Op?rná soustava maturitní otázka z biologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Op?rná soustava maturitní otázka z biologie"

Transkript

1 Op?rná soustava maturitní otázka z biologie by - Pátek, Listopad 21, Otázka: Op?rná soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): chichi78 Fce: -spolu s kosterní soustavou vytvá?í op?rnou soustavu -umož?uje lokomoci (pohyb z místa na místo) -pohyb vnit?ních orgán? p?vod: -mezodermální druhy: 1.Kosterní svalstvo (P?í?n? pruhované svalstvo) objem: 40-50% t?lesné hmotnosti struktura: svalové vlákno =vzniká splývaním svalových bun?k -je vícejaderné mikrom ší?ka, 0,5-20cm na délku -umí se zkracovat miofirbyly - jemná bílkovinná vlákna podéln? umíst?ná v cytoplazm? a) aktin b) myozin stah vláken -musí k tomu být nrvový vzruch? pohyb -molekuly musejí vydat energii -musíme mít dost Ca 2+ page 1 / 15

2 * motorická ploténka (nervsvalová ploténka) -napojení nervového a svalového vlákna acetyncholin=mediátor -vzruch se p?enáší jeho vylitím z neuronu do svalového vlákna? zm?na nap?tí na membrán? a sarkoplazmatické rétikulum vylije vápnk do cytoplazmy? mitochondrie uvolní ATP? zkrátí se vzdálenost mezi svaloými vlákny a dojde ke stahu -viz výše hybná motorická jednotka =soubor svalových vláken, které jsou inervovány jendím nervovým vláknem (stovky až tisíce) glykogen =polysacharid -zásobní látka v cytoplazm? svalového látka, odkud bereme E stavba kostního svalu: -každý sval se upíná alespo? na 2 kosti svalová únava nedostatek glykogenu -p?i dlouhodobé zát?ži nahromad?ní kyseliny mlé?né (neprocvi?ení se, pak se kysleina musí odbourat, když to p?i p?edchozím výkonu nestihla) atrofie sval? =ochabnutí svalstva (p?i nepoužívání) 2.Hladké svalstvo 3% t?lesné hmotnosti kde: -st?na trávící trubice -st?na mo?ových cest -st?na d?lohy -st?na mo?ového m?chý?e a cest -st?ny cév -n?co málo v k?ži svalové bu?ky: tvar: podlouhlé, v?etenovité délka: mikrom dlouhé, 6-10mikrom široké, -jednojaderné -netvo?í sarkomery (stah je dlouhotrvající, pomalý) vegetativní nervy -je jimi inervováno -neovládáme jej svou v?lí a)motorické b)vegetativní page 2 / 15

3 3.Srde?ní svalstvo -jen srdce g =0,4% t?lesné hmotnosti =obdoba p?í?n? pruhovaného svalstva -svalová vlákna -krátká -splynutí 2-3 bun?k? 1-2 jaderná šikmé m?stky -mezi svalovými vlákny -ku rychlejšímu ší?ení vzruch? (impulz?) vlastní automacie srdce? pracuje neustále -okrsky nervové tkán?? ší?í se po nich vzruch =impulz srdce vzniká v srdci, ne v mozku vegetativní nervy -je jimi inervováno? neodkážeme ovlivnit?innost srdce v?lí p?ehled sval?: -svaly (musculi) -p?es 600 sval? -názvosloví sval? není jednotné 1) dle fce -ohyba?e=flexory -dvojhlavý sval pažní -natahova?e= extenzory -p?itahova?e=adduktory -odtahova?e=abduktory -sv?ra?e=sfinktery -rozv?ta?e=dilatátory 2) dle sm?ru svalových snopc? -p?ímé, šikmé, p?í?né 3) dle krajiny (kde leží) -nap?.: spánkový, lícní, atd.. 4) dle obrysu -kruhový,?ty?hranný 5) dle po?tu hlav -biceps (dvojhlavý), triceps (trojhlavý), kvadriceps (?ty?hlavvý) 6) dle tvaru -dlouhý, plochý, krátký svaly umožnjící pohyb page 3 / 15

4 v jednom sm?ru =synergisté proti sob? = antagonisté SVALY HLAVY 1) žvýkací -upínají se z kosti na kost -vedou z oblasti spánkové k dolní?elisti? p?itahování?elisti nap?.: Sval spánkový, Zevní sval žvýkací, Zevní a vnit?ní sval k?dlový 2) mimické -nejvíce lidé -za?ínají na kosti, upínají se do k?že Sval?elní a týlní -spojeny vazivovou blánou galeou aponeuroticou =šlacha? rpaucjí proti sob?? mimika?ela Kruhový sval o?ní, kruhový sval ústní, Sval tvá?ový (truba?ský), Lícní sval, Svraš?ova? o?ní, Zdviha? horního rtu a nosního k?ídla, Zdviha? ústního koutku, Stahova? ústního koutku, Bradový sval SVALY KRKU -umož?ují pohyby hlavy -Dlouhý sval krku, Dlouhý sval hlavy -vedou hluboko podél páte?e a pnou se na kr?ní a hrudní obratle -Svaly klon?né (fce: pomocné svaly dýchací, zvedají hrudník p?i hlubokém nádechu) -Svaly nadjazylkové, jazylkové, podjazylkové (hloub?ji za hrtanem,p?ipojeny na kost hrudní) Zdviha? hlavy (od kosti hrudní, p?es kost klí?ní ke spánkové kosti) Podkožní sval krku (za?íná na žebrech, kon?í v mimických svalech; =platysma; tenký; umož?uje pohyby svalstva krku, u nás jen pohyb? p?i žvýkání) SVALY HRUDNÍKU -Velký prsní sval (upíná se na kost pažní, umož?uje pohyby paže; se širokým svalem zádovým tvo?í podpažní jamku) Malý prsní sval (pod velkým; stejný jako velký) P?ední pilovité svaly (zvedají žebra, pomocné svaly dýchací) Mezižeberní svaly? vnit?ní (výdech-dýchací svaly)? vn?jší (nádech, rozpínají hrudník, dýchací svaly) Bránice=Diastyma (vede vnit? t?la;=hlavní dýchací sval, p?í nádechu dol? a plí s eplíce, p?i výdechu nahoru a vzduch se vytla?uje z plic; má 3 otvory pro jícen, dolní dutou žílu a aortu; tvo?ena hlavn? vazivem; nasedá na ni hrot srdce) SVALY B?ICHA -uložené ve více vrstvách page 4 / 15

