PRAVIDLA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU PRAVIDLA ZÚČTOVÁNÍ PXE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU PRAVIDLA ZÚČTOVÁNÍ PXE"

Transkript

1 PRAVIDLA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU PRAVIDLA ZÚČTOVÁNÍ PXE Verze č. 1 Účinná ode dne zahájení činnosti centrálního depozitáře Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 1 >

2 ČÁST 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ...5 Článek 1 Předmět úpravy... 5 Článek 2 Definice pojmů... 5 Článek 3 Cenové podmínky poskytování služeb clearingovým účastníkům... 6 Článek 4 Cenové podmínky poskytování služeb neclearingovým účastníkům... 7 Článek 5 Komunikace s centrálním depozitářem... 7 Článek 6 Internetové stránky centrálního depozitáře... 7 ČÁST 2 - PODMÍNKY ÚČASTI V ZÚČTOVACÍM SYSTÉMU...7 HLAVA I CLEARINGOVÝ ÚČASTNÍK... 7 Článek 7 Smlouva o účasti v zúčtovacím systému... 7 Článek 8 Registrace clearingového účastníka... 8 Článek 9 Postoupení účasti v zúčtovacím systému... 8 Článek 10 Zánik účasti v zúčtovacím systému... 8 Článek 11 Práva a povinnosti clearingového účastníka... 9 Článek 12 Opatření centrálního depozitáře vůči clearingovým účastníkům HLAVA II NECLEARINGOVÝ ÚČASTNÍK Článek 13 Účast neclearingového účastníka v zúčtovacím systému Článek 14 Práva a povinnosti neclearingového účastníka Článek 15 Režim nezajištěného zúčtování Článek 16 Centrální protistrana ČÁST 3 - CLEARINGOVÝ FOND...12 Článek 17 Účel a správa clearingového fondu Článek 18 Určení prostředků clearingového fondu Článek 19 Vklad do clearingového fondu ČÁST 4 - VEDENÍ EVIDENCE PRODUKTŮ...13 Článek 20 Evidence Článek 21 Účty Článek 22 Forma vedení evidence ČÁST 5 - ZÚČTOVÁNÍ BURZOVNÍCH OBCHODŮ...13 Článek 23 Zúčtování burzovních obchodů Článek 24 Účastník zúčtování obchodů Článek 25 Registrace uzavřených obchodů Článek 26 Časový harmonogram zúčtování obchodů Článek 27 Převody peněžních prostředků Článek 28 Registrace u OTE Článek 29 Registrace u SEPS a MAVIR Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 2 >

3 Článek 30 Náhradní obchod Článek 31 Uzavírání pozic Článek 32 Stav nouze ČÁST 6 - ZÚČTOVÁNÍ POWER FUTURES...17 Článek 33 Poskytování maržových vkladů a nakládání s nimi Článek 34 Marže z otevřené pozice Článek 35 Forma maržových vkladů Článek 36 Dlouhá pozice power futures Článek 37 Krátká pozice power futures Článek 38 Denní zúčtování cenových změn Článek 39 Kaskádování ročních a čtvrtletních sérií power futures Článek 40 Konečné zúčtování power futures Článek 41 Nedodržení závazků ze zúčtování power futures ČÁST 7 - ZÚČTOVÁNÍ SPOT KONTRAKTŮ...23 Článek 42 Spotový limit Článek 43 Zúčtování spot kontraktů Článek 44 Nedodržení závazků ze zúčtování spot kontraktů ČÁST 8 - OTC Clearing...24 Článek 45 Způsob zúčtování Článek 46 Přijetí registrace power futures Článek 47 Přijetí registrace spot kontraktů ČÁST 9 - POPLATKOVÝ ŘÁD...25 Článek 48 Předmět úpravy Článek 49 Poplatníci a struktura poplatků Článek 50 Sazby poplatků Článek 51 Splatnost poplatků Článek 52 Způsob úhrady poplatků ČÁST 10 - REKLAMAČNÍ ŘÁD...26 Článek 53 Rozsah reklamačního řádu Článek 54 Osoby oprávněné k podání reklamace Článek 55 Lhůty pro podání reklamace, místo a náležitosti podání Článek 56 Prominutí zmeškání lhůty Článek 57 Lhůty a odvolací řízení ČÁST 11 - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...27 Článek 58 Odpovědnost Článek 59 Řešení sporů Článek 60 Změny pravidel Článek 61 Účinnost pravidel Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 3 >

4 PŘÍLOHA Č. 1 - ČASOVÝ HARMONOGRAM...28 PŘÍLOHA Č. 2 - POPLATKOVÝ ŘÁD...29 Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 4 >

5 ČÁST 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy 1. Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Rybná 14, , Praha 1, IČ , zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 4308 (dále jen centrální depozitář ) je provozovatelem vypořádacího systému ve smyslu 82 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen zákon ). 2. Tato část Pravidel vypořádacího systému (dále jen pravidla ) upravuje v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, Statutem společnosti Power Exchange Central Europe, a.s. a Pravidly obchodování Power Exchange Central Europe, a.s. (dále jen pravidla obchodování ) vypořádání obchodů uzavřených na Power Exchange Central Europe, a.s. (dále též jen burza nebo PXE ). Pravidla jsou závazná pro centrální depozitář a všechny clearingové i neclearingové účastníky vypořádání (dále jen zúčtovací systém ). 3. Tam, kde tato pravidla používají termíny zúčtování, zúčtovací, apod. v souvislosti se zúčtováním vzájemných pohledávek a závazků z obchodů s investičními nástroji, rozumí se tím vypořádání obchodů s investičními nástroji ve smyslu zákona. Pokud předpisy centrálního depozitáře nebo burzy či jiná smluvní dokumentace odkazují na Pravidla zúčtování obchodů uzavřených na Energetické burze Praha, rozumí se tím tento předpis. Článek 2 Definice pojmů Burza Burzovní den Burzovní obchod Centrální protistrana Power Exchange Central Europe, a.s. pracovní den, ve kterém se obchoduje na burze koupě nebo prodej produktu osobou oprávněnou k burzovním obchodům sjednaným na burze v rámci burzovního shromáždění je řádnou smluvní stranou všech uzavřených burzovních obchodů. Pro futures s fyzickým vypořádáním a denní produkty s fyzickou dodávkou registrovanou v ČR je centrální protistranou společnost CENTRAL COUNTERPARTY, a.s. Pro hodinové produkty s fyzickou dodávku registrovanou v ČR je centrální protistranou společnost Energy Clearing Counterparty, a.s. Pro produkty s fyzickou dodávku registrovanou v SR je centrální protistranou společnost Central Clearing Counterparty, a.s. Pro produkty s fyzickou dodávku registrovanou v Maďarsku je centrální protistranou společnost Energy Clearing Counterparty, a.s. Pro futures s finančním vypořádáním je centrální protistranou společnost CENTRAL COUNTERPARTY, a.s. Clearingový účastník účastník zúčtování, který přebírá plnou odpovědnost za bezpodmínečné splnění závazků plynoucích ze zúčtování burzovních obchodů, jenž byly uzavřeny účastníkem obchodování, se kterým uzavřel clearingový účastník smlouvu o zajištění zúčtování Časový harmonogram Denní cena zúčtování popis jednotlivých fází zúčtování z pohledu účastníků zúčtování, včetně provozní doby přijímání příkazů k zúčtování. Časový harmonogram tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí těchto pravidel cena stanovená burzovním řádem Standardizace komoditních Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 5 >

