P e nt a gr a m. Lectorium Rosicrucianum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P e nt a gr a m. Lectorium Rosicrucianum"

Transkript

1 P e nt a gr a m Lectorium Rosicrucianum Ako bola pripravovaná úroda Růže se neptá proč Grál a kůň Čo je strach? Nemám žádnou duši! řekln Sedem náhľadov na jednu duchovnú cestu Ahura Mazda, nestvořený Stvořitel 2013 ČÍSLO 6

2 Pentagram vychází šestkrát ročně v holandském, německém, anglickém, francouzském, portugalském, španělském, maďarském a česko-slovenském jazyce. V bulharském, finském, řeckém, italském, polském, ruském a švédském jazyce vychází Pentagram čtyřikrát ročně. Šéfredaktor A. H. v. d. Brul Redakční rada P. Huijs Obrázky Wendelijn van den Brul Design Studio Ivar Hamelink Redakce Pentagram Maartensdijkseweg 1 NL-3723 MC Bilthoven Administrace Medzinárodná škola Zlatého Ružokríža Lectorium Rosicrucianum Masarykova 1 2 SK Košice Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Křesomyslova 8 CZ Praha 4 Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Nové sady 4 CZ Brno K překladu použito: německé vydání Pentagramm 1 /201 3 anglické vydání Pentagram 3/201 3 maďarské vydání Pentagram 3/201 3 Vydavatel Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Křesomyslova 8 CZ Praha 4 Autor Stichting Rozekruis Pers Bakenessergracht 5 NL-2011 JS Haarlem Kopie ne bez písemného souhlasu Evidenční číslo MK ČR E Časopis Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Časopis Pentagram chce čtenáře upozornit na novou dobu, která započala ve vývoji lidstva. Pentagram byl za všech časů symbolem znovuzrozeného člověka, Nového Člověka. Je však také symbolem Universa a jeho věčného bytí, v němž se projevuje Boží plán. Symbol však obdrží smysl jen tehdy, je li uskutečněn v životě. Teprve tehdy, když člověk uskutečňuje pentagram ve svém mikrokosmu, ve svém malém světě, teprve pak vstoupil na stezku transfigurace. Časopis Pentagram vyzývá čtenáře, aby tuto duchovní revoluci v sobě samých připustili a uskutečnili.

3 P e nt a g r a m Číslo 6/2013 Obrazy sveta. Pozrite, na námestí, ktorý je sve- tom, stojí moderný človek. Tlie v ňom ešte niečo ako impulz, obraz, vôňa, spomienka, ale zameriava sa na to nevedomé. Existuje obraz strachu je to ten jeho? Nie, strach nech sa vzdiali! Existuje ekonomický a vojenský obraz sveta. Šok a zdesenie násilie a hrôza. Je to jeho svet? A akým riešením by bol? Potom peniaze: existuje aj svet peňazí snáď je tento tým jeho svetom? Ale predsa len, vari nevie, že tam je všetko mnohonásobne horšie, ako mu je známe? Teda, existuje aj svet ochrany prostredia a ekológie, ktorý volá o účasť! Ale tichý svet rastlín je človeku neprístupný, a tak nedokáže nič iné ako mu [len] spôsobovať vážne škody. Existuje pestrá paleta čistého sveta zvierat ale čistota je človeku odopretá. Čoho sa človek dotkne, to poškvrní. A čo sa aj pokúša činiť dobro to sa mu vysmeje a ukáže mu polovičatosť jeho zámeru. Existuje svet činu, a on chce vykonávať zmysluplné činy. Ale nedisponuje opravdivým poznaním. Čo dnes dosiahne, to je v svetle včerajška nepochopiteľné a často nesprávne. Niektorí vravia, že žiadna boho-služba nestojí vyššie ako pravda ale čo je pravda? Iní vravia Ježiš nás spasí, alebo iní Neexistuje boh okrem Allaha, dokonalého ale človek stojí na námestí a stále hľadá. Pozerá, áno, ale dokáže vidieť? Dokáže sa pozerať skrz svoj šat z mäsa? Vidí, aký je svet? Koľko svetov existuje? Chce vôbec vidieť? Ach, to teda neviem. Existuje len vnútro, kde stretávam Jeho. Pozerám, vnímam, hľadím do Jeho Očí a poznávam. Kývnem. Som ako On. A večne čaká ten Jeden, ten Milosrdný, ten Nekonečný. Zhang Xiaogang, Červený slivkový strom, Olej na plátne, 2011 Ako bola pripravovaná úroda Podstata opravdivého videnia 2 Růže se neptá proč Návod pro každodenní život 9 Obrazy světa 10 11, 18 19, 36 37, 52 53, Grál a kůň 17 Stará mama povedala 29 Nemám žádnou duši! řekl Nemáš jednu duši, ale máš dvě! 31 Sedm běhů času 35 Cesta duše a strach 44 Sedem náhľadov na jednu duchovnú cestu 51 Ahura Mazda 60

4 PODSTATA OPRAVDIVÉHO VIDENIA Ako bola pripravovaná úroda J. van Rijckenborgh V prejaveniach a pôsobnosti Gnózy sa hovorí o časovej periodicite. Ak toto prejavenie pozorujeme bližšie, takmer bezprostredne zistíme, že v skutočnosti Gnóza nikdy neopúšťa svet a ľudstvo, ale že dochádza len k zmene spôsobu pozorovania jej prejavení a účinkov, ktorý je vždy úplne v súlade s behom života a správaním sa ľudstva na jeho ceste storočiami. Že je to nutné, sa stane zrejmým hneď, keď zoberieme do úvahy, že duševný stav ľudstva a s ním aj stav jeho vedomia a schopnosť reagovať, sa zásadne mení niekoľkokrát za storočie. D ôvod týchto pozoruhodných zmien tkvie v periodickom kolo behu magnetických prúdov, čo spôso buje, že naša planéta sa z času na čas dostáva do iného magnetického poľa. Na základe magnetického dýchania, z ktorého žije a existuje každé stvorenie, je celý prírodný stav minerálov, rastlín, zvierat a ľudí nútený na to reagovať. 2 Pentagram 6/201 3

5 Jan van Rijckenborgh a Catharose de Petri boli zakladate lia Duchovnej školy Zlatého Ružokríža. V tejto škole svojim žiakom vysvetľovali a ukazovali cestu oslobodzovania duše rôznymi spôsobmi a často na základe pôvodných textov univerzálneho učenia. Žatva obilia v Indii. Yann, fotografia prevzatá na základe licencie commons.wikimedia.org Ako bola pripravovaná úroda 3

6 Všetko, čo zmizne, sa zase vráti; všetko, čo prichádza, tu už bolo v storočiach, ktoré ležia za nami. Celé univerzum je jeden jediný systém vzájomne závislých a násled ne navzájom spolupôsobiacich väč ších či menších hviezdnych systémov. Celý tento gigantický organizmus je akoby riadený magnetickými prúdmi. Tieto teda usmerňujú aj dráhu ľudstva a celé jeho konanie či nekonanie sťaby komplikovaným mechanizmom väč ších a menších ručičiek. Preto každému z nás bude jasné, že ak chcú služob níci Gnózy skutočne zožať praktické výsledky v ich zápase o to, aby našli stratené duše a doviedli ich k znovu zrodeniu, tak musia brať do úvahy zmeny týchto elektromagnetických energií alebo prúdov. Nejestvuje žiaden vecne orientova ný človek, ktorý by nevedel, že mag netické pole, v ktorom nejaký človek v určitom momente dýcha, zapríčiňu je hlboké zmeny v celom jeho systé me osobnosti v prvom rade v centre duše, a spolu s tým v troch aspektoch ega, konkrétne v túžení, vôli a myslení, ktoré určujú všetko konanie človeka. Predstavte si, že naša planéta sa dostane do inej magnetickej sféry vplyvu, potom na ňu bude reagovať každá rasa, každý národ a každý člo vek. Najprv by nastalo veľmi chaotic ké obdobie, ale čoskoro bude možné v záplave udalostí a reakcií pozorovať 4 Pentagram 6/201 3 určitú súvislosť. Ľudský dobytok je zahnaný na inú lúku! Na začiatku existuje na jednej strane protest, odpor či spory medzi sebou a na druhej strane priekop nícka aktivita. Vidíme, ako je táto hra hraná na všetkých úrovniach kultúry a života. Literárne a filozoficky nadané osoby píšu tučné knihy o starom smerovaní, ktoré sa musí opustiť, a o novom, ktoré vyzýva ľudstvo pozývajúcimi posunkami, aby ste ho akceptovali. V skutočnosti však niet ničoho na vyzývanie alebo pozývanie, a nikto o tom nemusí ani hĺbať, pretože jed noducho nastala nová situácia, výsled kom ktorej je, že každý jeden človek bude zmenený v celom svojom stave bytia. Len usilovne skúmajte svetové dejiny, a opakovane narazíte na vše tok tento rozruch a divadlo kvôli usta vičnej zmene pasienkov. Zdá sa, že je to vždy nové, ale to vôbec nie je! Všetko, čo zmizne, sa zase vráti všetko, čo prichádza, tu už bolo v sto ročiach, ktoré ležia za nami. Poznáte tieto slová z biblickej knihy Kazateľ. Teraz môžeme jasne vnímať celo svetové vystupovanie služobníkov Gnózy. Vraveli sme Vám, že vzhľa dom na periodické postupnosti zmien

