Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy."

Transkript

1 FARNÍ INFORMÁTOR 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12. ŘÍJNA 2008 Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Peregrinatio ad Immaculatam Conceptionem, u křtitelnice farního kostela. Zde byla pokřtěna Bernardeta, MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, nebeský Otec nás zve na svou svatou horu, ke svatební hostině. Prosme, aby nám všem dal sváteční šat víry a lásky a ve své radosti sjednotil všechny lidi: L: KRÁLI SLÁVY, VYSLYŠ NÁS.! Za Církev a její pastýře, aby je neodrazovala únava či odmítání, ale stále dávali ve světě zaznít Otcovu pozvání na sváteční hostinu bez konce, kde všichni hladoví budou nasyceni.! Za naše bratry a sestry, pronásledované pro křesťanskou víru v Iráku a v Indii, aby Bůh, dárce pokoje, byl jejich nadějí i důraznou výčitkou svědomí nečinně přihlížejícímu světu.! Za lidi, které potkáváme, za ty, kdo s námi sdílí život v rodině, zaměstnání, škole či zábavě, abychom dokázali ve všech spatřovat bratry a sestry povolané ke spáse.! Za ty, kdo oslavují i za ty, kdo žijí bez radosti; za ty, kdo jsou opuštěni, a za ty, kdo trpí hladem; za ty, kdo se smějí i za ty, kdo pláčí; za ty, kdo žijí i za ty, kdo umírají, aby všichni zaslechli Pánovo pozvání k hostině věčné radosti.! Za naše křesťanské společenství, které Ježíš živí svým Slovem a Eucharistií, a nabízí mu svatební roucho víry a lásky, aby věrně chválilo Boha a vzdávalo mu díky.! Za věrné zemřelé, ať zasednou u stolu věčné hostiny v tvém království. K: Nebeský Otče, přijmi nás ke svatební hostině tvého Syna a ve své nezměrné lásce vyslyš tuto naši modlitbu. Ať nás vždy předchází a provází tvá milost a činí nás pozornými, abychom s upřímným srdcem slavili radost ze spásy. Skrze Krista našeho Pána. L: Amen.

2 LITURGICKÉ TEXTY 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ČTENÍ IZ 25,6-10A Čtení z knihy proroka Izaiáše. Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře. Odejme na celé zemi hanbu svého lidu, neboť Hospodin to pravil. V ten čas se řekne: Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí; on je Hospodin, v něho jsme doufali, jásejme a radujme se z jeho spásy, neboť Hospodinova ruka spočine na této hoře. ŽALM 23 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, občerstvuje mou duši. Vede mě po správných cestách pro svoje jméno. I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. Tvůj kyj a tvá hůl, ty jsou má útěcha. Prostíráš pro mě stůl před zraky mých nepřátel, hlavu mi mažeš olejem, má číše přetéká. Štěstí a přízeň mě provázejí po všechny dny mého života, přebývat smím v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. 2. ČTENÍ FLP 4, Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Bratři! Dovedu žít v odříkání, a dovedu žít v hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším: se sytostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Ale jste hodní, že jste mi pomohli v mém tíživém postavení. A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat. Bohu, našemu Otci, buď sláva na věčné věky! Amen. EVANGELIUM MT 22,1-14 Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu! Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů? On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.

3 MEDITACE SVATÉHO OTCE při zahájení prací XII. řádného zasedání biskupského synodu na téma: Boží Slovo v životě a poslání Církve, 6. října 2008 Milovaní bratři v biskupské službě, drazí bratři a sestry, na začátku našeho synodu nám liturgie hodin předkládá úryvek z velkého 118. žalmu o Božím Slově: chvála tohoto Slova, vyjádření radosti Izraele, že jej může znát, a v něm může poznávat jeho vůli a tvář. Rád bych s vámi meditoval nad několika verši tohoto úryvku žalmu. Začíná takto: «In aeternum, Domine, verbum tuum constitutum est in caelo... firmasti terram, et permanet» (Navěky, Hospodine, pevně tkví tvé slovo v nebesích upevnil jsi zemi, a ona trvá). Mluví se o pevnosti Slova. Je pevné, je pravou realitou, na níž lze postavit svůj život. Připomeňme si Ježíšova slova, která jsou pokračováním tohoto žalmu: Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Lidsky řečeno, slovo, naše lidské slovo není ve skutečnosti skoro ničím, dechem. Jen co je vysloveno, mizí. Zdá se být ničím. Ale už samo o sobě má lidské slovo neuvěřitelnou sílu. Jsou slova, která pak tvoří dějiny, jsou slova, která dávají formu myšlenkám, myšlenky, z nichž vzchází slovo. Právě slovo tvoří dějiny, realitu. Tím spíše Boží Slovo je základem všeho, je pravou realitou. A chceme-li být realisty, musíme s touto realitou počítat. Musíme změnit své smýšlení, že totiž hmota, pevné věci, kterých se lze dotýkat, jsou pevnější, jistější realitou. V závěru Horského kázání nám Pán říká o dvou možnostech, jak budovat svůj život: na písku a na skále. Na písku staví ten, kdo buduje pouze na věcech viditelných a hmatatelných, na úspěchu, kariéře, na penězích. Zdánlivě jsou tyto věci pravou realitou. Ovšem jednoho dne toto všechno pomine. Vidíme to nyní na pádu velkých bank: tyto peníze zmizí, nejsou ničím. A stejně tak všechny věci, které se zdají být pravou realitou na niž třeba spoléhat, jsou realitami druhého řádu. Kdo staví svůj život na těchto realitách, na hmotě, úspěchu, na všem, co se jeví, staví na písku. Jedině Boží Slovo je základem vší reality, je pevné jako nebesa a více než nebesa, je realitou. Musíme tedy změnit svůj pojem realizmu. Realista je ten, kdo v Božím slově, v této tak zdánlivě slabé realitě, uznává základ všeho. Realista je ten, kdo staví svůj život na tomto základě, který přetrvá. Tak nás tyto první verše žalmu vyzývají, abychom odhalili, co je realitou a našli tak základ svého života, jak život postavit. V dalším verši se říká: «Omnia serviunt tibi» (Všechno ti slouží). Všechny věci pocházejí od Slova, jsou produktem Slova. Na počátku bylo Slovo. Na počátku promluvilo nebe. Tak se ze Slova zrodila realita, je creatura Verbi (výtvorem Slova). 3

