Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: - při zahájení 11 členů - během prezentace projektu Mgr. Gistra se dostavili: MUDr. Vl. Podzimková, Pavel Janda, Ing. Z. Kobliha - během projednávání změn rozpočtu se dostavil A. Podzimek Host: Mgr. Přemysl Gistr, generální ředitel LDN Prčice Připomínky k zápisu ze dne : - bez připomínek Ověřovatelé zápisu: J. Slabý a J. Fára Hlasování: 9 pro 0 proti 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 12 bodů a byl řádně zveřejněn. Návrh starostky k doplnění programu o 1 bod: informace o půjče 1,8 mil. Kč z fondu rozvoje bydlení od SFRB. Nebyly vzneseny připomínky a námitky. Hlasování: 11 pro 0 proti 0 se zdržel 1. Prezentace projektu rozšíření LDN Prčice Starostka předala slovo Mgr. Přemyslu Gistrovi, který v krátkosti představil za pomoci audio techniky prezentaci rozšíření areálu v LDN Prčice spočívající v rozšíření nemocnice o zařízení plnící funkci domova pro seniory i s případnou lékařkou péčí. Na závěr odpovídal na vznesené dotazy z řad zastupitelů a veřejnosti. Zastupitelé berou na vědomí prezentaci 2. Úprava rozpočtu č. 11 Základní informace o pohybech v jednotlivý kapitolách rozpočtu, ve výdajové i příjmové, části podala zastupitelům starostka. Jedná se o celkové navýšení v příjmové části o ,-Kč. Jedná se o kapitoly: daň z příjmů fyz. osob, dotace na JPO 2, dotace - na žáky od obcí, na opravu běžecké dráhy, z úřadu práce na veřejně prospěšné práce, na publikaci o malíři Chabovi, sportovní kabiny v Přestavlkách, navýšení kapitoly lesnictví, poplatky, úroky z účtů, úroky z půjčky Službám Sedlec-Prčice s.r.o. a pokuty. Ve výdajové části úpravy činí + l ,-kč. Jedná se o kapitoly: lesnictví, údržba hřbitovů, veřejně prospěšné práce, oprava běžecké dráhy a hlavně dofinancování stavby sportovních kabin v Přestavlkách. Rozpis úprav rozpočtu tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. Starostka podala rozsáhlé informace o dofinancování sportovních kabin v Přestavlkách včetně příslušného zázemí. V rámci dotační výzvy Středočeského kraje byla podaná žádost o dotaci, ta byla rozhodnutím Zastupitelstva Středočeského kraje přiznána ve výši ,-Kč za podmínek spoluúčasti města ve výši 40 %. Původní rozpočet činil ,- Kč vč. DPH. Projekt na stavbu kabin byl přehodnocen a doplněn o elektroinstalaci, vodu, způsob topení a další stanovené podmínky Kr. hygienické stanice ke stavbě charakterizované jako veřejně přístupná stavba. Ing. Z.Kobliha se ze zasedání vzdálil celkem 13 členů. Na stavbu je již vydané stavební povolení s nabytím právní moci. Doplněný projekt byl nově oceněn a v případě výstavby formou dle původního projektu dřevostavby činí kompletní rozpočet Kč, vč. DPH. Na základě několika jednání se podařilo najít způsob, jak stavbu zrealizovat za snížené náklady celkem cca 1,5 mil. Kč vč. DPH, a to jako zděnou stavbu. Rada navrhuje zděnou stavbu tzn. u stavebního úřadu ohlásit změnu stavby před dokončením a v letošním roce zafinancovat hrubou stavbu vč. příček a vnitřních rozvodů bez sanity, obkladů, dlažeb, omítek. Na podzim podat žádost o novou dotaci na dostavbu příští rok dokončit. 1