6 Období konečného zúčtování Konečná cena zúčtování EUR Zúčtovací banka Neclearingový účastník kontraktů Pro produkty s fyzickým vypořádáním období skutečné fyzické dodávky/odběru elektřiny vyplývající z uzavřených burzovních obchodů a pro produkty s finančním vypořádáním období splatnosti příslušných kontraktů vyplývající z uzavřených burzovních obchodů cena stanovená burzovním řádem Standardizace komoditních kontraktů banka, která pro centrální depozitář zajišťuje zúčtování plateb v měně EUR. EUR Zúčtovací banka vede účty v EUR centrálnímu depozitáři a clearingovým účastníkům za účelem zúčtování závazků plynoucích z burzovních obchodů účastník obchodování, který zároveň není clearingovým účastníkem Produkt Registrace u TSO Smlouva o zajištění zúčtování TSO Účastník obchodování Účetní den Zúčtování obchodů Zúčtovací systém burzovních standardizovaný kontrakt definovaný burzovním řádem Standardizace komoditních kontraktů registrace fyzické dodávky/odběru vyplývající z uzavřených obchodu. Pro dodávku/odběr v ČR je tím rozuměno registrace realizací u OTE. Pro dodávku/odběr v SR je tím rozuměno registrace denních diagramů u SEPS. Pro dodávku/odběr v Maďarsku je tím rozuměno registrace diagramů u MAVIRu. smlouva mezi clearingovým a neclearingovým účastníkem o zajištění zúčtování závazků vyplývajících z burzovních obchodů operátor trhu nebo přenosová soustava, u které je uskutečněna registrace fyzické dodávky/odběru elektřiny vyplývající z uzavřených burzovních obchodů. Pro registrace dodávky/odběru v ČR je touto entitou Operátor trhu s elektřinou, a.s. (dále OTE). Pro registrace dodávky/odběru v SR je touto entitou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (dále SEPS). Pro registrace dodávky/odběru v Maďarsku je touto entitou Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (dále MAVIR). osoba, která má oprávnění k uzavírání obchodů na trhu burzy podle právních předpisů, těchto pravidel a burzovních pravidel a řádů PXE časové období zahrnující procesy zúčtování v souladu s časovým harmonogramem registrace produktů na účtech v evidenci centrálního depozitáře, vypořádání peněžních závazků vyplývajících pro účastníky obchodování z burzovních obchodů, registrace u TSO a případně další bezprostředně související činnosti soubor všech legislativních a technických prostředků sloužících centrálnímu depozitáři k zúčtování obchodů uzavřených na burze Článek 3 Cenové podmínky poskytování služeb clearingovým účastníkům Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 6 >

7 1. Poplatky za účast v zúčtovacím systému stejně jako i ostatní služby poskytované centrálním depozitářem jsou vyměřovány a hrazeny v souladu s přílohou č. 2 Poplatkový řád těchto pravidel. 2. Centrální depozitář je povinen o každé změně poplatkového řádu informovat elektronicky všechny clearingové účastníky 30 dní před nabytím účinnosti této změny a zároveň zveřejnit tuto změnu na svých internetových stránkách. Článek 4 Cenové podmínky poskytování služeb neclearingovým účastníkům 1. Poplatky za zúčtování stejně jako i ostatní služby poskytované centrálním depozitářem v souladu s těmito pravidly neclearingovým účastníkům jsou vyměřovány a hrazeny v souladu se zvláštním předpisem burzy 1. Článek 5 Komunikace s centrálním depozitářem 1. Není-li v těchto pravidlech nebo smlouvě s clearingovým účastníkem stanoveno jinak, podává clearingový účastník požadavky a oznámení centrálnímu depozitáři telefonicky s následným doručením faxového oznámení, a to na telefonická a faxová čísla uvedená níže: Telefonické spojení: Fax: V případě, že dojde ke změně telefonického nebo faxového spojení, je centrální depozitář povinen o této změně informovat elektronicky všechny clearingové účastníky a zároveň zveřejnit tuto změnu na svých internetových stránkách. Článek 6 Internetové stránky centrálního depozitáře 1. Centrální depozitář na svých internetových stránkách uveřejňuje zejména: a) seznam clearingových účastníků, b) číslo účtu clearingového fondu u EUR Zúčtovací banky, c) aktuální znění pravidel včetně jejich změn, d) ostatní údaje uvedené v těchto pravidlech. ČÁST 2 - PODMÍNKY ÚČASTI V ZÚČTOVACÍM SYSTÉMU HLAVA I CLEARINGOVÝ ÚČASTNÍK Článek 7 Smlouva o účasti v zúčtovacím systému 1. Účast v zúčtovacím systému vzniká pro clearingového účastníka Smlouvou o účasti v zúčtovacím systému obchodů uzavřených na Power Exchange Central Europe, a.s. nebo Smlouvou o účasti 1 Poplatkový řád a sazebník poplatků Power Exchange Central Europe, a.s. Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 7 >

8 v zúčtovacím systému obchodů uzavřených na Energetické burze Praha (dále jen smlouva s clearingovým účastníkem ). Smlouva musí mít písemnou formu a musí být uzavřena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito pravidly. 2. Osoba žádající o uzavření smlouvy s clearingovým účastníkem (dále jen žadatel ) musí splňovat následující podmínky: a) být bankou se sídlem v Evropské unii nebo pobočkou zahraniční banky mimo sídlo Evropské unie ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách v platném znění, b) mít technické napojení na komunikační prostředí burzy podle zvláštního předpisu 2, c) mít otevřen účet u EUR Zúčtovací banky, d) zřídit centrálnímu depozitáři dispoziční právo k účtu žadatele, na základě kterého bude centrální depozitář oprávněn debetovat příslušný účet clearingového účastníka u EUR Zúčtovací banky. 3. Návrh smlouvy s clearingovým účastníkem je k dispozici na internetových stránkách centrálního depozitáře. 4. Žadatel předloží centrálnímu depozitáři kromě vyplněného návrhu smlouvy také následující přílohy: a) platnou bankovní licenci, b) výpis z obchodního rejstříku obsahující aktuální údaje o žadateli a kopie návrhů na provedení nebo změnu zápisu v obchodním rejstříku, které nebyly ke dni podání žádosti do obchodního rejstříku zapsány; výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší tří měsíců před dnem podání návrhu na uzavření smlouvy s clearingovým účastníkem. 5. Pokud právní povaha žadatele neumožňuje předložení některé z příloh uvedených v předchozím odstavci, oznámí to žadatel centrálnímu depozitáři. 6. Centrální depozitář je oprávněn vyžádat si od žadatele i další informace a dokumenty, jejichž předložení bude považovat za nezbytné jako podklad pro uzavření smlouvy s clearingovým účastníkem, případně je centrální depozitář oprávněn vyžádat si další informace a dokumenty kdykoli později po celou dobu trvání smlouvy s clearingovým účastníkem. 7. Všechny výše uvedené dokumenty musí být po celou dobu účinnosti smlouvy s clearingovým účastníkem v souladu se zákonem. 8. Na uzavření smlouvy s clearingovým účastníkem není právní nárok. Článek 8 Registrace clearingového účastníka 1. Centrální depozitář přidělí neprodleně po uzavření smlouvy s clearingovým účastníkem každému clearingovému účastníkovi registrační číslo clearingového účastníka (dále jen CMI ), které je clearingový účastník povinen uvést při každém využití služeb poskytovaných centrálním depozitářem v rámci zúčtování obchodů. Článek 9 Postoupení účasti v zúčtovacím systému 1. Postoupení účasti v zúčtovacím systému není dovoleno, ledaže zvláštní dohoda mezi clearingovým účastníkem a centrálním depozitářem stanoví jinak. Článek 10 Zánik účasti v zúčtovacím systému 1. Účast v zúčtovacím systému zaniká ke dni zániku smlouvy s clearingovým účastníkem v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, nejpozději však v den, kdy budou mezi centrálním depozitářem a clearingovým účastníkem, jehož smlouva s clearingovým účastníkem zaniká, vyrovnány veškeré 2 Burzovní řád Komunikační napojení účastníků PXE na AOS Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 8 >

