V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC OK V Olomouci dne

2 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení 3 Část II : Údaje o pracovnících PPP a SPC OK...5 Část III : Údaje o činnostech PPP a SPC OK...6 Část IV: Další aktivity PPP a SPC OK Část V : Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí provedených v PPP OK. 18 Část VI: Základní údaje o hospodaření 18 Část VII: Závěr a nadcházející úkoly.20 2

3 3 Část I. Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje U Sportovní haly 1a, Olomouc Tel.: , Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci Jeremenkova 40a, Olomouc Ředitel: Mgr. Lubomír Schneider, Foerstrova 68, Olomouc datum jmenování: 1. dubna 2005 Statutární zástupce ředitele: PhDr. Hochmanová Milena datum jmenování: Odloučená pracoviště PPP a SPC OK: PPP Šumperk, Husitská 12, PSČ Vedoucí pracoviště: PhDr. Drahomíra Jansová Tel.: PPP Jeseník, Dukelská 1240, PSČ Vedoucí pracoviště: Mgr. Eva Pacherníková Tel.: PPP Prostějov, Vrchlického 5, PSČ Vedoucí pracoviště: PhDr. Milena Hochmanová Tel.:

4 4 PPP Přerov, Kouřilkova 8, PSČ Vedoucí pracoviště: Mgr. Marie Plánková Tel.: SPC Olomouc, U Sportovní haly 1, Vedoucí pracoviště : Mgr. Ivana Poláková, Bc. Tel: Stručná charakteristika školského zařízení: Pedagogicko psychologická poradna Olomouckého kraje (PPP OK) vznikla sloučením 5 výše jmenovaných pracovišť dne jako odborné pracoviště s jedním vedením. Má statut právně subjektivní organizace se všemi aspekty právními, organizačními i hospodářskými. PPP a SPC OK poskytuje odbornou diagnostickou, intervenční a metodickou pomoc při řešení vývojových a vzdělávacích i výchovných potíží dětí, též rodinám (ev. jiným výchovným institucím) a školám. Služby poskytované PPP a SPC OK: diagnostické intervenční metodické a vzdělávací (dle standardních činností PPP a SPC) SPC Olomouc Stručná charakteristika školského zařízení Speciálně pedagogické centrum bylo zřízeno jako součást PPP OK a zahájilo svou činnost Poskytuje odbornou diagnostickou, metodickou a intervenční činnost dětem, žákům a klientům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich zákonným zástupcům a školám ( případně dalším výchovně vzdělávacím institucím). 4

5 5 Část II. Údaje o pracovnících PPP a SPC OK v roce 2013/2014 Tab.: počty pracovních úvazků PPP OK Pracoviště Nepadagog. Pracovníci Sociální Pracovníci Psychologové Pedagogové Celkem Olomouc 2 1 7,4 6,4 16,8 Šumperk - 1 5,15 4,4 10,55 Prostějov - 1 5,5 4 10,5 Přerov Jeseník - 1 2,4 1,4 4,8 PPP OK ,45 20,2 53,65 Tab.: počty pracovních úvazků - SPC za rok 2014 Pracoviště Nepadagog. Pracovníci Sociální Pracovníci Psychologové Pedagogové Celkem Olomouc 0 1 1,6 4 6,6 Šumperk Prostějov Přerov Jeseník SPC Při PPP a SPC OK 1 1,6 4 6,6 5

6 6 A. Hlavní činnosti PPP OK: Část III. Údaje o činnostech PPP a SPC OK 1. Řešení výukových a výchovných problémů dětí, žáků předškolních zařízení a studentů škol, školských zařízení (od 3 do 19 let). 2. Zabezpečení a realizace integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení dle aktuální legislativy. Registrace jednotlivých případů, provádění formálních náležitostí (platnost posudku, konzultant, IVP). 3. Vyšetřování, příprava podkladů, doporučení žáků pro zařazování do specializovaných tříd. 4. Diagnostika, příprava podkladů, doporučení žáků při zařazování do speciálních škol. 5. Diagnostika, příprava podkladů, doporučení žáků mimořádně nadaných. 6. Kontrola termínů platnosti normativu zdravotně postižených integrovaných žáků. 7. Vyšetření a doporučení pro studenty a učně s výchovnými a výukovými problémy. 8. Provádění vyšetření profesní orientace žáků ZŠ a SŠ. 9. Provádění přímé diagnostické a terapeutické činnosti v MŠ zaměřené na vývojové, výchovné a výukové problémy dětí. 10. Výběr žáků do jazykových tříd, osmiletých, čtyřletých a bilingvních gymnázií. 11. Spolupráce s výchovnými poradci v otázkách doporučovaných metod při výchovných a vzdělávacích problémech, výběru povolání. 12. Spolupráce a metodické vedení metodiků primární prevence na školách. 13. Vyšetření žáků k doplnění vzdělání poskytovaného ZŠ. 14. Spolupráce s odbor. lékaři, pediatry, odbornými pracovišti (SPC, PPR OK, SSP), OŠMT KÚ, nadacemi, ÚSP, magistráty měst, pedagogickým centrem, komisí péče o rodinu, protidrogovou komisí a s policií ČR. 15. Spolupráce s NúV účast na seminářích, příspěvky a další aktivity dle aktuálních potřeb. 16. Uživatelská báze diagnostických počítačových metod a ukázky programů pro žáky a rodiče. 17. Účast na jednáních a organizaci výchovného poradenství v regionech a v kraji. 18. Vystavování Posudků uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (PUP MZ). Standardní činnosti PPP Psychologické a speciálně - pedagogické vyšetření dětí,žáků a studentů s výchovnými a výukovými obtížemi, vyšetření dětí, žáků a studentů se SVP- zdravotně postižení, zdravotně znevýhodnění a sociálně znevýhodnění, příprava podkladů a doporučení k integraci, pomoc při tvorbě IVP, vyšetřování profesní orientaci žáků 8. a 9. ročníků, realizace vyšetření i na škole, dle požadavků ředitelství mateřských škol - vedení přednáškové činnosti - Školní zralost, screeningové vyšetření školní zralosti dle požadavku ředitelství MŠ, individuální návštěvy škol - vedení metodických konzultací s vyučujícími pedagogy, efektivita hodnocení postupů v rámci IVP žáků integrovaných, vystavování posudků PUP MZ, výjezdy do kontaktních míst (elokované pracoviště) a to nejen s ohledem na pevně stanovený den, ale dle potřeb klientů i mimo tento stanovený den, konzultační dny na školách, komplexní vyšetření mimořádně nadaných žáků a metodická pomoc rodině a škole při vzdělávání a výchově, A. Hlavní činnosti SPC 1. Poskytování poradenských služeb při výchově a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2. Řešení výukových a výchovných potíží dětí, žáků a klientů se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, s hlubokým mentálním postižením (od 3 do 26 let) 6

