Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: - při zahájení 11 členů - během prezentace projektu Mgr. Gistra se dostavili: MUDr. Vl. Podzimková, Pavel Janda, Ing. Z. Kobliha - během projednávání změn rozpočtu se dostavil A. Podzimek Host: Mgr. Přemysl Gistr, generální ředitel LDN Prčice Připomínky k zápisu ze dne : - bez připomínek Ověřovatelé zápisu: J. Slabý a J. Fára Hlasování: 9 pro 0 proti 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 12 bodů a byl řádně zveřejněn. Návrh starostky k doplnění programu o 1 bod: informace o půjče 1,8 mil. Kč z fondu rozvoje bydlení od SFRB. Nebyly vzneseny připomínky a námitky. Hlasování: 11 pro 0 proti 0 se zdržel 1. Prezentace projektu rozšíření LDN Prčice Starostka předala slovo Mgr. Přemyslu Gistrovi, který v krátkosti představil za pomoci audio techniky prezentaci rozšíření areálu v LDN Prčice spočívající v rozšíření nemocnice o zařízení plnící funkci domova pro seniory i s případnou lékařkou péčí. Na závěr odpovídal na vznesené dotazy z řad zastupitelů a veřejnosti. Zastupitelé berou na vědomí prezentaci 2. Úprava rozpočtu č. 11 Základní informace o pohybech v jednotlivý kapitolách rozpočtu, ve výdajové i příjmové, části podala zastupitelům starostka. Jedná se o celkové navýšení v příjmové části o ,-Kč. Jedná se o kapitoly: daň z příjmů fyz. osob, dotace na JPO 2, dotace - na žáky od obcí, na opravu běžecké dráhy, z úřadu práce na veřejně prospěšné práce, na publikaci o malíři Chabovi, sportovní kabiny v Přestavlkách, navýšení kapitoly lesnictví, poplatky, úroky z účtů, úroky z půjčky Službám Sedlec-Prčice s.r.o. a pokuty. Ve výdajové části úpravy činí + l ,-kč. Jedná se o kapitoly: lesnictví, údržba hřbitovů, veřejně prospěšné práce, oprava běžecké dráhy a hlavně dofinancování stavby sportovních kabin v Přestavlkách. Rozpis úprav rozpočtu tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. Starostka podala rozsáhlé informace o dofinancování sportovních kabin v Přestavlkách včetně příslušného zázemí. V rámci dotační výzvy Středočeského kraje byla podaná žádost o dotaci, ta byla rozhodnutím Zastupitelstva Středočeského kraje přiznána ve výši ,-Kč za podmínek spoluúčasti města ve výši 40 %. Původní rozpočet činil ,- Kč vč. DPH. Projekt na stavbu kabin byl přehodnocen a doplněn o elektroinstalaci, vodu, způsob topení a další stanovené podmínky Kr. hygienické stanice ke stavbě charakterizované jako veřejně přístupná stavba. Ing. Z.Kobliha se ze zasedání vzdálil celkem 13 členů. Na stavbu je již vydané stavební povolení s nabytím právní moci. Doplněný projekt byl nově oceněn a v případě výstavby formou dle původního projektu dřevostavby činí kompletní rozpočet Kč, vč. DPH. Na základě několika jednání se podařilo najít způsob, jak stavbu zrealizovat za snížené náklady celkem cca 1,5 mil. Kč vč. DPH, a to jako zděnou stavbu. Rada navrhuje zděnou stavbu tzn. u stavebního úřadu ohlásit změnu stavby před dokončením a v letošním roce zafinancovat hrubou stavbu vč. příček a vnitřních rozvodů bez sanity, obkladů, dlažeb, omítek. Na podzim podat žádost o novou dotaci na dostavbu příští rok dokončit. 1

