V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC OK V Olomouci dne

2 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení 3 Část II : Údaje o pracovnících PPP a SPC OK...5 Část III : Údaje o činnostech PPP a SPC OK...6 Část IV: Další aktivity PPP a SPC OK Část V : Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí provedených v PPP OK. 18 Část VI: Základní údaje o hospodaření 18 Část VII: Závěr a nadcházející úkoly.20 2

3 3 Část I. Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje U Sportovní haly 1a, Olomouc Tel.: , Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci Jeremenkova 40a, Olomouc Ředitel: Mgr. Lubomír Schneider, Foerstrova 68, Olomouc datum jmenování: 1. dubna 2005 Statutární zástupce ředitele: PhDr. Hochmanová Milena datum jmenování: Odloučená pracoviště PPP a SPC OK: PPP Šumperk, Husitská 12, PSČ Vedoucí pracoviště: PhDr. Drahomíra Jansová Tel.: PPP Jeseník, Dukelská 1240, PSČ Vedoucí pracoviště: Mgr. Eva Pacherníková Tel.: PPP Prostějov, Vrchlického 5, PSČ Vedoucí pracoviště: PhDr. Milena Hochmanová Tel.:

4 4 PPP Přerov, Kouřilkova 8, PSČ Vedoucí pracoviště: Mgr. Marie Plánková Tel.: SPC Olomouc, U Sportovní haly 1, Vedoucí pracoviště : Mgr. Ivana Poláková, Bc. Tel: Stručná charakteristika školského zařízení: Pedagogicko psychologická poradna Olomouckého kraje (PPP OK) vznikla sloučením 5 výše jmenovaných pracovišť dne jako odborné pracoviště s jedním vedením. Má statut právně subjektivní organizace se všemi aspekty právními, organizačními i hospodářskými. PPP a SPC OK poskytuje odbornou diagnostickou, intervenční a metodickou pomoc při řešení vývojových a vzdělávacích i výchovných potíží dětí, též rodinám (ev. jiným výchovným institucím) a školám. Služby poskytované PPP a SPC OK: diagnostické intervenční metodické a vzdělávací (dle standardních činností PPP a SPC) SPC Olomouc Stručná charakteristika školského zařízení Speciálně pedagogické centrum bylo zřízeno jako součást PPP OK a zahájilo svou činnost Poskytuje odbornou diagnostickou, metodickou a intervenční činnost dětem, žákům a klientům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich zákonným zástupcům a školám ( případně dalším výchovně vzdělávacím institucím). 4

5 5 Část II. Údaje o pracovnících PPP a SPC OK v roce 2013/2014 Tab.: počty pracovních úvazků PPP OK Pracoviště Nepadagog. Pracovníci Sociální Pracovníci Psychologové Pedagogové Celkem Olomouc 2 1 7,4 6,4 16,8 Šumperk - 1 5,15 4,4 10,55 Prostějov - 1 5,5 4 10,5 Přerov Jeseník - 1 2,4 1,4 4,8 PPP OK ,45 20,2 53,65 Tab.: počty pracovních úvazků - SPC za rok 2014 Pracoviště Nepadagog. Pracovníci Sociální Pracovníci Psychologové Pedagogové Celkem Olomouc 0 1 1,6 4 6,6 Šumperk Prostějov Přerov Jeseník SPC Při PPP a SPC OK 1 1,6 4 6,6 5

6 6 A. Hlavní činnosti PPP OK: Část III. Údaje o činnostech PPP a SPC OK 1. Řešení výukových a výchovných problémů dětí, žáků předškolních zařízení a studentů škol, školských zařízení (od 3 do 19 let). 2. Zabezpečení a realizace integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení dle aktuální legislativy. Registrace jednotlivých případů, provádění formálních náležitostí (platnost posudku, konzultant, IVP). 3. Vyšetřování, příprava podkladů, doporučení žáků pro zařazování do specializovaných tříd. 4. Diagnostika, příprava podkladů, doporučení žáků při zařazování do speciálních škol. 5. Diagnostika, příprava podkladů, doporučení žáků mimořádně nadaných. 6. Kontrola termínů platnosti normativu zdravotně postižených integrovaných žáků. 7. Vyšetření a doporučení pro studenty a učně s výchovnými a výukovými problémy. 8. Provádění vyšetření profesní orientace žáků ZŠ a SŠ. 9. Provádění přímé diagnostické a terapeutické činnosti v MŠ zaměřené na vývojové, výchovné a výukové problémy dětí. 10. Výběr žáků do jazykových tříd, osmiletých, čtyřletých a bilingvních gymnázií. 11. Spolupráce s výchovnými poradci v otázkách doporučovaných metod při výchovných a vzdělávacích problémech, výběru povolání. 12. Spolupráce a metodické vedení metodiků primární prevence na školách. 13. Vyšetření žáků k doplnění vzdělání poskytovaného ZŠ. 14. Spolupráce s odbor. lékaři, pediatry, odbornými pracovišti (SPC, PPR OK, SSP), OŠMT KÚ, nadacemi, ÚSP, magistráty měst, pedagogickým centrem, komisí péče o rodinu, protidrogovou komisí a s policií ČR. 15. Spolupráce s NúV účast na seminářích, příspěvky a další aktivity dle aktuálních potřeb. 16. Uživatelská báze diagnostických počítačových metod a ukázky programů pro žáky a rodiče. 17. Účast na jednáních a organizaci výchovného poradenství v regionech a v kraji. 18. Vystavování Posudků uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (PUP MZ). Standardní činnosti PPP Psychologické a speciálně - pedagogické vyšetření dětí,žáků a studentů s výchovnými a výukovými obtížemi, vyšetření dětí, žáků a studentů se SVP- zdravotně postižení, zdravotně znevýhodnění a sociálně znevýhodnění, příprava podkladů a doporučení k integraci, pomoc při tvorbě IVP, vyšetřování profesní orientaci žáků 8. a 9. ročníků, realizace vyšetření i na škole, dle požadavků ředitelství mateřských škol - vedení přednáškové činnosti - Školní zralost, screeningové vyšetření školní zralosti dle požadavku ředitelství MŠ, individuální návštěvy škol - vedení metodických konzultací s vyučujícími pedagogy, efektivita hodnocení postupů v rámci IVP žáků integrovaných, vystavování posudků PUP MZ, výjezdy do kontaktních míst (elokované pracoviště) a to nejen s ohledem na pevně stanovený den, ale dle potřeb klientů i mimo tento stanovený den, konzultační dny na školách, komplexní vyšetření mimořádně nadaných žáků a metodická pomoc rodině a škole při vzdělávání a výchově, A. Hlavní činnosti SPC 1. Poskytování poradenských služeb při výchově a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2. Řešení výukových a výchovných potíží dětí, žáků a klientů se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, s hlubokým mentálním postižením (od 3 do 26 let) 6

