Kritické myšlení a jeho možné využití v matematice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kritické myšlení a jeho možné využití v matematice"

Transkript

1 Kritické myšlení a jeh mžné využití v matematice C t vlastně je Kritické myšlení? K čemu je ve výuce pužitelné? Jak je pužitelné ve výuce matematiky? Nevím, jestli budu mci na všechny tázky splehlivě a stprcentně dpvědět. Jak hlavní zdrj infrmací jsem vybrala webvé stránky bčanskéh sdružení Kritické myšlení 1. Kritické listy Občanské sdružení Kritické myšlení vydává Kritické listy (čtvrtletník pr kritické myšlení ve šklách). Některé články jsu k dispzici na internetvých stránkách, celé čísl je mžné získat bezplatně za členství v infrmační a nabídkvé síti RWCT 2 KM 3 (na adrese bčanskéh sdružení Kritické myšlení). V časpise se bvykle vyskytují tyt sekce (ne vždy a ne všechny): K úvaze (delší články, úvahy týkající se určitéh aktuálníh šklskéh tématu neb tématu, kterému se Kritické listy věnují blíže); Naše téma (příspěvky k aktuálnímu tématu). Některá témata KL: Řízení třídy/škly (nápady, jak reagvat na různé situace ve třídě, vytváření klimatu třídy a škly apd.), Čtenářství / čtenářská gramtnst, Envirnmentální výchva / Eklgie / Přírdpis, Hdncení, Jazyky, Knihvny, 1 Kritické myšlení,. s.; ZŠ Trávníčkva 1744, Praha 5, , 2 RWCT = Reading and Writing fr Criticle Thinking Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT je jedním ze vzdělávacích prgramů, který přináší učitelům na všech stupních vzdělávání knkrétní praktické metdy, techniky a strategie. Pr prgram je zejména charakteristické prmyšlené a strukturvané využití čtení, psaní a diskuse k rzvíjení samstatnéh myšlení studentů, k pdnícení ptřeby i schpnsti celživtníh vzdělávání, tvřivéh přístupu k nvým situacím, schpnsti splupracvat a respektvat názry druhých. Prgram vyvinul Cnsrcium fr Demcratic Pedaggy, jehž členy jsu University f Nrthern Iwa, Hbart and William Smith Clleges, Orava Assciatin Prjekt Orava a Internatinal Reading Assciatin IRA. První setkání devíti zemí, jimž byl prgram nabídnut prstřednictvím nárdní Srsvy nadace, s americkými dbrvlnými lektry a s vedením prgramu se uskutečnil v červenci Česká republika se zapjila d první vlny zemí, které prgram přijaly. V dalších letech se pstupně přidávají nvé země ze střední a výchdní Evrpy, Asie a Afriky. V každé zemi půsbí dbrvlní lektři neb knzultanti. 3 KM = kritické myšlení 1

2 Multikulturní výchva, Muzea a vzdělávání, Psaní / dílny psaní, RVP / Kurikulum, Rdiče; C se děje u nás (infrmace prbíhajících kurzech a seminářích pd záštitu bčanskéh sdružení Kritické myšlení); C se děje jinde (infrmace prjektech a kurzech, které přádají jiné rganizace a stát); Představujeme lektry KM (rzhvry a články se základními infrmacemi činnsti lektrů Kritickéh myšlení); Pr lektry a lídry tvrby ŠVP (články vytváření ŠVP na šklách c jsu klíčvé kmpetence, jak je zabudvat d studijních plánů, jak zpracvat ŠVP p frmální stránce, zkušensti učitelů s tvřením ŠVP, nápady na využití alternativních metd výuky v nvých vzdělávacích plánech apd.); Lekce a kmentáře (nápady a náměty na knkrétní vyučvací hdiny všech předmětů s využitím alternativních metd práce prezentvaných Kritickým myšlením); Škla v literatuře (shrnutí bsahu vyšlých knižních titulů týkajících se šklskéh prstředí a jejich recenze); Přečetli jsme (infrmace knižních titulech, recenze); Máme jasn? (sekce vyučvací metdě E U R); Z redakční pšty (dpisy d čtenářů, reakce na publikvané články apd.); Nabídky (nabídky účasti na nejrůznějších kurzech a seminářích); Názr (dpisy a příběhy čtenářů, názry na událsti apd.); C se nevešl d KL (další články týkající se tématu, které se již nevešli d tištěných Kritických listů). Některá témata z Kritických listů Záznamy četbě, které se svědčily (Kateřina Šafránkvá, KL 24) V článku autrka nabízí různé metdy záznamu přečtenéh textu tak, aby byl správně pchpen, zreflektván a zhdncen. Vychází ze zkušensti, z práce s žáky víceletéh gymnázia. Mezi nabízenými metdami je Pdvjný deník (není blíže vysvětlen, v předchzích KL se tét metdě věnuje jiný článek, na internetu, bhužel, nedstupný), Před a p (záznam před četbu tm, c čtenář d knihy čekává, prč si ji vybral apd., a záznam p četbě, který 2