2 Hrubá stavba v rozsahu: základová deska, obvodové zdi, příčky, strop, krov, krytina, rozvody v příčkách voda, kanalizace, elektro, osazení oken, dveří, podlaha vč. zateplení, venkovní fasáda Kč vč. DPH. Tato varianta zahrnuje možné úspory a sponzorské dary. V současné době dotace Kč, spoluúčast města Kč, tzn., že je nutné z rozpočtu města doplnit Kč, aby byla stavba zhotovena v rozsahu výše uvedeném. MUDr. Podzimková podala dotaz na vlastnictví pozemku a na specifikaci částky spoluúčasti města zda je zahrnuta v částce ,- Kč. Na dotaz odpověděla starostka a následně ji doplnil Ing. Hlaváček. Dostavil se A. Podzimek. Starostka vyzvala zastupitele k hlasování o úpravě rozpočtu č. 11 a upřesnila usnesení v otázce návrhu výstavby sportovních kabin v Přestavlkách. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předloženou změnu č. 11 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2008 včetně navýšení rozpočtu na stavbu budovy zázemí sportovců Přestavlky o ,- Kč z rozpočtu města a realizaci stavby v rozsahu: základová deska, obvodové zdi, příčky, strop, krov, krytina, rozvody v příčkách voda, kanalizace, elektro, osazení oken, dveří, podlaha vč. zateplení, venkovní fasáda. Zastupitelstvo ukládá Městskému úřadu Sedlec-Prčice a starostce zpracovat a předložit žádost o dotaci na dostavbu kabin v Přestavlkách v podzimním kole 2008 vyhlášeném Krajským úřadem Středočeského kraje. Rozpočet na dostavbu cca 350 tisíc Kč. Hlasování: 14 pro 1 se zdržel 0 proti 3. Směna pozemku ppč. 322/2 v k. ú. Bolechovice 45 m 2 ve vlastnictví města za část pozemku 322/3 v k. ú. Bolechovice ve vlastnictví manželů Rauscherových výměra cca 20 m 2 Jedná se o části pozemků pod přístupovou komunikací, při této navrhované směně dojde k úpravě komunikace a vyrovnání majetkových vztahů Rauscherovi mají část zaplocenou. Rada navrhuje cenu doplatku 70 Kč/m 2 včetně úhrady nákladů na zaměření pozemku a úhrady nákladů spojených s převodem pozemků doplatek se týká cca 25 m 2. Jednání v tomto bodě doplnil Ing. Hlaváček o informace, že obslužnost pozemků v sousedství a lesních pozemků zůstane nedotčena. Hlasování o směně pozemku: 14 pro 1 se zdržel 0 proti Hlasování o ceně 70,-Kč/m 2 předmětného doplatku: 14 pro 1 se zdržel 0 proti 4. Přijetí daru - části pozemku ppč. 322/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Bolechovice Pozemek je ve vlastnictví p. Dvořáka, jedná se cca 150 m 2, který sousedí s komunikací a nabízí jej jako dar městu za účelem rozšíření této komunikace v souvislosti s výstavbou RD manželů Pechových a úpravou průjezdnosti cesty viz bod č. 3. Hlasování o přijetí daru: 14 pro 1 se zdržel 0 proti 5. Směna pozemku ppč. 2 v k. ú. Divišovice 456 m2 ve vlastnictví města za pozemek pč. 81/3 cca 130 m2 a část pozemku pč. 82 cca 300 m2 pod komunikací, vše v k. ú. Divišovice Jedná se o narovnání majetkových vztahů. Výměna je zastupitelům doporučena v souvislosti s vyrovnáním majetkových vztahů ke komunikaci Divišovice - Bolechovice. Pozemek města je ve spodní části návsi v Divišovicích a p. Tůma je přímý soused. Pozemek bude využívat pro zemědělské podnikání jako pastvinu. Rada doporučuje zastupitelům směnu schválit. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků pč. 2 o výměře 456 m 2 ve vlastnictví města Sedlec-Prčice za pozemky pč. 81/3 o výměře 130 m 2 a část pozemku pč. 82 přesná výměra po vypracování GP pod komunikací ve vlastnictví p. Tůmy, vše v k. ú. Divišovice. Hlasování o směně: 14 pro 1 se zdržel 0 proti 6. Odkoupení části pozemku pč. 988/4 v k. ú. Prčice o výměře 45 m 2 - Jezerská ulice Na minulém zasedání se rozhodovalo o odkoupení části pozemku od p. Jindové, následně po vyměření bylo zjištěno, že část pod komunikací v Jezerské ulici je i ve vlastnictví manželů Novotných. Rada doporučuje zastupitelům schválit odkoupení za stejných podmínek jako u p. Jindové. Zaměření bude provedeno současně s pozemky p. Jindové, cena 50 Kč/m 2. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje odkoupení části pozemku pč. 988/4 v k. ú. Prčice o výměře 45 m 2 od manželů Novotných za cenu 50 Kč/m 2. Hlasování o odkoupení za cenu 50 Kč/m 2 : 14 pro 1 se zdržel 0 proti 7. Prodej pozemků na návsi v osadě Divišovice Pozemky jsou již několik desítek let zaplocené, jedná o vyřešení majetkových vztahů s majiteli sousedních nemovitostí Miloslavem Šustrem a Františkem Šustrem. Návrh geometrického plánu je vyhotoven. 2

