CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY. Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SRPEN 2009 VERZE 01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY. Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SRPEN 2009 VERZE 01"

Transkript

1 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Strategie udržitelného rozvoje obce Nové Heřminovy v podmínkách realizace komplexu technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Opavě a v ploše jejího povodí v horizontu do roku 2030 Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EKOTOXA s.r.o. SRPEN 2009 VERZE 01 EKOTOXA s.r.o. Kosmákova 28, Brno Židenice tel , fax ,

2 AUTORSKÝ KOLEKTIV Ing. Jiří Krist vedoucí projektu Mgr. Zdeněk Frélich technická koordinace, metodické řešení, životní prostředí Mgr. Radim Lokoč cestovní ruch a rekreace, hospodářské podmínky, řešení prioritních projektů Bc. Petr Chroust lidé a obec, řešení prioritních projektů Mgr. Miroslava Polášková zpracování karet projektů, grafické úpravy a korektury Ing. Jana Fichnová zpracování karet projektů Bc. Tomáš Mühr GIS analýzy, mapové výstupy Mgr. Ladislav Kos možnosti vzdělávání pro obyvatele obce Trast pro ekonomiku a společnost podpora udržitelného hospodaření v obci RNDr. Marek Banaš, Ph.D. - Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Mgr. Ivo Dokoupil Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Nové Heřminovy 2

3 OBSAH ÚVOD...5 STRUČNÉ SHRNUTÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI PROJEKTU SWOT ANALÝZA...7 METODICKÝ POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI...9 STRATEGIE ROZVOJE OBCE...11 HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY A DÍLČÍ STRATEGICKÉ CÍLE...12 PRIORITY...13 NÁVRH OPATŘENÍ K JEDNOTLIVÝM PRIORITÁM...15 Hlavní problémový okruh A: Minimalizace negativních vlivů a využití protipovodňových opatření 15 Strategický cíl č. 1 (SC1)...15 Stanovené priority a opatření...15 Řešení problémového okruhu...15 Hlavní problémový okruh B: Kvalitní dopravní a technická infrastruktura a služby...19 Strategický cíl č. 2 (SC2)...19 Stanovené priority a opatření...19 Řešení problémového okruhu Doprava...19 Řešení problémového okruhu Technická infrastruktura...20 Řešení problémového okruhu Rozvoj bydlení a zvýšení kvality stávajících objektů...22 Řešení problémového okruhu Zajištění služeb v obci...23 Hlavní problémový okruh C: Podpora podnikání a zaměstnanosti...25 Strategický cíl č. 3 (SC3)...25 Stanovené priority a opatření...25 Řešení problémového okruhu...25 Hlavní problémový okruh D: Ochrana a využití přírodních hodnot...28 Strategický cíl č. 4 (SC4)...28 Stanovené priority a opatření...28 Řešení problémového okruhu...28 Hlavní problémový okruh E: Rozvoj rekreace a cestovního ruchu...31 Strategický cíl č. 5 (SC5)...31 Stanovené priority a opatření...31 Řešení problémového okruhu...31 Hlavní problémový okruh F: Kulturní a společenský rozvoj obce...34 Strategický cíl č. 6 (SC6)...34 Stanovené priority a opatření...34 Řešení problémového okruhu...34 HLAVNÍ PRIORITY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU...37 Hlavní problémové oblasti...37 Priority vyplývající z jednání pracovních skupin...37 Celkové doporučení pro výběr priorit dle jednotlivých problémových okruhů...38 VZTAH STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OBCE K PROTIPOVODŇOVÝM OPATŘENÍM...39 ZÁVĚR...40 PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY...41 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Podrobnější rozpracování hlavních projektů a opatření - karty Příloha č. 2: Usnesení vlády č. 444/2008 Příloha č. 3: Studie Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Příloha č. 4: Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Nové Heřminovy Příloha č. 5: Možnosti lokalizace rozhledny s ohledem na viditelnost území Příloha č. 6: Vyjádření NPÚ k problematice památkových objektů v místě předpokládané zátopy 3

4 SEZNAM TABULEK Tab. 1: Návaznost priorit, opatření a rozvojových aktivit...10 Tab. 2: Stanovené priority a opatření v problémovém okruhu A...15 Tab. 3: Minimalizace negativních vlivů - Přehled hlavních projektů a opatření...18 Tab. 4: Stanovené priority a opatření v problémovém okruhu B...19 Tab. 5: Dopravní infrastruktura - Přehled hlavních projektů a opatření...20 Tab. 6: Technická infrastruktura - Přehled hlavních projektů a opatření...22 Tab. 7: Rozvoj bydlení - Přehled hlavních projektů a opatření...23 Tab. 8: Zajištění služeb v obci - Přehled hlavních projektů a opatření...24 Tab. 9: Stanovené priority a opatření v problémovém okruhu C...25 Tab. 10: Podpora podnikání a zaměstnanosti - Přehled hlavních projektů a opatření...27 Tab. 11: Stanovené priority a opatření v problémovém okruhu D...28 Tab. 12: Ochrana a využití přírodních hodnot - Přehled hlavních projektů a opatření...30 Tab. 13: Stanovené priority a opatření v problémovém okruhu E...31 Tab. 14: Rozvoj rekreace a cestovního ruchu - Přehled hlavních projektů a opatření...33 Tab. 15: Stanovené priority a opatření v problémovém okruhu F...34 Tab. 16: Kulturní a společenský rozvoj obce - Přehled hlavních projektů a opatření...36 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1: Zobrazení základní struktury strategického plánu Vize hl. prob. okruhy priority...10 Obr. 2: Struktura strategického plánu

5 Úvod Návrhová část projektu Strategie udržitelného rozvoje obce Nové Heřminovy v podmínkách realizace komplexu technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Opavě a v ploše jejího povodí v horizontu do roku 2030 vychází z analytické části. V rámci analytické části projektu bylo území sledováno ve struktuře, která je popsána ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech. Tyto průzkumy byly dále doplněny informacemi z dotazníkového průzkumu, který byl distribuován všem domácnostem v obci a zde působícím podnikatelům a občanskému sdružení Obava. Na základě zjištěných informací byly zpracovány podrobné dílčí SWOT analýzy (tj. analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb). Z jednotlivých výroků byla poté vytvořena souhrnná SWOT analýza, která byla předložena pracovním skupinám a na základě jejich připomínek upravena. Z této souhrnné SWOT analýzy se poté vycházelo při tvorbě struktury níže předložené návrhové části. Na zpracování projektu se podílel hlavní zpracovatel projektu, tj. EKOTOXA s.r.o. ve spolupráci s dalšími externími subjekty a dále vedení obce, podnikající subjekty a další občané, kteří byli členy pracovních skupin. Strategie rozpracovává možnosti rozvoje obce v podmínkách schváleného plánu protipovodňových opatření, který počítá s malou variantou vodní nádrže NH. Ačkoliv byl tento materiál zpracován ve spolupráci s místními občany, v žádném případě to neznamená, že obec (občané) s touto schválenou variantou protipovodňových opatření souhlasí nebo naopak nesouhlasí. Účel/význam návrhové části Strategie Návrhová část představuje jeden z hlavních výstupů projektu, který by měl sloužit především k těmto účelům: strategie, ze které by se mělo odvíjet rozhodování obce (vedení obce zastupitelstvo) v nadcházejícím období (tj. i v dalších volebních obdobích) dokument, ve kterém jsou definovány priority a požadavky obce na orgány státu a především na investora plánovaných protipovodňových (a s nimi souvisejících) opatření podpůrný materiál pro získávání dotací z evropských nebo jiných fondů podklad pro zpracování dalších důležitých dokumentací, především územně plánovací dokumentace Kromě výše uvedeného by měla tato strategie mmj. sloužit také jako opora pro obyvatele, vlastníky nemovitostí a další aktivně působící subjekty při jednání s vedením obce a dalšími subjekty. Základní informace pro práci s dokumentem Je zde vhodné upozornit na několik základních informací týkající se celé strategie: 1. Vztah k plánovaným protipovodňovým opatřením na Horní Opavě strategie udržitelného rozvoje byla zpracovávána s vazbou na současně plánovaná protipovodňová opatření, tj. tzv. Malá varianta vodní nádrže Nové Heřminovy a na ni navazující soubor přírodě blízkých protipovodňových opatření. Z toho vyplývá, že část záměrů obsažených v návrhové části je přejata ze současně zpracovávaného investičního záměru protipovodňových nebo na ně navazujících opatření (tj. samotná protipovodňová opatření, rekreační využití nádrže, dopravní řešení, plochy pro náhradní výstavbu apod.). Část záměrů je na plánovaných protipovodňových opatřeních naopak víceméně nezávislá (např. rekonstrukce stávajících budov, naučná stezka apod.) a je tedy možné je realizovat kdykoliv dle stávajících možností a kapacit. 2. Časový aspekt strategie Projekt je zpracováván na období do r. 2030, tj. přibližně 20 let. Z toho ovšem vyplývá také řada nejistot. Jedná se např. o samotný termín realizace protipovodňových opatření, který závisí na řadě faktorů (zpracování územně plánovací dokumentace, vyřešení majetkoprávních záležitostí, proces EIA, zajištění finančních požadavků apod.). Z těchto důvodů si strategie neklade za cíl stanovit jasný harmonogram akcí s konkrétními 5