3 knihu reflektuje nejen vzhledem k tmu, c d ní čekával před přečtením), Dpis hlavnímu hrdinvi (suvislý text pátrající p příčinách hrdinva jednání, tázky a reflexe děje), Plakáty a Reklamy (základní infrmace titulu a tm, c se líbil či nelíbil), Kmixy a Obrázky (se základním bsahem děje, bsahující reflexi knihy). E U R; Učení ve třech fázích (Ondřej Hausenblas a Hana Kšťálvá, ve více číslech KL) V článcích autři čtenáře seznamují s třífázvým vedením vyučvací hdiny. Upzrňují na mžné chyby při práci a myly, které učitelé pvažují za správné, ale dprují myšlence KM. E = Evkace. Evkace je zárveň určitu mtivací žáků pr další práci. Využívá především Brainstrmingu. Žáci si mají vybavit již známé infrmace, pznatky a zkušensti s daným tématem. Pmáhá v zařazvání nvých pjmů d již existující systému žákvých zkušenstí. U = Uvědmění si nvé infrmace. Žáci mají ve druhé fázi více pracvat s nvými infrmacemi přicházejícími z vnějších zdrjů a prpjvat je s již známými infrmacemi, které si vybavili v první fázi. R = Reflexe. V pslední fázi mají žáci přijít na t, c nvéh se naučili, c nvéh si vůbec uvědmili, c se jim na nvých i starých infrmacích líbil neb napak nelíbil a c by se chtěli ještě naučit. Sučástí je také reflexe vyučvacíh prcesu (jak vnímali jedntlivé fáze hdiny, jak se při výuce cítili apd.). Autři naknec upzrňují na některé chyby, kterých se učitelé dpuštějí, zejména při reflexi: příliš spěchají (nenechají žákům tlik času, klik je na dknčení úklu ptřeba, práci urychlují), vykládají (učitelé hdně mluví a přitm žákům, i nechtěně, vkládají d hlavy myšlenky a pstupy, které sami preferují), kntrlují a vyrušují žáky při práci. Články týkající se matematiky 4 Využití textu Čtvrtý rzměr d třetice aneb Matematická mystika (Jarslava Škrbánkvá, KL 2) Jazyk, hry a čísla; Tvřivý přístup k základní matematice (Gerge Hunt, KL 3) Článek na příběhu malé dívky ukazuje rzdíly mezi tradiční výuku a výuku pdle zásad kritickéh myšlení. Při učení se násbků čtyř je dívka (imaginární hrdinka) nejprve v hdině, kde se násbilka předříkává nazpaměť a tradičně zadané příklady (k*4=?) se musí řešit v hlavě. P zamyšlení nad výsledky svých žáků se učitel přiklní k badatelské činnsti žáků tak, aby mhli lépe prniknut d světa násbení. V textu je zdůrazněn, že ve vyučvání matematice se mají hdiny zakládat na knstruktivistickém pjetí výuky a přebudvávání špatně vytvřených schémat žáků. Přitm musí být zhledněny tyt aspekty: nezařazvat žáky d skupin pdle výknu (snižvání mtivace, škatulkvání ), ale 4 U článků, které jsu dstupné na internetvých stránkách je uveden stručný bsah. 3

4 demkraticky; diskutvat prblémech mezi sebu (dstane se tak více nápadů víc hlav víc ví); přítmná má být fyzická akce a manipulace (mci si prblém sahat, vyřešit jej pmcí knkrétníh mdelu); zařazvat tevřené příklady (k řešení vede více cest, výzkumný ráz úklu); prezentvat matematiku jak každdenní pstup (pstupy pužívané v matematice se dají využít i v běžném živtě výzkumné metdy, každdenní pčítání); sbní zapjení žáků (zaujmut žáky natlik, aby pr ně byl vyřešení úklu hdntu). S matematiku d rzhlasu (Jarmila Tmčíkvá, KL 3) Článek je z rubriky Názr, ve kterém studentka 4. rčníku gymnázia ve Vítkvě vypráví návštěvě českéh rzhlasu šesti studenty a paní učitelku (natáčení hdiny matematiky). Jak pečvat rzmanitst mezi buducími matematiky (Paul Stang, KL 8) Opakvání učiva matematiky ve 4. rčníku gymnázia (Jarslava Škrbánkvá, KL 9) Článek ppisuje práci se studenty, kteří z matematiky nematurují, v čase předmaturitníh shnu. Autrka se zamyslela nad smyslem matematiky pr nematuranty a zadala jim netradiční úkl: Sepište, čem jsme se lets učili, c vám tt učiv přinesl užitečnéh a jakýkliv další kmentář, který vás napadne. Vezměte si na pmc své sešity, učebnice, sbírky, přehledy učiva matematiky. Studenti pjali práci různě. Někteří jen vypisvali vzrce a psali k nim kmentáře, jiní se snažili učiv ppsat vlastními slvy, připjit kmentář apd. Práce byly pr učitelku přínsem, nebť se d žáků, pr které matematika není přední záležitstí, dzvěděla, prč tmu tak je. P sepsání prací a jejich hdncení učitelku měli žáci mžnst přečíst si práce svých klegů. V průběhu práce dšl také k zpakvání učiva (alespň prlistváním učebnice a sepsáním th nejdůležitějšíh). Přetrvávající prblém šklní matematiky (Milan Hejný, KL 10) V článku autr připmíná prblém dnešní šklské matematiky papuškvání a vznik frmálních pznatků. Nejprve tereticky vysvětlí, jaký je pznatek frmální a nefrmální a pzději je i s jejich mžným vznikem ilustruje na příbězích z praxe. Námět na článek vychází z publikace Dítě, škla, matematika (Hejný, Kuřina, 2001). Autr připmíná důležitst knstruktivistickéh pjetí výuky matematiky (využití ilustrace na příkladech, dramatizace apd.). Prces matematickéh pznání autr vidí takt: mtivace spntánně přechází k separvaným mdelům, myšlenkvým krkem, jejž je mžné a ptřebné navdit vhdným edukačním 4

