Základní škola Litovel, Jungmannova Školní řád. Vydaný dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Litovel, Jungmannova 655 www.zsjl.cz. Školní řád. Vydaný dne 1.9. 2009 - 1 -"

Transkript

1 Školní řád Vydaný dne

2 Obsah 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti žáků... 2 Práva žáků...2 Povinnosti žáků...3 Docházka do školy...3 Režim výuky ve škole...4 Režim při akcích mimo školu...7 Režim v odborných učebnách...7 Režim ve školní družině...7 Režim ve školní jídelně...7 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků...7 Zacházení s majetkem školy...9 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka Práva a povinnosti zákonných zástupců Práva a povinnosti pedagogických pracovníků školy. 10 Podrobnosti vzáj. vztahů pedagoga, zákonného zástupce, žáka10 Práva a povinnosti pedagogů...11 Povinnosti třídního učitele Plnění povinné školní docházky Závěrečná ustanovení

3 1. Úvodní ustanovení Ředitelka Základní školy Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc vydává podle 30, odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon - dále jen školský zákon nebo ve zkratce ŠZ ) školní řád, který blíže upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a blíže specifikuje provoz a vnitřní režim školy. Školní řád stanoví podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád dále stanoví podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí, žáků. 2. Práva a povinnosti žáků Žáci mají právo dle 21 ŠZ na vzdělávání a školské služby podle školského zákona být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje podmínkou podání všech návrhů je slušná a kulturní ústní či písemná forma své podněty žák podává třídnímu učiteli, výchovnému poradci nebo vedení školy na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dodržování Deklarace práv dítěte všemi zaměstnanci školy být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu ve škole, školní činnosti a k ochraně zdraví všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuální násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence, budou respektovat soukromý život - 3 -

4 žákovy rodiny. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami. Žáci jsou povinni dle 22 ŠZ, 31 ŠZ řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat a vědomě nenarušovat dění ve škole dodržovat školní řád, předpisy školy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, tak aby neohrozil zdraví své a svých spolužáků plnit pokyny pedagogických a provozních pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem dodržovat zásady slušného chování ke všem zaměstnancům školy i k jiným žákům školy, snaží se vždy a všude reprezentovat svou školu, zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou, účast na vyučování nepovinných a volitelných předmětů je pro přihlášené žáky povinná dodržovat zákaz vnesení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy a při akcích, které škola pořádá nepoškozovat majetek školy a spolužáků, zodpovídat si za osobní věci a věci propůjčené k výuce Docházka do školy Zákonný zástupce je povinen nepředpokládanou nepřítomnost žáka (nemoc, úraz, závažné rodinné důvody) doložit do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti telefonicky nebo písemně dle 50 ŠZ a to třídnímu učiteli, nebo v případě jeho dlouhodobější nepřítomnosti učitel, který byl jeho zastupováním pověřen. Škola může požadovat prostřednictvím zástupců žáka, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci lékařem žáka. V případě předpokládané nepřítomnosti žáka (např. rodinná rekreace, sportovní soustředění žáků, atd.) je zákonný zástupce povinen předložit předem písemnou žádost: na 2 dny třídnímu učiteli, na více dnů řediteli školy. Žák si doplní zameškané učivo. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný z bezpečnostních důvodů pouze na základě písemné omluvy zákonného zástupce, kterou žák předloží předem vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. Totéž platí i pro odpolední vyučování. V případě krátkodobé návštěvy lékaře žák (nebrání-li tomu zdravotní důvody) pokračuje ve vyučování. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; - 4 -

5 zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka na písemné doporučení registrovaného praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. 50 ŠZ Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo může povolit vzdělávání podle individuálního plánu podle 18 šolského zákonka. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky. 50 ŠZ Jestliže se žák neúčastní vyučování a není-li splněno pravidlo pro oznámení důvodů, vyzve ředitel školy oficiálně rodiče žáka nebo zákonného zástupce ke zdůvodnění absence. Nedojde-li ani po výzvě k omluvě do 5 pracovních dnů po úředním doručení výzvy, je situace vyhodnocena jako neplnění zákonné povinnosti docházet do školy a ředitel školy oznamuje tuto skutečnost orgánům sociálně-právní ochrany. Jednu vyučovací hodinu z jiných než zdravotních důvodů omlouvá vyučující daného předmětu, jeden den třídní učitel, více než jeden den ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Žádost má písemnou formu a podává se předem. O uvolnění rozhoduje ředitel školy ve spolupráci s třídním učitelem. Režim výuky Výuka probíhá zpravidla v budově školy. Vyučování začíná v 8.05 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Vyučovací hodina trvá 45 minut. První zvonění 8:00 1. vyučovací hodina 8:05-8:50 2. vyučovací hodina 9:00-9:45 3. vyučovací hodina 10:05-10:50 4. vyučovací hodina 11:00-11:45 5. vyučovací hodina 11:55-12:40 (pro 1. stupeň polední přestávka) 6. vyučovací hodina 12:50-13:35 (pro 2. stupeň polední přestávka) 7. vyučovací hodina 13:40-14:25 8. vyučovací hodina 14:35-15:20 9. vyučovací hodina 15:30-16:15 Při odpolední výuce 1. stupně se stává 5. vyučovací hodina polední přestávkou. Při odpolední výuce 2. stupně se stává 6., výjimečně 5. vyučovací hodina polední přestávkou. Při odpolední výuce nepovinných předmětů je polední přestávkou 7. vyučovací hodina (výuka začíná ve 14,35 hod., není-li stanoveno jinak). Délku vyučovací hodiny ani přestávky nelze prodlužovat ani zkracovat bezdůvodně. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat. Vyučující písemně projedná tuto skutečnost s vedením školy a odlišná doba ukončení - 5 -