6 termíny. Je zde však určena naléhavost a potřebnost jednotlivých opatření a záměrů, ze které lze při plánování projektů vycházet. 3. Konkrétnost dílčích opatření jedná se o strategický dokument, z čehož se odvíjí také podrobnost navržených záměrů. Budoucí podoba jednotlivých projektů/opatření je zde (především v rámci karet jednotlivých záměrů - viz příloha) definována obecněji, v závislosti na typu projektu. Uvedené informace je proto potřeba často brát jako doporučení, kterým směrem se ubírat, přičemž konkrétní podoba projektů bude záviset na realizátorovi a jeho možnostech. Tyto informace jsou důležitým východiskem při práci s předkládaným dokumentem. 6

7 Stručné shrnutí Analytické části projektu SWOT analýza Analytická část se podrobně zabývá současným stavem v obci a širším regionu. Hlavním výstupem této části je SWOT analýza, jež byla předložena a připomínkována pracovními skupinami. Protože se jedná o důležitý vstup do Návrhové části, uvádíme ji zde v její finální podobě. Pozn.: U jednotlivých výroků SWOT jsou uvedeny body, které byly uděleny členy pracovních skupin a které vyjadřují významnost daného výroku. Silné stránky S1: Existence přírodních a urbanistických hodnot (10) Obec leží v území s vysokou přírodní hodnotou a relativně málo dotčenou krajinou jsou zde rozsáhlé lesní porosty a úseky vodních toků s přirozeným charakterem. Z hlediska architektonického a urbanistického je hodnotná i samotná obec (rozptýlená zástavba s dochovanou integritou a vysokým podílem zeleně). S2: Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu (4) Obec, kterou prochází několik cykloturistických tras, se nachází v blízkosti velkých středisek cestovního ruchu v Jeseníkách. Zároveň je využívána k individuální rekreaci (chalupy, chaty) a je celorepublikově známa (díky VN). S3: Dobrá dopravní dostupnost (4) Existující obslužnost autobusovou a vlakovou dopravou ve spojení se silniční sítí umožňuje využít nabídku základního a středního vzdělávání a dojížďku do zaměstnání v okolních centrech. S4: Pozitivní aspekty socio-ekonomického vývoje (4) Dlouhodobě se zvyšuje počet obyvatel obce a počet dětí, snižuje se nezaměstnanost, což může znamenat zlepšující se podmínky pro život v obci. S5: Angažovanost občanů při řešení obecních záležitostí. (3) Dlouhodobě nadprůměrná angažovanost občanů při řešení problémů v obci (územní plánování, varianty přehrady, doprava) a znalost dané problematiky. S6: Funguje systém sběru a třídění odpadů. Slabé stránky W1: Nedostatečná vybavenost obce službami a infrastrukturou (12) Chybí základní služby zdravotní a sociální péče (včetně MŠ a ZŠ), není dořešena technická a dopravní infrastruktura (kanalizace, ČOV, chodníky, špatný technický stav komunikací). S ohledem na ekonomický rozvoj je zásadní také absence vysokorychlostního internetu. W2: Dílčí problémy v oblasti životního prostředí a negativní vliv dopravy (5) Přes zachovalé přírodní hodnoty byly zjištěny některé negativní jevy, které ovlivňují kvalitu života v obci (znečištění ovzduší z lokálních topenišť a dopravy, hluková zátěž, povodně, kvalita povrchových vod). W3: Nízká úroveň formalizované regionální spolupráce (5) Obec není dostatečně zapojena do nadmístních struktur (mikroregion, MAS), což snižuje možnosti spolupráce v oblasti cestovního ruchu a prezentace obce jako součásti regionu... W4: Nedostatečná nabídka služeb a možností cestovního ruchu v obci (2) Aktuální stav v oblasti cestovního ruchu není uspokojivý chybí zařízení a služby cesto. ruchu, ubytování a neprocházejí tudy turistické trasy nebo naučné stezky. Tento stav lze vztáhnout i na širší okolí obce. W5: Špatné hospodářské podmínky (1) Nižší úroveň vzdělanosti spolu s dopady dlouhodobě nejisté budoucnosti obce brání rozvoji podnikání a přispívají ke špatné situaci v oblasti zaměstnanosti. W6: Využívání místního potenciálu cizími subjekty lesní hospodaření apod. (ekonomická závislost). 7

8 Příležitosti O1: Udržitelný územní rozvoj (10) V rámci územního plánu vymezit vhodné plochy pro jednotlivé typy funkčního využití za účelem podpory rozvoje obce a převedení části státního majetku na obec (Pozemkový fond, Lesy ČR...). O2: Využití dostupných zdrojů k rozvoji podnikání (6) Využití dostupných finančních zdrojů a možností pro rozvoj podnikání na místní (levná pracovní síla, vymezení ploch pro podnikání, podíl na stavebních pracích a popř. využití areálu firmy UNEKO) a státní úrovni (využití prostředků z fondů EU) a využití místních zdrojů při realizaci stavebních prací. O3: Ekonomické aktivity prospěšné životnímu prostředí (5) Podmínky pro realizaci ekonomických aktivit a opatření, které budou založeny na udržitelném a šetrném způsobu hospodaření (obnovitelné zdroje energie, vodní energie, nízkoenergetické stavby, čištění odpadních vod, lokální zemědělská produkce, agroturistika atd.) a povedou tak ke zlepšování stavu životního prostředí (jako jedné z podmínek rozvoje cestovního ruchu a celkové kvality života v obci a okolí). O4: Rozvoj cestovního ruchu (4) Využití potenciálu obce přírodních (turistika, vodní turistika, minerální pramen) a architektonických hodnot - pro rozvoj cestovního ruchu, jehož podmínkou je zlepšení služeb (ubytování, pohostinství) a infrastruktury. O5: Rozvoj služeb v obci a zlepšení organizace dopravní a turistické obslužnosti (0) Zajištění služeb a zlepšení organizace dopravní obslužnosti je předpokladem pro zvýšení atraktivity obce k trvalému bydlení, rozvoj cestovního ruchu a další podnikatelské aktivity. Hrozby T1: Nejistota budoucího vývoje (16) Oddalování a nedořešení plánovaných opatření (protipovodňová ochrana, silnice I/45) může znemožnit využití stávajících možností (finance, územní plán, infrastruktura atd.). T2: Nedostatek financí (7) Nebude zajištěn dostatek finančních zdrojů omezující další rozvoj obce (např. zvyšování kapacit technické infrastruktury, oprava památek atd.). T3: Přechodné nebo dlouhodobé snížení ekonomického potenciálu území (4) Plánovaná výstavba přehradní nádrže a nevhodné řešení přeložky silnice I/45 může negativně ovlivnit možnosti podnikání (snížení rekreačního potenciálu obce, snížení atraktivity krajiny, odchod podnikatelů apod.) a zemědělství (zábor zemědělské půdy). T4: Rozvoj ohrožující životní prostředí (4) Rozvojové aktivity v obci a okolí mohou znamenat zvýšení zátěže životního prostředí a tím i ohrožení zdraví obyvatel. T5: Zhoršení dostupnosti služeb (3) Omezením dopravní obslužnosti (snížení počtu spojů) povede ke snížení dostupnosti školských a zdravotnických zařízení a ke snížení kvality života v obci. T6: Zhoršení vztahů mezi lidmi (0) Zhoršení vztahů mezi lidmi v obci díky dlouhodobě nevyřešené budoucnosti, nejednotnost a problém se shodnout na konkrétních řešeních. 8

