U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008"

Transkript

1 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem město Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku Magistrát města Ústí nad Labem Usnesení č. 1189/20 (návrh programu) Schválení pořadu jednání 20. schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e pořad jednání 20. schůze RMO ÚL město, včetně doplnění a změn, tj. zařazení bodů č. 2/1, 3/D2/19, doplnění k bodům č. 2/4, 2/5 a stažení bodů 3/D1/4, 3/D4/1 a 3/D8/3. Usnesení č. 1190/20 (materiál č. 1/1) Kontrola usnesení: Kontrola plnění usnesení, která byla přijata na 18. schůzi RMO ÚL město, kontrola plnění usnesení přijatých na mimořádné schůzi RMO ÚL město dne 17. června 2008 a kontrola plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO ÚL město informaci o plnění usnesení přijatých na 18. schůzi RMO Ústí nad Labem město, na mimořádné schůzi RMO Ústí nad Labem město ze dne 17. června 2008 a informaci o plnění rozpracovaných usnesení z předchozích schůzí RMO Ústí nad Labem město, Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město, informovat Radu MO Ústí nad Labem město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných usnesení. 1

2 Usnesení č. 1191/20 (EO-materiál č. 2/1-na stůl) Zápis z 10. jednání finanční komise Rady MO Ústí nad Labem město b e r e n a v ě d o m í zápis z 10. jednání finanční komise Rady městského obvodu Ústí nad Labem město, konaného dne 18. srpna Usnesení č. 1192/20 (EO-materiál č. 2/2) Informace o čerpání rozpočtu a plnění plánu VHČ k (a) (b) b e r e n a v ě d o m í předložený materiál dle důvodové zprávy o čerpání rozpočtu a plnění plánu VHČ MO ÚL město k , u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL město, předložit tento materiál doplněný o aktuální údaje k na XI. zasedání ZMO ÚL město, které se bude konat 16. září Usnesení č. 1193/20 (EO-materiál č. 2/3) Informace o stavu pohledávek k (a) (b) b e r e n a v ě d o m í předložený materiál dle důvodové zprávy o stavu pohledávek ÚMO Ústí nad Labem město k , u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL město, předložit tento materiál na XI. zasedání ZMO ÚL město, které se bude konat 16. září Usnesení č. 1194/20 (EO-materiál č. 2/4) Postoupení (odprodej) pohledávek za paní Marii Ospalou ve výši Kč a Kč (náhrady nákladů nalézacího řízení téhož soudního sporu) (a) b e r e n a v ě d o m í nabídky společností SCES-Group, spol. s r. o., se sídlem Praha 1 a Frenn Trading B. V., se sídlem Helmond, Nizozemí na odkoupení pohledávek za pí Marii Ospalou ve výši ,- Kč 2

3 a ,- Kč, (b) u k l á d á sl. Evě Zelenkové, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL město: 1) zajistit výběrové řízení obálkovou metodou, 2) informovat o tomto usnesení RMO ÚL město žadatele. Usnesení č. 1195/20 (EO-materiál č. 2/5) Rozpočtová opatření v rozpočtu MO ÚL město na rok 2008 (a) (b) (c) b e r e n a v ě d o m í předložený materiál, s c h v a l u j e rozpočtová opatření v rozpočtu MO Ústí n. L. město na rok 2008 spočívajícími ve zvýšení příjmů i výdajů schváleného rozpočtu ze dne na následující hodnoty: celkové příjmy rozpočtu ,88 Kč celkové výdaje rozpočtu ,88 Kč financování ,00 Kč, u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO Ústí n. L. město, předložit tento materiál na XI. zasedání zastupitelstva které se bude konat 16. září Usnesení č. 1196/20 (OSOM-materiál č. 3/1) Zápis z majetkové komise ze dne zápis z 14. zasedání majetkové komise Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 4. srpna 2008, (b) k o n s t a t u j e, že majetková komise nereagovala na požadavek RMO a starosty MO ÚL město, tj. zdůvodnění nepřijatých usnesení (např. navýšení ceny, apod.). Usnesení č. 1197/20 (OSOM-materiál č. 3/B/1) Zařazení nemovitosti Požární zbrojnice Skorotice do vybraného majetku Statutárního města Ústí n. Labem 3