5 pstupem, se dspívá k mdelu univerzálnímu a dále k abstraktnímu pznatku a dále pět spntánním prcesem ke krystalizaci pjmu. V článku se vyskytují příběhy něklika žáků, kteří dspějí k nefrmálnímu neb frmálnímu pznatku, utvří si samstatně abstraktní mdel sčítání. Zvláštní pzrnst pak autr věnuje vytváření pjmu záprná čísla, jehž frmvání pvažuje za vhdné již d prvních rčníků základní škly. Na knkrétních případech ze své praxe ukazuje, jak je mžné pracvat se spntánně vytvřenými prblémy ve třídě k frmvání pznání záprných čísel. E U R v hdině matematiky (Jana Šafusvá, KL 10) Příspěvek je návrhem knkrétní (již vyzkušené) hdiny matematiky pr žáky 9. rčníku ZŠ (téma pdbnst) pdle metdy E U R. Průběh hdiny: Na začátku hdiny dstal každý žák jeden předmět, ve třídě byly vždy 2 pdbné předměty. Úkl zněl: vyhledej partnera tak, abyste měli předměty, které vykazují splečné znaky; ze stlku si vezměte kartičku; na kartičku napište všechny splečné znaky vašich dvu předmětů. Výsledná pučka: předměty mají stejný tvar, ale různu velikst. Vzniklé dvjice dstávají vlastní barevný papír, nůžky a vystřižený bdélník (phlednice, ftgrafie, bálka, ). Na zpětném prjektru je prmítán zadání: 1. Z barevných papírů vystřihněte dva mdely zadanéh bdélníka: a) dvakrát větší mdel; b) dvakrát menší mdel. 2. Změřte strany všech tří bdélníků a rzměry zapište d sešitu v přehledné tabulce: kratší strana delší strana půvdní bdélník nvý (zvětšený) bdélník nvý (zmenšený) bdélník 3. Ze změřených údajů vytvřte tyt pměry (ve tvaru zlmku) A. kratší strana nvéh zvětšenéh bdélníka / kratší strana půvdníh bdélníka delší strana nvéh zvětšenéh bdélníka / delší strana půvdníh bdélníka B. kratší strana nvéh zmenšenéh bdélníka / kratší strana půvdníh bdélníka delší strana nvéh zmenšenéh bdélníka / delší strana půvdníh bdélníka Na základě těcht výpčtů žáci s pmcí učitele frmulují pměr pdbnsti. Reflexe se d hdiny přím nevešla, ale žáci dstali dmácí úkl, ve kterém měli ze 5

6 zadaných rzměrů zjistit, zda jsu bdélníky pdbné. Hdina se žákům velmi líbila a vysce vlivnila jejich mtivaci k řešení dalších úlh. Jde v matematice nemyslet? (Filip Rubíček, KL 11) Autr jak abslvent kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení se zamýšlí nad mžným pužitím metd, se kterými se v kurzu seznámil, pr práci v hdinách matematiky (mdifikvaných kvůli specifičnsti matematiky). Přitm se pírá třífázvý mdel výuky (E U R). Metdy pr evkační část hdiny: matematická rzcvička; vlné psaní (Napište, c víte ); tvrba vět ze zadaných klíčvých slv; gemetrický ppis zadanéh bjektu (nejrůznější brazce a brázky slžené z gemetrických útvarů); gemetrická mzaika (v mzaice vybarvit ple pdle zadanéh klíče kupříkladu všechny lichběžníky zeleně apd.), ze které pak vznikne nějaký tematický brázek neb text; mdelvání bjektů (ze stavebnice, dstupných mdelů, papíru apd.); dmvské a expertní skupiny (třída sučasně pracuje ve dvjím rzdělení na zadaných úklech dvjíh rázu). Metdy pr reflexi: Pětilístek (není blíže vysvětlen, ale žáci zřejmě k ústřednímu pjmu připisují jeh vlastnsti). Naknec autr pznamenává, že pužívání daných metd ještě neznamená, že je učení knstruktivistické, přestže může řešit určité ptíže s frmalismem. Nejen matematika (Hedvika Vaškvá, KL 12) Článek je ukázku hdiny matematiky ve druhém rčníku ZŠ (kde autrka před tím vůbec nepracvala). Průběh hdiny: Žákům je vykládán příběh, při kterém pstupně skládají ldičku (vják > generál > hasič > myslivec > malíř > Rbin Hd = dknčení ldičky). Příběh se dknčí (buře a rztrhání ldičky až k tričku), ale hdina se na mři zastavuje. Žákům je předán příběh zvířátkách žijících v mři (manželé Chbtnicvi, jejich dcera a syn, ). Úklem je zjistit, klik živčichů v mři žije. Pužívá se metda dmvských a expertních skupin. Expertní skupina zjistí, klik je jejích živčichů (každá má jeden druh), dmvské skupiny pak spčítají, klik je živčichů celkem. 6

