5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce"

Transkript

1 5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je zařazena na obou stupních ZŠ. Vědomosti a především dovednosti získané v rámci této vzdělávací oblasti mají ambice být v přímém vztahu k reálnému životu. Vyučovací činnosti jsou směřovány k podněcování zájmu o další činnosti a bádání. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Praktické činnosti Praktické činnosti - Charakteristika vzdělávacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a svět práce (6. 9. třída) je zastoupený na 1. i 2.stupni základní školy vyučovacím předmětem Praktické činnosti. Na 1.stupni vede žáka k vytváření různých předmětů jednoduchými postupy z tradičních i netradičních materiálů podle slovního návodu nebo předlohy, k používání vhodných nástrojů, nářadí, pomůcek. Součástí výuky je plánování, organizování a hodnocení pracovních činností samostatně i v týmu. Na 2. stupni jsou Praktické činnosti rozděleny do 7 tématických okruhů (Práce s technickými materiály, Práce s ostatními materiály, Práce montážní a demontážní, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět práce). Zvláště v tématickém okruhu Pěstitelské práce je žák veden k aktivní ochraně životního prostředí, k vytváření pozitivních ekologických postojů. Tato část předmětu má výrazně interdisciplinárních charakter, protože žák v ní aplikuje již získané přírodovědné poznatky. Část Příprava pokrmů navazuje na poznatky, které žák získal v oblastech Člověk a společnost a Výchova ke zdraví, především pak na poznatky z oblasti zdravé výživy. Žák si nejen prohloubí a rozšíří znalosti z oblasti technologie přípravy pokrmů, způsobů jejich podávání, ale také si osvojí dovednosti spojené s vedením domácnosti, účelným hospodařením s finančními prostředky. Na tuto část navazují Provoz a údržba domácnosti a Práce montážní a demontážní. V nich žák získává jak obecné, tak i průřezové poznání běžné domácí techniky, zákonitostí jejího bezpečného užívání. Tato část navazuje především na předměty přírodovědného zaměření. Na obou stupních školy je žák vedený při dodržování základních pravidel hygieny, bezpečné práce a chování k získání základních manuálních zručností a dovedností, pozitivnímu vztahu k práci, k zvládnutí pracovních postupů, osvojení dovedností v zacházení s jednoduchými nástroji a drobným nářadím. Orientace v různých oborech lidské činnosti napomáhá utváření zálib, vhodného využití volného času a zejména v osvojení si poznatků, důležitých při volbě povolání a společenského uplatnění, shrnutých zejména v tématickém okruhu Svět práce. V předmětu jsou integrována tato průřezová : 206

2 - Osobnostní a sociální výchova - Výchova demokratického občana - Environmentální výchova Klíčové kompetence V Praktických činnostech jsou rozvíjeny klíčové kompetence, které žákovi umožní: Kompetence k učení prakticky osvojovat práci podle návodu, plánovat činnosti při práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů, poznávat výhody pořizování náčrtu při nejrůznějších činnostech, poznávat vlastnosti materiálů a surovin a jejich použitelnost. Kompetence k řešení problémů aplikovat řešení při obdobných zadáních a hledat nové způsoby využití dovedností při práci s technickými materiály a přípravě pokrmů, vytvářet prostor pro zodpovědné rozhodování o vlastní profesní orientaci. Kompetence komunikativní používat odpovídající odbornou terminologii ve vztahu k práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů, dostatek podnětů a příležitostí pro prezentaci výrobků žáka. Kompetence sociální a personální spolupracovat ve dvojici i v malé skupině, používat různé role v pracovní skupině, uvědomovat si potřeby ohleduplnosti na pracovišti. Kompetence občanské pochopit vlivy různých činností člověka na životní prostředí a spoluzodpovědnost za jeho ochranu, tvořivě přístupovat k plnění zadaných témat. Kompetence pracovní naučit se uvědomělé, správné a bezpečné používání nástrojů a materiálů, provést práci v co nejlepší kvalitě, srovnávat hospodárnost různých postupů, které vedou k témuž cíli, vyhledávat možná rizika při různých pracovních činnostech a hledání způsobů jejich minimalizace, seznamovat se s konkrétními podnikatelskými aktivitami od záměrů až po jejich realizaci, 207