4 předloženou žádost Magistrátu města Ústí nad Labem ze dne , včetně usnesení Rady Města č. 368/08 ze dne ve věci zařazení nemovitosti Požární zbrojnice Skorotice do vybraného majetku města Ústí nad Labem, (b) s o u h l a s í se zařazením objektu Požární zbrojnice Skorotice (včetně stavební parcely č. 85 o výměře 414 a pozemkové parcely č. 84 o výměře 1342 v k. ú. Skorotice) do vybraného majetku města Ústí nad Labem za podmínek: - splnění požadavků Městského obvodu Ústí nad Labem - město, které byly předány náměstku primátora p. Janu Řeřichovi dne , - po dokončení stavby bude vypracován geometrický plán na zaměření nových staveb s tím, že zbývající nezastavěná část pozemkové parcely č. 84 bude ponechána Městskému obvodu Ústí nad Labem město, (c) u k l á d á pí M. Zajíčkové, vedoucí odboru SOM ÚMO ÚL město, informovat o přijatém usnesení Magistrát města Ústí nad Labem, odbor SEM a ve spolupráci s pí D. Málkovou, vedoucí hospodářské správy ÚMO ÚL město, zajistit převod objektu na Magistrát města Ústí nad Labem do Usnesení č. 1198/20 (OSOM-materiál č. 3/C/1) Záměr zveřejnění pronájmu nemovitosti Husitská cesta 217/4 a 222/6 v k. ú. Předlice (a) r e v o k u j e usnesení 1021/18 z 18. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město ze dne 21. května 2008 v tom smyslu, že budou zveřejněny nové podmínky pronájmu, (b) b e r e n a v ě d o m í dopis Správy uprchlických zařízení ze dne 7. července 2008, (c) s c h v a l u j e záměr pronájmu nemovitostí v ul. Husitská cesta č. p. 217/4-6 bytových jednotek o celkové výměře 257,02 a č. p. 222/6-6 bytových jednotek o výměře celke53,94 v k. ú. Předlice a p. p. č. 966 ostatní plocha (oplocená plocha před domy jako celku) - nájmu: provozování integračního azylového střediska, - podmínky pronájmu: na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, - výše nájemného: 20,- Kč/ /měsíc, měsíční nájemné ,20 Kč, - nájemné bude hrazeno měsíčně vždy do posledního dne běžného měsíce předem, - pronajímatel souhlasí s uzavřením smluv o ubytování pro jednotlivé byty s nájemcem určenými azylanty za určitých podmínek: - nájemce bude plně hradit vodné a stočné, dodávku energií, odvoz odpadků a na vlastní náklady bude provádět úklid objektů a běžnou údržbu (sekání trávy apod.) - nájemce bude odpovídat za řádné užívání pronajatých domů osobami zde ubytovanými a ponese náklady na opravy jimi způsobilých škod, - veškeré služby, tj. elektřina, voda, teplo, plyn, atd., hradí nájemce přímo dodavatelům služeb, 4

5 - nájemce na vlastní náklady zabezpečí změnu užívání pronajatých prostor u Stavebního úřadu MmÚL, (d) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku ÚMO Ústí n. L. město, zajistit záměr zveřejnění na úřední desce MO Ústí n. L. - město a na internetových stránkách MO Ústí n. L. město. Usnesení č. 1199/20 (OSOM-materiál č. 3/D1/1) Prodej části pozemkové parcely č. 409/1 nově dle GP p. p. č. 409/31 v k. ú. Bukov, p. Pavel Jarošík s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. 409/1 nově dle GP p. p. č. 409/31 k. ú. kupující Bukov Pavel Jarošík, Ústí n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Kč/ Kč Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XI. zasedání ZMO ÚL - město dne 16. září Usnesení č. 1200/20 (OSOM-materiál č. 3/D1/2) Prodej částí pozemkových parcel č. 171/1 a 172 dle GP 171/10 v k. ú. Všebořice, p. Martin Kundrát , ,- výstavba garáže ostatní plocha s prodejem následujících částí pozemkových parcel č. 171/1 a 172 nově označených GP č. 171/10 z majetku města Ústí nad Labem: 5

6 p. p. č. k. ú. žadatel Kč/ Kč 171/10 Všebořice Martin Kundrát, Ústí n. L. - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, , ,- stavba RD ostatní plocha Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. září Usnesení č. 1201/20 (OSOM-materiál č. 3/D1/3) Prodej části pozemkové parcely č. 771/1 v k. ú. Ústí n. L., p. Vacek výběrové řízení s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli, p. p. k. ú. kupující Cena č. Kč/ Kč 771/1 Ústí n. L. Stanislav Vacek , ,- zahrada zahrada dle Ústí nad Labem GP 771/1 kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XI. zasedání ZMO ÚL - město dne 16. září Usnesení č. 1202/20 (OSOM-materiál č. 3/D2/1) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 104 v k. ú. Vaňov se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková Kč/ 104 Vaňov ,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, zahrada (zcelení pozemků) zastavěná plocha a nádvoří 6