6 vyučování je prokazatelným způsobem daným vyučujícím oznámena rodičům. 26 ŠZ Třídní učitel prokazatelným způsobem seznámí zákonné zástupce s rozvrhem žáka a s jeho případnými změnami. V rozvrhu bude zřetelně vyznačena polední přestávka. Školní budova se pro žáky otevírá v 7,45 hod.. Žáci vstupují do budovy nejdříve v 7,45 hod. vchodem do šaten školy. Hlavním vchodem vstupují pouze tehdy, je-li vchod do šaten uzamčen (v době výuky apod.). Stejný příkaz platí i pro odchod žáků ze školní budovy po výuce i obědě odchází žáci přes šatny. Žáci, dojíždějící do školy na kole, zamykají svoje kola zásadně do připravených stojanů na školním dvoře. Při nulté vyučovací hodině, která začíná v 7,15 hod. zajišťuje vstup žáků do budovy po dohodě se školníkem vyučující. Po řádném očištění obuvi přechází žáci nejkratší cestou do určené šatny. Příchod žáků kontrolují provozní pracovníci.ihned po převlečení a přezutí opustí žáci šatnu a přemístí se do své kmenové třídy. Třídu odemyká služba, která ihned vrací klíč na určené místo. Žáci přicházejí do školy nejpozději 10 minut před zahájením vyučování, aby se mohli včas připravit na výuku. Signál školního zvonku v 8,00 hod. oznamuje začátek přípravy žáků na hodinu. Všichni žáci jsou již ve třídách, jsou uzavírány šatny. Provoz ve školní družině začíná v budově v 6,30 hod., v 7,45 hod. jsou žáci posláni do tříd, popřípadě převedeni na hlavní budovu školy. Provoz školní družiny končí v 16,00 hod. na hlavní budově. Pokud vyučování začíná mimo pravidelné časové rozvržení hodin, žáci čekají na vyučujícího podle dohody před budovou školy. V dané šatně se žáci přezouvají do vhodné (nikoliv sportovní) obuvi se světlou podrážkou a odkládají si svrchní oděv. V šatnách se zdržují pouze nezbytně nutnou dobu. Během vyučování vcházejí žáci do prostor šaten pouze se souhlasem vyučujícího. Třídní služba před vyučováním zamkne přidělenou šatnu. Uzamčení šaten během přestávek kontroluje zaměstnanec školy pověřený dozorem. Bez svolení vyučujícího do šatny třídní služba nikoho nepouští. Po skončení vyučování a odchodu žáků třídní služba uzamkne šatnu. Před začátkem vyučování si žáci připraví pomůcky na výuku, po zazvonění jsou na svých místech. Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zazvonění do třídy, oznámí třídní služba tuto okolnost v kanceláři školy. 22 ŠZ odst. 1 b) Není-li žák připraven na vyučování nebo nevypracoval úkol, omluví se vyučujícímu na začátku hodiny. 22 ŠZ odst.1 a) - 6 -

