Anketa o výuce divadelní kritiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anketa o výuce divadelní kritiky"

Transkript

1 Anketa o výuce divadelní kritiky Sdružení českých divadelních kritiků uspořádalo anketu o stavu výuky divadelní kritiky na českých a slovenských univerzitách. Zde předkládáme její výsledky. SČDK se snaží působit jako platforma pro vzdělávání, podporu aktivit směřujících k přemýšlení o divadle a sdílení zkušeností z oblasti divadelní kritiky a reflexe divadla. Proto anketní odpovědi poslouží k přípravě diskuze o výuce divadelní kritiky, která se uskuteční v roce V jaké míře je výuka divadelní kritiky závaznou, resp. realizovanou součástí oborového kurikula poskytovaného vaším pracovištěm? Proč by měla, nebo neměla být závaznou? Doc. PhDr., Tatjana Lazorčáková, Ph.D. a doc. PhDr. Jiří Štefanides, Katedra divadelních, filmových a mediálních studií FF UP Výuka divadelní kritiky je závaznou součástí studijních oborů Teorie a dějiny dramatických umění a Divadelní věda na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií FF UP Olomouc. Je považována za jednu ze tří disciplín divadelní vědy, důležitou pro reflexi živého divadla, pro dokumentaci současného divadla, pro heuristický výzkum historických podob divadla, pro studium historických proměn myšlení o divadle i vývoje teoretické terminologie. Mgr. Libor Vodička, Ph.D., Katedra divadelních studií FF MU, garant kurzu Umění recenze a kritiky V rámci bakalářského studia oboru Teorie a dějiny divadla je na naší fakultě jeden semestrální kurz povinný, zpravidla se uskutečňuje ve třetím semestru, následující semestr je pak povinně volitelný, přičemž pokračuje vždy větší půlka studentů 2. roč (tzn studentů), výjimečně i studenti z vyšších ročníků, kteří tímto způsobem pokračují, aniž by se obsah výuky v této fázi pro ně opakoval. Domníváme se, že schopnost osvojit si základy psaní publicistických útvarů a kritiky patří do oborového kurikula a základním kurzem proto procházejí všichni, i ti, kteří se nikdy kritice nebudou věnovat. Kurz byl tudíž zařazen do řádné akreditace na další období. Od r. 2006, kdy je kurz součástí akreditace bakalářského studia, pedagogicky spolupracovali: Mgr. et Mg.A. Michal Čunderle, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Mgr. et Mgr. Jitka Šotkovská, Mgr. Iva Mikulová. V r byl součástí kurzu Umění recenze a kritiky rozšířený - inovovaný seminář Teorie divadelní kritiky (grant FRVŠ, spol. Mgr. et Mgr. Radka Kunderová). Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, doktorandka Katedry divadelních studií FF MU, vědecko-výzkumná asistentka, DiFa JAMU Podle mého názoru by divadelní kritika měla být alespoň v základní míře součástí povinného studijního programu, protože kultivuje estetické vnímání divadelního představení, stejně jako schopnost o něm uvažovat a své myšlenky plynně a co nejpřesněji vyjádřit. Tříbení posuzování estetické kvality divadla je po mém soudu důležitou výbavou nejen kritika, ale také divadelního historika a teoretika, či jakéhokoliv jiného absolventa divadelní vědy. Mgr. Iva Mikulová, doktorandka KDS FF MU, šéfredaktorka Rozrazilu online V akademickém roce 2010/2011 byla povinným předmětem podzimního semestru druhého ročníku bakalářského studia, volitelným v jarním semestru (Umění recenze a kritiky). V akad. roce 2011/2012 se s předmětem počítá jako volitelným v jarním semestru. Přikláním se k zařazení výuky kritiky v kombinaci povinného a následně volitelného předmětu, neboť jsem si vědoma jeho nezbytnosti při formování kritického myšlení o divadle. Kromě něj mají studenti možnost projevit kritický hodnotící názor také například v povinném předmětu Analýza inscenace. Prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., Katedra divadelných štúdií, DF VŠMU, s jeho odpoveďou sa za KDŠ DF VŠMU stotožňuje prof. Dr. Zuzana Bakošová-Hlavenková, PhD. Divadelná kritika v štúdijných plánoch Katedry divadelných štúdií DF VŠMU má svoje pevné miesto. Pre poslucháčov katedry je záväzná a realizuje sa formou vstupných prednášok a intezívnych seminárov. Záväznou je preto, že divadelná kritika je prvou fázou, bránou do ďalších teatrologických discipline, akými sú teória a história divadla. Nazdávame sa, že schopnosť analyzovať inscenáciu dáva šancu porozumieť aj širším pohľadom na divadelnú tvorbu. Dôraz kladieme aj na znalosť dejín a teórie divadla, ktorá je condítio sine qua non teatrológie. Pravdaže, nie každý poslucháč chce byť kritikom, ale nadobudnúť vedomosti a zručnosti v písaní kritík považujeme za nevyhnutnú fázu teatrologickej praxe. Navyše bohatá skúsenosť z divadelno-kritickej praxe sa dá v neskoršom vývine kritika zužitkovať napr. pri širšom, divadelno-historickom bádaní. Významnou súčasťou výuky je tvorba tzv. rekonštrukcií inscenácií z minula, pri ktorých si študenti ozrejmujú

