Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D."

Transkript

1 Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy jejího zvládání syndrom vyhoření v pomáhajících profesích duševní hygiena rozvoj osobnosti učitele, pedagogických dovedností a kreativity rozvoj kritického myšlení v podmínkách řízeného učení alternativní školství, modernizace a optimalizace podmínek výchovně vzdělávacího procesu absolventka a lektorka vzdělávacího programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) - mezinárodní certifikát lektora projektu RWCT, lektorování vzdělávacích kurzů školitelka studentů interního doktorského studijního programu oboru Pedagogika Publikační činnost od r a) MONOGRAFIE GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. 1. vyd. Olomouc: Hanex, s. ISBN (Autorský podíl: 50%) URBANOVSKÁ, E. Škola, stres a adolescenti. Olomouc: VUP, ISBN KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH BINAROVÁ, I. - PETROVÁ, A. PLEVOVÁ, I. URBANOVSKÁ, E. Výzkum vzájemného vztahu působení zátěžových situací a některých osobnostních charakteristik dětí a mládeže. In: KRÁTOŠKA, J. ŠTEIGL, J. KONEČNÝ, J. (Eds.) Antropologický obraz populace moravských lokalit. Svazek 5. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN (svazek 5). ISBN (soubor). URBANOVSKÁ, E. Alternativní školy v ČR. In: PRŮCHA, J. (Ed.) Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s ISBN URBANOVSKÁ, E. Interindividuální variabilita prožívání školního stresu u adolescentů a možnosti jeho zvládání. In Žiak v kontexte psychologie a pedagogiky. Banská Bystrica: PF UMB, 2011, s ISBN b) STUDIE PUBLIKOVANÉ V MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÝCH/ RECENZOVANÝCH PERIODIKÁCH A SBORNÍCÍCH URBANOVSKÁ, E. Učitel facilitátor rozvoje kritického myšlení. ACTA HUMANICA, 2005, roč. 2, č. 1., s ISSN URBANOVSKÁ, E. The Sensitiveness of the teenagers to the school strain (The analysis of the questionnaire of the stress situations) In School and health 21. (Sborník z mezinárodní konference, srpen 2006, Masarykova Univerzita Brno.) Brno: Paido, 2007, str ISSN-ISBN PLEVOVÁ, I., URBANOVSKÁ, E. Subjektivní důležitost jako faktor ovlivňující hodnocení životních situací. E-Pedagogium, 2007, č. 4, s ISSN

2 URBANOVSKÁ, E. Školní stresory - frekvence výskytu ve srovnání s intenzitou jejich působení. In Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie III. Banská Bystrica: FHV UMB, 2008, s ISBN URBANOVSKÁ, E. Psychická zátěž studentů očima učitelů. In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IV. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s ISBN URBANOVSKÁ, E. Coping strategies in high school pupils. In School and health 21. Topical issues in health education. (Sborník z mezinárodní konference, srpen 2008, Masarykova Univerzita Brno) Brno: Paido, 2009, str ISSN-ISBN URBANOVSKÁ, E. Vliv sociální opory na výkon a prospěch žáka. ACTA HUMANICA, 2009, roč. 6, č. 3, s ISSN URBANOVSKÁ, E. Vnitřní kontrola a zvládání školní zátěže u středoškoláků. In ŠIMÍČKOVÁ- ČÍŽKOVÁ, J., KIMPLOVÁ, T. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, s ISBN URBANOVSKÁ, E., KUSÁK, P. Syndrom vyhoření učitelů ve vztahu k vybraným determinantám. E-Pedagogium, 2009, č. IV, s ISSN URBANOVSKÁ, E. The perception of the school stressful situations by adolescents. In ŘEHULKA, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: International Experiences. Brno: Masarykova univerzita, s , 18 s. ISBN URBANOVSKÁ, E. Zdroje a důsledky psychické zátěže dnešních učitelů. In MORAVCOVÁ, I., VETEŠKA, J. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VI. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, s ISBN URBANOVSKÁ, E. Škola a rozvoj žákova sebevědomí. ACTA HUMANICA, 2010, roč. 7, m.č., s ISSN URBANOVSKÁ, E. Occupational teacher s stressors and burn-out syndrome. In ŘEHULKA, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Literacy Through Education, 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s , 17 s. ISBN c) STUDIE PUBLIKOVANÉ V OSTATNÍCH PERIODIKÁCH A SBORNÍCÍCH - publikované v zahraničí PLEVOVÁ, I., URBANOVSKÁ, E. Je škola pro žáky zátěží? In KARIKOVÁ, S. (Eds.) Psychológia v škole. Zborník mezinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica: UMB, 2005, s ISBN URBANOVSKÁ, E. Odolnost vůči zátěži u adolescentů. In PAŠKOVÁ, L. Kvalita života v kontexte 21. storočí. Banská Bystrica: PdF UMB, 2010, s ISBN publikované v ČR URBANOVSKÁ, E. Participace žáka v procesu rozvoje kritického myšlení. In Socialia (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové, ) Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, 2. díl, s ISBN URBANOVSKÁ, E. Rozvoj schopnosti kritického myšlení u žáků základní školy In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? (Sborník příspěvků z XIII. konference ČAPV.) Olomouc: VUP, 2005, s ISBN URBANOVSKÁ, E. - KUSÁK, P. Syndrom vyhoření ve vztahu k vnímání pracovní zátěže. In Psychologické otázky výchovy, vzdělávání a poradenství. (Sborník z mezinárodní konference, PdF UP Olomouc, ). PdF UP Olomouc, 2005, str ISBN