2 Hrubá stavba v rozsahu: základová deska, obvodové zdi, příčky, strop, krov, krytina, rozvody v příčkách voda, kanalizace, elektro, osazení oken, dveří, podlaha vč. zateplení, venkovní fasáda Kč vč. DPH. Tato varianta zahrnuje možné úspory a sponzorské dary. V současné době dotace Kč, spoluúčast města Kč, tzn., že je nutné z rozpočtu města doplnit Kč, aby byla stavba zhotovena v rozsahu výše uvedeném. MUDr. Podzimková podala dotaz na vlastnictví pozemku a na specifikaci částky spoluúčasti města zda je zahrnuta v částce ,- Kč. Na dotaz odpověděla starostka a následně ji doplnil Ing. Hlaváček. Dostavil se A. Podzimek. Starostka vyzvala zastupitele k hlasování o úpravě rozpočtu č. 11 a upřesnila usnesení v otázce návrhu výstavby sportovních kabin v Přestavlkách. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předloženou změnu č. 11 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2008 včetně navýšení rozpočtu na stavbu budovy zázemí sportovců Přestavlky o ,- Kč z rozpočtu města a realizaci stavby v rozsahu: základová deska, obvodové zdi, příčky, strop, krov, krytina, rozvody v příčkách voda, kanalizace, elektro, osazení oken, dveří, podlaha vč. zateplení, venkovní fasáda. Zastupitelstvo ukládá Městskému úřadu Sedlec-Prčice a starostce zpracovat a předložit žádost o dotaci na dostavbu kabin v Přestavlkách v podzimním kole 2008 vyhlášeném Krajským úřadem Středočeského kraje. Rozpočet na dostavbu cca 350 tisíc Kč. Hlasování: 14 pro 1 se zdržel 0 proti 3. Směna pozemku ppč. 322/2 v k. ú. Bolechovice 45 m 2 ve vlastnictví města za část pozemku 322/3 v k. ú. Bolechovice ve vlastnictví manželů Rauscherových výměra cca 20 m 2 Jedná se o části pozemků pod přístupovou komunikací, při této navrhované směně dojde k úpravě komunikace a vyrovnání majetkových vztahů Rauscherovi mají část zaplocenou. Rada navrhuje cenu doplatku 70 Kč/m 2 včetně úhrady nákladů na zaměření pozemku a úhrady nákladů spojených s převodem pozemků doplatek se týká cca 25 m 2. Jednání v tomto bodě doplnil Ing. Hlaváček o informace, že obslužnost pozemků v sousedství a lesních pozemků zůstane nedotčena. Hlasování o směně pozemku: 14 pro 1 se zdržel 0 proti Hlasování o ceně 70,-Kč/m 2 předmětného doplatku: 14 pro 1 se zdržel 0 proti 4. Přijetí daru - části pozemku ppč. 322/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Bolechovice Pozemek je ve vlastnictví p. Dvořáka, jedná se cca 150 m 2, který sousedí s komunikací a nabízí jej jako dar městu za účelem rozšíření této komunikace v souvislosti s výstavbou RD manželů Pechových a úpravou průjezdnosti cesty viz bod č. 3. Hlasování o přijetí daru: 14 pro 1 se zdržel 0 proti 5. Směna pozemku ppč. 2 v k. ú. Divišovice 456 m2 ve vlastnictví města za pozemek pč. 81/3 cca 130 m2 a část pozemku pč. 82 cca 300 m2 pod komunikací, vše v k. ú. Divišovice Jedná se o narovnání majetkových vztahů. Výměna je zastupitelům doporučena v souvislosti s vyrovnáním majetkových vztahů ke komunikaci Divišovice - Bolechovice. Pozemek města je ve spodní části návsi v Divišovicích a p. Tůma je přímý soused. Pozemek bude využívat pro zemědělské podnikání jako pastvinu. Rada doporučuje zastupitelům směnu schválit. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků pč. 2 o výměře 456 m 2 ve vlastnictví města Sedlec-Prčice za pozemky pč. 81/3 o výměře 130 m 2 a část pozemku pč. 82 přesná výměra po vypracování GP pod komunikací ve vlastnictví p. Tůmy, vše v k. ú. Divišovice. Hlasování o směně: 14 pro 1 se zdržel 0 proti 6. Odkoupení části pozemku pč. 988/4 v k. ú. Prčice o výměře 45 m 2 - Jezerská ulice Na minulém zasedání se rozhodovalo o odkoupení části pozemku od p. Jindové, následně po vyměření bylo zjištěno, že část pod komunikací v Jezerské ulici je i ve vlastnictví manželů Novotných. Rada doporučuje zastupitelům schválit odkoupení za stejných podmínek jako u p. Jindové. Zaměření bude provedeno současně s pozemky p. Jindové, cena 50 Kč/m 2. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje odkoupení části pozemku pč. 988/4 v k. ú. Prčice o výměře 45 m 2 od manželů Novotných za cenu 50 Kč/m 2. Hlasování o odkoupení za cenu 50 Kč/m 2 : 14 pro 1 se zdržel 0 proti 7. Prodej pozemků na návsi v osadě Divišovice Pozemky jsou již několik desítek let zaplocené, jedná o vyřešení majetkových vztahů s majiteli sousedních nemovitostí Miloslavem Šustrem a Františkem Šustrem. Návrh geometrického plánu je vyhotoven. 2