5 fce.: tvo?í b?išní lis (drží vnit?ní orgány na svých místech) -ú?astní se pohybu trupu -P?ímý sval b?išní -1; vedou p?es n?j šlachy? vyrýsování b?icha -pne se od žeber ke son? stydké -zatínáme p?i p?edklonu Šikmé svaly b?išní -2; vzano?ené pod p?ímým -umož?ují úklony P?í?ný sval b?išní -podílí se na b?išním lisu -je nejspodn?ji?ty?hranný sval bederní -pne se od žeber ke ky?lím, má tvar obdélíku -je hluboko SVALY ZAD -ve více vrstvách Sval trapézový -upíná se na drsnatinu kosti týlní, p?es kost pažní a kolem páte?e -umož?uje pohyb(y hlavy a pohyby pažní Široký sval zádový -vede od k?ížové oblasti a upíná se na kost pažní? tvo?í podpažní jamku -podílí se na pohybech trupu, paže Rombický sval -stahuje lopatky k sob? (vede od lopatky k lopatce)? rovný postoj Vzp?imova? páte?e -vede kolem obratl? SVALY HORNÍ KON?ETINY Deltový sval -umož?uje pohyby paže,ur?uje tvar ramene -upíná se od lopatky a kosti klí?ní ke kosti pažní Dvojhlavý sval pažní -umož?uje flexi (ohnutí) v lokti? flexor -pne se od kosti pažní na kost v?etenní Trojhlavvý sval pažní =extenzor? umož?uje natažení (extenzi) p?edloktí -dvojhlavý a trojhlavý jsou spolu Antagonisté Hluboký sval pažní -flexor -hluboký a dvojhlavná jsou spolu Synergisté svaly p?edloktí: -štíhlé svaly -upínají se na kosti ruky a umož?ují pohyby ruky V?etenní sval-flexe ruky, Loketní sval-extenze ruky(dva nejmohutn?jší) svaly ruky: -štíhlé rkátké svaly -pnou se od kosti záp?stní až na?lánky prst?? umož?ují pohyby prst? -spojeny poutky (drží svaly ruky pohromad?, fixují je) page 5 / 15

6 SVALY DOLNÍ KON?ETINY Hýž?ové svaly -Malý, St?ední, Velký -nejmohutn?jší svaly t?la -umož?uje vzp?ímení postavy a pohyby stehna Bedroky?lostehenní sval -pojmenován dle úpon? -hluboko usazen -ohýbání a vytá?ení stehna?ty?hlavý sval stehenní -pne se od ky?lí až na kost holenní -fixuje?éšku, natažení bérce (extenzor), Krej?ovský sval -nejdelší sval našeho t?la -extenzor bérce -kost ky?elní až koleno -krej?ovský a?ty?hlavý jsou synergisté Dvojhlavý sval stehenní -ze zadní strany nohy -umož?uje flexi bérce (flexor) -krej?ovský a dvojhlavý jsou antagonisté Svaly pološlašitý a poloblanitý --flexory -spolu s dvojhlavým jsou synergisté, oproti ostatním antagonisté P?itahova? stehna-adduktor, spojuje stehna Odtahova? stehna-abduktor stehna, drobn?jší, pne se ke kostem ky?elním svaly bérce: -v?tší množství štíhých sval? upínajících se na kosti nohy a umož?ují pohyb nohy Trojhlavý sval lýtkový -objímá lýtko; flexor nohy Achillova šlacha -mohutná šlacha P?ední sval holenní -extezor nohy -trojhlavý a p?ední jsou antagonisté svaly nohy: -skupina krátkých štíhlých sval? od kostí nártních a zanártních na?lánky prst? -pohyb nárt? a?lánk? prst? na noze -pro tvorbu klenby p?es n? vedou poutka a šlachy Nemoci a úrazy svalové soustavy: Svalová únava -svalstvo pracuje, ale nemá dostatek kyslíku, glykózy aglykogenu? natažení nohy (p?i tvorb? kyseliny mlé?né a jejím odbourávání) Natažení a natržení sval?-v d?sledku svalové únavy a neprotažení -projevy jsou silná bolestivost i krevní výron nebo i utržení svalu od šlachy? šití a nehybnost svalu Zán?t sval? a šlach -kv?li virové nebo bakteriální infekci page 6 / 15

7 Svalový revmatismus -d?sledek?astých?i opakovaných zán?t?; zán?ty p?echází k chronické onemocn?ní? p?im??ený klid, teploudržující zábaly, koupele, proh?ívací masti Svalové k?e?e a ochrnutí sval? s.k.-d?sledkem nedostatku Ca a Mg s.o. -do?asné?i trval=, není v po?ádku svalsvo Svalová dystrofie -asi v 6 letech, nejd?íve ochrnutí kon?etin a po ochabnutí plic v?tšinou postižený umírá Trichimelóza -zp?sobená svalovcem sto?eným? bolestivost sval?, p?enosný na?lov?ka z divoké zv??e = KOSTERNÍ SOUSTAVA = Pasivní pohybový aparát -206 kostí fce: 1. pevná opora t?la 2. pasivní pohybový aparát 3. ochrana životn? d?ležitých orgán? (srdce, hrudní koš, plíce,..) 4. opora m?kkých tkání a orgán? rozlišujeme OSOVOU KOSTRU (páte?, hrudní koš, lebka) KOSTRA KON?ETIN (kostra horní kon?etiny, kostra dolní kon?etiny) PÁTE? Columna vertebralis obratl? (vertebrae) OBRATLE -tvo?í pevný a ohebný celek page 7 / 15

8 stavba obratle: kr?ní obratle (Vertebrae cervicales) -7 C1 -C7 char.: -nízké t?lo, rozeklané trnové výb?žky, otvory v p?í?ných výb?žcích (pro cévy) C1 nosi? -nemá t?lo, ale p?ední a zadní obratlový oblouk -kloubní plošky nasedají na hrboly týlní? umož?uje kývavý pohyb C2?epovec -má zub?epovce -nasedá do nosi?e? umož?uje otá?ení hlavy C7 -má hmatatelný trnový váb?žek hrudní obratle(vertebrae thoracicae) -12 -Th1 -Th12 char.: -trnové výb?žky: ostré a šikmodol? sklon?né výb?žky -kloubní ploška: pro kloubní spojení žebra bederní obratle (vertebrae lumbalis) -5 -L1-L5 char.: -mohutné t?lo obratle -?ty?hranný trnový výb?žek fce: lumbální fce (odb?r mozkomíšního moku) k?ížové obratle (vertebrae sacralis) -5 -S2-S5 -až v 25 sr?stají v kost k?ížovou (os sacrum) -4 páry otvor?, kudy prochází míšní nervy -ženská je nižší a širší, mužská vyšší a užší (pohl.znaky) kotr?ní obratle (vertebrae coccygeae) -4-5 Co1-Co5 char.: -neprochází jimi míšní kanál -hrozí naražení nebo ulomení?ásti kostr?e PÁTE? jako celek page 8 / 15