7 pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1203/20 (OSOM-materiál č. 3/D2/2) Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1287/1 v k. ú. Ústí n. L. snížení ceny dopis p. Milana Vajsejtla, bytem Ústí n. L., ze dne ve věci minimální nabídkové ceny za prodej části p. p. č. 1287/1 v k. ú. Ústí n. L., (b) n e s o u h l a s í se snížením minimální nabídkové ceny za prodej části pozemkové parcely č. 1287/1 o výměře cca 150 v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L., (c) t r v á na usnesení č. 1041, z 18. schůze RMO ÚL město, konané dne 21. května 2008, kdy byla odsouhlasena minimální nabídková za prodej části p. p. č. 3688/9 v k. ú. Ústí n. L. ve výši 600,-- Kč/, (d) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení pana Milana Vajsejtla, bytem Stará 1094, , Ústí n. L. Usnesení č. 1204/20 (OSOM-materiál č. 3/D2/3) Záměr prodeje pozemkové parcely č v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č k. ú. min. nabídková Kč/ Ústí n. L ,-- zahrada zahrada - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu 7

8 Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1205/20 (OSOM-materiál č. 3/D2/4) Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 3925/2 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková Kč/ 3925/2 Ústí n. L. cca ,-- přístupová cesta trvalý travní porost - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1206/20 (OSOM-materiál č. 3/D2/5) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 3487/1 v k. ú.ústí n. L. se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková Kč/ 3487/1 Ústí ,-- zahrada zahrada n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. 8

9 Usnesení č. 1207/20 (OSOM-materiál č. 3/D2/6) Záměr prodeje části pozemkové parcely č v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. min. k. ú. nabídková p. p. č. Kč/ 1616 Ústí cca ,-- zahrada zahrada n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1208/20 (OSOM-materiál č. 3/D2/7) Záměr prodeje pozemkových parcel č. 2317/1, č. 2317/2, č. 2317/3, č. 2314/1 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje pozemkových parcel z majetku města Ústí n. L. min. k. ú. nabídková p. p. č. Kč/ 2317/1 Ústí n. L. 2317/ ,-- zahrada ostatní plocha Ústí n. L ,-- zahrada zahrada 2317/3 Ústí n. L ,-- Ústí 2314/ ,-- n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, zastavěná plocha přístupová cesta zastavěná plocha nádvoří zahrada 9

10 pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1209/20 (OSOM-materiál č. 3/D2/8) Záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 436, č. 439, č. 438 v k. ú. Předlice se záměrem prodeje částí pozemkových parcel z majetku města Ústí n. L. p. p. č. k. ú. min. nabídková Kč/ 436 Předlice cca ,-- zahrada zahrada 438 Předlice cca ,-- zahrada zahrada 439 cca ,-- zahrada Předlice - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, zahrada pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1210/20 (OSOM-materiál č. 3/D2/9) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 455/3 v k. ú. Hostovice se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. min. k. ú. nabídková p. p. č. Kč/ 455/3 Hostovice ,-- vjezd do garáže ostatní plocha - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu 10

11 Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1211/20 (OSOM-materiál č. 3/D2/10) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 456 v k. ú. Klíše a části č. 745/1 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje následujících pozemkových parcel z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú /1 Klíše Ústí n. L min. nabídková Kč/ 200,- 200,- zahrada zahrada trvalý travní porost zahrada - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemků dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1212/20 (OSOM-materiál č. 3/D2/11) Záměr prodeje části pozemkové parcely č. v k. ú. 1300/1 v k. ú. Klíše se záměrem prodeje následující části pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková Kč/ 1300/1 Klíše cca ,- stavba garáže ostatní plocha - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, 11

12 obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje části dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1213/20 (OSOM-materiál č. 3/D/12) Záměr prodeje pozemkové parcely č. v k. ú. 504/1 v k. ú. Klíše se záměrem prodeje následující pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková Kč/ 504/1 Klíše ,- zahrada zahrada - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, - přes část pozemkové parcely vede parokondenzační potrubí společnosti Dalkia Česká republika, a. s., obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1214/20 (OSOM-materiál č. 3/D2/13) Záměr prodeje pozemkové parcely č. v k. ú. 1145/8 v k. ú. Klíše se záměrem prodeje následující pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková Kč/ 1145/8 Klíše ,- venkovní terasa ostatní plocha - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, 12

13 obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1215/20 (OSOM-materiál č. 3/D2/14) Záměr prodeje pozemkových parcel č. 640/1 a 640/2 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem se záměrem prodeje následujících pozemkových parcel z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. 640/1 640/2 k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem min. nabídková Kč/ 200,- 200,- zahrada pozemek pod chatkou zahrada zastavěné plochy a nádvoří - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemků dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1216/20 (OSOM-materiál č. 3/D2/15) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 446 v k. ú. Božtěšice se záměrem prodeje následující pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. min. nabídková Kč/ 446 Božtěšice ,- zahrada orná půda - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. 13