3 a) F. Šustr, Divišovice čp. 4, podal žádost o vyrovnání dle předloženého návrhu geometrického plánu. Jedná se o pozemek označení v GP 895/y, o výměře cca 68 m 2, pozemek stpč. 13/2 o výměře 8m 2. Rada doporučuje požadovaný odprodej a navrhuje cenu min. 90 Kč/m 2. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku označeného v návrhu geometrického plánu 895/y, o výměře cca 68 m 2 a pozemku stpč. 13/2 o výměře 8m 2, vše v k.ú. Divišovice. Hlasování o prodeji: 14 pro 1 se zdržel 0 proti Hlasování o navržené ceně 90,- Kč/m 2 : 14 pro 1 se zdržel 0 proti b) Prodej pozemku Mil. Šustrovi dle návrhu geometrického plánu se jedná o větší výměru - cca 695 m 2. Žádá o odkoupení pozemků kolem své nemovitosti. Současně žadatel vlastní pozemky pod komunikací v osadě Divišovice. Rada prodej doporučuje s podmínkou, že žadatel pozemky pod komunikací smění, případně je možné zvažovat i odkoupením pozemků pod komunikací, jejichž výměra činí cca 700 m 2. Bylo následně předáno slovo p. Šustrovi, který zastupitele informoval o vzniku a zániku vlastnictví dotčených pozemků. Informace p. Šustra doplnil Ing. V. Hlaváček na základě podkladů z archivu MěÚ Sedlec-Prčice či Občanského výboru Divišovice a o výsledku jednání rady města na základě všech dostupných informací. Dále bylo podotknuto, že na všechny stavby byly vydány řádně stavební povolení, v 70. letech a následné provádění stavebních úprav M. Šustrem, které již nebyly povoleny. Využití právní normy - právo na vydržení, žadatel nemá, neboť v dřívějších převodech majetku nejsou stavbou dotčené pozemky uváděny. Pozemky mají součásti a příslušenství jako např. zeleň. Následně upozornil na nepovolené stavby nad rámec tohoto pozemku, které jsou umístěny ve vodoteči potoka a na vybudování nové opěrné zdi, kde v budoucnu mohou vznikat dopravní defekty. Návrh ceny jako minimální kupní cena 90,- Kč/m2 za pozemky ve vlastnictví města Sedlec-Prčice a maximální cena 10 Kč/m2 za pozemky pod komunikací. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků pč. 50 o výměře 241m 2, 1377 o výměře 71 m 2, 895/3 díl a o výměře cca 382m 2 v k. ú. Divišovice do společného jmění manželů Miloslava a Jaroslavy Šustrových za cenu min. 90 Kč/m 2 s podmínkou darování či odprodeje za max. 10Kč/m 2 pozemků ve vlastnictví Mil. A Jar. Šustrových pod komunikací v k. ú. Divišovice s tím, že zároveň uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrických plánů a případné další náklady s převodem nemovitostí spojených. Hlasování o prodeji za stanovených podmínek: 14 pro 1 se zdržel 0 proti Na zasedání se vrátil Ing. Z. Kobliha 8. Koupě části pozemků dle návrhu geometrického plánu od rodiny Háskových a pí. Jílkové Šánovská ulice v Prčici Informace ve věci narovnání vlastnických vztahů v této lokalitě přednesla starostka. Jedná se o části pozemků pč (59m 2 ), pč. 1012/1 (205m 2 ) a 1012/7 (16m 2 ) a pč. 1012/9 (7m 2 ) ve vlastnictví rodiny Haskových a p. Jílkové, které jsou pod obecní komunikací a na kterých je uložena kanalizace. Se zástupcem rodiny Háskových došlo k dohodě o prodeji pozemků za cenu dle oceňovacího předpisu. Rada zastupitelům odkoupení doporučuje schválit. Ing. V. Hlaváček upozornil na znění bodu č. 9, který úzce souvisí s předmětným hlasováním o odkoupení, protože se jedná na druhé straně o zaplocené pozemky v dotčené ulici. Starostka podala vysvětlení, že majitelé zaplocených pozemků uhradí rozpočtené náklady s výkupem pozemků od rodiny Háskových a p. Jílkové spojené. Celkem se jedná o 287 m 2. Návrh usnesení ke koupi pozemků : Zastupitelstvo schvaluje odkoupení části pozemků ppč. 1011, 1012/1 1012/7 a 1012/9, k.ú. Prčice, o celkové výměře 287 m 2, za cenu dle oceňovacího předpisu. Hlasování o odkoupení: 15 pro 0 proti 0 zdržel se 9. Prodej části pozemku pč v k.ú. Prčice, ve vlastnictví města, majitelům zaplocených částí Rozhodnutí se úzce váže na předchozí bod odkoupení části pozemku pod komunikací v Šánovské ulici v Prčici. Jedná se o část pozemku pč v k.ú. Prčice dlouhodobě zaplocen majiteli domů v Šánovské ulici. Jednotliví majitelé byli osloveni s tím, že v rámci vyrovnání majetkových vztahů s rodinou Háskových a p. Jílkovou budou vyzváni k odkoupení zaplocených částí pozemku. Cena bude určena přepočtem vynucených nákladů s koupí pozemků souvisejících cena za m 2, za vyhotovení geometrického plánu, zápisy do katastru nemovitostí. Tyto náklady budou rozpočteny na m 2. Návrh usnesení: zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku pč v k. ú. Prčice jednotlivým majitelům sousedních nemovitostí a způsob stanovení ceny za m 2 pozemku. Hlasování o prodeji: 15 pro 0 proti 0 zdržel se 3