7 v intenzite magnetických polí nemô žu nenastať zmeny duše a s tým aj zmeny vedomia. Napr. naša mentalita existuje a fun guje takmer každý deň inak. Naša vnímavosť na Gnózu je tiež takmer každý deň odlišná, až pokým je duša schopná úplne vzostúpiť v Gnóze. V tomto kontexte treba zmieniť, že schopnosť asimilácie, ktorú prí rodná duša a z nej vysvetliteľné ego vykazujú, je kvôli práve uvedeným dôvodom takisto predmetom výky vov smerom nahor a nadol. Tak sa môže stať, že Gnóza sa z ľudského života úplne stratí a tento človek do konca úplne stratí spomienku na túto spásonosnú silu. Čo sa potom stalo? Gnóza a jej prúd milosti ostali rovnaké, len človek sa zmenil na zá klade už spomínaných magnetických vplyvov. To, čo nazývame Gnózou, je konkrétne plnosť žiarenia takého magnetického druhu, ktorý predsa pramení z iného univerza, ktoré je často v Biblii nazývané Kráľovskou ríšou, Kráľovstvom Boha, ktoré nie je z našej prírody. Preto pred sebou jasne rozoznávaj te dva magnetické systémy, každý so svojím vlastným cirkulačným proce som: systém Gnózy a systém našej prírody. Vo vzťahu medzi týmito dvomi procesmi existujú okamihy, keď sa entity alebo sily jedného systému dokážu prejaviť tomu druhému, teda momenty, keď sa dokáže hľadajúci človek prostredníctvom transfigurácie priblížiť ku Gnóze, uchopiť ju a vstú piť do jej reality. Ak však tieto príle žitosti hľadajúci nevyužíva, potom sa tieto stratia, pretože magnetické žia renia sa opäť vzdialia. Ak sa po tomto úvode teraz pozrie me späť do histórie, tak objavíme, že okolo dvanásteho a trinásteho storočia sa ukončilo masívne gnostické oži venie, ktoré trvalo temer od začiatku nášho letopočtu a prinieslo žatvu ne spočetných tisícov. Počas tejto časovej periódy sa kvôli klasickému nepriateľovi Gnózy odo hralo množstvo krvavých kúpeľov, tak rozsiahlych a hrôzostrašných, že si to len ťažko možno predstaviť, ale majte na pamäti to, že gnostický oheň sa preukázal ako neuhasiteľný! Keď bola ohnivá pochodeň nového Svetla rozšliapaná na jednom mies te, v rovnakom čase bola zapálená na inom mieste, aby sa po niekoľ kých rokoch nanovo rozhorela na starom mieste. Preto by sme v žiad nom prípade nemali zaujímať taký postoj, že krvavé kúpele, ktoré pápež Innocent III. a jeho hordy rozpútali voči Katárom, spôsobili, že Gnóza musela v tomto svete zastaviť svoju prácu. Ako bola pripravovaná úroda 5

8 Nepotrebujeme tieto tajné spoločnosti študovať vzhľadom na ich povahu, učenie, správanie a podobne, ale jedine vzhľadom na to, aká hnacia sila bola za nimi. Gnostická práca vstúpila do obdo bia pokoja na úplne iných základoch. Musíme si totiž všimnúť fakt, že všet ky magnetické eóny tejto prírody sa chystali viesť ľudstvo do nového na diru: na hlboké dno vyhroteného in dividualizmu, väčšieho zahusťovania rasového tela a do krajnosti dohnané ho uctievania materializmu. Zrejme viete, aké účinky v hmot nej a zrkadlovej sfére tento nadol sme rujúci vývoj mal a až do dnešných dní ešte má. Tak na tomto základe musel gnos tický impulz prerušiť svoju činnosť, pretože nemohol zostúpiť nižšie, ako to už učinil. Musel počkať na vhod nejšie časy, ktoré mali nepochybne nastať. Zostup do tohto hĺbkového bodu, nadiru, sa začal koncom stre doveku, a v súčasnosti je dosiahnutý a tak sa vynára otázka: Čo sa stane teraz? Škola Zlatého Ružokríža vychádza z toho, že vnútri ľudstva sa uskutoč ňuje oddeľovanie, rozdeľovanie na dve skupiny: Široké masy, uväznené skrz nový elektromagnetický impulz, idú v ústre ty novému nadiru, pod vedením prí rodných vied a všetkých disciplín s nimi spojených tento nový nadir 6 Pentagram 6/201 3 bude znamenať absolútny koniec, ako sme ho videli v prípade Atlantídy. Druhá skupina ľudstva sa opäť chápavo otáča k tomu novému Gnó zy a bude s tým mať úspech v prípa de, že bude reagovať na Hora est a dostupný čas bude využívať úplne a úprimne. Teraz sa môže objaviť otázka: Od kiaľ pochádza táto druhá skupina? Ako vznikla? Ako vyzerá jej budúc nosť? Aby sa nám podarilo odpovedať na tieto otázky, potom by sme všetci mali vedieť, či do tejto skupiny patrí me, ako aj to, na ktorom mieste v tej to skupine stojíme. Táto znalosť je veľmi dôležitá, pretože nás bude učiť, čo máme urobiť nato, aby sme doho nili zaostávanie alebo predišli hrozia cemu zaostávaniu za skupinou. Po tom, ako nastala tragédia Katá rov, jedným z prvých dôsledkov bolo, že mnoho bratov a sestier sa rozptýli lo po celej Európe. Neexistovala kra jina alebo región, kde by sa v určitom čase nedali nájsť. Vzdali sa svojich starých, pevných a veľmi známych gnostických spôsobov práce, a začali na základe svojho povolania pracovať celkom novou metódou.