14 Usnesení č. 1217/20 (OSOM-materiál č. 3/D2/17) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 171/2 a části č. 170/1 v k. ú. Všebořice se záměrem prodeje následujících pozemkových parcel z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. 171/2 170/1 Všebořice Všebořice 1118 cca min. nabídková Kč/ 600,- 200,- sportoviště sportoviště ostatní plocha ostatní plocha - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemků dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1218/20 (OSOM-materiál č. 3/D2/18) Záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 171/1 a 172 v k. ú. Všebořice se záměrem prodeje následujících částí pozemkových parcel z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. 171/1 172 Všebořice Všebořice kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, min. nabídková Kč/ 600,- 600,- přístup přístup ostatní plocha ostatní plocha obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje částí pozemků dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1219/20 14

15 (OSOM-materiál č. 3/D2/19-na stůl) Záměr prodeje č. 1590/1 dle GP 1590/4 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. p. p. č. 1590/1 dle GP 1590/4 k. ú. min. nabídková Kč/ Ústí n. L ,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, vybudování přístupu ostatní plocha zeleň pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1220/20 (OSOM-materiál č. 3/D3/1) Revokace usnesení č. 508/10 ve věci pronájmu části p. p. č k. ú. Ústí n. L. z 10. schůze RMO ÚL město, konané dne 5. září 2007 (a) r e v o k u je usnesení č. 508/10 z 10. schůze RMOÚL město, ze dne 5. záři 2007, ve věci pronájmu části p. p. č. 4234, k. ú. Ústí n. L., nájemce Monika a Jaroslav Tille, Michal Nagozenski, Ústí n. L., pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení Moniku a Jaroslava Tille, Michala Nagozenského, Horova 1262/6, Ústí n. L. Usnesení č. 1221/20 (OSOM-materiál č. 3/D5/1) Záměr pronájmu části p. p. č. 949/1 v k. ú. Ústí n. L. záměr pronájmu části pozemkové parcely 15

16 p. p. č. k. ú. celk. nájem roční nájem výp. Kč/ /rok Kč lhůta 949/1 Ústí n. L , ,-- 12 měs. zahrada pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1222/20 (OSOM-materiál č. 3/D5/2) Záměr pronájmu části p. p. č. 4060/1 v k. ú. Ústí n. L. záměr pronájmu části pozemkové parcely p. p. č. k. ú. celk. nájem roční nájem výp. Kč/ /rok Kč lhůta 4060/1 Ústí n. L , ,-- 12 měs. zahrada pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1223/20 (OSOM-materiál č. 3/D5/3) Záměr pronájmu části p. p. č v k. ú. Ústí n. L. záměr pronájmu části pozemkové parcely p. p. č. k. ú. celk. nájem roční nájem výp. Kč/ /rok Kč lhůta 4064 Ústí n. L , ,-- 12 měs. zahrada pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1224/20 (OSOM-materiál č. 3/D5/4) Záměr pronájmu části p. p. č. 1908/1 v k. ú. Klíše 16

17 záměr pronájmu následující části pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1225/20 (OSOM-materiál č. 3/D5/5) Záměr pronájmu části p. p. č. 459/1 v k. ú. Klíše záměr pronájmu následující části pozemkové parcely: obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1226/20 (OSOM-materiál č. 3/D5/6) Záměr pronájmu části p. p. č. 454, č. 457/1, 458 v k. ú. Hostovice záměr pronájmu části pozemkové parcely nájem Kč/ /rok roční nájem Kč doba pronájmu a výpověd. lhůta 1908/1 Klíše , ,- zahrada neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou p. p. č. k. ú. nájem Kč/ /rok roční nájem Kč doba pronájmu a výpověd. lhůta 459/1 Klíše , ,- zahrada neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou 17

18 p. p. č. k. ú. celk. nájem roční nájem výp. Kč/ /rok Kč lhůta 454 Hostovice ,-- 805,-- 3 měs. př. cesta 457/1 Hostovice ,-- 350,-- 3 měs. př. cesta 458 Hostovice ,-- 70,-- 3 měs. př. cesta pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1227/20 (OSOM-materiál č. 3/D5/7) Záměr pronájmu části p. p. č. 3843/1, č. 3819/4 v k. ú. Ústí n. L. záměr pronájmu části pozemkové parcely p. p. č. k. ú. celk. nájem Kč/ /rok roční nájem Kč výp. lhůta 3843/1 Ústí n. L ,-- 670,-- 12 měs. zahrada 3819/1 Ústí n. L , ,-- 12 měs. zahrada pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru pronájmu dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1228/20 (OSOM-materiál č. 3/D6/1) Ukončení nájemní smlouvy č. 373 o pronájmu části p. p. č. 166 v k. ú. Všebořice, p. Jiří Nápravník odstoupení od smlouvy o dočasném užívání, ze dne , na část p. p. č. 166 v k. ú. Všebořice, p. Jiřímu Nápravníkovi, Ústí n. L., z důvodu neuhrazení nájemného za rok 2008 ve výši 1 200,- Kč, výpovědní lhůta činí 3 měsíce, která započne plynout dnem obdržením písemné výpovědi, obvodu Ústí nad Labem město: 1. vyrozumět o tomto usnesení nájemce a Bc. Evu Zelenkovou, vedoucí EO Úřadu městského obvodu Ústí n. L. město, 2. po uplynutí výpovědní lhůty zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové 18