9 Metodický postup při zpracování návrhové části Způsob zpracování návrhové části projektu vychází z metodické příručky Strategický plán obce a mikroregionu, která byla zpracována v roce 2006 Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava. Tato metodika stanovuje relativně jasnou kostru strategického plánu (viz níže), vychází z legislativního rámce ČR a opírá se o metodické postupy a prvky při zpracování programových dokumentů EU a jejich zásad pro poskytování podpory z veřejných rozpočtů. Metodika je dále přizpůsobena konkrétním potřebám projektu (např. nejsou striktně odděleny opatření a projekty apod.). Popis struktury strategického plánu Vize rozvoje obce Základním krokem pro tvorbu strategického plánu je stanovení rozvojové vize, která vychází z analytické části a SWOT analýzy a zároveň by měla být celostním pohledem na obec. Konkrétně charakterizuje výchozí stav a na něj navazující představu, kam chce obec v nastaveném horizontu 20 let směřovat. K vytvořené vizi je třeba stanovit tzv. globální cíl, který má vymezit základní cestu a výsledek rozvojového procesu. Problémové okruhy a strategické cíle Z vytvořené vize a globálního cíle vychází dílčí problémové okruhy a strategické cíle a na ně navazující priority a opatření (a rozvojové aktivity), jež by měly tyto strategické cíle naplňovat. Z analytické části, hlavních výroků souhrnné SWOT analýzy a stanovené strategické vize rozvoje obce jsou dále vymezeny hlavní problémové okruhy, které mají sloužit k naplnění vize a které je potřeba dále rozpracovat. Současně je pro každý problémový okruh stanoven také strategický cíl. Strategické cíle představují směrný ukazatel pro rozvoj obce a informaci o stavu, kterého by mělo být dosaženo realizací dále navržených opatření a rozvojových aktivit. Stanovení strategických cílů současně tvoří základní rámec pro přijímání rozhodnutí o prioritách, opatřeních a rozvojových aktivitách. Jednotlivé dílčí cíle by měly: využívat identifikované silné stránky obce eliminovat identifikované slabé stránky obce využívat identifikované příležitosti rozvoje obce reagovat na identifikovaná ohrožení rozvoje obce Priority Pro naplnění jednotlivých dílčích strategických cílů je potřeba stanovit priority, které dále v nižších úrovních určují charakter strategických opatření a rozvojových aktivit. Priorita představuje přednostní směr řešení pro dosažení příslušného hlavního problémového okruhu, respektive strategického cíle. Pro jednotlivé problémové okruhy byly stanoveny 1 a více priorit. Od priorit se odvíjejí Opatření, jež jsou dále naplňována výčtem konkrétních kroků (projektů a doporučení). Zde je třeba dodat, že vzhledem k velikosti obce a podrobnosti zpracování strategie byla opatření v řadě případů definována již jako konkrétní záměr, a proto zde není možné (a ani nutné) stanovovat jasnou hranici mezi opatřením a záměrem. 9

10 Struktura strategického plánu je znázorněna obecně v následujícím schématu: Obr. 1: Zobrazení základní struktury strategického plánu Vize hl. prob. okruhy priority Vize rozvoje obce - globální cíl: Obec Nové Heřminovy je... V období do roku 2030 je jejím cílem stát se..., což bude naplněno prostřednictvím... Hlavní problémové okruhy a priority A: Minimalizace negativních vlivů a využití protipovodňových opatření B: Kvalitní dopravní a technická infrastruktura a služby C: Podpora podnikání a zaměstnanosti D: Ochrana a využití přírodních hodnot E: Rozvoj rekreace a cestovního ruchu F: Kulturní a společenský rozvoj obce Priorita A1 Priorita B1 Priorita C1 Priorita D1 Priorita E1 Priorita F1 Priorita A2 Priorita B2 Priorita C2 Priorita D2 Priorita E2 Priorita F2 Priorita A3 Priorita B3 Priorita D3 Priorita F3 Priorita A4 Priorita D4 Jednotlivé priority jsou dále rozpracovány do dílčích opatření a jednotlivých rozvojových aktivit (projektů): Tab. 1: Návaznost priorit, opatření a rozvojových aktivit Priorita Opatření Rozvojová aktivita (projekt) Priorita A1 Opatření A1.1 Projekt č. 1 Projekt č. 2 Opatření A1.2 Projekt č. 3 Priorita A2 Opatření A2.2 Projekt č Protože se běžně stává, že se priority a především z nich vyplývající opatření často překrývají a vyskytují vícekrát (např. obnovitelné zdroje energie mají přesah do oblasti infrastruktury a životního prostředí, opatření v oblasti cestovního ruchu se mohou překrývat s oblastí podnikání apod.), byla tato překrývající se opatření z důvodu větší přehlednosti eliminována a zařazována pouze do jednoho z hlavních problémových okruhů a to na základě posouzení zpracovatele strategie. 10

11 Strategie rozvoje obce Strategická vize rozvoje obce Strategická vize rozvoje obce Nové Heřminovy do roku 2030 vychází z poznatků vyplývajících z analytické části projektu, respektive z určení hlavních silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v obci (analýza SWOT). Její znění bylo předneseno členům jednotlivých pracovních skupin účastnících se projektu. Vize rozvoje obce Nové Heřminovy do roku 2030 Nové Heřminovy je obec, která žije svůj příběh. Vyrovnala se s výstavbou protipovodňových opatření, vychází ze svého přírodního bohatství, roste z dovednosti a pospolitosti obyvatel a je vybavená moderní a k životnímu prostředí šetrnou infrastrukturou. Výborná dopravní dostupnost a přístup k informacím usnadňuje podnikání a vytváří pracovní příležitosti pro své obyvatele. Obec šetrně využívá potenciálu místního prostředí a má dlouhodobě zajištěny zdroje příjmů. Pro své občany je dobrým a perspektivním domovem vkusně začleněným do krajiny a atraktivním místem pro návštěvníky. Globální cíl Vytvořit z Nových Heřminov obec, která je příjemným a moderním domovem pro své obyvatele, má vyřešenu protipovodňovou ochranu a velmi dobrou dopravní dostupnost, nabízí dobré podmínky pro podnikání a je atraktivním místem pro návštěvníky. Motto: 11

