Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5

2 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých je řízen výběr studentů a uznávání studijních výsledků v případech studia v zahraničí v rámci mezinárodních vzdělávacích programů, např. ERASMUS, nebo studujících v zahraničí na studijní stipendia poskytované VŠB- TUO a MŠMT. 2. Směrnice je platná pro všechny studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na FAST VŠB-TUO. 3. Zásady a podmínky směrnice jsou v souladu se Studijním a zkušebním řádem FAST VŠB- TUO. Čl. II Obecná pravidla 1. Žadatel musí být řádným studentem FAST a mít ukončen prvý ročník bakalářského studia. 2. Žadatel musí splňovat všechny podmínky požadované příslušným mezinárodním výměnným studijním programem. V případě žádosti o studijní stipendium na studium v zahraničí musí splňovat všechny podmínky požadované poskytovatelem stipendia a příslušným poskytovatelem studia. 3. Žadatel musí prokázat znalost anglického jazyka. Znalost dokládá dokumenty o vykonaní zkoušky z jazyka anglického na instituci, jejíž zkouška má všeobecnou mezinárodní platnost. Minimálně však musí mít vykonanou zkoušku z jazyka anglického na Katedře jazyků VŠB-TUO s klasifikací výborně. 4. Pokud žadatel splňuje body 1., 2. a 3. čl. II. Obecná pravidla, pak může žádat děkana FAST o studium v mezinárodním výměnném studijním programu, nebo žádat o studijní stipendium na studium v zahraničí. 5. Délka zahraničního studijního pobytu je buď jeden semestr, tj. zimní, nebo letní. Nebo jeden akademický rok, tj. dva semestry zimní a letní. Není možná doba studia, která zasahuje dva akademické roky. 6. Studenti navazujícího magisterského studia mohou žádat o studium v zahraničí pouze na období prvního ročníku magisterského studia. 7. Termíny k podání žádosti o studium jsou dva. Podzimní termín pro jednosemestrální studium v letním semestru stávajícího akademického roku. Jarní termín pro příští akademický rok, nebo jednosemestrální pobyt v podzimním, nebo letní v semestru. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 2/5

3 8. V jednom akademickém roce si může žadatel podat pouze jednu přihlášku na jeden studijní program, nebo žádat o jedno studijní stipendium. 9. Během bakalářského a navazujícího magisterského studia může student v rámci programu ERASMUS vycestovat na studium do zahraničí pouze jedenkrát. Čl. III Pravidla výběru studentů 1. Žádost je podávána na Útvar pro vnější vztahy fakultnímu koordinátorovi. 2. Základní podmínkou přijetí žádosti k projednání je úplnost a správnost dokumentace žádosti. Pokud nebude žádost kompletní, se všemi náležitostmi, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, pak bude z výběru vyřazena. 3. V případě většího počtu žadatelů, bude sestaveno pořadí. Pořadí určuje děkan na návrh proděkana pro vnější vztahy. Výběrovými kriterii jsou studijní výsledky a studijní ročník žadatele. Přednost bude dána studentům s nižším studijním průměrem a z vyšších ročníků. 4. Pokud žadatel neuspěl, může uplatnit svou žádost v příštím akademickém roce. Čl. IV Doporučený postup uznávání výsledků studia 1. Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia vyjíždí na studium do zahraniční na základě schváleného studijního plánu. Studijní plán stanovuje předměty studia, které bude žadatel v zahraničí studovat včetně jejich kreditového ohodnocení. Tento plán musí být sestaven tak, aby svou studijní náplní a rozsahem výuky přibližně odpovídal tomu, co by student absolvoval, pokud by studoval na mateřské fakultě. Studijní plán sestavuje žadatel na základě zahraniční nabídky. Studijní plán schvaluje garant oboru, na kterém žadatel studuje. 2. Garant oboru a proděkan pro studium předem určí, které předměty studijního plánu, absolvované v zahraničí, budou studentovi uznány, aniž by je musel po návratu ze zahraničí znovu absolvovat a vykonávat z nich zkoušky. 3. Pokud nastane situace, kdy student je již na zahraničním studijním pobytu, a je nucen objektivními okolnostmi změnit studijní plán, pak je povinen o tom bezodkladně informovat koordinátora/referenta, který má na starosti studium v zahraničí. Změna ve studijním plánu musí být schválena garantem oboru, který žadatel studuje. 4. K uznání studijního zahraničního pobytu student musí předložit dokumenty o jeho absolvování. 5. K uznání studijního zahraničního pobytu student musí mít absolvovány předměty tak, jak byly stanoveny studijním plánem. Změny budou uznány, jen pokud byly schváleny dle bodu 3 čl. IV. 6. K uznání studijního zahraničního pobytu student musí získat předepsaný počet kreditů. Za jednosemestrální studium 30 kreditů, za dvousemestrální studium 60 kreditů. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 3/5