9 V prvom rade začali rozvíjať tak zvanú metódu individuálneho šírenia. Každý brat, každá sestra prešli k tomu, aby si jednotlivo, často po dlhom hľa daní a starostlivom uvážení zvolili svojho žiaka alebo žiačku. Ak sa ten to žiak ukázal byť vhodný, tak v urči tej danej chvíli dostal úlohu, aby z jeho strany sám získal nejakého žiaka. Ur čite pochopíte, že týmto spôsobom mohla vzniknúť veľmi mocná reťaz bratov a sestier, ktorá obopínala celú Európu v úplnej tajnosti, pod rúškom svetskej a buržoáznej práce. Bratstvo, ktoré tu popisujeme, bolo a je základňou moderného gnosticiz mu. V nasledujúcich storočiach sa o tom veľa hovorilo a fantazírovalo, ale nik, kto k tejto reťazi nepatril, ne mohol o nej nič vedieť, pretože tí, ktorí vedeli, mlčali. Jediné auten tické, čo o tomto prvotnom kruhu môžeme vedieť, nájdeme v dielach Fama a Confesio Fraternitatis. Tak mohla začať druhá fáza. Za čala renesancia, a cestu si prerazila reformácia cirkvi. Nie div, že za tých to podmienok bola Európa zaplavená množstvom tajných spoločností. Nepotrebujeme tieto tajné spoloč nosti študovať vzhľadom na ich po vahu, učenie, správanie a podobne, ale jedine vzhľadom na to, aká hnacia sila bola za nimi. Stála za nimi práve spomínaná brat ská reťaz, ktorá vo všetkých krajinách nechala v určitom momente objaviť sa tieto spoločnosti, aby s ich pomocou zisťovala mienku verejnosti a mož nosti hľadajúcich, a aby ich za týchto úplne nových okolností testovala. Vznikali stále nové spoločnosti podľa vkusu každého. Mohli by sme právom povedať, že celá európska populácia bola vystavená veľkému psychologic kému skúmaniu. Keď sa tento test ukončil a bola zistená nová schopnosť reagovania, bratská reťaz všetky tie to tajné spoločnosti opäť zanechala. Niektoré boli zrušené ihneď, niekto ré sa prepadli v nečinnej existencii a niektoré ešte istú dobu pretrvali, pričom ich prázdne ulity si uzurpovali nepriatelia Gnózy na svoje pochopi teľné ciele. Na základe tohto všeobecného, popísaným spôsobom realizovaného psychologického skúmania vyvodila Otcovská lóža to je neviditeľné centrum, odkiaľ si kozmický impulz hľadá svoju cestu Zemou záver, že zapojí tri veľké impulzy, hneď ako by historicko materialistické vývoje do siahli svoj ďalší nadir. Tri impulzy odlišnej povahy, avšak predsa všetky s rovnakým cieľom: viesť skupinu ľudstva, z ktorej má vzniknúť moderná Duchovná škola ako jasne znovuzrodený impulz Gnó zy, k predurčenému nadiru rýchlejším, ale aj úplne odlišným spôsobom. Tie to tri impulzy stretávame ako hnutie Ako bola pripravovaná úroda 7

10 slobodomurárov, teozofické hnutie a antropozofické hnutie, s jednotlivý mi k nim pridruženými pod prúdmi a vedľajšími prúdmi. Tieto tri hnutia sa opierali o zá klad, ktorý bol odvodený z východ nej múdrosti, ktorý ale aj jasne niesol značku iného pôvodu, napr. Biblie, budhizmu, hinduizmu a iných, zatiaľ čo v úplnej skrytosti, akoby na poza dí, nimi rozširovala odveká univer zálna Gnóza svoj lesk pre tých, ktorí ju boli schopní vidieť. Pod vedením týchto univerzálnych prúdov vzchá dzali tieto hnutia v ideáloch, ktorými bolo dialektické ľudstvo ako posadnu té, ako napr. humanizmus, kultúrna filozofia, okultizmus a kultúrne úsilie vo všeobecnosti. A tak, dva prúdy, každý so svojím vlastným smerovaním, boli násled kom toho zmiešané: ten univerzálny prúd a prúd tejto prírody! Aj dieťa dokáže pochopiť, aký výsledok to malo, za kratší či dlhší čas: Človek vzhľadom na dialektickú stránku uviazol v jednom z týchto 8 Pentagram 6/201 3 troch prúdov a ostal sedieť na hŕbe črepín. Zostalo mu ponechané len jediné jadro, univerzálny aspekt. Po tejto bolestnej, ale veľmi hod notnej skúsenosti z prvej ruky, môže byť v Európe prítomná bohatá základ ňa nového gnostického hnutia, novej ríše Gnózy, a to napriek hustejšiemu rasovému telu. Z pohľadu, ktorý sme tu pre Vás predostreli, pracujú tie tri impulzy v prospech modernej Duchovnej ško ly, ktorá totálne neguje na prírodu via zaný aspekt a nanovo oslobodzuje univerzálnu Gnózu v čase. Takto impulzy pracujú tak sú a budú časy urýchľované, aby sa pripravovalo pole úrody nanovo na žatvu! V Európe bola založená nová gnostická ríša a jej Bratstvo všet kých vyzýva na účasť v magnetic kom poli, ktoré je nato pripravené, a ktoré pozdvihuje človeka do nového poľa vedomia, a tým ho môže chrániť pred každým hroziacim nebezpečen stvom.

11 NÁVOD PRO KAŽDODENNÍ ŽIVOT Růže se neptá proč V buddhismu je jití po osmidílné stezce a její dovedení až k dobrému konci pravým lidským úkolem. Ten, kdo jej naplňuje, dosahuje buddhovství. Ve škole Zlatého Kříže s Růží jdou žáci cestou gnostické endury. Obě cesty tvoří vodítko pro každodenní život lidí, kteří chtějí povstávat v duchovním růstu nejen skrze teorii, nýbrž chtějí cestu také prohlubovat v praxi. Proto studují učení, uvádějí jej v každodenní život a v nový životní postoj. T ímto způsobem se buddhistický žák stává bódhisattvou, eventuál ně uskutečňuje buddhovství a dosahu je nirvány jako nejvyššího cíle. Tímto způsobem se žák Kříže s Růží snaží tkát zlatý svatební šat, symbol alchymické svatby Christiana Rosenkreuze: sjednocuje duši a Ducha. Obě cesty, osmidílná stezka a gnos tická endura, jsou možné, protože v lid ském srdci existuje bod doteku, který volá a pobízí člověka k jití po stez ce. Rosikruciáni poeticky popisují tento bod jako poupě růže, buddhisté jako lotosový květ. Naslouchání a ná sledování hlasu růže nebo lotosu ovliv ňuje životní postoj a jednání lidí, kteří se po této cestě snaží jít, a způsobuje v nich zjevnou změnu. Obě tato učení nesou také na svém štítu služebnost pro svět a lidstvo. Co nám ukazuje obraz buddhis tické květiny? Ve dvoudimenzionálním pohledu je květina trojúhelníkem: to zname ná širokou základnou končící v bodě na jejím vrcholu. Ukazuje sedminá sobný vývoj lotosu, který se znázorňu je v sedmi kruzích o dvanácti květech. Vývoj začíná v známém světě protikladů. Jako kyvadlo hodin se ustavičně pohybuje zleva doprava a zase zpět. Zatímco je ale uskuteč ňována stezka, kyvadlový pohyb se pozvolna zastavuje a výsledek je zřejmý na samém vrcholu: kyvadlo vý pohyb v tomto bodě došel klidu. A v tomto bodě rozkvétá nahoru smě řující, otevřený lotos. To je osmá fáze průlomu a spojení se s vesmírem, se Světlem a symbolizující osvícený stav Buddhy. Růže se neptá proč 9

12 O 10 B Pentagram 6/201 3 R A Z Y S

13 V E T A Obraz sveta odzrkadľuje chápanie a myslenie človeka. Jedným z najstarších obrazov sveta je táto mapa dediny Ebsdorf, nakreslená v 13. storočí, ktorá sa obracia späť na ešte staršie zdroje. Ukazuje vtedy známy svet, Jeruzalem v strede. Kristus je zobrazený celkom hore, vedľa raja, ktorý zároveň označuje Východ: Pán postavil záhradu na Východe Obrazy sveta 11

14 Nežijeme ve statickém vše-zjevení, nýbrž vše-zjevení Boha je dynamické, neustále se obnovující a nutící životní vlny pozvedávat se ke stále větší glórii a majestátu. Květina stojí na trojnásobném čtyřúhelníku jako fundamentu se třemi kruhy nad ním. Zaprvé je tu trojnásobný čtyřúhelník. Na čtyřúhel níku je možné stavět zezdola naho ru. Čtyřúhelníky znázorňují hmotný, mentální a duchovní svět. Pak je tu trojnásobný kruh. Kruh nemá ani začátek ani konec. To zna mená, že je zde řeč o trvalém promě ňování, o vývoji, o obnovení skrze srdce, hlavu a ruce. Skrze srdce, které rozpoznává du chovní úkol, věří v něj a spojuje se s ním. Skrze hlavu, která rozumem chápe důvod cesty, může ji vysvětlit a ví, co jití po stezce brání a co ji může usnadnit. Skrze ruce neboli sílu činu, který se zviditelňuje v každodenní meditaci a uvědomění, v každodenním odumí rání staré přírody. A v oživení (zro zení) nové přírody, která se projevuje ve vnímatelném životním postoji souhlasně s nejvyšším cílem. Jinak řečeno: srdce, hlava a ruce, nebo také: láska, poznání a čin mohou na všech třech úrovních spolupůsobit v jednotě na nepřetržitém procesu vý voje k velkému cíli. Změna je násled kem očistného procesu a proto také 12 Pentagram 6/201 3 ozdravení. Na tomto základě je kvě tina znázorněna sedmi spirálami gir land, každá z dvanácti malých květů, které jako osmou spirálu na vrcholu nesou otevřený lotos. Malé květy mohou být považová ny za dvanáct kosmických sil, nesou sedm vývojů ke svatosti a jednotě: osmý. Sedm kruhů může být rozli šeno na čtyři skupiny po třech. Čtyři skupiny zpřítomňují čtyři buddhistické vznešené pravdy: 1. Vznešená pravda o utrpení Tato pravda říká: všechen život je utrpení. A vysvětluje povahu utr pení ve všech podobách, v nichž se v průběhu života projevuje. 2. Vznešená pravda o příčině utrpení Buddhismus praví, že všechno utrpe ní je zapříčiněno touhou. To v prin cipu znamená, že celý lidský život je žit jen kvůli žádostem jako se xuální touha, touha po materiálních věcech a po jejich dosažení touha po více, touha po uznání, nebo touha vyhnout se nepříjemným věcem nemocem, překážkám a chudobě. 3. Vznešená pravda o ukončení všeho utrpení Aby bylo ukončeno všechno utrpení, musejí být uhašeny všechny žádosti.

