Proč stát a nic neříkat? Vysvětlení podá jeden z ranních rozhovorů opata Lin-ťiho. 1/1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč stát a nic neříkat? Vysvětlení podá jeden z ranních rozhovorů opata Lin-ťiho. 1/1."

Transkript

1 Mladý Lin-ťi: prezentace Proč stát a nic neříkat? Vysvětlení podá jeden z ranních rozhovorů opata Lin-ťiho. 1/1. V klášteře opata Lin-ťiho se jednoho rána mnichové obrátili na Mistra s touto otázkou. Mistře! Prozraď nám, co má dělat ten, kdo chce dojít co nejrychleji vysvobození! Nic! odsekl Lin-ťi bez váhání, načež se dlouze odmlčel. Jak se má pro vysvobození nic nedělat? přerušil po chvíli nastalé ticho jeden z mnichů. Vždycky jen nenásilně odpověděl Lin-ťi a na prosbu svých žáků vysvětlil toto tvrzení podobenstvím. Před mnoha sty lety si jednoho krásného dne císař Wu z dynastie Liang zavolal rychlého posla a poručil mu, aby ke dvoru přivedl Bódhidharmu, prvního patriarchu. Bódhidharmo! řekl císař, když před něho světec předstoupil. Ukaž mi cestu k vysvobození a vyjev nejjistější způsob, jak ho dosáhnout! Chci vědět, jak se mám chovat. Mudrc císaři Wu ochotně slíbil, že mu poskytne návod a objasní způsob, jak dojít vysvobození. Na nádvoří císařského paláce si dal zbudovat ohromnou kazatelnu, že z ní promluví ke svým vznešeným příznivcům. Konečně nadešel čas jeho promluvy, Bódhidharma tedy před zrakem císaře a nastoupených dvorních hodnostářů pěkně pomalu vystoupil na řečniště. Když došel nahoru, pohlédl významně dokola na všechny shromážděné a pak s důrazem pozvedl svou hůlku. V této pozici stál velmi dlouho bez jediného slova, když však už bylo znát, že posluchači ztrácejí trpělivost, znenadání velkou silou udeřil na obrubu kazatelny. Po doznění ohlušující rány ještě chvilku počkal, pak se obřadně uklonil a vzdálil se. Jeho žák, který stál zrovna vedle císaře, se zdvořile zeptal: Porozumělo Veličenstvo Mistrovu učení? Ne. Neporozuměl jsem mu ani zbla odpověděl císař, nemoha se vzpamatovat. To je škoda opáčil žák protože Mistr právě skončil. Což už nebude pokračovat? Nevysvětlí nám Mistr své myšlenky podrobněji? tázal se císař. Ne. Nemá, co by více řekl odpověděl vládci odměřeně žák a odkráčel za svým učitelem. Dvořané zůstali na místech, jejich rozhněvané vznešené tváře hleděly nevěřícně jedna na druhou. Když konečně přestali žasnout, zlobnými, uštěpačnými hlasy se svorně obrátili proti Bódhidharmovi. Nevěděli uzavřel opat Lin-ťi své podobenství co jim chtěl Mistr objasnit: to, že v Buddhově učení není nic násilného. Kdo chodí rychle, nejde cestou vysvobození. Kdo cestu hledá, ten ji nenalezne, jde však po ní ten, kdo ji nehledá. Mí věrní! řekl nakonec Lin-ťi. Když patriarchu správně pochopíte, nebudete pro vysvobození dělat nic. Člověk

2 se musí držet jen všedních věcí a velké záležitosti nechat stranou. Buďte sami sobě mistry, ať jste, kde jste, a tam na místě dojdete pravdy. Každý den, každé ráno, ať budete kdekoli ukončil výklad opat Lin-ťi, ve svém klášteře, na břehu řeky Chu-tchuo. XXX Opat Lin-ťi patří k nejvíce oceňovaným a nejznámějším postavám čínského buddhismu. Nejenže dodnes citují učebnice čínského buddhismu Lin-ťiho učení a momenty z jeho života, ale zároveň je trvale jedním z nejpopulárnějších čchanových (zenových) mistrů i v očích současného západního světa. Je tedy nabíledni, že za příběhy podávající svědectví růstu mladého Lin-ťiho ve velkou osobnost si Šu-la-ce zasluhuje naše uznání, vždyť jen díky němu teď podrobněji poznáváme málo zpracovaný úsek opatova života. Sám Šu-la-ce je naopak naprosto neznámý. Bez nadsázky můžeme říci, že nebýt László Sáriho, maďarského tibetologa, Šu-la-ceho jméno by našim čtenářům zůstalo s největší pravděpodobností navždy utajeno. Šu-la-ce se nikomu nevnucuje, chce zůstat pouhým autorem apokryfů, a pro úplnou anonymitu se nerozhodl snad jen proto, že se mu zdálo být poctivější uvést své jméno. László Sári v jednom rozhovoru pro média přirovnal vztah Šu-la-ce Lin-ťi ke vztahu mezi Platónem a Sokratem. Je však nepopiratelné, že Lin-ťiho jméno by se jistě zachovalo i bez jeho Platóna Šu-la-ceho, zatímco Šu-la-ce? To je postava, nad kterou se vznáší otazník. Mám stále silnější pocit, že Lin-ťi jsem já, přiznal se mi Sári v době, kdy pracoval na maďarské verzi mladého Lin-ťiho. A dokonce se mi zdá, jako bych i Šu-la-ce byl já. Je záhadou, proč se sbírky Šu-la-ceho textů dodnes objevily jen v překladu do tibetštiny. Dosud nám není známo, že by byl nalezen rukopis nebo tištěný exemplář v originále nebo v překladu do jakéhokoli jiného jazyka. Tím větší štěstí, že na tyto spisky narazil právě citlivý editor László Sári, že se mu zalíbily a připravil jejich maďarské vydání, z něhož jsem pak měl tu čest pořídit český překlad, který je předmětem tohoto literárního večera. Není divu, že tomu tak bylo: maďarský editor má se slovutným opatem společný velmi typický rys lásku k poezii. 1/43. Opat Lin-ťi jednou zcela otevřeně přiznal, že má rád poezii. Mí věrní! oslovil jednoho rána ve svém klášteře shromážděné mnichy. Žil jednou jeden indický básník, dobrák od kosti, kterého jsem si nadmíru oblíbil.

