Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06"

Transkript

1 Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č Výsledky v oblasti vyztužování a strategie vedení důlních děl Matematické modelování účinnosti doplňující svorníkové výztuže při dynamickém zatěžování výztuže prorážek potvrdilo, že použití kotevních prvků výrazně zvyšuje tuhost celé konstrukce a vede ke snížení deformační energie ve vlastní ocelové výztuži až o 30 %. Jako optimální se jeví situování zesilujících svorníků šikmo v rozích podpěrné výztuže. Při běžně používaném situování doplňujících svorníků v rovné části stropu je jejich vliv na zvýšení dynamické únosnosti výztužné konstrukce minimální. Doporučujeme proto důsledně rozlišovat mezi zpevněním stropu (a zároveň snížením zatížení rovných stropních částí výztuže prorážky) a zesílením výztuže vzhledem k očekávanému dynamickému zatížení v souvislosti s důlními otřesy. V prvním případě doporučujeme instalaci svorníků ve stropě nezávisle na podpěrné výztuži. Ve druhém případě je nejvhodnější zesílení podpěrné výztuže dvojicemi svorníků, umístěných v obloukových rozích výztuže a ukotvených do stropu pod úhlem cca 45 o. Významným přínosem pro zesilování výztuží dlouhých důlních děl kombinovanou svorníkovou a podpěrnou výztuží je tedy zjištění, že i při dynamickém zatížení, překračujícím únosnost svorníků, kotevní prvky zajistí výrazné snížení deformační energie podpěrné ocelové výztuže. Při pokusném ověřování technologie zesilování obloukové výztuže chodeb svorníky, což bylo hlavní náplní etapy 3, byly ověřovány především možnosti kombinace obloukové a svorníkové výztuže. Celkem bylo na třech dolech vybráno a připraveno sedm pokusných úseků, z toho na Dole Lazy tři, na dolech ČSM a Darkov po dvou. Z průběhu realizace zesilování výztuže chodeb a z různého chování zesílených a nezesílených pokusných úseků bylo možno vyvodit následující závěry: Výsledky sledování postupných deformací na zesílených a kontrolních úsecích chodeb č na závodě Sever Dolu ČSM a č na závodě 9. květen Dolu Darkov vykazují hodnoty v řádu cm, jen výjimečně decimetrů. Na minimální ovlivnění stavu díla měly vliv jak specifické geologické a geomechanické podmínky, tak i báňské řešení a rychlost dobývacích prací. V případě, že počvu díla tvoří dostatečně pevné přímé podloží sloje, je vhodnější zesilovat svorníky více bok chodby (kde se nachází uhelná sloj) než počvu chodby (případ Dolu ČSM). V případě, že v počvě díla se nachází spodní část sloje, nebo se v blízkém podloží nachází uhelná sloj či proslojky, je vhodnější zesílit svorníky počvu chodby a uhelný bok u počvy díla (případ Dolu Darkov). Jestliže se v boku chodby pro izolaci stařin nachází uhelný pilíř o mocnosti do 5 m, je zapotřebí provést zesílení výztuže pomocí svorníků na opačném, tj. pilířovém boku. To se týká i provedení kontroly, resp. i dotažení třmenových spojů bočního a horního oblouku ocelové obloukové výztuže na pilířové straně. Přestože výsledky ověřování předpokládané vyšší únosnosti výztuže v zesílených úsecích nebyly zcela průkazné, lze z dřívějších zkušeností a důlních pozorování jiných deformačních znaků potvrdit, že zesilování svorníky významně přispívá ke stabilizaci výztuže i jejich jednotlivých prvků. Aby přínos svorníkové výztuže byl optimální, je nezbytné ji aplikovat již za ražby okamžitě při vyztužování vyuhlené čelby. Zejména v chodbách nacházejících se

2 v obtížnějších důlně geologických a napěťových podmínkách (např. oblast 7. kry s chodbou č na Dole Lazy) dochází vlivem rozvolnění bezprostředního okolí k jejich výrazným deformacím velmi brzy za postupující čelbou. To se ovšem týká i úseků chodeb v porušených horninách, při přechodu tektonických poruch, chodeb s ponechanou uhelnou lávkou v počvě, nebo úseků s porušenou horninou v počvě. Zesilování výztuže svorníky ale i jinými způsoby (vyjma snad zpevňování okolních hornin geokompozity) ve větší vzdálenosti za čelbou a ve větším časovém odstupu není proti deformacím již rozvolněného masivu dostatečně účinné. Při vizuelních kontrolách na chodbách vyražených na Dole Lazy v oblasti 7. kry ve sloji č. 39 (v obdobných podmínkách jako chodba č ) se potvrdilo, že používání rovných stropních prvků obloukové výztuže na porubních chodbách a chodbách v předpolí bez použití zesilujících prvků je méně vhodné než použití čistě obloukové výztuže za stejných podmínek. Tato výztuž byla mnohem více deformována a ztratila v průběhu dalších hornických prací, především při zatížení předporubními tlaky, svou stabilitu. Ze srovnání únosnosti této výztuže s výztuží obloukovou vyplývá, že za jinak shodných podmínek (šířka díla, stejný válcovaný profil, stejný způsob zatěžování spojitým zatížením po obvodu výztuže) je únosnost výztuže s podílem rovných segmentů ve stropní části vždy nižší než u obloukové výztuže. Je to dáno nižším odporem rovných částí ve srovnání s oblouky vzhledem k působícímu zatížení a vyplývá to ze statického výpočtu konstrukce výztuže (viz např. výpočet žeber - Janas P.: Metodika dimenzování odboček a křížů v podmínkách OKR, VVUÚ 1980, Suchánek J., Losert Č.: Zpracování výpočetního programu k výpočtu únosnosti výztuží širokých prorážek, VVUÚ 1992). Potvrzují to i hodnoty únosnosti výztuží, uvedené jednak v citovaných publikacích, jednak v instrukci č. 15 Směrnice pro dimenzování ocelové výztuže dlouhých důlních děl v OKR Například únosnost výztuže OO-O-16/K 24 činí 63 kn/m, únosnost rozšířené výztuže S3B0/K24 5,5 m činí pouze 19,8 kn/m, u rozšířené výztuže S2B0/K24 4,5 m činí únosnost 29,8 kn/m. Podobně je tomu u výztuží z profilu P28. Zatímco únosnost obloukové výztuže OO-O-16 je 100 kn/m, rozšířená výztuž S3B0 5,5 m má únosnost 27, 4 kn/m a výztuž 2B0 4,5 m pak 41,2 kn/m. Uvedené srovnání se týká výztuže bez zesilujících opatření. Při použití doplňujících prvků (podpěrné stojky, doplňující svorníky) lze dosáhnout výrazně vyšší únosnosti i u výztuže s rovnými stropními prvky a využít tak technologických výhod širokého profilu s rovným stropem. Deformace na zbývajících třech, různým způsobem zesílených úsecích rubáňové chodby č na Dole Lazy zatím nebylo možné ověřit. Ověření a případná další měření na instalovaných měřících stanicích bude možno realizovat až po termínu ukončení projektu ČBÚ č Při praktických pracích na zesilování obloukové výztuže chodeb svorníky, provedených v rámci řešení etapy č. 3, byly dostatečně ověřeny technické, technologické a stabilitní aspekty zesilování výztuže důlních chodeb v obtížných důlních podmínkách, jakož i v různých geologických podmínkách. Bylo potvrzeno, že kombinace ocelové obloukové výztuže a svorníkové výztuže je technicky proveditelná, dostatečně stabilní a umožňuje zvýšit únosnost výztuže dlouhých důlních děl. Výsledky v oblasti seismologického sledování Náplní řešení etapy č. 5 Projektu č byl Návrh systému a interpretace seismického monitorování - zpřesnění výškové lokalizace ohniskových oblastí seismických jevů. 2