12 Hlavní problémové okruhy a dílčí strategické cíle Hlavní problémové okruhy a k nim stanovené strategické cíle byly na základě souhrnné SWOT analýzy - navrženy takto: A: Minimalizace negativních vlivů a využití protipovodňových opatření SC1: Připravit a realizovat protipovodňová opatření v obci s ohledem na minimalizaci environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů a budoucí rozvoj obce. Vyjednat odpovídající kompenzace pro obec, její obyvatele i podnikatele. B: Kvalitní dopravní technická infrastruktura a služby SC2: Zajistit kvalitu dopravní a technické infrastruktury, vytvořit a udržet kvalitní občanské vybavení a služby. Zachovat dopravní dostupnost obce, vyřešit přeložku silnice I/20 při maximálním zachování životního prostředí a kvality bydlení v obci. C: Podpora podnikání a zaměstnanosti SC3: Podporovat drobné podnikání, rozvíjet činnosti související s běžným životem obce a vytvářet touto cestou nová pracovní místa, přispívat k větší nabídce služeb a ke zvýšení kvality života obyvatel a rozvoji cestovního ruchu. D: Ochrana a využití přírodních hodnot SC4: Chránit, rozvíjet a udržitelně využívat přírodní hodnoty a zvyšovat ekologickou stabilitu území, a odstranit dílčí závady životního prostředí zmírňováním negativních dopadů dopravy a domácností. E: Rozvoj rekreace a cestovního ruchu SC5: Rozvíjet služby a podnikání v oblasti cestovního ruchu, využívat přírodních a kulturních hodnot regionu pro vytváření pracovních míst. Pro podporu rozvoje cestovního ruchu aktivně spolupracovat s okolními obcemi v regionu. F: Kulturní a společenský rozvoj obce SC6: Podpořit kulturní a společenský rozvoj obce jako základní předpoklad pro zlepšení kvality života na venkově, pro obnovu a zvýšení atraktivity území pro jeho obyvatele a posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím. 12

13 Priority U hlavních problémových okruhů jsou stanoveny priority pro jejich naplnění. Od priorit se dále odvíjejí opatření a projekty nebo doporučení, které jsou výčtem konkrétních kroků pro dosažení jednotlivých opatření. U jednotlivých projektů (doporučení) jsou dále v příloze kromě realizačních výstupů a očekávaných přínosů dále specifikovány rovněž odhad finanční náročnosti (v Kč), termín realizace a garant realizace projektu. Stanovení priorit pro rozvoj obce V rámci zpracování strategického plánu jsou formulovány priority, které jsou dále rozpracovány členy pracovních skupin. Celkem je stanoveno 18 priorit. Jedná se o tyto: Hl. problémový okruh A: Minimalizace negativních vlivů a využití protipovodňových opatření Priorita A1: Minimalizace negativních vlivů protipovodňových opatření na obec Priorita A2: Zajištění protipovodňové ochrany obce Priorita A3: Zajistit odpovídající kompenzace pro obec a její obyvatele Hl. problémový okruh B: Kvalitní dopravní a technická infrastruktura a služby Priorita B1: Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Priorita B2: Kvalitní a šetrná technická infrastruktura Priorita B3: Rozvoj bydlení a zvýšení kvality bydlení Priorita B4: Dostupnost a kvalita služeb Hl. problémový okruh C: Podpora podnikání a zaměstnanosti Priorita C1: Podpora podnikatelských aktivit Hl. problémový okruh D: Ochrana a využití přírodních hodnot Priorita D1: Začlenění protipovodňových opatření do prostředí obce Priorita D2: Zajištění protipovodňové ochrany území Priorita D3: Obnova a údržba veřejné zeleně Priorita D4: Udržitelné hospodaření v krajině Hl. problémový okruh E: Rozvoj rekreace a cestovního ruchu Priorita E1: Zajištění infrastruktury pro sport a rekreaci Priorita E2: Zvýšení atraktivity obce pro návštěvníky Priorita E3: Podpora a zázemí pro cestovní ruch Hl. problémový okruh F: Kulturní a společenský rozvoj obce Priorita F1: Podpora kulturního a společenského života Priorita F2: Zajištění vzdělávání obyvatel Priorita F3: Spolupráce s okolními obcemi 13

14 Obr. 2: Struktura strategického plánu Struktura strategického plánu Vize rozvoje obce - globální cíl: Nové Heřminovy je obec, která žije svůj příběh. Vyrovnala se s výstavbou protipovodňových opatření, vychází ze svého přírodního bohatství, roste z dovedností a pospolitosti obyvatel a je vybavená moderní a k životnímu prostředí šetrnou infrastrukturou. Výborná dopravní dostupnost a přístup k informacím usnadňuje podnikání a vytváří pracovní příležitosti pro své obyvatele. Obec šetrně využívá potenciálu místního prostředí a má dlouhodobě zajištěny zdroje příjmů. Pro své občany je dobrým a perspektivním domovem vkusně začleněným do krajiny a atraktivním místem pro návštěvníky. Hlavní problémové okruhy a priority A: Minimalizace negativních vlivů a využití protipovodňových opatření B: Kvalitní dopravní a technická infrastruktura a služby C: Podpora podnikání a zaměstnanosti D: Ochrana a využití přírodních hodnot E: Rozvoj rekreace a cestovního ruchu F: Kulturní a společenský rozvoj obce A1: Minimalizace negativních vlivů protipovodňových opatření na obec B1: Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury C1: Podpora podnikatelských aktivit D1: Začlenění protipovodňových opatření do prostředí obce E1: Zajištění infrastruktury pro sport a rekreaci F1: Podpora kulturního a společenského života A2: Zajištění protipovodňové ochrany obce B2: Kvalitní a šetrná technická infrastruktura D2: Zajištění protipovodňové ochrany území E2: Zvýšení atraktivity obce pro návštěvníky F2: Zajištění vzdělávání obyvatel A3: Zajistit odpovídající kompenzace pro obec a její obyvatele B3: Rozvoj bydlení a zvýšení kvality bydlení D3: Obnova a údržba veřejné zeleně E3: Podpora a zázemí pro cestovní ruch F3: Spolupráce s okolními obcemi B4: Dostupnost a kvalita služeb D4: Udržitelné hospodaření v krajině 14

15 Návrh opatření k jednotlivým prioritám Hlavní problémový okruh A: Minimalizace negativních vlivů a využití protipovodňových opatření Strategický cíl č. 1 (SC1) Připravit a realizovat protipovodňová opatření v obci s ohledem na minimalizaci negativních environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů a na budoucí rozvoj obce. Vyjednat odpovídající kompenzace pro obec, její obyvatele i podnikatele. Stanovené priority a opatření Tab. 2: Stanovené priority a opatření v problémovém okruhu A Priority Priorita A.1: Minimalizace negativních vlivů protipovodňových opatření na obec Opatření A.1.1 Minimalizace zásahů do objektů a infrastruktury A.1.2 Nalezení dalšího vhodného využití protipovodňových staveb pro rozvoj obce A.1.3 Zmírnění negativních vlivů na ŽP a zajištění funkční dopravní a technické infrastruktury Priorita A.2: Zajištění protipovodňové ochrany obce Priorita A.3: Zajistit odpovídající kompenzace pro obec a její obyvatele A.2.1 Ochrana budov, infrastruktury a podnikatelských aktivit před povodněmi A.3.1 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec A 3.2 Zajistit odpovídající kompenzace pro obyvatele a podnikatele v obci Řešení problémového okruhu S realizací protipovodňových opatření souvisí řada záležitostí, které je vhodné řešit tak, aby byl zajištěn udržitelný rozvoj obce. Jedná se především o majetková vypořádání s majiteli dotčených nemovitostí, vybudování související infrastruktury (nová infrastruktura, přeložky sítí), vhodné zakomponování protipovodňových opatření do života obce a zajištění kompenzací pro obec. Realizace těchto opatření může současně znamenat podnikatelskou příležitost pro obec, místní podnikatele a obyvatele. Především je nutné zajistit následující projekty. Majetková vypořádání Odpovídající finanční náhrada majitelům dotčených nemovitostí, kteří jsou rozhodnuti se přestěhovat z obce. Příprava vhodných pozemků a výstavba odpovídajícího náhradního bydlení pro majitele nemovitostí, kteří mají zájem zůstat v obci. Odpovídající náhrady podnikatelům dotčeným realizací opatření (vymezení nových ploch, náhrada nemovitostí, kompenzace finanční újmy). Finanční kompenzace pro majitele rekreačních objektů. Tato problematika je řešena v rámci Přílohy č. 1 Usnesení vlády ČR č. 444/2008. Dotčení obyvatelé a podnikatelé by měli mít nárok na určitý přijatelný nadstandard např. náhradní výstavba vyšší kvality, nízkoenergetický standard objektů apod. Toto je žádoucí řešit individuálně případ od případu. 15