15 Lilias Trotter, z jejího kapesního skicáku Francie-Švýcarsko-Benátky, Vznešená pravda o osmidílné stezce k ukončení utrpení Tato je nazývána také vznešenou osmidílnou stezkou : pravé vidění, pravé myšlení, pravé mluvení, pravé jednání, pravé žití, pravé usilování, pravá střídmost a pravé rozpomíná ní nebo odevzdanost. Žák, který jde stezkou, přijímá studiem těchto pravd poznání a vhled. Ale poznání a náhled nejsou dosta tečné, pokud nejsou používány a projevovány životním posto jem. Jen skrze rozpoznání, přijetí, zvnitřnění a použití žákem, viditel né v činu, se uskuteční proměna, transmutace a konečně i transfigu race. Tak se rozlišuje sedm úrovní, každá s dvanácti úkoly k očistění a obnove ní. Sedm stupňů s dvanácti pododdě leními vede k osmému stupni, bytí v jednotě, což je symbolizováno v ote vřeném lotosu na vrcholu květiny. Dvanáct úkolů můžeme také vidět jako dvanáct zodiakálních vlivů na svět a lidstvo. Tyto jdou s duchovní silou, která z nich vyzařuje s lid stvem na jeho vývojové cestě. Říká se, že zodiak začíná ve znamení Be rana a končí ve znamení Ryb. Ovšem Růže se neptá proč 13

16 a nutící životní vlny pozvedávat se ke stále větší glórii a majestátu. Nyní, ve 21. století, vstupuje náš svět do znamení Vodnáře. Působení zvláštního vodnářského aspektu ovliv ňuje nyní lidstvo. A změna, která tím následuje, bude stále jasněji pozoro vatelná. Buddha řekl krátce před svou smrtí svým žákům: Všechno se ne ustále mění. Snažte se zachovat učení buddhismu, ale bez jakékoli nedba losti. Takto stojí člověk v živém dnešku a je spojen s polem, které je věčné. Květina, sedm stupňů a osmý nad nimi, společně se čtyřmi požadavky tvoří osmidílnou buddhistickou stezku. Dosažení jejího vrcholu znamená: Buddhistická květina, pravděpodobně chrámový ornament (akroterion) z Indonésie tento výklad je neúplný, neboť neexis tuje ani začátek ani konec. Existuje věčný kruh, který obklopuje naše vý vojové pole. Nežijeme ve statickém vše zjevení, nýbrž vše zjevení Boha je dynamické, neustále se obnovující 14 Pentagram 6/201 3 Kdo dosáhne nejvyššího prázdna, obdrží nekonečný klid. Deset tisíc bytostí se společně rodí a já je vidím opět se vracet. Všechny věci bujně kvetou a vracejí se zpět ke svému prapůvodu. Vracet se k prapůvodu znamená klid. Klid znamená navracení se k životu. Navracení se k životu znamená věčnost. Poznání věčnosti znamená být osvíceným. Nepoznání věčnosti znamená zmatení a bídu. Poznání věčnosti je mít velkou duši. Velikost duše je spravedlnost. Spravedlnost je být králem. Být králem je být nebem.

17 Pro začínajícího buddhistu zaznívá: Buď láskyplný, buď přátelský a následuj stezku dobra. Být nebem je být Tao. Být Tao je být věčným. I když tělo zemře, není již nebezpečí, kterého se obávat. (Lao c, Tao te ťing, kapitola 16) Rosikruciáni znají tuto osminásobnou stezku jako stezku endury. Vysvětlují, že člověk může uskutečnit proces obnovy na bázi živé síly růže srdce. Vlastními silami je možné dojít do pátého stupně. Další postup je pak možný, když on nebo ona, zatímco jde nesmrtelnou cestou, udělá místo pro vnitřní Boží sílu. Kříž s Růží popisuje cestu násle dovně: 1. Jasné nasměrování Znamená postavit se skrze hlubo kou, ze srdce vycházející víru pod ochranu univerzálního Bratrstva. Slovy buddhismu: předat se osvíce ným, Buddhům. Teorii a své rozu mové poznání podřizuje žák Světlu. 2. Harmonie ve střídání denních aktivit Poznání ctnosti, probuzení ctnosti konáním bezúhonných činů jako nový životní postoj. 3. Skupinová jednota Vstoupení do společenství spraved livých. 4. Služebnost Touha po tom, aby se všechny živé bytosti vysvobodily ze světa utrpe ní a skrze toto 5. dosažení obnovení čtyřnásobné osobnosti osvobození od utrpení v hrubohmotném a éterickém těle, překonání chamtivosti a já zaměření v těle žádostí a překonání nevědo mosti v mentálním těle. 6. Uskutečnění nad psychické duše. 7. Uskutečnění nové psychiky (alchy mická svatba duše a Ducha). 8. Úplné spojení se Světlem: vstup do nového životního pole. V řeči buddhismu se to nazývá otevře ný lotos, vstup do nirvány. Veškerá změna se ztiší v Buddhovi, duchu universa. Pak je nádherná zlatá květina ote vřena. Pak existuje jednota s Bohem. Pak jsme sice ve světě, ale už ne z tohoto světa. A když růže lotos rozkvete, je vše získané darováno zpět všem, jeli kož obě, růže i lotos, kvetou v lásce a soucitu. PRO ZAČÍNAJÍCÍHO BUDDHISTU ZAZNÍVÁ: Buď láskyplný, buď přátelský a následuj stezku dobra. Jdi cestou s nikdy neochabující odvahou a zasvěť se požadavkům konečného cíle. Otálení a váhání ti nepomohou, Růže se neptá proč 15

18 Migranti. Bong Chae Son. Projekt korejských malířů pro Korean Art Museums, olej na polykarbonátu, ale odhodlání ti přinese jistotu. Když ji poznáš, rozvíjej ji, aby ses s ní spo jil a učinil ji svou nesmrtelnou cestu. Pro začínajícího transfiguristu zaznívá: Stavte na vlastním životě, plni odhodlání, nikdy nepolevujte ve své odvaze! Kdo chce lepší svět, nehledí na ostatní ale sám svou bytost proměňuje a staví. Upřímný a svobodný míří k božskému životu. Nic na světě mu nezabrání tkát svůj svatební šat. 16 Pentagram 6/201 3 Kdo se díla nezalekne, důvěřuje Bohu, rozvine jednou světelný šat v celé jeho kráse. Růže se neptá proč. Růže kvete proto, aby kvetla. Každá odpověď omezuje tento zázrak. Tento článek je souhrnem tří dis kusních skupin sympozia v Renově: Veškerá změna se ztiší v Buddhovi, duchu universa.