3 URBANOVSKÁ, E. Úroveň kritického myšlení vysokoškolských studentů. In Člověk, výchova, školství, společnost, vzdělání. (Sborník z mezinárodní konference.) Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, s ISBN PLEVOVÁ, I., URBANOVSKÁ, E. Subjektivní důležitost jako faktor ovlivňující intenzitu stresu. In I. olomoucké dny antropologie a biologie. Recenzovaný sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s ISBN URBANOVSKÁ, E. Jak proti syndromu vyhoření? aneb Pomoc pro pomáhající. In VAŠŤATKOVÁ, J., HOFERKOVÁ, S. (eds.) Příručka sociálního pracovníka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s ISBN d) UČEBNICE / SKRIPTA URBANOVSKÁ, E. Sociální a pedagogická psychologie. Učební texty k distančnímu vzdělávání. Olomouc: VUP, s. ISBN URBANOVSKÁ, E. Osobnost vychovávaného jedince. In KANTOROVÁ, J. a kol. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. Olomouc: Hanex, 2008, s ISBN URBANOVSKÁ, E. Metody psychologie. In PETROVÁ, A. Vybrané kapitoly z psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN URBANOVSKÁ, E., PUGNEROVÁ, M. Asertivita. In PETROVÁ, A. Význam psychologie v životě člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN URBANOVSKÁ, E. Rozvoj kritického myšlení u žáků základní školy. In PETROVÁ, A. Žák sekundární školy 2. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN URBANOVSKÁ, E. Alternativní školy. In KANTOROVÁ, J. a kol. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky II. Olomouc: Hanex, 2010, s ISBN URBANOVSKÁ, E. Úsilí o reformu školy v 1. polovině 20. století. In KANTOROVÁ, J. a kol. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky II. Olomouc: Hanex, 2010, s ISBN GRANTOVÁ ČINNOST Projekt alternativní školy Dr. Nedvěda Olomouc Prostor pro všechny. Povoleno MŠMT ČR ukončeno asi Výstupy: koncepce a realizace alternativní školy. Vnitřní grant UP Aktuální teoretické problémy pedagogiky. Dílčí úkol Vliv reformního hnutí na teorii a praxi naší školy. Zlínské pokusné školy. (1994) Výzkumný projekt Walden/Sluňákov odboru životního prostředí Městského úřadu v Olomouci - z prostředků občanů partnerského města Veenental (Holandsko). Projekt alternativní školy. Olomouc - asi od Výstupy: koncepce alternativní školy. Mezinárodní projekt EFFE (Evropské fórum pro svobodu ve vzdělávání) z prostředků EU (TEMPUS) Inovace učitelského vzdělávání v evropské kooperaci. Witten (SRN)(1994) Aplikace metod kritického myšlení v současné škole. Grant Vzdělávací nadace Jana Husa. Od roku 1998 ukončeno v roce Výstupy: organizace a lektorování 3 ročních vzdělávacích kurzů pro učitele, koncepce a realizace výběrové disciplíny Aktivizující metody ve výuce pro studenty na PedF, doplnění knihovny na katedře pedagogiky o publikace, které se věnují kritickému myšlení a aktivizujícím metodám ve výuce, aktivní účast na zahraničních konferencích, učební text, expertní činnost v rámci zavádění metod kritického myšlení a aktivizujících metod ve výuce. Výzkumný projekt katedry občanské výchovy PdF UP Olomouc a Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii z prostředků velvyslanectví USA Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc od roku 2000 (oponent). Výstupy: koncepce výukového programu Nové horizonty výchovy k občanství