3 V rámci řešení této etapy bylo provedeno zhodnocení současného stavu seismických sítí v karvinské části OKR, tj. lokální sítě (stanice dolů) a regionální sítě Seismického polygonu, z hlediska detekční schopnosti a lokalizační přesnosti. Dále bylo provedeno shrnutí možností, jak zlepšit lokalizační přesnost zejména ve vertikálním směru (souřadnice Z ). Pro seismicky aktivní oblasti s možností výskytu důlního otřesu s mechanismem vzniku ve vysokém nadloží byly navrženy úpravy seismického monitorování tak, aby bylo dosaženo lepší prostorové lokalizace seismických jevů a přesnějšího stanovení oblasti se zvýšenou koncentrací napětí, do kterých je nutno zaměřit provedení protiotřesových opatření. Systém monitorování i provedené úpravy SW vychází ze stávajícího přístrojového vybavení dolů OKD, a.s. při zajištění kompatibility s výstupy současně používaných systémů seismického sledování v OKR. Z hlediska prostorového rozmístění jsou v lokální síti nadále nedostatky ve smyslu optimalizačních algoritmů seismických sítí - navržený systém seismického monitorování pro dosažení co nejlepší prostorové lokalizace seismických jevů a přesnějšího stanovení oblastí se zvýšenou koncentrací napětí je kompromisem požadavků optimalizace a současných možností na dolech OKD a jsme si vědomi, že není optimální. Pro zvýšení lokalizační přesnosti doporučujeme hodnocení silných seismických jevů provádět komplexně z SL i SA záznamů. Jako modelová oblast pro ověření upraveného systému seismického monitorování byl zvolen Důl ČSA s dlouhodobě zvýšeným výskytem energeticky významných seismických jevů z vyššího nadloží. Podařilo se propojit stanice z obou dobývacích polí do společné seismické sítě. Propojením stanic dříve samostatných sítí, instalací jedné nové stanice (v dobývacím poli Jan-Karel) a úpravami v rozmístění stanovišť do lokalit s nižší úrovní šumu (v dobývacím poli Doubrava) došlo ke zlepšení lokalizační schopnosti a lokalizační přesnosti zejména z příhraniční oblasti obou dobývacích polí, tj. 3. a 4. kry v dobývacím poli Jan-Karel a 1., 2., 4. a 6. kry dobývacího pole Doubrava. Byl odzkoušen program pro prostorové (3D) zobrazení lokalizací ohnisek seismických jevů v karvinské části OKR. Zobrazení ve 3D prostoru umožňuje lepší poznání ohniskových oblastí seismických jevů a přesnější vymezení míst, na která je nutno zaměřit prostředky protiotřesové prevence. Byly vypracovány postupy pro import dat SL jevů z databázového serveru a seismologicky sledovaných oblastí (porubů, ker a dobývacích prostorů). jejich převody do vhodných formátů, připraveny datové soubory oblastí, seismických stanic, ohnisek důlních otřesů atd. Zobrazovat lze ohniska v detailu malých oblastí typu porub kra, ale i v rozsahu celé karvinské části OKR. Program pracuje i s velkými soubory dat z databáze seismologických jevů, vedené od Znázorněním v 3D prostoru ohnisek SL jevů a jejich rozložení vůči důlním dílům lze lépe zhodnotit geomechanickou situaci než při dosud požívaném zobrazení v ploše XY (v horizontální rovině). Zabudovanými algoritmy lze provádět např. analýzy prostorových změn uvolňování seismické energie, včetně nadloží. V roce 2007 Green Gas DPB, a.s. zahájil práce na úpravách programového vybavení pro vyhodnocování SL sledování v lokální síti. Práce navazují na postupnou modernizaci HW a SW vybavení lokální sítě, probíhající od roku Tyto úpravy jsou nezbytné pro udržení dalšího provozu lokální sítě. V první fázi modernizace v roce 2006 došlo k obměně sběrných částí seismologických aparatur UGA-SL, vyřešen byl také způsob on-line přenosu primárních dat (vlnových obrazů) ze seismických pracovišť dolů do centra SP v Paskově a zpětný přenos denní databáze SL jevů na seismická pracoviště dolů OKD. V rámci prací na programovém vybavení vyhodnocovací části SL aparatury (včetně vyhodnocování vlnových obrazů lokalizace ohniska a určení ostatních základních parametrů SL jevů) bylo mimo jiné provedeno sjednocení rychlostního modelu pro lokální síť s rychlostním modelem používaným stanicemi Seismického polygonu. Vyhodnocovací SW je již v současnosti dokončen a je ověřován na seismických pracovištích dolů a ve vyhodnocovacím centru DPB. 3