3 a) F. Šustr, Divišovice čp. 4, podal žádost o vyrovnání dle předloženého návrhu geometrického plánu. Jedná se o pozemek označení v GP 895/y, o výměře cca 68 m 2, pozemek stpč. 13/2 o výměře 8m 2. Rada doporučuje požadovaný odprodej a navrhuje cenu min. 90 Kč/m 2. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku označeného v návrhu geometrického plánu 895/y, o výměře cca 68 m 2 a pozemku stpč. 13/2 o výměře 8m 2, vše v k.ú. Divišovice. Hlasování o prodeji: 14 pro 1 se zdržel 0 proti Hlasování o navržené ceně 90,- Kč/m 2 : 14 pro 1 se zdržel 0 proti b) Prodej pozemku Mil. Šustrovi dle návrhu geometrického plánu se jedná o větší výměru - cca 695 m 2. Žádá o odkoupení pozemků kolem své nemovitosti. Současně žadatel vlastní pozemky pod komunikací v osadě Divišovice. Rada prodej doporučuje s podmínkou, že žadatel pozemky pod komunikací smění, případně je možné zvažovat i odkoupením pozemků pod komunikací, jejichž výměra činí cca 700 m 2. Bylo následně předáno slovo p. Šustrovi, který zastupitele informoval o vzniku a zániku vlastnictví dotčených pozemků. Informace p. Šustra doplnil Ing. V. Hlaváček na základě podkladů z archivu MěÚ Sedlec-Prčice či Občanského výboru Divišovice a o výsledku jednání rady města na základě všech dostupných informací. Dále bylo podotknuto, že na všechny stavby byly vydány řádně stavební povolení, v 70. letech a následné provádění stavebních úprav M. Šustrem, které již nebyly povoleny. Využití právní normy - právo na vydržení, žadatel nemá, neboť v dřívějších převodech majetku nejsou stavbou dotčené pozemky uváděny. Pozemky mají součásti a příslušenství jako např. zeleň. Následně upozornil na nepovolené stavby nad rámec tohoto pozemku, které jsou umístěny ve vodoteči potoka a na vybudování nové opěrné zdi, kde v budoucnu mohou vznikat dopravní defekty. Návrh ceny jako minimální kupní cena 90,- Kč/m2 za pozemky ve vlastnictví města Sedlec-Prčice a maximální cena 10 Kč/m2 za pozemky pod komunikací. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků pč. 50 o výměře 241m 2, 1377 o výměře 71 m 2, 895/3 díl a o výměře cca 382m 2 v k. ú. Divišovice do společného jmění manželů Miloslava a Jaroslavy Šustrových za cenu min. 90 Kč/m 2 s podmínkou darování či odprodeje za max. 10Kč/m 2 pozemků ve vlastnictví Mil. A Jar. Šustrových pod komunikací v k. ú. Divišovice s tím, že zároveň uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrických plánů a případné další náklady s převodem nemovitostí spojených. Hlasování o prodeji za stanovených podmínek: 14 pro 1 se zdržel 0 proti Na zasedání se vrátil Ing. Z. Kobliha 8. Koupě části pozemků dle návrhu geometrického plánu od rodiny Háskových a pí. Jílkové Šánovská ulice v Prčici Informace ve věci narovnání vlastnických vztahů v této lokalitě přednesla starostka. Jedná se o části pozemků pč (59m 2 ), pč. 1012/1 (205m 2 ) a 1012/7 (16m 2 ) a pč. 1012/9 (7m 2 ) ve vlastnictví rodiny Haskových a p. Jílkové, které jsou pod obecní komunikací a na kterých je uložena kanalizace. Se zástupcem rodiny Háskových došlo k dohodě o prodeji pozemků za cenu dle oceňovacího předpisu. Rada zastupitelům odkoupení doporučuje schválit. Ing. V. Hlaváček upozornil na znění bodu č. 9, který úzce souvisí s předmětným hlasováním o odkoupení, protože se jedná na druhé straně o zaplocené pozemky v dotčené ulici. Starostka podala vysvětlení, že majitelé zaplocených pozemků uhradí rozpočtené náklady s výkupem pozemků od rodiny Háskových a p. Jílkové spojené. Celkem se jedná o 287 m 2. Návrh usnesení ke koupi pozemků : Zastupitelstvo schvaluje odkoupení části pozemků ppč. 1011, 1012/1 1012/7 a 1012/9, k.ú. Prčice, o celkové výměře 287 m 2, za cenu dle oceňovacího předpisu. Hlasování o odkoupení: 15 pro 0 proti 0 zdržel se 9. Prodej části pozemku pč v k.ú. Prčice, ve vlastnictví města, majitelům zaplocených částí Rozhodnutí se úzce váže na předchozí bod odkoupení části pozemku pod komunikací v Šánovské ulici v Prčici. Jedná se o část pozemku pč v k.ú. Prčice dlouhodobě zaplocen majiteli domů v Šánovské ulici. Jednotliví majitelé byli osloveni s tím, že v rámci vyrovnání majetkových vztahů s rodinou Háskových a p. Jílkovou budou vyzváni k odkoupení zaplocených částí pozemku. Cena bude určena přepočtem vynucených nákladů s koupí pozemků souvisejících cena za m 2, za vyhotovení geometrického plánu, zápisy do katastru nemovitostí. Tyto náklady budou rozpočteny na m 2. Návrh usnesení: zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku pč v k. ú. Prčice jednotlivým majitelům sousedních nemovitostí a způsob stanovení ceny za m 2 pozemku. Hlasování o prodeji: 15 pro 0 proti 0 zdržel se 3