3 My žádné básníky neznáme, Mistře! volali hned mniši jeden přes druhého a bylo zřejmé, že je Lin-ťiho doznání upřímně rozhořčilo. Mistře, dosud jsi nám důsledně vštěpoval, abychom pohrdali psanou tradicí a nečetli literaturu. Že prý co je psáno, to, stejně jako neustálé žvanění, jen odvádí naši pozornost od buddhovské podstaty, která se v nás skrývá. Nabádals nás k meditaci a ke konání, teď ale najednou říkáš, že čteš básně. Nejzbožnější muži! Pokud vím, řekl jsem vám pouze, že jednou žil jeden indický básník, dobrák od kosti, kterého jsem si nadmíru oblíbil. Ten básník ale jménem Jaduka patřil k oné sortě poetů, co nikdy nenapsali ani veršíček. Taky mu nic jiného nezbývalo, protože neuměl psát odvětil Lin-ťi svým žákům, které to tak udivilo, že rázem sklapli. A opat pokračoval. Byl to jednak básník, jednak žebravý mnich, žil v indickém státě Magadhze a jen v období dešťů se vždy uchýlil do nějakého kláštera. A ať se zastavil, kde se zastavil, tamější mniši vždy zaznamenali, že jim Jaduka šťastně a radostně vyprávěl o svém předlouhém putování. Všude rádi poslouchali jeho příběhy o lidech, s potěšením si vyslechli jeho vyprávění o tichu ohromných hor kdesi v dáli, o šumění a hukotu lesů, řek a moří. Jaduko říkali mu mnohokrát vždyť ty jsi básník, sepiš ty své báchorky. Všechno, co nám vyprávíš, je tak krásné, že bychom to alespoň rádi četli, když tě tu zrovna nemáme. Tvá poezie nám přináší útěchu, zmírňuje naše útrapy. Ale darmo ho mniši přesvědčovali, Jaduku ani nenapadlo učit se psaní. To tak, aby pak vtěloval pověsti lesů a vod do jakýchsi klikyháků. K čemu bych je sepisoval? hájil se vždy a všude. Vždyť je tam máte v těch horách a máte je na březích vod, stačí se do nich zaposlouchat. A jak o tom svědčí klášterní záznamy, jednou k tomu kdesi na vysvětlenou dodal: Všude je temně slyšet moře, všude zní tichá píseň stromů. Všude je člověk přehlušuje a všude věci řinčí k tomu. Proto nenapsal Jaduka nikdy ani jediný řádek. A přesto mu nikdo neupře, že to byl básník nad básníky uzavřel opat Lin-ťi, obklopen užaslými mnichy, svou poněkud zvláštní promluvu, v níž se vyznal z lásky k poezii. hudba

4 2/ Z Putování mladého Lin-ťiho se dozvíme, jak budoucí opat k zavrhování spisů, k odmítání nadvlády písma přišel: Mladý Lin-Ťi seděl jednoho dne sám v knihovně kláštera Bílé pravé perly. ( ) Se spisem, který toho dne četl, vůbec nebyl spokojen. Ani dost dobře nechápal, co chtěl jeho učený autor, slavný opat z jižní části země, vlastně říci. Navíc se mu v poslední době podobná věc stala už několikrát. Občas se naivně zeptal mnichů, s nimiž sdílel své dny, jak si ten či onen spis vykládají, ale ani z jejich vysvětlování nerozuměl ani slovu. Byl tak bezmocný, až ho jímal hněv. - Je blázen, kdo se obírá jmény věcí. Jako by co záleželo na jménu, jehož květ je zcela němý. Uvnitř pocit nebo myšlenka, venku zima, jaro, kvetoucí švestka. Název není nikdy dokonalý, slovo je strašně málo, vždycky mu něco chybí. Přesto na nás slova odevšad vykukují a hlavě přikazují, jak má myslet. ( ) Čtení je pouhé bloudění (...) A jestliže se včas dost směle nevzchopíme, navždy se podřídíme, i uvažovat přestaneme a navěky budeme mít v bezmezné úctě zrádné písmo a jeho tvůrce. ( ) Uvědomil si, že psanou tradicí, nadvládou písma, kterou přivedli na svět hlupáci, z celého srdce pohrdá. ( ) - Odkud jdu a kam se mám brát, nedám si od vás předepsat. Pod Zelenou stěnou bydlím, mezi Nebem a Zemí. Marně byste mě hledali. Sto hloubek a sto výšek nás od sebe dělí. Chcete za mnou do hor přijít? Můžete to zkusit. Přivítá vás jen můj smích - posmíval se Lin-Ťi knihám. Byla to pro něho koneckonců velká úleva, že svět není tak širý a že mu není ani tak neznámý, jak se dříve jevil v knihách stavějících se studnicemi moudrosti. Temné pozemské říše Lin-Ťiho nezajímaly a o těch nebeských toho už zřejmě věděl víc, než nejuznávanější mistři. Všechno, co bylo psáno, Lin-Ťi nezavrhoval; nejvíce si oblíbil poezii, nejméně vědu. ( ) Dlouho si myslel, že filozofie a veškeré vědy sledují tytéž cíle jako básnictví. Že v srdcích