2 metódu rekonštrukcie, učia sa pracovať s archívnymi materiálmi, fotografiami, záznamami, oral históriou, memoárovou literatúrou, vnímať kontexty konkrétneho diela jeho význam vtedy a dnes. Pevnou súčasťou seminárov je písanie kritík na aktuálne inscenácie a ich kolektívne posúdenie pod vedením pedagóga. Rovnako sa zaoberáme aj inými typmi teatrologických textov štúdia, interview, fejtón, referát a pod. Popri práci s týmito typmi textov sa študenti zoznamujú aj s významnými predstaviteľmi kritiky na Slovensku, v Čechách, sporadicky i zahraničnými. PaedDr. Stanislava Matejovičová, Ph.D., Katedra divadelných štúdií, DF, VŠMU Na našej katedre divadelných štúdií DF VŠMU je výučba divadelnej kritiky nevyhnutnou súčasťou štúdia v každom ročníku. Ukazuje sa ako potrebné - začínať s týmto predmetom už v prvom ročníku v rámci proseminára kritiky a postupne prehlbovať nadobudnuté teoretické základy o vlastné skúsenosti precvičovaním zručností poslucháča. Mgr. Petr Christov, Ph.D., vedoucí Katedry divadelní vědy FF UK V rámci studijního programu oboru Divadelní věda na FF UK je kritika (v různých podobách) vyučována v rámci tzv. povinně-volitelných předmětů tedy studenti v bakalářském i magisterském programu si mohou tyto předměty zapisovat dle svého zájmu. Nejsou povinné, nicméně tvoří nedílnou a pravidelnou součást rozvrhové nabídky. Kritiku vnímáme jako jednu z praktických dovedností, kterou je záhodno rozvíjet u studentů bakalářského studia, nicméně není zařazena jako povinný předmět a to mj. s ohledem na kapacitní omezení takovéto seminární výuky, tak na vyšší počty studentů (cca v prvním ročníku Bc. studia) a na skutečnost, že studenti se mohou v rámci svého studia orientovat (a profilovat) různými směry (psaní o divadle, praktická dramaturgie, provozní a produkční aktivity ). prof. PhDr. Vladimír Just, CSc., Katedra divadelní vědy FF UK Výuka divadelní kritiky by měla být (a vždy jsem se na katedře snažil a vlastními skromnými silami přičiňoval o to, aby byla) samozřejmou součástí závazného penza oboru teatrologie. Měla by být závaznou už proto, že výchova ke kritickému myšlení je nutným předpokladem jakéhokoli dalšího studia a rozvíjení oboru (to platí nejen pro teatrologii, ale pro vědu obecně). doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D., vedoucí Katedry teorie a kritiky DAMU Seminář kritiky je klíčovým předmětem bakalářského studia, je povinný ve všech třech ročnících; v magisterském studiu na něj navazuje kritické praktikum (plus studenti mají možnost volitelně navštěvovat další seminář kritiky). Nedokážu si představit, že by na oboru teorie a kritika nebyla disciplínou závaznou. Osnova předmětu (1.-3.) je následující: 1/ Kritika jako odborné posouzení díla 2/ Objektivita a subjektivita kritiky 3/ Osobnost kritika a východiska k odbornému posuzování jevištního díla 4/ Struktura textu kritiky a žánry kritiky v souvislosti s jejím konkrétním určením (deník, odborné periodikum, rozhlas, internet, festival...) 5/ Umění popisu hereckého výkonu a východiska k jeho posouzení 6/ Historie české divadelní kritiky a tvorby nejvýznamnějších osobností MgA. Eva Kyselová, doktorandka KTK DAMU Keďže Katedra teorie a kritiky na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe zabezpečuje poslucháčom špecificky vymedzený okruh divadelného/teatrologického vzdelania, kde teória a kritika odbor určujú, je výučba kritiky záväznou a primárne podstatnou súčasťou štúdia. Mgr. Alena Zemančíková, externí vyučující KTK DAMU Pracoviště, na němž externě působím, se jmenuje Katedra teorie a kritiky DAMU Praha. Z názvu samého vyplývá, že výuka kritiky je závazná a že se studenti ke studiu kritiky vědomě přihlašují. prof. Pavel Švanda, DiFa JAMU Účast v semináři o kritice není povinná, nýbrž se realizuje na základě osobního výběru posluchačů. Ti přicházejí z různých oborů studia (například divadelní dramaturgie, televizní a rozhlasové dramaturgie a scenáristiky, divadelní režie, herectví, divadelního manažerství, scénografie apod.) Různá mentalita oborů vyžaduje výběr různého studijního materiálu.

3 2. Jakou má vaše výuka divadelní kritiky studijní osnovu, výukovou formu? Na jakých autoritách (texty, osobnosti, příklady) ji zakládáte, nebo záměrně nezakládáte? Tatjana Lazorčáková a Jiří Štefanides V 1. ročníku studenti absolvují předměty, které jsou zaměřeny na stručné seznámení se s dějinami divadelní kritiky, s teoretickým vymezením jako jedné z disciplín divadelní vědy, se základními žánry kritiky - přednáška Úvod do studia divadla, dále na schopnost kritického a analytického myšlení o divadle - seminář Analýza divadelní inscenace (v semináři jsou studenti vedeni v rámci reflexe konkrétních představení k formulování názorů, argumentaci ve skupinové diskusi i v písemné formě). V rámci Prosemináře oborové metodologie se seznamují s významem divadelní kritiky jako historického pramene, s institucemi, které dokumentují a zpřístupňují divadelní kritiku vyučuje doc. PhDr. Jiří Štefanides. V dalších ročnících bakalářského stupně studia je zařazena každoročně výuka Praktika divadelní kritiky zaměřená na prohloubení znalosti žánrové typologie divadelní kritiky, na diskusi o současném postavení a významu kritiky, na stanovení základních kritérií a předpokladů divadelní kritiky a rozvoj praktických schopností studentů (vznik studentských recenzí, jejich prezentace, metakritika návaznost na aktuální inscenace, festivaly, příprava pro možnost publikování v tištěných i elektronických médiích). Studentům magisterského studia je určeno Praktikum divadelní kritiky s obsahem zaměřeným na další žánry divadelní kritiky (analytická kritika, festivalové recenze, kritické studie) vyučuje doc. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D. Studenti v doktorském studiu jsou vedeni k vlastní divadelněkritické praxi. Studenti na všech stupních studia procházejí praktickým výcvikem jako redaktoři festivalových periodik (Ostra-var, Divadelní Flora) a účastní se seminářů na přehlídkách. Libor Vodička Kurz je zamýšlen především jako seminář tvůrčího psaní, v němž každý student musí napsat a veřejně obhájit před svými kolegy a pedagogy (vždy 2: odborný asistent a asistující doktorand) několik svých textů. Jeho součástí je ovšem i teorie a historie divadelní kritiky. Za několik let se obsah i struktura kurzu ustálila takto: nejprve probíhá rozprava o tom, co je kritika a co není, jaký je provoz divadelní kritiky v médiích (reflexe stávající praxe), analýza jazyka a stylu. V této fázi semináře je obrácena pozornost studentů k mediálnímu provozu, k praxi (a také k dějinám), k autoritám, jazyku, argumentaci, ideologii, filosofii stereotypům, klišé aj. To probíhá několik prvních týdnů, kdy si současně studenti připravují své první texty (na základě domluvy, které inscenace budeme reflektovat podmínkou je společný divácký zážitek a tedy znalost reflektovaného). Součástí rozpravy v této fázi je poznávání některých textů teoretické povahy, nebo publicistických útvarů vztahujících se k oboru; pokaždé např. F. X. Šalda, K. Čapek, V. Černý, M. Rutte, J. Patočka, R. Barthes aj, různě fakultativně podle zájmů a chuti studentů i celá řada dalších textů českých i zahraničních autorů. Zhruba po 4-5 seminářích pokračujeme vlastním seminářem tvůrčího psaní. Studenti nejprve do určitého data umístí své texty do Isu [Informačního systému Masarykovy univerzity, pozn. MB], aby byly přístupné, poté je přečtou nahlas svým kolegům a následuje pokaždé rozprava o textu, o argumentaci, stylu, jazyku, kompozici textu aj. Studenti mají povinnost tímto způsobem vystoupit nejméně dvakrát, třetí text většího rozsahu, cca 5000 znaků odevzdávají ve zkouškovém období. Hodnoceni jsou za však i za celý průběh semináře, aktivity apod. Radka Kunderová Na úvod nutno podotknout, že nejsem žádná zkušená pedagožka kritiky: tuto disciplínu jsem dosud vyučovala pouze tři semestry, a to v spolupráci s Mgr. Liborem Vodičkou, Ph.D.: dvakrát jsem se podílela na předmětu Umění recenze a kritiky, poté jsem vytvořila předmět Teorie divadelní kritiky. Dosavadní model výuky dr. Vodičky považuji za funkční: v rámci povinného semináře Umění recenze a kritiky I v prvním semestru druhého ročníku se studenti seznamují se základními teoretickými texty o kritice (F. X. Šalda, M. Rutte, R. Barthes ad.) a zároveň diskutují o recenzích a kritikách v aktuálním tisku, stejně jako o svých vlastních textech, v nichž se pokoušejí o hodnocení divadla. V následujícím semestru je seminář kritiky již volitelný (Umění recenze a kritiky II), takže vzniká menší skupina studentů, s nimiž je možno zacházet více do hloubky. Při vedení tohoto semináře jsem kladla důraz na individuální práci se studentem (což počet cca 10 umožňoval) a na co nejvyšší frekvenci jejich psaní (jednotlivec prezentoval text každý druhý týden), protože i zde pochopitelně platí, že cvičení dělá mistra. Studenti postupně analyzovali a hodnotili tři aktuální brněnské inscenace, nejprve opět jednotlivé složky, v závěru celek. Za důležité jsem považovala, aby studenti hodnotili tytéž inscenace, jelikož tak se mohli nejvíce učit z chyb či úspěchů svých kolegů - bezpečně znali jejich materii a mohli tak s nimi bezprostředně srovnávat své názory a výsledky. Značný důraz jsem kladla na stylistiku studentů, protože úměra mezi přesností vyjadřování a myšlení je samozřejmě přímá, proto dostávali detailně opoznámkované texty, které postupně zlepšovali. Seminář teorie kritiky byl postaven na analýze a kritickém zhodnocení teoretických textů o (nejen) divadelní kritice a stěžejních témat, jichž se týkají, v úzkém propojení s dosavadní kritickou praxí studentů (seminář časově navazoval na Umění recenze a kritiky II). Příprava studentů spočívala jednak ve psaní dvou recenzí (na kterých si pak uvědomovali teoretické postuláty), v domácí četbě určených textů (mj. T. S. Eliot, F. X.