7 Při vyučování se žák chová tak, aby nerušil spolužáky ani vyučující (mobilní telefony budou během vyučování vypnuty). 22 ŠZ odst.1 a) Pokud vyučující zvolí pro výuku jinou učebnu, než má přidělenou v rozvrhu, oznámí tuto skutečnost před začátkem hodiny vedení školy. Totéž udělá v případě, že jde se žáky mimo budovu. Přestávka slouží především k odpočinku a odreagování žáků i učitelů. Žáci zdraví všechny dospělé osoby v budově i areálu školy. Jsou zakázány jakékoliv projevy žáků mající sexuální podtext. O všech přestávkách je umožněn nezbytný pohyb dětí i mimo třídu. Žáci však zbytečně nepřebíhají z poschodí do poschodí, nevstupují do jiných tříd, neběhají.výběr školního mléka z automatu v přízemí - žáci si mohou mléko vybírat hned před zahájením vyučování a nejen o velké přestávce. Jednotlivé věkové skupiny využívají určených sociálních zařízení 1. stupeň v malé budově, 2. stupeň v hlavní budově. Všechny přesuny do odborných učeben provedou žáci na pokyn vyučujícího zásadně o přestávkách tak, aby přesun byl proveden těsně před zahájením vyučovací hodiny. Do odborných učeben vstupují žáci pouze s vyučujícím a dodržují pravidla práce daná řády odborných učeben. Před výukou v Tv se žáci převlékají v šatně u tělocvičny (v případě dvou skupin se chlapci převlékají ve své šatně). Před vyučováním tělesné výchovy koná dozor nad žáky v šatnách u tělocvičny vyučující, který má stanovený dozor na chodbě. Polední přestávka je přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Využívá se ke stravování žáků ve školní jídelně. Během polední přestávky mají žáci možnost volby. Buď se zdržují v budově školy ve k tomu určené učebně s pedagogickým dozorem nebo se zdržují mimo školu - v tom případě nevykonává škola nad žáky dozor. Žáci se vracejí do šaten v budově školy během polední přestávky nejdříve 10 minut před zahájením odpolední vyučovací hodiny. Dozor zde v tuto dobu vykonává školník. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. Po skončení vyučování jsou žáci povinni uklidit svá pracovní místa i učebnu (uklizené pomůcky, zvednuté židle, vyklizené odpadky z lavic, umytá tabule). Po poslední vyučovací hodině v učebně určení žáci zamykají učebnu a klíč vrací do skříňky na klíče. To vše za dozoru vyučujícího. O pořádek dbají i v šatně. Větrání tříd je prováděno pouze během vyučování. Vyučující zajistí, aby při jeho odchodu z vyučovací hodiny byla okna uzavřena. Manipulace se žaluziemi a okny je žákům povolena pouze na pokyn zaměstnance školy a v jeho přítomnosti. Manipulace se zařízením učeben, elektrickým zařízením (včetně osvětlení) a spotřebiči je povolena pouze na pokyn vyučujícího nebo zaměstnance školy. Do školy chodí žáci čistě a vkusně oblečeni. V budově školy nenosí čepice na hlavě. Dodržují běžné hygienické návyky. Musí být řádně přezuti. V hodinách Tv - 7 -

8 mají cvičební úbor, v pracovních činnostech popřípadě výtvarné výchově pracovní oděv. Vstup do budovy školy i tři podlaží hlavní budovy školy jsou monitorovány kamerovým systémem. Režim při akcích mimo školu Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Podrobnosti organizace těchto akcí jsou uvedeny v samostatné části školního řádu. (viz. příloha č. 1 ) Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. Při akcích konaných mimo areál školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky poučí o bezpečnosti. Za dodržování předpisů o BOZP při lyžařském výcviku, poznávacích výletech, organizovaných pobytech v přírodě odpovídá vedoucí akce, určený zástupcem ředitele školy. Dostaví-li se žák na místo srazu pozdě a z důvodu pozdního příchodu se nemůže zúčastnit činnosti třídy nebo skupiny, je jeho povinností dostavit se do školy a hlásit se u ředitele nebo jeho zástupce. Režim v odborných pracovnách Pravidla organizace práce se zajištěním BOZP jsou uvedena v samostatné části školního řádu - v řádech pro jednotlivé odborné učebny. (viz. Příloha č. 1) Režim ve školní družině Pravidla pro činnost školní družiny jsou uvedena v samostatné části školního řádu - Provozním řádu školní družiny. (viz. Příloha č. 1) Režim ve školní jídelně Pravidla pro školní stravování jsou uvedena v samostatné části školního řádu - Provozním řádu školní jídelny. (viz. Příloha č. 1) Podmínky zajištění bezpečnosti k ochraně zdraví žáků Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci. Ředitel školy může pověřit k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků i nepedagogické zaměstnance školy