7 7 3. Zabezpečuje a realizuje integraci dětí a žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním do škol a školských zařízení. 4. Sledování a vyhodnocování průběhu integrace dle platné legislativy, vedení jednotlivých případů a provádění formálních náležitostí doporučení, konzultace, IVP 5. Vyšetření, příprava podkladů a doporučení žáků při zařazování do škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením. 6. Pravidelné vyhodnocování zařazení žáků do škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením. 7. Zpracování odborných podkladů a doporučení ke vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením integrovaných ve školách běžného proudu. 8. Zpracování odborných podkladů a doporučení k integraci s podporou asistenta pedagoga pro děti a žáky se zdravotním postižením. 9. Diagnostika, doporučení a péče o děti, žáky a klienty se stanoveným jiným způsobem vzdělávání. 10. Vyšetření profesní orientace u žáků a studentů se zdravotním postižením. 11. Příprava posudků pro uzpůsobení maturitních zkoušek a jiných zkoušek u žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 12. Poskytování odborného poradenství pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům v oblasti vzdělávání žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. 13. Spolupráce s odbornými lékaři, pediatry, odbornými pracovišti, OŠMT KÚOK, nadacemi, ÚSP, magistráty měst. 14. Spolupráce s NÚV, APSPC účast na seminářích, příspěvky a další aktivity. B. Přehled výkonů Počty vyšetřených klientů (celkem PPP OK za šk. r. 2013/2014 : Počet vyšetření celkem Z toho: vyšetření školní zralosti 2115 vyšetření komplexní vyšetření profesní orientace 671 Individuální vedení (terapie) klienta 830 Konzultace s rodiči nebo se školou 9617 B. Počet vyšetřených klientů SPC (od ) : Počet vyšetření celkem 350 Z toho: vyšetření komplexní 56 vyšetření psychologické 80 vyšetření spec. 214 pedagogické Konzultace s rodiči nebo se 458 školou 7

8 8 Část IV. Další aktivity PPP OK Prevence sociálně patologických jevů Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje se v oblasti prevence sociálně patologických jevů zaměřuje v současné době především na prohloubení spolupráce zúčastněných expertů a institucí a na sjednocení odborných přístupů. Na každém pracovišti PPP OK je oblastní metodik primární prevence sociálně nežádoucích jevů, který úzce spolupracuje se školními metodiky prevence, je garantem minimálních preventivních programů, podílí se radou na jejich evaluaci a spolupracuje s krajským koordinátorem. Oblastní (okresní) metodici primární prevence se zabývají především včasným preventivním působením a diagnostikou společensky nežádoucích projevů u dětí. Jejich úkolem je úzce spolupracovat se školními metodiky v regionu, koordinovat jejich činnost, informovat je o možnostech vzdělávání, o odborné literatuře, aktualizovat kontakty na dostupná krizová, poradenská a preventivní zařízení, zprostředkovávat spolupráci s dalšími zúčastněnými státními i nestátními institucemi, organizovat pravidelná setkávání a přednášky. Oblastní metodik PPP OK pomáhá formou osobních návštěv ve školách řešit aktuální problémy související s výskytem drogového experimentu, šikanování, šíření návykových látek apod. Nabízí pomoc dětem, kterých se zmíněná problematika týká, spolupracuje s rodiči, se školou a doporučuje vhodný postup směřující k optimalizaci situace. Funguje úzká spolupráce oblastních metodiků (Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník). Pravidelná setkávání probíhají 4x ročně, výstupem je předávání aktuálních informací, komplexnější mapování terénu, konzultace případových studií, precizace metodických postupů. Spolupráce se školními metodiky prevence se realizuje kromě individuálních konzultací formou skupinových seminářů zaměřených na problematické oblasti a témata. Některé semináře organizujeme spolu s P- centrem. Hlubší kooperací dosahujeme systematičtější a komplexnější péče o klienty. Efektivně funguje spolupráce mezi jednotlivými pracovišti, v pravidelných čtvrtletních intervalech se setkávají OMPP s krajským koordinátorem prevence pro odbor školství, předávají si nové informace a zkušenosti, plánují změny a vytyčují si nové cíle vzhledem k aktuální situaci v oblasti prevence SPJ. Primární prevence rizikového chování (PPRCH) - Hodnocení za školní rok : Oblast primární prevence rizikového chování na školách a školských zařízeních se za poslední desítku přesouvá z konkrétních specializovaných témat jako jsou drogy, šikana, krádeže apod. v celkovou potřebu systematicky ovlivňovat chování a vztahy dětí v dětských kolektivech. A to od MŠ, přes ZŠ až po SŠ. Dětem v demokratické společnosti nestačí být vzděláváni odborným pedagogem. Nutně potřebují také dobrého leadra, vedoucího týmu, který stmelí třídní kolektiv, nastaví funkční pravidla chování a komunikace, postupně naučí děti demokratické diskusi a vzájemné důvěře. Společnost klade vysoké nároky na osobnost pedagoga a prevence se přesouvá z rukou externích organizací do rukou elementaristů, třídních učitelů, učitelů občanských nauk, výchov ke zdraví. Jen cíleným každodenním působením na tvorbu postojů a hodnot dětí můžeme preventivně zmírnit riziko nežádoucích forem chování. Kde na to všechno ale brát čas ve výkonově zaměřené a uspěchané době? 8