19 parcely: p. p. č. k. ú. nájem Kč/ /rok 3. zajistit vypracování a odeslání předžalobní upomínky. roční nájem Kč Usnesení č. 1229/20 (OSOM-materiál č. 3/D7/1) Smlouva o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 547 a p. p. č. 549 v k. ú. Vaňov za em práva chůze a jízdy na p. p. č. 548 v k. ú. Vaňov Ivo Jiroušek uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části p. p. č.547 v k. ú. Vaňov a části p. p. č. 549 v k. ú. Vaňov, pro p. Ivo Jirouška, Auto-moto, Ústí nad Labem za em práva chůze a jízdy k p. p. 548 v k. ú. Vaňov s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za jednorázovou úhradu určenou dle znaleckého posudku + 19 % DPH a žadatel uhradí veškeré náklady s tím spojené, pí Marii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, informovat žadatele a zajistit vypracování smlouvy. Usnesení č. 1230/20 (OSOM-materiál č. 3/D7/2) Smlouva o zřízení věcného břemene na části p. p. č v k. ú. Bukov pro přípojku vody, kanalizace a elektropřípojky pro objekt na p. p. č. 1017/107 v k. ú. Bukov Hedvika Ostrovská uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části p. p. č v k. ú. Bukov pro přípojku vody, kanalizace a elektropřípojky pro objekt na p. p. č. 1017/107 v k. ú. Bukov pro p. Hedviku Ostrovskou, Ústí nad Labem s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za jednorázovou úhradu určenou dle znaleckého posudku + 19 % DPH a žadatel uhradí veškeré náklady s tím spojené, pí Marii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, informovat žadatele a zajistit kontrolu vypracované smlouvy. 166 Všebořice , ,- zahrada 19

20 Usnesení č. 1231/20 (OSOM-materiál č. 3/D7/3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Přípojka horkovodu do objektu Spartakiádní 280/18 na p. p. č. 57/1 v k. ú. Všebořice uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 57/1 v k. ú. Všebořice, pro Společenství Spartakiádní 280/18, Ústí nad Labem, za em umístění přípojky horkovodu do objektu Spartakiádní 280/18, Ústí nad Labem. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření stavby, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem + 19 % DPH, veškeré náklady s tím spojené hradí žadatel, obvodu Ústí nad Labem město, informovat žadatele a zajistit vypracování smlouvy. Usnesení č. 1232/20 (OSOM-materiál č. 3/D7/4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Božtěšice 6 RD Petrovická, p. František Škopek uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemkových parcel č. 455/5 a 455/33 v k. ú. Božtěšice, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, za em umístění zemního kabelového vedení NN. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření stavby, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem + 19 % DPH, veškeré náklady s tím spojené hradí žadatel, obvodu Ústí nad Labem město, informovat žadatele a zajistit vypracování smlouvy. Usnesení č. 1233/20 (OSOM-materiál č. 3/D7/5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 771/1 dle GP 771/4 v k. ú. Ústí n. L., pí Kulhavá uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene práva chůze a práva 20

21 umístění, údržby a oprav vodovodní přípojky na p. p. č. 771/1 dle GP 771/4 v k. ú. Ústí n. L. pro majitele nemovitosti p. p. č. 768/1, č. 768/2 v k. ú. Ústí n. L., smlouva o věcném břemeni bude uzavřena po geometrickém zaměření rozsahu věcného břemene za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem + 19% DPH s tím, že náklady hradí žadatel, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město, informovat žadatelku pí Ing. Kulhavou, Ústí n. L. a zajistit kontrolu jí předloženého návrhu smlouvy. Usnesení č. 1234/20 (OSOM-materiál č. 3/D8/1) Směna pozemkových parcel, Policie ČR se směnou následujících pozemkových parcel v k. ú. Předlice a k. ú. Ústí nad Labem z majetku města za pozemkové parcely v k. ú. Bukov a k. ú. Ústí nad Labem v majetku žadatele s tím, že se dohodly, že za tuto směnu pozemků žádná ze stran neobdrží finanční vyrovnání. p. p. č. v m2 vlastník 881/1 v k. ú Ministerstvo Bukov vnitra 1736/2 v k. ú Ministerstvo ÚL vnitra 1734/100 v k. ú Ministerstvo ÚL vnitra 1734/101 v k. ú Ministerstvo ÚL vnitra nabyvatel město ÚL město ÚL město ÚL město ÚL 1734/103 v k. ú Ministerstvo město ÚL ÚL vnitra 666/2 v k. ú. ÚL město ÚL Ministerstvo vnitra 37 v k. ú. Předlice město ÚL Ministerstvo vnitra 87 v k. ú. Předlice město ÚL Ministerstvo vnitra s tím, že žadatelé uhradí náklady spojené se směnou, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO Ústí nad Labem město, předložit materiál na XI. jednání ZMO Ústí nad Labem město dne 16. září 2008 a zajistit dopracování směnné smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení a upozornit Policii ČR o změně bodu IV., schválení směny pozemků. 21