7 Každý žáček má naknec nakreslit mře s přesným pčtem zvířátek (je zárveň kntrlu výpčtu). Hrajeme si, neb se učíme? (Filip Rubíček, KL 14) Aut připmíná tři matematické hry, které je mžné využít ve vyučvání matematice. Ke každé uvádí pravidla (vypsaná jsu níže), její mžné pužití z hlediska metdy E U R a případné mdifikace (zde neuvádím). Hra SOVA (Jirtkvá, 2001) Hra má mnh různých mdifikací a je pužívána nejen ve vyučvání matematice. Rámcvá pravidla hry jsu jednduchá. Je dán subr bjektů, například subr mdelů, brázků neb názvů gemetrických těles či brazců. Hru hrají bvykle dva hráči. Jeden z nich si v mysli vybere jeden z bjektů. Úklem druhéh hráče je uhdnut tent bjekt pmcí tázek, na které lze dpvědět puze slvy an ne někdy. Hra TELEFON Žáci jsu d sebe dděleni zástěnu neb sedí zády k sbě tak, aby na sebe neviděli, ale přitm se dbře slyšeli. Oba mají k dispzici stejnu stavebnici, například sadu dřevěných kstek. Jeden žák sestaví ze stavebnice mdel a slvy jej ppíše druhému. Druhý žák pstaví mdel na základě jeh ppisu. V dalším kle si rle vymění. Kmunikaci lze ztížit tím, že druhý žák se nesmí th prvníh na nic ptát, může jeh ppis puze řídit slvy pčkej, zpakuj, nerzumím. Gemetrická etuda Gemetrická etuda je scénka, která je zalžena na persnifikaci gemetrických bjektů. Vybraní žáci herci scénku předem nacvičí a v hdině předvedu. Úklem žáků diváků je zjistit, které gemetrické bjekty ve scénce vystupují, a v následné diskusi své dpvědi zdůvdnit. Nárčnější je tvrba vlastní etudy (vhdná především pr starší žáky). Pr bližší pchpení následuje ukázka. Krychle a kule Kutálející se Kule narazí d stjící Krychle. Krychle: Au! Kam kukáš? Nevidíš, že tu stjím? Kule: Ale vidím. Jenm se neumím zastavit. Krychle: T jsem si všimla. Kule: Díky, že tu tak pevně stjíš. Knečně si trchu dpčinu. Krychle: Prsím, rád se stal. Kule: Ach, já nikde dluh nepstjím. Stačí, aby d mne někd strčil neb zafukal vítr a už mě t žene jinam. Krychle: Buď ráda. Pznáš svět. T já se nikam mc nepdívám. Kam mě pstaví, tam stjím. 7

8 Kule: Jak já bych ráda stála a ještě si mhla vybrat na které stěně. N j, když já žádnu nemám. Krychle: Víš, já mám ráda Člvěče, nezlb se. T si vždycky vezmu ty své puntíkvané šaty a kutálím se sem a tam. Ale pak mě blí vrchly. Nejsem na takvý phyb vůbec stavěná. Kule: Takvé prblémy já nemám. Nevím, jaké t je mít vrchly neb hrany. Krychle: (kýchne) Hepčík! Kule se kutálí pryč. Pčkej! Kam jdeš? Kule: (vlá z dálky) T bych také ráda věděla. RWCT v přírdvědných předmětech (Ondřej Hausenblas, KL 17) Článek je především zamyšlením a nabídku nápadů na využití metdy RWCT v přírdvědných předmětech, ke kterým matematika jistě patří. Činnsti, na které by se měli žáci pdle autra zaměřit, jsu: vymýšlení tázek (prč něc je, tak jak t je; jak se jev změní p změně pdmínek neb jiných parametrů apd.); tvření hyptéz; pakvané pkusy (pr věření dílčích hyptéz neb jinéh nápadu); pzrvání; uspřádání údajů (utvřit si systém ve vědecké činnsti); frmulace vysvětlení (prč tmu tak je zárveň se učí kmunikačním a prezentačním dvednstem; prpjení čtení, psaní a matematiky); tvření systému (zařazení nvých pznatků d systému již známých); hlubší prniknutí d prblému, vyvrácení mylných a pvrchních představ (na základě diskuse s klegy apd.); prpjení s aplikací získaných pznatků; splupráce ve skupinách; hdncení (práce své i svých klegů). Číselné sustavy mdelvá lekce pr matematiku (Hana Kšťálvá, KL 17) Autrka se inspirvala článkem G. Hunta a vytvřila schéma hdiny pdle pravidel E U R. Nejprve se věnuje evkaci. Nabízí prpjení s multikulturní výchvu (různá kultura různé zápisy čísel) a předkládá mnh tázek a úklů k mtivaci pr další práci. Dále zadá žákům úkl (na základě příběhu), který mají splnit. Na pustém strvě byl bjeven něklik dmrdých skupin, které patří ke kmeni Trinů. Mají jen tři prsty na každé ruce. Pčítají s pmcí prstů jedné ruky tak, že když jim prsty 8