9 9 Cílem prevence z pohledu oblastních metodiků prevence PPP a SPC OK je především metodická podpora, povzbuzení a posílení kompetencí pedagogů pro přímou preventivní práci s dětmi. Zaměřujeme se mnohem více na poskytování prostoru pro sdílení užitečných nápadů a možností vyzkoušené a efektivní preventivní práce s dětmi různého věku. Podílíme se na selekci programů a poskytovaných služeb v terénu se záměrem výběru a podpory kvalitních a dlouhodobých preventivních aktivit. Kontakt s pedagogy a žáky je naší každodenní praxí. Na každém pracovišti PPP a SPC OK působí oblastní metodik PPRCH, který úzce spolupracuje se školními metodiky prevence, koordinuje jejich činnost, je garantem MPP jednotlivých škol a podílí se na jejich evaluaci. Širší spektrum jeho činností je definované Školským zákonem (krizové poradenství, diagnostika, konzultační a vzdělávací činnost, přenos informací atd.) Velkou podporou je spolupráce s krajským koordinátorem prevence pro odbor školství, který úředně a metodicky zaštiťuje naši práci, informuje nás o systémových a legislativních změnách, prioritách Olomouckého kraje, aktuálních možnostnech financování. Pomáhá nám vytyčit reálné cíle vzhledem k aktuální situaci v oblasti primární prevence rizikového chování v našich regionech. Nově byla nastavena úzká spolupráce s MŠMT, zástupci oddělení prevence v tomto roce začali pravidelně navštěvovat jednotlivé regiony s cílem zhodnotit a mapovat kvalitu poskytovaných služeb. Olomoucký kraj, aktivita oblastních metodiků, přínost krajského koordinátora prevence v odboru školství, činnost neziskových organizací, realizace už 2. ročníku Regionální konference PPRCH za finanční podpory Olomouckého kraje byly hodnoceny velice pozitivně. Přehled realizovaných aktivit na pracovištích: Pracoviště Olomouc Příprava a realizace projektu Vzdělávání a konference pro pracovníky PPP OK, VP a ŠMP Olomouckého kraje - za finanční podpory Olomouckého kraje (s naplněnou kapacitou 150 účastníků konference) Aktivní partnerství na projektu PAPSAV katedry psychologie FF UP Spolupráce s MŠMT v rámci šestileté strategie PPRCH, účast Mgr. Vladimíra Sklenáře na regionálních setkáních ŠMP a na Regionální konferenci PPRCH 250 hodinové specializační studium pro ŠMP - lektorská činnost ve spolupráci s neziskovými organizacemi Resocia Přerov, P-centrum olomouc Lektorská činnost a vzdělávání školních metodiků prevence v rámci široké palety témat ( šikana, kyberšikana, sebepoškozování, vedení třídnických hodin,syndrom vyhoření apod.) Organizace pracovních setkání a besed se Školními metodiky prevence, individuální konzultace a vedení v krizových případech Spolupráce s P-centrem v rámci diskusně vzdělávacích skupin Spolupráce se Sdružením -D, prezentace jejich činnosti na setkání ŠMP Spolupráce s Policií ČR, Městkou policií, OSPOD, SSP Realizace 8 dlouhodobých intervenčních programů pro třídy s výrazně problémovým klimatem (šikana, nekázeň, zvýšená agresivita mezi žáky) na různých typech škol. Každý program obnáší psychologickou sociometrickou diagnostiku, 3 dopolední interaktivní programy pro třídu, workschop pro pedagogy se zaměřením na ladění vztahového klimatu ve třídách, besedu pro rodiče se zaměřením na vhodný výchovný přístup, individuální konzultace, zpracování závěrečné zprávy s doporučením pro další postup a evaluaci. Garance Minimálních preventivních programů škol v regionu Realizace semináře Kočičí zahrada - program primární prevence pro 1. stupeň ZŠ (proškolených 15 pedagogů) Aktivní účast na Konferenci AT a PPRCH Praha 9

10 10 Pracoviště Přerov Prevence soc. pat. jevů: Dle sdělení Irenky Oršulíkové zpracovává tuto kapitolu Katka, podklady z naší PPP obdržela. Péče o mimořádně nadané: Odbornou pracovnicí, pověřenou vedením péče o nadané děti, je PhDr. Ulrichová, psycholog. Koordinuje spolupráci s MŠ při vyhledávání nadaných dětí, spolupracuje se základními školami při zpracování IVP a je odborným garantem psychologických a speciálně pedagogických vyšetření. Speciální třída pro nadané děti ani skupinová integrace zatím v regionu naší PPP nejsou provozovány. Pracoviště Prostějov Prevence rizikového chování Mgr.Recová,metodik prevence - metodická podpora školních metodiků prevence, osobní a telefonické konzultace dle potřeb ŠMP - předávání informací školním metodikům prevence (oblast vzdělávání, informace MŠMT atd.) - metodické vedení školních metodiků prevence společná metodická setkání: listopad 2014 leden setkání s pracovníky České školní inspekce duben 2014 přítomnost dr. L. Spurného z KÚ Olomouc. kraje, por. F Kořínka z Policie ČR - spoluúčast pracoviště PPP Prostějov na organizačním zajištění 1. Regionální konference primární prevence OK - úzká spolupráce s vedoucím metodikem primární prevence a krajským metodikem prevence, ostatními oblastními metodiky prevence v rámci OK společná setkání - semináře pro učitele 1. stupně ZŠ na Prostějovsku Kočičí zahrada (3 skupiny) - účast v komici OK pro výběr projektů primární prevence v rámci dotačního řízení MŠMT - diagnostika třídních kolektivů dle zájmu škol 10 skupin - realizace programu pro třídní kolektivy na zlepšení sociálního klimatu 3 třídy, 14 setkání - realizace adaptačního programu pro vznikající třídní kolektivy (1. ročníky SŠ) 4 třídy - spolupráce s dalšími institucemi, především s Policií ČR příprava putovní výstavy Tvoje správná volba s plánovanou realizací v průběhu září/října 2014 v Prostějově -účast na dalším vzdělávání vzdělávání pro metodiky prevence v P centru Olomouc - účast na konferenci k PPRCH v Praze, účast na seminářích k problematice primární prevence Pracoviště Šumperk PROJEKTOVÁ ČINNOST V rámci dotačního programu MŠMT ČR pro oblast rizikového chování - rok 2013, byly podpořeny dva projekty našeho pracoviště: PEDAGOG PRACOVNÍK V PRIMÁRNÍ PREVENCI - měl za úkol rozvíjet pravidelnou metodickou činnost PPP OK, pracoviště Šumperk a zaměřoval se na další vzdělávání (vzdělávací semináře + supervizní setkání) pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence rizikového chování. Ve školním roce 2013/2014 proběhly vzdělávací semináře: 10