9 Poučení žáků o BOZP, PO a seznámení se školním řádem provede třídní učitel na začátku školního roku. Poučí prokazatelným způsobem všechny žáky a provede o tom zápis do třídní knihy. Totéž provede pedagog při vyučování v odborných učebnách. Podle potřeby se provádí opakované poučení během školního roku. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před prázdninami. O každém poučení se provede zápis do třídní knihy. Dozor nad žáky je zajišťován zaměstnanci školy v době vyučování, při akcích konaných školou, při školním stravování a při provozu školní družiny. Rozpis dozoru v jednotlivých prostorách školy stanoví a zveřejňuje vedení školy. Vyučující určený pro dozor ve školní jídelně ukončí vyučovací hodinu tak, aby zajistil včas převedení žáků do jídelny. V jídelně vede žáky k hygieně a správnému stolování. Při mimořádných akcích v budově školy (např. zájmová činnost, doučování, tvorba nástěnek, nácvik programů, vyučování začínající mimo pravidelnou dobu, půjčování knih, apod.) odpovídá za bezpečnost žáků po celou dobu jejich pobytu v budově školy vyučující. Žákům není dovoleno v době mimo jejich vyučování zdržovat se a pohybovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor. Všichni žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žák nesmí nosit do školy a na akce organizované školou předměty, které nesouvisejí s výukou, nebezpečné předměty a látky ohrožující zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo dozoru. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytovat první pomoc. Vyučující neprodleně vyrozumí o úrazu vedení školy a zákonné zástupce žáka a poté provede zápis do knihy úrazů a sepíše záznam o úrazu a předá jej neprodleně vedení školy. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech školy, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává vychovatelkám školní družiny žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny. Ostatní žáky odvede do šaten. Dozor v šatnách nad žáky, kteří odcházejí z budovy a dozor ve školní jídelně, vykonává zaměstnanec školy dle rozpisu. Pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečného odkladu vedení školy a rodiče žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému ošetření nebo do domácí péče jen v doprovodu dospělé osoby. Hlavní školní lékárna je umístěna ve sborovně školy. Na velké akce mimo školu (pobyt v přírodě, lyžařský výcvik, výlet, apod.) slouží cestovní lékárny. Za - 9 -

10 vybavení lékáren odpovídá pověřený vyškolený pedagog, který též kontroluje záruční dobu léků a zdravotnického materiálu a průběžně lékárny doplňuje. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem uvolňovat bez dozoru dospělé osoby k činnostem mimo areál školy, nesmí je samotné posílat domů (k lékaři) v případě náhlého onemocnění, v případě zapomenutých pomůcek, apod. Zacházení s majetkem školy Žáci nesmí poškozovat zařízení a výzdobu školy, jsou povinni udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku a chránit majetek před poškozením. V případě zaviněného poškození majetku školy, spolužáků a zaměstnanců školy odpovídá žák za škodu v souladu s ustanovením 422 občanského zákoníku. Se zákonnými zástupci žáka bude projednáno uvedení do původního stavu nebo náhrada škody. Se školními pomůckami a učebnicemi v osobním užívání zachází žák šetrně, aby nedošlo ke zbytečnému poškozování. Žákovskou knížku (žákovský deníček) udržuje žák v pořádku, pravidelně je nosí do školy a předkládá na vyzvání vyučujícímu. Pravidelně je předkládá zákonným zástupcům (rodičům). Jejich ztrátu oznámí neprodleně třídnímu učiteli. Žák je povinen si zajistit za náhradu vystavení duplikátu v kanceláři školy. Do školy smí nosit žáci pouze osobní věci a věci související s vyučováním. Není vhodné nosit do školy cenné věci a větší obnos peněz. Žáci jsou povinni si své věci odkládat pouze na místa k tomu vyhrazená po dohodě s vyučujícím. Za škodu, která vznikla žákům,odpovídá škola v souladu s ustanovením 27 Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony. Ztrátu nebo poškození svých věcí hlásí žáci bez zbytečného odkladu svému třídnímu učiteli nebo vyučujícímu, nejpozději před odchodem ze školy. Dbají na dostatečné zajištění osobních věcí, nosí je neustále při sobě, odkládají je pouze z bezpečnostních důvodů na pokyn vyučujícího na místo určené. Šatny s odloženými svršky žáků jsou po dobu vyučování uzamykány, klíče od šaten má třídní služba určená třídním učitelem. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky. Zaměstnanci i žáci společně pečují o zeleň a pořádek v areálu školy. Je zakázáno v areálu školy lezení po stromech, ničení zeleně a zahradního inventáře. Odpadky se odhazují zásadně do odpadkových košů. Při příchodu a odchodu do školy využívají vstup přes školní dvůr, není přípustné chodit ani jezdit přes antukové hřiště. Jízdní kola musí žáci upevnit do zabudovaných stojanů na dvoře školy. Kola musí být uzamčena. Pravidla pro hodnocení žáka Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v samostatné příloze. Příloha č