3 vytvářet náměty pro promyšlené rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesní orientaci. L 208

4 Praktické činnosti - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu tématický celek Práce s drobným materiálem I. období Práce s různým tradičním i netradičním materiálem Pozorování, experimentování (pevnost, plastičnost) Manipulace s pracovními nástroji (nůžky, jehla, nůž, kladívko) Práce podle jednoduchého vzoru, šablony, slovního návodu, z vlastní představivosti Pracovní dovednosti s různým materiálem: -papír a karton (rozlišení běžných druhů papíru, překládání, skládání papíru, trhání, stříhání správné používání nůžek, vystřihování nakresleného tvaru, slepování, nalepování, rozřezávání, odměřování, obkreslování) -drát, folie, přírodniny, a jiný drobný materiál (výroba jednoduchého praktického výrobku, volba vhodného nástroje, běžné zacházení s ním) -modelovací hmota, hlína (základní hygienické návyky, pracovní postupy, hnětení, válení, krájení, stlačování, glazura) -textil (navlékání nitě, uzlík, přišívání knoflíků, sešití látky k sobě, přední a zadní stehy) -plast (vlastnosti plastu, prostorové vytváření ) Organizace práce Příprava pomůcek, jejich úklid Kolektivní, skupinové práce, výzdoba třídy, atd. tématický celek Na základě konkrétních činností rozvíjí pracovní dovednosti, patří k nim i rozvoj jemné motoriky Pozná vlastnosti používaných materiálů Při práci dbá na bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví Pracuje podle slovního návodu a předlohy Při jednotlivých postupech pracuje pozorně, bezpečně,hospodárně a s ohledem na životní prostředí Při vytváření různých výrobků se motivuje lidskými prvky, vychází z tradic, řemesel Má připraveny pomůcky pro práci, během práce si udržuje na svém místě pořádek Uvědomuje si hodnostu práce, ocení práci druhých, spolupracuje na společném vytváření Konstrukční činnosti I. Období Osobnostní rozvoj (rozvoj schopnosti poznávání) Osobnostní rozvoj (sebeorganizace, seberegulace) Sociální rozvoj (komunikace) Stavebnice plošné, prostorné, konstrukční, sestavování modelů Špejle, spojování drátkem Práce s návodem, podle předlohy, s jednoduchým náčrtkem i z vlastní představy Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi Sestaví jednoduché statické i pohyblivé modely Osobnostní rozvoj (kreativita) 209

5 tématický celek Pěstitelské práce I. období Vycházky vzhledem k změnám počasí (roční období) Podmínky růstu rostliny Péče o květiny ve třídě Pěstování rostlin ve třídě (hrách, fazole,..), pokus o klíčení, podmínky růstu Záznam o pokusu Rychlení rostlin Poznává přírodu, pozoruje změny vzhledem k jednotlivým ročním obdobím Na základě pozorování se seznámí se základními podmínkami růstu rostlin Pozná a pěstuje pokojové rostliny Provádí jednoduché pokusy Základní podmínky života (půda) tématický celek Příprava pokrmů I. období Příprava stolu ke stolování Pohoštění ze studené kuchyně Vánoční posezení, oslava Dne dětí ve třídě, narozenin Výběr, nákup, skladování potravin (prv) Vybavení kuchyně, technika, bezpečnost Zásady společenského chování při stolování (jídelna ve škole, škola v přírodě, svačinka, ) Připraví jednoduché prostírání Vyrobí jednoduché pohoštění Na základě vlastního pozorování pozná a porovná způsob skladování různých potravin Pozná základní vybavení kuchyně Rozpozná vhodné i nevhodné projevy při stolování Osobnostní rozvoj (kreativita) Práce s drobným materiálem vlastnosti materiálu Pracovní operace Využití prvků lidových tradic Výzdoba kraslic,výroba ozdob ednoduché pracovní postupy,organizace práce II. období Vyjmenuje vlastnosti Rozliší vlastnosti materiálu materiálu Uvede různé pracovní operace Zná různé techniky zdobení Vyjmenuje funkce pracovních pomůcek, nástrojů a náčiní Porovnává přírodní a technické materiály,používá vhodné pracovní operacestříhání,ohýbání,slepo vání Propichování,trhání,tv arování Využívá přírodniny a přírodní materiály Zvolí, kterou pomůcku, materiál a náčiní použije Zhotoví jednoduchou ozdobu Osobnostní rozvoj (rozvoj schopnosti poznávání) 210