19 Grál a kůň Před mnoha lety žil na Blízkém východě rytíř, který se hnal tryskem po nocích z jedné vesnice do druhé. V každém městě budil jeho obyvatele, aby se jich nesměle zeptal: Neviděli jste mého koně? Odpověď byla tak jasná, že se mu nikdo neodvážil říci, že na tom koni sedí. Proto byl vlastně jediným, kdo si to neuvědomoval. K dyž přeneseme tento krátký sú fijský příběh z Blízkého výcho du na blízký západ, do našeho světa, může se tomu naše srdce krátce pou smát, ale pravděpodobná reakce našeho rozumu bude vypadat asi takto: Ne musíte ze mne dělat hlupáka, s tako vým příběhem. Nikdo mě nepřesvědčí, že ten rytíř nevěděl o tom, že sedí na koni. Tímto způsobem vyvolává mysl větší obraz, který může být pochopen srdcem a často pak může být pozoro ván na ostatních. Neviděl to tedy po tom? Ne, zjevně ne. O této na první pohled zvláštní slepotě najdeme v literatuře krásné příběhy, často založené na univerzální legendě či mýtu. Alchymista vzal knihu, kterou s sebou měl někdo v karavaně. Kniha byla bez obalu, ale on byl přesto schopen poznat, kdo je autor: Oscar Wilde. Listováním v knize objevil pří běh o Narcisovi. Alchymista znal příběh o Narci sovi, o krásném mladém muži, který denně obdivuje svoji krásu v jezeře. Mladík byl tak fascinován sám sebou, že jednoho dne spadl do jezera a uto pil se. Na místě, kde spadl, vyrostly květiny, které nazýváme narcisky. Tak to však příběh Oscara Wildea nekončí. Pokračování příběhu bylo, že když Narcis zemřel, několik Oreád hor ských nymf dorazilo k jezeru a vi dělo, jak se jezero proměnilo v bažinu slaných slz. Proč pláčeš? ptali se Oreády jezera. Pláču kvůli Narcisovi, odpově dělo jezero. To nás nepřekvapuje, že pláčeš kvůli Narcisovi, pokračovaly Oreá dy. Koneckonců všichni jsme ho ob divovali, ale ty jsi bylo jediné, kdo pozoroval jeho krásu zblízka. A Narcis byl krásný? ptalo se jezero. Kdo by to měl vědět lépe než ty? reagovaly překvapeně Oreády. Koneckonců skláněl se u tvých břehů každý den. Jezero se na okamžik odmlčelo. Nakonec řeklo: Pláču pro Narcise, ale nikdy jsem si nevšimlo, že byl Grál a kůň 17

20 O B R A Z Y S Sebrané mapy Petera Mercatora z roku 1569 poskytují obraz přesných a rozsáhlých znalostí tehdejší geografie. Zobrazují již racionální obraz světa, jakéhosi ekonomicky ovlivněného předchůdce pionýrského ducha a zrození racionálního myšlení. 18 Pentagram 6/201 3

21 V Ě T A Obrazy světa 19

22 Narcis krásný. Pláču pro Narcise, protože pokaždé, když si ulehl na můj břeh, mohlo jsem vidět svoji vlastní krásu, která se odrážela hluboko v jeho očích. Takto končí příhoda z Alchymisty od Paula Coelha. Překvapivý na tom to příběhu je následující krok, který udělali Oscar Wilde a Paulo Coelho: Okouzlený Narcis a okouzlené jezero žijí ve stejném světě, ve světě proti kladů a také ve světě, kde každá akce vyvolává reakci. Je zřejmé, že hlavní smysl tohoto příběhu předpokládá také existenci jiného světa, světa věčné jednoty. Když se zaměříme na Narcise a je zero, něco nám chybí. Koneckonců je v příběhu ještě třetí prvek: Oreády, které kladou otázky z jiné úrovně vě domí, které se nepohybuje ve stejném začarovaném kruhu. V zaslepeném člověku, který si svého pomatení není vědom a který je bytostí dvou světů, je něco, co ho nutí klepat na dveře a ptát se, kde je kůň. Jen si představ te, že rytíř na to úplně zapomněl a do konce si přestal tuhle otázku pokládat, protože v něm už tato otázka jednodu še nevyvstávala. A on se žene tryskem dále do světa. Pokud by potkal horské nymfy Oreády a ty by se ptaly na jeho koně, zda by ho, jako jezdec, neměl ovládat lépe, reagoval by: Jaký kůň? Cože kůň? 20 Pentagram 6/201 3 Ale i pro člověka, který úplně všechno zapomněl, ještě určitá forma paměti existuje. Netýká se to rozumo vé paměti, ani paměti, pomocí které si vzpomeneme na úryvek z knihy, která by nám mohla nabídnout odpo věď. Jde spíše o vzdálenou touhu po domově. Pociťujeme stesk, který ne kouše, ale hlodá a nenechá nás v kli du. Je to vzpomínka, která promlouvá na základě posledního zbytku z toho jiného světa, z atomu jiskry Ducha v našem srdci. JE NAŠE HLEDÁNÍ NÁHODNÉ? Po dívejme se nyní blíže na krátkou sú fijskou historku z pohledu našeho srdce a s vědomím znovu rozpoznané touhy. Kolik lidí by otevřelo dveře, kdyby vystrašený rytíř zaklepal? Ko lik lidí by pochopilo jeho otázku a jeho strach? Kolik lidí by si bylo vědomo zřejmé odpovědi? Je ta od pověď opravdu tak samozřejmá? Co děláme my sami, když klepe me v hluboké noci na naše vnitřní dveře s otázkou: Kde je můj kůň? Otevřeme dveře? Rozumíme této otázce a naléhavému tónu této otáz ky? Rozpoznáme, co ten kůň pro nás znamená a co vlastně momentálně hledáme? Máme odvahu podívat se Odjezd. Obrázek z Tarotu: Na koni a se vztyčenou hlavou jste na cestě k jednotěn G. Olsthoorn, Nizozemí

23 Grál a kůň 21

24 Parsifal přijíždí do kláštera. Quête du Saint Graal, rukopis z 1 5. století z Poitiers, Francie. Bibliothèque Nationale de France BNF na to, co děláme? Máme odvahu ptát se sami sebe, kdo vlastně jsme? Máme odvahu poznat sami sebe a dosáhnout určitého sebepoznání, týkající se naší existence a smyslu života a co nám říká sebepoznání, týkající se našeho strachu a našich nejhlubších tužeb? Nebo se uklidníme nějakou kni hou, filmem, cestováním nebo suve nýrem? Je současný rozmach knih o zvláštních cestách a hledání náhod ný, nemluvě o ještě mnohem větším rozmachu bezpočtu filmových verzí, kdy diváci, během jedné a půl až tří hodin, absolvují velké dobrodružství 22 Pentagram 6/201 3 krkolomnou rychlostí. To proběhne takovým způsobem, že se zdá, jako by to sami zažili. Na chvíli uspoko jeni, ale hlavně ohromeni, bez jaké hokoli zapojení jejich vědomí. Potom se zvednou ze svých sedadel a bez pečně se vracejí do svých domovů, do budov, ve kterých bydlí. Otázkou však zůstává, zda se vracejí také domů k sobě samému, k té cizí budově, kte rou v podstatě neznají? PESTRÝ VÝČET INTERPRETACÍ Zmíníme se o několika knihách a fil mech o zvláštní cestě a hledání, řadě