5 lidí znalých písma plane jediná touha: objevit nebeské kouzlo. Zklamal se v nich. Ačkoli je převyšoval, utrpěl ztrátu a zřetelně pociťoval, jak těžká ztráta to je. Z těch, co bloudí ve změti slov, v džungli prapodivných černých klikyháků pokrývajících papír, by možná Lin-ťi vzal na milost majitele a ředitele nakladatelství Malvern... Sebe a své nakladatelství teď představí vydavatel Šu-la-ceho spisků v češtině, Jakub Hlaváček. XXX Proč vlastně Šu-la-ce o Lin-ťim psal? Stárnoucího mnicha nepoháněla píle ani činorodý elán, ani netoužil po věhlasu spisovatele. Jak se sám vyznává, pustil se do klopotné práce proto, že neměl na vybranou. Lidský život je tak vyprahlý, že se někdy vyplatí třeba i popílit si, nežli se dočkáme smrti - prozrazuje poněkud trpce svým čtenářům. Psal tedy nikoli veden obavami o nás, z povinnosti nebo z nadšení, nýbrž z nutnosti. Psal prostě proto, že ho nic lepšího nenapadlo. Tento přístup a tón píše László Sári v doslovu k Putování jsou více než typické. Velmi trefně vystihují profánní pojetí a styl čchanové literatury, a navíc jsou charakteristické i pro autora. Šu-la-ce si upravil lehké cestovní roucho na svém stářím okoralém těle a nekonečně dlouho čekal na smrt, která však pořád nepřicházela, a tak, zatímco si z něho smrt tropila šašky a drze si dávala na čas, se musel něčím zaměstnat. Ačkoli měl k veřejnosti odpor a po vzoru svého mistra si ani on většiny lidí příliš nevážil (téměř si nedokázal představit, že by se kdy naučili mít sami sebe a jeden druhého v úctě), co jiného si mohl jako gramotný člověk počít? Obrátil se na ně se svým vyprávěním. Byla to proň nevděčná a vpravdě rozporuplná úloha, jak to také při každém oslovení čtenáře hned bez okolků přiznává. Poslední jeho poznámka v tomto duchu zní například takto: Sami jste se přesvědčili, že váš ponížený služebník, mnich Šu-la-ce, vykonal hodný kus práce Ačkoli si to možná ani zbla nezasloužíte. A proto je třeba, abyste zavčasu zvěděli, že Šula-ce nepodstupoval ty útrapy kvůli vám. Nemyslete si, že jste pro něho důležití. Ale jakkoli autor o čtenářích pochybuje a oslovuje je s nedůvěrou, bere svůj úkol vážně a při samotném vyprávění zní jeho hlas zcela odlišně. Hovoří k nám uctivě, nechávaje své pochyby a nedůvěru stranou. Nikdy nevystoupí z role vypravěče, nic neprohlašuje a nevynáší soudy místo svého hrdiny. Protagonistou jeho spisku je Lin-ťi, i když se v něm občas projevuje naivně, ba místy i nebezpečně romanticky - jak by se zřejmě dnes řeklo v západní polovině světa. Dosti často se dostává na pokraj scestí a schází jen málo, aby vykolejil. Ale to je vlastní hloubavým mladým hrdinům hledajícím svou cestu všude a ve

6 všech dobách. Proto takový musel být i mladý Lin-ťi. Tápal, choval se opatrně, dojímal se a byl důvěřivý, nechal se unášet city až k pláči, jindy zase až ke vzteku. Šu-la-ce ho v této podobě vykresluje navzdory tomu, že velice dobře ví, nakolik se tento portrét liší od mistrovy osobnosti v pokročilém věku, která už byla sebevědomá, ale zároveň nepostrádala ani elegantní lehkost a ironii, smysl pro humor, sklon k žertování, ba vtipkování (!), k zarážejícím gestům a blasfémii. Jen jediný mladický rys si zachoval až do smrti, upozorňuje nás autor doslovu: hloubavost, vlastnost mudrců a básníků. XXX Je zajímavé nakolik všechny tyto rysy korespondují s osobností László Sáriho: Amit mi a nyugati világból tudunk keletre vinni, az nem feltétlenül áldás. Viszont még mindig érvényes ha nem is olyan romantikusan, mint ahogyan ezt gondolták hogy keletről fölragyog valami fény, a szellem fénye, és bevilágítja a mi nyugati labirintusainkat; szorongásaink majd megszűnnek, és ismét magunkra találunk. Ennyit azért nem ad, ennyit nem kaphatunk kelettől, nem mentheti meg ezt a nyugati civilizációt minden maga teremtette bajától. De legalább csillapíthatja a gondjainkat, bajainkat, és talán fékezheti azt a tempót, amivel igyekszünk valami nagyon sötét és gyanús cél felé. És ha ilyen, hát akkor legalább kelet segíthet abban, hogy ne nagyon siessünk egy elég közelinek, csúnyának és sötétnek látszó vég felé. Többen mondják, hogy ez a nyugati civilizáció egy öngyilkos civilizáció, és valóban, be kell látnunk, hogy sorra éljük fel szellemi és fizikai létfeltételeinket, s ez nem túl sok jót ígér. Lehet, hogy mostanában nekünk itt, a nyugati világban sokkal fontosabb, hogy mit adhat hozzá a régi kelet a mi kultúránkhoz. Sári László magyar-tibeti szakon végzett az ELTÉ-n. Fő kutatási területe, a buddhista filozófia és a tibeti irodalom, elsősorban a tibeti vers. Doktori disszertációját a tibeti verselmélet kérdéseiből írta. Publikációiban a nyugati és a keleti gondolkodás határait, a különböző logikai rendszerek jellemzőit vizsgálja. Verselméleti kérdésekkel foglalkozó munkái a nyugati versformák és a tibeti költészet formai sajátosságait mutatják fel, tartalmilag a kétféle világszemlélet és az ezeknek megfelelő életvezetési formák különbözőségeit írják le. Más művészetek is feltárják előttünk a hétköznapi élet kérdéseit. Sőt, a hétköznapi ember létkérdéseit, filozófiáját; az emberek egymáshoz való viszonyait, egy közösség életének legjellemzőbb vonásait. De konkrétabban, kézzelfoghatóbban, megragadhatóbban az irodalomnál semmi sem tárja fel. Ezen belül is, főleg, ha érzéseket keresünk, akkor a vers, a költészet a leghitelesebb. a versben nem csak az egyes ember életérzései, viszonyai jelennek meg, hanem a gondolatai és a hétköznapi életében történő dolgokra való reagálása is. Tehát egyszerre szociográfia is tud lenni a régi ázsiai vers, egyszerre filozófia, egyszerre vallás, és természetesen a szív, az érzésvilág legtisztább, legtökéletesebb megmutatkozása. Ezért fontos a vers. Nem azért, mert jaj, de szeretjük, és elolvadunk a szép szavaktól és a költészet mindenféle felemelő effektusaitól; hanem azért, mert konkrét tudás, konkrét ismeretek olvashatók ki belőle. Ha ez ráadásul röviden sikerül, ha nem hosszú traktátusokból kell a sorok mögé tekintve megsejteni ilyesmit, hanem négy sorban tájékoztat briliáns tehetséggel egy költő mindenféle dolgokról, amelyeket épp az imént soroltunk hát akkor azt a költészetet nagyon meg kell becsülni. hudba Dopis László Sáriho:

7 Kedves Prágaiak, Cseh és Magyar Barátaink, Ismeretlenek! Másodszor állok itt közöttetek ezúttal is láthatatlanul. Lelkesen és mosolyogva jöttem ismét, jó okom van rá, úgy érzem. A láthatatlanságomra és az örömömre is. Határtalan örömömet az indokolja, hogy úgy hallom, megkedveltétek az öreg, morcos Lin-csi apátot, talán barátotokká is fogadtátok őt. Igen nagy öröm ez számomra, még ha nem is egészen váratlan. Azért nem egészen váratlan, mert én mindig is tudtam, hogy az öreg Lin-csi miközben erőfeszítés nélküli filozófiáját és életvezetési elgondolásait tanítgatta Huo-to folyó parti kolostorában kimondatlanul is a ti irodalmatok és filmjeitek hőseire gondolt nem egyszer. Arra a könnyed és gyakorlatias filozófiára, mely a cseh világlátást jellemzi. Ha tanítványai egy kicsit megszorították volna, az apát bizonyára ki is mondja példaként Hrabal, Menzel vagy Egon Bondy nevét, s munkáik és jellemző figuráik alapos tanulmányozását adja fel nekik házi feladatként. Azért, hogy jobban értsék a szemléletét, megértsék, hogy miért válaszol a mester az ontológia kérdéseire mindig lírával és humorral. Mert ezt teszi Lin-csi, és ezt teszik a csehek is, következetesen és minden helyzetben könnyedén. Itt, a nyugati világban leginkább ti, ott, keleten leginkább Lin-csi szemléli így a világot. Ilyen tekintetben tehát Lin-csi legközelebbi szellemi rokonai különös módon a cseh irodalom és film alkotói, illetve hősei. Így gondoltam én, amikor Svoboda Robival hat évvel ezelőtt bemutattuk nektek az apátot, és ezért reméltem erősen, hogy baráti lesz közöttetek a találkozás, jól értitek majd egymás szavát. Úgy látszik, szerencsésen sikerült az öreg Lin-csi találkozása Veletek; mintha valóban létezne valamilyen közös csehes-lin-csis habitus, mentalitás. Ez alkalommal azonban itt állok láthatatlan oldalamon egy egészen másféle Lin-csivel. Egy ifjú romantikussal, aki még csak formálja magát. Őt ajánlom most megtisztelő figyelmetekbe, jóindulatotokba. Be kell vallanom, hogy érte egy kissé jobban aggódom, mint ahogy aggódtam az apátért. Nem mafla, nem bizonytalankodó, nem tétova hős az ifjú Lin-csi, akire gyorsan ráunhatunk, viszont igencsak lírai lelkületű. Eleinte. Nehéz is elképzelni, hogyan lesz belőle később extravagáns, hirtelen természetű apát, tekintélyes tanító. De talán éppen ez a rejtély kelti fel iránta a kíváncsiságotokat, ezért lesz kedvetek végigkísérni őt hosszú vándorlásain a Mennyei Birodalom útjain. És lesz kedvetek a lelkébe tekinteni, látni, hogyan támadnak hatalmas érzései, szépséges, szerelmes álmai és gondolatai. Legalábbis ezt remélem én, az ifjú Lin-csi történeteinek közreadója, azaz a szerző. A tady přichází okamžik, kdy se musíme začít zabývat otázkou neviditelnosti autora. Hned na ni také odpovím. Mám za to, že pokud je charakter hrdiny natolik podobný našemu vlastnímu, jako je Lin-ťi podobný nám všem, není poctivé hovořit o autorství. V takových případech autor vlastně neexistuje. Postava není jeho dílem, nenapsal ji on, ale už tu byla. Ba když se nad tím vážně zamyslíme, je dokonce možné, že vše se událo právě naopak: autor se měnil a přetvářel po vzoru svého hrdiny. Hrdina mu pomohl, aby se našel, aby pochopil sám sebe a svůj život. Jinak řečeno: hrdina je tvůrcem, tvůrcem je postava sama. A kdyby přece jen autor někde byl, musel by teď a tady stát těsně za postavou mladého Lin-ťiho, schovaný za ní, úplně neviditelný. Proto se o něho vůbec nestarejte, on je jen duplikát a nemá význam. Tím větší význam má hrdina - kterým jsme my. Nebo kterým dříve či později budeme. A tak vás prosím, abyste mu věnovali pozornost. (...) Přijměte ho srdečně a čtěte jeho příběhy v pečlivém a poetickém překladu Robiho Svobody. Držím Lin-ťimu palce, aby dokázal, že si zaslouží tu spoustu práce, důvěru nakladatelství i čtenářů. 2/8. (Po hudebním předělu čteno hlasem L. Sáriho, do toho překlad) Mladý Lin-Ťi se jednoho odpoledne vyspal obzvláště do růžova. Chýši nad jeho spánkem vytvořilo lehoučké vrbové proutí, kterým, hladě Lin-Ťiho tváře, profukoval vlahý vánek.