4 Šalda, J. Mukařovský, J. Císař, Z. Hořínek ad. ) a následné diskusi o obecných tématech kritiky, několikrát obohacené přítomností zástupců kritické praxe (B. Schnelle, R. Sikora, R. Hrdinová, K. Král) i teorie (M. Kaplický). Domnívám se, že student by měl být ponoukán k vlastním pokusům o kritické uchopení divadla, ale zároveň by měl být seznámen s dosavadním uvažováním o kritice. To je však mnohdy normativní (předkládá návody, někdy dokonce rozkazy, jak kritiku psát), takže hrozí, že kritik-začátečník by je mohl jen slepě následovat. Proto je podle mého názoru nutné v diskusi podporovat kritický odstup od těchto textů a vést studenty k vlastnímu názoru a potenciálně z nich vychovávat kritiky s měřítky a metodami odpovídajícími současnému divadlu. Iva Mikulová Výuka probíhá formou semináře. Na začátku semestru je věnována pozornost teoretickým textům o divadelní kritice (Šalda, Černý: Co je kritika, co není a k čemu je na světě, Machonin a j.), které studenti zpracovávají formou referátů. Postupně začínají sami psát, nejdříve dílčí kritiky vybraných divadelních složek, následně recenze inscenací. Dále probíhají diskuze o současných divadelních kriticích opřené o současné texty. Výchozím materiálem jsou tedy jak teoretická díla, tak aktuální recenze a kritiky. Vladimír Štefko viď 1 Stanislava Matejovičová Tento predmet učíme na našej katedre viacerí. Ja osobne začínam s prvákmi najskôr teoreticky (neskôr aj prakticky) so základným členením žurnalistických žánrov, ako aj so žánrami samotnými (nadväzujúc aj na štylistiku a teóriu drámy, či analýzu), aby poznali formálne možnosti a ich využitie. Tieto poznatky a skúsenosti sú nevyhnutným základom pre budúce špecializovanie sa na kritické písanie o divadle a dráme. Neskôr sa pokúšajú sami o ich tvorivé uskutočnenie, konkrétne sa sústredíme najmä na analytické i beletristické písanie recenzií a rozhovorov v rámci osvojenia si techniky oral history. Cieľom je priviesť poslucháčov od formulovania dojmov k analytickému, profesionálne (i štylisticky) zvládnutému hodnoteniu divadelnej inscenácie vo všetkých jej zložkách, osvojiť si remeselnú i etickú stránku kritikovej práce, oboznámiť sa s divadelným životom v Bratislave a na Slovensku. teoretická literatúra ako základ pre budúceho kritika: Aristoteles, Bech-Karlsen, Berka Follrichová, Freytag, Grác, Hořínek, Kadnár, Karvaš, Lukeš, Mistrík, Pavis, Paštěka, Pfister, Styan, Štorkán, Tušer, Veltruský, Vostrý, Veľas, Zich, Žilka. Teória dramatických umení. Zost. R. Mrlian. Bratislava: Tatran, Peter Scherhaufer: 246 navádzajúcich otázok pre analýzu dramatického textu, ktorý pri ich vypracovávaní vychádzal z publikácie: James, Thomas: Script Analysis for Actors, Directors, and Designers. Londýn & Boston : Focal Press, Petr Christov Výuka kritiky je v rámci kurzů nabízených katedrou jak teoretická a historiografická, tak praktická. Já osobně realizuji především kurzy praktické, v nichž se pedagogická aktivita opírá o konkrétní kritické a publicistické texty (zpravidla z období posledních 20 let), a to včetně autorů zahraničních konkrétní náplň kurzů se průběžně variuje studenti pracují jak s publikovanými recenzemi a kritikami (které čtou, analyzují, komentují), tak píší vlastní texty různých formátů (glosy, delší recenze, komentáře apod.), texty studentů jsou na seminářích komentovány pedagogem i studenty a jsou průběžně upravovány, redigovány (některé následně i zveřejněny). Vladimír Just Já osobně léta pěstuji kromě divadelní kritiky i kontextuálně nezbytnou výuku mediální kritiky (považuji mj. za nutné seznámit studenty se způsobem kritického uvažování o médiích u klíčových zakladatelských osobností, jakými jsou Marshall McLuhan, Neil Postman, Vilém Flusser, Roland Barthes nebo Umberto Eco, i když já výuku mediální kritiky začínám zásadně u J. A. Komenského). Konkrétní výukové formy divadelní kritiky se pohybují od praktického semináře jak na současná, tak historická témata, až po historické lekce z dějin české divadelní kritiky v širokém dvousetletém rozpětí od J. K. Chmelenského či K. H. Borovského až po Zdeňka Hořínka. Za povinnou výbavu absolventa tohoto oboru považuji znalost díla a způsobu myšlení J. Nerudy, F. X. Šaldy, J. Vodáka, V. Tilleho, M. Rutteho, J. Trägera, S. Machonina, J. Černého a J. Grossmana. Nevyhýbám se přitom ani kritice ideologické (J. Fučík, M. Majerová, J. Hájek, raný S. Machonin). Daniela Jobertová Viz odpovědi pedagogů, kteří kritiku učí či učili - pokud se do ankety zapojili (doc. Boková, prof. Císař, PhDr. Hrdinová, do minulého roku dr. Christov, od letošního roku nově MgA. Roman Sikora, nárazově též MgA. Eva Kyselová). Já vedu v magisterském stupni Kritické praktikum, které je zaměřeno na přípravu studentského časopisu, a dále pak seminář Historie věnovaný vývoji evropské (resp. euroamerické)