4 Postupná modernizace vybavení lokální sítě není vázána na řešení Projektu č a bude pokračovat i po termínu ukončení projektu. Výsledky v oblasti zavlažování po bezvýlomové trhací práci v nadloží Na základě pokusných odstřelů a následného zavlažování vývrtů po odpalech se ukázalo, že kombinace bezvýlomové trhací práce a zavlažování nadloží slojí zvyšuje účinek bezvýlomové trhací práce a tudíž jí může být v některých akutně ohrožených částech horského masivu úspěšně použito. Aby byla její aplikace úspěšná, bude vyžadovat důsledné a detailní posouzení místních podmínek jak z hlediska bezvýlomové trhací práce, tak i z hlediska následného zavlažování. Poznatky získané v průběhu řešení lze shrnout v následujících bodech: Technologii zřizování vysokotlakých cementových ucpávek a vlastního zavlažování lze považovat za technicky zvládnutou. Problematické může být stanovení optimální délky ucpávek bez předchozího měření charakteru porušení masivu zejména u výrazně šikmých vývrtů v těsném nadloží chodeb. Zavlažování nadloží je procesem dlouhodobým a vyžaduje plošné ovlivnění v předstihu před dobýváním porubu. V průběhu dobývání jej nelze aplikovat operativně. Technické prostředky pro zavlažování jsou dostupné. Přesto určitým problémem zavlažování nadloží je nutnost použití vysokotlakých čerpadel. Možnosti kontroly účinnosti jsou u zavlažování omezené. Souhrn návrhů doplnění báňských předpisů Návrhy v oblasti vyztužování a strategie vedení přípravných důlních děl Poznatky získané v rámci řešení této části projektu lze uplatnit při úpravách případně zpřesnění báňských předpisů v oblasti protiotřesové prevence. Koncepce báňských předpisů v protiotřesové problematice je postavena na třech stupních. Nejvýše je vyhláška ČBÚ č. 659/2004 Sb. Na ni navazují Pracovní pravidla vydaná se souhlasem OBÚ v Ostravě. Pracovní pravidla vysvětlují a upřesňují jednotlivá ustanovení Vyhlášky. Metodické postupy jako třetí nejnižší stupeň pak jsou detailním popisem metod a postupů prognózy a uplatnění aktivních a pasivních prostředků protiotřesové prevence. S ohledem na koncepci vyhlášky ČBU č. 659/2004 Sb., která je základním předpisem v této oblasti nejsou detailní postupy a výsledky řešení projektu použitelné pro úpravy této části báňských předpisů. To platí beze zbytku i o dalších částech projektu. Detailním vysvětlením a upřesněním Vyhlášky jsou navazující Pracovní pravidla a Metodické postupy. Jejich doplnění o výsledky řešení etap 2 a 3 tohoto projektu navrhujeme v příslušných částech takto: a) Doplnění Pracovních pravidel k Vyhlášce ČBÚ č. 659/2004 Sb. Mezi strategická opatření protiotřesové prevence zahrnout možnost zvážit při přípravě porubního bloku vyražení chodby a prorážky, které by jinak bylo nutno razit ve vlivu přídatných napětí od stařin dříve vydobytého sousedního porubu v předstihu, tedy dříve než bude vydobyt sousední porub a ražená chodba by se dostala do vlivu přídatných napětí od stařin. 4

5 b) Doplnění Metodických postupů Metodický postup Prostředky protiotřesové prevence doplnit o detailní rozvedení postupu pro ražby přípravných chodeb a prorážek nebo alespoň jejich části, které by bylo nutno vyrazit ve vlivu kombinovaných přídatných napětí a ve vlivu přídatných napětí od stařin sousedního porubu vyrazit dříve než bude sousední porub vydobyt a přídatné napětí od stařin začne působit jak bylo popsáno odstavci ad a). Metodický postup Prostředky protiotřesové prevence dále doplnit doplnit o opatření pro zvýšení stability a únosnosti výztuže dlouhých důlních děl ražených a situovaných v akutně ohrožených částech horského masivu ve 3. stupni nebezpečí otřesů, zejména pak ve krách vyjmenovaných v rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j. 3615/2003 II z a v oblastech ve vlivu komplikovaných koncentrací napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů. Tato opatření by měla zahrnovat: Zesilování obloukové výztuže svorníky ve vhodných podmínkách na podkladě analýzy geologických a geomechanických podmínek. Přednostní používání způsobu přikotvení oblouků podpěrné výztuže lepenými svorníky, případně i v kombinaci se zpevňováním nepevného okolí chodby injektáží. Při zesílení podpěrné výztuže samostatnou svorníkovou výztuží t.j. řadami svorníků vrtaných mezi oblouky podpěrné výztuže počítat únosnost podpěrné a samostatné výztuže nezávisle na sobě tak, aby podpěrná výztuž byla vypočtena na plnou únosnost a svorníková výztuž ji pouze doplňovala jako zpevňující prvek. Důslednou aplikaci zesílení výztuže ve stropě i ve sloji svorníky, a to kombinací přikotvení oblouků a nezávislého zpevnění bezprostředního okolí sloje i průvodních hornin prorážky injektáží nebo i svorníky a to v částech prorážek ražených ve vlivu stařin sousedních porubů. V ražbách chodeb v mocných slojích zpevňování uhlí v počvě svorníky. Dodržení obecné zásady že svorníky nebo i jiné zesilování výztuže chodeb je nutno provádět ihned při ražbě na čelbě nebo s minimální prodlevou za čelbou. c) Jiné návrhy na základě výsledků řešení projektu v etapách 1, 2 a 3 Z modelových pokusů ale i z ostatních dosavadních teoretických i praktických poznatků vyplývá, že svorníková výztuž důlních děl může být ve vhodných geologicko hornických podmínkách stejně funkční jako výztuž podpěrná. Ukázalo se, že při vhodné aplikaci je odolná i proti dynamickému zatížení, ke kterému dochází při důlních otřesech. V tomto smyslu se jeví jako vhodné dále obecně ověřit a případně přehodnotit dřívější názory na nepoužitelnost samostatné svorníkové výztuže v částech horského masivu (ve slojích) s nebezpečím otřesů. Doporučujeme zaměřit další výzkum na oblast používání samostatné svorníkové výztuže, jejíž provedení je v současnosti na technicky daleko vyšší úrovni, než tomu bylo při vydání rozhodnutí OBÚ č.j. 711/1995. Významný technický pokrok v této oblasti by bylo vhodné zúročit při používání této výztuže i v důlních dílech, kde dosud platila určitá omezení jejího použití. Doporučujeme proto realizovat další výzkumné ověření v oblasti dynamického zatěžování i samostatné svorníkové výztuže a na základě tohoto ověření případně revidovat a upravit rozhodnutí OBÚ č.j. 711/1995 o používání samostatné svorníkové výztuže tak, aby jí bylo možno využít i v částech horského masivu s nebezpečím otřesů. 5