9 nestačí, přecházejí d vyšší trjice. K zápisu užívají arabské číslice, které k nim už kdysi dávn přinesl zbludilý učenec. Lets byla bhatá úrda zlatých klasů a každá skupina jich vypěstvala určitý pčet. Nyní se sešli na shrmáždění, aby klasy přepčítali a zjistili, jaká byla úrda u jedntlivých skupin. Následuje ppis mnha linií výuky, nastalých situací a dplňující tabulky (pr převd z desítkvé d trjkvé sustavy). Čtenář je upzrněn na mžná úskalí nejen v zadání. K dispzici je také záznamvý arch pr reflexi. Gemetrie splečně a hru (M. Němcvá a M. Masjídkvá, KL 18) Autrky přibližují setkání se skupinu žáků a rdičů z dmácíh vzdělávání (předškláci až třetí třída). V blku se pstupně věnují různým hravým aktivitám (pznávání tvarů p hmatu, rzdělvání pdle shdných vlastnstí, ppis bjektů slžených z různých gemetrických útvarů, mdelvání krychle). Tématem je především čtverec a krychle a jejich vlastnsti, ale děti se jen tak mimchdem seznamují s gemetrickými pjmy, které, jak se ukazuje na knci lekce, nvě pužívají. Následuje také reflexe (kde je mžné krychli najít, jaké jsu její vlastnsti, vytvření živta básně krychle dplnění jaká krychle je, c má ráda, c nesnáší, čím může být). Pznámka k dílně Tvřivá škla činnstní učení matematice 1. až 3. rčníku ZŠ (K. Jančaříkvá, KL 21) Skládankvé učení v matematice (K. Sládkvá, KL 23) Autrka nabízí ukázkvu hdinu z 1. stupně ZŠ zaměřenu na tvrbu úlh s aplikací základních pčetních perací, ve které užívá metdy dmvských a expertních skupin. Žáci nejprve dstanu kartičku s brázkem (jgurt s rhlíkem, tričk, kartáček na zuby, puzzle, aut). Pdle něj se rzřadí d skupin (dmvské skupiny). Každá skupinka navrhuje témata, kterých by se mhla úlhy týkat (pdle th, c mají na brázku), dkud nepadne návrh nakupvání. Pak dstane každé dítě lístek se zadáním. Rdina Adamcva (tatínek Aleš, maminka Andrea, dcera Anička a syn Adam) jela nakupvat. červeně: Kupili 4 jgurty p 6 Kč, 3 jgurty p 8 Kč, 8 rhlíků p 2 Kč a 2 balíčky žvýkaček p 10 Kč. mdře: Tatínek s Adamem si kupili trička. Tatínkv stál 180 Kč a Adamv byl 60 Kč levnější. zeleně: Celá rdina si kupila nvé kartáčky na zuby. Pr děti stály p 22 Kč a pr rdiče byly 12 Kč dražší. ranžvě: Rdiče ještě kupili dětem puzzle a pexes. Pexes stál 23 Kč a byl 167 Kč levnější než puzzle. 1. Klik krun stál celý nákup? 2. Klik krun dstali nazpět, jestliže platili tisícikrunu? 9