4 10. Změna ÚP č. 2 doplnění o nové žádosti 2x město, 1x podnikatelský záměr, 1x soukromá žádost fyzické osoby Část změny ÚP č. 2 byla schválena na zasedání zastupitelstva , nicméně je s ohledem na postup přípravy změny ÚP nutné vše schválit na základě připravené tabulky MěÚ Sedlčany, odboru územního plánování. Jedná se celkem o 9 žadatelů Na předchozím zasedání se zastupitelé seznámili s žádostmi: - žádost č. 1 a 2 - žádost sourozenců Jaloveckých v Chotěticích - stavba bytového charakteru - žádost č. 3 - p. Běťáka na vybudování fotovoltaické elektrárny u osady Rohov v k.ú. Dvorce u Sedlce - žádost č. 4 - p. Červeného a společnosti Metafora, s.r.o., Kvašťov změna využití území za účelem chovu koní včetně jízdárny a pastvin. - žádost č. 5 - SKI areál Kvasejovice přesunutí stávající žádosti ve změně č. 1 do změny č. 2 schválená lokalita a stejný rozsah Doplnění změny č. 2 ÚP: Žádost č. 6 - Pozemek v Záběhlicích požádali matka a syn Sobíškovi s tím, že na tomto pozemku chtějí vybudovat rodinný dům pro trvalé bydlení bytová výstavba venkovského charakteru Žádost č Město Sedlec-Prčice části pozemku na příjezdu k ČOV v ochranném pásmu pro vybudování technické vybavenosti kompostárna malá obecní, č. p. 195/3 a 177/2 v k.ú. Prčice Žádost č. 8 - Město Sedlec-Prčice pozemek je v sousedství hřiště v Přestavlkách na občanskou vybavenost pro sportovní zařízení souvisí se sportovním areálem. V zájmu města je zařadit pozemek pro sportovní využití jako veřejně prospěšnou stavbu Žádost č. 9 - Podnikatelský záměr ing. Chramosty - pozemek pč. 165/1 a 165/3 v k.ú. Šanovice sportovní a rekreační plochy Všichni žadatelé byli srozuměni s úhradou nákladů na pořízení ÚP č. 2 Fr. Hrma se dotázal na záměr u žádosti č. 9. Na položené otázky podal vysvětlení osobně Ing. Chramosta bude se jednat o soukromou investici, zařízení podobné stacionáři, část prostor bude zařízena pro tělesně postižené děti. P. Milčínský se dotázal na zajištění inženýrských sítí, na které rovněž osobně odpověděl Ing. Chramosta. Dále nebyly vzneseny otázky a připomínky. Hlasování o žádostech č. 1 a 2.: 14 pro 0 proti l zdržel se Hlasování o žádosti č. 3 : 14 pro 0 proti l zdržel se Hlasování o žádosti č. 4: 14 pro 0 proti l zdržel se Hlasování o žádosti č. 5: 13 pro 0 proti 2 se zdrželi Hlasování o žádosti č. 6: 15 pro 0 proti 0 zdržel se Hlasování o žádosti č. 7: 15 pro 0 proti 0 zdržel se Hlasování o žádosti č. 8: 13 pro 0 proti 2 se zdrželi Hlasování o žádosti č. 9: 12 pro 0 proti 3 se zdrželi Všichni žadatelé souhlasí s úhradou nákladů spojených se změnou ÚP. Návrh na úhradu ceny: 3000 Kč jednorázově na žádost, rozpočet zbylých nákladů dle výměry pozemků v jednotlivých žádostech. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložené žádosti o změnu ÚP č. 2 a zároveň schvaluje úhradu za pořízení změny č. 2: jednorázová částka Kč/ žádost a rozpočet zůstatku nákladů dle výměry pozemků navrhovaných ve změně. Hlasování: 15 pro 0 proti 0 zdržel se 11. Změna Územního plánu č schválení Pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Návrhy ke změně územního plánu č. l, byly zapracovány požadavky jednotlivých orgánů, projednány s odborem územního plánování MěÚ Sedlčany a zkonzultovány i s Ing. arch. B. Kolářovou. Starostka přednesla pokyny viz příloha o připomínkách k jednotlivým lokalitám a seznámila zastupitele se závaznými podmínkami pro zpracování změny ÚP v části textové a grafické, které budou předány arch. Kolářové k zapracování. Je nutné schválit zregulovaný návrh včetně podmínek pro změnu ÚP č. 2, aby mohly být připomínky zapracovány do návrhu k dalšímu projednávání. Nebyly vzneseny další připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu města Sedlec-Prčice na základě stanovisek uplatněných k návrhu zadání a jejich další postoupení zpracovateli územně plánovací dokumentace Města Sedlec-Prčice Ing. arch. Kolářové. 4