8 Toho dne pak vykročil zčerstva a noční cesta mu vesele ubíhala. Pěl na noc oslavnou ódu. - Noc je hezčí půlkou bytí. Trampoty ukvapených dní v její poddajné tmě zmizí. V nekonečnu se prochází... duše - recitoval šeptem stínům Lin-Ťi. Koruny stromů a listy keřů se v mírném větru mihotavě otáčely a stíny poutníka láskyplně objímaly. V Lin-Ťim se palčivě vzedmula touha z dětských let: stát se tak rostlinou a být spojen poutem němé tajné lásky s miliardou sourozenců. - Všechny tvary jsou tu navzájem spřízněny, všechny větve, listy, květy, kořeny. Patří k nejpokornějšímu rodu stvoření nadaných schopností cítit. Jejich city jsou však tajné, o tom, co je pojí, ví tady dole jen proudění větru a země. Ale co vlastně ví? Rozumí jejich znamením a změnám? Pochopí, když se do nich vtělíme my lidé? - přemýšel Lin-Ťi o záhadách života svých překrásných druhů a snažil se, aby mu ani při svitu Měsíce neuniklo nic z jejich sotva znatelných gest. Pociťoval neodolatelnou touhu patřit mezi ně. - Horskou klečí, Měsíci, kdo se stane? Z koho bude u pěšiny kvítí plané, plovoucí lotos, větévka meruněk? Jaký účel má to množství mlčenlivé? - vyzvídal na svém nebeském souputníkovi, rozzářeném Měsíci, odpověď na otázky, které si kladl v dětském věku. Měsíc odpověděl, ale jeho odpověď patřila dospělému. - Zamčená ústa odemknout se nesnaž, nesmím vyzradit tajemství. Rád bych ti odhalil všechno, co neznáš, jsem však odsouzen k mlčení - řekl a stáhl se do mlžného oparu. - Ty víš, co všechno v sobě to němé společenství tají, víš, co je tvým úkolem. Pohybuješ nesmírnými spoustami mořských vod, rozevíráš květy lotosů, tvá síla dává růst léčivému býlí. Po nocích vléváš do lidských srdcí touhy a vpouštíš do nich démony matoucí mysl. Proč to děláš? Proč nerozdáváš ticho a klid? Jako

9 Nebesa obdařila tichem a klidem své rostliny? - ptal se Lin-Ťi s bolestí v hlase Měsíce a té noci už se vážně rozmýšlel, zdali nemá odložit své pozemské tělo, aby se mohl proměnit v rostlinu. Měsíc ho ani náznakem nepovzbudil. Je odsouzen k mlčení. Koruny stromů, křoviny a stíny nepřestávaly poutníka nevtíravě obklopovat. Té noci opět zakoušel v rostlinném náručí rozkoš z prostého bytí, jak ji znají děti. Díky tomu se mohl pohodlněji uvelebit v pelíšku své osamělosti. 2/14. (Po hudebním předělu čteno hlasem L. Sáriho, do toho překlad) Mladý Lin-Ťi se jednoho dne vydrápal do nejvyššího patra Malé pagody divokých husí. Vždycky obdivoval její štíhlost a výšku, ale ještě nikdy do této části města nepřišel. - Svět bytí, dole se hemžící, není víc než přelud, mámení - napadlo ho učení následovníků Buddhy o pozemském světě, když pohlédl dolů z patnáctého poschodí pagody. Pod ním se mlčenlivě rozprostíralo obrovské město Věčného klidu. Hluk dole se hemžícího světa bytí k němu nedoléhal. - Zmenšený odraz na jezeře Nebes rozprostřených nahoře. Co dole je, toť lživá kresba, hned prchá do měkkého prázdna - citoval Lin-Ťi dále veršované Učení. Jako by město vyrostlo a žilo jenom proto, aby ilustrovalo, co stojí psáno. - Dole, tam je ustavičný pohyb a změna. Ani jediný okamžik procesu bytí se neopakuje. Všechny bytosti z rodu stvoření nadaných schopností cítit se mění každým okamžikem. Támhleten vozka, tamten buvol a květina v zahradě. Právě tak se bez ustání mění i to, co schopností cítit nadáno není. Kámen, písek, hlína, voda a vzduch. Město, ulice, dům, komín a střecha. To, co ze sebe dovolí spatřit, přestane být, než se jich stačím dotknout, skutečností. Co je tedy vůbec skutečné? - hloubal Lin-Ťi, hledě z věže na město. Tyto myšlenky četl v knihovně kláštera Dobrotivé milosti, který se rozpínal kolem druhé pagody divokých husí. Líbily se mu, cítil, že jsou pravdivé. Ale co je tedy skutečné? Ani