7 7 3. Zabezpečuje a realizuje integraci dětí a žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním do škol a školských zařízení. 4. Sledování a vyhodnocování průběhu integrace dle platné legislativy, vedení jednotlivých případů a provádění formálních náležitostí doporučení, konzultace, IVP 5. Vyšetření, příprava podkladů a doporučení žáků při zařazování do škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením. 6. Pravidelné vyhodnocování zařazení žáků do škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením. 7. Zpracování odborných podkladů a doporučení ke vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením integrovaných ve školách běžného proudu. 8. Zpracování odborných podkladů a doporučení k integraci s podporou asistenta pedagoga pro děti a žáky se zdravotním postižením. 9. Diagnostika, doporučení a péče o děti, žáky a klienty se stanoveným jiným způsobem vzdělávání. 10. Vyšetření profesní orientace u žáků a studentů se zdravotním postižením. 11. Příprava posudků pro uzpůsobení maturitních zkoušek a jiných zkoušek u žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 12. Poskytování odborného poradenství pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům v oblasti vzdělávání žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. 13. Spolupráce s odbornými lékaři, pediatry, odbornými pracovišti, OŠMT KÚOK, nadacemi, ÚSP, magistráty měst. 14. Spolupráce s NÚV, APSPC účast na seminářích, příspěvky a další aktivity. B. Přehled výkonů Počty vyšetřených klientů (celkem PPP OK za šk. r. 2013/2014 : Počet vyšetření celkem Z toho: vyšetření školní zralosti 2115 vyšetření komplexní vyšetření profesní orientace 671 Individuální vedení (terapie) klienta 830 Konzultace s rodiči nebo se školou 9617 B. Počet vyšetřených klientů SPC (od ) : Počet vyšetření celkem 350 Z toho: vyšetření komplexní 56 vyšetření psychologické 80 vyšetření spec. 214 pedagogické Konzultace s rodiči nebo se 458 školou 7

8 8 Část IV. Další aktivity PPP OK Prevence sociálně patologických jevů Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje se v oblasti prevence sociálně patologických jevů zaměřuje v současné době především na prohloubení spolupráce zúčastněných expertů a institucí a na sjednocení odborných přístupů. Na každém pracovišti PPP OK je oblastní metodik primární prevence sociálně nežádoucích jevů, který úzce spolupracuje se školními metodiky prevence, je garantem minimálních preventivních programů, podílí se radou na jejich evaluaci a spolupracuje s krajským koordinátorem. Oblastní (okresní) metodici primární prevence se zabývají především včasným preventivním působením a diagnostikou společensky nežádoucích projevů u dětí. Jejich úkolem je úzce spolupracovat se školními metodiky v regionu, koordinovat jejich činnost, informovat je o možnostech vzdělávání, o odborné literatuře, aktualizovat kontakty na dostupná krizová, poradenská a preventivní zařízení, zprostředkovávat spolupráci s dalšími zúčastněnými státními i nestátními institucemi, organizovat pravidelná setkávání a přednášky. Oblastní metodik PPP OK pomáhá formou osobních návštěv ve školách řešit aktuální problémy související s výskytem drogového experimentu, šikanování, šíření návykových látek apod. Nabízí pomoc dětem, kterých se zmíněná problematika týká, spolupracuje s rodiči, se školou a doporučuje vhodný postup směřující k optimalizaci situace. Funguje úzká spolupráce oblastních metodiků (Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník). Pravidelná setkávání probíhají 4x ročně, výstupem je předávání aktuálních informací, komplexnější mapování terénu, konzultace případových studií, precizace metodických postupů. Spolupráce se školními metodiky prevence se realizuje kromě individuálních konzultací formou skupinových seminářů zaměřených na problematické oblasti a témata. Některé semináře organizujeme spolu s P- centrem. Hlubší kooperací dosahujeme systematičtější a komplexnější péče o klienty. Efektivně funguje spolupráce mezi jednotlivými pracovišti, v pravidelných čtvrtletních intervalech se setkávají OMPP s krajským koordinátorem prevence pro odbor školství, předávají si nové informace a zkušenosti, plánují změny a vytyčují si nové cíle vzhledem k aktuální situaci v oblasti prevence SPJ. Primární prevence rizikového chování (PPRCH) - Hodnocení za školní rok : Oblast primární prevence rizikového chování na školách a školských zařízeních se za poslední desítku přesouvá z konkrétních specializovaných témat jako jsou drogy, šikana, krádeže apod. v celkovou potřebu systematicky ovlivňovat chování a vztahy dětí v dětských kolektivech. A to od MŠ, přes ZŠ až po SŠ. Dětem v demokratické společnosti nestačí být vzděláváni odborným pedagogem. Nutně potřebují také dobrého leadra, vedoucího týmu, který stmelí třídní kolektiv, nastaví funkční pravidla chování a komunikace, postupně naučí děti demokratické diskusi a vzájemné důvěře. Společnost klade vysoké nároky na osobnost pedagoga a prevence se přesouvá z rukou externích organizací do rukou elementaristů, třídních učitelů, učitelů občanských nauk, výchov ke zdraví. Jen cíleným každodenním působením na tvorbu postojů a hodnot dětí můžeme preventivně zmírnit riziko nežádoucích forem chování. Kde na to všechno ale brát čas ve výkonově zaměřené a uspěchané době? 8