9 závazky a pohledávky vzniklé ze zúčtování plateb plynoucích z burzovních obchodů účastníků obchodování, klientů zanikajícího clearingového účastníka, a dalších plateb, souvisejících s účastnictvím zanikajícího clearingového účastníka v zúčtovacím systému. 2. Důvodem k zániku smlouvy s clearingovým účastníkem může být: a) vlastní žádost clearingového účastníka, kterou se rozumí výpověď smlouvy ze strany clearingového účastníka, b) rozhodnutí představenstva centrálního depozitáře, c) ztráta způsobilosti být clearingovým účastníkem. 3. Smlouva s clearingovým účastníkem zaniká v den uvedený v žádosti podle odstavce 2 písm. a) tohoto článku, nejdříve však 6 měsíců po doručení žádosti clearingového účastníka o zrušení účasti v zúčtovacím systému, nebo dnem uvedeným v rozhodnutí představenstva o zrušení účasti v zúčtovacím systému podle odstavce 2 písm. b) tohoto článku, nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o zrušení účasti při ztrátě způsobilosti být účastníkem podle odstavce 2 písm. c) tohoto článku. Centrální depozitář zveřejní informaci o ukončení účasti clearingového účastníka v zúčtovacím systému na svých internetových stránkách. 4. Představenstvo centrálního depozitáře je oprávněno rozhodnout o zrušení účasti v zúčtovacím systému podle odstavce 2 písm. b), pokud clearingový účastník poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy s clearingovým účastníkem nebo povinnosti vyplývající z těchto pravidel tak závažným způsobem, že došlo ke vzniku škody nebo ohrožení činnosti centrálního depozitáře, burzy, centrální protistrany, jiného clearingového účastníka nebo jakéhokoliv neclearingového účastníka. 5. Clearingový účastník, kterému z jakéhokoliv důvodu zanikne smlouva s clearingovým účastníkem, je o této skutečnosti povinen okamžitě písemně informovat všechny neclearingové účastníky, se kterými uzavřel smlouvu o zajištění zúčtování, ukončit s nimi tento smluvní vztah a vyzvat je k uzavření smlouvy o zajištění zúčtování s jiným clearingovým účastníkem. 6. Ukončením smlouvy o zajištění zúčtování nejsou dotčena práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající. Článek 11 Práva a povinnosti clearingového účastníka 1. Clearingový účastník je oprávněn využívat služby centrálního depozitáře v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou s clearingovým účastníkem a těmito pravidly, a to za cenu stanovenou poplatkovým řádem, není-li stanoveno těmito pravidly nebo smlouvou s clearingovým účastníkem jinak. 2. Clearingový účastník je oprávněn si stanovit rozsah požadavků souvisejících se zúčtováním obchodů na neclearingového účastníka, se kterým uzavřel smlouvu o zajištění zúčtování. 3. Clearingový účastník je oprávněn požadovat součinnost centrálního depozitáře při zúčtování obchodů a poskytování jiných služeb centrálním depozitářem, a to v rozsahu stanoveném smlouvou s clearingovým účastníkem nebo těmito pravidly. 4. Clearingový účastník v plném rozsahu odpovídá za bezpodmínečné splnění závazků plynoucích ze zúčtování burzovních obchodů uzavřených neclearingovým účastníkem, se kterým má v době uzavření těchto obchodů uzavřenu smlouvu o zajištění zúčtování. 5. Clearingový účastník je oprávněn okamžitě zamezit účastníkovi obchodování vkládání objednávek a požadovat, aby burza prostřednictvím žádosti podané centrálním depozitářem uzavřela všechny jeho otevřené pozice, a to v případě, že účastník obchodování, se kterým uzavřel smlouvu o zajištění zúčtování, neplní povinnosti dané touto smlouvou nebo pravidly zúčtování. Centrální depozitář okamžitě po obdržení této žádosti předá požadavek clearingového účastníka burze a jejím prostřednictvím okamžitě zajistí pozastavení obchodování účastníka obchodování a zahájí uzavírání jeho otevřených pozic vyhlášením náhradních obchodů v souladu s článkem Clearingový účastník musí splňovat technické předpoklady ve smyslu zvláštního předpisu burzy Clearingový účastník musí být účastníkem clearingového fondu. 3 Burzovní řád Komunikační napojení účastníků PXE na AOS Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 9 >

10 8. Clearingový účastník je povinen informovat centrální depozitář o všech neclearingových účastnících, se kterými uzavřel smlouvu o zajištění zúčtování nebo o všech neclearingových účastnících, se kterými tuto smlouvu rozvázal. Clearingový účastník neprodleně informuje centrální depozitář o této skutečnosti faxovým nebo elektronickým zasláním. Toto oznámení musí být potvrzeno následným doručením originálu poštou či osobně. 9. Clearingový účastník je povinen oznámit centrálnímu depozitáři změnu všech údajů, které jsou obsahem smlouvy s clearingovým účastníkem a další skutečnosti, které mohou ovlivnit výkon jeho činnosti. Těmito skutečnostmi jsou zejména: a) zahájení řízení o odnětí bankovní licence, b) zahájení insolvenčního řízení, zavedení nucené správy nebo odnětí bankovní licence, c) prohlášení konkursu na clearingového účastníka, povolení reorganizace nebo zamítnutí insolvenčního návrhu na clearingového účastníka pro nedostatek majetku. 10. Údaje podléhající oznamovací povinnosti podle odstavce 9 tohoto článku zasílá účastník faxem, popřípadě v elektronické formě, a to nejpozději do 2 hodin od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl. Faxové nebo elektronické oznámení musí být potvrzeno následným doručením poštou či osobně a to společně s kopií dokumentu, na jehož základě vznikla skutečnost související s oznamovací povinností podle odstavce 8 tohoto článku. 11. Clearingový účastník musí splňovat podmínky, za jakých mu vzniklo účastnictví v zúčtovacím systému po celou dobu jeho účasti v zúčtovacím systému. 12. Clearingový účastník má další práva a povinnosti uvedená v pravidlech. Článek 12 Opatření centrálního depozitáře vůči clearingovým účastníkům 1. V případě, že clearingový účastník poruší své povinnosti stanovené smlouvou s clearingovým účastníkem nebo těmito pravidly, může vůči němu centrální depozitář přijmout následující opatření: a) písemná výtka, b) sankční poplatek za podmínek a ve výši stanovené poplatkovým řádem, c) uveřejnění skutečnosti, že účastník porušil tato pravidla, d) zrušení účasti v zúčtovacím systému. 2. Řízení o uložení opatření lze zahájit do šesti měsíců ode dne, kdy se představenstvo centrálního depozitáře dozvědělo o skutečnostech rozhodných pro jejich uložení, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy nastaly. 3. O uplatnění opatření, včetně určení okamžiku účinnosti opatření, rozhoduje představenstvo centrálního depozitáře, pokud dále není stanoveno jinak. 4. Opatření včetně určení okamžiku účinnosti opatření podle odstavce 1 písm. a) až c) tohoto článku může uplatnit za neodkladných okolností generální ředitel centrálního depozitáře, který o jejich uložení neprodleně informuje představenstvo centrálního depozitáře. 5. Opatření uvedené v odstavci 1 písm. d) tohoto článku je možné uložit pouze v případě porušení povinnosti uvedeném v článku 10 odst. 4 těchto pravidel. 6. Řízení o uložení opatření je neveřejné. 7. Centrální depozitář je oprávněn požadovat od účastníka objasnění všech okolností, které jsou v příčinné souvislosti k předmětu zahájení řízení o uložení opatření. 8. Pro potřeby řízení o uložení opatření je centrální depozitář oprávněn si od clearingového účastníka vyžádat informace, listiny nebo jiné materiály, které mohou přispět ke zjištění pravého stavu věci. Clearingový účastník je oprávněn se vyjádřit ke všem podkladům a ke všem okolnostem, které jsou v příčinné souvislosti k předmětu řízení. Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 10 >