4 Tím se chce říct, že celé stvoření je v posledku zamýšleno jako místo setkání Boha s jeho tvorem, místo, kde láska tvora odpovídá na lásku božskou, místo, kde se odvíjí dějiny lásky mezi Bohem a jeho tvorem. «Omnia serviunt tibi». Dějiny spásy nejsou nepatrnou událostí na ubohé planetě v nezměrném kosmu. Nejsou nepatrnou věcí, k níž došlo náhodou na zapomenuté planetě. Je hybatelem všeho, důvodem stvoření. Všechno bylo stvořeno, aby tu byly dějiny, setkání mezi Bohem a jeho tvorem. V tomto smyslu dějiny spásy, smlouva, předchází stvoření. V helénské době rozvinul judaizmus myšlenku, že Tóra předcházela stvoření hmotného světa. Tento hmotný svět byl stvořen jen proto, aby dal místo Tóře, tomuto Božímu Slovu, které vytváří odpověď a stává se dějinami lásky. Už tady tajemně proniká Kristovo tajemství. Právě to nám říkají Listy Efesanům a Kolosanům: Kristus je protótypos, prvorozený tvorstva, idea, kvůli níž povstal vesmír. On zahrnuje všechno. Když se spojujeme s Kristem, vstupujeme do vesmíru. Lze říci, že zatímco hmotné stvoření je podmínkou pro dějiny spásy, dějiny smlouvy jsou pravou příčinou kosmu. Přicházíme ke kořenům bytí, když přicházíme ke Kristu, k tomuto jeho živému slovu, které je cílem všeho stvoření. «Omnia serviunt tibi». Tím, že sloužíme Pánu naplňujeme cíl bytí, cíl naší vlastní existence. Nyní učiníme skok: «Mandata tua exquisivi» (Hledal jsem tvá nařízení). Stále jsme v hledání Božího Slova. Není v nás jednoduše přítomné. Zastavíme-li se u litery, reálně jsme Boží Slovo nezbytně nepochopili. Je tu nebezpečí, že vidíme jen slova lidská a nenacházíme uvnitř pravého autora, Ducha svatého. Ve slovech nenacházíme Slovo. Svatý Augustin nám v této souvislosti připomíná zákoníky a farizeje, kterých se Herodes dotazoval při příchodu Mágů. Herodes chtěl vědět, kde se má narodit Spasitel světa. Oni to vědí a dávají mu správnou odpověď: v Betlémě. Jsou velkými odborníky, kteří znají všechno. A přece nevidí realitu, nepoznávají Spasitele. Svatý Augustin říká: jsou ukazateli cesty pro druhé, ale sami se nehnou. To je velkým nebezpečím i při naší četbě Písma: zastavíme se u lidských slov, slov z minulosti, dějin minulosti, a neobjevíme v minulosti přítomnost, Ducha svatého, který k nám ve slovech minulosti promlouvá dnes. Nevstoupíme tak do vnitřního hnutí Slova, jež v lidských slovech skrývá a otvírá slova božská. Proto je vždy třeba «exquisivi». Stále musíme ve slovech hledat Slovo. Potom exegeze, pravá četba Písma svatého, není pouze literárním fenoménem, není pouze četbou textu. Je hnutím mojí existence. Je pohnutím se k Božímu Slovu ve slovech lidských. Jedině připodobněním se Božímu tajemství, Pánu, který je Slovem, můžeme vstoupit do nitra Slova, můžeme skutečně najít v lidských slovech Slovo Boží. Prosme Pána, aby nám pomohl hledat nejen rozumem, ale celou naší existencí, abychom našli slovo. Nakonec: «Omni consummationi vidi finem, latum praeceptum tuum nimis» (viděl jsem, že každá dokonalost má svůj konec, tvůj zákon však nemá konce). Všechny lidské věci, 4

5 všechny věci, které dokážeme vymyslet, vytvořit, jsou konečné. I všechny lidské náboženské zkušenosti konečné, naznačují aspekt reality, neboť naše bytí je konečné a chápe vždy jen část, některé prvky: «latum praeceptum tuum nimis» (tvůj zákon však konce nemá). Jedině Bůh je nekonečný. Proto také jeho Slovo je všeobecné a nezná hranic. Vstoupíme-li do Božího Slova, vstupujeme reálně do božského světa. Vycházíme z omezenosti našich zkušeností a vstupujeme do reality, která je skutečně všeobecná. Tím, že vstoupíme ve spojení s Božím Slovem, vstupujeme do společenství Církve, která žije Božím Slovem. Nevstupujeme do malé skupinky, do řádu malé skupiny, ale vycházíme ze svých omezení. Vycházíme na hlubinu, na pravou hlubinu jediné pravdy, velké pravdy o Bohu. Nacházíme se vskutku ve všeobecném. Vystupujeme tak ve společenství všech bratří a sester, celého lidstva, neboť v našem srdci se skrývá touha po Božím Slově, které je jediné. Proto také evangelizace, hlásání evangelia, misie, nejsou jakýmsi druhem církevního kolonializmu, jímž chceme jiné začlenit do naší skupiny. Je to vykročení z hranic jednotlivých kultur do všeobecnosti, která všechny spojuje, a všechny nás činí bratřími. Prosme znovu Pána, aby nám pomohl vstoupit reálně do šíře svého Slova a tak nám otevřel všeobecný horizont lidstva, ten horizont, jenž nás spojuje se všemi různostmi. Nakonec se ještě vraťme k předchozímu verši: «Tuus sum ego: salvum me fac» (jsem tvůj, zachraň mě). Boží slovo je jako schody po nichž můžeme vystupovat, a s Kristem i sestupovat do hlubin jeho lásky. Je schodištěm, po němž se dá ve slovech přijít ke Slovu. Já jsem tvůj Slovo má tvář, je osobou, Kristem. Ještě předtím, než můžeme vyslovit Já jsem tvůj, On už nám vyřkl Já jsem tvůj. List Židům cituje 39. žalm řka: Připravils mi tělo..,. Tehdy jsem řekl: Hle, přicházím. Pán si dal připravit tělo, aby přišel. Svým vtělením řekl: já jsem tvůj. A ve křtu mi řekl: já jsem tvůj. Ve svaté eucharistii to říká stále znovu: já jsem tvůj, proto můžeme odpovědět: Pane, já jsem tvůj. V putování Slova, vstupujíce do tajemství jeho vtělení, jeho bytí s námi, chceme se připodobnit jeho bytí, zříci se naší existence a dát se Jemu, který se daroval nám. Já jsem tvůj. Prosme Pána, abychom se naučili celou svou existencí pronášet tato slova. Tak budeme v srdci Slova. Tak budeme spaseni. 5

6 6 ALMUŽNA (zamyšlení Jeho Eminence Tomáše kardinála Špidlíka, S.I., čestného občana Pustiměře) Jenom Chesterton dokáže být tak vtipný, když ironizuje lidský postoj k dobročinnosti. Stál jsem v kostele zní vyprávění a poslouchal jsem kázání kněze, který vybízel lidi, aby přispěli na nějaký dobrý účel. Mluvil s takovým nadšením, že jsem se hned rozhodl: Dám na to 50 penízků. Kněz kázal dál. Zdálo se mně to dlouhé. Po deseti minutách jsem si pomyslil, že 25 stačí. Ale kázání pokračovalo. Po dalších deseti minutách jsem si pomyslel, že mohou přispět jiní, zámožnější a ne zrovna já. Když pak za chvíli kázání skončilo a přišli ke mně s táckem, na který už jiní něco vložili, vzal jsem si z něho peníz pro svou vlastní kapsu. V kostelích se vždycky vybíralo na chudé. Dávat almužnu se považuje za podstatnou křesťanskou ctnost. Píše o tom už sv. Pavel a sv. Jakub. Ale to řecké slovo už hodně změnilo svůj význam. Dát někomu almužnu dnes znamená najít v peněžence nejmenší možný penízek, který poslouží k tomu, abych se zbavil toho, kdo prosí. Řecké elemosyné označuje na prvním místě vnitřní postoj: smilovat se, mít milé srdce, pocítit bídu druhého, jakoby byla naše vlastní. K Bohu se modlíme: Kyrie eleison, Pane smiluj se nad námi! Abychom to odůvodnili, máme si pomyslit: Tak jako my se smilováváme nad jinými. Nemusí to být vyjádřeno peněžně. Může to být pomoc v práci, dobré slovo. Ale peněžní podpora potvrdí, že ta potěšující slova nejsou jenom limonádovou útěchou, dávají jim hmotnou váhu. Ale i ta váha může být velmi rozličná. V první křesťanské literatuře najdeme mnoho homilií, které mluví o almužně. Jak ji vysvětlují? Velmi radikálně. Jmění je ve světě totiž nerovně rozdělené. Jsou tu boháči a chudí, přesycení a hladoví. Jak to mohl Bůh dopustit, když miluje všechny? Odpověď sv. Bazila je prostá: Chce, aby se ta situace stala příležitostí k vzájemné lásce, abychom se naučili spolupracovat s dobrotou Stvořitele. Dobroty země jsou v podstatě společné, určeny pro všechny k nutné potřebě. Někdo má ovšem víc než potřebuje. To víc už tedy není jeho, je povinen je rozdělit potřebným. Ponechá-li si to pro sebe, dopouští se nespravedlnosti. Bazil ho přirovnává k člověku, který v divadle okupuje dvě místa k sezení pro sebe, zatím co jiní stojí. Jmění je tedy svou povahou zásadně společné. Když ty texty čteme, máme skoro dojem, jakoby se tu hlásal radikální marxismus. Takové společenství jmění se totiž uskutečňuje i