11 11 Kyberšikana-nebezpečný fenomén, Prevence a řešení šikanování, Patologický gambling a zhoubné kulty a 3 supervizní setkání. Příprava, organizační zajištění a realizace tohoto projektu. KOMPLEXNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠUMPERK - má za úkol prohloubit a zefektivnit primární prevenci na základních školách. Cílem je vytvořit novou koncepci, založenou na cílené, soustavné, dlouhodobé práci se žáky vybraných ročníků. V projektu jde o vytvoření koordinačního pracovního týmu, vytvoření nové a rozšířené nabídky programů pro školy, vznik, ověření a aplikaci nových metodik a vytvoření kvalitních podmínek pro lektory programu. Tento projekt pokračuje jako víceletý do dalšího roku. Příprava, organizační zajištění a realizace. Do programu bylo ve šk. roce 2013/2014 zapojeno celkem 23 školních zařízení. Interaktivní blok Klima v naší třídě, se kterým se vstupovalo do 6. Ročníků, byl realizován celkem ve 32 třídních kolektivech pro 541 žáků. V rámci dotačního programu MŠMT ČR pro oblast rizikového chování - rok 2014, byl podpořen projekt: POMOC A VEDENÍ PEDAGOGŮ V PREVENTIVNÍM PŮSOBENÍ NA ŽÁKY - má opět za úkol rozvíjet pravidelnou metodickou činnost PPP OK, pracoviště Šumperk a zaměřuje se na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence rizikového chování. Zahrnuje vzdělávací semináře a supervizní setkání. Ve školním roce proběhly vzdělávací semináře Pedagogický přístup k dětem s ADHD a Role a respekt pedagoga ve škole + 3 supervizní setkání. Příprava, organizační zajištění a realizace tohoto projektu. Další činnost: Realizace 23 interaktivních diskusně - formativních bloků na různých typech škol. Tematické programy - Vztahy ve třídě, Šikana, Kyberšikana, Učíme se učit, Jak zvládat stres a Komunikační dovednosti. Spolupráce na realizaci adaptačních programů pro 5 třídních kolektivů. Za využití prožitkových technik a interaktivních forem práce. Program je využitelný k nastartování a upevnění zdravých sociálních vztahů v nových nebo obměněných třídních kolektivech. Cílem je seznámení se žáků ve třídě, včetně třídního učitele, minimalizace adaptačních problémů, nastolení skupinových pravidel a předcházení nežádoucím vztahovým konfliktům. Návštěva s ostatními oblastními metodiky Střediska výchovné péče v Tršicích ( ). Návštěva Střediska výchovné péče Dobrá vyhlídka ( ). Setkání OMPA Olomouckého kraje s účastí krajského koordinátora PhDr. Ladislava Spurného. Účast na konferencích: Celostátní konference PPRCH ( ) Dny prevence Ostrava 2014 ( ) Účast na jiných seminářích/sebevzdělávání: Kyberšikana-nebezpečný fenomén, Prevence a řešení šikanování, Patologický gambling a zhoubné kulty + účast na 4 supervizních setkáních (v rámci projektu Pedagog pracovník v primární prevenci ) a seminářích 11

12 12 Pedagogický přístup k dětem s ADHD a Role a respekt pedagoga ve škole + účast na 3 supervizních setkáních (v rámci projektu Pomoc a vedení pedagogů v primárním působení na žáky ). Roční Studium pro metodiky prevence (Resocia). Pětileté studium psychoterapeutického výcviku ve Společnosti pro integraci v psychoterapii. Seminář Kočičí zahrada Dvoudenní seminář Kritického myšlení (PhDr. Urbanovská) Pracoviště Jeseník Realizace primární prevence na středních odborných školách a učilištích v prvních ročnících s ohledem na stmelení nových kolektivů. Práce s problémovými třídami. Spolupráce s krajským metodikem prevence PhDr. Ladislavem Spurným při realizaci metodických schůzek se školními metodiky prevence. Besedy pro studenty základních, středních škola učilišť na indikovaná témata ze strany zástupců škol sexuální minority, drogy a závislost, šikana. Workshop pro učitele ZŠ na téma syndrom vyhoření. Workshopy pro studenty v prvních ročnících středních škol na téma Jak se učit na střední škole. Konkrétní poradenství pro školní metodiky prevence při zvládání rizikového chování stuidentů a žáků. Depistáže v hodinách při zvládání školní nekázně. Garance minimálních preventivních programů v regionu. Spolupráce s neziskovým sektorem v regionu Darmoděj, Virtus, Brontosaurus. Spolupráce s Policií ČR, Městkou policií, OSPOD, SSP. Na závěr je třeba zmínit to nejdůležitější: každodenní odbornou práci pracovníků PPP OK, práci v terénu na školách směrovanou především na pomoc při řešení problematických situací a na podporu zdravého rozvoje dětí. Mimořádně nadaní žáci PPP OK je už sedmým rokem zapojena do projektu, který je zaměřen na mimořádně kognitivně nadané děti, které mají specifické vzdělávací potřeby, na něž je zapotřebí reagovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky. Rozpoznání (identifikace) mimořádného nadání je dlouhodobý proces - při identifikaci mimořádně nadaných dětí se uplatňuje jak pozorování v rodině i ve škole, portfolio (z informací rodičů), rozbor výsledků práce žáka, rozhovory se žákem, jeho rodiči, učiteli, vedoucími zájmových kroužků a také psychologické a pedagogické diagnostické metody. Pracovníci sítě PPP poskytují zákonným zástupcům nebo učitelům se souhlasem zákonných zástupců dítěte pomoc při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka. Tato péče se nedotýká jen vzdělávání, které se opírá o integrační přístup s využitím konkrétních možností akcelerace a obohacování jako základních metod práce s nadaným žákem, ale i o pomoc při vytváření a zachování zdravých vztahů s vrstevníky. Vytváření vztahové sítě je totiž u mimořádně nadaných dětí ovlivněno jejich osobnostní strukturou s převahou k introverzi, navíc některými jejich typickými osobnostními vlastnostmi. 12