6 Návrhy v oblasti seismologických sledování Získaných výsledků lze využít k doplnění metodických postupů vydaných k Pracovním pravidlům. Metodický postup kontinuálního seismologického sledování v podmínkách OKR doporučujeme doplnit o následující závěry řešení této části projektu: Stanice mají splňovat zejména následující požadavky na prostorové rozmístění vůči předpokládaným ohniskovým oblastem seismických jevů: stanoviště seismometrů mají být vně (obklopovat) sledované oblasti, ohniska se mají nacházet uvnitř mnohoúhelníku tvořeného stanicemi, stanice se mají instalovat na různých vertikálních úrovních, stanoviště se mají volit v místech s větší hodnotou poměru (signál/šum) tj. v místech s nízkou úrovní seismického neklidu. Při doplňování a změnách stanovišť SL sítě je nutno ověřit, resp. zpřesnit, fyzikální parametry prostředí pro vyhodnocování seismologických záznamů a pro zajištění dostatečné lokalizační přesnosti seismologické sítě. Rychlostní modely prostředí lze zpřesňovat ze záznamů seismologických jevů se známou polohou ohniska, např. na základě znalosti: místa odpalu náloží bezvýlomových trhacích prací velkého rozsahu, spolehlivé lokalizace seismického jevu určené např. kontinuálním seismoakustickým sledováním v předpolí porubů nebo jinou metodou. Je-li v seismologicky sledované oblasti realizováno také kontinuální seismoakustické sledování (v předpolí porubu), provede operátor konfrontaci výsledků získaných z obou metod. V případě spolehlivé a jednoznačné seismoakustické lokalizace ohniska využije operátor výsledek seismoakustického sledování ke zpřesnění SL lokalizace ohniska (určení místa vzniku), resp. dalších parametrů SL jevu. V případech silných seismických jevů včetně důlních otřesů a otřesových jevů je nutno lokalizaci vždy hodnotit komplexně z SL i SA záznamů, především pro zpřesnění vertikální souřadnice ohniska (zpřesnění hloubky ohniska, resp. jeho výšky nad slojí). Návrhy v oblasti zavlažování po bezvýlomové trhací práci v nadloží V oblasti zavlažování po bezvýlomové trhací práci byl zpracován návrh kompletního metodického postupu aplikace této metody v protiotřesové prevenci. Na tomto místě pouze shrnujeme jeho koncepci. Návrh zahrnuje Princip metody Provedení metody (popisuje vrty pro zavlažování, jejich rozteče, způsob ucpávky a těsnění vývrů, pracovní postup cementace, zavlažovací systém a množství vtlačované vody) Postup zavlažování Vedení dokumentace potřebné pro interpretaci a rozhodování důlního geomechanika Návrh metodického postupu obsahuje názorná schémata a náčrtky a po jeho přijetí může být dobrým vodítkem pro aplikaci metody v protiotřesové prevenci. 6

ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY č. 320 393/1 NA DOLE ČSM, ZÁVOD JIH POMOCÍ KOTVENÍ

ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY č. 320 393/1 NA DOLE ČSM, ZÁVOD JIH POMOCÍ KOTVENÍ Ing. Karel Adamec, POL-ALPEX, s.r.o., Petrovice u Karviné č.262, tel. : 59 634 0760 Ing. Karel Blahut, ČMD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., Důl ČSM Stonava, tel. 59 645 2400 ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY

Více

HORSKÉ OTŘESY A JEJICH VLIV NA DŮLNÍ CHODBY. Ústav geoniky AV ČR

HORSKÉ OTŘESY A JEJICH VLIV NA DŮLNÍ CHODBY. Ústav geoniky AV ČR HORSKÉ OTŘESY A JEJICH VLIV NA DŮLNÍ CHODBY PETR KONÍČEK Ústav geoniky AV ČR DŮLNÍ OTŘES NEBEZPEČNÝ FENOMÉN O B S A H: 1. Podmínky vzniku otřes esů,, příčiny p vzniku, definice 2. Přírodní a hornické podmínky

Více

Projekt č. 3/1999 Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční metody

Projekt č. 3/1999 Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční metody Projekt č. 3/1999 Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční metody Obsah 1. NÁVRH NOVELIZACE VYHLÁŠKY ČBÚ 22/1989 SB. 2 2. SOUHRN TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO ROZHODOVÁNÍ

Více

Ing. Eva Jiránková, Ph.D., Ing. Marek Mikoláš, Ing. V 11 Petr Waclawik, Ph.D.

Ing. Eva Jiránková, Ph.D., Ing. Marek Mikoláš, Ing. V 11 Petr Waclawik, Ph.D. Ing. Eva Jiránková, Ph.D., Ing. Marek Mikoláš, Ing. V 11 Petr Waclawik, Ph.D. UTVÁŘENÍ POKLESOVÉ KOTLINY A HODNOCENÍ PORUŠOVÁNÍ PEVNÉHO NADLOŽÍ V PRŮBĚHU DOBÝVÁNÍ SLOJÍ 38, 39 A 40 V 9. KŘE DOLU KARVINÁ,

Více

Prof.ing. Boleslav Taraba, CSc., Ing. Zdenek Pavelek, PhD.*, Prof.Ing. Pavel Prokop, CSc.**

Prof.ing. Boleslav Taraba, CSc., Ing. Zdenek Pavelek, PhD.*, Prof.Ing. Pavel Prokop, CSc.** PROBLEMATIKA SAMOVZNĚCOVÁNÍ UHLÍ VE ZNOVUZPŘÍSTUPŇOVANÝCH LOKALITÁCH ČERNOUHELNÝCH DOLŮ Prof.ing. Boleslav Taraba, CSc., Ing. Zdenek Pavelek, PhD.*, Prof.Ing. Pavel Prokop, CSc.** Ostravská univerzita,

Více

ATMOGEOCHEMICKÝ PRŮZKUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ATMOGEOCHEMICKÝ PRŮZKUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Objednatel: Hutní projekt Ostrava, a.s. Stavba: Město Ostrava Plošná kanalizace Michálkovice Objekt: Posouzení trasy z hlediska nebezpečí výstupu důlních plynů Stupeň: DSP Zakázka: G-3403 Datum: 06/2003

Více

HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA

HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut hornického inženýrství a bezpečnosti ŘEŠENÍ ZPŮSOBŮ SEPARÁTNÍHO VĚTRÁNÍ S POUŽITÍM CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ S ELIMINACÍ

Více

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006 III. Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán říjen 2006-1- 1. ÚVOD... 3 1.1. Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů...