4 10. Změna ÚP č. 2 doplnění o nové žádosti 2x město, 1x podnikatelský záměr, 1x soukromá žádost fyzické osoby Část změny ÚP č. 2 byla schválena na zasedání zastupitelstva , nicméně je s ohledem na postup přípravy změny ÚP nutné vše schválit na základě připravené tabulky MěÚ Sedlčany, odboru územního plánování. Jedná se celkem o 9 žadatelů Na předchozím zasedání se zastupitelé seznámili s žádostmi: - žádost č. 1 a 2 - žádost sourozenců Jaloveckých v Chotěticích - stavba bytového charakteru - žádost č. 3 - p. Běťáka na vybudování fotovoltaické elektrárny u osady Rohov v k.ú. Dvorce u Sedlce - žádost č. 4 - p. Červeného a společnosti Metafora, s.r.o., Kvašťov změna využití území za účelem chovu koní včetně jízdárny a pastvin. - žádost č. 5 - SKI areál Kvasejovice přesunutí stávající žádosti ve změně č. 1 do změny č. 2 schválená lokalita a stejný rozsah Doplnění změny č. 2 ÚP: Žádost č. 6 - Pozemek v Záběhlicích požádali matka a syn Sobíškovi s tím, že na tomto pozemku chtějí vybudovat rodinný dům pro trvalé bydlení bytová výstavba venkovského charakteru Žádost č Město Sedlec-Prčice části pozemku na příjezdu k ČOV v ochranném pásmu pro vybudování technické vybavenosti kompostárna malá obecní, č. p. 195/3 a 177/2 v k.ú. Prčice Žádost č. 8 - Město Sedlec-Prčice pozemek je v sousedství hřiště v Přestavlkách na občanskou vybavenost pro sportovní zařízení souvisí se sportovním areálem. V zájmu města je zařadit pozemek pro sportovní využití jako veřejně prospěšnou stavbu Žádost č. 9 - Podnikatelský záměr ing. Chramosty - pozemek pč. 165/1 a 165/3 v k.ú. Šanovice sportovní a rekreační plochy Všichni žadatelé byli srozuměni s úhradou nákladů na pořízení ÚP č. 2 Fr. Hrma se dotázal na záměr u žádosti č. 9. Na položené otázky podal vysvětlení osobně Ing. Chramosta bude se jednat o soukromou investici, zařízení podobné stacionáři, část prostor bude zařízena pro tělesně postižené děti. P. Milčínský se dotázal na zajištění inženýrských sítí, na které rovněž osobně odpověděl Ing. Chramosta. Dále nebyly vzneseny otázky a připomínky. Hlasování o žádostech č. 1 a 2.: 14 pro 0 proti l zdržel se Hlasování o žádosti č. 3 : 14 pro 0 proti l zdržel se Hlasování o žádosti č. 4: 14 pro 0 proti l zdržel se Hlasování o žádosti č. 5: 13 pro 0 proti 2 se zdrželi Hlasování o žádosti č. 6: 15 pro 0 proti 0 zdržel se Hlasování o žádosti č. 7: 15 pro 0 proti 0 zdržel se Hlasování o žádosti č. 8: 13 pro 0 proti 2 se zdrželi Hlasování o žádosti č. 9: 12 pro 0 proti 3 se zdrželi Všichni žadatelé souhlasí s úhradou nákladů spojených se změnou ÚP. Návrh na úhradu ceny: 3000 Kč jednorázově na žádost, rozpočet zbylých nákladů dle výměry pozemků v jednotlivých žádostech. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložené žádosti o změnu ÚP č. 2 a zároveň schvaluje úhradu za pořízení změny č. 2: jednorázová částka Kč/ žádost a rozpočet zůstatku nákladů dle výměry pozemků navrhovaných ve změně. Hlasování: 15 pro 0 proti 0 zdržel se 11. Změna Územního plánu č schválení Pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 Návrhy ke změně územního plánu č. l, byly zapracovány požadavky jednotlivých orgánů, projednány s odborem územního plánování MěÚ Sedlčany a zkonzultovány i s Ing. arch. B. Kolářovou. Starostka přednesla pokyny viz příloha o připomínkách k jednotlivým lokalitám a seznámila zastupitele se závaznými podmínkami pro zpracování změny ÚP v části textové a grafické, které budou předány arch. Kolářové k zapracování. Je nutné schválit zregulovaný návrh včetně podmínek pro změnu ÚP č. 2, aby mohly být připomínky zapracovány do návrhu k dalšímu projednávání. Nebyly vzneseny další připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu města Sedlec-Prčice na základě stanovisek uplatněných k návrhu zadání a jejich další postoupení zpracovateli územně plánovací dokumentace Města Sedlec-Prčice Ing. arch. Kolářové. 4