11 9. Rozhodnutí o uplatnění opatření se doručuje do sídla clearingového účastníka a musí obsahovat odůvodnění. Součástí rozhodnutí o uplatnění opatření může být i rozhodnutí o jeho uveřejnění na internetových stránkách centrálního depozitáře. 10. Proti rozhodnutí o opatření vůči clearingovým účastníkům není možné podat odvolání. Právo domáhat se zrušení tohoto opatření soudní cestou není tímto ustanovením dotčeno. HLAVA II NECLEARINGOVÝ ÚČASTNÍK Článek 13 Účast neclearingového účastníka v zúčtovacím systému 1. Neclearingový účastník vstupuje do zúčtovacího systému pouze prostřednictvím clearingového účastníka s výjimkou režimu nezajištěného zúčtování podle článku 15. Článek 14 Práva a povinnosti neclearingového účastníka 1. Neclearingový účastník je oprávněn vybrat si nebo změnit clearingového účastníka. 2. Neclearingový účastník má právo na informace ze zúčtovacího systému, které souvisí s jím uzavřenými burzovními obchody a s tím souvisejícími peněžními převody. Tyto informace obdrží prostřednictvím komunikačního napojení burzy. 3. Neclearingový účastník je povinen mít s clearingovým účastníkem uzavřenu smlouvu o zajištění zúčtování. Článek 15 Režim nezajištěného zúčtování 1. Do režimu nezajištěného zúčtování vstupuje neclearingový účastník v okamžiku ukončení účinnosti smlouvy o zajištění zúčtování v důsledku ukončení účinnosti smlouvy s clearingovým účastníkem z důvodů uvedených v článku 10 odst. 2 písm. b) a c). O vstupu neclearingového účastníka do režimu nezajištěného zúčtování centrální depozitář neprodleně informuje generálního sekretáře burzy. 2. Maximální doba trvání nepřerušeného režimu nezajištěného zúčtování je 15 kalendářních dnů. Režim nezajištěného zúčtování je ukončen: a) uzavřením nové smlouvy o zajištění zúčtování, nebo b) uzavřením všech pozic neclearingového účastníka podle článku 31, nebo c) uplynutím lhůty 15 kalendářních dnů. 3. V případě, že v této lhůtě nedošlo k uzavření nové smlouvy o zajištění zúčtování, centrální depozitář uzavře po uplynutí posledního dne této doby všechny pozice tohoto neclearingového účastníka. 4. V případě, že neclearingový účastník nemá v režimu nezajištěného zúčtování maržové vklady odpovídající jeho budoucím závazkům a rizikům, je generální ředitel centrálního depozitáře sám nebo na základě požadavku burzy oprávněn ukončit tomuto účastníkovi režim nezajištěného zúčtování i ve lhůtě kratší 15 kalendářních dnů. 5. V režimu nezajištěného zúčtování má neclearingový účastník v souladu s pravidly obchodování pozastavenu činnost účastníka obchodování. Neclearingový účastník může kdykoliv požádat burzu o uzavření svých pozic. O tomto kroku burza neprodleně informuje centrální depozitář. 6. Zúčtování je v režimu nezajištěného zúčtování uskutečněno kreditováním nebo debetováním maržových vkladů neclearingového účastníka. Maržové vklady může neclearingový účastník v režimu nezajištěného zúčtování navýšit v součinnosti s centrálním depozitářem. 7. V režimu nezajištěného zúčtování jsou pro neclearingového účastníka stanoveny koeficienty L1 a L2 podle článku 33 v poloviční výši. Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 11 >

12 Článek 16 Centrální protistrana 1. Centrální protistrana je licencovaným obchodníkem s elektřinou. 2. Centrální protistrana je v systému zúčtování protistranou každého uzavřeného burzovního obchodu. 3. Centrální protistrana nevyužívá k zúčtování clearingového účastníka a nevztahuje se na ni způsob zajištění závazků platný pro ostatní účastníky obchodování. 4. Centrální protistrana je vždy jednou stranou v registraci dodávky/odběru u TSO. 5. Centrální protistrana je plátcem daně z přidané hodnoty a držitel Povolení k nabytí elektřiny bez daně z elektřiny. 6. Centrální protistrana je oprávněna svým jménem zajišťovat náhradní obchody v souladu s článkem 30 těchto pravidel. ČÁST 3 - CLEARINGOVÝ FOND Článek 17 Účel a správa clearingového fondu 1. Clearingový fond se zřizuje za účelem zajištění závazků a pokrytí rizik vyplývajících ze zúčtování burzovních obchodů. 2. Clearingový fond představují sdružené finanční prostředky jednotlivých clearingových účastníků. 3. Účast v clearingovém fondu vzniká podpisem smlouvy s clearingovým účastníkem. 4. Správu sdružených finančních prostředků tvořících clearingový fond a jejich použití ke splnění účelu clearingového fondu vykonává centrální depozitář v souladu s ustanoveními těchto pravidel a smlouvou s clearingovým účastníkem. Jednotlivým clearingovým účastníkům centrální depozitář převádí úroky z finančních prostředků jimi složených do clearingového fondu měsíčně v poměru k výši všemi clearingovými účastníky složených finančních prostředků. 5. Finanční prostředky tvořící clearingový fond jsou sdruženy na bankovním účtu pro tyto účely zřízeném centrálním depozitářem u EUR Zúčtovací banky (dále jen clearingový účet ). Článek 18 Určení prostředků clearingového fondu 1. Prostředky clearingového fondu jsou určeny ke splnění závazku clearingového účastníka, jemuž hrozí nebezpečí prodlení při zúčtování burzovních obchodů. Článek 19 Vklad do clearingového fondu 1. Pro naplnění účelu clearingového fondu je clearingový účastník povinen poskytnout na clearingový účet: a) počáteční vklad a b) na výzvu centrálního depozitáře doplňující vklad. 2. Počáteční vklad je pro každého clearingového účastníka stanoven ve výši EUR. Clearingový účastník je povinen tento vklad složit na příslušný účet centrálního depozitáře u EUR Zúčtovací banky nejpozději v den, který předchází dni, kdy začne vykonávat činnost clearingového účastníka pro některého z neclearingových účastníků. 3. V případě, že je clearingový účastník v prodlení s plněním peněžních závazků vyplývajících ze zúčtování, má generální ředitel centrálního depozitáře právo navýšit počáteční vklad pro tohoto Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 12 >