10 3. Mhli si ještě něc kupit v restauraci? Vymyslete, c si kd z rdiny dal a za klik. Klik ještě utratili? Nyní se žáci rzřadí d skupin pdle barev (expertní skupina) a snaží se vymyslet na svu dpvěď tázku, c mají spčítat, a úlhu spčítat. P prběhlé kntrle výsledků se žáci přemístí pět d dmvských skupin a dpvídají na knečné tázky. Brzy děti přijdu na t, že v zadání chybí údaje nutné k dknčení třetíh úklu. Dmýšlí si tedy ceny výrbků a přitm pčítají. V reflexi se hdntí vymyšlené tázky z první části, reálnst vymyšlených cen výrbků a prvnávají se s cenami stejných výrbků jiných skupin, skupinvá práce. Semináře přádané bčanským sdružením Kritické myšlení Kurz Jak vyučvat pdle ŠVP metdy aktivníh učení, 24 hdin Kurz zaměřený na metdy aktivníh učení vychází ze základníh kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Prpjuje metdy aktivníh učení s cíleným a systematickým rzvíjením klíčvých kmpetencí a s hdncením práce a pkrku žáků, přináší inspiraci, jak sklubit výuku věcnéh bsahu předmětů s rzvíjením kmpetencí. Důležitu sučástí kurzu je práce s třífázvým mdelem prcesu učení, který pmáhá při plánvání a realizaci výuky a učení. Kurz je určen jak zájemcům, kteří se ještě s metdami aktivníh učení v pjetí.s. KM neseznámili, tak těm, kteří již pršli některu z kratších verzí kurzu. Za účast v kurzu, splnění dvu úklů ze čtyř a za vedení prtflia z kurzu účastník získá Osvědčení abslvvání kurzu. Kurz je akreditván MŠMT. Kurz je hrazen z prjektu Rvnváha, šklní prgramy pr znalsti, živtní dvednsti a funkční gramtnst. Prjekt Rvnváha je financván z Evrpskéh sciálníh fndu, ze státníh rzpčtu ČR a z rzpčtu magistrátu hlavníh města Prahy. Kurz Jak vyučvat pdle ŠVP metdy aktivníh učení, 70 hdin Kurz Jak vyučvat pdle ŠVP vychází ze základníh kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, který bhacuje přístupy veducí k realizaci vlastních šklních prgramů. Seznámí účastníky se základními metdami aktivníh učení, s rámcem pr plánvání výuky (třífázvý mdel prcesu učení E U R), s hdntícími pstupy, s tím, jak jsu metdy aktivníh učení prpjeny s klíčvými kmpetencemi. Důležitu slžku kurzu je práce s infrmacemi a s rzvíjením čtenářské a funkční gramtnsti žáků. Lektry kurzu jsu lidé s dluhletými zkušenstmi s využíváním metd aktivníh učení ve své škle a s tvrbu a věřváním šklníh vzdělávacíh prgramu. Jak lektři prgramu Čtením a psaním ke kritickému myšlení pracují již řadu let. Kurz prběhne v partnerské škle prjektu Rvnváha ve Fakultní základní škle Chlupva, která je metdickým a tréninkvým centrem prgramu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) a která je zárveň piltní šklu VÚP. Sučástí kurzu bude mžnst náslechu ve výuce lektrů. Kurz je akreditván MŠMT a úspěšní účastníci získají svědčení abslvvání kurzu. Kurz 10

11 je hrazen z prstředků prjektu Rvnváha, který je financván Evrpským sciálním fndem, státním rzpčtem České republiky a Magistrátem hlavníh města Prahy. Efektivní vzdělávání dspělých kurz lektrských dvednstí O.s. Kritické myšlení vás srdečně zve d lektrskéh kurzu, který se kná v rámci prjektu Rvnváha šklní prgramy pr znalsti, dvednsti a funkční gramtnst. Prjekt Rvnváha je financván pr pražské učitele a pražské škly z prstředků Evrpskéh sciálníh fndu, státníh rzpčtu České republiky a Magistrátu hlavníh města Prahy. Kurz je určen těm, kd mají zkušensti s metdami aktivníh učení ve své práci, ať už jak učitelé neb začínající lektři. Hlásit by se měli ti, kd pravdu zamýšlejí využít nabyté dvednsti v praxi šklních krdinátrů tvrby ŠVP neb jeh slžek (např. EVVO apd.) neb lektrů dalšíh vzdělávání učitelů pr refrmu. Účast je pdmíněna tím, že zájemce pracuje alespň z 50% svéh pracvníh času v Praze. Pčet míst je mezen na 15 účastníků. V kurzu chceme vyšklit 15 nvých lektrů, kteří budu půsbit jak lektři na pdpru prbíhající refrmy vzdělávání buď ve svých sbrech (jak krdinátři), neb jak lektři dalšíh vzdělávání učitelů zaměřenéh na dvednsti ptřebné pr realizaci refrmy. Kurz bude zaměřen na becné dvednsti pr vzdělávání dspělých a vedení seminářů, dílen, tréninků, především pr učitele. Bude se zabývat psychlgickými aspekty práce lektra, sbnstní typlgií účastníků kurzů a c z ní vyplývá pr lektrvu práci, lektrskými dvednstmi pr fázi přípravy, realizace i zpracvání výstupů kurzu. Dstatek času bude věnván praktickému výcviku a přípravě vlastní lektrské činnsti účastníků. Kurz je naplánván na 96 hdin. Ty jsu rzděleny d smi dvudenních blků (8 x 12 hdin). Základní kurz RWCT pr mimpražské Kurz je určen zájemcům, kteří nepracují v Praze neb nejsu učiteli. V kurzu budu prbírány základní metdy prgramu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, a prt je vhdný pr ty zájemce, kteří se s prgramem dsud blíže neseznámili neb si chtějí jeh základy zpakvat. Orientační bsah kursu Třífázvý mdel řízenéh učení jak rámec pr aktivní učení žáků; přístup pedaggickéh knstruktivismu a pedaggiky zaměřené na dítě; Pržitkvé učení Klbův učební cyklus; Metdy práce (nejen) s textem ve všech předmětech: pslední slv patří mně, INSERT, tabulka INSERT, učíme se navzájem, čtení s tázkami, pdvjný deník, trjitý zápisník, řízené čtení, čtení s předvídáním, sbní záznamy z četby, interpretativní tázky, čtenářské kluby, skládankvé čtení, interaktivní přednáška, argumentativní esej; 11