9 -dvojesovit? zak?ivená? odpružení páte?e, zmírn?ní ot?es? na lebku p?i ch?zi zak?ivení lordóza= prohnutí sm?rem dop?edu kyfóza= prohnutí sm?rem dozadu -v d?sledku nap?ímení?lov?ka vady páte?e: SKOLIÓZA = vybo?ení páte?e vrpavo?i vlevo (v?tšinou kv?li slabému svalstvu, puberta) KULATÁ ZÁDA = d?sledek ochabnutí šíjového svalstva hrbení se PLOCHÁ ZÁDA = lordózy a kyfózy nejsou výrazné (d?sledek ochablého svalstva) PROHNUTÁ ZÁDA =p?ílíšná bederní lordóza (ochablé svalstvo) VYH?EZNUTÍ PLOTÉNKY =vysunutí meziobratlových plotének a zatla?ení nerv? -v d?sledku sport?, úraz?, ochablost sval?,.. HRUDNÍ KOŠ(Hrudník, Thorax) hrudník je dorzovertráln? zplošt?lý= p?edozadn? zplošt?lý fce: -chrání srdce a plíce -p?ipojení mezižeberních sval? na žebra? dýchání (roztažení hrudního koše) stavba: -12 hrudních obratl? -12 pár? žeber =tenké, ploché, zahnuté kosti -krvetvorba,.. Pravá žebra = chrupavkou se upínají na kost hrudní -7 páry Nepravá žebra =chrupavkou se upínají na p?edchozí žebro -3 páry Volná žebra =kon?í ve st?n? b?išní dutiny; fixována vazivem -2 páry -kost prsní (Sternum) rukoje? kosti hrudní= rozší?ená?ást; kloubní spojení s klí?ními kostmi,,.. t?lo kosti hrudní m??ovitý výb?žek kosti hrudní -konec k.h.; stla?itelný, p?echází v chrupavku LEBKA (Cranium) fce: chrání mozek a smyslové orgány d?lení: 1) MOZKOVÁ?ÁST (Neurocranium) a). spodina lební (baze lební) b). klenba lební page 9 / 15

10 2) obli?ejová?ást (Splanchnocranium) Mozková?ást- spodina lební kost týlní (os ocipitale) -má otvor týlní-pr?chod míchy -2 týlní hrboly -kloubní spojení páte?e a lebky? kývání hlavou -zevní hrbol týlní pokryt drsnatinou? upínání sval? (trapézového,..) -muži ho mají i s drsnatiou výrazn?jší kost klínová (os sphenoidale) -tvarov? složitá? tvo?í tzv. K?ídla -nejd?ležit?jší?ást spodiny lební -rozd?luje spodinu do p?ední, st?ední a zadní jámy lební turecké sedlo =prohlube? mezi st?edními jámami pro zapadnutí hypofýzy -vedlejší nosní dutiny -jsou zde velmi hluboko uložené kost spánková (os temporale) -párová -vytvá?í šupinu, která kryje spánkovou oblast -kost skalní (os petrosum) -sou?ást os temporale -uložení vnit?ního ucha -bodcovité výb?žky -pomocí vaziva se na n? v?ší jazylka (kost pro podep?ení hrtanu) -ja?mový oblouk -tvo?en výb?žkem kosti spánkové a lícní kost?ichová (os ethmoidale) -tvo?í strop nosní dutiny? vytvá?í prod?rav?lou ploténku (vedení?ichových nerv?) -vedlejší nosní dutiny Mozková?ást- klenba lební kost?elní (os frontale) -sr?stá v 1 kost asi ve 2 letech, když nezaroste? metopismus (kost vypadá jako párová) -z?ásti tvo?í i o?nice -ženy mají hrboly kosti?elní výrazn?jší, muži více sklopené vzad -muži mají výrazn?jší nosní zá?ez a nado?nicové oblouky -vedlejší nosní dutiny kost temenní (os parietale) -párová švy (sutury) -tvo?ené vazivem -postupn? kostnatí Obli?ejová?ást -14 kostí + jazylka horní?elist (maxilla) párová -vybíhá v oblouk?elisti horní -zuby -obshauje vedlejší nosní dutiny page 10 / 15

11 dolní?elist -podkovitý tvar stavba: t?lo (oblouk dolní?elisti-zuby) -2 výrazné výb?žky -bradový výb?žek (jen lidé, muži v?tší) kost patrová (os palatinum).párová -tvo?í kost?ný podklad tvrdému patru -ódd?luje nosn a ústní dutinu kost nosní (os nasala) -párová -tvo?í kost?ný podklad h?betu nosu kost radli?ná (vomer) -tvo?í kost?ný podklad nosní p?epážky sko?epý nosní -3 páry -p?ední, st?ední a zadní drpbné k?stky rozd?lující porstor nosní dutiny kost lícní (os zygomaticum)-párové -ur?ují ší?ku a tvar obli?eje (rasové znaky) -ja?mový oblouk (kost lícní a spánková) kost slzní (os lacrimale)- párová -podílí se na stavb? o?nice -prochází jí slzný kanálek kost jazylka (os hyoideum) -hranat? podkovitý tvar -pomocí vaz? je zav?šena na bodcovité výb?žky kosti spánkové -podpírá hrtan -tvo?í oporu svalstvu jazyka -nepat?í ani k osové ani k lebe?ní?ásti KOSTRA KON?ETIN KOSTRA HORNÍ KON?ETINY pletenec horní kon?etiny = lopatkový -fce.: p?ipev?uje volnou horní kon?etinuk hrudníku -složení: lopatka (scapula) -plochá kost trojúhelníovitého tvaru -naho?e h?eben lopatky? nadh?ebenová lopatka? podh?ebenová lopatka -h?eben vybíhá v nadpažkový výb?žek (sou?ást ramenního kloubu, dotvá?í kloubní jamku) -hákový výb?žek = poz?statek kosti krkav?í -p?ipojení lopatky ke kosti hrudní -lopatka je p?ipojena k žebr?m pomocí svalstv a vaziv page 11 / 15