6 Uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny práce Konstrukční činnosti ednoduchá montáž a demontáž stavebnic z plastu Sestavování jednoduchých pohyblivých modelů s využitím kartonu, špejlí a odřezků dřeva Uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny práce Pěstitelské práce klíčivost,růst rostlin,pěstování některých plodin Ošetřování pokojových rostlin Uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny práce ednoduché pracovní postupy,organizace práce Příprava pokrmů Základní vybavení Použití vhodných potravin, příprava jednohubek,salátu ednoduchá úprava stolu pravidla správného stolování Uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny práce Zná zásady bezpečnosti a hygieny práce Rozumí pokynůmslovnímu návodu, jednoduchému náčrtu Zná zásady bezpečnosti a hygieny práce Pozná semena a plody Zná zásady bezpečnosti a hygieny práce Pojmenuje pěstitelský materiál,nářadí a pomůcky Vyjmenuje základní vybavení kuchyně Pojmenuje základní potraviny Zná pravidla správného stolování a společenského chování Zná zásady hygieny a bezpečnosti práce Udržuje pořádek na pracovním místě Udržuje pořádek na pracovním místě Dodržuje při práci zásady bezpečnosti Použije správné náčiní při práci Udržuje pořádek a čistotu pracovní plochy Poskytne první pomoc při úrazu Sestaví a rozloží jednoduchý model podle předlohy, představy Sestaví jednoduchý model podle předlohy, slovního návodu,vzorovéh o výrobku, šablony,náčrtu nebo svých představ Provádí jednoduché pěstitelské činnosti,zazname nává a hodnotí výsledky pěstitelských pokusů a pozorování Ošetřuje a pěstuje pokojové rostliny vhodné i pro alergiky Využije správného materiálu a pomůcek při své práci Připraví jednoduché pohoštění ze studené kuchyně, Upraví a vyzdobí stůl pro každodenní stolování Osobnostní rozvoj (sebeorganizace, seberegulace) Osobnostní rozvoj (kreativita) Osobnostní rozvoj (sebepoznání, sebepojetí) Základní podmínky života (půda) Osobnostní rozvoj (sebeorganizace, seberegulace) 211

7 tématický celek Bezpečnost a hygiena práce Půda jako základní podmínka pro pěstování rostlin Zelenina Polní plodiny Ovocné rostliny Okrasné rostliny Pěstitelství III. období žák dodržuje zásady zachází správně bezpečnosti a ochrany s používaným nářadím, při práci, provádí jeho údržbu technologickou kázeň a hygienu poskytne první pomoc vysvětlí vznik a význam půdy, popíše složení, seznámí se s půdními druhy vysvětlí význam pěstování zeleniny pro člověka rozpozná osivo a výpěstky běžných druhů zeleniny uvede příklady rychlení zeleniny ve skleníku, fóliovníku, pařeništi uvede skupiny a zástupce polních plodin vysvětlí význam ovocných rostlin, uvede zástupce jednotlivých skupin ovocných rostlin zhodnotí význam okrasných rostlin, uvede skupiny a zástupce při úrazu porovná způsob zpracování na velké ploše a na zahradách dokáže určit půdní druhy zařazuje vybrané druhy zeleniny do příslušných skupin s pomocí literatury objasní podmínky a zásady pěstování základních druhů zeleniny rozliší způsoby pěstování zeleniny ze sadby a z přímého výsevu rozliší známé druhy plevelů a škůdců zhodnotí význam polních plodin určí osivo obilnin a dalších vybraných druhů porovná způsoby množení a řezu ovocných dřevin včetně štěpování dokáže množit a pěstovat pokojové rostliny pro výzdobu pečuje o zeleň v interiéru a v okolí školy objasní princip ochrany půdy jednoduchým pokusem posoudí klíčivost osiva některých druhů zeleniny. navrhne a realizuje pracovní postup hydroponického pěstování řeřichy seté posoudí různé způsoby uskladnění a zpracování ovoce a uspořádá výstavku s ochutnávkou navrhne a vytvoří jednoduchou vazbu k různým příležitostem Základní podmínky života Půda Sociální rozvoj Kooperace a kompetice Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci Sociální rozvoj Kooperace a kompetice Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci 212