22 Usnesení č. 1235/20 (OSOM-materiál č. 3/D8/2) Odklad platby za prodej p. p. č. 818 a p. p. č. 822 v k. ú. Bukov manželé Jirkovi žádost o odklad úhrady kupní ceny včetně nákladů za prodej 818 a p. p. č. 822 v k. ú. Bukov ze dne , podanou schválenými kupujícími Věrou a Milošem Jirkovými, Ústí nad Labem, (b) s c h v a l u j e prodloužení lhůty úhrady kupní ceny ve výši ,- Kč a nákladů ve výši 7.019,-- Kč za prodej pozemkových parcel č. 818 a p. p. č. 822 v k. ú. Bukov, do , za podmínky uzavření nájemní smlouvy na rok 2008 za cenu 5,- Kč/ a její úhrady do (c) u k l á d á pí M. Zajíčkové, vedoucí odboru SOM ÚMO ÚL město, písemně informovat žadatele dle bodu b) tohoto usnesení. Usnesení č. 1236/20 (OSOM-materiál č. 3/D8/4) Žádost o vrácení části nájemného, manž. Sipkovi žádost manž. Sipkových, Ústí nad Labem o vrácení části nájemného za pronájem části p. p. č. 362 v k. ú. Skorotice, (b) s c h v a l u j e vrácení úhrady nájemného ve výši 500,- Kč za pronájem části p. p. č. 362 v k. ú. Skorotice manž. Sipkovým, Ústí nad Labem, (c) u k l á d á obvodu Ústí nad Labem město, písemně informovat Evu Zelenkovou, vedoucí EO ÚMO ÚL město, o přijatém usnesení. Usnesení č. 1237/20 (OSOM-materiál č. 3/D8/5) Informace ve věci majetkoprávního vypořádání stavby č. p. 1020/234 na st. p. č. 421/2 v k. ú. Klíše informaci ve věci majetkoprávního vypořádání stavby č. p. 1020/234 na st. p. č. 421/2 v k. ú. Klíše bývalá prodejna potravin JULIUS MEINL, 22

23 Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. září Usnesení č. 1238/20 (OSOM-materiál č. 3/D8/6) Změna nájemní smlouvy č. 376, p. Vaněk doplnění nájemní smlouvy č. 376 nájemce p. Jiřího Vaňka, bytem Ústí n. L. o spolunájemce pí Jiřinu Sklenářovou, bytem Ústí n. L., pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem měst,o vyhotovit dodatek k nájemní smlouvě a informovat nájemce. Usnesení č. 1239/20 (OSOM-materiál č. 3/E/1) Zápis ze 7. zasedání BK RMO ÚL město ze dne zápis ze 7. zasedání BK RMO ÚL město konaného dne , (b) k o n s t a t u j e, že bytová komise nereagovala na požadavky RMO a starosty MO ÚL město, tj. zdůvodnění záporných stanovisek. Usnesení č. 1240/20 (OSOM-materiál č. 3/E/2) Žádosti o pronájem obecního bytu 1. žádost pana MUDr. Štefana Ivance dne , 2. žádost paní Martiny Janečkové ze dne , 3. žádost paní Angeliky Alblové ze dne , 4. žádost ZOO Ústí n. L. ze dne , (b) s c h v a l u j e 1. pronájem obecního bytu č. 14, 1+1, Ústí n. L. paní Martině Janečkové, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 1 rok s měsíčním nájemným 50,- Kč/, 23