10 knihy nevěděly nikdy, kudy kam, když dospěly k této otázce. Lin-Ťi chtěl za každou cenu znát odpověď. Nechtěl si začít zařizovat život tak, aby se, sotva s tím bude hotov, všichni jeho účinkující změnili. Ti, co jsou, i ti, co nejsou nadáni schopností cítit, a s nimi i on sám. Chtěl být jak sám se sebou, tak se světem trvale zadobře. Chtěl být zadobře se skutečností. Ale co je tedy skutečné? Co hýbe proměnlivým? Co je stálé? To chtěl vědět, aby si mohl vytvořit vztah se stálým, vztah, který bude trvat navěky. Takovým způsobem se snažila probádat Lin-Ťiho mysl až na samotnou dřeň proměnlivosti. Co když v pozadí jevů objeví onu sílu, odhalí onoho tajného hybatele. Vzrušením mu běhal mráz po zádech a vzduch nad městem se tetelil. - Vidění si musí vystačit s tím, co mu svět ukazuje. Ale právě to je změna sama. Za desetkrát tisíci miliardami jevů se tedy skrývá neviditelná příčina. Neviditelná a vše ovládající. Příčina řídící dráhy hvězd a dovolující růst trávě. Tvořivá a zhoubná, a při tom všem věčná - uvažoval dále Lin-Ťi s myslí napjatou viděním. Ale už si byl jist, že je na správné cestě. Takovou moc, která poroučí i Slunci a Měsíci, znal jenom jednu: všudypřítomný a beze změny plynoucí čas. Nahoře ve věži na to příšel. On je tou jedinou skutečností, On je tím nehybným hybatelem! - A všechno, co na tomto světě existuje a mění se, je pouhý symbol, sloužící tomu, aby On se v něm projevil. Aby podal zprávu o Jeho plynutí a dosvědčil, jakou On má moc. K tomu je na světě kámen, hlína, voda, vzduch, buvol a květina. K tomu je tu Lin-Ťi, taoistický mnich, opat podřimující ve svém klášteře, Syn Nebes, císař, jakož i všichni ostatní. Mimo Něj je svět složen z pouhopouhých symbolů - povzdechl si po tom dlouhém uvažování ve věži Lin-Ťi a snažil se něčeho pevného se přidržet. Z proudění řeky bytí tam dole dostával náhle závrať, z jejích vln šel na něho strach. Kdy Lin-ťi poprvé přišel na to, že by vůbec mohl někoho něčemu učit? 2/65. Mladý Lin-Ťi se jednoho dne zastavil v pěkné útulné čajovně u cesty. Po jejím plotu se plazila povíjnice s bleděmodrými kvítky, v zahrádce se skvěly kdouloně, sléz a ohnivé azalky. Pavilon byl od země až k okapu celý zarostlý kalinou s kuličkami drobných květů. Lin-Ťi vstoupil do svatyně čaje dočista zmámený. - Také jsi je potkal, bratře? - ptal se ho hned mnich v černé kutně, sotva se stačil přivítat s čajmistrem. - Pojď sem a pověz mi, co jsi viděl ty! - vyskočil ze svého místa a mával na Lin-Ťiho, aby k němu běžel. - Co jsem měl vidět? - divil se v duchu Lin-Ťi a kradmo se rozhlížel po místnosti, zdali to oslovení opravdu platí jeho maličkosti. - Tak rychle, pospěš

11 si! - mnich už se třásl netrpělivostí, ale než mohl Lin-Ťi cokoli odpovědět, přitáhl si ho, posadil vedle sebe a hned spustil, co se mu stalo. - Dnes odpoledne mě, představ si, oloupili lupiči! Lupiči se rojí v tomhle zpropadeném kraji jako komáři začal vyprávět a oběma rukama svíral dřevěné modlitební korálky. - Jejich vůdce je takový tlustý a hřmotný chlap, připadal mi jako voják. Jenom se mi smál, když jsem se s loupežníky tahal o svou mošnu. Ti se mi také celou dobu pošklebovali a chechtali, hotový houf pekelníků. Je to věru neurvalá, nenapravitelná čeládka. Také jsi je potkal, bratře? Pověz mi, co jsi viděl ty dotíral znovu buddhista v černé kutně, ale stejně jako prve, nepustil Lin-Ťiho ke slovu, aby mu odpověděl. - Když už mě o všechno obrali, pokorně jsem řekl jejich pohlavárovi, že bych prosil zpátky aspoň ty své svázané papíry, vždyť on z nich stejně nebude moudrý. - Ty listy z rýžové třtiny obsahují všechny moje znalosti vysvětloval jsem mu, ale i to bylo tomu neznabohu k smíchu. - Ty máš svoje znalosti v mošně? Ty je nemáš v hlavě? - ptal se a houpal mi mojí mošnou před očima jako pytlem ovsa. - Potom ovšem jistě nemohou být tvoje, ale má na ně právo každý, kdo se zmocní té tvé usmolené kabely. Mohou patřit sedlákovi nebo i prašivému žebrákovi. Teď jsou zrovinka v mé moci! - Já jsem si vypsal na ty papíry všechny chytrosti, co vyjevují sútry! Přečetl jsem do poslední čárky knihovny všech klášterů v celé Říši středu. Opsal jsem si sútru Dokonalé moudrosti, sútru Lotosu pravého zákona, sútru Nirvány, Diamantovou sútru, sútry pojednávající o Křišťálově čisté říši nekonečné záře, sútry kázně, učebnice přiznávání hříchů a spoustu jiných spisů. Zaznamenal jsem si na papíry všechny moudré věty ze sútry Zlatého světla, z knihy Dvanácti bran, z knihy obsahující Sto spisů. To všechno je tedy moje! - řekl jsem mu, ale on se čím dál tím hlasitěji smál, až se za břicho popadal. - Kdepak tvoje! Moje! - vykřikoval. A pak ta banda loupežníků pobídla koně a byla v prachu. Jejich vůdce má moji mošnu. Neviděls je cestou, bratře? - ptal se znovu zoufalým tónem mnich v černé kutně, načež se odmlčel. Konečně! - Ne, ne. Neviděl jsem je odpověděl mu neochotně Lin-Ťi po delší odmlce. Zkoumal, pozoroval jeho tvář, úpěnlivě prosící oči. - Ten ubohý bloud má veškerou svou moudrost vážně jen v té mošně. Hlavu má úplně zabedněnou. Kdyby se v sútrách vůbec dalo čemu porozumět, stejně by tomu nerozuměl. Myslí si, že ho lupiči obrali o kdovíjaké poklady, a přitom to celé nemá ani za mák ceny pomyslel si Lin-Ťi o mnichovi a nahlas se potom k němu obrátil s těmito slovy: - I kdybys měl v kabele všechny knihy, co naplňují všechny knihovny Říše středu, stejně by bylo na místě vzdát díky tomu, kdo ti je sebral. Tak už se seber! Vůdce loupežníků měl pravdu: dokud je chytrost v knihách, pražádný smysl nemá. Ale může se také snadno stát, že ani v knihách není nebo ji z nich nikdo vyčíst neumí. Viděl jsi už vůbec, jak vypadají chytrosti, když vylezou z knihy? - ptal se Lin-Ťi svého