Více

Kategorie ediční řady "Bezpečnost jaderných zařízení"

Kategorie ediční řady Bezpečnost jaderných zařízení Kategorie ediční řady "Bezpečnost jaderných zařízení" Modrá obálka s červeným pruhem: - obecně závazné právní předpisy a mezinárodní smlouvy z oblasti mírového využívání atomové energie Modrá obálka se

Více

vysoce plastické jíly, s výrazně thixotropními vlastnostmi, které jsou nepravidelně proloženy čočkami písků a siltů.

vysoce plastické jíly, s výrazně thixotropními vlastnostmi, které jsou nepravidelně proloženy čočkami písků a siltů. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz OPTIMALIZACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VÝSTAVBY STARTOVACÍ

Více

EUROGAS a.s. Program VaV ČBÚ Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor.

EUROGAS a.s. Program VaV ČBÚ Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor. EUROGAS a.s. Program VaV ČBÚ Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor. Projekt č. 23/2003 : Využití důlní degazace pro předcházení

Více

Konference Těžba a její dopady na ŽP V, Ostrava, duben 2014 NÁSLEDKY 140 LET INTENZIVNÍHO PRŮMYSLOVÉHO VYUŽÍVÁNÍ LOKALITY TROJICE

Konference Těžba a její dopady na ŽP V, Ostrava, duben 2014 NÁSLEDKY 140 LET INTENZIVNÍHO PRŮMYSLOVÉHO VYUŽÍVÁNÍ LOKALITY TROJICE Konference Těžba a její dopady na ŽP V, Ostrava, duben 2014 NÁSLEDKY 140 LET INTENZIVNÍHO PRŮMYSLOVÉHO VYUŽÍVÁNÍ LOKALITY TROJICE Přehledná situace lokality ZOO Halda Ema Výstaviště Slezskoostravský hrad

Více

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Schváleno: MD OPK, č.j. 498/06-120-RS/1 ze dne

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 825-4 Objekty podzemní tunely T E R M I N O L O G I E B Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 15 kg/m 3. Beton stříkaný je konstrukce vytvořená pneumatickým nanášením betonové směsi.

Více

NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ PŘEDPOLÍ RAŽBY KOLEKTORŮ METODOU MONOJET 200

NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ PŘEDPOLÍ RAŽBY KOLEKTORŮ METODOU MONOJET 200 Ing. Drahomír Janíček, Ing. Petr Szatanik CarboTech Bohemia s.r.o. Lihovarská 10, Ostrava - Radvanice tel: 596 232 801 fax: 596 232 994 E-mail: carbotech@carbotech.cz NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ PŘEDPOLÍ RAŽBY KOLEKTORŮ

Více

Ležatá potrubí svody SOŠ JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ZLÍNSKÝ KRAJ

Ležatá potrubí svody SOŠ JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ZLÍNSKÝ KRAJ Ležatá potrubí svody Autor Anotace Očekávaný přínos Tematická oblast Téma Předmět Ročník Obor vzdělávání Stupeň a typ vzdělávání Název DUM Ing. Tomáš Ďuriš Prezentace pro žáky v PowerPointu slouží k rozšíření

Více

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování Pokyny pro projektování 1.1 Použití Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných konstrukcí není možné zachytit svislé nebo velké vodorovné vynucené posuvy potrubí. Pružinové

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel

Více

PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV

PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV Ing. Libor Mařík, ILF Consulting Engineers, s. r. o. 1 ÚVOD Příspěvek pojednává o technickém řešení

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha 31. 1. 1. 2. 2007

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha 31. 1. 1. 2. 2007 Obecné cíle Zlepšení parametrů: Mechanická převodná ústrojí: Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů. Vývoj metodiky predikce pittingu na čelním ozubení automobilových převodovek.

Více

VÝBUŠNINY A TRHACÍ PRÁCE

VÝBUŠNINY A TRHACÍ PRÁCE NORMA SKUPINY TARMAC PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (SHE) 07A VÝBUŠNINY A TRHACÍ PRÁCE OBSAH Kapitola Obsah Kapitola Obsah 0. Obsah a revizní poznámky Příloha 2. Skladování dusičnanu

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY ŠANCE DAM DAM SAFETY SUPERVISION DURING DRAINAGE TUNNEL CONSTRUCTION AND GROUT CURTAIN REHABILITATION Tomáš Kantor, Petr Holomek Abstrakt:

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

Hodnocení vedení (dobývání) porubů č /1, ve sloji č. 30 k ochrannému pilíři překopu č dobývací kře na Dole ČSM závodě Sever.

Hodnocení vedení (dobývání) porubů č /1, ve sloji č. 30 k ochrannému pilíři překopu č dobývací kře na Dole ČSM závodě Sever. Hodnocení vedení (dobývání) porubů č. 300 400/1, 300 400 ve sloji č. 30 k ochrannému pilíři překopu č. 3404-4. dobývací kře na Dole ČSM závodě Sever. Appraisal of driving (mining) of coalfaces No. 300

Více

Podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve ve vymezené části okresu Karviná

Podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve ve vymezené části okresu Karviná Podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve ve vymezené části okresu Karviná Březen 2013 Příloha č. 1 1. Úvod Zpracování nových podmínek ochrany ložisek

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 Obsah: 1. Úvod 3 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 4. Cíle územní energetické koncepce 14 5. Jaké jsou základní postupové

Více

PREVENCE NEKONTROLOVATELNÝCH VÝSTUPŮ DŮLNÍCH PLYNŮ V PLOCHÁCH OPUŠTĚNÝCH UHELNÝCH DOLŮ ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE

PREVENCE NEKONTROLOVATELNÝCH VÝSTUPŮ DŮLNÍCH PLYNŮ V PLOCHÁCH OPUŠTĚNÝCH UHELNÝCH DOLŮ ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA ISSN 1451-107X PREVENCE NEKONTROLOVATELNÝCH VÝSTUPŮ DŮLNÍCH PLYNŮ V PLOCHÁCH OPUŠTĚNÝCH UHELNÝCH DOLŮ ČESKÉ ČÁSTI

Více

AUTOKLÁVY S RYCHLOUZÁVĚREM

AUTOKLÁVY S RYCHLOUZÁVĚREM AUTOKLÁVY S RYCHLOUZÁVĚREM OBSAH 1 ÚVOD...3 2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ...4 2.1 Celková koncepce... 4 2.2 Rozměry, provozní parametry... 5 2.3 Rychlouzávěr víka... 6 2.4 Příslušenství... 7 2.5 Tlakování autoklávu...