7 v klášteřích, pro které sv. Bazil napsal dodnes platná pravidla. Tam opravdu čteme, že je bezbožný ten, kdo nazývá nějakou věc svou vlastní. Jak to srovnat s normální morálkou, která vždycky hájila právo na soukromé vlastnictví a odsuzuje každou krádež? Abychom dali správnou odpověď, musíme vyjít ze základní pozice. Bazil bezesporu uznává právo na soukromé vlastnictví, ke kterému člověk přišel svou prací a legální cestou. Je to jeho, ale je mu to dáno k tomu, aby toho užil k dobrému. Co je v tom případě dobré? Na prvním místě vlastní potřeba osobní, rodinná, i podmínky práce, kterou vykonává. Ostatní je dáno k tomu, aby se to stalo prostředkem lásky k bližnímu. Kdyby mu to bylo násilně vyvlastněno, zmaří se původní účel, násilím se vztahy lásky neuskuteční, naopak se přiostří třídní boj a nenávist. Dobrý příklad v této situaci mají dávat právě mniši, řeholní společnosti, které Bazil založil. Jsou tu lidé, kteří se zcela dobrovolně zříkají vlastního majetku, žijí společně, společná práce všem jednotlivcům zaručí jejich potřeby. Ale tam, kde skupina lidí pracuje a nemá vlastní rodinu, výdělek práce převyšuje vlastní potřeby. Z toho kláštery po staletí vydržovaly sirotčince, starobince, školy a jiné kulturní zájmy. Dnešní situace se změnila. Starost o tyto ústavy přebírá stát. Je to v pořádku. Ale přesto nám neujde jisté srovnání. Na boloňské universitě před časem jeden kandidát předložil doktorskou práci o sociální činnosti klášterů v minulosti z hlediska ekonomického. Byly tam ovšem nedokonalosti, jako jsou i v dnešní administraci státní. Ale to je nevyhnutelné. V jedné věci však klášterní praxe vynikala. Málo výdajů spotřebovala na administraci dobročinnosti. Ta je dnes opravdovou nemocí veřejných podpor. Jedna sociální organizace s politováním zjistila, že někdy až 90 procent poberou ke své potřebě ti, kdo poctivě dobročinnost rozdělují, a jenom 10 procent dojde k těm, pro které je určena. Jaký z toho plyne důsledek? Tepat zlořády? Navracet se k minulosti? Překážet někomu,kdo chce dobro? Pravý závěr je jenom jeden. Pochybí-li láska a dobrovolné vztahy lidi, kteří usilují o dobro, vnější organizace nakonec vždycky zklamou. Zákony bez lásky jsou škraboškou, ale také je pravdivé, že láska bez zákona se stane zmatenou inspirací. Proto je nutné, aby se tu soukromé iniciativy a veřejná správa navzájem doplňovaly a často docela prolínaly. Slyšíme dnes často větu: Chudým se nesmí dávat almužna, mají na podporu právo. Věta zní dobře, když myslíme slovem almužna tu trošku na dlaň. Znamená li naopak to, co je její původní význam, cítit s ostatními jako sám se sebou, pak je to nejzákladnější princip všech lidských práv a konstituční zákon Kristova království, jak to čteme u sv.matouše v prorockém textu o definitivním soudu nad lidskými dějinami: Tehdy řekne král těm po pravici: Pojďte požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mne, byl jsem nemocen, a navštívili jste mne, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou... Amen, pravím vám, cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili (Mt 25,34-40), řekne Kristus jako své poslední slovo.! PRAVIDELNÁ MĚSÍČNÍ SBÍRKA PUSTIMĚŘ: 4.500,-Kč DRYSICE: 3.200,-Kč PODIVICE: 1.800,-Kč Pán Bůh zaplať všem, kdo pamatujete na potřeby své farnosti. 7

8 Svatý Pavel: vztah k historickému Ježíši (katecheze Benedikta XVI. při středeční generální audienci na náměstí sv. Petra, 8. října 2008) Drazí bratři a sestry, v posledních katechezích o sv. Pavlu jsem mluvil o jeho setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, které hluboce proměnilo jeho život, a pak o jeho vztahu s dvanácti apoštoly, které si Ježíš, zejména s Jakubem, Kéfou a Janem a o jeho vztahu s Jeruzalémskou církví. Nyní zbývá otázka, co svatý Pavel věděl o pozemském Ježíši, o jeho životě, učení a o jeho utrpení. Dříve než se budeme touto otázkou zabývat, bude užitečné mít na paměti, že sám svatý Pavel rozlišuje dva způsoby poznání Ježíše a dva způsoby poznávání člověka vůbec. V Druhém listu Korinťanům píše: Proto my od nynějška nikoho neposuzujeme podle těla. A třebaže jsme Krista kdysi posuzovali podle těla, teď už to neděláme. (5,16) Poznávat podle těla, tělesným způsobem, znamená poznávat pouze z vnějšku, podle vnějších kritérií. Můžeme někoho vidět vícekrát, a znát tedy jeho rysy a různé detaily jeho chován: jak mluví, jak se pohybuje apod. Nicméně, i když někoho známe tímto způsobem, neznáme ho skutečně, neboť neznáme jádro osoby. Osobu lze pravdivě poznat jen srdcem. Farizeové a saduceové ve skutečnosti znali Ježíše jen vnějším způsobem, seznámili se s jeho učením, s mnoha podrobnostmi o něm, ale nepoznali ho v jeho pravdě. Podobné rozlišení je i v Ježíšově řeči. Po Proměnění se ptá apoštolů: Za koho mě lidé pokládají? a Za koho mě pokládáte vy? Lidé ho znají, ale povrchně; vědí o něm řadu věcí, ale ve skutečnosti ho nepoznali. Oproti tomu Dvanáct, díky přátelství, které je záležitostí srdce, 8