12 spolustolovníka, ale ten na něho jen nechápavě zíral. - Kde nic není, tam ani hřeb ze dřeva vyřezaný nezatlučeš! Chápeš, mnichu? Uděláš líp, když s sebou nepotáhneš knihami naditou mošnu! Když se nebudeš trápit louskáním písemností a filozofií, místo toho se cestou raději zahledíš do kraje a posedíš občas někde u čaje řekl mu Lin-Ťi a nepřestával pozorovat rysy v nešťastníkově tváři. Čekal, jak to na něj zapůsobí. Poprvé v životě dával někomu radu, a hned to byla rada opravdu jak vyšitá. Vždyť neradil nic víc a nic míň, než aby dotyčný zavrhl Buddhovo učení a vše, co je psáno. Co také jiného poradit člověku, který má tak nahnáno? V tu chvíli se Lin-Ťi sám podivil svému chování: vyznal svou víru neznámému muži, aniž se ho ten o to prosil. Začal hlásat vlastní učení. Sám tím byl překvapen více, než mnich v černé kutně. Tomu se v okamžení vykouřilo z hlavy pomyšlení, jež ho tak děsilo, a jeho oči zářily vyrovnaností. Už ani křečovitě nesvíral ve zpocené dlani své modlitební korálky. Pomalu si je uložil do rukávu pláště a potom kývl na čajmistra. Dvakrát nahlas zakašlal, než si zvučným hlasem objednal jalovcový čaj. Lin-Ťi si nic nedal, vstal, že půjde zase dál. Venku v zahradě se opět cítil jako omámený, ale z čeho se mu teď točila hlava, za to vůně květin nemohla. Teď si sám pocuchal svůj klid. Do toho dne ho ani nenapadlo, že by snad mohl lidi učit. Vůbec někoho a vůbec něčemu. Tak co se to s ním děje, co je mu? Kde se v jeho srdci vzala ta srdnatost? Nebo ho snad přemohla chvilková zlost? hudba Putováním strávil Lin-ťi celý pochopitelně symbolický rok. Nakrátko se vrátil domů, ale poté, co pochoval oba rodiče, vydal se zase na cestu. Do kláštera, ve kterém potom prožil prakticky celý svůj život. 2/81. ( ) Lin-Ťi se necítil ve své kůži ani mezi pracanty, ani mezi snílky. Přesto však musel někde přečkat, než se naplní jeho čas. A proto mířil na sever, na břeh řeky Chu-tchuo. Tam měl podle svých představ pobývat až do konce života. ( ) Když konečně došel ke klášterní bráně, rozloučil se způsobně, ba dokonce až trochu obřadně, se všemi. Pouze s těmi, co rádi hloubají, se neloučil. Ne že by jich zase tolik znal. Navíc ani těmi, které znal, si nebyl úplně jistý. Jestliže ale skutečně existují, stejně se mu přichomýtnou do cesty.

13 - Nechte mě teď, předrazí společníci, sám chci být s mechem, skalou, močálem! Vy jděte dál! Brázděte zemské cesty v bohatém světě pod širým Nebem! Učte se sběrem, zpytováním částí koktavě číst života tajemství - pravil konečně Lin-Ťi, potom se otočil zpátky a zabouchl za sebou klášterní bránu, nahoře na severu, na břehu řeky Chu-tchuo. Autorovo slovo na rozloučenou Nuže tedy, velectění čtenáři, jestliže jste mladého Lin-Ťiho doprovodili až na samý konec jeho putování, stojíte teď i vy před branou jeho kláštera, nahoře na severu, na břehu řeky Chu-tchuo. Vidíte, že je to klášter poměrně malý, ale nepotrvá dlouho, a bude velmi slavný. Brzy bude celá Říše středu uctivě skloňovat opatovo jméno a budou sem přicházet poutníci všech hodností a stavů. Prostí mnichové, klášterní převorové, básníci, stejně jako mudrci a dvoru blízcí velmoži. Ti všichni budou zvědaví, co Lin-Ťi učí. Budou přicházet z těchže míst, odkud sem kdysi přibyl sám Lin-Ťi. Půjdou kolem jezera s jiskřivě rudými lotosy, projdou i Lin-Ťiho rodnou vesnicí, a když ještě přejdou několik nižších hor a údolí, brzy rovněž stanou na břehu řeky. Na tom břehu řeky, na němž stojí klášter. V jeho zahradě rostou i dnes kleče a cypřiše a vlní se v ní nesmírné moře trávy. Za řekou, na protějším břehu, se černají obrysy strmých srázů. Tady tedy svého času skončila Lin-Ťiho dlouhá cesta i cesta, po které se ubíral mnich Šu-la-ce, a nyní také ta vaše. Opat Lin-Ťi od té doby dávno odešel na věčný odpočinek a na totéž čeká ve zdech nevelkého kláštera netrpělivě i Šu-la-ce. Ale vy odtud ještě dojdete daleko, předaleko, velectění čtenáři! Brázděte zemské cesty v bohatém světě pod širým Nebem! Jak pravil Lin-Ťi při loučení se svými společníky, když došel v tato místa poprvé. Jakou radou se s námi loučí Šu-la-ce? Aby vás mohl ( ) konečně s klidným srdcem nadobro zanechat o samotě, musí vám ještě něco důležitého říci. Bude to poslední věc, již od něho uslyšíte. Nemůže rady ani cítit, a přesto vám chce poradit. Doporučuje vám, abyste tyto jím sepsané příběhy po přečtení směle odvrhli. Aby vám nezatížily myšlení! K čemu vám je Lin-Ťi, k čemu Šu-la-ce, vždyť i