8 Léčivé rostliny Rozpozná základní léčivé rostliny a koření, rostliny jedovaté Dokáže uvést příklad zneužití pěstované rostliny jako drogy tématický celek Bezpečnost a hygiena práce Chovatelství tématický celek Základní vybavení kuchyně Udržování pořádku a čistoty v kuchyni Bezpečnost a hygiena provozu v kuchyni žák dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci, zásady hygieny dokáže uvést příklady chovaných zvířat v domácnosti Chovatelství III. období poskytne první pomoc při úrazu způsobeném zvířetem objasní pojem domestikace, plemeno a odrůda uvede příklady hospodářsky pěstovaných zvířat Zná základní kuchyňský inventář objasní hygienické a bezpečnostní zásady chovu zvířat v domácnosti vysvětlí rozdíl mezi malochovem a velkochovem vyjádří význam ekologického zemědělství prokáže základní znalosti o akvaristice, celoročně pečuje o akvárium ve třídě vyvodí zásady chování člověka ke zvířatům Příprava pokrmů III. období Používá základní Bezpečně obsluhuje kuchyňský inventář základní spotřebiče v souladu s doporučeními vyučujícího Ovládá zásady hygieny Zná zásady bezpečnosti práce Ovládá pravidla poskytování první pomoci při úrazech v kuchyni Dodržuje zásady hygieny, nosí si na praktické hodiny do výuky pomůcky Dodržuje zásady bezpečnosti práce Umí poskytnout první pomoc při úrazech v kuchyni e si vědom možných následků při nekázni e schopen vysvětlit a ukázat, jak poskytne první pomoc při opaření, spálení, u drobné řezné rány Lidské aktivity a problémy životního prostředí Zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství 213

9 Výběr a nákup potravin Skladování potravin Skupiny potravin a jejich zastoupení ve stravě Sestavování jídelníčku Úprava stolu jednoduché prostírání, slavnostní stolování Obsluha a chování u stolu Příprava pokrmů úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné úpravy, základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů Ví, že při výběru a nákupu potravin nesmí sledovat pouze obal Ví, že se v obchodech s potravinami dají koupit i biopotraviny Zná a umí najít na obalech potravin značku Klasa Umí správně uložit nákup do tašky Zná rozdělení potravin ve stravě podle současných výživových doporučení Zná doporučení pro sestavování jídelníčků e seznámen s Malým společenským desaterem Seznámí se s recepty na jednoduché pokrmy a nápoji, které jsou v souladu se zásadami zdravé výživy Umí nakoupit potraviny jakostní a zdravotně nezávadné Porovná rozdíl mezi biopotravinami a klasickými potravinami Porovná rozdíl mezi potravinami, které značku nemají a které ji získaly Roztřídí potraviny vhodné do chladničky a do mrazničky Orientuje se v některých alternativních výživových směrech Rozliší jídelníček pro děti a dospělé Rozliší prostřený stůl pro jednoduchý oběd a pro sváteční rodinný oběd Řídí se podle Malého společenského desatera Podle daného receptu žák ve spolupráci s ostatními vytvoří rozpočet na přípravu jednoduchého pokrmu Stanoví, jaké množství potravin a za jakou cenu potřebuje na dané menu Posoudí ceny srovnatelných výrobků, rozhodne,co je z hlediska zdraví výhodnější Posoudí, s jakým předstihem může potraviny nakupovat Zjistí, které potraviny nejsou v hodné při léčbě některých civilizačních chorob, navrhne jídla, kde se nenachází Objasní proč se musí lišit jídelníček pro lidi trpící některými civilizačními chorobami (cukrovka, nadváha, vysoký krevní tlak) Navrhne uspořádání slavnostní tabule, využije při tom zdobné prvky a květiny Nejenom v hodinách vaření, ale i ve školní jídelně a na veřejnosti se dokáže u stolu kultivovaně chovat Podle daného receptu žák ve spolupráci s ostatními připraví jednoduchý pokrm a nápoj v souladu se zásadami zdravé výživy Vztah člověka k prostředí Prostředí a zdraví 214