5 divadelní kritiky. Eva Kyselová Nie som pedagogičkou divadelnej kritiky, ako interná doktorandka pracujem so poslucháčmi v rámci jednotlivých seminárov (napr. seminář historie, kritické praktikum) individuálne v závislosti od danej témy, zadania čiastkových prác, kde im poskytujem reflexiu a presadzujem formu diskusie k ich individuálnej prácie, kde je kritická reflexia podmienkou ich ďalšieho odborného vzdelávania. So zahraničnými študentami v rámci programu Erazmus na seminári Performance analysis sa zameriavam na reflexiu konkrétnych divadelných inscenácií, s cieľom prehĺbiť premýšľanie o divadle, formulovať kritický ale argumentami podložený názor, čo vzhľadom k rozdielnemu zázemiu, divadelno-kritickej tradícií a spôsobe výučby vyžaduje nielen špecifický prístup ale zároveň prináša rozmanité výsledky v rámci formy aj obsahu kritického stanoviska. V rámci predmetu Kritické praktikum (mgr. stupeň štúdia) sa spolupodieľam na tvorbe časopisu Hybris, kde je úlohou nielen kritická reflexia divadelného umenia, ale aj redakčná práca, tematická a formálna stavba obsahu jednotlivých čísel, poskytovanie odbornej redakčnej spätnej väzby a práca na texte, čo niekedy znamená dlhobobejší proces. Cieľom nie je len napísať dokonalú recenziu, ale zároveň sledovať proces formovania kritického názoru poslucháča, osvojenie si osobitého odborného jazyka a štýlu. Súčasne ale tiež adaptovať sa na spôsob práce v redakcii periodika, ktorá nekončí len napísaním a odoslaním recenzie. Tento zodpovedný prístup je z pedagogického hľadiska nevyhnutnou súčasťou a podmienkou vzniku čísla. Podstatou by malo byť nielen pracovať s vlastnými textam a textami kolegov ale súčasne sledovať domácu kritiku, poznať minulosť aj súčasnosť, ktoré môžu byť v mnohom inšpiratívne pre individuálny rozvoj jednotlivca, okrem toho je to i súčasť odborného vzdelania. Pomerne dôležité je neizolovať sa do solitérskej pozície, budovať osobitý rukopis, ale súčasne sledovať európske trendy v oblasti reflektovania divadelného umenia, čo nie je vždy jednoduché. Ešte stále je citeľný problém s rešpektovaním inojazyčnej kritiky (ale aj literatúry), niekedy je však problém i so sledovaním tej aktuálnej a domácej. Niekedy totiž poslucháči zabúdajú na podstatný fakt, ktorým je získavanie skúseností a vedomostí aj prostredníctvom iných ako vlastných textov. Alena Zemančíková Můj předmět se jmenuje Seminář kritiky a vedu ho v pátém, závěrečném ročníku magisterského studia. Výuková forma je tedy forma semináře, tj. rozborem prací a zadaných úkolů se dostáváme k teoretickým otázkám, případně k otázkám, na něž je třeba hledat odpověď v oborech jako je filozofie, dějiny umění, literární historie a teorie. V zimním semestru se snažím se studenty hledat v mimodivadelních dílech a úkazech (výtvarné umění, film, média ve své kulturní i publicistické funkci), ale i společenské dění, prvky divadelnosti a dramatičnosti. V letním semestru pak vyžaduji větší práci, esej, umělecký portrét, studii. Netrvám na tom, aby všechny odevzdané práce byly o divadelních inscenacích, ale snažím se ve studentech pěstovat smysl pro divadelnost a dramatičnost v umění vůbec. Pro mě osobně jsou výraznými autoritami v myšlení o divadle Jan Grossman a Jaroslav Vostrý. Nicméně každá umělecká epocha má jak své tvůrce, tak i své kritiky, a v tom smyslu je každé kritické dílo zajímavé a příkladné. Dnes opomíjený, a přitom ve své době vlivný, je například Sergej Machonin se všemi svými přesnými postřehy i fatálními omyly. Jan Lopatka se svou pozorností upřenou na outsidery a underground. Tak, jako podrobujeme kritice umění té které epochy, musíme podrobovat kritice i jeho kritiku. Je to cesta, jak se dobrat obrazu epochy zajímavým a podnětným způsobem. Pavel Švanda Cílem semináře nazvaného Umění kritiky je seznámit posluchače se základními problémy kritiky estetických děl obecně, aby sami byli schopni kritického výkonu na základě uznání objektivní existence artefaktu (odmítnutí dojmologie ). Cílem však je také, aby posluchači byli posléze schopni rozumně vnímat i kritiku vlastní tvorby. Obvykle dojde během akademického roku na seznámené s osobností F. X. Šaldy, méně často na Václava Černého.