9 9 Cílem prevence z pohledu oblastních metodiků prevence PPP a SPC OK je především metodická podpora, povzbuzení a posílení kompetencí pedagogů pro přímou preventivní práci s dětmi. Zaměřujeme se mnohem více na poskytování prostoru pro sdílení užitečných nápadů a možností vyzkoušené a efektivní preventivní práce s dětmi různého věku. Podílíme se na selekci programů a poskytovaných služeb v terénu se záměrem výběru a podpory kvalitních a dlouhodobých preventivních aktivit. Kontakt s pedagogy a žáky je naší každodenní praxí. Na každém pracovišti PPP a SPC OK působí oblastní metodik PPRCH, který úzce spolupracuje se školními metodiky prevence, koordinuje jejich činnost, je garantem MPP jednotlivých škol a podílí se na jejich evaluaci. Širší spektrum jeho činností je definované Školským zákonem (krizové poradenství, diagnostika, konzultační a vzdělávací činnost, přenos informací atd.) Velkou podporou je spolupráce s krajským koordinátorem prevence pro odbor školství, který úředně a metodicky zaštiťuje naši práci, informuje nás o systémových a legislativních změnách, prioritách Olomouckého kraje, aktuálních možnostnech financování. Pomáhá nám vytyčit reálné cíle vzhledem k aktuální situaci v oblasti primární prevence rizikového chování v našich regionech. Nově byla nastavena úzká spolupráce s MŠMT, zástupci oddělení prevence v tomto roce začali pravidelně navštěvovat jednotlivé regiony s cílem zhodnotit a mapovat kvalitu poskytovaných služeb. Olomoucký kraj, aktivita oblastních metodiků, přínost krajského koordinátora prevence v odboru školství, činnost neziskových organizací, realizace už 2. ročníku Regionální konference PPRCH za finanční podpory Olomouckého kraje byly hodnoceny velice pozitivně. Přehled realizovaných aktivit na pracovištích: Pracoviště Olomouc Příprava a realizace projektu Vzdělávání a konference pro pracovníky PPP OK, VP a ŠMP Olomouckého kraje - za finanční podpory Olomouckého kraje (s naplněnou kapacitou 150 účastníků konference) Aktivní partnerství na projektu PAPSAV katedry psychologie FF UP Spolupráce s MŠMT v rámci šestileté strategie PPRCH, účast Mgr. Vladimíra Sklenáře na regionálních setkáních ŠMP a na Regionální konferenci PPRCH 250 hodinové specializační studium pro ŠMP - lektorská činnost ve spolupráci s neziskovými organizacemi Resocia Přerov, P-centrum olomouc Lektorská činnost a vzdělávání školních metodiků prevence v rámci široké palety témat ( šikana, kyberšikana, sebepoškozování, vedení třídnických hodin,syndrom vyhoření apod.) Organizace pracovních setkání a besed se Školními metodiky prevence, individuální konzultace a vedení v krizových případech Spolupráce s P-centrem v rámci diskusně vzdělávacích skupin Spolupráce se Sdružením -D, prezentace jejich činnosti na setkání ŠMP Spolupráce s Policií ČR, Městkou policií, OSPOD, SSP Realizace 8 dlouhodobých intervenčních programů pro třídy s výrazně problémovým klimatem (šikana, nekázeň, zvýšená agresivita mezi žáky) na různých typech škol. Každý program obnáší psychologickou sociometrickou diagnostiku, 3 dopolední interaktivní programy pro třídu, workschop pro pedagogy se zaměřením na ladění vztahového klimatu ve třídách, besedu pro rodiče se zaměřením na vhodný výchovný přístup, individuální konzultace, zpracování závěrečné zprávy s doporučením pro další postup a evaluaci. Garance Minimálních preventivních programů škol v regionu Realizace semináře Kočičí zahrada - program primární prevence pro 1. stupeň ZŠ (proškolených 15 pedagogů) Aktivní účast na Konferenci AT a PPRCH Praha 9

10 10 Pracoviště Přerov Prevence soc. pat. jevů: Dle sdělení Irenky Oršulíkové zpracovává tuto kapitolu Katka, podklady z naší PPP obdržela. Péče o mimořádně nadané: Odbornou pracovnicí, pověřenou vedením péče o nadané děti, je PhDr. Ulrichová, psycholog. Koordinuje spolupráci s MŠ při vyhledávání nadaných dětí, spolupracuje se základními školami při zpracování IVP a je odborným garantem psychologických a speciálně pedagogických vyšetření. Speciální třída pro nadané děti ani skupinová integrace zatím v regionu naší PPP nejsou provozovány. Pracoviště Prostějov Prevence rizikového chování Mgr.Recová,metodik prevence - metodická podpora školních metodiků prevence, osobní a telefonické konzultace dle potřeb ŠMP - předávání informací školním metodikům prevence (oblast vzdělávání, informace MŠMT atd.) - metodické vedení školních metodiků prevence společná metodická setkání: listopad 2014 leden setkání s pracovníky České školní inspekce duben 2014 přítomnost dr. L. Spurného z KÚ Olomouc. kraje, por. F Kořínka z Policie ČR - spoluúčast pracoviště PPP Prostějov na organizačním zajištění 1. Regionální konference primární prevence OK - úzká spolupráce s vedoucím metodikem primární prevence a krajským metodikem prevence, ostatními oblastními metodiky prevence v rámci OK společná setkání - semináře pro učitele 1. stupně ZŠ na Prostějovsku Kočičí zahrada (3 skupiny) - účast v komici OK pro výběr projektů primární prevence v rámci dotačního řízení MŠMT - diagnostika třídních kolektivů dle zájmu škol 10 skupin - realizace programu pro třídní kolektivy na zlepšení sociálního klimatu 3 třídy, 14 setkání - realizace adaptačního programu pro vznikající třídní kolektivy (1. ročníky SŠ) 4 třídy - spolupráce s dalšími institucemi, především s Policií ČR příprava putovní výstavy Tvoje správná volba s plánovanou realizací v průběhu září/října 2014 v Prostějově -účast na dalším vzdělávání vzdělávání pro metodiky prevence v P centru Olomouc - účast na konferenci k PPRCH v Praze, účast na seminářích k problematice primární prevence Pracoviště Šumperk PROJEKTOVÁ ČINNOST V rámci dotačního programu MŠMT ČR pro oblast rizikového chování - rok 2013, byly podpořeny dva projekty našeho pracoviště: PEDAGOG PRACOVNÍK V PRIMÁRNÍ PREVENCI - měl za úkol rozvíjet pravidelnou metodickou činnost PPP OK, pracoviště Šumperk a zaměřoval se na další vzdělávání (vzdělávací semináře + supervizní setkání) pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence rizikového chování. Ve školním roce 2013/2014 proběhly vzdělávací semináře: 10