10 tématický celek volba profesní orientace trh práce možnosti vzdělání zaměstnání podnikání seznámí se s důležitými hledisky pro správnou volbu profese Svět práce III. období vysvětlí význam sebehodnocení pro volbu profese orientuje se v možnostech získání informací významných pro volbu profesní orientace seznámí se s přehledem povolání se zaměřením na méně běžné profese seznámí se s kvalifikačními požadavky pro vytypované profese seznámí se s informacemi o přijímacím řízení orientuje se ve způsobech hledání zaměstnání při vstupu na trh práce seznámí se s důležitými právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů seznámí se s problematikou podnikání a jeho formami využije profesní informace a poradenské služby pro výběr profesní orientace porovnává různá pracoviště, pracovní prostředky, objekty a produkty práce a orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí z dostupných materiálů porovná náplně učebních a studijních oborů využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání posoudí formou pracovních listů své vlastnosti, schopnosti, osobní zájmy, tělesný a zdravotní stav důležité pro volbu profese vytvoří přehled pracovních příležitostí v regionu z hlediska nabídky a poptávky na trhu práce po shrnutí informací a podkladů vypracuje a prezentuje projekt o zvolené profesi prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce (životopis, pohovor u zaměstnavatele) upraví, případně vypracuje pracovní smlouvu vytvoří projekt Moje firma Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí MKV Lidské vztahy Důležitost integrace jedince v profesních vztazích 215

11 tématický celek ekonomika domácnosti úklid domácnosti údržba oděvů a textilií drobná údržba zařízení bytu elektrotechnika v domácnosti popíše důležitost vyrovnanosti či přebytku rodinného rozpočtu, úsporného hospodaření, rozlišuje oba druhy, charakterizuje pravidla jednoduchého účetnictví Provoz a údržba domácnosti III. období provádí jednoduché vytvoří rodinný operace platebního rozpočet styku a domácího účetnictví je obeznámen s pracími a čistícími prostředky seznámí se s pravidly tříděného odpadu seznámí se s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením určenými k údržbě orientuje se v symbolech na přístrojích a el. vybavení domácnosti ovládá pracovní postupy při základním úklidu s použitím běžných úklidových prostředků aplikuje znalosti vyznačených symbolů při ošetřování oděvů orientuje se v obsluze domácích spotřebičů určených k údržbě oděvů orientuje se v provádění drobné domácí údržby dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla při zacházení s úklidovými a pracími prostředky, pomůckami, nástroji a nářadím poskytne první pomoc při úrazu, používá vhodné ochranné pomůcky vytvoří přehled o elektrických spotřebičích v domácnosti, ovládá a užívá některé z nich diskutuje o možných ekologických rizicích při jejich nedodržování posoudí používané spotřebiče z hlediska ekonomiky jejich provozu Lidské aktivity a problémy životního prostředí Odpady a hospodaření s odpady Vztah člověka k prostředí Náš životní styl 216