9 alespoň v podstatě pochopilo a začalo poznávat, kdo Ježíš je. Tyto různé způsoby poznání existují i dnes: jsou lidé vzdělaní, kteří znají mnoho podrobností o Ježíšovi a lidé prostí, kteří je neznají, ale poznali ho v jeho pravdě: srdce promlouvá k srdci. Pavel chce v podstatě říci, že zná Ježíše takto, srdcem, a že tímto způsobem podstatně poznává osobu v její pravdě; a teprve pak, v druhé fázi, poznává podrobnosti. I přesto nadále zůstává otázka: co svatý Pavel věděl o Ježíšově konkrétním životě, o jeho slovech, utrpení, o zázracích? Je téměř jisté, že jej během jeho pozemského života nepotkal. Přes apoštoly a rodící se Církev však zajisté poznal i podrobnosti z jeho života. V jeho Listech můžeme najít tři formy odkazu na před-velikonočního Ježíše. V první řadě jde o jasné a přímé odkazy. Pavel mluví o Ježíšově davidovském původu (srov. Řm 1,3), ví o existenci jeho bratří či příbuzných (1 Kor 9,5; Gal 1,19), zná průběh Poslední večeře (srov. 1 Kor 11,23), zná i další Ježíšova slova, například o nerozlučnosti manželství (srov. 1 Kor 7,10 s Mk 10,11-12), o tom, že kdo hlásá evangelium, má být vydržován komunitou, protože dělník má právo na svou mzdu (srov. 1 Kor 9,14 s Lk 10,7); Pavel zná Ježíšova slova při Poslední večeři (srov. 1 Kor 11, 24,24-25 s Lk 22,19-20) a zná i Ježíšův kříž. To jsou přímé odkazy na slova a skutky Ježíšova života. Na druhém místě lze v některých větách Pavlových Listů rozpoznat různé zmínky tradice, jak ji dokládají synoptická evangelia. Například slova, která čteme v Prvním listu Soluňanům, podle nichž den Páně přijde jako zloděj v noci (5,2), se nedají vysvětlit odkazem na starozákonní proroctví, protože přirovnání o nočním zloději najdeme pouze v Matoušově a Lukášově evangeliu, je tedy převzato právě ze synoptické tradice. Stejně tak když čteme, že Bůh si vyvolil ty, které svět pokládá za pošetilé (1 Kor 1,27-28), slyšíme věrnou ozvěnu Ježíšova učení o prostých a chudých (srov. Mt 5,3; 11,25; 19,30). Pak jsou tu slova, která Ježíš pronesl v mesiánském jásotu: Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými a odhalil jsi je maličkým. Pavel ze své misijní zkušenosti ví, jak jsou to slova pravdivá, totiž že právě prostí lidé mají srdce otevřené pro poznání Ježíše. Také zmínka o Ježíšově poslušnosti až k smrti, jak čteme v Listu Filipanům (2,8), odkazuje na bezmeznou ochotu pozemského Ježíše plnit vůli Otce (srov. Mk 3,35; Jan 4, 34). Pavel tedy zná Ježíšovo utrpení, jeho kříž, to, jak prožíval poslední okamžiky svého života. Ježíšův kříž a tradice o této události kříže, je středem Pavlova Kerygmatu. Dalším pilířem Ježíšova života, který svatý Pavel zná, je Horské kázání, z něhož místy skoro doslova cituje, když píše Římanům: Milujte se navzájem Žehnejte těm, kdo vás pronásledují Žijte v pokoji se všemi Přemáhej zlo dobrem. V jeho Listech je tedy věrný odlesk Horského kázání (srov. Mt 5-7). Nakonec je možné bezpečně potvrdit jistý třetí způsob přítomnosti Ježíšových slov v Pavlových listech: a to když provádí určitou formu transpozice předvelikonoční tradice na situaci po Velikonocích. Typickým příkladem je téma Božího království. Nepochybně bylo středem kázání historického Ježíše (srov. Mt 3, 2; Mk 1, 15; Lk 4, 43). U Pavla si lze povšimnout jisté transpozice této tématiky, protože po zmrtvýchvstání je zřejmé, že sám Ježíš, Zmrtvýchvstalý, je Božím královstvím. Království tedy přichází tam, kam přichází Ježíš. A tak se nutně téma Božího království, v němž bylo předjímáno Ježíšovo tajemství, mění na kristologii. Ostatně, stejné předpoklady, které požaduje Ježíš pro vstup do Božího království, platí přesně pro Pavla vzhledem k ospravedlnění skrze víru: jak vstup do Království, tak ospravedlnění vyžadují k přijetí Boží milosti postoj hluboké pokory a ochoty, prostý domýšlivostí. Například podobenství o farizeovi a celníkovi (srov. Lk 18, 9-14) přináší naprosto stejné poučení, jaké se nachází u Pavla, když klade důraz na nutné 9

10 vyloučení jakékoliv pýchy ve vztahu k Bohu. Také Ježíšovy výroky o celnících a prostitutkách, kteří jsou ochotnější přijmout evangelium než farizeové (srov. Mt 21, 31; Lk 7, ) a jeho rozhodnutí zasednout s nimi ke stolu (srov. Mt 9, 10-13; Lk 15, 1-2) nacházejí naprosté potvrzení v Pavlově učení o milosrdné Boží lásce k hříšníkům (srov. Řm 5, 8-10; a Ef 2, 3-5). Znovu se tak novou formou předkládá téma Božího království, vždy však v naprosté věrnosti vůči tradici historického Ježíše. Další příklad věrné transformace jádra Ježíšovy nauky se nachází v titulech, jež se na něj vztahují. Před Paschou (velikonocemi) se sám označuje za Syna člověka; po velikonocích je zřejmé, že Syn člověka je také Synem Božím. Proto titul, jemuž Pavel dává přednost, když označuje Ježíše je Kyrios Pán (srov. Fil 2, 9-11), který ukazuje na Ježíšovo božství. Pán Ježíš se tímto titulem zjevuje v plném světle vzkříšení. Na Olivové hoře, ve chvíli Ježíšovy krajní úzkosti (srov. Mk 14,36), učedníci, předtím než usnuli, slyšeli jak mluví s Otcem a oslovuje ho Abba Otče. Je to velmi důvěrné slovo odpovídající našemu tatínku, které užívají děti když mluví se svým otcem. Až do toho okamžiku bylo nemyslitelné, aby žid použil podobné slovo, když se obracel na Boha; avšak Ježíš, protože byl pravým synem, mluví v této důvěrné hodině takto a říká Abba, Otče. V listech svatého Pavla Římanům a Galaťanům se toto slovo Abba, jež vyjadřuje výlučnost Ježíšova synovství, objevuje překvapivě v ústech pokřtěných (srov. Řím 8, 15; Gal 4, 6), protože přijali Synova Ducha a nyní v sobě tohoto Ducha nosí a mohou mluvit jako Ježíš a s Ježíšem, jakožto praví synové se svým Otcem, mohou říkat Abba, protože se stali syny Syna. A nakonec bych se rád dotkl spásonosného rozměru Ježíšovy smrti, jaký nacházíme v evangelijním výroku podle něhož Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé (Mk 10, 45; Mt 20,28). Věrný odlesk tohoto Ježíšova slova se objevuje v Pavlově nauce o Ježíšově smrti jako výkupném (srov. 1 Kor 6, 20), vykoupení (srov. Řím 3,24), osvobození (srov. Gal 5,1) a smíření (srov. Řím 5,10; 1 Kor 5, 18-20). Zde je střed Pavlovy teologie, spočívající na tomto Ježíšově slově. Na závěr, sv. Pavel nemyslí na Ježíše jako historik, jako na osobu minulosti. Jistěže zná rozsáhlou tradici o Ježíšově životě, slovech, smrti a vzkříšení, ale nepojednává o tom všem jako o něčem minulém; předkládá to jako realitu živého Ježíše. Ježíšova slova a činy nenáleží u Pavla k historickému času, minulosti. Ježíš žije nyní a teď s námi mluví a žije pro nás. To je pravý způsob, jak poznat Ježíše a přijmout tradici o něm. Také my se musíme naučit poznávat Ježíše ne podle těla, jako postavu minulosti, nýbrž jako našeho Pána a Bratra, který je dnes s námi a ukazuje nám jak žít a jak umírat. 10