11 11 Kyberšikana-nebezpečný fenomén, Prevence a řešení šikanování, Patologický gambling a zhoubné kulty a 3 supervizní setkání. Příprava, organizační zajištění a realizace tohoto projektu. KOMPLEXNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠUMPERK - má za úkol prohloubit a zefektivnit primární prevenci na základních školách. Cílem je vytvořit novou koncepci, založenou na cílené, soustavné, dlouhodobé práci se žáky vybraných ročníků. V projektu jde o vytvoření koordinačního pracovního týmu, vytvoření nové a rozšířené nabídky programů pro školy, vznik, ověření a aplikaci nových metodik a vytvoření kvalitních podmínek pro lektory programu. Tento projekt pokračuje jako víceletý do dalšího roku. Příprava, organizační zajištění a realizace. Do programu bylo ve šk. roce 2013/2014 zapojeno celkem 23 školních zařízení. Interaktivní blok Klima v naší třídě, se kterým se vstupovalo do 6. Ročníků, byl realizován celkem ve 32 třídních kolektivech pro 541 žáků. V rámci dotačního programu MŠMT ČR pro oblast rizikového chování - rok 2014, byl podpořen projekt: POMOC A VEDENÍ PEDAGOGŮ V PREVENTIVNÍM PŮSOBENÍ NA ŽÁKY - má opět za úkol rozvíjet pravidelnou metodickou činnost PPP OK, pracoviště Šumperk a zaměřuje se na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence rizikového chování. Zahrnuje vzdělávací semináře a supervizní setkání. Ve školním roce proběhly vzdělávací semináře Pedagogický přístup k dětem s ADHD a Role a respekt pedagoga ve škole + 3 supervizní setkání. Příprava, organizační zajištění a realizace tohoto projektu. Další činnost: Realizace 23 interaktivních diskusně - formativních bloků na různých typech škol. Tematické programy - Vztahy ve třídě, Šikana, Kyberšikana, Učíme se učit, Jak zvládat stres a Komunikační dovednosti. Spolupráce na realizaci adaptačních programů pro 5 třídních kolektivů. Za využití prožitkových technik a interaktivních forem práce. Program je využitelný k nastartování a upevnění zdravých sociálních vztahů v nových nebo obměněných třídních kolektivech. Cílem je seznámení se žáků ve třídě, včetně třídního učitele, minimalizace adaptačních problémů, nastolení skupinových pravidel a předcházení nežádoucím vztahovým konfliktům. Návštěva s ostatními oblastními metodiky Střediska výchovné péče v Tršicích ( ). Návštěva Střediska výchovné péče Dobrá vyhlídka ( ). Setkání OMPA Olomouckého kraje s účastí krajského koordinátora PhDr. Ladislava Spurného. Účast na konferencích: Celostátní konference PPRCH ( ) Dny prevence Ostrava 2014 ( ) Účast na jiných seminářích/sebevzdělávání: Kyberšikana-nebezpečný fenomén, Prevence a řešení šikanování, Patologický gambling a zhoubné kulty + účast na 4 supervizních setkáních (v rámci projektu Pedagog pracovník v primární prevenci ) a seminářích 11

12 12 Pedagogický přístup k dětem s ADHD a Role a respekt pedagoga ve škole + účast na 3 supervizních setkáních (v rámci projektu Pomoc a vedení pedagogů v primárním působení na žáky ). Roční Studium pro metodiky prevence (Resocia). Pětileté studium psychoterapeutického výcviku ve Společnosti pro integraci v psychoterapii. Seminář Kočičí zahrada Dvoudenní seminář Kritického myšlení (PhDr. Urbanovská) Pracoviště Jeseník Realizace primární prevence na středních odborných školách a učilištích v prvních ročnících s ohledem na stmelení nových kolektivů. Práce s problémovými třídami. Spolupráce s krajským metodikem prevence PhDr. Ladislavem Spurným při realizaci metodických schůzek se školními metodiky prevence. Besedy pro studenty základních, středních škola učilišť na indikovaná témata ze strany zástupců škol sexuální minority, drogy a závislost, šikana. Workshop pro učitele ZŠ na téma syndrom vyhoření. Workshopy pro studenty v prvních ročnících středních škol na téma Jak se učit na střední škole. Konkrétní poradenství pro školní metodiky prevence při zvládání rizikového chování stuidentů a žáků. Depistáže v hodinách při zvládání školní nekázně. Garance minimálních preventivních programů v regionu. Spolupráce s neziskovým sektorem v regionu Darmoděj, Virtus, Brontosaurus. Spolupráce s Policií ČR, Městkou policií, OSPOD, SSP. Na závěr je třeba zmínit to nejdůležitější: každodenní odbornou práci pracovníků PPP OK, práci v terénu na školách směrovanou především na pomoc při řešení problematických situací a na podporu zdravého rozvoje dětí. Mimořádně nadaní žáci PPP OK je už sedmým rokem zapojena do projektu, který je zaměřen na mimořádně kognitivně nadané děti, které mají specifické vzdělávací potřeby, na něž je zapotřebí reagovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky. Rozpoznání (identifikace) mimořádného nadání je dlouhodobý proces - při identifikaci mimořádně nadaných dětí se uplatňuje jak pozorování v rodině i ve škole, portfolio (z informací rodičů), rozbor výsledků práce žáka, rozhovory se žákem, jeho rodiči, učiteli, vedoucími zájmových kroužků a také psychologické a pedagogické diagnostické metody. Pracovníci sítě PPP poskytují zákonným zástupcům nebo učitelům se souhlasem zákonných zástupců dítěte pomoc při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka. Tato péče se nedotýká jen vzdělávání, které se opírá o integrační přístup s využitím konkrétních možností akcelerace a obohacování jako základních metod práce s nadaným žákem, ale i o pomoc při vytváření a zachování zdravých vztahů s vrstevníky. Vytváření vztahové sítě je totiž u mimořádně nadaných dětí ovlivněno jejich osobnostní strukturou s převahou k introverzi, navíc některými jejich typickými osobnostními vlastnostmi. 12

