své panství povolil španělským františkánům, aby založili v Edu misii. Obdobně jako Hidejoši ale i Iejasu považoval křesťanství za podvratný živel a již v r začal vydávat první protikřesťanské edikty. Jeho nástupce Hidetada zakázal r veškeré misijní aktivity a nařídil svým přímým vazalům a veškerému lidu na šógunátních panstvích, aby se křesťanství zřekli vstoupil v platnost edikt, kterým se křesťanství prohlašovalo za podvratnou nauku a zakazovalo se jeho hlásání a vyznávání. Do země ale pronikl větší počet misionářů, než byl vypovězen, v roce 1617 proto byli čtyři misionáři popraveni a o pět let později bylo popraveno 120 misionářů a konvertitů. Od r se stalo běžnou praxí, že člověk podezřelý z křesťanského vyznání musel pošlapat nějaký křesťanský symbol, např. destičku se zpodobněním Krista či Panny Marie, a ti, kteří odmítli na takovýto obrázek zvaný fumie šlápnout, byli popraveni či mučením nuceni ke zřeknutí se víry. Pronásledování křesťanů dosáhlo vrcholu v letech , kdy téměř křesťanských rolníků podporovaných potulnými samuraji povstalo na západním Kjúšú, nakonec podlehli a byli pobiti. S výjimkou několika izolovaných skupin skrytých křesťanů, které se udržely, povstání v Šimabaře představuje faktický konec křesťanství v Japonsku. Od roku 1640 museli být všichni Japonci registrováni v místních buddhistických chrámech a chrámové matriky pak sloužily jako nástroj kontroly jejich náboženské příslušnosti. Již v roce 1590 Valignano pochopil, že křesťanům pravděpodobně hrozí v budoucnu persekuce, začal tedy podporovat vznik bratrstev, která by v takovém případě v jednotlivých oblastech Japonska udržovala tajně křesťanskou víru; již okolo roku 1600 se tak ve všech částech země nacházely laické křesťanské organizace. Členové těchto bratrstev žili zbožným životem, pomáhali s evangelizací a věnovali se charitativní práci, bratrstva připravovala své věřící i na hrozbu mučednické smrti. Skrytí křesťané zachovávali náboženskou strukturu a měli i liturgický kalendář, který řídil jejich aktivity. Po roce 1854 se křesťané, kteří v Japonsku přežili, rozdělili do dvou skupin. První se znovu připojila ke katolické církvi, druhá zůstala na církvi nezávislá a dále dodržovala svou vlastní náboženskou praxi. Tato druhá skupina je známá jako staří křesťané, obvykle jsou označováni jako hanare kirišitan, isolovaní křesťané. 2