5 Hlasování: 15 pro 0 proti 0 zdržel se Následně byli zastupitelé informování o rozhodnutí Rady města nezahajovat další změny územního plánu města až do vyřešení změn ÚP č. l a 2. Městský úřad bude pouze registrovat další žádosti o změny ÚP. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí 12. Sportovní zázemí Přestavlky Předneseno při projednávání změny rozpočtu č. 11 viz bod č Plán odpadového hospodářství Města Sedlec-Prčice Zpracovat plán odpadového hospodářství město muselo vzhledem k překročení množství odpadu nad 1000 tun. Statisticky je doloženo každoroční zvyšování produkce odpadu, takže i pro město bylo vhodné POH zpracovat a připravit další postupy v oblasti odpadového hospodářství. Plán prošel připomínkováním na příslušném odboru krajského úřadu a byl vzat na vědomí bez připomínek. Plán je nutno schválit zastupitelstvem, kdy se jedná hlavně o závaznou část, která ukládá městu určité postupy pro snižování množství odpadů ukládaných na skládce. Již v letošním roce došlo k mnoha změnám výstavba sběrného dvora, kde se předpokládá zahájení provozu od 1.října. Následně plán odpadového hospodářství řeší již naše započaté projekty: - Sběrný dvůr NO + elektro + tříděné odpady dokončeno, čeká se na povolení provozu z KÚ a na schválení provozního řádu - Rozšíření počtu hnízd s nádobami ze stávajících 25 na 35 do roku Letos rozmístěno již 10 kontejnerů za cenu 17 tis. Kč, v listopadu 11 kontejnerů na papír zdarma v rámci projektu Ekokomu (celková hodnota nádob cca 250 tis. Kč) - Nákup nádob na bioodpad s ohledem na návrh zákona zahrnuto, protože od roku by měly obce zajišťovat třídění a svoz biologicky rozložitelného odpadu návrh 10 nádob. - Vyřešení kompostárny viz informace v dalším bodě ročně zpracování 120 tun biologicky rozložitelného odpadu - Zvyšování vytříděných složek odpadu v souvislosti a v návaznosti na POH kraje a POH ČR lze předpokládat plnění při provozu sběrného dvora a řádné evidenci POH města je jedním z podpůrných argumentů při žádostech o dotace v oblasti nakládání s odpady rozšiřování sběrného dvora, výstavba kompostárny, žádosti o dotace na vybavení nádobami Lze zároveň řešit svoz odpadů od právnických osob podnikatelů prostřednictvím městského systému lepší přehled o množství, platby prostřednictvím pokladny města, podnikatelé mohou zaplatit poplatek městu. Dotazy: P. Kroužil se dotázal na způsob sběru drobného kovového odpadu a z řad veřejnosti zazněl požadavek o výraznou osvětu o zprovoznění sběrného dvora a celkově o třídění odpadů. Na dotazy odpověděla starostka. Ve věci drobného kovového odběru bude možné využít služeb sběrného dvora a na vesnicích je možné tento sběr řešit přes jednotlivé hasičské sbory. Propagace sběrného dvora bude následně v místní periodiku Náš domov. Dále starostka upozornila, že dnem zahájení provozu sběrného dvora dojde k odstranění kontejneru ve dvoře za radnicí. Část odpadů, které nejsou zahrnuty v rámci zpětného odběru, a který bude dovezen do sběrného dvora, bude zpoplatněna dle platného ceníku. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí informace související s odpadovým hospodářstvím města a schvaluje zpracovaný plán odpadového hospodářství města. Zastupitelé ukládají radě města zpracování návrhu nové vyhlášky o systému sběru, shromažďování a odstraňování odpadu v souvislosti se zprovozněním sběrného dvora. Zároveň zastupitelstvo ukládá Radě města sledovat a v případě změn poplatků za uložení odpadu na skládku vypracovat návrh nové vyhlášky o poplatcích za sběr, shromažďování a odstraňování odpadu pro rok Hlasování: 15 pro 0 proti 0 zdržel se 14. Půjčka ze Státního fondu rozvoje bydlení z roku 1998 V roce 1998 poskytoval Státní fond rozvoje bydlení prostředky na podporu oprav a rozšiřování bytového fondu. Město Sedlec-Prčice získalo bezúročnou půjčku ve výši 1,8 mil. Kč. Prostředky byly deponovány na zvláštním účtu. Na účtu bylo k celkem 2, , 26 Kč. V říjnu 2008 je dle stanovených podmínek nutné vrátit 1,8 mil. Kč na Státní fond rozvoje bydlení. Dále je otázkou jak naložit se zůstatkem, který je na uvedeném účtu. 5