12 Další aktivizační metdy: brainstrming, myšlenkvá mapa clustering, pětilístek, diamant, pšta, kmeny a křeny, vlné psaní, kstka, T graf, Vennvy diagramy, třífázvý rzhvr, 4 1 3, srvnávací tabulka; Slžitější kperativní strategie: skládankvé učení expertní skupiny, dmvské skupiny, diskusní pavučina, debata, turnaje týmů; Blmva taxnmie tázek a kgnitivních cílů; Šest myslitelských klbuků E. de Bn (pdle zájmu účastníků); Vyhdncvání a hdncení jak sučást učení: prtfli, sady kritérií pr kvalitní práci, Uznání / Otázka, ppisný jazyk; Práce s cíli učení a výuky, plánvání lekcí mířících na dsažení cílů v blasti naučné i v blasti sciálních dvednstí (tzv. klíčvé kmpetence); Práce s vlastní četbu účastníků; Úvd d přemýšlení kmpetencích a šklním vzdělávacím prgramu. Jak budu účastníci v kursu pracvat: Kurs je pstaven na pržitkvém učení, tzn. účastníci si vše sami vyzkušejí a pržijí v ukázkvých hdinách. P nich bude následvat pedaggická reflexe a analýza hdin a činnstí. Praxe bude zasazena d teretickéh rámce. V rámci kursu bude věnván čas na t, aby si účastníci naplánvali, jak využijí nvé pznatky a dvednsti ve vlastních hdinách. Plány a reflexe budu knzultvány v celé skupině jak před realizací, tak p ní. Další akce (nejen d.s.) Kritickéh myšlení Mim níže uvedené akce uvádí bčanské sdružení na svých internetvých stránkách dkazy na prjekty, semináře, knference a jiné akce přádané jinými institucemi. Všechny mají splečné téma: kritické myšlení a invativní pjetí šklství. Klub kritickéh myšlení D Klubu zveme abslventy kurzů RWCT KM nejen z Prahy. Jedenkrát měsíčně se sejdeme a strávíme pěkné dpledne s nápady d výuky neb prací na svém sbnstním růstu. Nápady si přineseme sami, další inspiraci nám nabídnu lektři KM a blízkých prgramů neb pedaggik (Mntessri, Freinet). Obsah práce v Klubu vlivní sami klubisté. Letní škly Kritickéh myšlení Letní škly jsu přádány pr abslventy kurzů Kritickéh myšlení, případně jiných invativních prgramů. Dále se zde ttiž rzvíjí témata prezentvaná na těcht kurzech. Certifikace lektrů a učitelů KM Abslventi základníh kurzu RWCT mají mžnst získat Certifikát vynikajícíh učitele RWCT. Bližší pdmínky jsu k dispzici na internetvých stránkách. 12

13 Shrnutí aneb C je t tedy kritické myšlení? Z předchzích shrnutí a ukázek je nasnadě, že kritické myšlení je pdle.s. Kritické myšlení výuka jistým způsbem invativní, nvá. Vychází z metd RWCT. Hlavními znaky kritické výuky jsu: zapjení žáků ve výuce (participvat na výukvých cílech, aktivní účast na hdině); skupinvá práce (pracvat na bázi partnerství, respektvat práci jiných, správně hdntit apd.); třífázvý mdel hdiny (evkace uvědmění si významu nvé infrmace reflexe); práce s textem (rzbr, četba s przuměním, ); správná práce s chybu (mít práv udělat chybu a pučit se z ní, pravit si ji); správná a důsledná práce s pchvalu (pchválen by měl být každý); využití aktivních metd výuky; reflexe (práce učitele i žáků, učitelem i žáky); respektvání individuálních ptřeb žáků (na základě bližšíh pznání jejich sbnsti a ptřeb, přizpůsbení výukvých metd a tempa práce). Osbně ve mně práce členů a lektrů Kritickéh myšlení vyvlává djem, že by jejich sdružení měl mít pněkud jiný název (kupříkladu Šklní invace, neb Učíme nvě apd.). Někmu se asi zalíbil prgram RWCT a převzal z něj část názvu a využívané metdy, které se snaží aplikvat dále, nejen na čtení a psaní. V textech Kritických listů se najdu všechny mžné i nemžné metdy práce s žáky, nápady na hdiny, pkyny k sebereflexím a reflexím. Pkud by tradiční výuka byla pjímána puze jak pasivní příjem infrmací tiše a nehnutě sedících, nic nevěducích žáků, d vševěducíh učitele, pak je slv kritické (z názvu Kritické myšlení) suhrnem všeh, c je k tradiční výuce pačné, a myšlení znamená, že má učitel nad svu prací přemýšlet. Odtud pak spjení Kritické myšlení. Je ale pravdu mžné všechn a vždy vyučvat netradičně, tedy kriticky? Nikde jsem hlubší úvahu nad tut myšlenku nenašla. Stejně se pak prjevuje kritická výuka v matematice. Z námětů a článků, které se v KL sešly, si představuji hdinu, ve které si budu děti hrát, bjevvat, přitm jen tak mimchdem pčítat. Navíc by se měl pracvat pdle pravidel knstruktivismu, aby nic nepadl na žáky shůry. Přím z metd RWCT se pr výuku matematiky vycházet nedá (jak připmíná autr jednh článku), je třeba je mdifikvat. Inspiraci k práci je mžné brát z ukázek hdin publikvaných v Kritických listech (bhužel je většina z 1. stupně ZŠ), ale přinejmenším stejné mnžství infrmací lze vyhledat v dbrných didaktick matematických publikacích (25 kapitl z didaktiky matematiky, Dítě, škla, matematika aj.). Kritické myšlení v tmt hledu nepřináší nic nvéh Snad jen neustálým pakváním třífázvéh mdelu výuky dcílí určitéh zamyšlení, především c se závěru hdiny týče (reflexe), ale i ten někdy 13