4 7. Výsledky studia, kterých student dosáhl v zahraničí, tj. kredity za absolvování předmětů a klasifikace studenta, jsou platné v hodnotách, jak byly uděleny v zahraničí. 8. K uznání studijního zahraničního pobytu student nemusí mít zde absolvovány všechny odborné předměty, které by jinak absolvoval v daném semestru, nebo ročníku studia na mateřské fakultě/univerzitě. 9. Dosažení 30 nebo 60 kreditů během studijního zahraničního pobytu nelze považovat za splnění studijních požadavků pro uzavření studia v daném semestru nebo ročníku studia. Uznány budou pouze ty předměty, které byly potvrzeny dle bodu 2 čl. IV. 10. Studenti doktorského studia vyjíždí na studium do zahraniční na základě schváleného studijního plánu. Studijní plán stanovuje úkoly, které musí student absolvovat a splnit během zahraničního pobytu. Tyto úkoly stanovuje školitel doktoranda a schvaluje oborová rada doktorského studia a proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium. Úkoly musí být s souladu s individuálním studijním plánem doktoranda a musí sloužit k přípravě doktorské disertační práce. 11. Uznání studijního zahraničního pobytu studenta doktorského studia je podmíněno splněním bodu 7. čl. IV. 12. Rozhodnutí o uznání studijního zahraničního pobytu studenta doktorského studia vydává oborová rada doktorského studia, při hodnocení výsledků práce doktoranda na konci akademického roku, ve kterém se uskutečnil studijní zahraniční pobyt. 13. Tento dokument je v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských a dále v magisterských studijních programech VŠB-TUO, které mj. popisují kompatibilitu systému s ECTS. Čl. V Odměna za splnění cílů zahraničního studijního pobytu 1. Za vzorné absolvování cílů zahraničního studijního pobytu a splnění bodů definovaných v čl. IV bude studentovi děkanem fakulty přiznána jednorázová finanční odměna - mimořádné stipendium ve výši 50 EUR za měsíc studia. 2. Pro ostatní typy mobilit do zahraničí bude motivační stipendium stanoveno individuálně, nebude však podmínkou přiznání. Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 4/5

5 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny/revize Jméno a podpis garanta dokumentu A Nový dokument Doc.Ing. Karel Vojtasík, CSc. B Revize dokumentů 2011 Doc.Ing. Karel Vojtasík, CSc Revize dokumentu Revize dokumentu Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 5/5

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. ledna 2013

Více

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK Aktualizace: 18. 2. 2013 Erasmus koordinátor ÚISK: Mgr. Lenka Němečková, e mail: lenka.nemeckova@ff.cuni.cz Erasmus koordinátor FF UK: Vít Prokopius,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

STUDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY HUMANITAS V SOSNOWCI. Obecná ustanovení

STUDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY HUMANITAS V SOSNOWCI. Obecná ustanovení STUDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY HUMANITAS V SOSNOWCI Obecná ustanovení 1 1. K přijetí ke studiu na Vysokou školu Humanitas (dále je VŠH) v Sosnowci dochází v okamžiku imatrikulace a složení slavnostního slibu,

Více

Studijní programy a dokumentace

Studijní programy a dokumentace PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA UNINOVA o. p. s. Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 Praha 2010 UNINOVA o. p. s., 2010 >> Obsah Úvodní slovo...4 Kontakty...6 Harmonogram akademického roku

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (...) Změna: 189/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 419/2009

Více