16 Vybudování nezbytné infrastruktury související s protipovodňovými opatřeními Plán protipovodňových opatření vyvolává celou řadu dalších změn, zejména v oblasti dopravy a infrastruktury (přeložky sítí, příprava nových rozvojových ploch). Požadavky na realizaci těchto opatření jsou vyvolány stavbou protipovodňových opatření a z tohoto důvodu je povinností investora stavby zajistit jejich kompletní financování a realizaci. Jedná se o: vybudování přeložky I/45 za podmínek, že nebudou limitovány rozvojové plochy v obci, budou minimalizovány zásahy do nemovitostí a do přírodních hodnot v území, nebude povolen průjezd nákladní automobilové dopravy obcí, bude zachováno dopravní napojení obce na přeložku (3bodové napojení) a zajištěno napojení rozvojových ploch. Současně musí být realizována opatření na snížení hlukové zátěže a na ochranu krajinného rázu (zejména se jedná o úsek přeložky I/45 přes Milotický potok, který by měl řešit také estetické hledisko toto místo je pohledově exponované). Pro zajištění těchto požadavků je přípustná i varianta s vyššími finančními náklady na realizaci. dobudování základní sítě místních komunikací musí být zajištěno kvalitní dopravní napojení obce na Zátor, Milotice, Bruntál a Širokou Nivu a nových rozvojových ploch. Především se jedná o komunikaci navazující na stávající I/45 a napojující plochu nad budoucí přehradou a dále komunikaci zajišťující napojení rozvojové plochy za nádražím. Úsek komunikace směrem na Zátor (Loučky) by měl být veden tak, aby neomezoval zemědělské hospodaření. příprava nových rozvojových ploch zajištění technické infrastruktury (elektřina, vodovod, čištění odpadních vod, veřejné osvětlení) na nových rozvojových plochách a to minimálně v rozsahu potřeb pro náhradní výstavbu. S tím souvisí vyřešení majetkových souvislostí a výkupy pozemků. Na základě demografického vývoje v regionu a s ohledem na požadavky udržitelného rozvoje je doporučena příprava pozemků pro náhradní výstavbu (10-20 pozemků) a pro novou výstavbu (cca 10 pozemků). Náhradní a novou výstavbu je vhodné lokalizovat do proluk ve stávajícím zastavěném území obce, ve svahu nad přehradou (co nejblíže stávající zástavbě anebo v ploše za nádražím. Investorem stavby by mělo být Povodí Odry s.p. (náhradní výstavba) ve spolupráci s obcí (nová výstavba). zajištění čištění odpadních vod pro zajištění kvality vody v nádrži je nutné zajistit vybudování kanalizační sítě a čištění odpadních vod. přeložky sítí záměr vyvolává požadavek na změnu vedení části sítí technické infrastruktury (je specifikováno v rámci řešení záměru). Další základní opatření a požadavky související s realizací záměru Vybudování fotbalového hřiště do stávajícího hřiště zasáhnou protipovodňové hráze, proto je nutné vybudování nového i s potřebným zázemím (např. šatny) patří mezi hlavní požadavky obce. Přesun sklepa (kulturní památka) mimo plochu zátopy jedná se o kulturně cennou stavbu, jejíž přesun je technicky realizovatelný. Památka by měla být přesunuta v rámci území obce, jako vhodná plocha se jeví např. areál bývalých lázní. (Viz příloha č. 6 vyjádření NPÚ) Estetické a funkční začlenění hrází do obce a krajiny požadavky na doplnění zeleně, využití hrází pro pěší a cyklodopravu, zajištění přístupu k řece, přirozené zaústění řeky do nádrže... Proces EIA zajistit informování a zapojení obce a obyvatel do procesu EIA proto, aby se předešlo možným budoucím negativním dopadům na životní prostředí a našla se opatření pro zlepšení kvality životního prostředí. 16

17 Kompenzace pro obec Rozvoj obce byl kvůli záměru na výstavbu přehrady (respektive stavební uzávěře) dlouhodobě blokován. Byla omezena výstavba, větší stavební úpravy objektů, rozvoj průmyslové výroby v obci apod. Tímto vývojem je obec negativně ovlivněna doposud (např. přesun firmy UNEKO). Výstavba malé varianty přehrady a navazujících hrází zajistí protipovodňovou ochranu obce. Současně však představuje významný zásah do života obce. Kromě výše uvedených zásahů do nemovitostí jde především o narušení sociálních vztahů v obci. Pro zajištění budoucího rozvoje obce a pro zmírnění negativního vlivu protipovodňových opatření je i s ohledem na výše uvedené - požadováno: Vyčlenění finančních prostředků na zpracování projektových dokumentací na projektové dokumentace, které jsou nezbytné pro většinu projektů, nejsou v obecném rozpočtu dostatečné prostředky. Nedostatek financí by představoval velké omezení pro realizaci řady projektů. Zpracování územně plánovací dokumentace zpracovaná a schválená územně plánovací dokumentace je nezbytnou podmínkou pro realizaci protipovodňových opatření a většiny záměrů uvedených v této strategii. Současně musí být tato dokumentace v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje (Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje), která se v současné době zpracovává. Převod pozemků ve správě Pozemkového fondu na obec Dlouhodobé smluvní zajištění podílu z prodeje elektřiny z vodní elektrárny získané prostředky z vodní elektrárny na přehradní hrázi zajistí dlouhodobý stabilní zdroj příjmů a umožní financování dalších rozvojových projektů v obci. Vybudování vodní elektrárny nad obcí na základě jednání pracovních skupin patří vodní elektrárna mezi jejich požadavky. Finanční prostředky z prodeje elektřiny by sloužily k financování rozvojových projektů v obci. Přednostně by zde však měla být řešena újma majiteli stávající vodní elektrárny v budoucí zaplavené části obce. Prověřena by měla být i možnost výstavby další vodní elektrárny mezi Kunovem a obcí NH. Výstavba rekreačních zařízení v prostoru přehrady rekreační využití přehrady je důležité pro rozvoj cestovního ruchu v dané oblasti. Součástí výstavby přehrady by proto měla být příprava pláží, sportovních hřišť (beachvolejbal, volejbal, basketbal, petangue...) a dalšího zázemí, které poté bude využitelné jako prostor pro podnikání a rekreaci místních obyvatel. Pokud by měl být v případě obce uplatňován princip kompenzací za újmu způsobenou existencí vodní přehrady (tj. v minulosti stavební uzávěra a současnosti významný zásah do obce), doporučujeme směřovat prostředky především do těchto oblastí: rekonstrukce objektu hospody rekonstrukce obecního domu rekonstrukce kulturního domu zajištění prostor pro mateřskou školu v obci Jedná se o projekty, které s realizací protipovodňových opatření přímo nesouvisí, avšak pro úspěšný budoucí rozvoj obce jsou velmi důležité, avšak jsou finančně náročná a obec na jejich realizaci nemá dostatek vlastních finančních prostředků. Podrobnosti o těchto projektech jsou uvedeny v dalších kapitolách, respektive v příloze. 17