24 2. pronájem obecního bytu č. 10, 1+1, Ústí n. L. Zoologické zahradě Ústí nad Labem, a to na dobu určitou na 1 rok s měsíčním nájemným 50,- Kč/, s tím, že v nájemní smlouvě bude uvedena povinnost předložit každou podnájemní smlouvu, uzavřenou se zaměstnancem ZOO, 3. pronájem obecního bytu č. 4, 1+1, Ústí n. L. MUDr. Štefanu Ivancovi, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 1 rok s měsíčním nájemným 50,- Kč/, (c) n e s c h v a l u j e pronájem obecního bytu paní Angelice Alblové, Ústí n. L., (d) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město: 1. informovat žadatele dle přijatého usnesení, 2. vypracovat nájemní smlouvy dle bodu b). Usnesení č. 1241/20 (OSOM-materiál č. 3/E/3) Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy 1. žádost pana Jana Herouta, Ústí n. L., ze dne , 2. žádost paní Jaroslavy Hladíkové, Ústí n. L., ze dne , (b) s c h v a l u j e 1. prodloužení nájemní smlouvy č. 2/Vy/07 na byt č. 15, Ústí n. L., panu Janu Heroutovi, a to o 1 rok, 2. prodloužení nájemní smlouvy č. 6/Vy/08 na byt č. 20, Ústí n. L., paní Jaroslavě Hladíkové, a to o 1 rok, (c) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat dodatky nájemních smluv. Usnesení č. 1242/20 (OSOM-materiál č. 3/E/4) Žádost o změnu nájemní smlouvy - pí Junová, Ústí n. L. žádost pí Miloslavy Junové ze dne o změnu nájemní smlouvy, (b) s c h v a l u j e změnu nájemní smlouvy č. směna 4/Vo/03 ze dne v tom smyslu, že jediným nájemcem bytu č. 8, 1 + 2, I. kat., Ústí n. L. bude pí Miloslava Junová, a to z důvodu opuštění společné domácnosti panem Jaroslavem Junou, (c) u k l á d á 24

25 pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO Ústí n. L. město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat dodatek k nájemní smlouvě. Usnesení č. 1243/20 (OSOM-materiál č. 3/E/5) Návrh na jednostranné zvýšení nájemného v bytech s regulovaným nájemným ve vlastnictví Města Ústí n. L., ve správě MO Ústí n. L. město dle zákona č. 107/2006 Sb. důvodovou zprávu k tomuto bodu jednání, (b) s c h v a l u j e zvýšení regulovaného nájemného od do dle zákona č. 107/2006 Sb. a dle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 Sb., (c) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, oznámit navýšení nájemného od všem nájemcům v bytech s regulovaným nájemným. Usnesení č. 1244/20 (OSOM-materiál č. 3/E/6) Návrh na převod uhrazených záloh do fondů oprav Společenství vlastníků do nákladů na opravy ve VHČ důvodovou zprávu k tomuto bodu jednání, (b) s o u h l a s í s přeúčtováním poskytnutých záloh do fondů oprav Společenství vlastníků Bratislavská 2289/2 a Důlce 2329/9 v celkové výši ,04 Kč do nákladů na opravy ve VHČ (účet 511), (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL - město, předložit tento materiál na nejbližší zasedání ZMO ÚL město. Usnesení č. 1245/20 (OSOM-materiál č. 3/E/8) Žádost o prominutí poplatků z prodlení, pí Junová žádost o prominutí penále pí Miloslavy Junové ze dne , byt č. 8, ÚL, 25

26 (b) s c h v a l u j e prominutí poplatku z prodlení k ve výši 6 205,- Kč, (c) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatelku o přijatém usnesení Usnesení č. 1246/20 (OSOM-materiál č. 3/E/9) Návrh na prominutí pohledávky, Josef a Monika Opelkovi rozsudek 9Co 151/ KS ÚL ze dne , (b) s o u h l a s í 1. s prominutím pohledávky , 79 Kč, b. č. 5, pí Monika Opelková, ÚL, 2. s odpisem pohledávky spolu s příslušenstvím v celkové výši ,79 Kč, 3. s nevyměřením poplatku z prodlení, (c) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL - město, předložit na jednání ZMO ÚL město návrh na odpis pohledávky. Usnesení č. 1247/20 (OSOM-materiál č. 3/G/1) Výstavba parkovacích míst v lokalitách Spartakiádní a Hornická důvodovou zprávu, (b) s c h v a l u j e výstavbu parkovacích míst v lokalitách Spartakiádní a Hornická dle návrhu firmy VHS, s. r. o., Teplice, s rozpočtovou cenou do ,56 Kč včetně DPH, (c) u k l á d á pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, zajistit parkovacích míst. realizaci výstavby Usnesení č. 1248/20 (OSOM-materiál č. 3/J/1) Záměr pronájmu části p. p. č. 4299/1 v k. ú. Ústí nad Labem informační tabule 26

27 záměr pronájmu části pozemkové parcely za em umístění informační tabule: p. p. č. k. ú. počet informačních tabulí 4299/1 Ústí n. L. 1 vodní plocha reklamní panel bude povolen jako stavba dočasná, - za cenu minimálně 3.000,-- Kč/měsíčně za billboard, - tj ,-- Kč/ročně za 1 billboard (usnesení č. 175/5 ze dne ), pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku ÚMO Ústí nad Labem - město, zajistit zveřejnění záměru města na pronájem části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení. V Ústí nad Labem. Ing. Václav VERNER starosta městského obvodu Ústí nad Labem město. Mgr. Jan TVRDÍK místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem město 27

U S N E S E N Í. z 37. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 16. ledna 2006

U S N E S E N Í. z 37. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 16. ledna 2006 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 37. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město MmÚL OČZ Ústí nad Labem město

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 29. 10. 2003

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 29. 10. 2003 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 29. 10. 2003 číslo obsah odpovídá 476/R25/03 RM schvaluje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku Vývoz a následné zpracování a uložení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 7. prosince 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 64. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 3. března 2014 čís. 928/64 940/64 1/6 928/64 Rada městského obvodu Martinov 3. března 2014

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace.