Více

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA Tyto betonové obkladní fasádní desky jsou určeny k vytváření předsazených odvětrávaných fasád občanských a bytových budov zejména montované a skeletové konstrukce. Kotvení obkladových fasádních desek je

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

lp A A Щ K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (19) (13) Bl (51) Int. С1Г (40) Zveřejněno 1,3 09 88 (45) Vydáno 20 01 92 (75) Autor vynálezu (54) ČESKA A SLOVENSKA

lp A A Щ K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (19) (13) Bl (51) Int. С1Г (40) Zveřejněno 1,3 09 88 (45) Vydáno 20 01 92 (75) Autor vynálezu (54) ČESKA A SLOVENSKA ČESKA A SLOVENSKA FEDERATÍVNI REPUBLIKA (19) lp A A Щ POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (21) PV >596-36.1 (22) Přihlášeno 24 07 86 273 1 826 (11) (13) Bl (51) Int. С1Г E 21 С 41/' FEDERÁLNI ŮftAD PRO

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en) 8756/15 ENER 140 ENV 277 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. května 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D038978/02 Předmět: Generální

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 23.1.2015 L 17/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/68 ze dne 15. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud

Více

Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., T 4 Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., Ing. Markéta Lednická

Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., T 4 Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., Ing. Markéta Lednická Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., T 4 Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., Ing. Markéta Lednická HODNOCENÍ STABILITNÍCH A NAPĚŤO-DEFORMAČNÍCH POMĚRŮ KOMORY K2 DOLU JERONÝM 1. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ LOKALITY

Více

SILNICE I/42 BRNO, VMO DOBROVSKÉHO B, TUNEL II, ZPEVŇOVÁNÍ A ČÁSTEČNÉ UTĚSŇOVÁNÍ NESOUDRŽNÝCH ZEMIN V NADLOŽÍ ŠTOL IIa a IIb

SILNICE I/42 BRNO, VMO DOBROVSKÉHO B, TUNEL II, ZPEVŇOVÁNÍ A ČÁSTEČNÉ UTĚSŇOVÁNÍ NESOUDRŽNÝCH ZEMIN V NADLOŽÍ ŠTOL IIa a IIb Ing. Zdeněk Cigler Minova Bohemia s.r.o., divize Grouting, Lihovarská 10, Ostrava - Radvanice, 716 03 tel. 00420 596 232 803, fax. 00420 596 232 993 E-mail: cigler@minova.cz SILNICE I/42 BRNO, VMO DOBROVSKÉHO

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ VRTACÍ SOUPRAVY MORATH V PODZEMÍ

MOŽNOSTI VYUŽITÍ VRTACÍ SOUPRAVY MORATH V PODZEMÍ Ing. Krčmář Vladimír Minova Bohemia s.r.o Lihovarská 10, 716 03 Ostrava Radvanice e-mail : krcmar@minova.cz MOŽNOSTI VYUŽITÍ VRTACÍ SOUPRAVY MORATH V PODZEMÍ Abstract There exists, not only in coal field

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. : Návštěvnické centrum středisko ekologické výchovy v Zoo Ostrava. : Zoologická zahrada Ostrava Michálkovická 197, Ostrava

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. : Návštěvnické centrum středisko ekologické výchovy v Zoo Ostrava. : Zoologická zahrada Ostrava Michálkovická 197, Ostrava Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Zakázkové číslo : ZOO 4908 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby : Návštěvnické centrum středisko ekologické výchovy v Zoo Ostrava Investor : Zoologická zahrada Ostrava

Více

PŘÍNOS NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO OKD a.s. PO ZAVEDENÍ PROGRAMU POP 2010

PŘÍNOS NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO OKD a.s. PO ZAVEDENÍ PROGRAMU POP 2010 PŘÍNOS NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO OKD a.s. PO ZAVEDENÍ PROGRAMU POP 2010 Ing. Beáta Gibesová, Ing. Kamil Kaufman, Ing. Václav Livora, Ing. Josef Chovanec Ph.D Anotace: Program POP 2010 zaváděný mezi roky 2008

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

Mechanika hornin. Přednáška 4. Geotechnický průzkum

Mechanika hornin. Přednáška 4. Geotechnický průzkum Mechanika hornin Přednáška 4 Geotechnický průzkum Mechanika hornin - přednáška 4 1 Hlavní úkoly geotechnického průzkumu Zjištění inženýrsko-geologických poměrů v zájmovém území Zjištění fyzikálních, fyzikálněmechanických

Více

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE 1. Úvod Petr Holomek Na sypaných přehradních hrázích je správně navržený a provedený drenážní systém jedním z nejdůležitějších prvků,

Více

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ REŠERŠE Mgr. Martin Schreiber

Více

Modul 3 Identifikované potřeby revize kritérií hodnocení České školní inspekce

Modul 3 Identifikované potřeby revize kritérií hodnocení České školní inspekce Modul 3 Identifikované potřeby revize kritérií hodnocení České školní inspekce Modul 3 informuje o předcházející podobě kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a o zjištěných potřebách

Více

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Váš dopis č. j. / ze dne S-MHMP 231202/2009 Naše č. j. NPÚ-302/2009/2009 Vyřizuje

Více

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU Ing. Vladislav Matějka, Ing. Jiří Tichý, Ing. Radovan Hájovský Katedra měřicí a řídicí techniky, VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností využít

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA Cyril Klimeš Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR, e-mail: cyril.klimes@osu.cz Abstrakt Tento příspěvek si

Více

06/2015. Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109. Návod na sestavení a použití

06/2015. Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109. Návod na sestavení a použití 06/2015 Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109 Návod na sestavení a použití Obsah Obsah 1.0 Práce s návodem 2.0 Bezpečnostní pokyny 3.0 Celkový přehled 4.0 Komponenty 5.0 Úvod 6.0 Všeobecné údaje 6.1 Zatřídění

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.5.2014 L 152/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TP-76 TECHNICKÉ PODMÍNKY GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE Část A Zásady geotechnického průzkumu Schváleno : MD-OSI č.j. 485/09-910-IPK/1 ze

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu Technická dokumentace Obsah 1 Předpoklady... 3 1.1 Účel... 3 1.2 Přínosy pro uživatele... 3 2 Popis předmětu plnění... 3 2.1 Funkční specifikace řešení...