12 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a přepisy a ovládá první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem Poznámka: O finanční a ekonomickou gramotnost je předmět rozšířen od školního roku 2009/2010. tématický celek Druhy vlastnictví Dělba práce v různých oblastech života Výroba, obchod, služby - jejich funkce a návaznost Principy tržního hospodářství O cenách - principy tržního hospodářství Peníze Rozlišit vlastnictví, alespoň tři druhy bydlení Finanční a ekonomická gramotnost III. období Uvede alespoň jednu instituci, která se věnuje otázkám spojeným s duševním vlastnictvím Hospodařit s časem při rozdělení práce Rozlišit vstupy a výstupy Nejčastější formy podnikání Vysvětlí dva hlavní důvody, proč je dělba práce výhodná Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklad výstupu určité firmy, který je zároveň vstupem pro jinou firmu Uvede alepoň jeden příklad každého typu živnosti Podstatu fungování trhu Objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny Funkci a podobu peněz, formu placení Umí rozlišit hotovostní placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty Uvede příklady duševního vlastnictví a hmotného vlastnictví, objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání Příklady dělby práce - v rodině - ve firmě - ve státě - mezi státy Uvede příklady součinnosti výroby, obchodu a služeb Umí prakticky zařadit typ živnosti - orientace v obchodním rejstříku Umí uvést alespoň jednu výhodu reklamy, umí uvést důvody, proč se na trhu může objevit nezvykle výhodná nabídka Zná způsoby placení, umí vysvětlit, na co si dát při využití určitého způsobu placení pozor VDO, MKV, VDO, VDO, VDO, VDO, VDO, 217

Vzdělávací obor - Pracovní činnosti

Vzdělávací obor - Pracovní činnosti Vzdělávací obor - Pracovní činnosti 1. období Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté K.pracovní,komunikativní,sociální a personální 1.PRÁCE

Více

Učební osnovy Pracovní výchova

Učební osnovy Pracovní výchova Učební osnovy Pracovní výchova PŘEDMĚT: PRACOVNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. práce s drobným materiálem 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracovní pomůcky a nástroje

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a svět práce / ČP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a svět práce / ČP I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (ČP) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. stupeň základního vzdělávání: Časová dotace vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je na

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Pracovní činnosti 2. období 4.-5. ročník Učební texty: Kociánová, L. a kol.: Praktické činnosti (Fortuna 1997) Očekávané výstupy oboru vzdělávací oblasti Na konci 2. období

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby průřez.téma + MP vazby průřez.téma

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby průřez.téma + MP vazby průřez.téma ČLOVĚK A PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM + MP vazby vlastnosti materiálů lidové zvyky, tradice, řemesla organizace práce - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů -

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Pracovní prostředí a pomůcky Žák: připraví si pracovní místo naplánuje a rozvrhne si práci dbá o čistotu a pořádek pracovního místa - časové rozvržení a postup práce

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP-5-1-01 ČSP-5-1-02 ČSP-5-1-03

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE - 5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE - 5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9. PRŮ ŘEZ OVÁ TÉM ATA PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY RVP ZV Obsah 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Příloha č. 12 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 12 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Úvodní a Bezpečnost práce - pokyny 1 září Žák vytváří přiměřené pracovní postupy na základě své představivosti různé výrobky z daných materiálů Žák volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Učební osnovy Pracovní výchova

Učební osnovy Pracovní výchova Učební osnovy Pracovní výchova PŘEDMĚT: PRACOVNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT práce s drobným materiálem 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata ROČNÍK: 6. - pozná a správně zachází s pomůckami a nářadím - pozná a pojmenuje základní dílenská zařízení - udržuje pořádek na pracovním místě - dodržuje základy HBP - při práci používá základní ochranné

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu -2. stupeň

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu -2. stupeň PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu -2. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Pracovní činnosti se vyučují jako samostatný vyučovací předmět, v 6., 7.,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Tímto dodatkem se upravují osnovy předmětu Pracovní činnosti v 7. ročníku. Osnovy mají platnost po dobu účasti naší školy v projektu Okresní hospodářské komory v Hodoníně JOB4TECH

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu praktické činnosti 2. stupeň Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně v šestém až devátém ročníku.výuka probíhá v kmenových učebnách, ve školní dílně, na