11 CREDO IN UNUM DEUM PATREM TOMÁŠ KARDINÁL ŠPIDLÍK O VYZNÁNÍ VÍRY KATOLICKÉ CÍRKVE KLÍČ K NEZNÁMU Jedním z nejhlubších dojmů Chestertonova dětství byl obraz mladého muže, který šel po mostě a nesl obrovský klíč. V něm viděl Chesterton symbol svého budoucího života, zasvěceného hledání zlatého klíče pravdy. I křesťanské Krédo je vyjádřeno symbolem klíče. Chesterton tento obraz vysvětluje v Nesmrtelném člověku: Křesťanské Krédo se podobá klíči trojím způsobem. Za prvé je klíč víc než všecko ostatní. Je to věc, která má svůj určitý tvar a hodnota věci závisí na jejím tvaru, jak si ho zachová. Křesťanské Krédo je na prvním místě filozofie tvaru a nepřítel beztvárnosti. Tím se liší od beztvárné nekonečnosti manicheistické nebo buddhistické, od ideálu nestvoření tvorů. Tím se též liší od analogické neurčitosti pouhého evolucionizmu, od názoru, že tvorové neustále svůj tvar ztrácejí. Člověk, kterému by řekli, že jeho jediný domovní klíč mu v kapse roste a vyráží výhonky a rozvětvuje se do nových tvarů, by se tím nijak nepotěšil. Za druhé klíč je věc, jejíž tvar je sám o sobě trochu rozmanitý. Divoch, který klíč nezná, by byl ve velkých rozpacích, kdyby měl uhádnout, co to asi je. Tvar klíče je rozmarný, protože je v určitém smyslu libovolný, abstraktní, není to věc, o jejíž vhodnosti by se dalo disputovat. Buď se do zámku hodí, nebo ne. Je zbytečné, aby se o něj lidé hádali, aby ho sestrojovali podle určitých zásad geometrie nebo dekorativního umění. Nemá smyslu říkat, že by si člověk přál raději klíč jednodušší. Pak by bylo rozumnější, aby si pomohl páčidlem. A za třetí, k zhotovení klíče je potřeba vzorku. I klíč křesťanského Kréda má vzor vypracovaný z různých hledisek. Lidé si rádi stěžují, že náboženství se tak často komplikuje teologií a podobnými úvahami. Zapomínají, že by se svět bez nich dostal nejenom do díry, ale do celého labyrintu děr a koutů. Problém náboženský byl vždy složitý. Netýká se jenom něčeho tak prostého a obyčejného jako je hřích. Je to svět plný neprozkoumaných tajemství, neproniknutelných léček, neuvědomělých duševních chorob, nebezpečí všeho druhu. Kdyby byla víra vzdorovala 11

12 světu jenom jakýmisi jalovými řečmi o míru a prostotě, k čemuž by ji rádi odsoudili někteří mravokárci, neměla by nejmenšího účinku na onen zhýralý a spletitý blázinec. Je pravda, že na klíči víry se zdálo mnoho věcí složitých. Doopravdy tu bylo vždy jednoduché jenom to, že otevřel dveře. Krátce před smrtí dokončil Chesterton svou autobiografii. Uzavírá ji kapitolou nadepsanou Bůh se zlatým klíčem. Ta uzavírá knihu, ale nemůže se nazvat koncem myšlenky: Můj konec je můj počátek, řekla Maria Stuartovna podle Maurice Baringa, je to nezvratné přesvědčení, že existuje klíč, který může otevřít všechny dveře V mysli se mi znovu objevuje postava muže, který jde po mostě a nese klíč, zřetelná a jasná představa člověka, kterého jsem viděl, když jsem otcovým kukátkem poprvé nahlédl do říše pohádek. Teď už vím, že ten, který se jmenuje Pontifex, stavitel mostu (dnešní význam: velekněz, papež), sluje také Claviger, nositel klíče, a že mu byly dány klíče, aby svazoval a rozvazoval, už tehdy, když byl ještě chudý rybář v daleké zemi na březích malého a téměř neznámého jezera. Tento nositel klíčů v osobě papeže Pavla VI. se modlil slavnostně před tváří celého světa na zakončení roku víry své Krédo, vyznání víry. Jistě jsou ti, kteří by rádi diskutovali o jeho geometrickém a dekoračním tvaru, o tom, zda se hodí či nehodí do obrazu dnešního světa, jak si ho malujeme ve své představivosti. Berme však Krédo jako klíč, který otvírá to, co ve skutečnosti neznáme a co je nám skryté, to je pravá tvář dnešního světa, která se neobjeví v novinách, v televizi, v pouličních rozhovorech. Ta je uvnitř domu, to je církve Kristovy. A klíč umožňuje vstup dovnitř. 12 Peregrinatio ad limina apostolorum S J.E. Tomášem kardinálem Špidlíkem S.J., v papežské kapli Redemptoris Mater ve Vatikáně, 13. června 2007

13 Pouť k jeskyni Massabielle (4) Benedikt XVI. ve Francii, září 2008 V neděli, 14. září, poté co se Benedikt XVI. setkal s francouzskými biskupy, účastnil se zakončení eucharistického procesí. V úvodu promluvy při adoraci Nejsvětější Svátosti vyzval přítomné, aby se snažili milovat Krista stále více: Pane Ježíši, jsi zde! A vy, moji bratři, moje sestry, moji přátelé, vy jste tady spolu se mnou před ním! Pane, před dvěma tisíci lety jsi souhlasil s tím, že vystoupíš na potupný kříž, abys pak vstal z mrtvých a zůstal stále s námi, svými bratry a sestrami. A vy, moji bratři, moje sestry, moji přátelé, souhlaste a nechejte se přitáhnout k němu! Kontemplujeme ho, Klaníme se mu, milujeme ho. A snažíme se ho milovat více. Kontemplujeme toho, který při velikonoční večeři daroval své Tělo a svou Krev učedníkům, aby byl s nimi po všechny dny až do skonání světa (Mt 28,20). Klaníme se tomu, který je na počátku i v cíli naší víry; tomu, bez něhož bychom zde dnes večer nebyli. Klaníme se tomu, bez něhož bychom vůbec nebyli! On je ten, skrze něhož všechno povstalo (Jan 1,3), v němž jsme byli stvořeni pro věčnost; on je tento večer zde před námi vystaven našemu pohledu. Milujeme a snažíme se milovat více toho, který je zde před námi a nabízí se našemu pohledu, možná našim otázkám, naší lásce. Ať už chodíme nebo jsme přibiti na lůžko bolesti, ať už kráčíme v radosti nebo jsme na poušti duše (srov. Num 21,5), přijmi nás, Pane, do své lásky, nekonečné lásky, která je věčnou láskou Otce k Synu a Syna k Otci, láskou Otce a Syna k Duchu a Ducha k Otci a Synu. Svatá hostie, vystavena našim zrakům, k nám promlouvá o nekonečné moci lásky, zjevené na oslaveném kříži. Svatá hostie k nám promlouvá o neuvěřitelném ponížení toho, který se stal chudým, aby nás obohatil. Ten, který souhlasil, že ztratí všechno, aby nás získal pro svého Otce. Svatá hostie je živou a účinnou svátostí věčné přítomnosti Spasitele lidí v jeho církvi. Moji bratři, moje sestry, moji přátelé, nabídněte se tomu, který nám daroval všechno, který nepřišel proto, aby svět soudil, ale aby jej spasil (srov. Jan 3,17), uznejte ve svých životech aktivní přítomnost toho, který je tady přítomen, vystaven našim zrakům. Nabídněte mu své vlastní životy! 13