5 Hlasování: 15 pro 0 proti 0 zdržel se Následně byli zastupitelé informování o rozhodnutí Rady města nezahajovat další změny územního plánu města až do vyřešení změn ÚP č. l a 2. Městský úřad bude pouze registrovat další žádosti o změny ÚP. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí 12. Sportovní zázemí Přestavlky Předneseno při projednávání změny rozpočtu č. 11 viz bod č Plán odpadového hospodářství Města Sedlec-Prčice Zpracovat plán odpadového hospodářství město muselo vzhledem k překročení množství odpadu nad 1000 tun. Statisticky je doloženo každoroční zvyšování produkce odpadu, takže i pro město bylo vhodné POH zpracovat a připravit další postupy v oblasti odpadového hospodářství. Plán prošel připomínkováním na příslušném odboru krajského úřadu a byl vzat na vědomí bez připomínek. Plán je nutno schválit zastupitelstvem, kdy se jedná hlavně o závaznou část, která ukládá městu určité postupy pro snižování množství odpadů ukládaných na skládce. Již v letošním roce došlo k mnoha změnám výstavba sběrného dvora, kde se předpokládá zahájení provozu od 1.října. Následně plán odpadového hospodářství řeší již naše započaté projekty: - Sběrný dvůr NO + elektro + tříděné odpady dokončeno, čeká se na povolení provozu z KÚ a na schválení provozního řádu - Rozšíření počtu hnízd s nádobami ze stávajících 25 na 35 do roku Letos rozmístěno již 10 kontejnerů za cenu 17 tis. Kč, v listopadu 11 kontejnerů na papír zdarma v rámci projektu Ekokomu (celková hodnota nádob cca 250 tis. Kč) - Nákup nádob na bioodpad s ohledem na návrh zákona zahrnuto, protože od roku by měly obce zajišťovat třídění a svoz biologicky rozložitelného odpadu návrh 10 nádob. - Vyřešení kompostárny viz informace v dalším bodě ročně zpracování 120 tun biologicky rozložitelného odpadu - Zvyšování vytříděných složek odpadu v souvislosti a v návaznosti na POH kraje a POH ČR lze předpokládat plnění při provozu sběrného dvora a řádné evidenci POH města je jedním z podpůrných argumentů při žádostech o dotace v oblasti nakládání s odpady rozšiřování sběrného dvora, výstavba kompostárny, žádosti o dotace na vybavení nádobami Lze zároveň řešit svoz odpadů od právnických osob podnikatelů prostřednictvím městského systému lepší přehled o množství, platby prostřednictvím pokladny města, podnikatelé mohou zaplatit poplatek městu. Dotazy: P. Kroužil se dotázal na způsob sběru drobného kovového odpadu a z řad veřejnosti zazněl požadavek o výraznou osvětu o zprovoznění sběrného dvora a celkově o třídění odpadů. Na dotazy odpověděla starostka. Ve věci drobného kovového odběru bude možné využít služeb sběrného dvora a na vesnicích je možné tento sběr řešit přes jednotlivé hasičské sbory. Propagace sběrného dvora bude následně v místní periodiku Náš domov. Dále starostka upozornila, že dnem zahájení provozu sběrného dvora dojde k odstranění kontejneru ve dvoře za radnicí. Část odpadů, které nejsou zahrnuty v rámci zpětného odběru, a který bude dovezen do sběrného dvora, bude zpoplatněna dle platného ceníku. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí informace související s odpadovým hospodářstvím města a schvaluje zpracovaný plán odpadového hospodářství města. Zastupitelé ukládají radě města zpracování návrhu nové vyhlášky o systému sběru, shromažďování a odstraňování odpadu v souvislosti se zprovozněním sběrného dvora. Zároveň zastupitelstvo ukládá Radě města sledovat a v případě změn poplatků za uložení odpadu na skládku vypracovat návrh nové vyhlášky o poplatcích za sběr, shromažďování a odstraňování odpadu pro rok Hlasování: 15 pro 0 proti 0 zdržel se 14. Půjčka ze Státního fondu rozvoje bydlení z roku 1998 V roce 1998 poskytoval Státní fond rozvoje bydlení prostředky na podporu oprav a rozšiřování bytového fondu. Město Sedlec-Prčice získalo bezúročnou půjčku ve výši 1,8 mil. Kč. Prostředky byly deponovány na zvláštním účtu. Na účtu bylo k celkem 2, , 26 Kč. V říjnu 2008 je dle stanovených podmínek nutné vrátit 1,8 mil. Kč na Státní fond rozvoje bydlení. Dále je otázkou jak naložit se zůstatkem, který je na uvedeném účtu. 5