18 Tab. 3: Minimalizace negativních vlivů - Přehled hlavních projektů a opatření Projekt/opatření Časové období Důležitost Majetková vypořádání s vlastníky nemovitostí Před realizací VN Velmi vysoká Vybudování přeložky I/45 Před realizací VN Velmi vysoká Dobudování zákl. sítě místních komunikací Před realizací VN Velmi vysoká Příprava nových rozvojových ploch Před realizací VN Velmi vysoká Zajištění čištění odpadních vod Před realizací VN Velmi vysoká Přeložky sítí technické infrastruktury Před realizací VN Střední Vybudování fotbalového hřiště a zázemí k němu V rámci realizace Vysoká Přesun KP sklep mimo plochu přehrady Před realizací VN Střední Estetické a funkční začlenění hrází V rámci realizace Vysoká Proces EIA Před realizací VN Vysoká Vyčlenění fin. prostředků na projektové dokumentace Před realizací VN Vysoká Převod pozemků z PF na obec Před realizací VN Vysoká Podíl z prodeje elektřiny z vodní elektrárny na hrázi V rámci a po realizaci Velmi vysoká Vybudování vodní elektrárny nad obcí V rámci realizace Vysoká Výstavba rekreačních zařízení v rámci přehrady V rámci realizace Střední Poznámka: Důležitost (významnost) projektů je hodnocena následovně: Velmi vysoká Vysoká Střední Základní 18

19 Hlavní problémový okruh B: Kvalitní dopravní a technická infrastruktura a služby Strategický cíl č. 2 (SC2) Zajistit kvalitu dopravní a technické infrastruktury, vytvořit a udržet kvalitní občanské vybavení a služby. Zachovat dopravní dostupnost obce, vyřešit přeložku silnice I/20 při maximálním zachování životního prostředí a kvality bydlení v obci. Stanovené priority a opatření Tab. 4: Stanovené priority a opatření v problémovém okruhu B Priority Opatření Priorita B.1: Zajištění kvalitní B.1.1 Vhodné vedení přeložky silnice I/45 dopravní infrastruktury B.1.2 Optimalizace vedení místních komunikací pro zachování bezproblémové dostupnosti území B.1.3 Zlepšení dostupnosti území pro pěší a cykloturisty B.1.4 Zlepšení kvality hromadné dopravy Priorita B.2: Kvalitní a šetrná technická infrastruktura Priorita B.3: Rozvoj bydlení a zvýšení kvality bydlení Priorita B.4: Dostupnost a kvalita služeb Řešení problémového okruhu Doprava B.2.1 Zajištění optimálního čištění odpadních vod B.2.2 Zavedení dodávek pitné vody B 2.3 Ekologicky šetrné vytápění B.2.4 Šetrné osvětlení B.3.1 Vymezení a příprava rozvojových ploch pro bydlení B.3.2 Rozvoj nového bydlení v nízkoenergetickém standartu B.3.3 Zlepšení technického stavu a energetické náročnosti stávajících objektů B.4.1 Zajištění vysokorychlostního internetu a Czech POINTu B.4.2 Obnova hostince B.4.3 Zajištění sociálních služeb B.4.4 Vybudování mateřské školy B.4.5 Zajištění a udržení dalších základních služeb Velmi dobrá dopravní dostupnost obce silniční a vlakovou dopravou je významnou silnou stránkou obce, a proto je nutné ji zachovat. Dopravní komunikace v obci Základní prioritou pro budoucnost obce v oblasti dopravy je vyřešení přeložky I/45 a vybudování základní navazující sítě silničních komunikací, tj. především napojení nových rozvojových ploch. Tyto dopravní požadavky jsou vyvolány záměrem přehrady, proto je za jejich realizaci odpovědný investor stavby. Vybudování přeložky I/45 (podrobně popsáno v problémovém okruhu A) Dobudování základní sítě místních komunikací (podrobně popsáno v problémovém okruhu A) Náhrada obloukového mostu most přes řeku Opavu představuje významnou dominantu. Je proto vhodné jej při realizaci protipovodňových opatření zachovat, případně najít jinou vhodnou alternativu. Zvýšení bezpečnosti v obci vybudování retardérů na komunikaci vedoucí středem obce okolo fotbalového hřiště a osvětlení stávajících přechodů přes I/45, případně umístění radaru 19

20 Pěší a cyklistická doprava V oblasti dopravy je dále důležité vytvořit kvalitní podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu (která souvisí rovněž s rozvojem cestovního ruchu). Protipovodňová opatření (hráze a obslužné komunikace) je proto nutné přizpůsobit tak, aby umožnily také využití cyklisty a pěšími, a to jak z hlediska funkčního, tak také estetického. Dále se jedná o dobudování cyklotras pro každodenní dojížďku do práce a napojení na stávající cyklotrasy kolem řeky Opavy. Stávající komunikace I/45, která prochází středem obce, bude pravděpodobně sloužit jako komunikace III. třídy pro dopravní obsluhu obce. Vytváří se zde tak prostor pro další přizpůsobení této komunikace pěším a cyklistům. Pro zlepšení přístupnosti okolní krajiny je potřebná také oprava stávajících lávek přes řeku Opavu za sportovním areálem a vybudování nové v Kunově. Využití obslužných komunikací a hrází pro pěší a cyklodopravu přizpůsobit obslužné komunikace a hráze cyklistické a pěší dopravě a in-line, zajistit přístup k řece a estetické začlenění hrází do krajiny. Dobudování cyklotras pro každodenní dojížďku do zaměstnání ve směru na Bruntál (Úsek NH Oborná v rámci revitalizace Oborenského potoka) a Zátor. Vybavenost pro cyklisty vybudování přístřešku pro cyklisty (areál lázní), stojany atp. Úprava stávající I/45 zúžení komunikace, vytvoření oddělených chodníků, pás zeleně a přechody Oprava a vybudování lávek přes řeku oprava lávky nad obcí u sportoviště, vybudování lávky v Kunově Kvalita veřejné dopravy Pro posílení role veřejné dopravy je vhodné vymezit autobusové zastávky v předpokládaných rozvojových plochách a zařadit obec do systému integrované dopravy MSK (v oblasti autobusové dopravy), což by mělo zajistit také lepší návaznost spojů. Tab. 5: Dopravní infrastruktura - Přehled hlavních projektů a opatření Projekt/opatření Časové období Důležitost Vybudování přeložky I/45 Před realizací VN Velmi vysoká Dobudování zákl. sítě místních komunikací Před realizací VN Velmi vysoká Náhrada obloukového mostu V rámci realizace Vysoká Přizpůsobení obslužných komunikací a hrází pro pěší V rámci realizace Vysoká a cyklodopravu Dobudování cyklostezek (tras) pro každodenní Při revitalizaci Oborenského Střední dojížďku do zaměstnání potoka Dobudování cyklotrasy kolem řeky Opavy Po realizaci VN Základní Vybavenost pro cyklisty Kdykoliv Základní Úpravy stávající I/45 Po dokončení přeložky I/45 Střední Oprava a vybudování lávek přes řeku Kdykoliv Vysoká Zařazení do IDOS Kdykoliv Základní Řešení problémového okruhu Technická infrastruktura Kvalita technické infrastruktury v obci je nedostatečná. V obci není zajištěno odpovídající čištění odpadních vod, plynofikace, v okrajových částech obce není zaveden vodovod a současně je nutné zajistit odpovídající infrastrukturu na předpokládaných rozvojových plochách pro náhradní a novou výstavbu. 20