11 Při porušení pravidel stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit kázeňská opatření, svolat výchovnou komisi s rodiči žáka, případně zahájit další jednání se zákonnými zástupci a institucemi, ke kterým má škola oznamovací povinnost. 3. Práva a povinnosti zákonných zástupců Zákonný zástupce má právo: být informován o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka volit a být volen do školské rady, být členem RS při škole vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáka, přičemž jejich vyjádření musí být věnována náležitá pozornost na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání žáka podle školského zákona být seznámen s vydáním a obsahem školního řádu Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby žák docházel řádně do školy dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem Žákovský školní řád -docházka do škol, na vyzvání ředitele školy nebo jiného pedagogického pracovníka se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy žáka informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 školského zákona (údaje pro vedení školní matriky školy) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích 4. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků školy Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů pedagoga, zákonného zástupce, žáka Vedení školy a ostatní pedagogičtí pracovníci úzce spolupracují s RS při škole a školskou radou, pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci žáka mohou být členy školské rady. Třídní učitel, výchovný poradce a metodik prevence řeší se zákonnými zástupci žáků jejich zdravotní a výchovně vzdělávací problematiku, jejich profesní orientaci.pedagogičtí pracovníci jsou podle potřeby ve spojení se zákonnými zástupci žáků. Organizační informace poskytují přes žákovskou knížku nebo telefonicky. Do žákovské knížky zapisují průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáků (vyjádřené

12 klasifikací či slovně), aby byli zákonní zástupci žáků průkazně informováni o prospěchu a chování svého dítěte ve škole. Před prvním a třetím čtvrtletím zapíší všichni vyučující do žákovské knížky předběžné hodnocení žáka v předmětech a třídní učitelé o klasifikaci prokazatelně informují zákonné zástupce žáka. Informace o prospěchu a chování jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Individuální konzultace poskytne vyučující i v případě, že o to rodič požádá. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka je možné sdělovat pouze zákonným zástupcům žáka, bez souhlasu zákonného zástupce žáka nesmí být zveřejňovány. O mimořádně zhoršeném prospěchu, neprospěchu z daného předmětu nebo o výchovných problémech a udělení kázeňských opatření okamžitě informuje zákonné zástupce žáka třídní učitel nebo vyučující daného předmětu. Se zákonnými zástupci vždy projedná a dohodne preventivní opatření a další postupy k odstranění nedostatků. O jednání provede písemný záznam. Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků se konají třikrát za školní rok, V případě potřeby může být třídní schůzka svolána častěji. Pro jednání výchovného poradce, metodika prevence se zákonnými zástupci žáků jsou stanoveny konzultační dny a hodiny. Vychovatelky školní družiny úzce spolupracují s třídními učiteli, projednávají změny v chování žáků, informují se vzájemně o učebních znalostech a dovednostech dětí, poměrech v rodinách atd. Závažné výchovné a výukové nedostatky žáků jsou řešeny ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků za přítomnosti třídního učitele, výchovného poradce nebo zástupce vedení školy, případně podle potřeby dalších účastníků. Z jednání se pořizuje písemný záznam. Práva a povinnosti pedagogů Pedagog má právo být informován o veškerém dění ve škole vyjádřit své názory ke všem problémům ve škole vyplývající ze zákoníku práce, z pracovního řádu pro zaměstnance ve školství, z pracovní smlouvy Povinnosti pedagogů Pedagog přichází do školy nejméně 20 minut před zahájením své vyučovací hodiny, pokud nemá jiné povinnosti ( porada, dozor ve školní jídelně, apod.)

13 Do třídy nastupuje se zahájením vyučovací hodiny. Dodržuje časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávky mezi vyučovacími hodinami. V průběhu vyučovací hodiny opouští učebnu pouze v nezbytně nutných případech. Narušování průběhu vyučování připustí pouze výjimečně. V době vyučování se informace zákonným zástupcům zpravidla neposkytují. O zastupování výuky a výkonu dozorů jsou pedagogové informováni ve sborovně, prostřednictvím počítačové sítě. Tímto způsobem jsou zveřejňovány i další aktuální informace. Zastupující pedagogové vyučují zpravidla předměty podle rozvrhu třídy. Na zastupování první vyučovací hodiny pracovního dne jsou stanoveny tzv. pohotovosti (roční rozpis). Pedagog je povinen brát na vědomí aktuální informace o zastupování a dozorech, což potvrzuje svým podpisem. Pedagog aktuálně zpracovává přidělenou poštu. Na začátku každé vyučovací hodiny kontroluje přítomnost jednotlivých žáků. Úřední dokumenty je povinen vyplňovat čitelně. Je zakázáno přelepování nebo bělení textu. Zápisy mohou být prováděny pouze perem. Chyba v zápise se škrtne a opraví s vlastním podpisem a datem opravy. Všechna volná políčka v úředních dokumentech se proškrtávají. Záznamy do třídní knihy zapisuje pravidelně, čitelně a výstižně. U vyučovací hodiny nekonané podle rozvrhu se zapisuje zdůvodnění (návštěva kina, pololetní prázdniny). Do třídních knih se zaznamenávají i všechna důležitá poučení a sdělení podle pokynů vedení školy. Pedagog průběžně kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů žáky. Pedagog dbá, aby nedocházelo k poškozování učebnic, pomůcek ani učeben a jejich vybavení. Zvýšenou zodpovědnost mají třídní učitelé. Poškození majetku školy a závady je pedagog povinen průběžně zapisovat do sešitu závad uloženého ve sborovně. Vycházky nebo jiné aktivity mimo školu vyučující oznámí vedení školy a zapíše je do třídní knihy. O poskytnutí pracovního volna z důvodu překážky na straně zaměstnance na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den rozhoduje ředitel nebo zástupce ředitele školy. Současně zajistí zastupování výuky. O poskytnutí pracovního volna v době pracovní porady, pedagogické rady nebo na více než jeden den rozhoduje ředitel školy. O povolení účasti vlastních dětí na organizovaných pobytech v přírodě nebo na lyžařském výcviku žádá pedagog písemně ředitele školy. Pedagog je povinen dbát dobrého jména školy ve všech situacích i mimo školu. Jedná tak, aby školu dobře reprezentoval. Na veřejnosti vystupuje s cílem posílit prestiž školy a učitelského sboru. Respektuje rozhodnutí kolegů i jejich odlišné pedagogické postupy