12 klí?ní kost (clavicula) -esovit? prohnutá kost -v p?ední?ásti p?ipojena k rukojeti kosti hrudní -je kloubn? p?ipojena k lopatce volná horní kon?etina kostra paže kost pažní (humerus) -výrazná kulovitá hlavice kostra p?edloktí -spojeny mezikostní blánou supinace -kosti jsou rovnob?žné, nek?íží se a palce sm??ují ven pronace-k?ížení kostí, palce sm??ují dovnit? kost v?etenní (radius) -vede k palci kost loketní (ulna) -vede k malíku kostra ruky kosti záp?stní (ossa carpi) -8 ve 2?adách proximální?ada (blíž k t?lu a po?ítáme od palce)- lo?kovitá, polom?si?itá, trojhranná, hráškovitá distální?ada (dál od t?la, po?ítám od palce) -kost trapézová, trapézovitá, hlavatá, hákovitá kosti záprstní (issa netacarpi) -5 -tvo?í kost?ný podklad dlan??lánky prst? (phalanges) -3, 2 palec klouby kloub ramenní -kulovitý, nejpohybliv?jší -ú?astní se na n?m lopatka, kost pažní, kost klí?ní kloub loketní -funk?n? záv?sný, ale tvarem kladkový (2kladky) -kosti pažní, loketní a v?etenní záp?stní kloub -kosti loketní, v?etenní a 3 záp?stní k?stky KOSTRA HORNÍ KON?ETINY pletenec dolní kon?etiny=pánevní fce.: p?ipojuje volnou dolní kon?etinu k páte?i kostpánevní (os coxae)-párová -vznik sr?stem 3 kostí kost ky?elní (os ilium) -h?eben kosti ky?elní, t?lo je lopata kosti ky?elní kost stydká (os pubis) -párová -napojuje se na kost ky?elní a vede dop?edu -jsou spojené sponou stydkou (chrupavka)-symphyza page 12 / 15

13 kost sedací (os ischii) -mezi kostí sedací a stydkou je otvor ucpaný vazivem pánev(pelvis) =kost k?ížová a kost pánevní -u muže je pánev užší a vyšší s obloukem stydkým <90, pánev je kruhovitá -oblouk stydký =oblouk, který svírají kosti pánve -u žen širší a nižší, šišat?jší, s obloukem v?tším než 90 volná dolní kon?etina kostra stehna kost stehenní (femur) -nejd?lší a nejmohutn?jší kost našeho t?la -typicky kulovitá horní epifýza -stehenní kr?ek -úzké místo, hrozí zlomenina, i p?í?ina smrti velký a malý chocholík -2 hrboly, výrazná drsnatina, upnutí hýž?ových sval? kondily = 2 hlavice dolní epifýzy, nasedají na kost holenní kostra bérce kost holenní (tibia) -p?ední strana tvo?í neosvalenou hranu a vnit?ní kotník nohy -mohutn?jší než lýtková kost lýtková (fibula) -spojena s kostí holenní -vytvá?í vn?jší kotník nohy -mezi nimi je vazivová kostní blána kostra nohy kosti zánártní (ossa tarsi) -7 kostí -vytvá?í vnit?ní a vn?jší paprsek vnit?ní paprsek: kost hlezenní, kost lo?kovitá, 3 kosti klínové vn?jší paprsek -kost patní (patní hrbol), kost krychlová kosti nártní (osa metatarsalia) -5 kostí -tvo?í nárt -každá z ksotí vede k jednomu z prst??lánky prst? (phalages) -každý 3 k?stky, palec 2 nemoci: klenba nohy (podélná a p?í?ná) -odpružení p?i ch?zi? plochá noha (?eší se ortopedickými vložkami) -otisk nohy je široký, nohy do x, hrbení páte?e? vysoká noha -problém p?i ch?zi, z vysokých podpatk?, otisk paty se odd?lí klouby dolní kon?etiny ky?elní kloub (acetabulum -jamka v kosti pánevní, kam jde epifýza femuru) -2.nejpohybliv?jší kloub našeho t?la kolenní kloub -složený -kost stehenní, holenní, lýtková -sou?ástí je?éška (neoto?íme nohu vp?ed) -hodn? vaz? page 13 / 15

14 -nejsložit?jší kloub t?la menisky -vyrovnávají nerovnosti hlezenní kloub -kost hlezenní, holenní, lýtková -p?ipojení bérce Nemoci, vady, úrazy kosterní soustavy vady vady: -páte?e (vypsané) -v klenb? nohy (vypsané) -rozšt?py-páte?e (nár?st obrtal?) -patra (m?že být rozšt?pený ret až k nosu) artróza=poškození kloubní chrupavky? degenerace kloubu -bolest pop? zán?ty a deformace kloub? prevence: sport s mírou, kolagen v potrav? revmatická artritida=zán?tlivé onemocn?ní kloub? -v kloubním pouzd?e v hlavici vzniká zán?tlivé ložisko, které se dále ší?í -bolest a snížená hybnost osteoporóza=?ídnutí kostí -zejména hlavice kostí -?ast?ji u žen -hrbení páte?e, snižování obratl?, náchylnost ke zlomeninám prevence: pestrá strava bohatá na vápník avitamíny dna (podagra)=metabolicky aktivní onemocn?ní -v kloubních pouzdrech se ukládají soli kysleiny mo?ové (vznik p?i trávení živo?išných blkovin) + alkoholu (narušení kloubního pouzdra, zán?ty) zlomenina: =fraktura 1) jednoduchá -jeden zlom 2)více?etná 3)t?íštivá a) vnit?ní b) otev?ená -hrozí vykrvácení?i infekce podvrtnutí =distorze -do?asné vykloubení =euxace -hlavice vypadne z jamky Becht?rova nemoc= zán?t, zv?tšování kostní hmoty page 14 / 15

15 Powered by TCPDF ( Op?rná soustava maturitní otázka z biologie PDF generated by Kalin's PDF Creation Station page 15 / 15

LIDSKÁ KOSTRA. KOSTRA OSOVÁ - lebka, páteř (chrání mozek a míchu) sestavená z obratlů, hrudní koš (ukryty plíce a srdce) k. hrudní + žebra.

LIDSKÁ KOSTRA. KOSTRA OSOVÁ - lebka, páteř (chrání mozek a míchu) sestavená z obratlů, hrudní koš (ukryty plíce a srdce) k. hrudní + žebra. LIDSKÁ KOSTRA Lidská kostra je základnou na niž se upínají svaly a opěrným bodem, umožňujícím jejich práci. Chrání životně důležité orgány, ale také produkuje životodárné látky (krvinky z červené kostní

Více

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava:

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava: Otázka: Opěrná soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Kostra Kosterní (opěrná) soustava: základem je kost, soubor kostí v těle = kostra 206 230 kostí (novorozenec 300) tvoří pouze 14% tělesné hmotnosti

Více

Tkáň je soubor buněk stejného tvaru a funkce; základní členění tkáni je asi takovéto:

Tkáň je soubor buněk stejného tvaru a funkce; základní členění tkáni je asi takovéto: Otázka: Pohybová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Evca.celseznam.cz Pohyb je jednou z nejzákladnějších vlastností živočichů, než ale porozumíme mechanismu pohybu svalů, které jsou svou činností

Více

Svalová soustava - maturitní otázka z biologie

Svalová soustava - maturitní otázka z biologie Svalová soustava - maturitní otázka z biologie by jx.mail@centrum.cz - Pátek,?íjen 10, 2014 http://biologie-chemie.cz/svalova-soustava-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka: Svalová soustava P?edm?t: Biologie

Více

- Kostra chrání vnitřní orgány (lebka mozek, smyslové orgány, hrudník srdce plíce)