6 3. V jakém vzájemném poměru jsou součástí výuky * dějiny divadelní kritiky, *reflexe konkrétního díla / události, *stylistika, rétorika a vyjadřování, případně *odborná praxe? Jaký poměr preferujete? Tatjana Lazorčáková a Jiří Štefanides Program výuky divadelní kritiky obsahuje všechny oblasti, převažuje výuka zaměřená prakticky. Libor Vodička Těžko vyčíslit. Nic nestojí osamoceně, vše se doplňuje, ale časově bezpochyby převládá vlastní psaní, prezentace a reflexe vlastních textů (na nichž se dá mnohé zobecnit a abstrahovat). Teorii a dějiny kritiky citlivě zařazujeme podle času. Radka Kunderová Nepřekvapivě se domnívám, že v ideálním případě by se všechny jmenované disciplíny měly snoubit. Při vedení kritického semináře nejvíce akcentuji tvůrčí činnost studentů, tedy reflexi konkrétního díla/události,a stylistiku/vyjadřování, protože na základním stupni poznání a zkušeností, na němž se studenti nacházejí, jsou tyto dva aspekty myslím nejdůležitější. Následuje teoretická reflexe kritiky jako takové, jež je podle mě při její výuce (takto individuální, tvůrčí obor lze vyučovat jen do jisté míry), zásadní: jestliže student při psaní uvažuje, JAK kritiku napsat, nutně se také musí ptát PROČ TAKTO?. Na dějiny divadelní kritiky podle mé dosavadní zkušenosti čas nezbývá, ale bylo by samozřejmě velmi užitečné vést samostatný seminář dějiny divadelní kritiky, protože dosavadní vrcholy této disciplíny by mohly stanovit pro studenty měřítko (úrovně jejich vlastních textů, nikoliv posuzování divadla) a inspirovat je. Ohledně odborné praxe: z pedagogického hlediska je dobré, pokud studenti již mají zkušenosti s publikováním recenzí/kritik. V tomto ohledu je výborné provázání studentů KDS s portálem Rozrazil online, který zajišťuje festivalové zpravodajství i recenzní pokrytí (nejen) moravských divadel. Studenti se potom mohou např. lépe vztahovat k teoretickým otázkám kritiky, protože už si je mnohdy při vlastním psaní kladli. Na druhé straně, nejsem přesvědčena o tom, že by studenti (přinejmenším) bakalářského cyklu měli zveřejňovat své texty, protože jsou v naprosté většině nezralé a mohou ublížit divadelníkům i pověsti divadelní kritiky samé. (Vycházím ze své vlastní zkušenosti, recenze, jež jsem publikovala či interně psala před svým dvaadvacátým rokem, byly opravdu špatné.) Je však pravda, že psaním student získává zkušenosti a zdokonaluje se. Iva Mikulová Hlavní pozornost je věnována konkrétním recenzím studentů, semináře probíhají formou diskuzí nad napsanými texty. V rámci nich se od konkrétních příkladů problematických míst recenzí (míra vyjádření hodnotícího stanoviska, projekce autorského subjektu/objektivita recenzí, zohlednění společenského a politického kontextu, vývoje divadelního dění v daném divadle, ukotvení kontextu umělecké činnosti daných tvůrců atd.) dostáváme k obecným otázkám: smyslu divadelní kritiky, její funkce, cílového adresáta, problematice novinových recenzí v běžném tisku, odborných recenzí, statí, problematiky recenzí krajských divadel, rozličných forem a žánrů divadla (alternativní divadla, studentská divadla, performance, produkce uměleckých škol a jejich hodnocení) aj. Podle mého názoru by se měla věnovat větší pozornost jazykové rovině (kterou neopomíjím při rozpravách o recenzích, student vždy obdrží komentář i ke stylistické úrovni práce) jak systematičtější práci s odbornou terminologii, tak důraz na tvůrčí psaní, na rozvíjení písemného projevu studentů (např. formou volitelných předmětů, ne-li přímo na katedře, tak např. na katedře bohemistiky). Jako nápomocný vidím zároveň rozbor recenzí z odborných periodik, pojmenování jednotlivých prvků recenze, vlastní uvažování studentů nad sestavením kritického textu. Vladimír Štefko Súčasťou výuky kurzu divadelná kritika sú aj dejiny kritiky, rozoznávanie autorov kľúčových, hodnoverných a autorov príležitostných, žurnalistických. Upozorňujeme ich na politickú či konfesionálnu orientáciu kritikov teda na faktory, ktoré ovplyvňovali ich pohľady na inscenácie. Štylistika a nácvik verejnej (rétorickej) prezentácie svojich názorov je integrálnou súčaťou výuky. Nazdávame sa, že zastúpenie všetkých spomínaných vrstiev divadelno-kritických prejavov je samozrejmosťou a nesledujeme ich štatistické pomery. Výuku neraz treba prispôsobiť vedomostiam (a záujmu) študentov a častokrát aspoň suplovať strednú školu napr. v oblasti všeobecnej histórie, literatúry, etnografie a filozofie. Stanislava Matejovičová Konkretizovala som to v predchádzajúcej odpovedi. Spočiatku by mala ísť teória s praxou 1:1, potom je dôležité sústrediť sa na hľadanie vlastného osobitého rukopisu, avšak nezabúdajúc na teoretické základy, či opory. Petr Christov Výuka je realizována ve všech těchto oblastech. Nejvýrazněji asi ve sféře reflexe konkrétních děl (včetně