13 13 Mimořádně nadané děti jsou definovány jako skupina mající specifické vzdělávací potřeby, na které je zapotřebí reagovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky. V rámci Olomouckého kraje má za úkol zajistit koordinaci péče o mimořádně nadané PPP OK. Koordinátorkami pro tuto oblast jsou psychologové PPP OK. V oblasti péče o děti předškolního věku spolupracujeme i s koordinátorkou pro MŠ, kterou je ředitelka MŠ Sokolská v Olomouci Hana Hoglová. Na úseku péče o tyto děti se nabízejí dvě cesty. Je zde možnost využití integrace v podmínkách běžné třídy, což představuje nutnost vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáka. Druhou alternativou, jejíž nosnost v praxi se ověřuje, je zřízení třídy pro děti s mimořádným nadáním. PPP OK se spolupodílela již na vyšetření dětí do první třídy pro nadané děti na ZŠ Hálkova, kde jsou třídy pro nadané žáky zřizovány od roku V dalším školním roce předpokládáme opětovné zřízení 1. třídy pro nadané žáky. Zpětné vazby od rodičů dětí, jejich třídních učitelek i vedení školy jsou pozitivní. Osvědčuje se i spolupráce s IPPP na úseku zajištění školení pro učitele na téma: Specifika práce s nadanými žáky a specifika diagnostiky i psychologických intervencí v práci s nadanými žáky. PPP OK má snahu s ohledem na závažnost a aktuálnost problematiky zprostředkovávat informace pro učitele tak, aby byly dostupné v celém regionu. Vzhledem ke skutečnosti, že se objevila potřeba rodičů těchto dětí se setkávat, vyměňovat si zkušenosti s jejich výchovou a s vedením byl ustanoven Klub rodičů dětí s mimořádným nadáním. V prostorách školy je zajištěna možnost pravidelných schůzek Klubu rodičů a dětí. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách školy ZŠ Hálkova. Povědomí rodičovské veřejnosti je již natolik výrazné, že se řada rodičů na nás již obrací sama. PPP OK opakovaně oslovila pediatry, neboť jsou to právě oni, kteří již v útlém věku dětí (při ročních prohlídkách) vnímají mimořádné nadání některých dětí. Opakovaně také vyvíjíme iniciativu směřovanou k intenzivnější spolupráci s MŠ a ZŠ. Z praxe jsme si plně vědomi toho, že nerozpoznání vysokého nadání a následné nerespektování specifických potřeb těchto dětí přináší značné problémy jak v uplatnění jejich potenciálu v kvalitě školního výkonu, tak i negativní vliv na osobnostní vývoj těchto dětí. Vyšetření profesní orientace PPP nabízí klientům tzv. vyšetření profesní orientace. Jedná se o vyšetření pro žáky 8. a 9.tříd ZŠ se zaměřením na zjištění jejich studijních předpokladů pro další vzdělávání po ukončení ZŠ. Cílem vyšetření je zmapovat schopnosti dítěte v oblasti intelektové, motivační, pracovní a na základě všech získaných výsledků pomoci žákovi při volbě budoucí školy tak, aby nejlépe odpovídala jeho schopnostem a možnostem. Konkrétně to znamená pomoc při výběru odpovídajícího typu školy, tzn. zda se jako vhodnější jeví výběr gymnázia, střední odborné školy, učebního oboru s maturitou nebo učebního oboru bez maturity. Metodické vedení škol a školských zařízení v oblasti prim. prevence sociálně patologických jevů Pracovní semináře okresních metodiků PP se školními metodiky. Metodické konzultace se školními metodiky. Metodická a odborná pomoc školním metodikům PP při zpracovávání žádostí o dotace MŠMT. Příprava a výběr programů pro školní metodiky PP a další pedagogy. Metodické akce, semináře a přednášky pro pedagogy, pro rodiče, pro žáky a studenty. Dle požadavků ředitelství mateřských škol - vedení přednáškové činnosti - Školní zralost 13

14 14 Individuální návštěvy škol - vedení metodických konzultací s vyučujícími pedagogy,efektivita hodnocení postupů v rámci IVP žáků integrovaných Přednášková činnost pro SŠ Styly učení, přechod na SŠ. Přednášky, semináře: Školní zralost, Jak studovat na střední škole, Jak rozumět zprávě PPP, Poruchy příjmu potravy, Syndrom vyhoření u učitelů, Drogy na ZŠ a SŠ, Šikana a její zvládání v prostředí školy, Poruchy učení a chování, Sociálně patologické jevy, Slovní hodnocení, Syndrom ADHD u dětí na ZŠ. Akreditované vzděl. programy pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ SPU, Relaxační techniky pro děti. Pracoviště Šumperk - vzdělávání Odborný růst pedagoga Vzdělávání mimořádně nadaných žáků, účast v sekci pro nadané žáky PPP OK exkurze ve vyučování a konzultace s vyučujícími ZŠ Hálkova, NÚV Praha - školení pro pracovníky PPP pro uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, účast na konferencích - Vzdělávání v primární prevenci o krok dál, Neklidné dítě na základní škole - celoročně vedení kroužku grafomotoriky a stimulačního kroužku pro děti předškolního věku - dle požadavků ředitelství mateřských škol - vedení přednáškové činnosti - Školní zralost - screeningové vyšetření školní zralosti dle požadavku ředitelství MŠ Pracoviště Prostějov 1/ Přednášková činnost a semináře pro rodiče přednáška Školní zralost na 3 základních a mateřských školách pro studenty přednáška Jak se správně učit na Domově mládeže v Prostějově 2/ Praxe pro studenty VŠ oborů psychologie, spec.pedagogika celkem 49 dnů praxe 3/ Účast na informačních a reprezentačních akcích Scholaris (přehlídka SŠ) akce Scholy servis / Depistáž psychologa v MŠ pro výběr dětí do spec. třídy MŠ s výukou anglického jazyk (58 dětí) 5/ Aktiv výchovných poradců ZŠ (září 2013), schůzka se zástupci neúplných ZŠ (prosinec 2013) a setkání se zástupci, vých. poradci SŠ (prosinec 2013) za účasti zástupců odboru školství města Prostějov, dalších poradenských pracovišť, Scholy servis,úřadu práce 6/ Aktivní působení psychologa v komisi pro sociálně právní ochranu dětí Magistrátu města Prostějova Pracoviště Jeseník Přednášky a besedy pořádané PPP OK Jeseník Školní zralost 7x Jak se učit na SŠ Současnost a perspektiva sociální péče Specifika a přístupy při vzdělávání mimořádně nadaných dětí Setkání s asistenty pedagoga Schůzka pro výchovné poradce Účast na zápisu do 1. tříd 14