14 Respektuje individualitu žáka. Se zákonnými zástupci žáka jedná klidně, trpělivě vyslechne jejich názory a problémy, navrhne vhodná řešení. Informace o prospěchu, chování, zdravotním stavu žáků, dále pak informace z pracovních porad a pedagogických rad jsou považovány za důvěrné a je zakázáno jejich šíření mimo okruh školy. Pobyt zaměstnanců školy a organizování akcí na pracovišti ve dnech pracovního klidu a v době dovolených, případně v době mimo vyučování musí být povoleno ředitelem školy a oznámeno školníkovi. Evidenci klíčů vede vedení školy. Zaměstnanci školy zodpovídají za převzaté klíče, případnou ztrátu okamžitě ohlásí vedení školy a ponesou její finanční důsledky Povinnosti třídního učitele Třídní učitel má zvláštní integrující postavení ve výchovně vzdělávacím působení učitelů a ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků. Třídnické hodiny slouží k řešení problematiky třídy, k práci se školním řádem, rozborům prospěchu a chování žáků, k seznamování s bezpečnostními pravidly, pravidly požární ochrany a k další výchovné činnosti. Třídní učitel zařazuje třídnické hodiny do vyučování aktuálně podle potřeb třídního kolektivu a požadavků vedení školy. O realizované hodině provede zápis. Třídní učitel spolupracuje zejména s výchovným poradcem, metodikem prevence, pracovníky školní družiny, s pedagogicko-psychologickou poradnou a s dalšími institucemi, které se touto činností zabývají. Získané informace uplatňuje při výchovně vzdělávacím procesu. Třídní učitel odpovídá za vedení povinné dokumentace, je zodpovědný za správnost zapsaných údajů o žácích, především s ohledem na vedení školní matriky. Třídní učitel kontroluje pravidelně žákovskou knížku nejméně dvakrát za měsíc. Třídní učitel zjišťuje důvody zvýšené nepřítomnosti žáků při vyučování,ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci. Postupuje v této problematice podle metodického pokynu MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j.: / Neomluvené hodiny hlásí neprodleně řediteli školy. Třídní učitel zajišťuje distribuci učebnic, pozvánek a dalších materiálů ve třídě. Třídní učitel odpovídá za udržování pořádku a ochranu majetku ve svěřené třídě. 6. Plnění povinnosti školní docházky Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen povinná školní docházka )

15 Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky, dále na občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu. Odklad povinné školní docházky Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte. Splnění povinné školní docházky Žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky. Ukončení základního vzdělávání 1) Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání, nebo vysvědčení vydané po úspěšném ukončení kursu pro získání základního vzdělání. Tato vysvědčení jsou opatřena doložkou o získání stupně základního vzdělání. 2) Žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, nebo žák, který splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, přestává být žákem školy 30. června příslušného školního roku. Žák, který splnil povinnou školní docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Žák, který byl přijat ke vzdělávání ve střední škole, je považován za žáka základní školy do 31. srpna příslušného školního roku. 3) Žák, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, může po splnění podmínek stanovených tímto zákonem a na základě žádosti jeho