7 těch napsaných studenty) a praktické tvorby, dále pak dějin divadelní kritiky a v menší míře pak ve stylistice, rétorice aj. (v tomto směru funguje na KDV FF UK spolupráce s Ústavem pro český jazyk a teorii komunikace, kde jsou realizovány kurzy jako např. Český jazyk pro odborný diskurz aj.). Zároveň jsou otázky tvůrčího psaní průběžně řešeny také při reflexích konkrétních děl. Ideální poměr si nedovolím odhadnout, je třeba ho upravovat dle aktuálních kapacit, možných pedagogických a odborných sil apod. Vladimír Just Dějiny divadelní kritiky české i světové jsou oborem alespoň v kontextu pražské teatrologie velmi zanedbaným, a v minulosti neblaze ideologicky poznamenaným, proto jej preferuji jako momentálně nejdůležitější s předpokladem, že ostatní nezbytné obory či součásti výuky (reflexe konkrétního díla, stylistika, rétorika a vyjadřovací schopnosti) jsou jako samozřejmé pěstovány kontinuálně. Daniela Jobertová Dějiny divadelní kritiky zejména v 1. ročníku bakalářského studia, více pak v semináři Historie v 1. ročníku magisterského studia, jehož první semestr se zabývá českou divadelní kritikou a 2. semestr zahraniční divadelní kritikou a jejími osobnostmi. Reflexe konkrétního díla bez toho snad divadelní kritiku učit nelze, je základem semináře. Stylistika viz závěrečná poznámka. Odborná praxe v bakalářském studiu je vítána, nicméně ne vyžadována, v magisterském je povinná. Omlouvám se, ale poměřování jednotlivých součástí je ošemetné, reflexe se učí skrz stylistiku a vice versa přece nemohu učit stylistiku bez materiálu, a stejně tak popis (a postoj k) materiálu musím nějak vyjadřovat. Studiem divadelní kritiky přes konkrétní texty se student učí i stylistice (samozřejmě v semináři analyzují i existující texty, ovšem důraz je kladen na přepracovávání textů vlastních) opravdu se mi to oddělování zdá zcela zbytečné a nesmyslné. Eva Kyselová V rámci bc. stupňa sa poskytuje poslucháčom dostatočné množstvo predmetov, ktoré sa venujú dejinám divadla aj divadelnej kritiky. Kritický seminár, kde sa pod pedagogickým dohľadom a supervíziou snažia o reflexiu divadelnej inscenácie stavia na každoročnej pedagogickej výmene, čiže sa poslucháčom dostáva dostatočne široký rozhľad a odlišná metodológia, čo je samozrejme obohacujúce. Úskalím môže byť príliš krátka doba dvoch semestrov na to, aby dokázal pedagóg postrehnúť individálny vývin kritického názoru. Analýza dramatického textu je samozrejmosťou, ktorá podporuje nielen stupeň erudície v odbore, ale aj jazykové znalosti a prácu s českým jazykom. Otázne je, do akej miery má vysoká škola byť garantom dovzdelávania častokrát aj základných jazykových (gramatických a štylistických) pravidiel. S istou nadpriemernou úrovňou tejto výbavy pravdepodobne mal poslucháč/ka byť prijímaný/á už do prvého ročníka bc. štúdia. Mgr. stupeň sa už ďalej zameriava na náročnejší prístup ku kritickej reflexii, kde už poslucháči jednak disponujú (respektíve by mali) odborným teoretickým vzdelaním, teda sa kritika už chápe ako nástroj formovania nielen kritického názoru ale aj ako nástroj pre vytvorenie individuálneho teoreticko-kritického diskurzu so širším záberom, bez izolovania diskurzu len v teatrológii ale aj v iných humanitných a umeleckých odboroch a súčasne tiež obsiahnuť žánrovú pestrosť písomného (nielen odborného) prejavu. Špecifickým predmetom je potom Kritické praktikum, ktoré sa zameriava na vydávanie časopisu Hybris. Pre výučbu a štúdium kritiky je však mimoriadne dôležité sa orientovať nielen v teórii a kritike ale aj v dejinách divadla a umenia, v súčasnom stave kultúry a umenia, moderných a dobových spoločenských kontextoch. Tam sú citeľné neustále zjavné rezervy. Alena Zemančíková K dějinám divadelní kritiky se dostáváme v semináři příležitostně, v souvislosti s tématem jejich prací a zpracováním. Reflexe konkrétního díla a události je primární, velkou péči věnuji stylistické a jazykové úrovni práce a vůbec kultuře, přesnosti a logice vyjadřování. Pavel Švanda Dějinami divadelní kritiky ani dějinami kritiky obecně se nezabýváme. Důraz kladu na ústní a posléze písemné kritické pokusy posluchačů a na jejich schopnost kriticky reflektovat konkrétní umělecký tvar a pokud možno jej nahlédnout v širších souvislostech, ne pouze popsat osobní reakce na umělecké dílo.

8 4. S jakým nejobtížnějším metodickým problémem se ve výuce vyrovnáváte? Tatjana Lazorčáková a Jiří Štefanides Neexistuje žádný učební text věnovaný přehledným dějinám české divadelní kritiky, stejně opomíjená je tematika teoretického konceptu a jeho proměn, dále nestabilní postavení divadelní kritiky (týká se absence vzorových autorit současné kritiky, prestiže oboru atd.). Libor Vodička Ani ne s metodickými problémy. Textů teoretické povahy je relativně dost a kdo chce pracovat, ten pracuje již od počátku. Asi nejtěžší je překonat počáteční ostych studentů, aby psali a šli s kůží na trh, ale to již docela umíme. Také jsem již pochopil, že většina studentů, kteří se zapisují do 2. ročníku, moc intenzivně kritiku nečtou a nesledují, proto je důležitá ona první fáze, kdy společně poznáváme mediální provoz a co je a co není kritika Radka Kunderová Žádný si neuvědomuji. Iva Mikulová Výuka kritiky závisí z velké části na dispozicích studenta, jeho pracovitosti a schopnosti se v dané oblasti rozvíjet (četbou recenzí, vlastními pisatelskými pokusy). Učitel může pouze usměrňovat, pomáhat hledat cesty, jak přemýšlet o divadle, kriticky se vymezovat, ukazovat možnosti, samotné psaní je však závislé na daných jedincích. Vladimír Štefko Najzávažnejším problémom je málo intezívny záujem poslucháčov študovať najmä čítať hry a teatrologickú literatúru, medzery v základnej vedomostnej príprave (viď vyššie) a odbúravanie pocitového vnímania inscenácie, uspokojovanie sa s klasifikáciou divadlených výkonov, namiesto analýzy a charakterizácie. Vážnym problémom je, že dnes na Slovensku de facto neexistuje divadelná kritika ako inštitút divadelnej kultúry, ako činnosť systematická a štrukturovaná a hojne sa v periodikách vyskytujúca. Študenti tak nemajú konkrétne vzory odstrašujúcich prípadov je zase viac. V bulvárnych denníkoch sa uverejňujú len pikantérie, v ostatných nad odbornou recenzistikou prevládli rozšírené správy či beznázorové referáty. Jediný odborný časopis Kod (akademické Slovenské divadlo, kvartálnik, má malý vplyv na úzku čitateľskú základňu) vzhľadom na svoj rozsah a periodicitu (mesačník) nemôže všetko vyriešiť. Závažným problémom teda je nemožnosť konfrontácie názorov aktuálnej odbornej kritiky a názorov študentov. Ak tvorcovia divadelných opusov polemizujú s kritikou, ak najmä herci nenávidia kritikov je to normálny jav. Ale ak sú si navzájom ľahostajní, je to vážny problém. Na Slovensku existuje vo veľmi výraznej podobe. Neexistuje žiaden dialóg, ktorý ako vieme, je základom divadelnej kultúry. Stanislava Matejovičová Domnievam sa, že aj nedostatok súčasnej literatúry napr. ako napísať správne teatrologický rozhovor s hercom (ale aj analytickú recenziu) dostatočne supluje u poslucháčov vlastná skúsenosť pri podpore pedagóga. Sami na vlastnej koži skúšajú, akú nesú veľkú zodpovednosť za odbornú prípravu pred rozhovorom, akú trému musia prekonávať počas neho a následne, ako správne a vhodne preštylizovať odpovede, aby prešli autorizáciou. Poslucháči mi sami tvrdia, že až po takejto skúsenosti si uvedomujú neľahkosť tejto profesie. Čo sa týka písania recenzií. Možno vychádzať napr. z Pavisovho dotazníka o analýze inscenácie, aby si poslucháči uvedomili, na čo všetko by mala recenzia reflektovať. Najväčší problém vidím u študentov v detailnej konkretizácii kritizovaného, avšak opäť je riešenie len v tréningu písania. Keďže pozorovanie, zmysel pre detail a jeho následné formulovanie je otázka cibrenia zručností, nie tak metodického usmerňovania. Tu možno len poslucháča viesť a posmeľovať k púšťaniu hlbších sond... O to ťažší je ďalší krok, z detailov vytvoriť mozaiku s akýmsi svojským posolstvom korelujúcim napr. s názvom recenzie ale opäť je to otázka najmä tvorivosti. Metódy analýzy, syntézy, ale aj analógie, atď. si študenti osvojujú aj v iných predmetoch. Petr Christov Pro výuku kritiky (respektive spíše pro rozvoj kritického myšlení a schopností vyjádřit se) je adekvátní podoba intenzivního semináře s menším počtem studentů, což je v aktuálních podmínkách výuky a studia velmi obtížné není to tedy sice problém metodologický, ale zásadně ovlivňuje metodu a povahu výuky. Vladimír Just Rok od roku upadlejší jazyk (písemná i mluvená forma), jenž nejen gramaticky, ale i stylisticky, plochou frázovitou uniformitou ztrácí rozlišovací (tedy elementárně kritickou) schopnost. Daniela Jobertová