3 Konfucianismus (čín. žu-ťia, přibl. škola učenců ; někteří vědci odlišují i žu-ťiao, konfuciánské náboženství) Konfucius (Kchung-c, vl. jménem Kchung Čhiou, asi BC, jap. Kóši), věřil, že ideálního sociálního řádu lze dosáhnout, když budou vladaři dávat příklad svým mravným životem, budou dodržovány obřadní předpisy a každý bude žít ve shodě s normami, které odpovídají jeho postavení ve společnosti. Vládce má svěřovat moc úředníkům podle jejich morálních vlastností a intelektuálních schopností, jež je třeba rozvíjet soustavným vzděláváním. Velký důraz kladl na rodinu jako záruku stability společenského řádu. V centru jeho filosofie stojí pojem lidskost (žen), důležitá je také mravnost a obřady. Jeho politický systém je založený na myšlence, že je nutné provést nápravu jmen (čeng-ming) tak, aby věci odpovídaly kvalitám, které jména vystihují, a pak zavládne ve společnosti řád. Během posledních let svého života Konfucius podle tradičního pojetí sepsal díla, která se později stala klasickými díly konfucianismu. Je mu připisováno autorství Knihy písní (Š-ťing), Knihy dokumentů minulosti (Šu-ťing), Análů jara a podzimu (Čhun-čchiou) a částečně Knihy proměn (I-ťing) a Hovorů školy (Ťia-jü). Knihu hudby (Jüe-ťing) a Knihu obřadů (Li-ťi) prý redigoval. Ústřední myšlenka konfucianismu se dá shrnout do pojmu lidskosti (žen, překládáno také jako humanita ), která se zakládá se na lásce k bližnímu a zahrnuje loajalitu a vzájemnost. Podstatou principu lidskosti jsou pieta, tj. úcta k rodičům, kterou děti mají prokazovat svým rodičům za života i po smrti, a bratrská poslušnost, tj. podřízení mladšího bratra staršímu. Sociální soužití je určováno pěti vztahy (wu-lun), které upravují mravní chování lidí navzájem a přidělují každému jednotlivci jeho místo ve společnosti. Mencius (Meng-c, asi BC, vlastním jménem Meng Kche, japonsky Móši) nabyl přesvědčení, že může zachránit svět pomocí nápravy lidské mysli; reprezentuje idealistický proud uvnitř konfucianismu, jeho základní teze praví, že člověk je od přírody dobrý. Každý člověk v sobě má od narození vlohy pro soucit, stud, skromnost a smysl pro právo a bezpráví, jež představují semena lidskosti, spravedlnosti, mravnosti a moudrosti. Tato semena se musejí rozvíjet Mencius v tomto smyslu podtrhuje význam výchovy a prostředí. Původ zla vysvětluje tak, že jedinec buď nedokázal rozvinout svůj původní potenciál, nebo svou původní přirozenost ztratil. V politické oblasti vyzdvihoval nezbytnost etických kvalit panovníka, pokud mu chybějí, má lid právo na revoltu. Menciovo přesvědčení, že lidská přirozenost je v podstatě dobrá, mělo velký význam na rozvoj středověké neokonfuciánské filozofie, která rozhodujícím způsobem poznamenala intelektuální život Japonska v době Edo. Sün-c (asi BC, vlastním jménem Sün Kchuang, jap. Sonbu) je považován za autora eticko-filosofického traktátu Sün-c. Na rozdíl od Mencia prohlašoval, že lidé jsou od přírody zlí a že pouze cvičení a sebekázeň je může učinit dobrými. Jeho doktrína ale nezná pojem metafyzického zla, které známe z monoteistických náboženství, jde o relativní zlo, které je výsledkem nekontrolovaných lidských tužeb. Přes svůj skeptický postoj k možnosti existence bohů uznával důležitost existence náboženských rituálů. 3