15 15 Vzdělávací akce, kterých se zúčastnili pracovníci PPP a SPC OK nebo které byly PPP OK přímo pořádány: Pracoviště Šumperk vzdělávání Vzdělávání mimořádně nadaných žáků, účast v sekci pro nadané žáky PPP OK exkurze ve vyučování a konzultace s vyučujícími ZŠ Hálkova 2 pracovnice,, NÚV Praha - školení pro pracovníky PPP pro uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky 1 pracovnice,, screeningové vyšetření školní zralosti v MŠ MATERS 1 pracovnice, Kočičí zahrada preventinví program pro děti v MŠ a ZŠ 2 pracovníci aktivní spolupráce a účast na projektech - projekt PPP OK Olomouc - Kritické myšlení účast na vzdělávacích seminářích a konferenci - 5 pracovnic Pracoviště Přerov Odborné vzdělávání: Práce se stresem v poradenství 2 spec.pedagog The inteligence developement scales IDS 1 psycholog Konference Menza pro rozvoj nadání 2 pracovníci Problematika sexuality u jedince s mentálním postižením a u jedince s PAS v praxi poradenského pracovníka 1 psycholog + 1 spec.ped. Kritické myšlení pro poradenské pracovníky -2 psychologové + 1 spec. ped. Diagnostika PAS 1 psycholog Řešení krizových situací ve škole 1 psycholog vedení skupiny pro děti s ADHD -1 spec. ped. Základní principy dynamického vyšetření -1.spec.ped. Diferenciální dg. neurovývojových poruch PAS 1 spec. ped. Práce se skupinou adaptační kurz v praxi 1 spec. ped. Jeden svět (ne)stačí konference PPRCH Praha -1 spec. ped. Krizová intervence v prostředí škol 1 spec. ped. Pracoviště Jeseník Účast pracovníků na seminářích, kurzech kurz Feursteinova instrument. obohacování Basic, I., II. (Olomouc, Praha), KUPOZ (Praha), Dyskorunka (Praha), Dyskalkulie (Praha), Deficity dílčích funkcí (Praha), Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií (Praha), ADHD u dospívajících a dospělých (Praha), Setkání asistentů pedagogů (Jeseník), Terapeutická výcviková skupina. Logoterapie a existenciální analýza (Vranov) 5x, Hodnocení projektů primární prevence (Olomouc), Test rizik poruch čtení a psaní u raných školáků (Praha), Projekt Společně za úspěchem (Jeseník) IVP (Brno), Krizová intervence (Brno), Kurz Kritického myšlení (Tesák), Kočičí zahrada (Prostějov, Jeseník), ROR (Brno) Pedagogický přístup k dětem s ADHD (Šumperk), Role a respekt pedagoga ve škole (Šumperk) 15

16 16 Partnerství v projektech Pracoviště Olomouc Aktivní partnerství na projektu VYNSPI Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (projekt číslo CZ.1.07/1.3.00/ ESF OP VK). Projekt MěÚ Jeseník Společně za úspěchem Pracoviště Prostějov - Interpretace WISC III a její využití vzděl. seminář projektu RAMPS VIP III - 2 pracovníci - Rodina a sociálně právní ochrana dětí z pohledu legislativy vzděl. seminář projektu RAMPS VIP III 1 pracovník - Práce se stresem v poradenství vzděl. seminář v projektu RAMPS VIP III 1 pracovník - certifikát Výcvik v systemické psychoterapii (800 hodin 1 pracovník) - Diagnostika struktury matematických schopností vzděl. seminář NUV 1 pracovník - Krizová intervence v prostředí škol vzděl. seminář v projektu RAMPS VI III 1 pracovník - Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování vzděl. seminář 1pracovník - Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina kurz UK,PedF 1 pracovník - Čtením a psaním ke kritickému myšlení kurz RWCT Praha 1 pracovník - Rizika a úskalí vystavování posudků k matur. zkoušce žáků se SPU vzděl. seminář-1pracovník - Diagnostika míry školní připravenosti užívání MaTers vzděl. seminář 2 pracovníci - The inteligence and development scales vzděl. seminář 2 pracovníci - Inspirační seminář FIE 1 pracovník - Diagnostika a rozvoj matematických schopností DISMAS vzděl. seminář 1 pracovník - Integrativní korekční program pro děti s ADHD vzděl. seminář 1 pracovník - Proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání MZ 1pracovník - Baterie testů fonologických schopností pro děti předškol. a raného škol. věku 1pracovník - Úvodní kurz neuro-vývojového programu Pohybem se učíme vzděl. kurz 1pracovník - Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání matir. zkoušky workshop 2 pracovníci - Školský program INPP vzděl. kurz 1 pracovník - Metoda rozvoje kognitivních funkcí R.Feurersteina Basic I kurz 1 pracovník - Kurz kritického myšlení pro poradenské pracovníky 1. část kurz v projektu PPP OK 2x Projekty 1/ účast v projektu RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb projekt NÚV Praha 3x 2/ účast v projektu Regionální konference primární prevence rizikového chování pro metodiky, výchovné poradce a pedagogy ZŠ a SŠ projekt PPP OK 3/ účast v projektu PERUN - Systém péče o nadané v přírodních vědách (Péče,Rozvoj a platnění Nadání)- projekt NIDM 2x 4/ účast v projektu Krajská konference a vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na tu část primární prevence na ZŠ a SŠ, která je realizována pedagogy škol. metodiky prevence a VP kurz kritického myšlení pro pedagogické pracovníky - projekt PPP a SPC OK 5/ účast v projektu Kreativita a motivující výuka na školách - projekt Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o. Havířov 6/ partnerství v projektu Zefektivnění výuky žáků se SVP tříd ZŠ v OK prostřednictvím vytvoření komplexního programu s využitím ICT aplikací ve výuce matematiky a českého jazyka (pozice spec. pedagog) - projekt Proclient, s.r.o., Olomouc 7/ partnerství v projektu Šikulkové tvorba výukových pomůcek pro MŠ (pozice lektor) 3x Jednotlivá pracoviště úspěšně realizovala v tomto roce projekty zaměřené na prevenci sociálněpatologických jevů. 16