25 populárních děl a zejména se podívá me na tituly jako Harry Potter a ká men mudrců, Harry Potter a tajemná komnata, Harry Potter a vězeň z Az kabanu, Harry Potter a ohnivý pohár, Harry Potter a Fénixův řád, Harry Potter a princ dvojí krve a Harry Potter a relikvie smrti. Další sérií je trilogie Pán prstenů se Společenstvem prstenu, Dvěma vě žemi a Návratem krále. A nakonec Šifra mistra Leonarda a Andělé a démoni od Dana Browna. Jedná se o filmy plné symbolů a odka zů, které se objevují v legendách o králi Artušovi, zejména v legendě o Grálu. Něco se děje, když je v současnos ti takový zájem o téma Grálu. Výše zmíněná díla mají řadu společných základních prvků s těmito pradávnými příběhy a symboly Poslední večeře, Josef z Arimatie, Máří Magdaléna, raně křesťanská ikonografie, křížové výpravy a templářští rytíři zdá se, že nové hledání Grálu se odehrává v rámci výše zmíněných knih a filmů. Je jasné, že zájem o krále Artuše a otázka Grálu je součástí intenzivní vlny zájmu o středověk, která propukla v 80. letech. Možná bychom ale měli skutečné vysvětlení hledat ještě hlou běji. Zájem o Grál a mystický závoj, který ho obklopuje, může být vyjád řením nouze nedostatku smyslu života vykořeněného člověka, zou falého Narcise, hledajícího svého koně. A tato nouze je bezostyšně vy užita. Velké množství záhad a zvláštní při tažlivost se objevuje u všeho, co zů stává v souvislosti s Grálem v průběhu let nevysvětleno. V turistických publi kacích můžeme nalézt zmínky o růz ných místech a jejich záhadách: Char tres, Vézelay, Glastonbury, Stone henge, Montségur, Rennes le Château, Odilienberg Často to vypovídá více o současném člověku a jeho senzace chtivosti než o středověkých románech pojednávajících o Grálu. Nyní se krátce podívejme na řadu možných pohledů na Grál, které lze nalézt na internetu a které vyjadřují jejich nesourodost a nejdou dále než k vnější úrovni dialektického výkladu. Grál byl údajně kalich nebo po hár, do kterého byla zachycena Kris tova krev během ukřižování. V jiných příbězích to byl pohár, který se pou žíval při Poslední večeři. Tradice vy práví, že Grál byl údajně přenesen do bezpečí Josefem z Arimatie, i když nikdo neví kam. Někteří lidé tvrdí, že Grál byl přivezen Josefem do Glastonbury v Anglii. Zde se však může jednat o odkaz klasických Keltů na hrnec nebo kotel, který zaručoval věčný život nebo měl tajemnou moc (vzpomeňme na Asterixe). Bylo to zcela ve smyslu římsko křesťanské doktríny, kdy se pohanské symboly Grál a kůň 23

26 Zcela jiný úhel pohledu představuje teorie, že Svatý Grál je tvořen množstvím spisů. používaly při přechodu na křesťan skou víru. Jiná verze je, že Grál byl převezen do jižní Francie do Languedocu. Zde působili katáři, kteří byli později vy vražděni křížovou výpravou. Věří se, že Grál byl nalezen na hradě Montsé gur, poslední pevnosti katárů. Legenda je umocněna tím, že těsně před pádem hradu několik katárských vůdců z hra du uniklo. Odnesli s sebou Grál? Další verze tvrdí, že Grál nebo San Greal, se ve skutečnosti váže na pokrevní linii Ježíše Krista. A další skupina vědců nalézá v těchto příbězích skytsko íránský původ. Někteří lidé tvrdí, že touha po Grá lu se týká hledání toho božského v nás. S ohledem na zdroje a téma se to týká především gnostického pohledu. Jedná se o směr, v rámci kterého naše gnos tická duchovní škola pracuje. Tomu se chceme v tomto článku dále vě novat. KOLIK HLAV, TOLIK NÁZORŮ V prů běhu let se objevovalo velké množ ství autorů, kteří, inspirováni Grálem, napsali více či méně rozsáhlé příběhy. Poprvé se zmiňuje o tématu Grálu Chrétien de Troyes ve své rytířské ro manci Perceval ve dvanáctém století. 24 Pentagram 6/201 3 Přisoudil Grálu mocné síly a od té doby se Grál objevuje v příbězích vždy ve smyslu věčnosti, léčivých sil nebo spojení s Bohem. Michael Baigent, Henry Lincoln a Richard Leigh publikovali svou kni hu Svatá krev a Svatý Grál, ve které byla uvedena teorie o potomcích Je žíše Krista. Toto téma zkoumal také Laurence Gardner v Rodokmenu Sva tého Grálu. Ve své knize Zjevení templářů, Lynn Pickett a Clive Prince popisují různé legendy o svobodných zedná řích, katárech a templářích v souvis losti s Máří Magdalénou a Janem Křtitelem. Dobře známá je kniha Otto Rahna, Křižácké výpravy proti Grálu, jedna z nejslavnějších knih, která po pisuje Montségur jako hrad Grálu. Filmová série Indiana Jones před stavuje Svatý Grál široké veřejnosti ve filmu Poslední křížová výprava. Téma Grálu můžeme najít také ve filmu Monty Python a Svatý Grál, i když v trochu lehčí formě a už jsme zmínili také série Harry Potter a Pán Prstenů. Zcela jiný úhel pohledu předsta vuje teorie, že Svatý Grál je tvořen množstvím spisů. Tyto spisy údajně dokazují, že Ježíš byl ženatý s Máří Magdalénou. Z tohoto svazku byla zrozena Sarah. Dan Brown využil tuto teorii ve svém románu Šifra mi stra Leonarda. Brown popisuje v této

27 Cimbuří na Spoulga v Bouan, středověké opevnění ve skalních stěnách v Ornolac, jižní Francie. Pentagram knize spiknutí římsko katolické církve proti Svatému Grálu. Tyto spisy údaj ně dokazují, že Ježíš měl potomky a Ježíšovi dědicové stále žijí v sou časném světě. Jde o názory, které by otřásly základem celého křesťan ství. Tady můžeme ukončit tento stručný přehled, který však pone chává mnoho otázek nevyřešených. I kdybychom viděli všechny tyto filmy, četli Šifru mistra Leonarda, Parsifala a legendy o králi Artušo vi a poté knihy vrátily zpět do kni hovny, dokonce i kdybychom našli samotný Grál a pohár by stál u nás doma na krbu, tak co? Co potom? Hledali bychom něco jiného a jak dlouho? CESTA ZAČÍNÁ Touha, začátek hle dání, pohlcení hledáním, přesvědčení o konečném nalezení, a nakonec de finitivní návrat do prázdnoty s novým příběhem v hlavě, který bychom mohli vyprávět dále a který si můžeme pa matovat Vzpomeňme na rytíře hle dajícího koně. V jedněch dveřích rytíř obdrží knihu Dana Browna, u dalších legendy o králi Artušovi, u dalších dveří Pána prstenů, v dalších je mu ukázá no DVD a nakonec je mu Grál vložen do rukou. Uváže vše ke svému sedlu a pokračuje ve své cestě. V hloubi noci pokračuje v hledání: Neviděli jste mého koně? U každého obydlí zůstává stát přede dveřmi. Nikdy sku tečně nevstoupí dovnitř. Rytíř bere na vědomí všechny tyto poznatky svou Grál a kůň 25

28 Možnost vytvořit svatební pohár je tedy k dispozici v každém člověku. hlavou a ne svým srdcem. Jeho srdce zůstává pozadu, prázdné a osamocené díky všem těmto rozumovým informa cím z těchto příběhů a filmů. Prázdné, osamocené srdce je plné úzkosti. Jako pošetilé dívky, které jsou náchylné ke všem svodům tohoto světa. Tento rytíř by se měl obrátit. Vněj ší znalosti bez vnitřního pochopení a činu jsou a zůstanou jen na osobní bázi a neposkytují přístup k univerzál ní pravdě. Rytíř zůstává přede dveř mi, pak naskakuje na koně a bojácně cválá pryč. V díle Confessio Fraternitatis, Vyznání Bratrstva růžového kříže, knize, která je součástí duchovního odkazu řádu klasických Rosikruciá nů, čteme následující: Nebližší nám jsou a nejvíce se nám podobají ti, kteří používají Bibli coby vodítko životem, coby základ své snahy o poznání a ke kompendiu ce lého světa. Především považujeme za svou povinnost prohlásit, že od stvo ření světa nebyla člověku dána nád hernější, obdivuhodnější a prospěšnější kniha než Bible svatá. Požehnaný je ten, kdo ji vlastní, požehnanější, kdo ji čte, nejpožehnanější, kdo ji do hloub ky studuje. Bohu pak nejbližší je ten, kdo jí rozumí a řídí se jí. 26 Pentagram 6/201 3 Toto vnitřní porozumění, spojené s uposlechnutím, následováním nebo používáním, je zcela v dosahu každé ho pravého hledajícího. V souvislosti se symbolikou Grálu bychom se chtěli zastavit u zvláštního obrazu, kde Svatý Grál a ženská postava Marie mohou být prvky alegorie: zbožnosti. Ten, kdo se rozhodne nahradit náboženské praktiky zbožným jednáním, je podle slov klasických Rosikruciánů zapá len Božím duchem. Tento velký pro ces je doprovázen ubýváním přírodně zrozené duše člověka. Jedná se o umí rání pro to, abychom žili. V tomto smyslu legenda o Grálu ve své jednoduchosti zcela vysvětlu je gnostickou hodnotu, kterou člověk potřebuje, aby pochopil, co je Grál, jak musí být zhotoven a kde může být nalezen. Je to sám člověk, kdo může Grál vytvořit! A v praxi to bude činit velmi konkrétně, v sobě samotném, takže následně bude schopen přijímat, přeměňovat a vyzařovat vysoké vib race z nadpřírody (v legendě se odka zuje na Ježíše Pána). GRÁL VE FYZICKÉM KONTEXTU Citujeme k tomu z knihy Univerzální Gnose od Jana van Rijckenborgha a Catharose de Petri, zakladatelů ško ly Zlatého Kříže s Růží: Anatomicky je kalich Grálu vy značen třemi okruhy nervových pletení, a sice hrtanovým, plicním a srdečním