- Kostra chrání vnitřní orgány (lebka mozek, smyslové orgány, hrudník srdce plíce) Otázka: Opěrná soustava, pohybová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Marcy Osnova: Funkce opěrné soustavy Pojivová tkáň (vaziva, chrupavka, kost) Stavba kosti Vývoj a růst kostí Osová kostra (lebka,

Více

Pohybové ústrojí. kosti chrupavky vazy klouby

Pohybové ústrojí. kosti chrupavky vazy klouby POHYBOVÉ ÚSTROJÍ Pohybové ústrojí Pasivní složka - kostra Aktivní složka - svaly kosti chrupavky vazy klouby Kosterní soustava Kostěná část kostry Chrupavčitá část kostry reziduum po chrupavčitém modelu

Více

VY_32_INOVACE_11.04 1/15 3.2.11.4 Kosterní soustava Orgánové soustavy člověka

VY_32_INOVACE_11.04 1/15 3.2.11.4 Kosterní soustava Orgánové soustavy člověka 1/15 3.2.11.4 Orgánové soustavy člověka Cíl popsat vnější a vnitřní stavbu kostí - rozlišit tvary kostí a jejich spojení - chápat potřebu správné výživy - vysvětlit růst kostí - znát části lidské kostry

Více

Variace. Kostra. 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase

Variace. Kostra. 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase Variace 1 Kostra 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA Kostra osová Kostra končetin Kostra SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Kostra lidského těla 2 Kostra osová

Více

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti S_Kost1a.doc S O U S T A V A K O S T E R N Í Autor textu: RNDr. Miroslav TURJAP, 2004. Určeno: Jako pomocný text pro žáky III. ročníku gymnázia. Odkazy: Novotný, I. - Hruška, M. : BIOLOGIE ČLOVĚKA. Praha,

Více

KOSTRA KONČETIN OPĚRNÁ SOUSTAVA

KOSTRA KONČETIN OPĚRNÁ SOUSTAVA KOSTRA KONČETIN OPĚRNÁ SOUSTAVA obr. č. 1 KOSTRA funkce: určuje tvar těla, opora těla, ochrana vnitřních orgánů, spolu se svaly zajišťuje pohyb průměrný počet kostí v dospělosti 206 210 kostí (v dětství

Více

ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN

ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN KOSTRA DOLNÍ KONČETINY "Noha je umělecký výtvor složený ze 26 kostí, 107 vazů a 19 svalů" skládá se ze dvou částí pletenec dolní končetiny (spojení končetiny s trupem) kostry

Více

VÝVOJ, STAVBA A ČINNOST SOUSTAVY OPĚRNÉ A POHYBOVÉ

VÝVOJ, STAVBA A ČINNOST SOUSTAVY OPĚRNÉ A POHYBOVÉ Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Peťulka VÝVOJ, STAVBA A ČINNOST SOUSTAVY OPĚRNÉ A POHYBOVÉ OPĚRNÁ SOUSTAVA -základem je kostra (= skelet), která ve spojení se svaly zajišťuje pohyb -kostra je složena

Více

Lebka (cranium) význam : ochrana mozku ochrana smyslových orgánů

Lebka (cranium) význam : ochrana mozku ochrana smyslových orgánů Lebka (cranium) význam : ochrana mozku ochrana smyslových orgánů Stavba : 1. NEUROCRANIUM(mozková část) 8 kostí 1a) baze (spodina) 1b) klenba - rozhraní glabella týlní hrbol 1a)BAZE: kost čelní (os frontale)

Více

Kosterní soustava - maturitní otázka z biologie

Kosterní soustava - maturitní otázka z biologie Kosterní soustava - maturitní otázka z biologie by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?íjen 04, 2014 http://biologie-chemie.cz/kosterni-soustava-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka: Kosterní soustava P?edm?t:

Více

KOSTRA OPĚRNÁ SOUSTAVA

KOSTRA OPĚRNÁ SOUSTAVA KOSTRA OPĚRNÁ SOUSTAVA obr. č. 1 POJIVOVÁ TKÁŇ a) VAZIVOVÁ TKÁŇ = VAZIVO měkké, poddajné, vodnaté, ale přitom pevné má schopnost regenerace např. vazy, šlachy POJIVOVÁ TKÁŇ b) CHRUPAVČITÁ TKÁŇ = CHRUPAVKA

Více

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.3 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

Kosterní a svalová soustava. Kosterní soustava

Kosterní a svalová soustava. Kosterní soustava Kosterní a svalová soustava Kosterní soustava 1. Proč máme kostru? Kostra tvoří pomyslný základ našeho těla. Umožňuje pohyb (klouby), chrání orgány (lebka, hrudní koš) a upínají se na ní svalové úpony.

Více

KOSTRA HLAVY. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

KOSTRA HLAVY. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková KOSTRA HLAVY Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Lebka - CRANIUM Obličejová část SPLANCHNOCRANIUM -u člověka je poměrně malá - spojení kostí mají přibližně klínový tvar - horní oddíl pevně spojené kosti

Více

- pevná opora měkkým částem těla, umožňuje pohyb, vytváří ochranná pouzdra některých orgánů

- pevná opora měkkým částem těla, umožňuje pohyb, vytváří ochranná pouzdra některých orgánů Otázka: Kosterní soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Iveta Základní funkce - pevná opora měkkým částem těla, umožňuje pohyb, vytváří ochranná pouzdra některých orgánů Obecná stavba - tvoří ji kosti a

Více

Automoto klub v AČR Hořice (AMK Hořice v AČR)

Automoto klub v AČR Hořice (AMK Hořice v AČR) NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ DLE SAZBY 3 UX pro společnost Automoto klub v AČR Hořice (AMK Hořice v AČR) PRAHA, ÚNOR 2016 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group OBSAH NABÍDKY:

Více

Poranění a zlomeniny horní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny horní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny horní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění klíční kosti 1 Fraktura klíční kosti: Střední třetina nejčastěji Dislokace se zkrácením vzdálenost ramene je kratší

Více

Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu

Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu Oceňovací tabulka A 01/20 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 58 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec

Více

Člověk a společnost. 9.Kostra. Kostra. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 9. Kostra. Strana: 1

Člověk a společnost. 9.Kostra. Kostra. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 9. Kostra. Strana: 1 Člověk a společnost 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a

Více

- kosti spojeny pomocí švů (vazivo), pouze dolní čelist kloubně s k.spánkovou

- kosti spojeny pomocí švů (vazivo), pouze dolní čelist kloubně s k.spánkovou Otázka: Kosterní soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Evca.celseznam.cz Kosterní soustava = sceletum funkce - pevná schránka pro uložení orgánů (lebka mozek, hrudník plíce, srdce, páteřní kanál mícha);