21 Zajištění čištění odpadních vod Čištění odpadních vod z převážné části objektů je zajištěno individuálně v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů, případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. Vzhledem k předpokládanému rekreačnímu využití přehrady je nezbytné zajistit odpovídající čištění odpadních vod, a to nejen na území obce samotné, ale také na obcích proti proudu řeky Opavy. Pro zajištění požadavků na čištění odpadních vod bylo jako nejvhodnější způsob určeno odvedení odpadních vod kanalizací na centrální ČOV v Zátoře. Technicky možné je i decentralizované čištění odpadních vod (tj. u jednotlivých objektů nebo skupin objektů), avšak hrozí zde riziko znečištění vody v nádrži. Čištění odpadních vod bude financováno jako součást záměru protipovodňových opatření. Zajištění pitné vody V obci je zaveden vodovod, který zásobuje domácnosti v centrální části obce, ostatní objekty jsou zásobeny z vlastních studní. Stávající množství pitné vody je dostatečné, avšak při předpokládaném růstu počtu obyvatel se tyto nároky budou zvyšovat a je proto žádoucí řešit potřebnost dalšího zdroje pitné vody. Zároveň je nutné zavést vodovod do nových rozvojových ploch. Zajištění vodovodní sítě do nových rozvojových ploch by mělo být řešeno ve spolupráci obce (nová výstavba) a investora protipovodňových opatření (náhradní výstavba). Vhodné způsoby vytápění Obec není plynofikována, většina domácností využívá pro vytápění dřevo, v menší míře rovněž uhlí. Část domácností a objekty ve vlastnictví obce jsou vytápěny elektřinou. Dle dotazníkového šetření by domácnosti nejraději volili vytápění dřevem, peletami nebo plynem. Vzhledem k velmi vysokým investičním nákladům a vysokým cenám plynu není plynofikace obce vhodnou alternativou. Jako vhodný zdroj tepla lze doporučit především dřevní biomasu (tj. pro obec Nové Heřminovy polenové dříví a dřevní pelety, málo vhodná je dřevní štěpka) v kombinaci s dalšími doplňkovými zdroji energie (solární panely u nízkoenergetických domů, elektřina, propan-butan). V případě stávající zástavby je možné zachovat stávající způsob vytápění, vyměnit kotel při jeho dožití, případně využít dotace (Zelená úsporám) na výměnu kotle a zateplení objektu. V případě nové zástavby doporučujeme stavět v nízkoenergetickém standardu a používat rovnou kotel na pelety. Nízká spotřeba energie bude umožňovat i zajištění komfortu při vytápění, kdy významnou část spotřeby dokáže pokrýt solární energie a spotřeba pelet (nebo jiného paliva elektřiny) bude nižší. Obec není vlastníkem lesů o vyšší výměře, proto ani není vhodné řešit vlastní výrobu pelet. Je však možné centrálně zajišťovat dodávku polenového dříví domácnostem (obec, soukromý podnikatel). Pokud by toto realizovala obec, je pro to potřebný adekvátní areál. Při více odběratelích se může vyplatit uzavření dlouhodobé smlouvy o dodávce paliva. Řešit problematiku vytápění domácností centrálně (tj. ze strany obce) je obtížné, neboť se situace v každé domácnosti liší. Obec má pouze tyto omezené možnosti, jako např.: příspěvek na nový kotel ze strany obce při více zájemcích o zateplení zajistit hromadný energetický audit (snížení nákladů) a pomoci se sepsáním projektových žádostí zateplení budov v majetku obce (hostinec, obecní úřad, kulturní dům, nájemní dům) a zajistit ekologický zdroj vytápění (např. pelety) 21

22 Zajištění šetrného osvětlení Obec před nedávnem zrekonstruovala veřejné osvětlení a nainstalovala úsporné žárovky. Nové osvětlení bude proto potřeba instalovat až při řešení nových ploch pro bydlení. V tomto případě je vhodné nainstalovat ekologicky šetrnější osvětlení, tj. úspornější světla osvětlující jen potřebné plochy, nastavit vhodnou intenzitu osvětlení, během noci ponechat svítit jen část světel apod. V delším časovém období je vhodné postupně modernizovat stávající osvětlení v centru obce. Tab. 6: Technická infrastruktura - Přehled hlavních projektů a opatření Projekt/opatření Časové období Důležitost Zajištění čištění odpadních vod Před výstavbou VN Velmi vysoká Zajištění pitné vody V souvislosti s novou Střední výstavbou Zajištění ekologicky šetrného paliva (dřevní biomasa + Průběžně Vysoká další OZE) Zajištění šetrného osvětlení V rámci nové výstavby a při obnově stávajícího osvětlení Základní Řešení problémového okruhu Rozvoj bydlení a zvýšení kvality stávajících objektů V obci je potřeba vymezit nové plochy pro náhradní výstavbu (která je prioritní), současně je zde požadavek na vymezení ploch pro novou výstavbu. Požadavky pro náhradní výstavbu nejsou konkrétně známy, předpoklad je cca pozemků. S ohledem na komfort vytápění a energetickou soběstačnost je vhodné snižovat energetickou náročnost objektů stávajících a nové objekty realizovat v energetickém standardu. Vymezení a příprava rozvojových ploch pro bydlení Jako pozemky pro náhradní výstavbu je vhodné využít především pozemky v současném zastavěném území v obci, dále v ploše nad plánovanou vodní nádrží (co nejblíže stávající zástavbě) a částečně v západní části obce. Celkově by se mělo jednat o cca 30 pozemků, které budou sloužit jak pro náhradní, tak pro novou výstavbu. Tyto pozemky je nutno zasíťovat (voda, kanalizace, elektřina, veřejné osvětlení) a zajistit jejich dopravní obslužnost. Velikost pozemků by měla být různá, od cca 1200 m 2 po větší s možností podnikání, menší zemědělské výroby atp. Z hlediska ekonomické náročnosti na infrastrukturu, údržbu pozemků a zachování krajiny doporučujeme zachovat rozptýlenou zástavbu pouze v případech, kdy bude požadována stávajícími majiteli pozemků dotčených protipovodňovými opatřeními. Problematika je řešena také v rámci Hlavního problémového okruhu A viz výše. Nízkoenergetické bydlení Především u nové výstavby je vhodné zajištění nízkoenergetického standardu, který poskytne lepší uživatelský komfort (mmj. nebude vznikat tlak na plynofikaci obce), vyšší energetickou soběstačnost a efektivitu při využití obnovitelných zdrojů energie. Tomu je možné přizpůsobit i tvar a orientaci pozemků (jižně orientované střechy) Nízkoenergetický standard nelze vyžadovat, ale pouze doporučit. 22

23 Zlepšování technického stavu, snižování energetické náročnosti a multifunkční využití objektů Problematika vytápění rodinných domů je řešena v části věnované vytápění. Obec samotná vlastní čtyři objekty, se kterými může nakládat jedná se o budovu obecního úřadu, kulturní dům, budovu hostince a nájemní dům v centru obce. Především u budovy hostince je nutná rekonstrukce, s rekonstrukcí se počítá také u kulturního domu a obecního domu. Vzhledem k nedostatku vhodných objektů a náročnosti při výstavbě nových je vhodné, aby tyto objekty plnily více funkcí. Budova hostince je nutné odčerpat vodu ze sklepa, provést rekonstrukci střechy a opravu zdí. V plánu je využití spodní části budovy k provozu restaurace a pro pořádání kulturních akcí. V horní části se budou nacházet tři bytové jednotky bydlení pro hostinského a 2 pokoje pro ubytování hostů. Součástí může být také informační centrum. Obecní úřad předpokládá se výměna oken, případně další zateplení s doporučením na budoucí výměnu kotle (pelety). Jednu z místností je možné (po zavedení rychlejšího napojení na internet) vybavit počítači a zajistit zde místo pro veřejný internet, případně knihovničku. Kulturní dům předpokládá se rekonstrukce. Doporučujeme provést tak, aby umožnila víceúčelové využití (pořádání větších tanečních a jiných kulturních akcí s možností občerstvení, sportovní využití tělocvična atp.). Současně by měla být navýšena plocha pro parkování. Nájemní dům obec předpokládá prodej nájemního domu nájemníkům (v období 6 let). Doporučujeme zde zvážit možnost ponechat si jeden z bytů v majetku obce. Dům se nachází ve výhodné poloze v centru obce a mohl by být do budoucna upraven např. pro potřeby zdravotní ordinace. Tab. 7: Rozvoj bydlení - Přehled hlavních projektů a opatření Projekt/opatření Časové období Důležitost Nová a náhradní výstavba v nízkoenergetickém Co nejdříve po schválení Velmi vysoká standardu ÚPD Zateplení soukromých objektů Průběžně Střední Rekonstrukce budovy hostince pohostinství + bydlení Co nejdříve Velmi vysoká (+informační centrum) Rekonstrukce budovy OÚ zateplení, místo veřejného Dle finančních možností Vysoká internetu obce vhodné v blízké době Rekonstrukce kulturního domu multifunkční využití Dle finančních možností obce ve střednědobém časovém horizontu Střední Řešení problémového okruhu Zajištění služeb v obci Nabídka služeb v obci je dlouhodobě nedostatečná, což reflektuje rovněž vysoká poptávka u obyvatel. Nabídka by měla reagovat na požadavky obyvatel (restaurační zařízení, obchod, internet, pošta, knihovna, atd.) a také na požadavky rozvoje turistického ruchu, to vše se zřetelem na udržitelný rozvoj obce a regionu. Mezi hlavní požadavky a priority patří zajištění vysokorychlostního internetového připojení, hostince, obchodu a zajištění sociálních služeb. Mezi další zájmy obce patří zřízení mateřské školy a zajištění Czech POINTu, častěji zmiňována byla absence pobočky České pošty. Vysokorychlostní internet stávající internetové připojení je pomalé a nevyhovující. Zajištění rychlejšího internetového připojení patří mezi hlavní priority obce, přispěje ke zlepšení činnosti obecního úřadu (např. odesílání dokumentů, údržba www stránek), přispěje rozvoji k podnikání, zajištění poštovních služeb, přístupu ke vzdělání a k pracovním příležitostem apod. V rámci obecního úřadu je také vhodné zřídit místo s veřejným přístupem k internetu. Hostinec patří mezi priority obce. Nutná je rekonstrukce, která zajistí místo pro setkávání, pracovní příležitost, příjem obce z pronájmu prostor a zlepšení kulturního života v obci. (viz výše) Obchod existuje jako součást provozu pekárny. Zájmem je udržet alespoň stávající stav, obec nemá mnoho možností, jak více činnost obchodu podpořit. 23