6 Rada doporučuje prostředky ve výši ,26 Kč převést na běžný účet města a pro příští rok tyto prostředky zařadit do samostatné kapitoly rozpočtu - údržba bytového fondu města Sedlec-Prčice. A.Podzimek podal návrh ponechat uvedený fond za tím samým účelem a se stejnými pravidly, částka není velká. Ing. V. Hlaváček podal návrh schválit převod částky 1,8 mil a následně zvažovat využití volných finanční prostředků. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo vrácení půjčky ve výši 1,8 mil. Kč na příslušný účet Státního fondu rozvoje bydlení v průběhu 10/2008. Hlasování: 15 pro 0 proti 0 zdržel se 15. Různé a diskuse: Na závěr starostka seznámila členy zastupitelstva i veřejnost s rozpracovaností několika projektů a žádostí o dotace. Nejvíce se věnovala nové projektové dokumentaci Sportovního parku v Prčici, následně v souladu s plánem odpadového hospodářství představila záměr výstavby malé obecní kompostárny u ČOV v Prčici. Dále informovala o žádosti na opravu střechy hasičské zbrojnice v Bolechovicích, o žádosti na MF ČR na opravy komunikací v hodnotě 4,9 mil. Kč při spoluúčast 540 tis. Kč, kdy v případě přiznání této finanční dotace z MF je realizace možná ještě letos. Další informace byly poskytnuty k záměru prodeje stavebních pozemků v Kvasejovicích - bylo vypsáno a vyvěšeno výběrové řízení na prodej dotčených parcel. Termín pro příjem žádostí byl stanoven do 15. září 2008, jmenovaná výběrová komise je ve složení členové rady města + P. Kroužil /zast.kvasejovice/ a Ing. Hocke, člen bytové komise. Následně do týdne po proběhne zasedání komise, zájemci budou informováni o výsledku a na následujícím zasedání zastupitelstva bude schvalován prodej jednotlivých pozemků. V současné době je zpracován projekt na vybudování komunikace, VO a projednáno připojení na distribuční soustavu ČEZ. Rovněž velkou část věnovala k projektu na vyčistění Černického rybníka a potoka pod ním, o podmínkách dotačního titulu o doporučení jak projektanta Ing. Datla, tak i Agentury na ochranu přírody a krajiny a o konzultacích na MěÚ Sedlčany. Předpokládaný termín příjmu žádostí je září říjen, max. začátek listopadu. P. Milčínský požádal o konání zasedání zastupitelstva města až od šesti hodin s ohledem na pracovní podmínky. A.Podzimek podal informace ze zasedání Regionální rady. R. Koblihová připomněla rozvoj spolupráce s francouzským městečkem Saint-Leu la-foret. Mgr. Miroslav Halló, ředitel základní školy, podal informace o chodu příspěvkové organizace města, o možnosti pronájmu prostor v MŠ za účelem školní výuky pro žáky ZvŠ Přestavlky, o počtu žáků v MŠ a v ZŠ a připomněl způsob zapojování školy do systému třídění odpadu ve městě. P. Kroužil podal žádost o řešení nevhodného chování dětí z areálu v Luční ulici. D. Pospíšilová požádala o rekonstrukci domu čp a upozornila na nevyhovující stav tohoto domu. Starostka přislíbila řešení tohoto problému. Zasedání bylo ukončeno 19,40 hod. 6