Více

DETOXIKACE POHYBOVÉHO APARÁTU

DETOXIKACE POHYBOVÉHO APARÁTU DETOXIKACE POHYBOVÉHO APARÁTU Ing. Vladimír Jelínek 1 KOSTRA opěrný systém těla, základ pohybového aparátu 2 Funkce kosti strukturní a pohybová funkce ochrana životně důležitých orgánů (lebka, hrudní koš,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Biologie člověka Biologie (z řeckého bio jako život a logie jako věda - tedy životověda - věda zkoumající život ) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí,

Více

Bi5120c Antropologie cvičení

Bi5120c Antropologie cvičení Požadavky: 1. Docházka maximálně 2 absence 2. Protokoly 3. Zápočtový test Bi5120c Antropologie cvičení Náplň cvičení: Kosterní systém. Typy kostí lidského skeletu. Rozlišení jednotlivých kostí a zubů dočasného

Více

MINI MODEL LIDSKÉ KOSTRY S MALOVANÝMI SVALY NA PODSTAVCI A18/5

MINI MODEL LIDSKÉ KOSTRY S MALOVANÝMI SVALY NA PODSTAVCI A18/5 Kosti (levá strana): Lebka 1. Kost čelní 2. Kost temenní 3. Kost týlní 4. Šev korunový 5. Šev šípový 6. Šev lambdový 7. Kost nosní 8. Horní čelist 9. Kost lícní 10.Kost spánková a) Výběžek lícní kosti

Více

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): chichi78

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): chichi78 Otázka: Opěrná soustava Předmět: Biologie Přidal(a): chichi78 Fce: -spolu s kosterní soustavou vytváří opěrnou soustavu -umožňuje lokomoci (pohyb z místa na místo) -pohyb vnitřních orgánů původ: -mezodermální

Více

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Tabulka A Plnění za bu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pro spělé pojištěné HLAVA Skalpace

Více

Kostra trupu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Kostra trupu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Kostra trupu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.1 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum vytvoření:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

Stanoviště 1. - Kostra osová - Páteř a hrudní koš

Stanoviště 1. - Kostra osová - Páteř a hrudní koš Za pomoci modelu kostry, volných kostí a obrázků v učebnici se nauč jednotlivé kosti lidské kostry. Latinské názvy v závorkách nemusíte znát, jsou uvedeny pouze pro zájemce. Při zkoušení bude třeba kost

Více

Pohybový systém KOSTRA A KOSTI. 2. Klouby. 1. Kosti fce. Kost

Pohybový systém KOSTRA A KOSTI. 2. Klouby. 1. Kosti fce. Kost KOSTRA A KOSTI Pohybový systém 1. Kosti 2. Klouby 3. Svaly 4. Vazy Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D. 1. Kosti fce. - pevnost a pružnost - chrání orgány - umožňuje pohyb (úpony svalů) 2. Klouby - část organická

Více

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA KOSTERNÍ (OPĚRN RNÁ) SOUSTAVA Kostra člověka 1. Osová kostra: 2. Kostra končetin kostra hlavy (lebka) kostra trupu etin: kostra horních končetin kostra dolních končetin PÁTEŘ 7 krčních obratlů 12 hrudních

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12 Člověk I. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód 001 371. Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn)

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód 001 371. Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu kód 001 371 Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, poskytuje pojistné plnění za trvalé

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 06/2012 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Kostrovo- svalová sústava

Kostrovo- svalová sústava Kostrovo- svalová sústava Kostra zabezpečuje tvar, oporu a ochranu tela skladá sa z 206 kostí, miestami doplnených chrupkou (je dôležitý doplnok kosti) kosti, najmä dlhé kosti dolných a horných končatín,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 PEVNÉ BŘICHO, ŠTÍHLÝ PÁS Podíváme - li se pozorně kolem sebe na většinu naší populace v Česku, zjistíme,

Více

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Pánev - PELVIS Je složena: 2 kosti pánevní OSSA COXAE Kost křížová OS SACRUM

Více

Triblastica (Trojlistí)

Triblastica (Trojlistí) Triblastica (Trojlistí) by Biologie -?tvrtek, Zá?í 26, 2013 http://biologie-chemie.cz/triblastica-trojlisti/ Otázka: Triblastica P?edm?t: Biologie P?idal(a): devcicazdediny Živo?ichové se 3 zárode?nými

Více

kosti, vazy šlachy chrupavky KOSTI Složení kostí Rozdělení kostí podle tvaru:

kosti, vazy šlachy chrupavky  KOSTI Složení kostí Rozdělení kostí podle tvaru: základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí kosti, vazy (spojují jednotlivé kosti), šlachy (připojují svaly ke kostem),

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

ÚPRAVA PÁNSKÉHO SAKA - ROZŠÍŘENÍ ŠÍŘKY NÁRAMENICE

ÚPRAVA PÁNSKÉHO SAKA - ROZŠÍŘENÍ ŠÍŘKY NÁRAMENICE ÚPRAVA PÁNSKÉHO SAKA - ROZŠÍŘENÍ ŠÍŘKY NÁRAMENICE Název úpravy v systému PGS: PS PD ZD BD 1 A-SIRKY NÁRAMENICE (obr. č.1) Název souboru: PSASN Přípona: TXT Hodnota učení: 100% 1. 1. 4. 3. 3. 4. 2. 1. 3.

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Přírodověda

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Přírodověda Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Přírodověda 4. - 5. Název DUM: VY_32_INOVACE_1C_11_KOSTRA_KONČETIN Vyučovací předmět: Přírodověda

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011

OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011 DÝCHACÍ SOUSTAVA OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT:

Více

Interclub Orient. A. CELKOVÝ VZHLED: malý, nízký, dobře vyvážený, robustní pes, silné stavby těla

Interclub Orient. A. CELKOVÝ VZHLED: malý, nízký, dobře vyvážený, robustní pes, silné stavby těla Interclub Orient A. CELKOVÝ VZHLED: malý, nízký, dobře vyvážený, robustní pes, silné stavby těla Lví vzezření s ostražitým a inteligentním výrazem. Malý, dobře vyvážený, mírně zavalitý, velmi důstojný

Více

Ceník wellness služeb

Ceník wellness služeb Ceník wellness služeb AROMA KOUPEL Z KAČENČINÝCH HOR voňavá lázeň v přírodní dřevěné vaně, při svíčkách a se zdravým občerstvením 20 minut.. 250 Kč HORSKÁ KOZÍ SAUNA Pro ubytované v Kozím chlívku 60 minut

Více

Pøíprava: Cvik: Pozor:

Pøíprava: Cvik: Pozor: Zahajovací cvièení Monnica Hackl 27 Pøíprava: Postavte se rovně s nohama u sebe tak, aby se kotníky zlehka dotýkaly. Ruce visí volně v přirozené poloze podél těla. Jsou uvolněné, prsty zlehka rozevřeny,

Více

Tam-Tam 3b. Tam-Tam 3c. prosím přes bazén, obejdi to po břehu. V této dráze najdeš pod vodou sedm cedulek, ty můžeš pouze bezkontaktně číst.