13 13 Mimořádně nadané děti jsou definovány jako skupina mající specifické vzdělávací potřeby, na které je zapotřebí reagovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky. V rámci Olomouckého kraje má za úkol zajistit koordinaci péče o mimořádně nadané PPP OK. Koordinátorkami pro tuto oblast jsou psychologové PPP OK. V oblasti péče o děti předškolního věku spolupracujeme i s koordinátorkou pro MŠ, kterou je ředitelka MŠ Sokolská v Olomouci Hana Hoglová. Na úseku péče o tyto děti se nabízejí dvě cesty. Je zde možnost využití integrace v podmínkách běžné třídy, což představuje nutnost vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáka. Druhou alternativou, jejíž nosnost v praxi se ověřuje, je zřízení třídy pro děti s mimořádným nadáním. PPP OK se spolupodílela již na vyšetření dětí do první třídy pro nadané děti na ZŠ Hálkova, kde jsou třídy pro nadané žáky zřizovány od roku V dalším školním roce předpokládáme opětovné zřízení 1. třídy pro nadané žáky. Zpětné vazby od rodičů dětí, jejich třídních učitelek i vedení školy jsou pozitivní. Osvědčuje se i spolupráce s IPPP na úseku zajištění školení pro učitele na téma: Specifika práce s nadanými žáky a specifika diagnostiky i psychologických intervencí v práci s nadanými žáky. PPP OK má snahu s ohledem na závažnost a aktuálnost problematiky zprostředkovávat informace pro učitele tak, aby byly dostupné v celém regionu. Vzhledem ke skutečnosti, že se objevila potřeba rodičů těchto dětí se setkávat, vyměňovat si zkušenosti s jejich výchovou a s vedením byl ustanoven Klub rodičů dětí s mimořádným nadáním. V prostorách školy je zajištěna možnost pravidelných schůzek Klubu rodičů a dětí. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách školy ZŠ Hálkova. Povědomí rodičovské veřejnosti je již natolik výrazné, že se řada rodičů na nás již obrací sama. PPP OK opakovaně oslovila pediatry, neboť jsou to právě oni, kteří již v útlém věku dětí (při ročních prohlídkách) vnímají mimořádné nadání některých dětí. Opakovaně také vyvíjíme iniciativu směřovanou k intenzivnější spolupráci s MŠ a ZŠ. Z praxe jsme si plně vědomi toho, že nerozpoznání vysokého nadání a následné nerespektování specifických potřeb těchto dětí přináší značné problémy jak v uplatnění jejich potenciálu v kvalitě školního výkonu, tak i negativní vliv na osobnostní vývoj těchto dětí. Vyšetření profesní orientace PPP nabízí klientům tzv. vyšetření profesní orientace. Jedná se o vyšetření pro žáky 8. a 9.tříd ZŠ se zaměřením na zjištění jejich studijních předpokladů pro další vzdělávání po ukončení ZŠ. Cílem vyšetření je zmapovat schopnosti dítěte v oblasti intelektové, motivační, pracovní a na základě všech získaných výsledků pomoci žákovi při volbě budoucí školy tak, aby nejlépe odpovídala jeho schopnostem a možnostem. Konkrétně to znamená pomoc při výběru odpovídajícího typu školy, tzn. zda se jako vhodnější jeví výběr gymnázia, střední odborné školy, učebního oboru s maturitou nebo učebního oboru bez maturity. Metodické vedení škol a školských zařízení v oblasti prim. prevence sociálně patologických jevů Pracovní semináře okresních metodiků PP se školními metodiky. Metodické konzultace se školními metodiky. Metodická a odborná pomoc školním metodikům PP při zpracovávání žádostí o dotace MŠMT. Příprava a výběr programů pro školní metodiky PP a další pedagogy. Metodické akce, semináře a přednášky pro pedagogy, pro rodiče, pro žáky a studenty. Dle požadavků ředitelství mateřských škol - vedení přednáškové činnosti - Školní zralost 13

14 14 Individuální návštěvy škol - vedení metodických konzultací s vyučujícími pedagogy,efektivita hodnocení postupů v rámci IVP žáků integrovaných Přednášková činnost pro SŠ Styly učení, přechod na SŠ. Přednášky, semináře: Školní zralost, Jak studovat na střední škole, Jak rozumět zprávě PPP, Poruchy příjmu potravy, Syndrom vyhoření u učitelů, Drogy na ZŠ a SŠ, Šikana a její zvládání v prostředí školy, Poruchy učení a chování, Sociálně patologické jevy, Slovní hodnocení, Syndrom ADHD u dětí na ZŠ. Akreditované vzděl. programy pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ SPU, Relaxační techniky pro děti. Pracoviště Šumperk - vzdělávání Odborný růst pedagoga Vzdělávání mimořádně nadaných žáků, účast v sekci pro nadané žáky PPP OK exkurze ve vyučování a konzultace s vyučujícími ZŠ Hálkova, NÚV Praha - školení pro pracovníky PPP pro uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, účast na konferencích - Vzdělávání v primární prevenci o krok dál, Neklidné dítě na základní škole - celoročně vedení kroužku grafomotoriky a stimulačního kroužku pro děti předškolního věku - dle požadavků ředitelství mateřských škol - vedení přednáškové činnosti - Školní zralost - screeningové vyšetření školní zralosti dle požadavku ředitelství MŠ Pracoviště Prostějov 1/ Přednášková činnost a semináře pro rodiče přednáška Školní zralost na 3 základních a mateřských školách pro studenty přednáška Jak se správně učit na Domově mládeže v Prostějově 2/ Praxe pro studenty VŠ oborů psychologie, spec.pedagogika celkem 49 dnů praxe 3/ Účast na informačních a reprezentačních akcích Scholaris (přehlídka SŠ) akce Scholy servis / Depistáž psychologa v MŠ pro výběr dětí do spec. třídy MŠ s výukou anglického jazyk (58 dětí) 5/ Aktiv výchovných poradců ZŠ (září 2013), schůzka se zástupci neúplných ZŠ (prosinec 2013) a setkání se zástupci, vých. poradci SŠ (prosinec 2013) za účasti zástupců odboru školství města Prostějov, dalších poradenských pracovišť, Scholy servis,úřadu práce 6/ Aktivní působení psychologa v komisi pro sociálně právní ochranu dětí Magistrátu města Prostějova Pracoviště Jeseník Přednášky a besedy pořádané PPP OK Jeseník Školní zralost 7x Jak se učit na SŠ Současnost a perspektiva sociální péče Specifika a přístupy při vzdělávání mimořádně nadaných dětí Setkání s asistenty pedagoga Schůzka pro výchovné poradce Účast na zápisu do 1. tříd 14