17 17 Pracoviště SPC Olomouc Vzdělávací akce, kterých se zúčastnili pracovníci SPC Olomouc zúčastnili: Odborný workshop pro tvorbu katalogů podpůrných opatření pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním oslabením v kognitivní oblasti. Screening poruch autistického spektra pomocí CAST a CARS. Diagnostika poruch autistického spektra. Diagnostika a intervence u žáků s LMP. Metody kritického myšlení Žák s narušenou komunikační schopností Dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku Kurz seznamující s užíváním testu SON R 2,5 7 Kurs The inteligence and development scales (IDS) Kurs administrátorů testu Woodcock Johnson International Editions II. Práce v odborných sekcích Práce odborných pracovníků v sekcích je jedním z hlavních integračních faktorů, který má vliv na propojení všech pracovišť PPP a SPC OK v jednotlivých oblastech odborných činností, jejich rozvoj a efektivní organizaci. Osobní setkávání pracovníků PPP a SPC OK je také zdrojem informací, které směřují k vzájemnému obohacování, předávání zkušeností mezi jednotlivými pracovišti. Je zdrojem podnětů pro vedení PPP a SPC OK vedoucím k plánování dalšího vzdělávání, které vychází z podnětů z terénu a potřeb vyplývajících ze zkušeností a poznatků jednotlivých pracovišť a pracovníků. Z jednotlivých sekcí vycházejí inspirace a podněty k pořádání seminářů, výcviků a školení, k rozborům používaných metod či postupů, k diskuzím nad konkrétními problémy a možnými pracovními metodikami, atd. Jde o tyto skupiny: sekce psychologů sekce speciálních pedagogů sekce metodiků primární prevence sekce sociálních pracovnic Příprava sekce odborníků pro práci s klienty s PAS (poruchy autistického spektra) Str. 16 Důležité úkoly pro nadcházející období Postupně připojit pracoviště SPC v Prostějově a v Mohelnici Zřídit detašovaná pracoviště v Přerově, Zábřehu a v Jeseníku Část V. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí provedených v PPP OK Ve školním roce neproběhly v PPP a SPC OK žádné kontroly a inspekce. 17

18 18 Část VI. Základní údaje o hospodaření Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centraolomouckého kraje - šk.r.2013/2014 Příjmy Pedagogicko psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje tvoří především dotace ze státního rozpočtu a dotace z rozpočtu zřizovatele Krajského úřadu Olomouckého kraje. Dotace z MŠMT ČR: v celkové výši Kč ,-- 1. přímé náklady: jedná se o dotaci na úhradu mzdových prostředků ( platy, OON), odvodů (zdravotní a sociální pojištění, FKSP) a přímých ONIV. Ve školním roce 2013/2014 činily dotace z MŠMT na přímé náklady Kč ,-- 2. účelová dotace - pracoviště v Šumperku, UZ pod názvem Pomoc a vedení pedagogů v preventivním působení na žáky. Dotace byla poskytnuta ve výši Kč ,--- - pracoviště v Přerově, UZ Projekt pod názvem Prevence rizikového chování na 1.stupni ZŠ ve výši Kč ,-- - pracoviště v Olomouci, UZ 33040,projekt pod názvem Woodcock-Johnson pro psychology SPC ve výši Kč ,-- Ve školním roce 2013/2014 činily účelové dotace z MŠMT ČR Kč ,-- Dotace z rozpočtu zřizovatele Krajského úřadu Olomouckého kraje: v celkové výši Kč Kč 1. Dotace na provoz ve výši Kč ,-- 2. Dotace na provoz odpisy ve výši Kč ,-- 3. Účelová dotace - projekt s názvem Krajská konference a vzdělávání pro pedagogické pracovníky se zaměřením na tu část primární prevence na ZŠ a SŠ, která je realizována pedagogy školními metodiky prevence, výchovnými poradci a ostatními pedagogy v rámci ŠVP ve výši Kč ,-- Ve školním roce 2013/2014 činily dotace celkem Kč ,--. 18