4 Za císaře Wu-tiho (vládl BC) byli na císařské akademii jmenováni učenci pro studium klasických spisů, což znamenalo počátek vybírání státních úředníků prostřednictvím zkoušek, jejichž obsahem bylo konfuciánské učení. Mezi 3. a 8. stoletím pronikly do konfucianismu prvky jiných filosofických směrů, především taoistické a buddhistické, v této době svůj význam získala i Kniha proměn (I-ťing). Fáze oživení mystických tradic a jejich zahrnutí do konfuciánského kánonu je na Západě známá jako neokonfucianismus. Tzv. čtyři knihy (s -šu), totiž Konfuciovy Hovory, Meng-c, Ta-süe a Čung-jung, co do významu předčily pět klasických knih raného konfucianismu. Ču Si ( , jap. Šu Ši) se ve svém učení zabýval především metafyzickými problémy, byl ovlivněn buddhismem a filosofickým taoismem. Zkoumal hlavně vztah li (princip) k čchi (energie), jeho materiálnímu aspektu. Za nejvyšší realitu pokládal tchaj-ťi, nejvyšší počátek, který je spojením li a čchi. Tchaj-ťi je sám neohraničený, aspekt li v něm obsažený ho činí způsobilým k tomu, aby dal v sobě vzniknout všem věcem. Li existuje ve všech věcech, jeho existence tak logicky předchází existenci čchi, ale bez čchi neexistuje materiální ztělesnění, které umožňuje existenci li. Od Mencia přejal Ču Si víru, že lidská přirozenost je původně dobrá, protože se skládá z principů, kterými nás obdařila příroda. Avšak lidé se rozvíjejí v interakci s okolím, a tak získávají rozličné formy čchi, proto se mohou rozejít se svou původní dobrou přirozeností a stát se špatnými. Wang Jang-ming ( , jap. Ójómei) vidí cestu k sebezdokonalení v samonapravovací aktivitě mysli. Pozitivně proto hodnotí city, které nejsou podle něho pouze přirozené, ale jsou také zásadní pro proces sebezdokonalování. V tomto smyslu ovšem odlišuje přirozené city od sobeckých tužeb, které zatemňují mysl. Wang přitom nededukuje ze světa, co je správné a co špatné, spíše trvá na tom, že dobrota se nachází ve vědomí a rozšiřuje se v konání. Konfucianismus v Japonsku (džukjó) Konfucianismus do Japonska přinesli podle tradice učenci Ačiki a Wani z korejského království Pekče na počátku 5. století. Takzvaná Ústava o sedmnácti článcích prince Šótokua z roku 604, směřující k ideálu hierarchické politické struktury soustředěné kolem císaře, byla inspirována z několika zdrojů, velmi patrný je ale především vliv konfuciánské nauky. Konfucianismus ve formě, v jaké byl přenesen do Japonska, kladl důraz především na soudržnost v rodinném kruhu, obzvláště na synovskou oddanost a na loajalitu vládci. Ačkoli se v Japonsku nikdy nestal organizovaným náboženstvím, jeho normy a hodnoty se od počátku staly základem japonského myšlení a etiky. Podstatnou součástí konfucianismu byla historiografie: dějiny se hodnotily podle hledisek Konfuciova učení a vyvozovaly se z nich závěry poučné pro vládu i obecnou mravnost. Již okolo roku 670 za císaře Tendžiho bylo zásluhou skupiny korejských učenců založeno první japonské vysoké učení Daigakurjó, kde hlavní náplní studia byla klasická konfuciánská díla. V období Kamakura přinesli čínští zenoví mniši do Japonska myšlenky neokonfucianismu, který se v období Muromači stal předmětem hlubšího studia mezi vzdělanci. Zlatým věkem konfucianismu bylo období Edo, kdy byla oficiálně propagována konfuciánská morálka zdůrazňující loajalitu 4

5 k lennímu pánovi a oddanost k rodičům. Konfucianismu legitimizoval politickou hegemonii vojenské feudální vlády a lenních knížat, tokugawští šógunové se zpravidla opírali o poradce z řad neokonfuciánských učenců. Potřeba silné byrokratické vlády a soustavná podpora čínských studií také vyústily v mohutnou vědeckou a filozofickou aktivitu. Předmětem studia dvou neokonfuciánských škol čínského středověku se stal člověk a jeho vztah ke společnosti. Škola Čcheng-Ču (jap. šušigaku, tj. škola Ču Siho ) zdůrazňovala, že přírodní i lidský řád jsou neměnné a klíčem ke společenské harmonii je práce člověka na vlastním sebezdokonalení. Škola Wang Jang-minga (jap. jómeigaku) považovala za měřítko mravního činu subjektivní intuici. Důležité místo v činnosti neokonfuciánců zaujímala také historiografie. Nejvýraznějšími konfuciánskými institucemi v době Edo byly oficiální školy v jednotlivých knížectvích. Budování byrokratického státu v době Meidži někteří Japonci chápali jako uskutečňování konfuciánského ideálu každému podle jeho zásluh, prudký a masivní příliv západních idejí a vlivů však tradičním konfuciánským pohledem na svět silně otřásl. V období Šówa došlo k syntéze konfuciánské etiky a nacionalismu a konfuciánské myšlenky začaly být využívány jako prostředek k dosažení ideové mobilizace národa. Fudžiwara Seika ( ), který patřil k Ču Siho škole, žil v době přechodu od neklidného období Muromači k období Edo, jeho politické a sociální myšlenky se staly jedním z východisek pro vytvoření politiky tokugawského šógunátu. V raném věku se stal buddhistickým mnichem školy Rinzai, ale ve 37 letech zavrhl buddhismus a věnoval se nadále čínskému myšlení a literatuře. Pravidelně se stýkal s čínskými vyslanci, ale také s korejskými válečnými zajatci; jeden z vězňů jej tak důkladněji seznámil s Ču Siho myšlením. Seika měl kontakty s vlivnými válečníky, a jeho učení tak získalo politickou podporu předních představitelů rodu Tokugawa. Iejasu mu nabídl místo ve své vládě, to však Seika odmítl a sloužil pouze jako jeho příležitostný poradce. I když se sám úřednickému životu vyhnul, zanechal řadu významných žáků, kteří se stali neokonfuciánskými mysliteli, učiteli a vládními poradci. Ve svém učení navazoval na Ču Siho nauku, že princip li (jap. ri) je duchovní stránkou univerza a je přítomen ve všech věcech a lidech jako nedílná součást jejich bytí, materiální svět tvoří materiální síla čchi (jap. ki), která je v každém odlišná a jedinečná. Proto existují rozdíly mezi lidmi, které se projevují především v jejich morálních vlastnostech. Osobní morální charakter je třeba posuzovat podle schopnosti člověka plnit patřičným způsobem společenské a rodinné povinnosti; dodržování etických příkazů zaručuje spořádanou společnost. Mezi nejvýznamnější Seikovy spisy patří Suntecu roku (Záznam obsažných rčení, 1606), Daigaku jórjaku (Vybrané kapitoly z velkého učení, 1619), Bunšó taroku kórjó (Pojednání o zásadách dosažení ctnosti) a Kana seiri (Zapsané skutečnosti a principy). 5