13 clearingového účastníka na dvojnásobek počátečního vkladu, a to na dobu nepřekračující 2 měsíce. 4. Pokud jsou z clearingového fondu čerpány finanční prostředky, má centrální depozitář právo vyzvat clearingové účastníky ke složení doplňujícího vkladu ve specifikované výši, která je stejná pro všechny účastníky. Clearingový účastník je povinen poskytnout požadovaný doplňující vklad nejpozději následující účetní den po uskutečnění výzvy ze strany centrálního depozitáře. 5. Maximální výše doplňujícího vkladu je pro každého clearingového účastníka stanovena ve výši EUR. 6. Celková výše vkladů do clearingového fondu podle odstavce 1 tohoto článku nesmí překročit částku 1 mil. EUR pro jednoho účastníka clearingového fondu. ČÁST 4 - VEDENÍ EVIDENCE PRODUKTŮ Článek 20 Evidence 1. Centrální depozitář zřizuje účastníkům obchodování účty, na kterých jsou evidovány produkty přijaté do evidence centrálního depozitáře pro účely zúčtování (dále jen evidence ). Článek 21 Účty 1. Pro každého účastníka obchodování zřizuje centrální depozitář alespoň jeden účet, který obsahuje: a) kód účastníka obchodování, b) číslo účtu, c) identifikátor majitele účtu, d) název produktu, e) množství produktu. 2. Identifikátorem majitele účtu se rozumí identifikační číslo právnické osoby. Článek 22 Forma vedení evidence 1. Centrální depozitář vede evidenci v datových souborech výpočetního systému. ČÁST 5 - ZÚČTOVÁNÍ BURZOVNÍCH OBCHODŮ Článek 23 Zúčtování burzovních obchodů 1. Zúčtování burzovních obchodů zahrnuje zúčtování futures a promptních (spot) obchodů s komoditou. 2. Futures obchodem se pro účely těchto pravidel rozumí obchod s futures kontraktem s fyzickým vypořádáním elektřiny nebo s futures kontraktem s finančním vypořádáním (dále jen power futures ). Obchod s promptním dodáním s komoditou, kterou je elektřina, se pro účely těchto pravidel rozumí obchod uzavřený na spotovém trhu s fyzickým dodáním elektřiny (dále jen spot kontrakt ). Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 13 >

14 3. Zúčtování power futures kontraktů s fyzickým vypořádáním představuje registraci těchto kontraktů na účtech v evidenci centrálního depozitáře, denní zúčtování cenových změn a konečné zúčtovaní v průběhu fyzického vypořádání včetně registrace u TSO. 4. Zúčtování power futures kontraktů s finančním vypořádáním představuje registraci těchto kontraktů na účtech v evidenci centrálního depozitáře, denní zúčtování cenových změn a konečné zúčtovaní v průběhu splatnosti těchto kontraktů. 5. Zúčtování spot kontraktů představuje jejich registraci na účtech v evidenci centrálního depozitáře, peněžní zúčtování uzavřených kontraktů na spotovém trhu za cenu uzavřeného obchodu a jejich registraci u TSO. Článek 24 Účastník zúčtování obchodů 1. Z hlediska zúčtování obchodů s power futures a spot kontrakty jsou účastníky pouze clearingoví účastníci. Neclearingoví účastníci se stávají účastníky zúčtování vstupem do režimu nezajištěného zúčtování podle článku 15. Článek 25 Registrace uzavřených obchodů 1. Po ukončení každého burzovního dne převezme centrální depozitář od burzy za účelem zúčtování elektronický soubor příkazů k zúčtování všech uzavřených obchodů v daném burzovním dni. 2. Na základě tohoto předaného souboru jsou všechny uzavřené obchody zúčtovány a zaregistrovány na jednotlivých účtech otevřených účastníkům obchodování v evidenci vedené centrálním depozitářem. Článek 26 Časový harmonogram zúčtování obchodů 1. Zúčtování probíhá v souladu s časovým harmonogramem zúčtování, který je Přílohou č. 1 těchto pravidel. Článek 27 Převody peněžních prostředků 1. Centrální depozitář dává příkazy k debetu nebo kreditu účtů clearingových účastníků v EUR Zúčtovací bance za účelem: a) úhrady záruk, b) úhrady závazků, c) úhrady poplatků. 2. Po ukončení obchodování centrální depozitář vypočte za každého účastníka obchodování: a) výši maržových vkladů pro power futures kontrakty, b) denní zúčtování cenových změn za každý power futures kontrakt uzavřený v daném burzovním dni a za otevřenou pozici dané série power futures na začátku burzovního dne na účtech účastníků obchodování, c) konečné zúčtování power futures kontraktů v průběhu období konečného zúčtování, d) zúčtování spot kontraktů uzavřených v daném burzovním dni, e) celkovou sumu poplatků za obchodování a zúčtování vybíraných v souladu s poplatkovými řády burzy a centrálního depozitáře. 3. O peněžních pozicích v členění podle odstavce 2 tohoto článku informuje centrální depozitář účastníky obchodování a clearingové účastníky, kteří jsou informováni o peněžních pozicích za všechny účastníky obchodování, se kterými mají uzavřenou smlouvu o zajištění zúčtování. Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 14 >

15 4. Příkazy k debetu nebo kreditu účtů clearingových účastníků v EUR Zúčtovací bance uskutečňuje centrální depozitář jedním platebním příkazem ve výši celkové čisté peněžní pozice za každého clearingového účastníka. Článek 28 Registrace u OTE 1. Registraci u OTE provádí burza na základě informací poskytnutých centrálním depozitářem o jednotlivých pozicích účastníků obchodování příslušných sérií power futures s fyzickým vypořádáním a na základě uzavřených spot kontraktů, pokud již tyto spot kontrakty nejsou automaticky zaregistrovány. Burza následně informuje centrální depozitář o uskutečnění registrace u OTE. 2. Centrální depozitář předává každý účetní den burze pokyny k registraci u OTE na následující účetní den a všechny kalendářní dny, které tomuto účetnímu dni bezprostředně předcházejí. 3. V případě odmítnutí registrace ze strany OTE z důvodu selhání účastníka obchodování nese tento selhavší účastník obchodování veškeré náklady, které jsou důsledkem nezaregistrování jeho pozice u OTE. Jedná se především o náklady vzniklé uzavřením náhradního obchodu podle článku 30 nebo v případě neuskutečnění náhradního obchodu o ztráty z vyúčtování odchylek provedené OTE, které vzniknou centrální protistraně z důvodu nezaregistrování u OTE. Neuskutečnění registrace, při které je selhavší účastník v pozici odběru, nezbavuje tohoto účastníka povinnosti zaplatit konečnou cenu zúčtování odpovídající velikosti realizace. 4. V případě neuskutečnění registrace z jiných důvodů než podle předcházejícího odstavce nese veškeré náklady spojené s tímto neuskutečněním registrace subjekt, který nezaregistrování zapříčinil. Článek 29 Registrace u SEPS a MAVIR 1. Registraci u SEPS/MAVIR uskutečňuje centrální protistrana i účastník obchodování (případně jím stanovený subjekt zúčtování v SEPS/MAVIR4) na základě informací poskytnutých centrálním depozitářem o jednotlivých pozicích účastníků obchodování příslušných sérií power futures s fyzickým vypořádáním a na základě uzavřených spot kontraktů. 2. V případě nezaregistrování u SEPS/MAVIR z důvodu selhání účastníka obchodování (případně jím stanoveným subjektem zúčtování u SEPS/MAVIR 5 ) nese tento účastník obchodování veškeré náklady, které jsou důsledkem nezaregistrování jeho pozice u SEPS/MAVIR. Jedná se především o náklady spojené s vyúčtováním odchylek, které vzniknou centrální protistraně. Neuskutečnění registrace, při které je selhavší účastník v pozici odběru, nezbavuje tohoto účastníka povinnosti zaplatit konečnou cenu zúčtování odpovídající velikosti registrace. 3. V případě neuskutečnění registrace z jiných důvodů než je uvedeno v předcházejícím odstavci, nese veškeré náklady spojené s tímto neuskutečněním registrace subjekt, který nezaregistrování zapříčinil. Článek 30 Náhradní obchod 1. Náhradní obchod je iniciován centrálním depozitářem vždy jestliže, a) clearingový účastník dá centrálnímu depozitáři pokyn k uzavírání všech nebo části pozic účastníka obchodování nebo b) účastník obchodování vstoupí do režimu nezajištěného zúčtování a tento režim je následně ukončen jinak než uzavřením nové Smlouvy o zajištění zúčtování. Náhradní obchod může být iniciován centrálním depozitářem v případě, že byla odmítnuta registrace realizace nebo registrace denního diagramu účastníka obchodování u TSO, a to za účelem zabránění vzniku odchylky centrální protistrany u TSO. 4 Smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na Power Exchange Central Europe, a.s. 5 Smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na Power Exchange Central Europe, a.s. Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 15 >