29 okruhem. Horní část svatého poháru odpovídá hrtanovému systému plete ní, držadlo je v plicním okruhu a noha křišťálové číše stojí v srdečním ústí. Možnost vytvořit svatební pohár je tedy k dispozici v každém člověku. První osvobozující čin uzavírá žáka před vlivy dialektické přírody, co se týče účinků světla, zvuku a atmosfé ry. Účinky se redukují na biologické minimum. Tento první osvobozující čin převádí žáka přes práh. Žák musí reagovat na éterické síly Neměnného království, žák musí uzpů sobit svou svatyni srdce pro udržení těchto sil. Využitím daných možností je stavěn Grál. Nové étery vstupují pak dýchací trubicí, naplňují všechny plicní sklíp ky, dostávají se k srdečnímu ústí a poté, co vykonaly svou práci, se při výde chu částečně vracejí zpět. Při nádechu je ovlivňován levý lalok štítné žlázy, při výdechu pravý. Tak jsou vtištěny obrysy, silové linie poháru Grálu do svatyně srdce. Pokud máte nějaké anatomické znalosti, bude vám jasné, že tento útvar silových linií má sku tečně tvar kalichu. Tento svatý pohár je nyní připra ven přijmout svatý oheň neboli kun daliny, jak říkají východní bratři. Kdo dokáže unést v pozdviženém Grálu oheň, kdo ho dokáže opatrovat jako Josef z Arimatie, ten nese takto na plněný Svatý pohár na západ, do země zapadajícího Slunce. To je bod, v němž Slunce běžné přírody zapadá, aby nad obzorem mohlo vyjít Slunce nového života. Pochopte, že od lít pohár Grálu z nej ušlechtilejšího křiš ťálového éteru není práce, kterou by člo věk mohl udělat ve volném čase po vy řízení společenských povinností nebo po všedním občanském dni. Odlití poháru Grálu, odlití Skleněného moře je dílo, které může být provedeno te prve po mnoha neúspěších a po inten zivním zápasu. ČTYŘI RYTÍŘI HLEDAJÍ GRÁL Le genda o králi Artušovi a rytířích ku latého stolu vypráví o rytířích, kteří vyrazili hledat Svatý Grál. Pouze čtyři z nich byli vybráni k zažití ta jemství Grálu: první rytíř poznal Grál ve snu, skrze svůj hříšný stav druhý rytíř se musel vrátit do světa, aby o Grálu svědčil: ještě nebyl připraven pro další krok. Třetí rytíř, Parsifal, se stal po dlouhém hledání strážcem Grálu, králem Grálu a čtvrtý rytíř Galahad, ten zasvěcený, ten vědoucí, ten připravený, vstoupil do Světla Grálu. Grál a kůň 27

30 Pokud jde o Galahada, existují po zoruhodné příběhy, které odkazují na stav jeho vůle. Mimo jiné se píše ná sledující: Galahad upřel svůj pohled za shromážděné rytíře, viděl ženy, kulatý stůl a židli, na níž zářila zlatá písmena.,pane, tvůj dvůr je čistý, řekl,,ale nemohu zde zůstat. Venku na mě čeká můj kůň. Nevím, kam mě poveze ani se na to neptám. Byl jsem pověřen úkolem, který musím splnit. Nemohu myslet na své touhy. Sbohem, pane. Když za ním rytíři spěchali, vi děli bílého koně, stojícího na dvoře. Galahad nasedl na koně a odjel. V legendách a mýtech je kůň sym bolem vyšší, dynamické hvězdné síly, nazývané také astrální síla, a bílá je barvou čistoty. Člověk, který dosáhl vyššího duchovního stupně Galahada, se zcela podřídil Boží vůli. Není to on, kdo rozhoduje o věcech, ale z hodiny na hodinu následuje cestu, která je mu uložena silou vyšší vůle. Jsi zvláštní rytíř, Galahade, řek la Nymue. Kde je tvůj štít? Ty se 28 Pentagram 6/201 3 odvažuješ začít velkou cestu bez štítu? Má paní, dnes ráno jsem ještě neměl ani meč, ale bez hledání jsem ho dostal. Když budu potřebovat štít, v pravý čas ho najdu. A co když žádný štít nenajdeš, Galahade? Pak budu hledat Grál bez štítu. A co když nenajdeš ani Grál? Má paní, o tom nepřemýšlím. Bylo mi uloženo, abych ho hledal. A to stačí. Na velmi Blízkém východě je vždy rytíř, který cestuje dnem i nocí od vesnice k vesnici. Tento Galahad na svém bílém koni probouzí srdce všech zbloudilých Narcisů, kteří se ho úz kostlivě ptají: Pane, na svém sedle mám kamenný Grál, ale neviděl jsi náhodou mého koně? J. van Rijckenborgh a C. de Petri, Uni verzální Gnose, kap. XIII. Rozekruis Pers, Haarlem, 1 980

31 Stará mama povedalas S tará mama povedala, že každý človek má dve duše. Jedna z nich je zodpovedná za hmotné potreby tela. Na ňu sa obraciaš, aby si dostal obyd lie, potravu a iné veci, potrebné na každodenný život. Vravela, že túto dušu používame nato, aby sme pre žili. Rozprávala aj to, že tu je ešte aj druhá duša, ktorá s ňou nemá vôbec nič do činenia. Vravela, že je to spiri tuálna duša. Stará mať ďalej rozprá vala, že keď sa používa tá materiálna duša nato, aby sa rozmýšľalo cham tivo alebo nečestne, keď sa tým neu stále útočí na druhých alebo sa pokúša vymyslieť, ako by bolo možné ich oklamať, ukrátiť, potom by spiri tuálny svet myslenia stále viac za krpatieval, až kým by mal veľkosť hikori orieška. Starká vravela, že keď telo zomrie, zomrie aj duša matérie. Ak si celý svoj život rozmýšľal len touto dušou, potom je nad slnko jas nejšie, že potom ti ostane duša veľ kosti hikori orieška, vzhľadom na to, že spirituálna duša ako jediná všetko prežije. Rozprávala aj to, že ak sa znova narodíš a to sa udeje ďale ko od všetkého obvyklého, potom sa narodíš so spirituálnou dušou veľkosti hikori orieška, ktorá takmer ničomu nebude rozumieť. Potom môže ešte viac zakrpatievať, až do veľkosti hráška, a zmiznúť, keď materiálny spôsob myslenia všetko prevládol. V takom prípade úplne stratíš túto dušu. Tak vznikajú ľudia bez duše. Babička vravela, že ľudí bez duše je ľahké rozpoznať. Rozprávala, že keď človek bez duše pozoruje iných ľudí, tak o nich hovorí len samé zlé veci. Keď sa pozrú na nejaký strom, vidia iba drevo na nábytok a zisk, ale nikdy nie jeho krásu. Stará mama hovorila, že sú už len chodiacimi mŕtvolami. Stará mama rozprávala, že spirituálna duša je presne ako sval. Keď ju pou žívaš, stáva sa tým väčšia a silnejšia. Vravela, že len tak ju môžeš zväčšo vať, keď ju používaš nato, aby si po chopil veci. Ale prístup k nej môžeš dostať len vtedy, keď sa tvoja hmotná Stará mama povedalas 29