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Úvod Územní plán pro Obec Starý Jičín (dále jen ÚP) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice schválená Zastupitelstvem obce Vojkovice dne 16. 4. 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

SWOT analýzy města Krnova

SWOT analýzy města Krnova SWOT analýzy města Krnova Dílčí SWOT analýzy tematických oblastí jako pracovní verze formalizace socio-ekonomické analýzy města červen 2015 1 OBSAH Úvod 1 SWOT analýza oblasti Sociální prostředí a vybavenost

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ III. AKTUALIZACE 2014 TEXTOVÁ ZPRÁVA METODIKA ZPRACOVÁNÍ Pořizovatel: Zhotovitel aktualizace:

Více

Příloha 10 Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí

Příloha 10 Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí Příloha Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí MAS HRUBÝ JESENÍK Do dotazníkového šetření, které probíhalo formou řízeného rozhovoru na dané otázky, bylo dotazováno všech 8 představitelů obcí MAS

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠAŘISKA (URČENÁ K PROJEDNÁNÍ)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠAŘISKA (URČENÁ K PROJEDNÁNÍ) ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠAŘISKA (URČENÁ K PROJEDNÁNÍ) Zpracovaná na základě ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Příloha 11 Analýza problémů

Příloha 11 Analýza problémů Příloha 11 Analýza problémů silné stránky zatím vyhovující věková struktura obyvatel. plánování Bruntál, vrbensko, Horní Benešov existující poskytovatelé služeb, existence řady organizací věnujících se

Více

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Mladeč, duben 2016 OBSAH ÚVODEM... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 1.1. Základní informace o obci... 3 1.2. Charakteristika obce... 4 1.2.1. Popis území... 4 1.2.2.

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV - VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Pořizovatel: Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 VSETÍN 755 24 Orgán územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE Změna č. 2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ČÁSTI C, D, E, F ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv BŘEZEN 2014 ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE - ZMĚNA Č.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Krajský kulatý stůl k udržiteln itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Základní principy UR: Propojení základních oblastí života ekonomika, společnost, životní prostředí Dlouhodobá perspektiva zvažování

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

BORAČE. Návrh zadání územního plánu

BORAČE. Návrh zadání územního plánu Návrh zadání územního plánu BORAČE Pořizovatelem územního plánu Borače je Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení úřad územního plánování, a to ve smyslu 6 odst. 1) písm.

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST KÁMEN k.ú. Kámen u Pacova, k.ú. Nízká Lhota ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Projektant: Ing. arch. Štěpánka Ťukalová - UA PROJEKCE Autorizovaný architekt ČKA 01 151 Boleslavova 30, Č. Budějovice

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel: Urbanistický ateliér

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

Úvodní slovo generálního ředitele. Koryto řeky Opavy v prostoru přibližného konce vzdutí budoucí nádrže Nové Heřminovy.

Úvodní slovo generálního ředitele. Koryto řeky Opavy v prostoru přibližného konce vzdutí budoucí nádrže Nové Heřminovy. Sa příloha příloha přílo Samostatná červen 2008 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení čtenáři, dne 21. dubna 2008 byla Usnesením vlády České republiky č. 444 schválena konečná varianta opatření na snížení

Více

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období Akční plán u dobrovolného svazku obcí pro období 2018 Kunovice Podolí Popovice Veletiny Hradčovice Drslavice Uherské Hradiště Míkovice, Sady, Vésky Leden OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII...

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí PROCES 2010 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3 NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MILOTICE NAD OPAVOU zpracován s určeným zastupitelem a určen k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 CHCEME ODPOVĚDNÝ, TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÝ LIBERECKÝ KRAJ Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 Liberecký kraj a jeho řádné fungování je pro Vás, jeho obyvatele,

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. arch. Iva Lánská, zodpovědná osoba pořizovatele,, ve spolupráci s určeným zastupitelem Bc. Vladimírem Staruchem. Únor 2015

Více

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE II/A. PILÍŘ OSPODÁŘSKÝ A.1 OSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA - značná výměra zemědělských

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK 3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK V Nepomuku dne 12.12.2014 Vypracoval: Ing. Jiří Levý Tel.: 371 51 97 30 e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz www.urad-nepomuk.cz Stránka 1 Obsah

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE Název kapitoly strana A) Důvody pro pořízení Územního plánu Dolní Domaslavice, údaje o podkladech 1 A.1) Důvody pro pořízení ÚP Dolní Domaslavice

Více

OBEC MIKULOVICE, HLAVNÍ 5, 790 84 MIKULOVICE Č.j.: 2722/2012 V Mikulovicích dne 30.10.2012

OBEC MIKULOVICE, HLAVNÍ 5, 790 84 MIKULOVICE Č.j.: 2722/2012 V Mikulovicích dne 30.10.2012 OBEC MIKULOVICE, HLAVNÍ 5, 790 84 MIKULOVICE Č.j.: 2722/2012 V Mikulovicích dne 30.10.2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2012 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE Zastupitelstvo obce Mikulovice, příslušné podle 6 odst.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý OLDŘICHOV V HÁJÍCH - DUBEN 2012 Obsah zadání územního plánu a) Požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ČÁST CYKLISTICKÁ DOPRAVA OBJEDNAL: MČ Praha 14 Úřad městské části Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9 ZPRACOVAL: Ing. Květoslav Syrový Sušická 850/28, 160 00 Praha

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ 1 ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nová Paka Datum: Prosinec 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání POŘIZOVATEL: MěÚ Příbram Odbor koncepce a rozvoje města (úřad územního plánování) Tyršova 108, 261 19 Příbram I oprávněná úřední osoba:

Více

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Spolupracoval: doc.

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Návrh určený ke konzultaci dotčenými orgány a Krajským úřadem Královéhradeckého

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SLAVKOV

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SLAVKOV ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SLAVKOV v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L E N I C E - V E L E N I C E 1 4 8 4 7 1 2 3 Z Á K U P Y P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ 08/2014 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Strání

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA 167 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 1. VIZE o základní směrech budoucího rozvoje obcí; sestavené na veřejných jednáních s občany a představiteli

Více