Více

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3 DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3 Ing. Tomáš Landa PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Lukáš Klačer SMP CZ a.s. Ing. Pavel Poláček SMP CZ a.s. Bridge over River Lužnice Veselí nad Lužnicí The highway

Více

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V Praze dne 11. ledna 2016 Č. j.: 88350/ENV/15 Vyřizuje: Ing. Vozka Tel: 267 122 509 ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

Využití metod lehké geofyziky v inženýrské geologii a pro potřeby geologického mapování

Využití metod lehké geofyziky v inženýrské geologii a pro potřeby geologického mapování Využití metod lehké geofyziky v inženýrské geologii a pro potřeby geologického mapování Zadavatel: Česká geologická služba Pobočka Brno Leitnerova 22 658 69 Brno Dodavatel - zpracovatel: spol.s r.o. Středisko

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k průběžné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: Název projektu: TA02011056 Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

Inovace software v rámci centra seismického polygonu Green Gas DPB, a.s.

Inovace software v rámci centra seismického polygonu Green Gas DPB, a.s. Inovace software v rámci centra seismického polygonu Green Gas DPB, a.s. New software for seismic local area network prepared on seismic polygon center Green Gas DPB, Inc. E. SUCHANEK 1, J. HOLEČKO 1,

Více

Kompaktní, multifunkční tester ochran pro uvádění rozvodných zařízení vysokého napětí do provozu

Kompaktní, multifunkční tester ochran pro uvádění rozvodných zařízení vysokého napětí do provozu Kompaktní, multifunkční tester ochran pro uvádění rozvodných zařízení vysokého napětí do provozu Dodavatelé i provozovatelé elektrických instalací vysokého napětí bývají z různých důvodů, jako jsou např.

Více

TUNELY NA SOKP 513 PROJEKT A REALIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO OBJEKTU NOUZOV

TUNELY NA SOKP 513 PROJEKT A REALIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO OBJEKTU NOUZOV TUNELY NA SOKP 513 PROJEKT A REALIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO OBJEKTU NOUZOV Radan Bohman, Jiří Krajíček, Libor Mařík 1 Úvod Projektování a realizace tunelů dnes již neznamená jen perfektní zvládnutí geotechnické

Více

Technické dílo roku 2014

Technické dílo roku 2014 Technické dílo roku 2014 Význam monitoringu pro zastavení posunů pažící konstrukce AC Kačerov. Abstrakt: Tento článek popisuje postup geodetického monitoringu při výstavbě administrativní budovy AC Kačerov.

Více

PROBLEMATIKA ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V J IŽNÍ AMERICE (GUAYAQUIL, EKVÁDOR)

PROBLEMATIKA ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V J IŽNÍ AMERICE (GUAYAQUIL, EKVÁDOR) PROBLEMATIKA ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V J IŽNÍ AMERICE (GUAYAQUIL, EKVÁDOR) Ing. Jiří Kašparec 1), Juan Carlos Bernal 2) 1) VAE CONTROLS, s.r.o., Ostrava, obchodně technický manažer 2) Interagua Guayaquil,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor školy: 600 012 051 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. s názvem. DODÁVKA MULTIFUNKČNÍCH ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ TISKOVÉHO SYSTÉMU, Sp.zn.: 586/14-NKU180/387/14

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. s názvem. DODÁVKA MULTIFUNKČNÍCH ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ TISKOVÉHO SYSTÉMU, Sp.zn.: 586/14-NKU180/387/14 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem DODÁVKA MULTIFUNKČNÍCH ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ TISKOVÉHO SYSTÉMU, Sp.zn.: 586/14-NKU180/387/14 zpracované v souladu s ustanovením 156 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

BULLETIN. Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů vstupuje do nové fáze

BULLETIN. Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů vstupuje do nové fáze BULLETIN 3 2015 Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů vstupuje do nové fáze Výběr vhodné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů v České

Více

Ing. Vladimír Polívka, Ing. Igor Němec Z 5 REKULTIVACE ODVALU DOLU TUCHLOVICE

Ing. Vladimír Polívka, Ing. Igor Němec Z 5 REKULTIVACE ODVALU DOLU TUCHLOVICE Ing. Vladimír Polívka, Ing. Igor Němec Z 5 REKULTIVACE ODVALU DOLU TUCHLOVICE 1. Z historie dolu Tuchlovice V 30. letech minulého století bylo prokázáno geologickým průzkumem, že západní část dobývacího

Více

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Toman, Z., Hajkr, Z., Marek, J., Horáček, J, Babinec, A.,VŠB TU Ostrava, Czech Republic 1. Popis problému Technický pokrok v oblasti vysokotlakých

Více

Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární prevence

Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární prevence Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární prevence Úvod Vzhledem k tomu, že byla shledána velmi špatná nebo nedostatečná informovanost nejen vlastníků fotovoltaických

Více

VILÉMOV u Kadaně. RODINNÝ DŮM (4+kk + podkroví, pozemky 1271 m 2 ) okres Chomutov

VILÉMOV u Kadaně. RODINNÝ DŮM (4+kk + podkroví, pozemky 1271 m 2 ) okres Chomutov VILÉMOV u Kadaně RODINNÝ DŮM (4+kk + podkroví, pozemky 1271 m 2 ) okres Chomutov Dražební vyhláška pro nedobrovolnou dražbu (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/3/11/11 Dražebník vyhlašuje touto dražební

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Jednotka B Společná část

Jednotka B Společná část zdivo, lepenice, dusání Společná část ZNALOSTI Geologické, geografické a kulturní záležitosti ovlivňující tradiční a moderní techniky hliněného stavitelství Porozumět výkresům, detailům a výpisům Sezónní