7 Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice po projednání: USNESENÍ č. 6/2008 ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne Schválilo: - doplnění programu o 1 bod: informace o půjče 1,8 mil. Kč z fondu rozvoje bydlení od SFRB - úpravu rozpočtu č. 11 v příjmové části navýšení o ,-Kč a ve výdajové části o ,-Kč - navýšení rozpočtu na stavbu budovy zázemí sportovců Přestavlky o ,- Kč v rámci změny rozpočtu č. 11 z rozpočtu města na realizaci stavby v rozsahu: základová deska, obvodové zdi, příčky, strop, krov, krytina, rozvody v příčkách voda, kanalizace, elektro, osazení oken, dveří, podlaha vč. zateplení, venkovní fasády - směnu pozemku ppč. 322/2 v k. ú. Bolechovice 45 m 2 ve vlastnictví města za část pozemku 322/3 v k. ú. Bolechovice ve vlastnictví manželů Rauscherových výměra cca 20 m 2 - směnu pozemků pč. 2 o výměře 456 m 2 ve vlastnictví města Sedlec-Prčice za pozemky pč. 81/3 o výměře 130 m 2 a část pozemku pč. 82 přesná výměra po vypracování GP pod komunikací ve vlastnictví p. Tůmy, vše v k. ú. Divišovice - odkoupení části pozemku pč. 988/4 v k. ú. Prčice o výměře 45 m 2 za cenu 50,- Kč/m2 - prodej pozemku označeného v návrhu geometrického plánu 895/y, o výměře cca 68 m 2 a pozemku stpč. 13/2 o výměře 8m 2, vše v k.ú. Divišovice Fr. Šustrovi za cenu 90,-Kč/m 2 - prodej pozemků pč. 50 o výměře 241m 2, 1377 o výměře 71 m 2, 895/3 díl a o výměře cca 382m 2 v k. ú. Divišovice do společného jmění manželů Miloslava a Jaroslavy Šustrových za cenu min. 90 Kč/m 2 s podmínkou darování či odprodeje za max. 10Kč/m 2 pozemků ve vlastnictví Mil. A Jar. Šustrových pod komunikací v k. ú. Divišovice s tím, že zároveň uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrických plánů a případné další náklady s převodem nemovitostí spojených - odkoupení části pozemků ppč. 1011, 1012/1, 1012/7 a 1112/9, k.ú. Prčice, o celkové výměře 287 m 2, za cenu dle platného oceňovacího předpisu - odprodej části pozemku pč v k. ú. Prčice jednotlivým majitelům sousedních nemovitostí a způsob stanovení prodejní ceny za m2 pozemku - předložené žádosti číslo 1 až 9 o změnu ÚP č. 2 - finanční úhradu za pořízení změny č. 2 pro jednotlivé žadatele: jednorázová částka Kč/ žádost a rozpočet zůstatku nákladů dle výměry pozemků navrhovaných ve změně - pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu města Sedlec-Prčice na základě stanovisek uplatněných k návrhu zadání a jejich další postoupení zpracovateli územně plánovací dokumentace Města Sedlec-Prčice Ing. arch. Kolářové - zpracovaný plán odpadového hospodářství města - vrácení půjčky ze SFRB ve výši 1,8 mil. Kč na příslušný účet Státního fondu rozvoje bydlení v průběhu měsíce října 2008 Stanovilo: - cenu ve výši 70,- Kč/m2 v případě doplatku při směně pozemku ppč. 322/2 v k. ú. Bolechovice ve vlastnictví města za část pozemku 322/3 v k. ú. Bolechovice Přijalo: - dar - část pozemku ppč. 322/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Bolechovice za účelem rozšíření komunikace od K. Dvořáka Uložilo: - Městskému úřadu Sedlec-Prčice a starostce zpracovat a předložit žádost o dotaci na dostavbu kabin v Přestavlkách v podzimním kole 2008 grantového řízení z Fondu sportu a volného času vyhlášeného Krajským úřadem Středočeského kraje při rozpočetu na dostavbu cca 350 tisíc Kč - Radě města zpracování návrhu nové vyhlášky o systému sběru, shromažďování a odstraňování odpadu v souvislosti se zprovozněním sběrného dvora. - Radě města sledovat a v případě změn poplatků za uložení odpadu na skládku vypracovat návrh nové vyhlášky o poplatcích za sběr, shromažďování a odstraňování odpadu pro rok 2009 Vzalo na vědomí: - informace z prezentace projektu rozšíření LDN Prčice - informace související s Plánem odpadového hospodářstvím Města Sedlec-Prčice - informace o předložených žádostech o dotace a rozpracovanosti jednotlivých projektů města (ověřovatele zápisu Josef Slabý a Jan Fára) 7