Více

Předmět: Pracovní činnosti. jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce

Předmět: Pracovní činnosti. jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce PČ1 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů seznamuje se s vlastnostmi různých materiálů a poznává je svými smysly a svou tvorbou objevuje další možnosti osvojuje

Více

Tematický plán pro školní rok 2014/15 Předmět: Člověk a svět práce Vyučující: Mgr. Miluška Janošťáková Týdenní dotace hodin: 2 hodin Ročník: sedmý

Tematický plán pro školní rok 2014/15 Předmět: Člověk a svět práce Vyučující: Mgr. Miluška Janošťáková Týdenní dotace hodin: 2 hodin Ročník: sedmý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen Listopad KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče Připraví jednoduché pokrmy v souladu se

Více

Učební osnovy Svět práce

Učební osnovy Svět práce Učební osnovy Svět práce PŘEDMĚT: Svět práce Ročník 6. - Vaření Výstup Doporučené učivo Související PT 1. Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče. 2. Připraví jednoduché

Více

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Člověk a svět práce. práce s papírem (střihání, ohýbání, slepování, )

Člověk a svět práce. práce s papírem (střihání, ohýbání, slepování, ) 1 Člověk a svět práce Člověk a svět práce Učivo práce s papírem (střihání, ohýbání, slepování, ) práce s modelovací hmotou (hnětení, válení, stlačování, ) práce s textilem (odměřování, navlékání nitě,

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI l. - 3. ROČNÍK Žák pozná různé druhy materiálu, jeho vlastnosti a různé způsoby zacházení. Porovná vlastnosti zpracovaného materiálu Ověří si vlastnosti materiálu v praxi. Dokáže zhotovit

Více

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Vlastnosti materiálů (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil) Lidové zvyky, tradice

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Vlastnosti materiálů (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil) Lidové zvyky, tradice Ročník: 1. - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Vlastnosti materiálů (přírodniny, modelovací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Obor vzdělávací činnosti : Pracovní výchova Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Obor vzdělávací činnosti : Pracovní výchova Ročník: 6 Obor vzdělávací činnosti : Pracovní výchova Ročník: 6 Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata přesahy Poznámky Provádí jednoduché práce s technickými matriály a dodržuje technologickou kázeň - je seznámen

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Pracovní činnosti ( Pěstitelské práce, chovatelství) dívky

Pracovní činnosti ( Pěstitelské práce, chovatelství) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Pěstitelské práce, chovatelství) dívky 3. období 7. ročník Radmila Dytrová a kolektiv: Praktické činnosti pro 6. 9. ročník základních

Více

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 1.

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 1. Ročník: 1. - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy - snaží se mačkat, překládat, vystřihovat, trhat, lepit a skládat

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Příloha č. 12 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 12 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Žák vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů Pracuje podle slovního návrhu a předlohy Úvodní a Bezpečnost práce - pokyny Vlastnosti materiálu papír a karton Přírodniny

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnosti Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák 1 a) vyjmenuje symboly našeho

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI (1. stupeň)

PRACOVNÍ ČINNOSTI (1. stupeň) PRACOVNÍ ČINNOSTI (1. stupeň) Charakteristika předmětu Předmět Člověk a svět práce svými formami výuky a vymezeným obsahem učiva, využíváním znalostí získaných v jiných oblastech vzdělávání i zkušeností

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Žáci se v předmětu učí pracovat s různými materiály a osvojují

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 5. ročníku

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Předmět:: Pracovní činnosti

Předmět:: Pracovní činnosti Člověk a svět Pozorování rozdílů mezi základními druhy papíru ZÁŘÍ hygieny a bezpečnosti ; poskytne Pořádek na pracovním místě Základy 1. pomoci při úrazu ŘÍJEN hygieny a bezpečnosti ; poskytne Konstrukční

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 1 Výchova k občanství 2. Hodinová dotace 1 1 1 1 Výchova k občanství Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova

Více

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracuje podle

Více

PĚSTITELSKÉ PRÁCE (7. ročník)