16 Účastník obchodování, který je v situaci popsané v tomto odstavci, je dále označován jako selhavší účastník. 2. Předmětem náhradního obchodu je: a) u náhradního obchodu podle odst. 1 písm. a) tohoto článku velikost pozice stanovená clearingovým účastníkem, který dal pokyn k uzavírání pozic selhavšího účastníka obchodování, b) u náhradního obchodu podle odst. 1 písm. b) tohoto článku veškeré pozice selhavšího účastníka obchodování, c) v případě odmítnutí registrace u TSO velikost pozice selhavšího účastníka obchodování v odmítnuté registraci u TSO. 3. Náhradní obchod podle odst. 1 a) a 1 b) spočívá v tom, že burza na pokyn centrálního depozitáře vyzve všechny účastníky obchodování, aby učinili cenovou nabídku k náhradnímu nákupu nebo prodeji příslušné pozice selhavšího účastníka obchodování, přičemž tvůrce trhu má povinnost takovouto nabídku podat. Jestliže více účastníků obchodování učiní v rámci náhradního obchodu stejnou cenovou nabídku, centrální depozitář upřednostní dříve obdrženou nabídku. 4. Účastníci obchodování své nabídky podávají formou adresných instrukcí, kde protistranou je centrální protistrana. 5. Centrální depozitář vybere nabídku, která je pro selhavšího účastníka nejvýhodnější z hlediska ceny a otevřené pozice, a následně vyzve selhavšího účastníka, aby vložil adresnou instrukci odpovídající vybrané nabídce, kde protistranou je centrální protistrana. Náhradní obchod s vybraným účastníkem obchodování a se selhavším účastníkem je uzavřen tak, že burza konfirmuje instrukci zaslanou vybraným účastníkem obchodování a zároveň konfirmuje instrukci proti selhavšímu účastníkovi. 6. Náhradní obchod lze uzavřít i formou několika jednotlivých obchodů s více účastníky obchodování tak, aby celkový objem odpovídal požadované pozici a byla splněna podmínka výhodnosti pro selhavšího účastníka. 7. Centrální depozitář má právo odmítnout cenovou nabídku náhradního obchodu. 8. Centrální depozitář prostřednictvím burzy oznámí účastníkům obchodování, zda se podařilo uzavřít náhradní obchod akceptováním některé z jejich nabídek. 9. Selhavší účastník obchodování je povinen vložit instrukci odpovídající vybrané nabídce podle odst. 5 tohoto článku a náhradní obchod s centrální protistranou uzavřít, a to nejpozději do 15 minut od obdržení výzvy burzy. V případě, že tak selhavší účastník neučiní, náhradní obchod může uzavřít za selhavšího účastníka s centrální protistranou burza bez účasti selhavšího účastníka 10. Náhradní obchod iniciovaný v případě odmítnutí registrace u TSO spočívá v tom, že burza na pokyn centrálního depozitáře vyzve všechny účastníky obchodování, aby do uvedeného časového termínu zaslali faxem nabídku k náhradnímu nákupu nebo prodeji příslušné pozice selhavšího účastníka. Při výběru nabídky postupuje centrální depozitář shodně jako v odst. 5. Náhradní obchod je uzavřen tak, že centrální depozitář potvrdí telefonicky a následně faxem nabídku zaslanou vybraným účastníkem obchodování. Následně burza zajistí novou registraci realizace nebo registraci denního diagramu u TSO. Selhavší účastník je povinen uzavření takového náhradního obchodu strpět. 11. V případě, že časové důvody nebo podmínky na burze neumožňují uzavření náhradního obchodu v obchodním systému burzy nebo centrálního depozitáře neakceptuje nabídku podle odstavce 7 tohoto článku, může burza v součinnosti se selhavším účastníkem zajistit náhradní nákup nebo prodej, který povede k uzavření příslušné pozice selhavšího účastníka obchodování, i mimo obchodní systém burzy. 12. Zisk, ztráta a náklady z náhradního obchodu nebo veškeré náklady vzniklé z nezaregistrování u TSO v případě, že se nepodaří uzavřít náhradní obchod, jsou vyúčtovány k tíži selhavšího účastníka obchodování. Článek 31 zavírání pozic Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 16 >

17 1. Příslušné pozice účastníka obchodování, které podléhají uzavření, jsou uzavřeny uskutečněním náhradního obchodu podle čl Zisky nebo ztráty z uzavření pozic jsou zúčtovány proti maržovým vkladům selhavšího účastníka, příp. proti clearingovému fondu. Článek 32 Stav nouze 1. Stavem nouze je omezení nebo přerušení dodávek energie na celém území daného státu nebo na její části z důvodů a způsobem uvedeným v příslušném zákoně Při vyhlášení stavu nouze nebo předcházení jeho vzniku nebo při likvidaci následků stavu nouze je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno. 3. V případě stavu nouze se postupuje podle příslušných pravidel daného TSO a pokud jsou na základě těchto pravidel sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy subjektů zúčtování rovna nule, pak se konečné zúčtovaní power futures a zúčtování spot kontraktů za období, pro které platí stav nouze, neuskutečňuje. Pokud již toto zúčtovaní proběhlo, jsou uskutečněné platby za období stavu nouze zpětně vyúčtovány. ČÁST 6 - ZÚČTOVÁNÍ POWER FUTURES Článek 33 Poskytování maržových vkladů a nakládání s nimi 1. Clearingový účastník je povinen poskytovat záruky za splnění závazků (dále jen maržové vklady ) z burzovních obchodů s power futures, které sám uzavřel, nebo které uzavřel neclearingový účastník, se kterým má smlouvu o zajištění zúčtování. 2. Maržové vklady neslouží jako zálohy na budoucí plnění účastníka obchodování. Převod maržových vkladů clearingovým účastníkem na účet marží slouží k zajištění závazků příslušného účastníka obchodování. Maržové vklady poskytnuté clearingovým účastníkem za účastníka obchodování zajišťují pouze závazky tohoto účastníka obchodování. 3. Minimální maržový vklad zvlášť pro účastníka obchodování, který není tvůrcem trhu, a zvlášť pro účastníka obchodování, který je tvůrcem trhu, stanoví burza a je zveřejněn ve věstníku burzy a na internetových stránkách burzy. Minimální maržový vklad může být deponován pouze formou finančních prostředků. 4. Výši maržových vkladů může stanovit clearingový účastník pro každého účastníka obchodování sám v závislosti na jeho obchodních aktivitách, nesmí však poklesnout pod výši maržového požadavku vypočteného podle článku 34. Výše deponovaných maržových vkladů určuje výši kontrolního a sankčního limitu. Pro jednotlivé limity platí následující vztahy: Kontrolní limit = (deponovaný maržový vklad - delivery marže) * koeficient L1 Sankční limit = (deponovaný maržový vklad - delivery marže) * koeficient L2 delivery marže maržový požadavek vyplývající z pozic futures kontraktů účastníka obchodování, které jsou ve fázi konečného vypořádání a již se neobchodují 5. Stanovení koeficientů L1 a L2 je v kompetenci burzy. 6. Clearingový účastník je oprávněn stanovit vlastní výši koeficientu k deponovaným maržovým vkladům. Překročení takto stanoveného koeficientu není centrálním depozitářem monitorováno. 6 Zákon č. 458/2000 Sb. - Energetický zákon v platném znění a Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 17 >