6 Rada doporučuje prostředky ve výši ,26 Kč převést na běžný účet města a pro příští rok tyto prostředky zařadit do samostatné kapitoly rozpočtu - údržba bytového fondu města Sedlec-Prčice. A.Podzimek podal návrh ponechat uvedený fond za tím samým účelem a se stejnými pravidly, částka není velká. Ing. V. Hlaváček podal návrh schválit převod částky 1,8 mil a následně zvažovat využití volných finanční prostředků. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo vrácení půjčky ve výši 1,8 mil. Kč na příslušný účet Státního fondu rozvoje bydlení v průběhu 10/2008. Hlasování: 15 pro 0 proti 0 zdržel se 15. Různé a diskuse: Na závěr starostka seznámila členy zastupitelstva i veřejnost s rozpracovaností několika projektů a žádostí o dotace. Nejvíce se věnovala nové projektové dokumentaci Sportovního parku v Prčici, následně v souladu s plánem odpadového hospodářství představila záměr výstavby malé obecní kompostárny u ČOV v Prčici. Dále informovala o žádosti na opravu střechy hasičské zbrojnice v Bolechovicích, o žádosti na MF ČR na opravy komunikací v hodnotě 4,9 mil. Kč při spoluúčast 540 tis. Kč, kdy v případě přiznání této finanční dotace z MF je realizace možná ještě letos. Další informace byly poskytnuty k záměru prodeje stavebních pozemků v Kvasejovicích - bylo vypsáno a vyvěšeno výběrové řízení na prodej dotčených parcel. Termín pro příjem žádostí byl stanoven do 15. září 2008, jmenovaná výběrová komise je ve složení členové rady města + P. Kroužil /zast.kvasejovice/ a Ing. Hocke, člen bytové komise. Následně do týdne po proběhne zasedání komise, zájemci budou informováni o výsledku a na následujícím zasedání zastupitelstva bude schvalován prodej jednotlivých pozemků. V současné době je zpracován projekt na vybudování komunikace, VO a projednáno připojení na distribuční soustavu ČEZ. Rovněž velkou část věnovala k projektu na vyčistění Černického rybníka a potoka pod ním, o podmínkách dotačního titulu o doporučení jak projektanta Ing. Datla, tak i Agentury na ochranu přírody a krajiny a o konzultacích na MěÚ Sedlčany. Předpokládaný termín příjmu žádostí je září říjen, max. začátek listopadu. P. Milčínský požádal o konání zasedání zastupitelstva města až od šesti hodin s ohledem na pracovní podmínky. A.Podzimek podal informace ze zasedání Regionální rady. R. Koblihová připomněla rozvoj spolupráce s francouzským městečkem Saint-Leu la-foret. Mgr. Miroslav Halló, ředitel základní školy, podal informace o chodu příspěvkové organizace města, o možnosti pronájmu prostor v MŠ za účelem školní výuky pro žáky ZvŠ Přestavlky, o počtu žáků v MŠ a v ZŠ a připomněl způsob zapojování školy do systému třídění odpadu ve městě. P. Kroužil podal žádost o řešení nevhodného chování dětí z areálu v Luční ulici. D. Pospíšilová požádala o rekonstrukci domu čp a upozornila na nevyhovující stav tohoto domu. Starostka přislíbila řešení tohoto problému. Zasedání bylo ukončeno 19,40 hod. 6