32 duša vzdá chamtivosti a snahy, aby bola podobnou spirituálnej duši. Po tom v tebe nadobudne prevahu chá panie a čím viac sa pokúšaš chápať, tým väčšie to chápanie bude. Priro dzene, poznanie a láska sú tým istým, povedala, len ľudia to často vidia na opak, a robia všetko preto, aby vzbu dili dojem, že veci ľúbili, zatiaľ čo ich vôbec nechápali. Ale to sa nesmie stať. Okamžite som sa rozhodol, že v budúcnosti sa 30 Pentagram 6/201 3 pokúsim chápať prakticky každého, lebo vôbec som netúžil po tom, aby som sa objavil s dušou veľkosti hikori orieška. Stará mama hovorila, že in diáni kmeňa Cherokee to už od dáv nych čias všetko vedeli a učili. Zdroj: Forrest Carter: Die Lebenslehre des Little Tree. (Životné učenie malého stromu.) ISBN

33 Nemám žádnou dušis! řekl Nemáš jednu duši, ale máš dvě! Z eptejte se kterékoli skupiny lidí: Kdo z vás nemá duši? a jen velmi málo z nich zvedne ruku. Potom se zeptejte té samé skupiny: Kde se vaše duše nachází? a opět se zvedne jen velmi málo rukou těch, kteří bu dou schopni odpovědět. Ano, všichni známe tento koncept oduševnění. Zní to pozitivně: když někdo něco dělá s nadšením, zname ná to, že on nebo ona umožňuje živé síle zaznít ve své duši. To zahrnuje více než například vášnivé dělání něčeho, nebo vyjádřeno populárně: Vkládá do toho celou svou duši či chce nebo uskutečňuje něco srdcem a duší. Oduševnění je nutkání z krve, kte ré nás podněcuje k jednání způsobem, ze kterého promlouvá vřelost a síla naší vlastní duše. To skutečně uka zuje, že krev je nositelem, nebo jed ním z nositelů duše. Krev cirkuluje celým tělem. Pomocí kapilár dosahu je krev každého atomu v našem těle s cílem upevnit v něm vlastnosti krve. Mhairead MacDonald, themoonskinjournals.wordpress.com Dvě duše 31

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera S l o v a n s k ý č l o v ě k Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera Šestá kulturní epocha2, v níž má dojít k probuzení vyššího bytostného článku člověka, bude na vyšší rovině opakováním druhé, praperské

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Temná noc duše 1 / 7

Temná noc duše 1 / 7 1 / 7 ( Autorem obrazu je Ch Temná noc duše 2 / 7 Marie Magdalena prostřednictv Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan Drazí přátelé, jsem vaše sestra, Marie Magdaléna. Jsem přímo vedle vás jako

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 2 členských štátov Európskej únie Balík obsahuje výsledky za EÚ 2 a za Slovensko Návrh prieskumu

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom.

Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom. Úloha 1 (Lapitková, 2012, s. 18) Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom. Pomôcky: trojboký hranol z priehľadného skla, biely povrch (hárok papiera) Postup: a) Nasmeruj

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Je to Božia láska (E)

Je to Božia láska (E) Je to Božia láska () Dokonalý plán pre tvoj život je láska, radosť, víťazstvo a pokoj Nenájdeš to ale vo svojich plánoch H A tá cesta sa volá Ježiš Kristus Zuzana Vyšňovská On je to svetlo v tvojej tme

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar

Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar Tomáš Szaniszlo 2010-03-24 (v.2) 1 Príklad (.(,)). (.). (,) Prevedenie z pointfree do pointwise tvaru výrazu (.(,)). (.). (,). (.(,)). (.). (,) Teraz je funkcia

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23 Obsah Předmluva Tajemství kosmu 11 14 KNIHA PRVNÍ Prvopočátek 19 Slovo jako Absolutní Božství tvůrčí síla trojice duch, síla, hmota univerzální zákony princip prasvětla a prainteligence Princip života

Více

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, "Súmernosti" 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, Súmernosti 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ 1 úmernosti 7.ročník ZŠ Mgr. Zuzana Blašková 2 ZŠ taničná 13, Košice Osová súmernosť určenie základné rysovanie vlastnosti úlohy s riešeniami osovo súmerné

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

Titul: TV_1032_Phan Tan Loc - hospodář waterián_ii Táto relácia. v mnoha různých

Titul: TV_1032_Phan Tan Loc - hospodář waterián_ii Táto relácia. v mnoha různých Táto relácia v mnoha různých Pokud mi to vrátili, pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa prosím

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy.

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy. Opakuj a pomenuj Nakreslime si ovocný sad Príklad 1 Pomocou príkazového riadku skúste s korytnačkou nakresliť ovocný stromček. Vaša postupnosť príkazov sa možno podobá na nasledujúcu:? nechfp "hnedá? nechhp

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Návod na použitie zápisníka jedál

Návod na použitie zápisníka jedál Návod na použitie zápisníka jedál Sme nesmierne radi, že si sa rozhodla používať tento zápisník jedál. Práve zapisovaním svojho jedálnička ľudia chudnú oveľa rýchlejšie, majú prehľad nad tým, čo zjedia

Více

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM Cvičenia na úlohy s porozumením si vieme pre žiakov vytvoriť v programe, ktorý stiahneme zo stránky http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/comprehension/index.htm.

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše http://www.spqr.cz/content/plat%c3%b3n-faid%c3%b3n-o-nesmrtelnosti-du%c5%a1e Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV OBSAH 1 Plastové karty základné informácie... 1 2 Distribúcia plastových kariet zákazníkom... 1 2.1 Jednorázová hromadná distribúcia kariet... 1 2.2 Pravidelná distribúcia plastových

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance)

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) 1. Emoce jsou velmi důležité. - Emoce působí na naše tělo a mohou vyvolat onemocnění. - Emoce působí na naši mysl a mohou způsobit, že

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije!

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije! Máte doma šikovníčku alebo šikovníka a chcete, aby boli čo najlepšie pripravení na život? Dajte im príležitosť učiť sa jeden zo svetových jazykov, ktorým hovorí až 100 miliónov Európanov. Voľba nemčiny

Více

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka Obsah Ročníkový cieľ Ročníková téma Ročníkový symbol Kompetencie žiaka Ročníkový cieľ Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Ježišovi

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Ročník/Trieda: štvrtý / 4. A, 4. B, 4. C Školský rok: 203/204 Vyučujúca koordinátorka VMR: Ing. Lenka Tršová Husárová Časová

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Limita funkcie. Čo rozumieme pod blížiť sa? y x. 2 lim 3

Limita funkcie. Čo rozumieme pod blížiť sa? y x. 2 lim 3 Limita funkcie y 2 2 1 1 2 1 y 2 2 1 lim 3 1 1 Čo rozumieme pod blížiť sa? Porovnanie funkcií y 2 2 1 1 y 2 1 2 2 1 lim 3 1 1 1-1+ Limita funkcie lim f b a Ak ku každému číslu, eistuje také okolie bodu

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Rudolf Steiner O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Jiným druhem duchovních bytostí, jejichž působení lze z duchovní oblasti pozorovat ve smyslovém světě (a také ve světě

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Na cestě od lilie k růži

Na cestě od lilie k růži Na cestě od lilie k růži Na obálce: Prsten Táňa Smolková Na cestě od lilie k růži aneb Skutečná pedagogika začíná tam, kde se učitel učí přinejmenším tolik jako dítě 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ

Více

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 :

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 : GJH-Prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Súčet Test-13 Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 13 úloh a má 4 strany. Úlohy môžeš riešiť

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Chaldejská Numerologie 3. lekce

Chaldejská Numerologie 3. lekce Chaldejská Numerologie 3. lekce Čísla: 2 11 20 29 38 47 Přiřazení k Abecedě Planetám TAROTU Cyklům (Měsíce Roky Mentální Etapy Přiřazené Cykly) Schopnosti Zdraví Vztahy Práce Číslo 2 => Číslo PRVNÍ úrovně

Více

JCDwin - prechod na EURO

JCDwin - prechod na EURO JCDwin - prechod na EURO Ver. 2 Posledná zmena 1. 1. 2009 www.davidplus.sk Strana:2 Program JCDwin a rok 2009/prechod na menu EUR Vážený užívateľ programu JCDwin. S nastávajúcim rokom 2009 si Vám dovoľujeme

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více