18 7. Clearingový účastník může stanovit výši maržového vkladu pro každého účastníka obchodování podle odstavce 4 tohoto článku na základě písemného požadavku předaného centrálnímu depozitáři na formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách centrálního depozitáře. 8. Jednotlivé limity jsou v průběhu burzovní seance v pravidelných intervalech porovnávány s teoretickými denními zisky a ztrátami, které by vyplynuly z obchodů uzavřených v daném burzovním dni a z otevřené pozice předcházejícího účetního dne vypočtenými podle článku 38 odst. 3 a 4 s tím rozdílem, že se místo denní (konečné) ceny zúčtování power futures k výpočtu použije poslední aktuální kurz. 9. V případě překročení kontrolního limitu účastníka obchodování centrální depozitář požádá příslušného clearingového účastníka o možnost debetování dodatečného maržového vkladu o částku přesahující kontrolní limit zvýšenou o deset procent z aktuální výše deponovaného maržového vkladu. Do té doby, než dojde k navýšení maržových vkladů, je účastník povinen postupovat dle zvláštního předpisu Při překročení sankčního limitu účastníka obchodování burza tomuto účastníkovi obchodování okamžitě pozastaví možnost vkládání dalších objednávek. 11. Clearingový účastník je oprávněn při překročení sankčního limitu účastníka obchodování předem určit a centrálnímu depozitáři předat v souladu s článkem 5 procesy, které mají nastat v této situaci. Clearingový účastník je oprávněn určit následující procesy: a) burza pozastaví účastníkovi obchodování možnost vkládání dalších objednávek a okamžitě zahájí rušení všech vložených, dosud nespárovaných objednávek, nebo b) burza pozastaví účastníkovi obchodování možnost vkládání dalších objednávek, okamžitě zahájí rušení všech vložených, dosud nespárovaných objednávek a nejpozději do 20 minut od překročení sankčního limitu zahájí uzavírání otevřených pozic účastníka obchodování. 12. Clearingový účastník, který zvolil proces uvedený v předchozím odstavci pod písmenem a) nebo proces předem neurčí, má vždy možnost centrální depozitář písemně požádat o uzavření otevřených pozic svého účastníka obchodování. K zahájení uzavírání dojde po 20 minutách od převzetí písemného požadavku clearingového účastníka. 13. Při překročení sankčního limitu se na účastníka obchodování vztahují opatření uvedená ve zvláštním předpisu Maržové vklady jsou účastníkům obchodování vraceny na základě písemné žádosti clearingového účastníka, avšak pouze v případě, že provedení takové instrukce nebude mít za následek nedostatek maržových vkladů na pokrytí rizik spojených se zúčtováním kontraktů s power futures. Centrální depozitář zadá instrukci ke vrácení maržových vkladů až po ukončení denního zúčtování zisků a ztrát, příp. konečného zúčtování power futures kontraktů. Maržové vklady, které zůstanou deponovány na peněžním účtu marží, musí být větší nebo rovné celkovému maržovému požadavku vypočtenému podle článku 34. Společně s vrácením maržových vkladů účastníka obchodování dá centrální depozitář pokyn burze ke snížení sankčního a kontrolního limitu. 15. Zvýší-li clearingový účastník účastníkovi obchodování maržový vklad, centrální depozitář předá burze pokyn ke zvýšení sankčního a kontrolního limitu na úroveň odpovídající deponovaným maržovým vkladům. 16. Maržové vklady účastníka obchodování jsou použity v případě jeho prodlení včetně prodlení ze strany clearingového účastníka s plněním závazků ze zúčtování power futures kontraktů a k náhradnímu splnění těchto závazků. Následující den po použití maržových vkladů je clearingový účastník povinen doplnit jejich výši nejméně na úroveň maržového požadavku vypočteného podle článku 34. Článek 34 Marže z otevřené pozice 7 burzovní pravidla - Pravidla obchodování 8 burzovní pravidla - Pravidla obchodování Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 18 >

19 1. Marže z otevřené pozice pro účastníka obchodování vyjadřuje požadavek na minimální výši maržových vkladů v závislosti na otevřené pozici všech sérií power futures. Pro minimální výši marže každého účastníka obchodování platí vztah: MOP MA Koef MWh Konst OP d i celkový maržový požadavek z otevřené pozice, výše marže pro každou sérii power futures v EUR/MWh, delivery koeficient pro vybrané série power futures celkový počet zbývajících MWh dodávky každé série power futures, delivery konstanta pro vybrané série power futures otevřená pozice série power futures, burzovní den, je i-tá série power futures přijatá k obchodování na burze. 2. Výši marže pro každou sérii power futures, výši delivery koeficientu či delivery konstanty a série power futures, pro které se uplatňují, stanoví burza. Centrální depozitář zveřejní veškeré maržové parametry ve věstníku burzy a na internetových stránkách burzy. Takto určené parametry zůstávají v platnosti vždy do doby vyhlášení nových maržových parametrů. 3. Generální sekretář burzy je oprávněn v odůvodněných případech rozhodnout o zvýšení marže, delivery koeficientu a delivery konstanty nad rámec stanovený podle předcházejícího odstavce. 4. Pokud celkový maržový požadavek účastníka obchodování podle odstavce 1 přesahuje výši jeho evidovaného maržového vkladu, pak centrální depozitář zadá příkaz k debetu účtu clearingového účastníka příslušného účastníka obchodování ve výši, který odpovídá rozdílu mezi vypočteným maržovým požadavkem a centrálním depozitářem evidovaným maržovým vkladem. 5. Clearingový účastník je oprávněn stanovit vlastní limit maržového požadavku pro účastníka obchodování, se kterým uzavřel smlouvu o zúčtování, a také zda při překročení tohoto limitu je burza povinna okamžitě pozastavit vkládání objednávek příslušného účastníka obchodování nebo zda má burza současně s pozastavením vkládání objednávek tohoto účastníka také zajistit vyřazení jeho dosud nespárovaných objednávek z obchodního systému. Článek 35 Forma maržových vkladů MOP d = MAi Koefi ( MWhi + Konsti ) OPi, i 1. Clearingový účastník poskytuje za účastníka obchodování, se kterým má uzavřenou smlouvu o zajištění zúčtování, maržové vklady v penězích nebo formou neodvolatelné bankovní záruky, a to za podmínek stanovených těmito pravidly a dokumentem Obligatorní podmínky bankovní záruky, které jsou zveřejněny na internetových stránkách centrálního depozitáře. Maržový vklad poskytnutý formou bankovní záruky může být poskytnut i jinou bankou než tou, se kterou má účastník obchodování uzavřenu smlouvu o zajištění zúčtování. 2. Maržové vklady mohou být poskytnuty ve formě bankovních záruk za následujících podmínek: a) maximální výše bankovní záruky může činit až 80 % maržových vkladů v případě, že maržový vklad v penězích činí minimálně EUR. V případě, že maržový vklad v penězích neodpovídá dané podmínce, může být ve formě bankovních záruk složeno maximálně 60 % maržových vkladů; b) maximálně 40 % maržových vkladů může být složeno formou bankovních záruk od bank, se kterými účastník obchodování nemá uzavřenu smlouvu o zajištění zúčtování. 3. V případě, že jsou maximální výše maržových vkladů ve formě bankovních záruk podle předchozího odstavce překročeny, započítávají se z bankovních záruk do maržového vkladu pouze tyto maximální výše. 4. Je-li neodvolatelná bankovní záruka za účastníka obchodování poskytnuta jinou bankou než tou, se kterou má účastník obchodování uzavřenu smlouvu o zajištění zúčtování, je centrální depozitář d Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 19 >