15 15 Vzdělávací akce, kterých se zúčastnili pracovníci PPP a SPC OK nebo které byly PPP OK přímo pořádány: Pracoviště Šumperk vzdělávání Vzdělávání mimořádně nadaných žáků, účast v sekci pro nadané žáky PPP OK exkurze ve vyučování a konzultace s vyučujícími ZŠ Hálkova 2 pracovnice,, NÚV Praha - školení pro pracovníky PPP pro uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky 1 pracovnice,, screeningové vyšetření školní zralosti v MŠ MATERS 1 pracovnice, Kočičí zahrada preventinví program pro děti v MŠ a ZŠ 2 pracovníci aktivní spolupráce a účast na projektech - projekt PPP OK Olomouc - Kritické myšlení účast na vzdělávacích seminářích a konferenci - 5 pracovnic Pracoviště Přerov Odborné vzdělávání: Práce se stresem v poradenství 2 spec.pedagog The inteligence developement scales IDS 1 psycholog Konference Menza pro rozvoj nadání 2 pracovníci Problematika sexuality u jedince s mentálním postižením a u jedince s PAS v praxi poradenského pracovníka 1 psycholog + 1 spec.ped. Kritické myšlení pro poradenské pracovníky -2 psychologové + 1 spec. ped. Diagnostika PAS 1 psycholog Řešení krizových situací ve škole 1 psycholog vedení skupiny pro děti s ADHD -1 spec. ped. Základní principy dynamického vyšetření -1.spec.ped. Diferenciální dg. neurovývojových poruch PAS 1 spec. ped. Práce se skupinou adaptační kurz v praxi 1 spec. ped. Jeden svět (ne)stačí konference PPRCH Praha -1 spec. ped. Krizová intervence v prostředí škol 1 spec. ped. Pracoviště Jeseník Účast pracovníků na seminářích, kurzech kurz Feursteinova instrument. obohacování Basic, I., II. (Olomouc, Praha), KUPOZ (Praha), Dyskorunka (Praha), Dyskalkulie (Praha), Deficity dílčích funkcí (Praha), Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií (Praha), ADHD u dospívajících a dospělých (Praha), Setkání asistentů pedagogů (Jeseník), Terapeutická výcviková skupina. Logoterapie a existenciální analýza (Vranov) 5x, Hodnocení projektů primární prevence (Olomouc), Test rizik poruch čtení a psaní u raných školáků (Praha), Projekt Společně za úspěchem (Jeseník) IVP (Brno), Krizová intervence (Brno), Kurz Kritického myšlení (Tesák), Kočičí zahrada (Prostějov, Jeseník), ROR (Brno) Pedagogický přístup k dětem s ADHD (Šumperk), Role a respekt pedagoga ve škole (Šumperk) 15

16 16 Partnerství v projektech Pracoviště Olomouc Aktivní partnerství na projektu VYNSPI Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (projekt číslo CZ.1.07/1.3.00/ ESF OP VK). Projekt MěÚ Jeseník Společně za úspěchem Pracoviště Prostějov - Interpretace WISC III a její využití vzděl. seminář projektu RAMPS VIP III - 2 pracovníci - Rodina a sociálně právní ochrana dětí z pohledu legislativy vzděl. seminář projektu RAMPS VIP III 1 pracovník - Práce se stresem v poradenství vzděl. seminář v projektu RAMPS VIP III 1 pracovník - certifikát Výcvik v systemické psychoterapii (800 hodin 1 pracovník) - Diagnostika struktury matematických schopností vzděl. seminář NUV 1 pracovník - Krizová intervence v prostředí škol vzděl. seminář v projektu RAMPS VI III 1 pracovník - Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování vzděl. seminář 1pracovník - Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina kurz UK,PedF 1 pracovník - Čtením a psaním ke kritickému myšlení kurz RWCT Praha 1 pracovník - Rizika a úskalí vystavování posudků k matur. zkoušce žáků se SPU vzděl. seminář-1pracovník - Diagnostika míry školní připravenosti užívání MaTers vzděl. seminář 2 pracovníci - The inteligence and development scales vzděl. seminář 2 pracovníci - Inspirační seminář FIE 1 pracovník - Diagnostika a rozvoj matematických schopností DISMAS vzděl. seminář 1 pracovník - Integrativní korekční program pro děti s ADHD vzděl. seminář 1 pracovník - Proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání MZ 1pracovník - Baterie testů fonologických schopností pro děti předškol. a raného škol. věku 1pracovník - Úvodní kurz neuro-vývojového programu Pohybem se učíme vzděl. kurz 1pracovník - Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání matir. zkoušky workshop 2 pracovníci - Školský program INPP vzděl. kurz 1 pracovník - Metoda rozvoje kognitivních funkcí R.Feurersteina Basic I kurz 1 pracovník - Kurz kritického myšlení pro poradenské pracovníky 1. část kurz v projektu PPP OK 2x Projekty 1/ účast v projektu RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb projekt NÚV Praha 3x 2/ účast v projektu Regionální konference primární prevence rizikového chování pro metodiky, výchovné poradce a pedagogy ZŠ a SŠ projekt PPP OK 3/ účast v projektu PERUN - Systém péče o nadané v přírodních vědách (Péče,Rozvoj a platnění Nadání)- projekt NIDM 2x 4/ účast v projektu Krajská konference a vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na tu část primární prevence na ZŠ a SŠ, která je realizována pedagogy škol. metodiky prevence a VP kurz kritického myšlení pro pedagogické pracovníky - projekt PPP a SPC OK 5/ účast v projektu Kreativita a motivující výuka na školách - projekt Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o. Havířov 6/ partnerství v projektu Zefektivnění výuky žáků se SVP tříd ZŠ v OK prostřednictvím vytvoření komplexního programu s využitím ICT aplikací ve výuce matematiky a českého jazyka (pozice spec. pedagog) - projekt Proclient, s.r.o., Olomouc 7/ partnerství v projektu Šikulkové tvorba výukových pomůcek pro MŠ (pozice lektor) 3x Jednotlivá pracoviště úspěšně realizovala v tomto roce projekty zaměřené na prevenci sociálněpatologických jevů. 16