14 bez nich už víte vše. Bylo by zbytečné pouštět se za psanými znaky do jejich džungle. Pakliže máte roupy, přejděte raději několikery hory, jako to dělal mladý Lin-Ťi. Avšak jednu věc vězte za všech okolností! Na stránkách knihy jste, dost možná, četli, že člověk hodnotu svých činů na Zemi, ať už bude napříště dělat cokoli, může měřit pouze jedinou měrou. Jenom jedna míra ho povede, ta, která se důstojností zve. Neboť dokud si člověk důstojnost zachová, koná chvályhodně, cokoli dělá. Čin, při kterém by měl důstojnost ztratit, je nutno zatratit. Lhostejno, kudy ho cesta vede, kam všude přijde v pozemském světě, toto je jediná spolehlivá poučka. To kdysi tvrdil Lin-Ťi a pravdou je, že to má vážně něco do sebe. Důležitější poučka vlastně neexistuje. A když už nic jiného, to si pamatujte! Pomůže vám to najít správný směr. Víc toho už snad ani nemusíte vědět. Lidské touhy narůstají, ale každý rok, jak je dlouhý, je vždycky zcela stejný, jako ten předchozí dodávám k tomu na rozloučenou také já, mnich Šu-la-ce, abych vám pomohl představit si budoucnost, již máte před sebou. Nekonečně zdlouhavý život beze smyslu. Avšak více už vám doopravdy neřeknu. Dočkám v tichu konce pro mne vyměřeného času. Přede mnou v tyrkysovém pouzdře tvaru pěti posvátných hor leží mé štětce, práší se na ně, zatímco tuš schne hned vedle, na malé tmavě fialové kamenné paletě. Moje ruce, dokud tady budou, se jich už nikdy víc nedotknou. Je načase, abych byl konečně sám sebou. XXX

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Putování krále Baltazara

Putování krále Baltazara Putování krále Baltazara Stanislav Poslušný hudba, texty písní Eva Meyerová doprovodné texty Bylo, nebylo před dávnými dobami, přesněji řečeno před zlomem letopočtu, kdy na nebi vyšla zářná hvězda. A hned

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty AUTOR Mgr. Jana Pikalová OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva 10. Omluva Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz Podívej, kdo sem jde, upozornil Štefan přítele. Ten se napřímil a pohlédl k cestě. Po ní pomalu přicházel Viktor. No, ty lenochu, zasmál se mu Gimo naproti, když

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Inspirováno autory Andrew D. Cohenem, Rebeccou L. Oxfordovou a Julií C. Chiovou (2002) Účelem dotazníku

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček 1 Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN 978-80-88080-48-0 (pdf) ISBN 978-80-88080-49-7 (epub) ISBN 978-80-88080-50-3

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

le není žádný neuklizený pokoj, kdepak. Je to většinou neprostupná změť obrovských stromů s propletenými korunami a dlouhatánskými liánami nad

le není žádný neuklizený pokoj, kdepak. Je to většinou neprostupná změť obrovských stromů s propletenými korunami a dlouhatánskými liánami nad KOTĚ V DŽUNGLI Zorí přišla na svět v daleké Indii. Teď si možná představujete krásnou indickou princeznu v hedvábném sárí a stříbrných opánkách, s třpytivou čelenkou v tmavých vlasech, rudým drahokamem

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá Lekce 6: Úvod roční období V dnešní lekci si budeme o jaru. Jaro je první roční období, přichází po zimě. Na jaře se oteplí, protože naše Země se dostává blíže ke Sluníčku. Sníh roztaje a všude kolem se

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Předmluva: Proč Konfucius?

Předmluva: Proč Konfucius? Obsah Kapitola první, Cesty nebes a země 11 Kapitola druhá, Cesta srdce a duše 27 Kapitola třetí, Cesta světa 45 Kapitola čtvrtá, Cesta přátelství 69 Kapitola pátá, Cesta ctižádosti 87 Kapitola šestá,

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními cykly setby a sklizně a po nich nazvaný. Nyní, po mnoha

Více

Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008

Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Viktor Dyk Krysař Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Dyk, Viktor Krysař / Viktor Dyk ; [ilustrovala Nela Vadlejchová]. -- V Tribunu EU vyd.

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Gabriel Laub Hovory s ptákem

Gabriel Laub Hovory s ptákem Gabriel Laub Hovory s ptákem Pokud tomu tedy dobře rozumím, řeč u vás hraje podobnou roli jako u psů moč označujete jí hranice svého revíru (pták) Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více