Inzenyrsko-vyrobni eleklrolechnicky podnlk, a.s Brno, Videnska 117a. LEN ASOCtACE ZKUSEBEN VYSOKEHO NAP~Tr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inzenyrsko-vyrobni eleklrolechnicky podnlk, a.s. 61900 Brno, Videnska 117a. LEN ASOCtACE ZKUSEBEN VYSOKEHO NAP~Tr"

Transkript

1 Inzenyrsko-vyrobni eleklrolechnicky podnlk, a.s Brno, Videnska 7a,,;..-'-.::.CZECH -SDRutERIES'YCH TESTIRG laboratories ASSOCIATIOR Z'USEBER LEN ASOCtACE ZKUSEBEN VYSOKEHO NAPTr LABORATOI A PROTOKOL 0 ZKOUSCE c.: [ ] Vysokonapet'ove ochrany proudu VPO T32; VPO T50 a VPO T80 Z (LY/ Zr.USEBtlA!? lng. Petr Kalus o$l E-5 0 Jork l, V Brne dne: ZvoleJilov6nltlbl.hu Ulholo protollolu nlnl doval'no bel louhla.u ul»",.tell Illou'ky. Protokollml bjt rtprodukovan pouu eely I. pr..mn'tnl.ouhl m Iku,.llnl l.bolltoi'. IVEP, e.s. Vldeflska 7a Phone: , Zkuiebny <I taocrarote cz arne Fax: l' hltp:w"nii<.ivep.cz a-mail:

2 I, PROTOKOL 0 ZKOUCE c List: P,edmOt zkoulky: Vysokonapel'ov8 ochrany proudu Pocet Iisl': 7 Typ: VPO T32 VPO-T50 VPO-T80 Druh zkousky: oilei Zkouseno podle: KPB INTRA TP VTO.F (0) Jmenovite hodnoty: Zkoulkuzadal: U. = 25 kv AC I = 32 ma AC; 50 ma AC; 80 ma AC KPB INTRA 'J.O. ldansloi Bucovlce Ci,lo objadnavky: KPB INTRA ze dne Evidencnl cislo yzorku: Eyidentni t. : a 26/07 Vyrobni e. C. vvkresu I AtmD,tericke podminky: Vyrobce Yj"robkO: KPB INTRA s.r.o. ldanska BUCovice Vzorky dod,ny dna: (,menv e vy,ladakzkoulky: Teplota : 2 'C Tlak Vlhko,t vzduchu Protokol obsahuje: R""dilovnik: Li,t' textu 7 Zakaznik 2x Tabulek IVEP ru:, I oiagramu IVEP archiv, Vykre'u Fotografli priloh Oscllooramu 9 Zkoulene vysdkdnapefove ochrany t"udu typu VPO T32; VPO-T50 avpo TOO vyrobce KPB INTRA s.r.c., anska Bueovice vyhoviily vsem poiadovanym zkoulkam pedla KPB INTRA TP VTO.F OE S CIN+. Ivcifn...,} QQ,\' Datum zkousky: 7.' Zkoulal: Ing. Petr Kalus Vedouci zkusebny: ktr /'<' Ing. Petr Kalu,

3 I, PROTOKOL 0 ZKOU$CE e List; 2 Pfedmil zkoulky: Vysokonap6t'ove ochrany proudu PolellislO: 7 Pofadovane zkouskv a jejich parametrv Zkoulka U. [ky], [mal Ip ['!o] I. [mal I. [hod] Polel vypnuli Vypinad zkouska prislroje podle KP6 INTRA TP VTO.F (0) 22,0 22,0 2, Trvaralvcstnl zkouska pfistroje po vybavenl podle KP6 INTRA TPVTO.F (0) 22,0 22,0 2, Identifikace zkulebnich vzarkll 2. Popis zkoufienych pnstrojl.i Zkou!ene vysokonaro,e ochrany proudu typu VPO-T32, VPo-T50 a VPO-T80 isou urteny kochrani mericlch translorrnatoru napllii typu VTS 2, VTS 25 a VTO 25 proti preliieni nebo zkratu sekundarnfho vlnutl. Slouii taka k ochrane tachto transformatoru pted explozi pri Z8.lJitovych zkratech nebo proraieni primarnlho...inuti a proti abnormalnim jeljum vsltl. Pro upevnenl pojistky a jeji zapojenl slouii specia,lni driak, kter'y se montuje na maficl trsnsfcrmatcr nali. Konslrukca pojislky odpovida technlckyrn pcdmlnkarn KP6 INTRA TP VTO.F (0). 2.2 Technlck6 parametry zkouaenych pfistroju Typ U. [ky] I" [mal I, [%] t,p [s] Ev.c. vzorku VPO-T VPo-T VPo-T < 600 < 60 c 5 < 600 < 60 < 5 c 800 < 20 < 0 253/07 254/07 255/07 256/07 257/07 258/ /07 26/07