16 zákonného zástupce pokračovat v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku. 4) Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku. V uvedených případech, pokud jde o přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti, spolupracuje ředitel školy s příslušným úřadem práce. Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky 1) Žák může plnit povinnou školní docházku také a) ve škole mimo území České republiky, b) ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, c) ve škole zřízené na území České republiky právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky nebo fyzickou osobou, která je cizím státním občanem, a nezapsané do školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky. 2) Pokud žák nemůže v zahraničí plnit povinnou školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. a) nebo b), plní povinnou školní docházku formou individuální výuky. 3) Žák, který plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1 nebo 2, je zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka. 4) Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit řediteli školy uvedené v odstavci 3 předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky způsobem uvedeným v odstavci 1 nebo 2, popřípadě adresu místa pobytu žáka v zahraničí a adresu školy v zahraničí. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do školy uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b) nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu. 5) Žáci, kteří plní povinnou školní docházku ve škole uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo c) a způsobem uvedeným v odstavci 2, konají zkoušky z vybraných předmětů ve škole uvedené v odstavci 3 nebo ve škole při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky. 6) Ustanovení odstavců 3 až 5 se nevztahují na občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě povolení k přechodnému pobytu, a jiné cizince, kteří mají na území České republiky přechodný pobyt na dlouhodobá víza, pokud plní povinnou školní docházku ve škole uvedené v odstavci 1 písm. c). 7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem výčet předmětů, podmínky pro konání,

17 způsob, obsah a náležitosti zkoušek podle odstavce 5, podmínky pro poskytování učebnic aučebních textů žákům, kteří plní povinnou školní docházku podle odstavce 1, a pro zařazování těchto žáků do příslušných ročníků základního vzdělávání. 7. Závěrečná ustanovení 1. Ruší se Školní řád ze dne1. září Uložení zrušeného školního řádu v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení. 2. Seznámení zaměstnanců školy s tímto školním řádem bude provedeno na provozní poradě. Seznámení musí být provedeno prokazatelným způsobem. Všichni zaměstnanci musí být seznámeni se školním řádem do jednoho měsíce od nabytí jeho účinnosti. 3. Noví zaměstnanci školy musí být prokazatelně seznámeni se školním řádem současně při nástupu do práce. 4. Žáky školy s tímto školním řádem seznámí třídní učitelé vždy na počátku každého školního roku při první třídní hodině a vždy při zařazení nového žáka školy do třídy. O seznámení provede zápis do třídní knihy. 5. Zákonní zástupci žáků musí být informováni o vydání a způsobu zveřejnění školního řádu písemnou informací v žákovských knížkách, školní řád bude umístěn na webové stránky školy. S obsahem školního řádu budou seznámeni na podzimních třídních schůzkách. 6. Platné znění školního řádu musí být přístupné všem zaměstnancům, zákonným zástupcům žáků i žákům v kancelářích školy a u každého pedagogického pracovníka. 7. Změny a doplňky tohoto školního řádu mohou být vydávány písemnými dodatky po souhlasu školské rady a projednání v pedagogické radě. V Litovli, dne

18 - 18 -

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní řád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní řád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Školní řád vypracovala: Ivana Nejedlá schválila: Školská rada, Pedagogická rada pedagogická rada projednala dne: 31.8.2010 směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Telefon: 558 655 089, 739 303 135 E-mail: KubalovaRenata@centrum.cz RED_IZO: 600 134 202 IZO: 102068658

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem v Pravlově 100 664 64 Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 223 /2012 Vypracoval: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Schválil: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S / 458/ 2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 9. 12. 2015 Školská rada

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016-1 - ZŠ Hranice, okres Cheb stanovuje svým školním řádem pravidla chování a jednání po

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Platnost od: 1. 2. 2014 Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 25208 Slapy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: SM 4/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Renata

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny 1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 1743, Praha 5 Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Školní řád Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2015 Vypracoval, schválil: Mgr. Jiří

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků I. Obecná ustanovení Školní řád 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je vydán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 360/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 5.6.2012

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

Vnitřní řád. Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace. Organizační směrnice ředitele SVČ Bruntál. Školní 2, Bruntál.

Vnitřní řád. Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace. Organizační směrnice ředitele SVČ Bruntál. Školní 2, Bruntál. Vypracoval: Jana Franková ředitel Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace Pedagogickou radou projednáno: Provozní poradou projednáno: Školní 2, Bruntál Organizační směrnice ředitele SVČ

Více

1 Působnost a zásady směrnice

1 Působnost a zásady směrnice se sídlem Bystročice 65 Vnitřní řád školní jídelny - výdejny Č.j.: Spisový znak Skartační znak 51.15 A.1. A5 Vypracovala: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.ZŠ 59 /2015 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, řed. školy Pedagogická rada projednala dne : 28.8.2015

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace Komenského 157, Svitávka ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Aleš Antl, ředitel školy Mgr. Aleš

Více

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád je vydán na základě článku 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 331/RAF/2013 Vypracoval: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Schválil: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 28.8.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Směrnice č. 46 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy Schválila:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Š k o l n í ř á d Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 105 2007 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem školního řádu Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, STŘEDISKO

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Školní řád. Základní škola Ostrava Stará Bělá