PĚSTITELSKÉ PRÁCE (7. ročník) PĚSTITELSKÉ PRÁCE (7. ročník) Charakteristika předmětu Tento předmět je zařazen v 7. ročníku k prohloubení praktického nácviku učiva o přírodě a člověku. V jednotlivých tématech jsou žáci seznamováni s

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: Sv t práce

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: Sv t práce Vzdlávací oblast : lovk a svt práce Vyuovací pedmt: Svt práce Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Svt práce je vzdlávací obsah vzdlávacího oblasti lovk a svt práce,

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 DODATEK č. 2 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012 Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Dokument byl projednán na pedagogické radě dne 10.04.2014 Dokument byl schválen školskou radou dne 2.6.2014

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

7. ročník. Pracovní činnosti

7. ročník. Pracovní činnosti list 1 / 13 Pč časová dotace: 2 hod / týden z disponibilní časové dotace Pracovní činnosti 7. ročník (ČSP 9 1 01) (ČSP 9 1 01.1) (ČSP 9 1 01.2) (ČSP 9 1 01.3) (ČSP 9 1 01.4) (ČSP 9 1 01.5) (ČSP 9 1 02)

Více

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků. Doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Škola, cesta do školy Žák: - popíše cestu do školy, orientuje se ve škole - organizace dne ve škole - jednání s dospělými (ředitel, učitelé, vychovatelé) - bezpečná

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová Vzdělávací oblast Člověk a svět práce zahrnuje široké spektrum nejen manuálních

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Pracovní činnosti (Práce s technickými materiály) chlapci

Pracovní činnosti (Práce s technickými materiály) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Práce s technickými materiály) chlapci 3. období 7. ročník Mošna, F.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník (Práce s tech. materiály) (Fortuna)

Více

Pracovní činnosti - 6. ročník

Pracovní činnosti - 6. ročník Práce s technickými materiály Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Názvosloví nářadí Technické kreslení - dělení čar - kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání - kótování Plasty - základy

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník)

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, v návaznosti na Přírodovědu ve 4. a 5. ročníku, rozvíjí a prohlubuje daná témata o specifické poznatky a dovednosti,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace samostatně pozoruje

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň zvládá opracovávat materiál

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 8. lrvp ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň opracovává materiál podle

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK MASARYKOVY JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY, ČERNILOV, ŠKOLSKÁ 380 V Černilově 1. 9. 2013 razítko školy: Mgr. David Kubíček, ředitel Obsah ŠVP:

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 3.

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 3. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM ČSP-3-1-01 ČSP-3-1-02 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních

Více

Pracovní výchova. Počet vyučovacích hodin za týden

Pracovní výchova. Počet vyučovacích hodin za týden 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Volitelné předměty školní rok 2015/2016

Volitelné předměty školní rok 2015/2016 Volitelné předměty školní rok 2015/2016 1. stupeň Tvořivá dílna Volitelné předměty jsou dle učebního plánu školy vyučovány v rozsahu jedné vyučovací hodiny ve všech ročnících prvního stupně. Jedná se o

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Postup práce Žák: volí vhodný postup práce Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Pracovní pomůcky rozpozná a využije jednoduché pracovní pomůcky

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 6. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň zvládá opracovávat materiál

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 7. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň navrhne pracovní postup

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Pracovní činnosti (Člověk a svět práce) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA. 5. ročník 1+1disponibilní hodina týdně

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA. 5. ročník 1+1disponibilní hodina týdně Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda 4. ročník 2

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: V předmětu Pracovní činnosti se zaměřujeme na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků.

Více

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Praktické dovednosti vychází z tematických okruhů Pěstitelské práce a vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce.

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: ŠIKOVNÉ RUCE

Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: ŠIKOVNÉ RUCE Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: ŠIKOVNÉ RUCE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Člověk a svět práce - 6. ročník

Člověk a svět práce - 6. ročník Práce s technickými materiály Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Názvosloví nářadí Technické kreslení - dělení čar - kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání - kótování - rozpozná

Více

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. stupeň zvolen název Pracovní činnosti Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího

Více