4 I.a, PROTOKOL 0 ZKOU$CE List: 3 Pfedmet zkouky: Vysokonapet'ove ochrany proudu Poet listu: Pohled na zkouienou vysokonapafovdu ochranu proudu

5 Ive, PROTOKOL 0 ZKOUCE c. B! 0484 list: 4, Pfedmet zkousky: Vysokonapefove oehrany proudu Pocot IisIO: 7 3 Zapojeni zkutebnich obvodu 3. lapoie"! zkutebniho obvodu prozkutebni napeti 22.0 kv FU RB TV3 R2 L _ PH' 3.2 ZaDojeni zkuaebnfho obvodu pro zkuaebnr naptj 2.7 kv WH OM R L TMJ...w-/ : FU RB V3 R2

6 I, PROTOKOL 0 ZKOUCE C List; 5 predmel zkou ky: VysokonapAt'ove ochrany proudu Pace! IIs0: 7 4 Pouiite pfistrole a svmboly WH - napaecl venkovni vedenl t. 65; 22 kv; QM - achranni vypina, SF6; VF 25225; 25 kv; 250 A; p=0,5 MPa; EJF Bma; LM004; Rl,X - vn zat!avacl prvky zkratovny ;,c.0004; R2 - nn zatezovaci prvky zkratovny; Lt.0004; TM3 - zku!ebni uansrormetor KabU 82520;,25 MVA; 222,7,7/6,43,6 kv; u.=,8 %; Oy ; BEZ; TV,2 - mrici fransforrrrator napiili; 0225; 22000/00 V; 60 VA: 0,5; EJF Brna; TV3 - zkoueny merfci transformator napeti, RB - bocnik 7,5 ma 60mV ai 300 A60 mv; Melra Blansko; UF 3 - analogavi optoelektronlcky meflci system FM 0; VUSE Bechavice; i.c ; PH2 - zaznarnova karta PCL88; i.o.065; FU - zkoena vysokonafova ochrana proudu; KO - katodoyy oscilogram; ZO. zkusebnl operace; o - zkuseonl operace vypnuli; U z - efektivnl hodnota zkusebnihc napeti; Un - jmenovite napetl; Uz okam!ila hodnota nalf na vyvodnfch svorxach zkuebnlho zctroje; Ul - okamiila hodnota napllti na prmarnlch svorl<ach zkouseneno meficlho translormaloru napllti; u - nati lranslormatoru nakratkc Vprocentech; lvo - jmenovity proud vysokonapllfovll ochreny proudu; I, - zkusebnl proud Vprocentech jmenovileho proudu; ttp - vyplnaci doba vysokonapetovs ochrany proudu podle TP; II - efeklivni hodnota zkuebniho proudu Vprmarnlrn vinutl zkouseneno meficiho transformatoru nali: i I - okam!ila hodnota zkusehnfho proudu Vprrnamjn vinuf zkoueneho mllficiho transfonnatoru nali; tv. vyplnaci doba vysokonapefove ochrany proudu podle TP pri zkousce; t... doba udriovani naplltr pro vybaveni vysokonapetove ochrany proudu; 5 Pofadi aprilbeh zkouek Pafadi provedenich zkau ek vypijva z labulek uvedenich v kapilale 6. PO 'dech zkau!kbch byly zkau ene vysokonapetove ochrany proudu zapojeny pfed zkouseny mllfici transformalor napllti do jeho prmernlhc vinutl. Sekundami vinuti tohoto zkoueneho meficiho lransformatoru nali bylo zkralovano pies odpor, kterym byl naslaven proud Vjeho primarnim vinutf. Pii nestevoven! proudu byly vysokonapefovll ochrany proudu vzdy zkratovany, Pf zkousce bylo trvale snlrnano nepetl na yyvodnich svorkach zku ebnlho zdroje a pro kontrolu vybavenl vysokonapllfove ochrany proudu napeti na prlmamich svorkach zkouseneho meficiho transforrnatoru napetl, Behem cele zkouky byl take snlman proud vprmamlm vinuti zkouooneho meficiho transfonntoru napeti. V protokolu ;e na oscilogramech zobrazen dej Vokamiiku pfetaveni vysokonapefove ochrany proudu, Pf trvanlivostni zkousce bylo zkusehnl napett udrfovano po pfedepsanou dcbu po vybavenl vysokonapetove ochrany proudu. Pfl zkau!oe byly pouzily Iii mrlci nansrormetor nap!i viroboe KPB INTRA s.r.o., tdanska 477, 6850 BUCovioe:. Typ VTO 25; ; vir.c.07748; 2. Typ VTS 25; 22000v3/00/v3; vir.c. 0596; 3. Typ VTS 2; 000v300/v3: virt. 0972;