17 17 Pracoviště SPC Olomouc Vzdělávací akce, kterých se zúčastnili pracovníci SPC Olomouc zúčastnili: Odborný workshop pro tvorbu katalogů podpůrných opatření pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním oslabením v kognitivní oblasti. Screening poruch autistického spektra pomocí CAST a CARS. Diagnostika poruch autistického spektra. Diagnostika a intervence u žáků s LMP. Metody kritického myšlení Žák s narušenou komunikační schopností Dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku Kurz seznamující s užíváním testu SON R 2,5 7 Kurs The inteligence and development scales (IDS) Kurs administrátorů testu Woodcock Johnson International Editions II. Práce v odborných sekcích Práce odborných pracovníků v sekcích je jedním z hlavních integračních faktorů, který má vliv na propojení všech pracovišť PPP a SPC OK v jednotlivých oblastech odborných činností, jejich rozvoj a efektivní organizaci. Osobní setkávání pracovníků PPP a SPC OK je také zdrojem informací, které směřují k vzájemnému obohacování, předávání zkušeností mezi jednotlivými pracovišti. Je zdrojem podnětů pro vedení PPP a SPC OK vedoucím k plánování dalšího vzdělávání, které vychází z podnětů z terénu a potřeb vyplývajících ze zkušeností a poznatků jednotlivých pracovišť a pracovníků. Z jednotlivých sekcí vycházejí inspirace a podněty k pořádání seminářů, výcviků a školení, k rozborům používaných metod či postupů, k diskuzím nad konkrétními problémy a možnými pracovními metodikami, atd. Jde o tyto skupiny: sekce psychologů sekce speciálních pedagogů sekce metodiků primární prevence sekce sociálních pracovnic Příprava sekce odborníků pro práci s klienty s PAS (poruchy autistického spektra) Str. 16 Důležité úkoly pro nadcházející období Postupně připojit pracoviště SPC v Prostějově a v Mohelnici Zřídit detašovaná pracoviště v Přerově, Zábřehu a v Jeseníku Část V. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí provedených v PPP OK Ve školním roce neproběhly v PPP a SPC OK žádné kontroly a inspekce. 17

18 18 Část VI. Základní údaje o hospodaření Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centraolomouckého kraje - šk.r.2013/2014 Příjmy Pedagogicko psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje tvoří především dotace ze státního rozpočtu a dotace z rozpočtu zřizovatele Krajského úřadu Olomouckého kraje. Dotace z MŠMT ČR: v celkové výši Kč ,-- 1. přímé náklady: jedná se o dotaci na úhradu mzdových prostředků ( platy, OON), odvodů (zdravotní a sociální pojištění, FKSP) a přímých ONIV. Ve školním roce 2013/2014 činily dotace z MŠMT na přímé náklady Kč ,-- 2. účelová dotace - pracoviště v Šumperku, UZ pod názvem Pomoc a vedení pedagogů v preventivním působení na žáky. Dotace byla poskytnuta ve výši Kč ,--- - pracoviště v Přerově, UZ Projekt pod názvem Prevence rizikového chování na 1.stupni ZŠ ve výši Kč ,-- - pracoviště v Olomouci, UZ 33040,projekt pod názvem Woodcock-Johnson pro psychology SPC ve výši Kč ,-- Ve školním roce 2013/2014 činily účelové dotace z MŠMT ČR Kč ,-- Dotace z rozpočtu zřizovatele Krajského úřadu Olomouckého kraje: v celkové výši Kč Kč 1. Dotace na provoz ve výši Kč ,-- 2. Dotace na provoz odpisy ve výši Kč ,-- 3. Účelová dotace - projekt s názvem Krajská konference a vzdělávání pro pedagogické pracovníky se zaměřením na tu část primární prevence na ZŠ a SŠ, která je realizována pedagogy školními metodiky prevence, výchovnými poradci a ostatními pedagogy v rámci ŠVP ve výši Kč ,-- Ve školním roce 2013/2014 činily dotace celkem Kč ,--. 18