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Základy filozofie. Předřecká východní filozofie - Čína

Základy filozofie. Předřecká východní filozofie - Čína Základy filozofie Předřecká východní filozofie - Čína Čína Klasickou čínskou filozofii ovlivnily především dva duchovní směry (často mylně označované jako náboženství): konfucianismus taoismus Existují

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Hajaši Razan Nakae Tódžu

Hajaši Razan Nakae Tódžu Zakladatelem celé dynastie poradců šógunů se stal učenec Hajaši Razan (1583-1657). V dětství vstoupil do kláštera Kennindţi (škola Rinzai), ale po dvou letech jej opustil a začal se věnovat Ču Siho výkladům

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

ANTICKÁ FILOSOFIE, pracovní list

ANTICKÁ FILOSOFIE, pracovní list ANTICKÁ FILOSOFIE, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ANTICKÁ FILOSOFIE Lidé si od počátku svých dějin kladli otázky

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

i15 Konfucianismus Konfucius Kchung-fu-c Kchung-c Mistr Kchung Hans Küng Jan Heller Hovory Meng-c.

i15 Konfucianismus Konfucius Kchung-fu-c Kchung-c Mistr Kchung Hans Küng Jan Heller Hovory Meng-c. i15 Konfucianismus Jméno Konfucius je latinizovanou podobou Kchung-fu-c, v Číně častěji jen Kchung-c, v překladu Mistr Kchung. Konfucius žil 551-478/9 před n.l., pocházel ze třídy vzdělanců, krátce byl

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Etika a etická výchova v zrcadle evropského školství PhDr. Bc. Zuzana. B Svobodová, c. Zuzana PhD. Svobodová, Etika a výuka

Etika a etická výchova v zrcadle evropského školství PhDr. Bc. Zuzana. B Svobodová, c. Zuzana PhD. Svobodová, Etika a výuka Etika a etická výchova v zrcadle evropského školství PhDr.. Bc. Zuzana Svobodová, PhD. Etika a výuka Témata Etika co znamená? K historii školství v Evropě Současný stav výuky etiky v Evropě Výběr školy

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY I_P1-2 Číslo projektu:

Více

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Osnova: 1) Život a vzdělání 2) Kariéra 3) Sociologie Maxe Webera 4) Weberova chápající sociologie 5) Cíl sociologického

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře

Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře Etika je filozofická disciplína, která zkoumá morálku nebo morální konání a jeho normy.je disciplínou praktické filozofie, která se zaobírá lidským konáním

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více