7 Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice po projednání: USNESENÍ č. 6/2008 ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne Schválilo: - doplnění programu o 1 bod: informace o půjče 1,8 mil. Kč z fondu rozvoje bydlení od SFRB - úpravu rozpočtu č. 11 v příjmové části navýšení o ,-Kč a ve výdajové části o ,-Kč - navýšení rozpočtu na stavbu budovy zázemí sportovců Přestavlky o ,- Kč v rámci změny rozpočtu č. 11 z rozpočtu města na realizaci stavby v rozsahu: základová deska, obvodové zdi, příčky, strop, krov, krytina, rozvody v příčkách voda, kanalizace, elektro, osazení oken, dveří, podlaha vč. zateplení, venkovní fasády - směnu pozemku ppč. 322/2 v k. ú. Bolechovice 45 m 2 ve vlastnictví města za část pozemku 322/3 v k. ú. Bolechovice ve vlastnictví manželů Rauscherových výměra cca 20 m 2 - směnu pozemků pč. 2 o výměře 456 m 2 ve vlastnictví města Sedlec-Prčice za pozemky pč. 81/3 o výměře 130 m 2 a část pozemku pč. 82 přesná výměra po vypracování GP pod komunikací ve vlastnictví p. Tůmy, vše v k. ú. Divišovice - odkoupení části pozemku pč. 988/4 v k. ú. Prčice o výměře 45 m 2 za cenu 50,- Kč/m2 - prodej pozemku označeného v návrhu geometrického plánu 895/y, o výměře cca 68 m 2 a pozemku stpč. 13/2 o výměře 8m 2, vše v k.ú. Divišovice Fr. Šustrovi za cenu 90,-Kč/m 2 - prodej pozemků pč. 50 o výměře 241m 2, 1377 o výměře 71 m 2, 895/3 díl a o výměře cca 382m 2 v k. ú. Divišovice do společného jmění manželů Miloslava a Jaroslavy Šustrových za cenu min. 90 Kč/m 2 s podmínkou darování či odprodeje za max. 10Kč/m 2 pozemků ve vlastnictví Mil. A Jar. Šustrových pod komunikací v k. ú. Divišovice s tím, že zároveň uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrických plánů a případné další náklady s převodem nemovitostí spojených - odkoupení části pozemků ppč. 1011, 1012/1, 1012/7 a 1112/9, k.ú. Prčice, o celkové výměře 287 m 2, za cenu dle platného oceňovacího předpisu - odprodej části pozemku pč v k. ú. Prčice jednotlivým majitelům sousedních nemovitostí a způsob stanovení prodejní ceny za m2 pozemku - předložené žádosti číslo 1 až 9 o změnu ÚP č. 2 - finanční úhradu za pořízení změny č. 2 pro jednotlivé žadatele: jednorázová částka Kč/ žádost a rozpočet zůstatku nákladů dle výměry pozemků navrhovaných ve změně - pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu města Sedlec-Prčice na základě stanovisek uplatněných k návrhu zadání a jejich další postoupení zpracovateli územně plánovací dokumentace Města Sedlec-Prčice Ing. arch. Kolářové - zpracovaný plán odpadového hospodářství města - vrácení půjčky ze SFRB ve výši 1,8 mil. Kč na příslušný účet Státního fondu rozvoje bydlení v průběhu měsíce října 2008 Stanovilo: - cenu ve výši 70,- Kč/m2 v případě doplatku při směně pozemku ppč. 322/2 v k. ú. Bolechovice ve vlastnictví města za část pozemku 322/3 v k. ú. Bolechovice Přijalo: - dar - část pozemku ppč. 322/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Bolechovice za účelem rozšíření komunikace od K. Dvořáka Uložilo: - Městskému úřadu Sedlec-Prčice a starostce zpracovat a předložit žádost o dotaci na dostavbu kabin v Přestavlkách v podzimním kole 2008 grantového řízení z Fondu sportu a volného času vyhlášeného Krajským úřadem Středočeského kraje při rozpočetu na dostavbu cca 350 tisíc Kč - Radě města zpracování návrhu nové vyhlášky o systému sběru, shromažďování a odstraňování odpadu v souvislosti se zprovozněním sběrného dvora. - Radě města sledovat a v případě změn poplatků za uložení odpadu na skládku vypracovat návrh nové vyhlášky o poplatcích za sběr, shromažďování a odstraňování odpadu pro rok 2009 Vzalo na vědomí: - informace z prezentace projektu rozšíření LDN Prčice - informace související s Plánem odpadového hospodářstvím Města Sedlec-Prčice - informace o předložených žádostech o dotace a rozpracovanosti jednotlivých projektů města (ověřovatele zápisu Josef Slabý a Jan Fára) 7

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Přítomni: při zahájení celkem 14 členů Omluveni: Pavel Dvořák Připomínky k zápisu ze dne 26. 11.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: P. Kroužil, MUDr. Vl. Podzimková Připomínky k zápisu ze dne 13. 1. 2010:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Přítomni: viz. prezenční listina

Více

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů. Omluveni: J. Hošna, Mgr. T. Míka. Připomínky k zápisu ze dne 29. 3. 2016: bez připomínek

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů. Omluveni: J. Hošna, Mgr. T. Míka. Připomínky k zápisu ze dne 29. 3. 2016: bez připomínek Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2016 konaného ve čtvrtek dne 24. 5. 2016 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni:

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin Dle prezenční listiny bylo v úvodu přítomno 9 zastupitelů: Brunnerová Alena, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr,

Více

Hejtman kraje jednal se starostkou města o mostu Karla Burky

Hejtman kraje jednal se starostkou města o mostu Karla Burky MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 308 prosinec 2015 opět někdo někde mávl kouzelným proutkem a rok 2015 se pomalu, ale jistě stává minulostí. Před několika dny začalo adventní období, tedy čas, který

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé: paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Macourek, Sedlák

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Co nás čeká v roce 2012?

Co nás čeká v roce 2012? M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč Vážení spoluobčané, ať chceme či nechceme, za několik málo dnů budeme o další rok starší. Ke svému závěru spěje rok 2011 a před námi se otevře

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Město Sázava. Zápis. 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům

Město Sázava. Zápis. 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům 1 Město Sázava Zápis 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Bohumila Boušková, Jaroslav

Více

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015.

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele, hosta Ing. Libora Stejskala, který vykonává stavební

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 29.9.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:01 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 7 zastupitelů

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod.

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod. Z á P is z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva Města Libušín konaného dne 9. prosince 2015 v 18:00 hod. v budově Základní školy Libušin, Komenského 237 Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pavlíková, Mgr. J. Hrušková, J. Přibylová, M. Fiala, E. Procházková Omluveni: Ing. J. Sehnal,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov Obec Břehy Zastupitelstvo obce Břehy Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov Zahájení ustavujícího zasedání zastupitelstva Všichni

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014 Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19hodin starostou

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 20.12.2011 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi.