14 Maria, svatá Panno, Neposkvrněné Početí, před dvěma tisíci roky ses rozhodla darovat všechno, nabídnout své tělo pro přijeti těla Stvořitele. Všechno přišlo od Krista, i Maria; všechno přišlo skrze Marii, i sám Kristus. Maria, svatá Panna, je tento večer s námi před tělem svého Syna, sto padesát let po té, co se zjevila malé Bernardetě. Svatá Panno, pomoz nám kontemplovat, pomoz nám se klanět, pomoz nám milovat a více milovat toho, který nás tolik miloval, abychom žili na věky s ním. Nezměrný zástup svědků je neviditelně přítomný vedle nás, blízko této požehnané jeskyně a před tímto kostelem, který si přála Panna Maria. Zástup všech mužů a všech žen, kteří kontemplovali, uctívali a klaněli se reálné přítomnosti toho, který se nám daroval až do poslední kapky krve; zástup mužů a žen, kteří trávili hodiny jeho adorací v Nejsvětější svátosti oltářní. Tento večer je nevidíme, ale slyšíme, jak říkají každému a každé z nás: Pojď, nechej se přitáhnout Mistrem. On je tady a volá tě! (srov. Jan 11,28). Chce vzít tvůj život a spojit ho se svým. Nechej se od něho přitáhnout! Nehleď již na svá zranění, hleď na ta jeho! Nehleď na to, co tě od něho a od druhých dosud odděluje, hleď na nekonečnou vzdálenost, kterou on odstranil, když přijal tvé tělo, vystoupil na kříž, který mu připravili lidé, když svolil, aby ho poslali na smrt, aby ti ukázal svou lásku. Ve svých ranách přijímá tebe, do svých ran tě skryje. Neodmítej jeho lásku! Nezměrný zástup svědků, kteří se nechali přitáhnout jeho láskou, je zástup svatých v nebi, kteří se za nás nepřestávají přimlouvat. Byli hříšníky a věděli to, ale rozhodli se nehledět na svoje rány, nehledět už jinam než na rány svého Pána, aby odhalili slávu kříže, aby odhalili vítězství nad smrtí. Svatý Petr Julián Eymard nám říká všechno, když praví: Svatá Eucharistie je Ježíš Kristus minulý, přítomný a budoucí (Kázání a farní nauky po roce 1856, 4-2,1, O meditaci). Ježíš Kristus minulý, v historické pravdě večera ve večeřadle, kam nás přivádí každé slavení mše svaté. Ježíš Kristus přítomný, protože on nám říká: Vezměte a jezte z toho všichni, toto je moje tělo, toto je kalich mé krve. Toto je, v přítomnosti, tady a teď, jako ve všech tady a teď lidských dějin. Reálná přítomnost, přítomnost, která přesahuje naše ubohé rty, naše chudé rty, naše chudé myšlenky. Přítomnost nabídnutá našim zrakům jako nyní, tento večer, u této jeskyně, kde se Maria zjevila jako Neposkvrněné Početí. Eucharistie je také Ježíš Kristus budoucí, Ježíš Kristus, který přijde. Když kontemplujeme to, co budeme kontemplovat na věčnosti, odhalíme celý svět, podpíraný jeho Stvořitelem v každém jeho dějinném okamžiku. Pokaždé, kdy se jím živíme, ale také pokaždé, kdy jej kontemplujeme, zvěstujeme, dokud nepřijde donec veniat. Právě proto ho přijímáme s nekonečnou úctou. Někteří mezi námi jej nemohou, nebo prozatím nemohou, přijmout, ale mohou jej kontemplovat s vírou a láskou a vyjádřit touhu, aby se s ním mohli nakonec spojit. Je to touha, která má velkou hodnotu před Bohem, a oni očekávají s větší horlivostí jeho návrat, očekávají Ježíše Krista, který má přijít. Když jedna přítelkyně Bernardety přišla za ní v předvečer jejího prvního svatého přijímání, zeptala se jí: Co tě činí šťastnější: první přijímání nebo zjevení? Bernardeta odpověděla: Jsou to dvě věci, které spolu souvisí, ale nemohou být kladeny proti sobě. Jsem šťastná z obou (Emmanuelite Estrade, 4. června 1858). Její farář svědčil biskupovi Tarbes ve věci jejího prvního svatého přijímání: Bernardeta si počínala s velkou 14

15 usebraností, pozorností, která neponechávala žádnou touhu Vypadala, že si hluboce uvědomuje svatý úkon, který činila. Všechno se v ní děje obdivuhodným způsobem. Spolu s Petrem Juliánem Eymardem a s Bernardetou vzýváme svědectví mnoha a mnoha světců a světic, kteří chovali k eucharistii největší lásku. Nicolas Cabasilas k nám dnes večer volá a říká: Přebývá-li Kristus v nás, čeho je nám ještě třeba? Zůstaneme-li v Kristu, po čem ještě můžeme toužit? On je náš host i náš příbytek. Jsme šťastní, že jsme jeho příbytek! Jaká radost, že jsme právě my příbytkem takového Domácího! (La vie en Jesus-Christ, IV,6). Blahoslavený Charles de Foucauld se narodil roku 1858, tedy ve stejném roce, kdy docházelo ke zjevením v Lurdech. Nedaleko od jeho smrtí vychladlého těla byla nalezena jako semeno hozené na zem schránka, obsahující Nejsvětější svátost, kterou bratr Charles denně dlouhé hodiny adoroval. Otec de Foucauld nám svěřuje modlitbu, která vytryskla z hloubi jeho srdce, modlitbu určenou nebeskému Otci, kterou si však spolu s Ježíšem můžeme v plné pravdě přivlastnit před svatou hostií: Otče můj, do Tvých rukou svěřuji svého Ducha, Je to poslední modlitba našeho Mistra, našeho Milovaného Kéž by se stala i naší modlitbou a nechť je jí nejen v naší poslední chvilce, ale všech našich chvílích: Můj Otče, svěřuji se do tvých rukou, můj Otče, svěřuji se ti, můj Otče, oddávám se ti, můj Otče, učiň se mnou, co se ti zlíbí; za cokoli, co mi učiníš, ti děkuji: děkuji za vše; jsem připraven ke všemu, přijímám všechno. Děkuji ti za vše. Předpokládám, že tvá vůle se ve mně splní, můj Bože, předpokládám, že tvá vůle se splní ve všech tvých tvorech, ve všech tvých dětech, ve všech těch, které tvoje srdce miluje, nepřeji si nic jiného, můj Bože; svěřuji opět svou duši do tvých rukou, daruji ti ji, můj Bože, s veškerou láskou svého srdce, protože tě miluji, a potřebou mého srdce je darovat se ti, svěřit se do tvých rukou, bez míry, s nekonečnou důvěrou, protože ty jsi můj Otec. Milovaní bratři a sestry, poutníci jediného dne i obyvatelé těchto údolí, bratři biskupové, kněží, jáhni, řeholníci, řeholnice, vy všichni, kteří vidíte před sebou nekonečné ponížení Božího Syna a nekonečnou slávu vzkříšení, zůstaňte v tichu a klaňte se svému Pánu, našemu Mistru a Pánu Ježíši Kristu. Zůstaňte ztišeni, potom mluvte a řekněte světu: nemůžeme již mlčet o tom, co víme. Jděte hlásat celému světu o divech Božích v každém okamžiku našich životů, v každém koutu země. Kéž nám Bůh žehná, chrání a vede cestou života věčného, on, který je Život na věky věků. Amen. Poslední den své apoštolské cesty začal Benedikt XVI. soukromou návštěvou posledního z míst jubilejní pouti, nemocniční kaple, kde Bernardeta přijala první svaté přijímání. 15