7 I.e, PROTOKOL 0 ZKOU$CE c List: 6 Pfedm4t zkouiky: Vysokonap4t'ove ochrany proudu Pacet Iist{j: 7 6 Tabulky namifenych hodnot 6. vypinacl zkouika pro VPO T32 podle KPB INTRA TP VTO.F (0) Vysokonapet'ova ochrana proudu Typ Marici transfcrmatcr nadoii Ev.c. IVEP KO U. [kv] I, ['!o] I. [mal I. [s] lip [s] Poznarnka VPO T32 VT / , < 600 Bez zavad VPO T32 VT / , < 60 Bez zavad VPO T32 VT / ,5 62 0,6 < 5 Bez zavad 6.2 Vypinaci zkouska provpo T5() podle KPB INTRA TPVTO.F (0) Vysokonapet'ova ochrana prcudu Typ Metici transformator nadeli Ev.c. IVEP KO U. [kv] I, ['!oj I. [mal I. [s] lip [s] Poznarnka VPO-T50 VTS25 256/ < 600 Bez zavad VPO T50 VTS25 257/ , < 60 Bez zbvad VPD T50 VTS25 258/ , < 5 BezzBvad 6.3 vypinacl zkouika pro VPO T80 pcdle KPB INTRA TP VTO.F (0) Typ Mefiei Ev.c. KO U. I, I. t. ttl' Vysokonapefova Poznamka transfcrmatcr IVEP [kv] ['!o] [mal [sj [s] ochrana proudu nadeli VPO-T80 VTS2 259/ , < 800 Bez zavad VPO T80 VTS , < 20 Bez zavad VPO T80 VTS2 26/ ,5 ) < 0 Bez zaved Poznamka: ) pri pozadovarem zkuebnjm napei 2,7 kv i pn zkratovanern sekundarnlm vinutl zkousenehc mriciho transformaton, napeti VTS 2 nebylo dosaieno pozadoveneho zkusebnlho proudu. Proto tato zkouka byla provedena pfi zkusebnirn napetl 23,5 kv.

8 I, PROTOKOL 0 ZKOUCE e List: 7. Pf,dmil zkouaily: Vysokonapet'ove ochrany proudu Poet lislu: Trvanlivostni zkouaka pfist,ojepovybavenl podle KPB INTRA TP vro.f (0) Vysokonapirova ochrana proudu Typ Mefici transformatcr nadili Ev.c. IVEP U, [kv] I, [%] 0 [hod] Poznamka VPO T32 vrd ,5 8 Bez zavad VPO T50 vrs Bez zavad VP().T80 vrs2 26/07 23,5 8 Bez zavad 7 VVsledky zkousek Zkousene VYSDkonapMo.e ochrany proudu typu VPO T32; VPO T50 a VPO T80 vyrobce KPB INTRA S.'.D" 2dansk Bu/o.ice vyhovllly.sem poiado.anym zkouskam podle KPB INTRA TP vro.p YO zkusebnlch obvcdech uvedenych vkapilole 6. B PHtomnost u zkouek InlenYrsko vyrobnl,/ektrotechnick podnik, a.s.: 2 VII. 00 Ing. Pefr Kalus Jaromlr Cejpek KPB INTRA s.r.c, Petr Nmeook

9 I5J f\ f\ f\ f\ f\. f\ f\ (I _. ;) " v v V v V v GJ!\ f\ f\ f\ f\!\ ;) C\I V V v V [ 20 5J/v"" "s/dt lek Cis.osc a: C\Ị 0 5J. "..._ _-_._ 'v f' ;)... I '--. O 20 It'lIs/dilek Cis.osc.:

10 o 20 M../dilek Cis.osc.: 07332

11 5]. ::> 5]., ' ,'0 20 I'Is/dilek Cis.osc.: ].... ::> 5]. r ::>, , tts/dilek Cis.osc

12 I GJ!\ r. \ \ \ f\!\ (\ {I f\ f\ ::> _..._ _ _-_ v v V v v r\ f\ f\!\ f\ f\.. v v _ ::> I 5J r\ (\ (\ f\ _......_-_._ _ v \; v v v J 20 I"lIs/dtlek,, Cls.osc:::: Q.