Více

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM Název veřejné zakázky: Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c)zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Název zakázky: Eliščino nábřeží 465 geodetické zaměření budovy včetně zahrady a zaměření stávajícího stavu objektu formou 3D skenování

Název zakázky: Eliščino nábřeží 465 geodetické zaměření budovy včetně zahrady a zaměření stávajícího stavu objektu formou 3D skenování V Hradci Králové dne 29.02.2016 Veřejná zakázka č. 1614 výzva k předložení nabídky Název zakázky: Eliščino nábřeží 465 geodetické zaměření budovy včetně zahrady a zaměření stávajícího stavu objektu formou

Více

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: ČHMÚ pobočka Plzeň Plzeň 2010 Úvod Cílem dokumentu Aktualizace program ke

Více

PŘEDPROJEKČNÍ PŘÍPRAVA SANACE TUNELU

PŘEDPROJEKČNÍ PŘÍPRAVA SANACE TUNELU Ing.Rudolf Ziegler Minova Bohemia s.r.o, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava Radvanice, tel.: +420 596 232 801, fax: +420 596 232 944, email: rudolf.ziegler@minovaint.com PŘEDPROJEKČNÍ PŘÍPRAVA SANACE TUNELU

Více

the sports factory Hřiště s budoucností. www.eurogreen.cz

the sports factory Hřiště s budoucností. www.eurogreen.cz the sports factory Hřiště s budoucností. www.eurogreen.cz Sport Hry Zábava Všechny naše výrobky mají oprávnění být označeny značkou GS. Vytvořte si sami budoucnost - tak budete vždy vašemu času v předstihu

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY Ing. arch. Vladimír Dujka 20. Celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu Ostrava, 5. 6. listopad 2015 OBSAH PREZENTACE I. Legislativní a strategická východiska pro

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

Úrazy způsobené třetí osobou v systému zdravotního pojištění.

Úrazy způsobené třetí osobou v systému zdravotního pojištění. UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. Institut postgraduálního vzdělávání

Více

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I.

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I. Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com Česká tunelářsk ská asociace ITA-AITES AITES TUNELÁŘSK SKÉ ODPOLEDNE č.. 1/2011 Masarykova kolej 23.3.2011 1 Základní informace

Více

Č.j. VP/S 5/03-160 V Brně dne 5. února 2003

Č.j. VP/S 5/03-160 V Brně dne 5. února 2003 Č.j. VP/S 5/03-160 V Brně dne 5. února 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 13.1. 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva životního prostředí ČR, ze

Více

Ing. Vratislav Procházka T 10 POSLEDNÍ HNĚDOUHELNÝ DŮL V ČR

Ing. Vratislav Procházka T 10 POSLEDNÍ HNĚDOUHELNÝ DŮL V ČR Ing. Vratislav Procházka T 10 POSLEDNÍ HNĚDOUHELNÝ DŮL V ČR Krátký přehled dobývání uhlí v severních Čechách. Začátky dobývání uhlí v oblasti severních Čech sahají až do konce středověku. Hnědému uhlí

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

Přílohy smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

Přílohy smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Obsah PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU VČETNĚ REFERENČNÍ SPOTŘEBY A REFERENČNÍCH NÁKLADŮ... 2 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ... 4 PŘÍLOHA Č. 3: CENA A JEJÍ ÚHRADA... 6 PŘÍLOHA Č. 4: HARMONOGRAM

Více

OZM Research s.r.o. Nádražní 266 538 62 Hrochův Týnec

OZM Research s.r.o. Nádražní 266 538 62 Hrochův Týnec OZM Research s.r.o. Nádražní 266 538 62 Hrochův Týnec Program výzkumu a vývoje Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor Závěrečná

Více

Koupelny otázky z praxe: Ilustrační foto ing. Broma:

Koupelny otázky z praxe: Ilustrační foto ing. Broma: ČSN 332000-7-701 ed.2 Místnostii s vanou a sprchou Platnost od: 1.9.2007. Koupelny otázky z praxe: Ilustrační foto ing. Broma: Šipka ukazuje na pohyb. hlavici. Śipka ukazuje na zásuvku 230V /10.1.2009/

Více

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami L13-L15 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami 1 Jednoduchá montáž příček Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí.

Více

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka)

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka) ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka) PRAHA 2013 Zpracoval: Český úřad zeměměřický a katastrální Schválil:

Více

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH Ing. Jan Pešta (1) Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. (2) DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice, www.atelier-dek.cz (1) Tel. 739 388 182, e-mail: jan.pesta@dek-cz.com,

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává Ing. Josef Nistler ředitel odboru ochrany vod V Praze dne. března 2015 Čj.: /ENV/15 Vyřizuje: Telefon: Email: Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

Regulační plán centra města Zlína

Regulační plán centra města Zlína Akce: Fáze: Regulační plán centra města Zlína Návrh 1. Etapa Evidenční číslo: 1510070004 Pořizovatel: Zhotovitel: Magistrát města Zlín středisko územního plánování Náměstí Míru 12, Zlín 761 40 Ing. arch.

Více

Ing. Ivo Tichý, Ing. Jiří Janas Ph.D. Z 16 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod,geam Dolní Rožínka PROPADLINY V JIHOMORAVSKÉM LIGNITOVÉM REVÍRU

Ing. Ivo Tichý, Ing. Jiří Janas Ph.D. Z 16 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod,geam Dolní Rožínka PROPADLINY V JIHOMORAVSKÉM LIGNITOVÉM REVÍRU Ing. Ivo Tichý, Ing. Jiří Janas Ph.D. Z 16 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod,geam Dolní Rožínka PROPADLINY V JIHOMORAVSKÉM LIGNITOVÉM REVÍRU Objevení lignitu na jižní Moravě, viz podklady (1) a (2)

Více

: 1) TĚŽBA 2) EKONOMIKA

: 1) TĚŽBA 2) EKONOMIKA Znalec Průkaz znalce Obory Odvětví : Ing. Vít Kaštovský, Ph.D. : Spr 3391/94, Krajský soud v Ostravě : 1) TĚŽBA 2) EKONOMIKA : 1) geologie, těžba uhlí 2) ceny a odhady - ekonomické hodnocení ložisek Držitel

Více