4 Grantový projekt GA ČR č.406/98/1375 Nové přístupy k diagnostice pedagogických dovedností a intervenční zásahy do jejich struktury (hlavní řešitel V. Švec, PdF MU Brno) Realizace v letech Výstupy: monografie, aktivní vystoupení na konferencích, publikace ve sbornících. Výzkumný záměr Výzkum somatického a psychického stavu populace ČR číslo: MSM ( ) Dílčí úkol: Výzkum vzájemného vztahu působení zátěžových situací a některých osobnostních charakteristik dětí a mládeže. (V letech ) Výstupy: Monografie, aktivní vystoupení na konferencích, publikace ve sbornících. Účast na projektu ESF Učitel ve 21. století, Gymnázium Hejčín, Olomouc. Realizace supervize, recenze výukových materiálů jako výstupu z projektu. Spoluúčast na projektu ESF Akční pole sociální práce - východisko i cíl studia oboru, CZ / /0265. Tvorba a korekce textu na téma syndrom vyhoření do Příručky sociálního pracovníka Inovace a modernizace výchovy ke zdraví. Projekt v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/ Funkce: Metodik odborných předmětů - Psychologie zdraví I. Inovace propedeutických disciplín pro obory se speciální pedagogikou - CZ.1.07/2.2.00/ autor kurikula a studijní opory Sociální a pedagogická psychologie. ABSOLVOVANÉ KURZY A VÝCVIKY Graz (Rakousko) Zemská vláda Štýrska a vedení města Graz - jazykový kurz Deutsch in Graz Olomouc (CR) - Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc - výukový a výcvikový program Relaxační techniky Olomouc (CR) - Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc - výukový a výcvikový program Mezilidská komunikace - Úvod do strategií a taktik Riga (Lotyšsko) Univerzita - pedagogický vzdělávací kurz Pedagogika v pluralismu Praha (CR) Open Society Institut, The Consortium for Democratic Pedagogy, University of Northern Iowa atd. - pedagogický vzdělávací kurz s akreditací MŠMT ČR Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking) Olomouc (CR) - Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc - výukový a výcvikový program Relaxacní metody pro deti Olomouc (CR) - Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc - výukový a výcvikový program Komunikacní dovednosti - Trénink asertivity I., II, III Kritické myšlení o.s., Praha - certifikát lektora programu RWCT STUDIJNÍ POBYTY: Pedagogický institut Blagoevgrad (Bulharsko), 2 týdny, zaměření: školský systém, vzdělávání pedagogických pracovníků Univerzita Salzburg (Rakousko), Institut für Pädagogik, 1 měsíc, zaměření: učitelské vzdělávání, filozofie výchovy, školský systém včetně alternativních škol Vyučované předměty: Bakalářské a magisterské programy: obecná psychologie, pedagogická a sociální psychologie, školní a výchovné poradenství, aktivizační metody ve výuce Doktorské studijní programy: psychologické aspekty edukace, psychologické aspekty zvládání nároků současné školy