20 povinen o takto poskytnuté bankovní záruce bez zbytečného odkladu informovat příslušného clearingového účastníka včetně data ukončení platnosti této bankovní záruky. 5. Účastník obchodování musí mít uzavřenu takovou smlouvu o poskytnutí bankovní záruky, na jejímž základě budou v případě potřeby uvolněny požadované peněžní prostředky ve prospěch centrálního depozitáře v ten samý den (požádá-li centrální depozitář o uvolnění nejpozději do 10:00 hodin daného dne) nebo nejpozději do 8:30 hodin následujícího pracovního dne po dni, ve kterém centrální depozitář o uvolnění požádal (požádá-li centrální depozitář o uvolnění mezi 10:00 a 16:30 hodin daného dne). 6. Při použití maržových vkladů podle čl. 41 má centrální depozitář právo přednostně použít prostředků bankovní záruky, zvláště v případě, že její platnost v nejbližších dvou dnech vyprší. 7. Centrální depozitář vede souhrnnou evidenci maržových vkladů na účtu marží za každého účastníka obchodování ve formě a hodnotě podle odstavce 1 tohoto článku. 8. Maržové vklady v penězích složené clearingovými účastníky za všechny účastníky obchodování jsou shromažďovány na peněžním účtu zřízeném centrálním depozitářem k tomuto účelu (dále jen peněžní účet marží ) u EUR Zúčtovací banky. Tyto vklady spravuje centrální depozitář. 9. Centrální depozitář převádí úroky z maržových vkladů účastníků obchodování clearingovým účastníkům měsíčně v poměru k výši maržového vkladu složeného v penězích. Odměna centrálního depozitáře za správu maržových vkladů je 1 % z vyplacených úroků. 10. V případě nedostatku disponibilních peněžních maržových vkladů na pokrytí povinností selhavšího účastníka, jsou do doby uvolnění bankovní záruky použity prostředky clearingového fondu. Článek 36 Dlouhá pozice power futures 1. Dlouhá pozice příslušné série power futures s fyzickým vypořádáním v dodávkovém období znamená pro účastníka obchodování nárok odebrat elektřinu ve výši odpovídající jeho pozici a závazek zaplatit peněžní částku za tuto dodávku. 2. Dlouhá pozice power futures na účtu je představována počtem registrovaných koupených power futures. Ke změně dlouhé pozice, resp. její výše dojde: a) při nákupu, kdy je dlouhá pozice zvýšena o počet power futures, které jsou předmětem koupě účastníka obchodování a jejich registraci na příslušný účet, b) při prodeji, kdy je dlouhá pozice snížena o počet power futures, které jsou předmětem prodeje účastníka obchodování a jejich registraci na příslušný účet, resp. dlouhá pozice je změněna na krátkou, přičemž její velikost je rovna rozdílu mezi prodanými power futures a původní velikostí dlouhé pozice v případě, že bylo prodáno více kontraktů, než kolik činila dlouhá pozice, c) k účetnímu dni, který následuje po ukončení konečného zúčtování příslušné série power futures, kdy je počet power futures v dlouhé pozici na jakémkoliv účtu vynulován. Článek 37 Krátká pozice power futures 1. Krátká pozice příslušné série power futures s fyzickým vypořádáním v dodávkovém období znamená pro účastníka obchodování závazek dodat elektřinu a nárok na zaplacení ve výši odpovídající jeho pozici. 2. Krátká pozice power futures na účtu je představována počtem registrovaných prodaných power futures. Ke změně krátké pozice, resp. její výše dojde: a) při prodeji, kdy je krátká pozice zvýšena o počet power futures, které jsou předmětem prodeje účastníka obchodování a jejich registraci na příslušný účet, b) při nákupu, kdy je krátká pozice snížena o počet power futures, které jsou předmětem koupě účastníka obchodování a jejich registraci na příslušný účet, resp. krátká pozice je změněna na dlouhou, přičemž její velikost je rovna rozdílu mezi koupenými power futures a původní velikostí krátké pozice v případě, že bylo koupeno více kontraktů, než kolik činila krátká pozice, Centrální depozitář cenných papírů, a.s. < 20 >

SMLOUVA O VZNIKU OPRÁVNĚNÍ K UZAVÍRÁNÍ OBCHODŮ NA POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE

SMLOUVA O VZNIKU OPRÁVNĚNÍ K UZAVÍRÁNÍ OBCHODŮ NA POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE SMLOUVA O VZNIKU OPRÁVNĚNÍ K UZAVÍRÁNÍ OBCHODŮ NA POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi dále uvedenými smluvními stranami A. Smluvní strany: POWER EXCHANGE CENTRAL

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

Závěrkový list č. EL2014081411 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny)

Závěrkový list č. EL2014081411 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny) ČESKOMORAVSKÁ KOMODITNÍ BURZA KLADNO Závěrkový list č. EL2014081411 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny) Číslo aukce: 1 Dodavatel (prodávající): Zaps.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

Vládní návrh. ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čl. Vládní návrh ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění změn podle zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č.

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů Změna: 235/2006 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 304/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 132/2010

Více

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A N Á V R H K U P N Í S M L O U V A Rozšíření malovýroby mléčných produktů - prodejní stánek 1. Obchodní firma: Sídlo: Zapsaná v OR: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon/fax: E-mail:

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ), vydané společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČ: 267 25 967,

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD )

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Praha 29.11.2012 Počet listů:11 Přílohy: 1/2 Zastoupená

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Informace o provádění platebních transakcí Wüstenrot stavební spořitelnou a.s.

Informace o provádění platebních transakcí Wüstenrot stavební spořitelnou a.s. Obchodní firma sídlo: Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., 140 23 Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, IČ: 47115289 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1714 Informace

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na dodávku dříví formou elektronických aukcí

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na dodávku dříví formou elektronických aukcí Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na dodávku dříví formou elektronických aukcí č. 2014/02, účinné pro aukce vyhlášené od 26.11.2014 včetně 1. Předmět obchodních

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Sídlo: 4. května 288, Vsetín, PSČ 755 01 Identifikační číslo: 43964095 DIČ: CZ43964095 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 116 Sbírka zákonů č. 304 / 2013 Strana 3501 304 ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.nakupni-dum.cz/lekarna. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

PRAVIDLA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU. Verze č. 7 účinná od 1. července 2015 (s výjimkou)

PRAVIDLA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU. Verze č. 7 účinná od 1. července 2015 (s výjimkou) PRAVIDLA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU Verze č. 7 účinná od 1. července 2015 (s výjimkou) ČÁST OBECNÁ 5 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 5 Článek 1 Předmět úpravy 5 Článek 2 Definice pojmů 5 Článek 3 Podmínky vzniku účasti

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě N á v r h VYHLÁŠKA č. /2015 Sb. ze dne o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Více

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení Obchodní podmínky konference Restart myšlení 1. Preambule 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti organizátora akce, který je prodávajícím a objednatele vstupenky na akci, který je kupujícím.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

PŘÍLOHA Č. 8 VZOR PODMÍNEK ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

PŘÍLOHA Č. 8 VZOR PODMÍNEK ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE PŘÍLOHA Č. 8 VZOR PODMÍNEK ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 11 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Podmínky ) Příjemce: IČ: DIČ: Sídlo:

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

Všeobecné obchodní a platební podmínky

Všeobecné obchodní a platební podmínky Všeobecné obchodní a platební podmínky AFEED CZ, a.s., se sídlem Hustopeče, Nádražní 563/60, PSČ 693 01, IČ: 281 67 813 zapsaná pod sp. zn. B 5858 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně dle

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0276/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 30. května 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE V souladu s

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění Smluvní podmínky Obecná ustanovení 1. Společnost Pronajmiauto.cz (Blueway s.r.o.), se sídlem na adrese Praha Staré Město, V Kolkovně 920/5, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 014 17 151, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) vydané

Více

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Předmět zakázky: služby Město Miroslav sběr

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Svobodná cesta jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více