Tam-Tam 3b. Tam-Tam 3c. prosím přes bazén, obejdi to po břehu. V této dráze najdeš pod vodou sedm cedulek, ty můžeš pouze bezkontaktně číst. 1-C, 2-D, 3-G, 4-F, 5-D, 6-F, 7-E, 8-A, 9-B sahat na sklo či jakkoliv jinak s klubem S sebou venku (už za použití techniky, kdekoliv mimo lázně, ne však před Na A - levá ruka drží nos, pravá prochází tímto

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí. Léčba pohybového systému včetně nemocí periferního nervového systému

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí. Léčba pohybového systému včetně nemocí periferního nervového systému Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Léčba pohybového systému včetně nemocí periferního nervového systému Nervový systém Vzhledem k tomu, že v dalších kapitolách budeme probírat celý nervový systém,tedy

Více

Chemické složení organism? - maturitní otázka z biologie

Chemické složení organism? - maturitní otázka z biologie Chemické složení organism? - maturitní otázka z biologie by Biologie - Sobota,?ervenec 27, 2013 http://biologie-chemie.cz/chemicke-slozeni-organismu/ Otázka: Chemické složení organism? P?edm?t: Biologie

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

STREČINK PRO NOHEJBALISTY. 1.) Svaly krku a šíje. 2.) Svaly horní části trupu. 3.) Prsní svaly

STREČINK PRO NOHEJBALISTY. 1.) Svaly krku a šíje. 2.) Svaly horní části trupu. 3.) Prsní svaly STREČINK PRO NOHEJBALISTY Jednotlivé cviky provádějte opakovaně, minimálně 3x, POMALU a vždy s výdechem. Při cvičeních ve dvojicích dávejte pozor a respektujte svého partnera. Toto cvičení je vhodné doplnit

Více

Anatomie kolenního kloubu

Anatomie kolenního kloubu Anatomie kolenního kloubu Kolenní kloub kloub superlativů Největší Nejsložitější Dvě nejdelší páky (kosti) těla Nejmohutnější vazivový aparát Nejmohutnější svalový aparát Velmi frekventní závažná poranění

Více

Proximální humerální hřeb ChHN. Operační postup

Proximální humerální hřeb ChHN. Operační postup Proximální humerální hřeb ChHN Operační postup I. ÚVOD Nitrodřeňová osteosyntéza proximálního humeru ChHN hřebem se skládá z: implantáty (Nitrodřeňový hřeb, šrouby zajišťovací, zátka hřebu, kompresní šroub)

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Bakalářská práce Brno 2016 Anna Golubeva JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Tanečního a pohybového divadla a

Více

Tabulka závažných poškození

Tabulka závažných poškození Garance plnění z denního odškodného Tabulka závažných poškození Verze 04/2015 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší plnění. Díky garanci plnění pro závažné úrazy v rámci připojištění denního

Více

Anatomie I přednáška 10. Dýchací soustava.

Anatomie I přednáška 10. Dýchací soustava. Anatomie I přednáška 10 Dýchací soustava. Funkce dýchací soustavy Zprostředkovává výměnu plynů mezi organismem a zevním prostředím. Dýchání (výměna plynů) Dýchání zevní (plicní) výměna O 2 a CO 2 v plicích

Více

Proč stromy ztrácejí na podzim listy?

Proč stromy ztrácejí na podzim listy? Proč stromy ztrácejí na podzim listy? Důvodem je uchování vlhkosti. Široké listy mají velké povrchové plochy a vypařováním vydávají obrovské množství vlhkosti. V zimě ustane zásobování kořenů vláhou. Kdyby

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

Stupeň vzdělání: II. st. - 8., 9. tř. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Stupeň vzdělání: II. st. - 8., 9. tř. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Téma: Posilovací cviky - břišní, hýžďové svaly, svaly zad Anotace: Materiál, který slouží k podpoře praktické části. Popisuje cviky, které posilují zanedbané oslabené svaly, a tím zajišťuje správné držení

Více

Název: Kostra a kosti

Název: Kostra a kosti Název: Kostra a kosti Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího gymnázia)

Více

- do svalu pronikají cévy - uvnitř se větví až na drobné vlásečnice, které opřádají svalová vlákna

- do svalu pronikají cévy - uvnitř se větví až na drobné vlásečnice, které opřádají svalová vlákna Otázka: Svalová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Brabencová Svalová soustava - svaly hladké - příčně pruhované - srdeční - do svalové soustavy řadíme jen svaly příčně pruhované - orgány jsou svaly

Více

Sandhi kloub (spojení kostí a chrupavek)

Sandhi kloub (spojení kostí a chrupavek) Fyzické tělo Lidské tělo se skládá z pančmahabhút, tridóš, agní a mana. Všechny součásti celého těla zcela svázuje nervový systém a řídí je mysl. Motorické orgány (ruce, nohy, pohlavní orgány, konečník

Více

... pohyb s jistotou. Ortézy a bandáže

... pohyb s jistotou. Ortézy a bandáže ... pohyb s jistotou Ortézy a bandáže VYRÁBÍME A PRODÁVÁME ORTÉZY Vážení obchodní partneři, dovolte nám představit Vám výrobky PANOP v novém designu doplněné o dětský program. V našem novém katalogu naleznete

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě?

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě? SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ Máš všech pět pohromadě? Pěti hlavními smysly jsou zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Smyslové orgány nám umožňují vnímat okolní svět. Většina smyslů se nachází na hlavě. Hmat je uložený

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

Houby. by Biologie - Pátek,?ervenec 26, 2013. http://biologie-chemie.cz/houby/ Otázka: Houby. P?edm?t: Biologie. P?idal(a): Ani?ka.