13 @!J. :> y ,'..;r _---i'0 20 I'IIs/di lek Cis.osc..: ] :> l' ,"' [5] ,'0 Ico:=--' ' ' _-----' , 2:0.,s.l'di lek Cis.osc:.:

14 n AA _ v ' V..._- ::l v I ::>. _._ _ ,, v f\,,,,,,, I 50 t'ts/dllek Cis.osc J. a: ". 0 I

Slovenska republika. Slovenska republika

Slovenska republika. Slovenska republika Podnikatelska 547,190 11 Praha 9, BGchovice NEzAvnLA ZKUSEBN~ LABORATORAKREDTOVANA PODLECSN EN SOEC 17025 CESKYMNSTlTUTEM PRO AKREDTAC, O.P.S. POD C~SLEM 1035 ZkouSeny piedmgt ty P v)irobni Cislo Jmenovite

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Vedoucí odd, 213: Datum vydání : log. V. Polívka... 20. 4c 1971

Vedoucí odd, 213: Datum vydání : log. V. Polívka... 20. 4c 1971 С. úkolu 1//21V2116/61/71 Zesilovač odchylky Počet liftfi Liet Clilo TESLA Výakuaný ustav přístrojů Jaderné techniky Přemyšlení, p. Zdiby ZESÍLOVA ODCHYLKY v Řešitel :,.., Číslo zprávy : J. Vávra.v/;^>í\.V;V...

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY

ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY PRO KONTROLU A ÚDRŽBU ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ Vypracoval: Miloslav Maršan V Praze květen 2011 SCHVÁLIL: Názvy a definice Preventivní údržby - souhrn činností zaměřených na udržení

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Druţstevní závody Draţice strojírna s.r.o. Draţice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz

Více

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka Altivar 11 Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory Základní uïivatelská pfiíruãka 180 W...2,2 kw 100...240 V ATV 11iiiiii iiiiiie/u/a V 1.2 UPOZORNĚNÍ Po připojení napájení na měnič se na některých jeho

Více

SVODIČE PŘEPĚTÍ - 3. STUPEŇ - TYP 3

SVODIČE PŘEPĚTÍ - 3. STUPEŇ - TYP 3 SVODIČE PŘĚTÍ - 3. STUŇ - TYP 3 K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích K ochraně běžné elektroinstalace v bytech, komerčních

Více

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz. verze: 1.00. Uživatelský manuá l

NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz. verze: 1.00. Uživatelský manuá l NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz verze: 1.00 Uživatelský manuá l Říjen, 2009 Obsah Obsah OBSAH... 3 Ú VOD... 5 PODMÍNKY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ... 6

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX MIDI 2010. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01. www.ktr-adex.cz

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX MIDI 2010. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01. www.ktr-adex.cz DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX MIDI 2010 Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 www.ktr-adex.cz 1. Určení: Regulátor ADEX MIDI je určen k ovládání směšovacího ventilu pro namíchání

Více

Záložní zdroje řady ASTIP PS (průmyslové systémy) určené k napájení oběhových čerpadel, podavačů, ventilátorů a logik kotlů

Záložní zdroje řady ASTIP PS (průmyslové systémy) určené k napájení oběhových čerpadel, podavačů, ventilátorů a logik kotlů Záložní zdroje řady ASTIP PS (průmyslové systémy) určené k napájení oběhových čerpadel, podavačů, ventilátorů a logik kotlů 1.Technický popis 1.1Charakteristika zál. zdrojů ASTIP 1.2.konstrukční popis

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika Pfiístroje OBO pro ochranu pfied bleskem a pfiepûtím jsou rozdûleny do tfií skupin - svodiãe tfiídy, tfiídy 2 a tfiídy 3 (dfiíve B, C a D), odpovídajících rûzn m poïadavkûm ohlednû místa pouïití, úrovnû

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Typ Type Typ M 25 M 40 M 50 M 71 M 90 F 50 F 63 F 80 F 100 W 25 W 40 W 50 W 71 W 90 ML 40 ML 50 ML 71 ML 90 MA 40 MA 50. motory)

Typ Type Typ M 25 M 40 M 50 M 71 M 90 F 50 F 63 F 80 F 100 W 25 W 40 W 50 W 71 W 90 ML 40 ML 50 ML 71 ML 90 MA 40 MA 50. motory) Střídavé servomotory s permanentními magnety Obecně Střídavé servomotory s permanentními magnety jsou určeny pro nejmodernější elektronicky řízené elektropohony se širokým regulačním rozsahem,vysokou dynamikou

Více

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ!

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! Stručná Příručka 2 VACON Doc: DPD00566B3, Vydáno:23.8.2011 BEZPEČNOST Tato stručná příručka obsahuje základní kroky pro snadnou instalaci a nastavení frekvenčního měniče 10. Před uvedením jednotky do provozu

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více