16 Lurdy jsou místem, kam putují tisíce nemocných. Při pastorační pouti Svatého otce nemohla chybět mše svatá slavená právě pro ně. Benedikt XVI. jí předsedal v pondělí 15. září, o památce Panny Marie Bolestné, na prostranství před bazilikou Panny Marie Růžencové. Při ní také udělil několika nemocným svátost nemocných. Tisíce handicapovaných sedělo v prostoru blízkosti oltáře. Papež se k nim v homílii obrátil těmito slovy: Drazí nemocní, drazí průvodci a ošetřovatelé, drazí bratři a sestry! Včera jsme slavili Kristův kříž, nástroj naší spásy, který nám zjevuje plnost milosrdenství našeho Boha. Kříž je vlastně místem, kde se dokonale projevuje soucit Boha s naším světem. Dnes slavíme památku Panny Marie Bolestné, kontemplujeme Marii, která sdílí soucit Syna k hříšníkům. Matka Kristova, podle tvrzení svatého Bernarda, vstoupila do Synova utrpení skrze soucit (srov. Homilie na neděli oktávu Nanebevzetí). U paty kříže se uskutečnilo Simeonovo proroctví: srdce Matky bylo probodeno (srov. Lk 2,35), takže i Matka zajisté před mučeným tělem Syna plakala. Její rezervovanost nám nicméně brání změřit propast její bolesti; hloubka tohoto strádání je pouze naznačena tradičním symbolem sedmi mečů. Stejně jako v případě jejího Syna Ježíše lze tvrdit, že toto utrpení přivedlo k dokonalosti také ji (srov. Žid 2,10), což ji uschopnilo přijmout nové duchovní poslání, které jí Syn svěřuje těsně před tím než odevzdá svého ducha (srov. Jan 19,30), aby se stala Matkou Krista v jeho údech. Tehdy prostřednictvím postavy milovaného učedníka Ježíš představuje Matce každého ze svých učedníků a praví ji: Hle tvůj syn (srov. Jan 19,26-27). Maria je dnes v radosti a slávě Vzkříšení. Slzy prolité u paty kříže se proměnily v úsměv, který už nic nepotlačí, třebaže její mateřský soucit s námi zůstává nedotčen. Zásah Panny Marie do běhu dějin to dosvědčuje a nepřestává v Božím lidu vzbuzovat nezlomnou důvěru k ní: modlitba Memorare ( Pamatuj ) velmi dobře vyjadřuje toto cítění. Maria miluje všechny své děti a soustředí svou pozornost zejména na ty, které jsou jako její Syn během pašijí obětí utrpení, miluje je jednoduše proto, že jsou její děti podle vůle Krista na kříži. 16

17 Žalmista, jenž zdáli vytušil toto mateřské pouto, které pojí Kristovu Matku a věřící lid, prorokuje o Panně Marii: Velmoži národa se ucházejí o tvůj úsměv (Žl 45,13). Takto křesťané, povzbuzeni inspirovaným slovem Písma, odedávna hledají tento úsměv Naší Paní, onen úsměv, který umělci ve středověku dovedli tak podivuhodně znázornit a ocenit. Tento Mariin úsměv je pro všechny, ale přesto je určen obzvláště těm, kteří trpí, aby v něm mohli najít útěchu a oporu. Hledat Mariin úsměv není otázkou zbožného či zastaralého sentimentalismu. Je to spíše ten správný výraz živého a hluboce lidského vztahu, který nás pojí s tou, kterou nám Kristus daroval jako Matku. Touha kontemplovat tento úsměv Panny vůbec neznamená poddat se nadvládě nekontrolované představivosti. Písmo samo nám zjevuje tento úsměv na Mariiných rtech, když zpívá Magnificat: Velebí má duše Pána a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli (Lk 1,46-47). Když Panna Maria vzdává díky Pánu, bere si nás za svědky. Maria jakoby předem s budoucími dětmi sdílí to, že jsme radostí, která přebývá v jejím srdci, aby se tato radost stala také naší radostí. Každá recitace Magnificat z nás činí svědky jejího úsměvu. Tady v Lurdech, během zjevení 3. března 1858, Bernardeta kontemplovala Mariin úsměv zcela zvláštním způsobem. Byla to první odpověď, kterou Krásná Paní dala mladé vizionářce, jež chtěla znát její totožnost. Těsně před tím, než se jí představila jako Neposkvrněné Početí, jí dala poznat nejprve svůj úsměv, jako by právě to byla nejvhodnější vstupní brána k odhalení jejího tajemství. V úsměvu nejvýznamnějšího ze všech tvorů nám adresovaného se odráží naše důstojnost Božích dětí, důstojnost, která nikdy neopouští toho, kdo je nemocen. Onen úsměv, pravý odraz něhy Boha, je pramenem neporazitelné naděje. Víme, bohužel, že prodlužované utrpení láme tu nejpevnější životní rovnováhu, otřásá těmi nejpevnějšími jistotami důvěry a někdy vede dokonce až k zoufání nad smyslem a hodnotou života. Jsou to zápasy, které člověk nemůže nést sám bez pomoci božské milosti. Když slova nemohou nalézt vhodné výrazy, nastupuje potřeba láskyplné přítomnosti: usilujme tedy být nablízku nejen těm, s nimiž sdílíme své pokrevní svazky nebo s nimiž nás pojí přátelství, ale i těm, s nimiž sdílíme svazky víry. Kdo by nám mohl být blíže než Kristus a jeho svatá Matka, Neposkvrněná? Kristus a jeho Matka jsou schopni nás chápat a obsáhnout tvrdost probíhajícího zápasu se zlem a utrpením více než kdokoli jiný. List Židům nám v této souvislosti nám o Kristu říká, že má schopnost mít soucit s námi, slabými. Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my (Žid 4,15). Chtěl bych prostě poznamenat k těm, kteří trpí, zápasí a mají pokušení obrátit se zády k životu: obraťte se k Marii! V panenském úsměvu je tajemně skryta síla k dalšímu boji proti nemoci a za život. U ní lze rovněž nalézt milost přijmout beze strachu a bez hořkosti rozloučení s tímto světem v hodině, kterou určuje Bůh. 17

18 Jak správná byla intuice krásné francouzské duchovní postavy Dom Jeana- Baptiste Chautarda, který v díle Duše veškerého apoštolátu křesťanům nabízel častá a horlivá setkání s pohledem Panny Marie! Ano, hledat úsměv Panny Marie není zbožný infantilizmus; je to touha jak praví Žalm 45 těch, kteří jsou velmoži (v. 13). Výrazem velmoži či boháči se v řádu víry míní ti, kdo dosáhli vznešené duchovní zralosti a dovedou proto uznat svou slabost a svou chudobu před Bohem. V tomto velmi prostém projevu něhy, kterým je úsměv, vnímáme, že naším jediným bohatstvím je láska, kterou má Bůh k nám a která prochází srdcem té, která se stala naší Matkou. Hledat tento úsměv znamená především chápat nezaslouženost lásky; znamená také umět vyvolávat tento úsměv naším životním úsilím podle slov jejího milovaného Syna, tak jako se dítě snaží vyvolat úsměv matky tím, že dělá to, co se jí líbí. Co se Marii líbí víme díky slovům, kterými se obrátila ke služebníkům v Káně: Udělejte všechno, co vám řekne (srv. Jan 2,5). Mariin úsměv je pramenem živé vody. Kdo ve mě věří, říká Ježíš, potečou proudy vod z jeho nitra (Jan 7,38). Maria je ta, která uvěřila, a z jejího nitra vytryskly proudy vod, které zavlažují lidské dějiny. Pramen, který Maria tady v Lurdech ukázala Bernardetě, je prostým znamením této duchovní skutečnosti. Z jejího věřícího srdce matky prýští voda, která očišťuje a uzdravuje. Kolik lidí objevilo a zakusilo ponořením do lurdské lázně něžné mateřství Panny Marie a přilnulo k ní, aby lépe přilnulo k Pánu! V liturgické sekvenci památky Panny Marie Bolestné je Maria poctěna titulem Fons amoris, Pramen lásky. Z Mariina srdce skutečně plyne nezasloužená láska, která vyvolává synovskou odpověď, vede ke zdokonalování bez póz. Jako každá matka, a lépe než každá matka, je Maria vychovatelkou lásky. A proto tolik nemocných přichází sem do Lurd, aby se napili 18