19 19 Ostatní příjmy naší organizace tvoří výnosy z prodeje metodického materiálu pro rodiče, z prodeje služeb (např. profesní diagnostika) a ostatní výnosy tj. úroky z běžného účtu, z účtu FKSP. Ostatní příjmy činily ve šk. r. 2013/2014 Kč ,38. Náklady Pedagogicko psychologické poradny a Speciálního centra Olomouckého kraje tvoří: 1. přímé náklady mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady, zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění, tvorba FKSP, úhrada preventivních prohlídek zaměstnanců, náhrada mezd v době nemoci, nákup psychotestů, cestovné, školení a vzdělávání. 2. provozní náklady spotřeba materiálu toner, papír do kopírky, kancelářské potřeby, nákup knih, časopisů a zpravodajů, čistící prostředky, nákup DHM, nákup PHM pro služební vozidla - spotřeba energií spotřeba vody, plynu, elektrické energie, topení - náklady za služby poštovné, telefony, internet, školení a vzdělávání, zpracování mezd, opravy a udržování služebních vozidel, budovy, internet, odvoz odpadu, služby PC firem, bankovní poplatky, nájemné atd. 3. provozní náklady - odpisy Celková výše uvedených nákladů činila ve šk. r. 2013/2014 Kč ,95. náklady účelových dotací účelové dotace vedené pod UZ tj. Prevence rizikového chování. a Pomoc a vedení v preventivním byly čerpány ve výši Kč ,-- a účelová dotace UZ pod názvem Krajská konference a vzdělávání. byla čerpána ve výši Kč ,90. Část VII. Závěr výroční zprávy Ve školním roce 2013/2014 se systematická kooperace všech pracovišť PPP a SPC OK a koordinace jejich odborných činností jeví dlouhodobě jako stabilizovaná (administrativně i organizačně), další zvyšování odbornosti pracovníků a přizpůsobení přístupů regionálním potřebám terénu má vliv na zvyšování kreditu PPP a SPC OK v rámci regionu i ČR. Je však důležité pokračovat v rozvoji integračních aktivit spolu s ostatními školskými subjekty a nadále považovat za prioritu propojování poradenských služeb na území kraje. Vedoucí jednotlivých pracovišť, díky své odbornosti, zkušenosti a kvalitní kooperaci vykonávají své fukce velmi zodpovědně a spolupracují ve prospěch celého poradenského systému. Poradenský systém v Olomouckém kraji se jeví jako funkční a smysluplně rozvíjí všechny úkoly vyplývající z poslání a zaměření školských poradenských pracovišť. Jeho cílem je dostupnost služeb pro všechny uživatele. Nadále zůstává důležitým prvkem plánování a podpora systematického vzdělávání odborných pracovníků zaměřeného na další zkvalitnění diagnostické, intervenční, metodické, terapeutické a konzultační činnosti PPP a SPC OK. 19

20 20 Vedení PPP a SPC OK pokračuje v aktivitách soustředěných na rozšiřování integrovaného poradenského systému v Olomouckém kraji. Spoluprací s dalšími příbuznými institucemi se prohlubuje názorové propojení a prostupnost celého systému. PPP a SPC OK nadále úzce spolupracuje s příbuznými institucemi. Jde o Poradnu pro rodinu OK, speciálně pedagogická centra v kraji, Středisko sociální péče a o spolupráci i s neziskovými institucemi: (P- centrum, K-centrum, Spolu ). Vizí do budoucna, kterou by PPP a SPC Olomouckého kraje měla postupně naplňovat, je zřizování SPC v místech našeho kraje, kde tato dosud nejsou. Mělo by jít o integrovaná SPC, kde budou odborníci poskytovat své služby klientům s různými typy zdravotního postižení zrakového, sluchového, řečového, mentálního, tělesného nebo kombinovaného. V rámci jednání s řediteli jednotlivých SPC dochází postupně k předběžným dohodám na podílu účasti odborníků na jednotlivé pedie ve zmiňovaných pracovištích. Jde o to, aby klienti z různých míst našeho kraje nemuseli dojíždět k vyšetření do vzdálených měst, ale aby měli možnost kontaktu s pracovníkem SPC lehce dosažitelnou. O optimalizaci sítě poradenských pracovišť v Olomouckém kraji usilujeme především s ohledem na potřeby klientů, škol i školských zařízení s využitím zkušeností ověřených prostřednictvím krajské sítě pracovišť pedagogicko-psychologické poradny. Propojování činností PPP a SPC, ale také úzká spolupráce s SVP, SSP (vypsat plné názvy), s diagnostickými ústavy a školními poradenskými pracovišti a iniciace společných setkání ředitelů těchto pracovišť, je motivovaná snahou o koordinaci činností, prostupnost informací, podporu vzniku sekcí odborníků zabývajících se obdobnou problematikou. Za nejdůležitější nadcházející úkoly považujeme: - Integraci poradenské sítě v Olomouckém kraji - Pokračovat v úzké spolupráci se školami a školskými zařízeními v OK a nadále se výrazně podílet na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného typu škol. - Posilovat oblast kariérového poradenství, participovat při volbě vzdělávací cesty klientů a úzce spolupracovat v této oblasti s výchovnými poradci. - Proškolením získat certifikované oprávnění u dalších odborných pracovníků na vystavování Posudků pro uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (PUP MZ). - Koordinovat a harmonizovat aktivity zaměřené na primární prevevenci sociálně patologických jevů v OK. - Nadále vyhledávat nadané a talentované děti v MŠ a ZŠ, spolupracovat se školami a rodiči při jejich dalším rozvoji a vzdělávání. - Zkvalitňovat spolupráci s třídními učiteli, výchovnými poradci a metodiky primární prevence. - Nadále uvyšovat počet účastí odborných pracovníků PPP a SPC při zápisech do 1.tříd. - Průběžně mapovat potřeby, zájmy a požadavky našich klientů a zvyšovat jejich informovanost o našich službách. - Rozšiřovat podíl činností terapeutických, reedukačních a intervenčních v návaznosti na činnosti diagnostické. - Zřídit další SPC v místech kraje, kde dosud nejsou. - Rozvíjet týmovou spolupráci v oblasti péče o klienta, přispívat k integraci poradenského systému v Olomouckém kraji. - Nadále podporovat a rozvíjet práci odborných pracovníků v sekcích. - Prioritně organizovat a podporovat další vzdělávání pracovníků PPP a SPC OK. - Dále pracovat na rozvoji počítačových sítí na jednotrlivých pracovištích tak, aby mohlo dojít k jejich propojení v rámci celé PPP a SPC OK. Pokusit se i o získání dalších finančních zdrojů na rozvoj ICT. 20

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP OK V Olomouci dne 23. 10. 2013 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení 3 Část

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP OK V Olomouci dne 24. října 2012 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení 3

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: OP Vzdělávání pro

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III

RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III Anotace Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc, U Sportovní haly 1a Adresa:

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, ČESKÁ 39/1 PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ PŘI ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 67. Směrnice o poskytování poradenské služby Č.j.: 028/2016 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště Program školního poradenského pracoviště Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493/3 708 00 Ostrava Poruba tel.: +420 596 912 198, e-mail:profesor@jazgym.cz; www.jazgym.cz čj.: JGPT/1314/2016

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více