9 Neučím klasický seminář kritiky, proto mohu odpovědět pouze za předmět Kritické praktikum, který má specifické parametry reflektuje umělecké dění na škole, koncepce a tvář časopisu se mění s každým ročníkem, stejně tak fungování redakce, řeší praktické provozní problém (distribuce, fundraising atd.) - takže největším metodickou výzvou je pro mě nalezení správné míry pedagogického vlivu tak, aby časopis byl jak výstupem katedry garantujícím jistou odbornou kvalitu, tak výrazem generačního smýšlení redakce. Eva Kyselová Za najťažšie považujem (z pohľadu stále študujúcej v odbore) sústavnú prácu aj mimo zadaných povinných prác a zadaní, sledovanie a komplexný záujem o štúdium. Úlohou pedagóga by mala byť zrejme i snaha motivovať poslucháčov k samostatnej práci a vytváranie zdravého konkurenčného ale súčasne kolegiálneho priestor, nastavenie istých kritérií hneď v začiatkoch štúdia, ktoré si poslucháč osvojí. Pomerne zanedbávaným aspektom výučby je rétorika, respektíve verejná slovná prezentácia divadelno-kritických stanovísk, vedenie či aktívna účasť behom diskusie, ktorá stále nie je súčasťou osnov, hoci je nepostradateľnou súčasťou kritického názoru a základnej výbavy divadelnej kritiky. Čo sa týka konkrétnych ťažkostí, považujem za pomerne nedostatočnú mieru pozornosti, ktorá sa venuje cibreniu základných teatrologických zručností, prácu s dobovými materiálmi (nielen s kritikou), rozhľad v otázke získavania, triedenia, hodnotenia a odborného a teda kritického spracovania zdrojov. S tým súvisí i problém pochopenia podstaty štúdia odboru aj z výskumného hľadiska. Študenti si priliš neskoro osvojujú nielen teatrologické zručnosti ale nesystematický a nesústredený prístup zadanej látke, nesprávne časové vrstvenie máva potom negatívne dôsledky na úroveň a kvalitu konkrétneho výstupu. Alena Zemančíková Metodickým? Nejvíc bojuji s tím, aby studenti splnili úkol tak, jak byl zadán, aby se z něj nevykrucovali a neutíkali. Příklad: zadám-li studentům, aby na základě výstavy Dekadence Now napsali esej o tom, jak se posunulo za sto let vnímání pojmu dekadence a co dnes považujeme za dekadentní, nechci od nich recenzi na výstavu v Rudolfinu, ale úvahu o fenoménu dekadence. Moje metoda spočívá na vzájemném dialogu nejsou-li studenti dialogu schopni nebo k němu ochotni, nastává problém. Pavel Švanda Nejobtížnější problémy obvykle vyplývají z toho, že v semináři se dle osobního výběru setkávají začátečníci i studenti magisterských oborů, sem tam dokonce i doktorand. Je tedy někdy problém nastavit konkrétní téma tak, aby bylo srozumitelné a zajímavé i pro účastníky různé úrovně.