Školní řád. Základní škola Ostrava Stará Bělá Školní řád Základní škola Ostrava Stará Bělá Č. j.: 07/2005/1 Spisový znak:2.1 Účinnost od: 1. 9. 2005 Počet příloh:- Změny: 1. 9. 2006, 1. 1. 2007 (změna názvu školy), 3. 9. 2007(změna dozorů a používání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015 Dům dětí a mládeže,,bludiště Husova 263 357 35 Chodov, okr Sokolov IČO: 709 76 350 Tel: 352 66 52 21, 602 / 944 989 e-mail: ddm-chodov@mybox.cz DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Obsah 1. Organizační řád... 3 2. Provozní řád... 4 2.1. Provoz školy... 4 2.2. Organizace vyučování... 4 2.3. Stravování... 4 2.4. Hygienický režim školní družina...

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Škola: Základní škola Sloupnice Školní řád základní školy Č.j.: 105/2009/RE Účinnost od: 1. 9. 2009 Spisový znak: B 10 / A 5 Počet příloh: 8 Změny: A. Školní řád dle 30 zákona 561/2004 Sb.... 1 1. Práva

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Skartační znak

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Skartační znak Č. j.: Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: ŠKOLNÍ ŘÁD Ř 1.1.3 č.1/11 A10 Mgr. Romana Pejša, ředitel školy Mgr. Romana Pejša, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 22. 06. 2015 Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 27. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: 318/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 12. 03. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 03. 2013 Mgr. Ivana Málková,

Více

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace Školní řád Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana I. Preambule 2 II. Práva a povinnosti žáka základní školy. 3 III. Práva a povinnosti zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 262/2005 a Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) V souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Fakultní základní škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 2250 Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: S10 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘZŠ/23/2015 Věra FRÜHAUFOVÁ Mgr.Ivana Pekárková,ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 64 /2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne

Více

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.: 02/10-2007 VDŠ Školní řád (ve znění úprav ke 2. září 2013) Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád Čj.: 02/10-2007-VDŠ Vypracoval:

Více

Školní řád. čl. 2 Chování žáka

Školní řád. čl. 2 Chování žáka Základní škola KELČ, okres Vsetín Kelč 229 756 43 Kelč Tel/ Fax: 571 641 127 e-mail: zskelc@zskelc.cz Školní řád Plné znění včetně úprav a doplnění - prosinec 1999. Doplnění školního řádu - Používání mobilních

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 6/2011-2012 Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Stanislav Petružela Schváleno PR dne: 1.9. 2006 Doplněn a schválen PR dne: 31.8. 2011... Mgr.Stanislav Petružela ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace. Školní řád 2015/16

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace. Školní řád 2015/16 Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace Školní řád 2015/16 I. práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s

Více

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY platný od 1. 9. 2012 Obsah: 1. Účel školního řádu... 4 2.

Více

Základní škola Přerov, U tenisu 4, Přerov, Přerov I Město, 750 02

Základní škola Přerov, U tenisu 4, Přerov, Přerov I Město, 750 02 Základní škola Přerov, U tenisu 4, Přerov, Přerov I Město, 750 02 IČ: 60782358 tel. +420 581 701 613, +420 606 786 286 fax +420 581 701 627 e-mail: skola@zstenis.com www: zstenis.com ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah 1

Více

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Školní řád Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice VIII. 2011 Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Grünwaldova 13 370 01 České Budějovice www.zsgrunwaldova.cz tel.: 386 107 711 školní

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Školní řád základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Školní řád základní školy Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 102 Skartační znak: A5 Změny: Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20

verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20 Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. Husova 1126/43, 30100 Plzeň IČ 018 11 193 Školní řád verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20 Tento školní řád vstupuje v platnost od 1.9.2014. razítko

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Školní řád Ing.

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2012

Vnitřní směrnice č. 1/2012 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 1/2012 Vypracovala: Mgr. Jaroslava Bímová Aktualizováno: 29.8.2012 S platností od: 3.9.2012 OBSAH Obsah... 2 1. Úvodní ustanovení... 3 1.1. Ustanovení o školním řádu...

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Obsah : I. Všeobecná pravidla chování II. Organizace výchovně vzdělávací práce na škole - časový režim

Více

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán na pedagogické radě dne 28.8. 2015 pod číslem jednacím 117/2015 se schválenou platností od 1. 9. 2015. Školní řád základní

Více

Základní škola Budišov - příspěvková organizace. 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz

Základní škola Budišov - příspěvková organizace. 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz Základní škola Budišov - příspěvková organizace 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz Směrnice č. 1/2015 č. j.: ZŠ 111/2015 1. Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov Ř á d š k o l y a) Práva žáka Žák má právo: 1. na vzdělání a spravedlivé hodnocení 2. na účast ve výuce podle rozvrhu. 3. na odpočinek

Více