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Fára, Fr. Hrma Připomínky k zápisu ze dne 12. 6. 2012: bez připomínek

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing.

Více

ZÁPIS č. 35. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 28.8.2014 od 20.00 hodin v restauraci.ěedlbauer" na Čachrově

ZÁPIS č. 35. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 28.8.2014 od 20.00 hodin v restauraci.ěedlbauer na Čachrově ZÁPIS č. 35 ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 28.8.2014 od 20.00 hodin v restauraci.ěedlbauer" na Čachrově Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů ZM Zapisovatelka: Anna Vítovcová

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 29.12.2010 v Modravě.

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 29.12.2010 v Modravě. Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 29.12.2010 v Modravě. Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn starostou obce na úřední desce OÚ Modrava dne 22.12.2010 Jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.mňuk od 15.35 hod. Omluveni : p.hanzlík Ověřovatelé

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 28. 2. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 28. 2. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 28. 2. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Přítomni: při zahájení celkem 9 členů - viz. prezenční listina. Omluveni: p. F. Hrma, Mgr. T. Míka, p. J. Ryšavý, p. P. Dvořák, p. V.

Přítomni: při zahájení celkem 9 členů - viz. prezenční listina. Omluveni: p. F. Hrma, Mgr. T. Míka, p. J. Ryšavý, p. P. Dvořák, p. V. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 20. 6. 2013 od 18:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 9 členů

Více

Přítomni: Edelmannová, Ginzel, Ježek, Mužík, Nejedlý, Osvald, Urban, Vaněk Omluveni: Jablonická, Řandová, Tyc

Přítomni: Edelmannová, Ginzel, Ježek, Mužík, Nejedlý, Osvald, Urban, Vaněk Omluveni: Jablonická, Řandová, Tyc ZÁPIS č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 5.11. 2012 od 19 hod. na OÚ Chrustenice (anonymizovaný) Účast: dle presenční listiny. Přítomni: Edelmannová, Ginzel, Ježek,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 1 č.j. 3/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.4.2014 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.4.2014 18:20

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 1 č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 23.1.2012 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 23.1.2012 21:00

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007...

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007... Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007.... 4/32/07 OZ schvaluje program zasedání, provedením zápisu pověřuje paní E. Soukupovou a jeho ověřením pana J. Šlemra a

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek.

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. Z á p i s Z 5. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 19.2.2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Host: M.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 91/2014 konaného dne 26.8.2014. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 91/2014 konaného dne 26.8.2014. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 91/2014 konaného dne 26.8.2014 Přítomni: Polanka P., Beneš J., Nehézová M., Kotrch Vl., Marek M. Nepřítomni: Ježek R., Houdek M., Hosté:

Více

Zápis. o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitavka, konaného dne 19. března 2012 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitavka, konaného dne 19. března 2012 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zápis o průběhu zasedání

Více

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 61. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 2.12. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více