5 PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST A ÚČAST NA KONFERENCÍCH OD R A) Přednášky na mezinárodních seminářích a konferencích - Mezinárodní konference Humanizácia a globalizácia edukačného procesu v informačnej společnosti. Katedra pedagogiky, psychologie a sociálných vied, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity, Borová Sihoť, termín: Téma: Učitel facilitátor rozvoje kritického myšlení. - Mezinárodní konference Sociália 2005, Trnava, Téma příspěvku: Syndrom vyhoření riziko učitelského povolání. - XIII. konference ČAPV Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? PdF UP Olomouc, Téma příspěvku: Rozvoj schopnosti kritického myšlení u žáků základní školy. - Mezinárodní konference Psychologické otázky výchovy, vzdělávání a poradenství. PdF UP Olomouc, Téma příspěvku: Syndrom vyhoření ve vztahu k vnímání pracovní zátěže. - Mezinárodní konference Škola a zdraví pro 21. století PdF MU, srpna Téma příspěvku: Citlivost náctiletých ke školní zátěži (Analýza dotazníku stresových situací). (The Sensitiveness of the teenagers to the school strain - The analysis of the questionnaire of the stress situations). - Vědecký seminář s mezinárodní účastí K aktuálním otázkám pedagogiky a psychologie FF Univerzity Pardubice, Téma příspěvku: Úroveň kritického myšlení vysokoškolských studentů. - Mezinárodní vědecká konference Současné integrující přístupy k pojetí člověka Olomouc, PdF, Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra psychologie a patopsychologie, Téma příspěvku: Nuda ve školních lavicích. - Mezinárodní vědecká konference I. Olomoucké dny antropologie a biologie Olomouc, Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra biologie, Téma příspěvku: Subjektivní důležitost jako faktor ovlivňující intenzitu stresu. - Mezinárodní vědecká konference Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie III. - FHS UMB v Banské Bystrici, Téma příspěvku: Školní stresory frekvence výskytu ve srovnání s intenzitou jejich působení. - Seminář Historie a škola VI. - Člověk, společnost, dějiny - Telč, Téma přednášky: Možnosti využití metod a principu programu RWCT ve výuce dějepisu a ZSV. - Mezinárodní vědecká konference Aktuální otázky pedagogiky a psychologie IV - PdF UP Olomouc, Téma příspěvku: Psychická zátěž studentů očima učitelů. - Mezinárodní konference Škola a zdraví pro 21. století - PdF MU Brno, srpna Téma příspěvku: Strategie zvládání stresu u středoškolské mládeže. - Mezinárodní vědecká konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V - Katedra pedagogické a školní psychologie PdF OU v Ostravě, Téma příspěvku Vnitřní kontrola a zvládání školní zátěže u středoškoláků. - Vědecká konference s mezinárodní účastí Sociálne a kultúrne determinanty v edukácii - FPV ŽU v Žiline, Téma příspěvku: Vliv sociální opory na výkon a prospěch žáka. - Mezinárodní konference Škola a zdraví pro 21. století - PdF MU Brno, srpna Téma příspěvku: Percepce školních stresogenních situací adolescenty. - Mezinárodní vědecká konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VI - Katedra věd o výchově, FF Univerzita Pardubice, října Téma příspěvku: Zdroje a důsledky psychické zátěže dnešních učitelů. - Mezinárodní konference Škola a zdraví pro 21. století - PdF MU Brno, Téma příspěvku: Profesní stresory učitelů a syndrom vyhoření. - Mezinárodní vědecká konference Premeny obsahu vzdelávania vysokých skol jako odraz súčasnej spoločnosti - FHV ŽU v Žiline, Téma příspěvku: Důsledky psychické zátěže učitelů jako podnět k inovaci negraduální přípravy budoucích učitelů.

6 B) Další přednášky Vyžádaná přednáška na zahraniční univerzitě Téma: Psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy jejího zvládání Místo a datum konání: Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita v Žiline, Katedra pedagogických štúdií, Workshopy: 6. ročník letní školy pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Multikulturalita, tolerance a odpovědnost. Pedagogická fakulta UP Olomouc, Vedení (lektorování) dílny Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu Škola pro život?, DDM Olomouc, Workshop: Kritické myšlení a ekologická výchova. V rámci Týdne duševního zdraví Olomouc ( ) dvouhodinový workshop na téma Syndrom vyhoření. Další odborné přednášky: Přednášky pro učitele ZŠ v Pedagogickém centru Olomouc: 8. a , téma: Význam sebepoznání v pedagogické praxi. Přednášky pro Akademii volného času, téma: Mezilidská komunikace. Členství a funkce v komisích, radách nebo jiných orgánech souvisejících s oborem - Zkušební komise u státních závěrečných zkoušek bakalářského a magisterského studia z Pedagogiky a psychologie (PřF, PDF) - členka, předsedkyně - Zkušební komise pro závěrečné zkoušky u Pedagogického studia učitelů praktického vyučování a odborného výcviku a Pedagogického studia učitelů odborných předmětů pro střední školy - členka - Asociace školní psychologie - členka - Evropské fórum pro svobodu ve vzdělávání (EFFE) - členka - Česká pedagogická společnost (ČPdS) členka

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC.

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. 3 1. CURICULUM VITAE Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. Trvalý pobyt: Šumavská 4, Praha 2, PSČ 120 00 tel.: 224251912 mobil: 736741822 Česká republika E-mail: kamis@mybox.cz KamisK@seznam.cz

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1) Základní charakteristika

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

Více

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ Výroční zpráva 1999 OBSAH Na prahu třetího desetiletí úvodní slovo ředitele Programy a projekty Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 1999 Akademické informační centrum Program podpory vyššího vzdělávání

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc 771 40 Telefon:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více