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 503/11 do č. 555/11) Zastupitelstvo města: 503/11 Bere na vědomí zprávu

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016 1. Identifikace Program: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 104217/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 25. schůze

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Usnesení č. 542 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.05.2008. Usnesení č. 543 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Monikou

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal Ing. Jan Choulík, vedoucí odboru majetku města Rada města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 2 Schválilo Zastupitelstvo

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

29. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 21.11.2011

29. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 21.11.2011 Usnesení z 29. zasedání Rady města, dne 21.11.2011 Kontrola usnesení 29/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 29/2. Rada města a ) b e r e n

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2007 bez výhrad a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Příloha č. 1 usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. ledna 2009

Příloha č. 1 usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. ledna 2009 Příloha č. 1 usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. ledna 2009 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ÚČELOVÝ ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ poz.p.č. 2984/2 o výměře 543m 2 zahrada kat.

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 21 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 17.07.2012 ve společenské místnosti v budově MěÚ, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/074 ze 74. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.10.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 23. schůzi 02.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Ing.arch.Jan Kovář, p.

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 46. schůze Rady města Hostinné, konané dne 24.02.2016 662/46/RM/2016 Schválení programu 46. schůze rady města program 46. schůze: 1. Schválení programu

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015 Město Horažďovice Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice. (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice. (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 7.04.2014 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSMMB a LH Přítomni: Přítomni: František Kadeřábek

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ Z 3. NÁHRADNÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 4. 2011

USNESENÍ Z 3. NÁHRADNÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 4. 2011 USNESENÍ Z 3. NÁHRADNÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 4. 2011 USNESENÍ Č. 47/2011 Odvolání primátora města Mgr. Jana Korytáře, náměstka pro ekonomiku PhDr. Jaromíra Baxy a členky

Více

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1)

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-40795-2/ČJ-2016-1700VZ Pardubice dne 16. května 2016 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 4. 2012 od 16,00 hodin

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17 Městská část Praha 17, Žalanského 291 Zásady postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 Tyto zásady slouží k jednání majetkové a bytové komise, rady městské části a Zastupitelstva městské

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 23. 2. 2015

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 23. 2. 2015 Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 23. 2. 2015 Číslo rady: 5/2015 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

Dohoda o poskytnutí fänančnĺ dotace

Dohoda o poskytnutí fänančnĺ dotace U Ií ť~)tt. J~ městap Dohoda o poskytnutí fänančnĺ dotace Statu~rní město JŮhĺav~ Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava, ičo: 00286010, ZveřeJněno na eiektronjck~ dředn(desce

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004

U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004 Město Trutnov - Zpracováno dne : 22.11.2004 U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1413/20 Libeč čp. 89 2004-1414/20 Voletinská

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Usnesení ze schůze Rady města Jaroměřice nad č. 30/2011 ze dne 19. 10. 2011 Číslo materiálu Předmět Rada města Jaroměřice nad RM-30-2011 RM-30-2011-1a) RM-30-2011-1b) RM-30-2011-1c) Hlasování o ověřovateli

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady, konané dne 14. ledna 2015 v zasedací místnosti

Více

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich (do bodu 5), Petr Pirunčík, Roman Málek, Otomar Němeček,

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006

USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006 USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006 Přítomni:,, David Marvan, Pavel Konečný, Petr Dostál rozpočet obce na rok 2006 v celkové částce 3.762.000,- Kč jako vyrovnaný s tím, že

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 5/2016 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 21. 3. 2016 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

I. Schválení programu jednání (pro 5, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 5, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 8. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (8. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 26. května

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 18.02.2015 91/5/RM/2015 - smlouva o budoucí smlouvě kupní Rada města navrhuje zastupitelstvu města rozhodnout

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice schválené Radou města Pardubic dne 22.4.2008 usnesením č.2289/2008,

Více

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 29. dubna 2009 (upravená verze) č. 141 rozpočtové opatření č. 1/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009,

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Z: S,VOVS T: 4/2011. 365/8 Pověřuje v souladu s 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění

Z: S,VOVS T: 4/2011. 365/8 Pověřuje v souladu s 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění U S N E S E N Í 8. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. dubna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 360/8 do č. 398/8) Rada města: 360/8 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU smlouvě, atd.) 1 z 7 ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU smlouvě, uzavření nájmu bytu ke stávajícímu bytu, atd.) číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti BYT: 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více