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 20.12.2011 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi. 1 Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 20.12.2011 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi. Přítomni: Omluveni: Fila Jiří, Mgr. Gréeová Eva Glos Jaroslav

Více

Boží muka u Měšetic na začátku celkové opravy

Boží muka u Měšetic na začátku celkové opravy 9,- Kč číslo 237 leden 2010 Jaký byl rok 2009 pro Město Sedlec-Prčice Před několika dny jsme se rozloučili s rokem 2009 a přivítali rok nový. Astejně jako bilancuje na sklonku roku každý z nás své soukromé

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008 Z á p i s z jednání rady města Úvaly č. R-1/2008 které se konalo v pondělí 21.1.2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová,

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Usnesení z veřejného jednání zastupitelstva obce Srbice

Usnesení z veřejného jednání zastupitelstva obce Srbice Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce Srbice konaného dne 24 března 2006 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního zařízení ve Strýčkovicích. Zahájení veřejného jednání, přivítání občanů a hostů.

Více

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno v 19:30 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Přitomni: 7 členů zastupitelstva obce omluven Luboš Šorfa a Jaroslav Kaufman Zapisovatelka: Bc. Jitka Pohnerová Občané v počtu

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Čas konání: od 19:30 hod. do 23:05 hod. Přítomni:, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015

ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015 ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.00 hod. Jednání

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: Ing. P. Bartoň, Mgr. D. Suržin Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. čj. 13/2007 Starostka zahájila 13. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 07/2015 dne 14. 10. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 07/2015 dne 14. října 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 25. března 2009 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 25. března 2009 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Městský úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 25. března 2009 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání.

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání. -1-15. zasedání zastupitelstva města Zápis z 15.veřejného zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 18. června 2012 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici čp. 1695.

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin Přítomní: Milan Elfmark,

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce 3/2015 dne 26.6.2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce 3/2015 dne 26.6.2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce 3/2015 dne 26.6.2015 Zahájení: Starosta přivítal přítomné na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které bylo řádně svoláno a oznámeno vč. programu jednání.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Jednání

Více

Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014

Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014 Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014 Zasedání zahájil v 19. 00 hodin a řídil starosta Bc. Václav Choutka. Starosta přivítal zastupitele a hosty z řad veřejnosti, konstatoval,

Více

9. veřejné zasedání ZO

9. veřejné zasedání ZO 1 9. veřejné zasedání ZO konané dne 18. 7. 2012 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. března 2008 od 17.00 hodin v jídelně základní školy

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. března 2008 od 17.00 hodin v jídelně základní školy 1 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. března 2008 od 17.00 hodin v jídelně základní školy přítomno: nepřítomni: ověřovatelé zápisu: návrhová komise: zapisovatelka:

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 1/2015 konaného dne 30.3.2015 od 18,00 hodin Přítomni : Doc. Ing. Čechura Lukáš Ph.D., Hladík Oldřich, Chmelařová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010 Ověřitelé: R. Veverka, Ing. J. Mrázek Přítomni: dle prezenční listiny Zápis: Zápis zastupitelstva ze dne 26.4.2010

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.2.2014 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: Bc. Tomáš Levinský, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

Zastupitelstvo obce Milotice nad Bečvou Veřejné zasedání ze dne 11. 09. 2013 č. 2013-4

Zastupitelstvo obce Milotice nad Bečvou Veřejné zasedání ze dne 11. 09. 2013 č. 2013-4 Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068 www.miloticenadbecvou.cz, oumilotice@seznam.cz Zastupitelstvo obce Milotice nad Bečvou Veřejné zasedání ze dne 11. 09. 2013 č. 2013-4 Přítomní členové

Více

Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015

Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015 Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015 Účast: - Přítomno 5 členů zastupitelstva obce Mgr. Kantor a Ing. Byrtusová dovolená Jednání zahájil Bc. David Ćmiel, starosta

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 24. 1. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Přítomni: Omluveni: Hosté: T. Bergmann, M. Eichnerová, O. Jakob, J. Klimentová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Držková konaného dne 29. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Držková konaného dne 29. 1. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Držková konaného dne 29. 1. 2015 Přítomní: Ing. Jan Chudárek (starosta), Petr Dočkal (místostarosta), Jana Červenková, David Flám, Jaroslav Hruška, Lubomír Marušák

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HROMNICE ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015 Hodina: 20:00 hod. Místo konání: KD Kostelec Body jednání 1. Zahájení a schválení programu

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.l.ludvík, p. J.Cikhardtová, p.m.topinková, p.m.novotná,

Více

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žitenice, konaného dne 24. července 2014 od 19.00 hodin

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žitenice, konaného dne 24. července 2014 od 19.00 hodin Obec Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žitenice, konaného dne 24. července 2014 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje města

Zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje města MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 307 listopad 2015 Zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje města Na 5. zasedání zastupitelstva města schválilo zastupitelstvo Strategický plán rozvoje města

Více

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem Zápis č. 10 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.06.2016 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Adam Kalous, Ing. Pavel

Více