19 19 Ostatní příjmy naší organizace tvoří výnosy z prodeje metodického materiálu pro rodiče, z prodeje služeb (např. profesní diagnostika) a ostatní výnosy tj. úroky z běžného účtu, z účtu FKSP. Ostatní příjmy činily ve šk. r. 2013/2014 Kč ,38. Náklady Pedagogicko psychologické poradny a Speciálního centra Olomouckého kraje tvoří: 1. přímé náklady mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady, zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění, tvorba FKSP, úhrada preventivních prohlídek zaměstnanců, náhrada mezd v době nemoci, nákup psychotestů, cestovné, školení a vzdělávání. 2. provozní náklady spotřeba materiálu toner, papír do kopírky, kancelářské potřeby, nákup knih, časopisů a zpravodajů, čistící prostředky, nákup DHM, nákup PHM pro služební vozidla - spotřeba energií spotřeba vody, plynu, elektrické energie, topení - náklady za služby poštovné, telefony, internet, školení a vzdělávání, zpracování mezd, opravy a udržování služebních vozidel, budovy, internet, odvoz odpadu, služby PC firem, bankovní poplatky, nájemné atd. 3. provozní náklady - odpisy Celková výše uvedených nákladů činila ve šk. r. 2013/2014 Kč ,95. náklady účelových dotací účelové dotace vedené pod UZ tj. Prevence rizikového chování. a Pomoc a vedení v preventivním byly čerpány ve výši Kč ,-- a účelová dotace UZ pod názvem Krajská konference a vzdělávání. byla čerpána ve výši Kč ,90. Část VII. Závěr výroční zprávy Ve školním roce 2013/2014 se systematická kooperace všech pracovišť PPP a SPC OK a koordinace jejich odborných činností jeví dlouhodobě jako stabilizovaná (administrativně i organizačně), další zvyšování odbornosti pracovníků a přizpůsobení přístupů regionálním potřebám terénu má vliv na zvyšování kreditu PPP a SPC OK v rámci regionu i ČR. Je však důležité pokračovat v rozvoji integračních aktivit spolu s ostatními školskými subjekty a nadále považovat za prioritu propojování poradenských služeb na území kraje. Vedoucí jednotlivých pracovišť, díky své odbornosti, zkušenosti a kvalitní kooperaci vykonávají své fukce velmi zodpovědně a spolupracují ve prospěch celého poradenského systému. Poradenský systém v Olomouckém kraji se jeví jako funkční a smysluplně rozvíjí všechny úkoly vyplývající z poslání a zaměření školských poradenských pracovišť. Jeho cílem je dostupnost služeb pro všechny uživatele. Nadále zůstává důležitým prvkem plánování a podpora systematického vzdělávání odborných pracovníků zaměřeného na další zkvalitnění diagnostické, intervenční, metodické, terapeutické a konzultační činnosti PPP a SPC OK. 19

20 20 Vedení PPP a SPC OK pokračuje v aktivitách soustředěných na rozšiřování integrovaného poradenského systému v Olomouckém kraji. Spoluprací s dalšími příbuznými institucemi se prohlubuje názorové propojení a prostupnost celého systému. PPP a SPC OK nadále úzce spolupracuje s příbuznými institucemi. Jde o Poradnu pro rodinu OK, speciálně pedagogická centra v kraji, Středisko sociální péče a o spolupráci i s neziskovými institucemi: (P- centrum, K-centrum, Spolu ). Vizí do budoucna, kterou by PPP a SPC Olomouckého kraje měla postupně naplňovat, je zřizování SPC v místech našeho kraje, kde tato dosud nejsou. Mělo by jít o integrovaná SPC, kde budou odborníci poskytovat své služby klientům s různými typy zdravotního postižení zrakového, sluchového, řečového, mentálního, tělesného nebo kombinovaného. V rámci jednání s řediteli jednotlivých SPC dochází postupně k předběžným dohodám na podílu účasti odborníků na jednotlivé pedie ve zmiňovaných pracovištích. Jde o to, aby klienti z různých míst našeho kraje nemuseli dojíždět k vyšetření do vzdálených měst, ale aby měli možnost kontaktu s pracovníkem SPC lehce dosažitelnou. O optimalizaci sítě poradenských pracovišť v Olomouckém kraji usilujeme především s ohledem na potřeby klientů, škol i školských zařízení s využitím zkušeností ověřených prostřednictvím krajské sítě pracovišť pedagogicko-psychologické poradny. Propojování činností PPP a SPC, ale také úzká spolupráce s SVP, SSP (vypsat plné názvy), s diagnostickými ústavy a školními poradenskými pracovišti a iniciace společných setkání ředitelů těchto pracovišť, je motivovaná snahou o koordinaci činností, prostupnost informací, podporu vzniku sekcí odborníků zabývajících se obdobnou problematikou. Za nejdůležitější nadcházející úkoly považujeme: - Integraci poradenské sítě v Olomouckém kraji - Pokračovat v úzké spolupráci se školami a školskými zařízeními v OK a nadále se výrazně podílet na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného typu škol. - Posilovat oblast kariérového poradenství, participovat při volbě vzdělávací cesty klientů a úzce spolupracovat v této oblasti s výchovnými poradci. - Proškolením získat certifikované oprávnění u dalších odborných pracovníků na vystavování Posudků pro uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (PUP MZ). - Koordinovat a harmonizovat aktivity zaměřené na primární prevevenci sociálně patologických jevů v OK. - Nadále vyhledávat nadané a talentované děti v MŠ a ZŠ, spolupracovat se školami a rodiči při jejich dalším rozvoji a vzdělávání. - Zkvalitňovat spolupráci s třídními učiteli, výchovnými poradci a metodiky primární prevence. - Nadále uvyšovat počet účastí odborných pracovníků PPP a SPC při zápisech do 1.tříd. - Průběžně mapovat potřeby, zájmy a požadavky našich klientů a zvyšovat jejich informovanost o našich službách. - Rozšiřovat podíl činností terapeutických, reedukačních a intervenčních v návaznosti na činnosti diagnostické. - Zřídit další SPC v místech kraje, kde dosud nejsou. - Rozvíjet týmovou spolupráci v oblasti péče o klienta, přispívat k integraci poradenského systému v Olomouckém kraji. - Nadále podporovat a rozvíjet práci odborných pracovníků v sekcích. - Prioritně organizovat a podporovat další vzdělávání pracovníků PPP a SPC OK. - Dále pracovat na rozvoji počítačových sítí na jednotrlivých pracovištích tak, aby mohlo dojít k jejich propojení v rámci celé PPP a SPC OK. Pokusit se i o získání dalších finančních zdrojů na rozvoj ICT. 20

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Výroční zpráva/ zpráva o činnosti ŠPZ Školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Petra Novotná Ředitelka PPP ÚO Název zařízení: Pedagogicko-psychologická

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012. Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012. Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI a Koncepční záměr rozvoje 2012 Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje Jaselská 826, 280 02 Kolín IV škol. rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVACÍ

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/09

Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Sídlo: Třebíč, Vltavínská 1289 Zřizovatel: Kraj Vysočina Ředitelka: PhDr. Miluše Němcová Telefon: 568 848 815 Fax: 568 848

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012-2015

Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012-2015 Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012-2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Krajský úřad Jihočeského kraje, 2012 OBSAH Úvod 3 1. Základní demografické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011-1 - 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace úplná adresa: Slovanská alej 13,

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více