Houby. by Biologie - Pátek,?ervenec 26, 2013. http://biologie-chemie.cz/houby/ Otázka: Houby. P?edm?t: Biologie. P?idal(a): Ani?ka. Houby by Biologie - Pátek,?ervenec 26, 2013 http://biologie-chemie.cz/houby/ Otázka: Houby P?edm?t: Biologie P?idal(a): Ani?ka =fungi -nauka o houbách mykologie -pat?í sem plísn?, kvasinky, r?zné viry

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín. Absolventská práce. 2013 Lucie Raclavská

Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín. Absolventská práce. 2013 Lucie Raclavská Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín Absolventská práce 2013 Lucie Raclavská Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, náměstí Svobody 809, 755 11 Vsetín Život s Bechtěrevovou

Více

Permobil F5 Corpus 3G

Permobil F5 Corpus 3G Elektrický vozík PERMOBIL, typ Permobil F5 Corpus 3G verze 1/2015 Zákazník: CODE:. Jméno: Bydliště:. Telefon:.. Hmotnost uživatele: (tento údaj je nezbytný k správnému nastavení bezpečnostních parametrů

Více

20. Ohyba e záp stí a prst. 29. Ohyba e ky le

20. Ohyba e záp stí a prst. 29. Ohyba e ky le Zásobník protahovacích cvik 1. Ohyba e pae 2. Natahova e pae 3. Natahova e ky le a ohyba e kolena 4. Ohyba e ky le a natahova e kolena 5. Ohyba e ky le 6. Odtahova e a zevní rotátory ky le 7. P itahova

Více

Třída: RYBY (Pisces) STAVBA TĚLA:

Třída: RYBY (Pisces) STAVBA TĚLA: Třída: RYBY (Pisces) Vodní živočichové Nejpočetnější skupina bezobratlých velikost od několika milimetrů (mořská ryba hlaváč - 16 mm) až do 10 m (vyza velká - 10 m, 1500 kg) Věda studující ryby STAVBA

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování Bezpečná manipulace s klientem Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Obsah Úvod...

Více

Rehabilitace u dětí s DMD X J A N S K A A @ S E Z N A M. C Z

Rehabilitace u dětí s DMD X J A N S K A A @ S E Z N A M. C Z Rehabilitace u dětí s DMD M G R. A N N A J Á N S K Á X J A N S K A A @ S E Z N A M. C Z Období diagnostiky a nejčastější projevy Nejčastěji mezi 3. 5. rokem života První známky patrné již od narození:

Více

Mobilita po úrazu dolní končetiny

Mobilita po úrazu dolní končetiny Mobilita po úrazu dolní končetiny Mgr. Iva Chwalková, Bc. Lucie Jozefáková, Mgr. Mariana Zádrapová Klinika léčebné rehabilitace, přednostka MUDr. Irina Chmelová Ph.D., MBA Fakultní nemocnice Ostrava Pacienti

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

KOSTRA. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidské kostry.

KOSTRA. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidské kostry. KOSTRA Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidské kostry. Kostra opora těla spolu se svaly umožňuje pohyb chrání některé vnitřní orgány (srdce,

Více

Návod k použití Výr. Číslo. 1241

Návod k použití Výr. Číslo. 1241 Návod k použití Výr. Číslo. 1241 Spartan AB Ring Pro Manuál Obsah Varování pro spotřebitele Jak sestavit produkt Ilustrace dílů seznam součástek Před použitím Spartan AB Pro Spartan AB Pro zahřívací úsek

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA nervovou soustavou periferní nervovou soustavou autonomní nervovou soustavu Centrální nervová soustava mozkem páteřní míchou Mozek

NERVOVÁ SOUSTAVA nervovou soustavou periferní nervovou soustavou autonomní nervovou soustavu Centrální nervová soustava mozkem páteřní míchou Mozek NERVOVÁ SOUSTAVA Nervová soustava ryb je tvořena centrální nervovou soustavou (systema nervosum centrale) a periferní nervovou soustavou (systema nervosum periphericum). Z funkčního hlediska rozeznáváme

Více

Otázka: Zrakové, sluchové a rovnovážné ústrojí. Předmět: Biologie. Přidal(a): K.Vostracka. A) Zrakové ústrojí. 1) stigma (světločivná skvrna)

Otázka: Zrakové, sluchové a rovnovážné ústrojí. Předmět: Biologie. Přidal(a): K.Vostracka. A) Zrakové ústrojí. 1) stigma (světločivná skvrna) Otázka: Zrakové, sluchové a rovnovážné ústrojí Předmět: Biologie Přidal(a): K.Vostracka A) Zrakové ústrojí 1) stigma (světločivná skvrna) 2) faosomy 3) ploché oko výskyt: prvoci vnímání světla a tmy výskyt:

Více

Obsah. 1. Nastartujte svůj den 11. 2. Polévky a předkrmy 21. 3. Lehké svačiny a obědy 33. 4. Hlavní chod 47. 5. Přílohy 91. 6. Moučníky a dezerty 101

Obsah. 1. Nastartujte svůj den 11. 2. Polévky a předkrmy 21. 3. Lehké svačiny a obědy 33. 4. Hlavní chod 47. 5. Přílohy 91. 6. Moučníky a dezerty 101 ÚVOD 3 Obsah Úvod 4 1. Nastartujte svůj den 11 2. Polévky a předkrmy 21 3. Lehké svačiny a obědy 33 4. Hlavní chod 47 5. Přílohy 91 6. Moučníky a dezerty 101 7. Domácí pečivo 113 Seznam receptů a jejich

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Cviky pro břicho. Zahřátí 2 aktivace powerhouse stovka zklidnění 2. Aktivace powerhouse. Zahřátí 2

Cviky pro břicho. Zahřátí 2 aktivace powerhouse stovka zklidnění 2. Aktivace powerhouse. Zahřátí 2 Cviky pro břicho Zahřátí 2 aktivace powerhouse stovka zklidnění 2 1a Aktivace powerhouse Zahřátí 2 Posadíme se uvolněně na speciální podložku nebo na zem. V sedu volně zkřížíme nohy. Napřímíme páteř. Dlaně

Více

Kosterní a svalová soustava. Kosterní soustava

Kosterní a svalová soustava. Kosterní soustava Kosterní a svalová soustava Kosterní soustava 1. Proč máme kostru? Kostra tvoří pomyslný základ našeho těla. Umožňuje pohyb (klouby), chrání orgány (lebka, hrudní koš) a upínají se na ní svalové úpony.

Více

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby. Anatomie I přednáška 3 Spojení kostí. Klouby. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení kostí. Klouby. Páteř, spojení

Více

Operační postup CZ. - zjednodušený

Operační postup CZ. - zjednodušený Operační postup CZ - zjednodušený Zjednodušený operační postup Indikace Hemiarthroplastika Hallux rigidus s artrózou Posttraumatická artroza Pokročilá artroza Artroza falangy při dobrém stavu hlavičky

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2012 EVA LOSMANOVÁ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Fyzioterapie koní

Více

Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd 6 Člověk a příroda 6 3 - Přírodopis Přírodopis Člověk sada 2

Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd 6 Člověk a příroda 6 3 - Přírodopis Přírodopis Člověk sada 2 Název šablony: Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: Okruh dle RVP: Tematická oblast: Název vzdělávacího materiálu (výstižný popis tématu): Kód vzdělávacího materiálu: Ročník: Datum odučení vzdělávacího materiálu:

Více

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut.

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: PAVLÍNA SEDLÁKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS_13 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Druh učebního materiálu: prezentace Číslo projektu:

Více

Kostra pracovní list

Kostra pracovní list Kostra pracovní list Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Soustava opěrná - kostra Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc,

Více