14 v ukázkvých hdinách z časvých důvdů chybí (jak t v byčejných hdinách ve škle bývá). Ddatek aneb C je kritické myšlení pdle mne Osbně, jak jsem výše zmínila, bych Kritické myšlení neviděla jak myšlení kritické, ale nvé pjetí výuky 5. Kritické myšlení je, pdle méh názru, myšlení, které nás nutí zamyslet se nad přicházejícími infrmacemi. Dnešní dba je dbu infrmační. Infrmací k nám prudí velké mnžství a my si z nich musíme umět vybrat. Ale na základě čeh? T, že nám někd řekne, že je něc pravda, ještě neznamená, že t pravda je. Příchzí infrmaci musíme nejprve prvnat s dsavadními zkušenstmi a s jinými zdrji. Nesmíme sebu nechat manipulvat, každu infrmaci musíme zvážit na váhách pravdy a pravděpdbnsti. T je, pdle mne, kritické myšlení. 6 Kritické myšlení v matematice by se pak aplikval na situacích z běžnéh živta, které si žádají matematické vědmsti, aby mhly být věřeny. Matematika je ttiž pslední dbu brána jak něc pdřadnéh, c stejně nikh nebaví, a ne každý je schpen se matematice naučit. Je tedy dbrým prstředkem k manipulaci s lidmi, pr které jsu čísla něčím psvátným, prtže jim přádně nerzumí. Příklady úlh, které bych si v tét suvislsti představvala, uvádím níže. Příklad 1: Starsta Myšína na pslední schůzi zastupitelstva tvrdil: Přátelé, ptřebujeme nvé zaměstnance našeh becníh úřadu. Je t pvlání dbře placené a perspektivní. Rk c rk je platvé hdncení našich úředníků větší. Vtm vykřikl pan Hra (starstův dluhletý dpůrce): Nemáte pravdu. Je tmu právě napak. Kd má pravdu a čí argumenty jsu pádnější? Průměrné mzdy byvatel Myšína a zaměstnanců becníh úřadu za psledních 10 let uvedené v Myších tlarech. Příklad 2: rk průměrná mzda byvatel Myš ína průměrná mzda zaměstnanců becníh úřadu Anička se vydala d bchdu nakupit. V bchdě našla také své blíbené bnbny. Spčítala si, že jí stále zbývá více než dvacet krun. Jedn balení bnbnů stál 5,50 Kč, ale byla na ně akce, kdy k sbě byl přidělán 5 balíčků a stály 23,50 Kč. Už už měla bnbóny v kšíku, když tu si všimla, že jedntlivá balení jsu p 75 g. kdežt v balení s 5 kusy má balíček 60 g. Je stále výhdné,aby si kupila balení v akci? 5 Ani slv nvé se sem příliš nehdí, prtže předkládané metdy nejsu na časvé se tak úplně nvé. 6 V ppisech RWCT se uvádí také tent úkl kritickéh myšlení (http://www.ikars.cz/nde/2030/print), ale v Kritických listech není nijak patrný

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1. PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. stupeň R. Mašát, E. Tušvá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ

DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ Dana Bittnervá OBSAH ÚVOD CHARAKTERISTIKA HERNÍHO REPERTOÁRU Kategrizace pdle Rgera Caillise Členění her pdle symbliky v sciální kmunikaci dětí Sciální kmunikace

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role Týmvé rle Každý člen má v týmu určitu rli. Zde uvádíme jednu z mžných klasifikací (tut klasifikaci uvádíme prt, že je pměrně ppulární mezi něklika různými rganizacemi pr pbyt v přírdě; půvdně vychází z

Více