10 5. Kde vidíte meze a také možnosti pedagogické podpory studentstva? Tatjana Lazorčáková a Jiří Štefanides Meze - v subjektivitě a výběrovosti předávaných znalostí (student se může v praxi setkat s diametrálně odlišným názorem na význam kritiky, na osvojený styl a způsob hodnocení). Možnosti pedagog může po celou dobu studia podporovat studenty se zájmem o kritické reflektování divadla, kultivovat formulační schopnosti i umění argumentace i v rámci jiných předmětů (zejména teoretických a zaměřených na současné divadelní tendence), nabízet příležitosti pro publikování (festivalové zpravodaje, on-line časopisy, doporučení redakcím). Libor Vodička Vycházím z toho, že kritiku a kritické myšlení se nelze naučit, ale lze se jimi učit pokud nechybí základní předpoklady: gramotnost, inteligence, logika, tvořivost, určitý talent pracovat s textem, formulační schopnosti Lze je rozvíjet a to se snažíme a vidíme i určité výsledky. Součástí pedagogické podpory je nejen ukázat možnosti poznání, seznámit studenty s oborem, literaturou ale také jim dodat potřebnou sebedůvěru k tvorbě (kritika je tvorba), k vědění (kritik musí vědět) a myšlení (kritika je myšlení), ke kritickému myšlení zvláště. A současně se jim pokusit ukázat, že i tento obor má svou etiku. Radka Kunderová Jak už jsem zmínila, souhlasím s názorem řady kritiků a teoretiků, že kritika je obor na pomezí umění a vědy, a tedy nelze zcela naučit. Je do značné míry tvůrčí disciplínou, k jejímuž zvládnutí nestačí znalosti ani mechanické postupy. Pedagog podle mého soudu může vést studenty ke kultivaci jejich vnímání a myšlení a poskytnout své znalosti, zkušenosti a empatii, toť vše. Velmi bych uvítala debatu pedagogů kritiky na výše zmíněná témata. Iva Mikulová Možnosti pedagogické podpory vidím ve výše zmíněném tedy ukazování cest, příkladů, jak psát, diskutovat nad obsahy recenzí, jejich formou, strukturou, rozšiřovat stylistické dovednosti aj. Dávat studentům příležitost publikovat (např. Studentský SAD, server RozRazil online, Divá báze aj.), kde již budou redaktoři s texty editorsky pracovat. Mezí výuky divadelní kritiky je nutná práce a snaha každého studenta, jeho autorské schopnosti a možnosti písemného projevu. Vladimír Štefko viď 4 Stanislava Matejovičová Myslím, že medzou je až hranica talentu poslucháča. Ak poslucháč nadobudne teoretické znalosti a prejaví schopnosti myslieť analyticky, synteticky i analogicky a pedagóg ho v tom podporí, poslucháč sa skúsenosťami sám vypracuje. Petr Christov Opět především jsou limitem počty studentů na konkrétního pedagoga. Zároveň je poměrně nezbytné, aby pedagog(ové) vedl(i) studenty k tomu, že texty mohou vznikat již se záměrem zveřejnění a že některé z nich mohou zasáhnout do veřejného prostoru... Vladimír Just Nejúčinnější formou podpory kritického myšlení u studentstva je osobní příklad. Daniela Jobertová Otázce příliš nerozumím jde o to, do jaké míry má pedagog zasahovat do studentova názoru a usměrňovat jej? Pomáhat mu jej formulovat? Příliš mi z dotazníku není jasné, kam jím směřujete a jak a k čemu jej chcete použít, doufám, že máte vytvořenou nějakou metodiku zpracování odpovědí a vyhodnocení. Eva Kyselová Azda najdôležitejšie je vyvolať v poslucháčoch záujem o individuálny rast hneď v počiatku štúdia, pomôcť im uvedomiť si miesto a podstatu divadelnej kritiky v kontexte divadelného umenia, vyvolať záujem o vyhľadávanie divadelného dialógu a konfrontácie s divadelnými tvorcami. To sa čiastočne darí zlepšovať vďaka spolupráci časopisu Hybris s projektom Disk-use, ktorého súčasťou je pre študentov mgr. stupňa a teda redaktorov časopisu verejné vystúpenie s odbornou reflexiou konkrétnej inscenácie a tiež verejná diskusia. Alena Zemančíková Výuka na DAMU má výhodu (i nevýhodu, pokud dostatečně nepracují) malého počtu studentů v ročníku, se

11 svým pedagogem se tedy, pokud o to stojí, mohou dobře poznat, přistupuje se k nim individuálně i v tom smyslu, že v celkové atmosféře školy panuje respekt k individualitě. Jako pedagog je tedy můžu zejména podporovat v rozvoji jejich osobních témat a individuálních schopností a originality. Jako profesionál je dokážu podporovat bohužel dost nedostatečně publikační možnosti sice jsou, ale většinou neplacené. Pavel Švanda Meze vlivu pedagoga na umělecké škole jsou v zásadě dvojí. Primární omezení vyplývají z počáteční mentální a technické nezralosti a nedostatečné sečtělosti posluchačů. Sekundární omezení jsou výsledkem postupného vyzrávání posluchačů, kteří si vytvářejí první křehkou variantu vlastního uměleckého světa, do něhož si neradi nechávají zasahovat. V některých případech pedagogická podpora spočívá v kritické analýze ještě nezralého, a přesto sebevědomého postoje. Jindy je potřebná pedagogická podpora dosud příliš nejistého sebeuvědomění. To se netýká pouze výuky kritiky.

12 Osloveni byli: Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, UP: doc. PhDr., Tatjana Lazorčáková, Ph.D., doc. PhDr. Jiří Štefanides, Katedra divadelních studií, Seminář estetiky, FF MU: Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Mgr. Iva Mikulová, Mgr. et Mgr. Jitka Šotkovská, Mgr. Libor Vodička, Ph.D., Katedra divadelných štúdií, DF, VŠMU: prof. PhDr. Zuzana Bakošová-Hlavenková, CSc., doc. PhDr. Naděžda Lindovská, PaedDr. Stanislava Matejovičová, Ph.D., prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc., prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., Katedra divadelní vědy FF UK: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D., Mgr. Petr Christov, Ph.D., prof. PhDr. Vladimír Just, CSc., Katedra teorie a kritiky DAMU: doc. Marie Boková, PhDr. Radmila Hrdinová, doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D., MgA. Eva Kyselová, Alena Zemančíková, prof. PhDr. Jan Císař, CSc., MgA. Roman Sikora, Oddělení kulturní dramaturgie, Ústav bohemistiky a knihovnictví, FPF SLU: MgA. Hana Galetková. Divadelní fakulta Janáčkovy akademie Múzických umění: prof. Pavel Švanda Anketu za SČDK připravil Mgr. Martin Bernátek

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Koncepce problematiky posilování výuky v angličtině na MU (materiál k diskusi s fakultami)

Koncepce problematiky posilování výuky v angličtině na MU (materiál k diskusi s fakultami) Koncepce problematiky posilování výuky v angličtině na MU (materiál k diskusi s fakultami) I. Úvod: A. Výuka v cizích jazycích v předchozích strategických dokumentech univerzity: Již první Strategie internacionalizace

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

Výuka angličtiny na FEL

Výuka angličtiny na FEL Výuka angličtiny na FEL Nová koncepce 5.12.2014 Vypracovala: Katedra jazyků Východiska: Studenti FEL ČVUT by měli nejpozději na konci bakalářské etapy složit zkoušku na úrovni B2 Společného evropského

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková Doktorandi FAPPZ I Zimní semestr: Výuka je určena pro interní doktorandy a začíná v úterý 23.10.2012 od 10:30 v učebně

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. PhDr. Libor Flemr, Ph.D. Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV DRAMATICKÁ VÝCHOVA Historie vyučovacího předmětu dramatická výchova v České republice je poměrně krátká a ne příliš povzbudivá. Více než třicet let se o dramatické výchově hovoří jako o možném doplnění

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie Bakalářské studium Bakalářská práce Student si vybere z témat Bakalářských prací po jejich zveřejnění v SIS. V co nejkratší

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku II.

základní pojmy z redakční přípravy periodického tisku II. Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace základní pojmy z redakční přípravy

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Kamil Činátl Jaroslav Pinkas a kolektiv DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Ústav pro studium totalitních režimů Praha 2014 Kniha vznikla v rámci projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Pedagogové schválení Uměleckou radou pro státní bakalářské a magisterské zkoušky Jméno Vzdělání Zaměstnavatel U SZ zkouší Abbodová Hana, Mgr. Univerzita Palackého Olomouc, PdF, obor speciální ZŠ pro sluchově

Více

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU Název školy: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 Název společného projektu: Hlavní tematické zaměření společného projektu: Hlavní cíl společného projektu: Připravujeme

Více