19 z tohoto Pramene lásky a nechali se vést k jedinému prameni spásy, jejímu Synu, Ježíši Spasiteli. Kristus rozdává svou spásu skrze svátosti a osobám, které strádají nemocí nebo mají handicap, zvlášť skrze milost Pomazání nemocných. Pro každého je bolest vždycky cizinkou. Její přítomnost nemůže nikdy zdomácnět. Proto je obtížné ji snášet, a ještě obtížnější je jak to učinili někteří velcí svědci Kristovy svatosti přijmout ji jako integrující součást vlastního povolání nebo podle slov Bernardety přijmout všechno utrpení v tichu, aby se zalíbila Ježíši. Aby bylo možné něco takového říci, k tomu je třeba projít dlouhou cestou sjednocování s Ježíšem. Navíc je možné ihned se odevzdat Božímu milosrdenství, jak to ukazuje milost svátosti nemocných. Bernardeta přijala tuto svátost během svého života, silně poznamenaného nemocemi, čtyřikrát. Milost této svátosti spočívá v přijetí Krista jako lékaře do svého nitra. Kristus ovšem není lékař na způsob tohoto světa. Aby nás uzdravil, nezůstává stát mimo zakoušené utrpení, ale tiší ho tím, že přichází přebývat k tomu, kdo je zasažen nemocí, aby ji spolu s ním snášel a žil. Přítomnost Krista přichází zlomit izolaci, kterou bolest vyvolává. Člověk už nenese svou zkoušku sám, ale jako trpící úd Krista je přizpůsoben jemu, který se dává Otci a v něm má podíl na zrození nového stvoření. Bez Pánovy pomoci je břemeno nemoci a utrpení krutě tíživé. Přijetím svátosti nemocných si nepřejeme nést jiné břemeno než Kristovo v síle příslibu, který nám dal, že totiž jeho břemeno se ponese snadno a jeho tíže bude lehká (srov. Mt 11,30). Vybízím osoby, které během této mše přijmou pomazání nemocných, aby vešly do takovéto naděje. II. vatikánský koncil představil Marii jako postavu, v níž je shrnuto celé tajemství církve (srov. LG, 63-65). Její osobní osudy vykreslují profil církve, která je povolána být jako ona pozorná k těm, kdo trpí. Srdečně zdravím složky sanitární a zdravotnické služby, i všechny ty, kteří různým způsobem v nemocnicích a jiných institucích kompetentně a velkoryse přispívají k péči o nemocné. Rovněž personál pohostinství, průvodce a nosiče, kteří pocházejí ze všech diecézí Francie i ze vzdálenějších míst, aby se v průběhu roku starali o nemocné, kteří přicházejí na pouť do Lurd. Chtěl bych jim říci, že jejich služba je velmi cenná. Jsou náručí církve, pokorné služebnice. Rád bych nakonec povzbudil ty, kteří z důvodů své víry přijímají a navštěvují nemocné zejména v nemocničních kaplích, ve farnostech nebo na poutních místech jako je toto. Kéž v tomto významném a citlivém poslání stále zakoušíte účinnou a bratrskou podporu svých společenství. Charitativní služba, kterou poskytujete, je službou mariánskou. Maria vám svěřuje svůj úsměv, abyste se ve věrnosti jejímu Synu stali pramenem živé vody. To co konáte, děláte jménem církve, jejímž nejčistším obrazem je Marie. Kéž můžete přinášet svůj úsměv všem! 19

20 Na závěr bych se rád připojil k modlitbě poutníků a nemocných a spolu s vámi recitoval úryvek z modlitby k Marii z oslav zdejšího Jubilea: Neboť tys Božím úsměvem, odleskem jasu Kristova, příbytkem Ducha svatého; protože ty sis vyvolila Bernardetu v její ubohosti; neboť tys Hvězda jitřní, Brána nebeská a první ze vzkříšených tvorů: Lurdská Madono, tebe obdivujeme, a spolu s tebou opěvujeme Boží úžasné činy. 20 Ihned po skončení liturgie pro nemocné se Benedikt XVI. s Lurdy rozloučil a vrtulníkem se přepravil na letiště v Tarbes, kde proběhla závěrečná ceremonie za přítomnosti premiéra François Fillona a představitelů episkopátu. Francouzský předseda vlády nejprve rozmlouval s Papežem soukromě. V oficiálním projevu pak poděkoval Benediktu XVI. za návštěvu. Jeho čtyřdenní pobyt ve Francii označil za čas reflexe a naděje. Premiér Fillon zároveň zdůraznil, že zásada oddělení státu a církve nemá být překážkou v dialogu. Benedikt XVI. poděkoval francouzské vládě i církvi za přípravu pouti, jejíž dvě části pařížská a lurdská vytvořily diptych plný nezapomenutelných dojmů: Pane premiére, drazí bratři kardinálové a biskupové, vážení představitelé politického života, dámy a pánové! Nikoli bez lítosti opouštím půdu Francie a jsem vám velmi vděčný, že jste se přišli se mnou rozloučit a poskytli mi tak příležitost znovu vyjádřit svou radost, kterou mi návštěva vaší země přinesla. Ve vaší osobě, pane premiére, zdravím pana prezidenta republiky a všechny členy vlády, a také občanské a vojenské autority, které nešetřily silami, aby přispěly k uskutečnění těchto dnů milosti. Rád bych vyjádřil svou upřímnou vděčnost svým bratřím v biskupské službě, zejména kardinálu Vingt-Trois a Mons. Perrierovi, a také všemu členům a personálu Francouzské biskupské konference. Jak dobré je přebývat s bratry pospolu. Děkuji také vřele pánům primátorům a členům magistrátů Paříže a Lurd. Nechci opomenout ani pořádkové síly a nesčetné dobrovolníky, kteří dali k dispozici svůj čas a své kompetence. Všichni oddaně a iniciativně pracovali na zdárném průběhu mého čtyřdenního pobytu ve vaší zemi. Srdečné díky. Má cesta byla jakýmsi diptychem, jehož prvním panelem byla Paříž, město, které dobře znám a je místem mnoha důležitých setkání. Měl jsem příležitost slavit eucharistii v nádherném prostředí na pláni před Invalidovnou. Setkal jsem se tam s živým lidem věřících, hrdých a pevných ve víře, které jsem přišel povzbudit, aby odhodlaně vytrvali v životě podle učení Krista a jeho církve. Bylo mi dáno slavit nešpory s kněžími, řeholníky, řeholnicemi a seminaristy. Podpořil jsem je v jejich povolání a službě Bohu a bližním. Strávil jsem také krátkou, ale intenzivní chvíli s mladými lidmi na nádvoří před Notre-Dame. Jejich nadšení a porozumění jsou pro mne útěchou. Jak nezmínit také

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14 28. neděle v mezidobí Cyklus A Mt 22,1-14 Čtení z knihy proroka Joela. Oblékněte si smuteční roucha a plačte, kněží, naříkejte, služebníci oltáře, vstupte (do chrámu) a nocujte v žínicích, služebníci

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Matouš 13, 24-30 (plevel, pšenice, spálení, stodola) Předložil jim jiné podobenství: S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Čtení z Písma svatého pro mše za zemřelé a pro pohřební obřady při pohřbu dítěte Následující texty jsou převzaty z Pohřebních obřadů ( Česká biskupská konference, KNA). Výběr konkrétních textů je vždy

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

leden 2016

leden 2016 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2016 Leden v naší farnosti Do nového roku přeji, abychom procházeli všechny dny, které nám Pán dává, ve spojení s Ním, abychom hleděli na Jeho tvář a učili se

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Téma: Eucharistie, zdroj každého povolání a každé služby v církvi

Téma: Eucharistie, zdroj každého povolání a každé služby v církvi POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. KE XXXVII. SVĚTOVÉMU DNI MODLITEB ZA POVOLÁNÍ 14. KVĚTNA 2000 Téma: Eucharistie, zdroj každého povolání a každé služby v církvi Ctihodní bratři v biskupském úřadu,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více