Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz"

Transkript

1

2 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

3

4 Doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. Úvod do studia práva Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Odborní recenzenti: Doc. JUDr. Zbynìk Švarc, Ph.D. JUDr. Milena Soušková, Ph.D. Vydání odborné knihy schválila Vìdecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Odpovìdná redaktorka Mgr. Andrea Bláhová Sazba Milan Vokál Poèet stran 192 První vydání, Praha 2010 Vytiskla Tiskárna PROTISK, s.r.o. Èeské Budìjovice Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo fotobanka allphoto ISBN Upozornìní Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této publikace nesmí být reprodukována a používána v elektronické podobì, kopírována a nahrávána bez pøedchozího písemného souhlasu nakladatele.

5 Obsah O autorovi...11 Úvodní slovo recenzentù...13 Slovo úvodem Právo pojem, význam a stát Pojem práva Význam práva Funkce práva Právní vìdomí Typy právní kultury Právo a morálka Právo a stát Stát obecnì Znaky státu Funkce státu Formy státu Forma vlády Uèlenìní státu Státní režim Prameny práva Obecnì Mezinárodní smlouvy Rozhodnutí Ústavního soudu Sbírka zákonù a Sbírka mezinárodních smluv Právní normy Pojem Struktura právních norem Druhy právních norem Platnost a pùsobnost právních norem Platnost právních norem Pùsobnost právních norem Systém práva Právo veøejné a soukromé Právo veøejné Právo soukromé Právo se smíšenou povahou Právo hmotné a procesní Právo hmotné Právo procesní

6 4.3 Právo mezinárodní a vnitrostátní Vývoj práva (historická geneze) Nejstarší období Starovìké Øecko Právo starovìkého Øíma Øím v dobì královské (8. 5. století pø. n. l.) Øím v dobì republiky (5. 1. stol. pø. n. l) Øím v dobì císaøské (1. stol. pø. n. l. 5. stol. n. l.) Právo za feudalismu Ranì feudální právo na území Èech Období feudální rozdrobenosti Právo za husitského revoluèního hnutí, pøedevším v letech Právo v období stavovské monarchie (15. stol. do poèátku tøicetileté války) Právo v období absolutní monarchie u nás (od tøicetileté války do roku 1848) Právo v období kapitalismu ( ) Právo èeskoslovenské do druhé svìtové války Právo za okupace v letech Právo v letech Právo letech Právo po roce Právní vztahy Právní vztahy, pojem, pøedpoklady a prvky Právní skuteènosti Právní jednání Protiprávní jednání (delikty) Právní události Protiprávní stavy Èas jako právní skuteènost Právní skuteènosti podle potøeby jejich dùkazu Prvky právních vztahù Subjekty právních vztahù Objekt právních vztahù Obsah právních vztahù Druhy právních vztahù Obecná charakteristika druhù právních vztahù Závazkové právní vztahy Vìcnìprávní právní vztahy Spoleèné jmìní manželù Výklad (interpretace) práva Obecnì o výkladu práva Výklad práva podle subjektu, který výklad provádí Výklad podle zpùsobù a metod výkladu Výklad podle smyslu právní normy a jejího slovního vyjádøení

7 7.5 Výklad práva podle dosahu výkladu Použití analogie v právu Uskuteèòování práva, aplikace práva Obecnì o uskuteèòování (pùsobení) práva Aplikace práva Proces aplikace práva Individuální právní akty Jiná èinnost státních orgánù Uvážení státního orgánu pøi aplikaci právní normy Zákonnost Pojem, záruky zákonnosti Systém právních záruk zákonnosti v ÈR Náprava vadných právních aktù Neplatnost právních úkonù Dozor a kontrola Rozhodování sporù Donucení Právní odpovìdnost Právní odpovìdnost Pojem odpovìdnosti jako sociálního jevu Obecnì o právní odpovìdnosti Funkce právní odpovìdnosti Preventivní funkce právní odpovìdnosti Reparaèní funkce právní odpovìdnosti Represivní funkce právní odpovìdnosti Pøedpoklady vzniku právní odpovìdnosti Protiprávní jednání, protiprávní stav v právní odpovìdnosti Negativní dùsledek protiprávního jednání (stavu) Kauzální nexus Zavinìní v právní odpovìdnosti Druhy právní odpovìdnosti Odpovìdnost podle charakteru spoleèenských vztahù, k jejichž ochranì slouží Odpovìdnost podle pøedpokladù jejího vzniku Odpovìdnost podle toho, kdo nese nepøíznivé právní následky Závazková a mimozávazková odpovìdnost Trestní odpovìdnost Pojem Skutková podstata trestného èinu Vývojová stadia trestné èinnosti Okolnosti vyluèující protiprávnost jednání Tresty Obecné zásady pro ukládání trestù Druhy trestù a výjimeèný trest Nepodmínìný trest odnìtí svobody Domácí vìzení

8 Výkon trestu obecnì prospìšných prací Propadnutí majetku Penìžitý trest Propadnutí vìci nebo jiné majetkové hodnoty Zákaz èinnosti Zákaz pobytu Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné spoleèenské akce Ztráta èestných titulù nebo vyznamenání Ztráta vojenské hodnosti Vyhoštìní Ochranná opatøení Ochranné léèení Zabezpeèovací detence Zabrání vìci nebo jiné majetkové hodnoty Ochranná výchova Zahlazení odsouzení Právo procesní Obèanské soudní øízení (civilní proces) Druhy øízení Základní principy civilního procesu Subjekty civilního procesu Podmínky øízení Øízení v prvním stupni Rozhodnutí soudu Opravné øízení Øízení exekuèní (výkon rozhodnutí) Trestní právo procesní Obecnì o trestním øízení Základní zásady trestního øízení Subjekty trestního øízení Stadia trestního øízení Správní øízení Formy èinnosti veøejné správy a pùsobnost správního øádu Charakteristika správního øízení Základní zásady èinnosti správních orgánù a další zásady týkající se správního øízení Subjekty správního øízení Fáze a stadia správního øízení Ústavní poøádek obèanù ÈR Obecná ustanovení Listiny Základní lidská práva a svobody Každý je zpùsobilý mít práva Právo na život Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Osobní svoboda Zákaz nucených prací nebo služeb

9 Právo na zachování lidské dùstojnosti èlovìka, osobní cti, dobré povìsti a ochranu jeho jména Právo vlastnické Nedotknutelnost obydlí Listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamù, tajemství pøepravovaných zpráv Svoboda pohybu a pobytu Svoboda myšlení, svìdomí a náboženského vyznání, vìdeckého bádání a umìlecké tvorby Právo svobodného projevu náboženství nebo víry Politická práva Svoboda projevu a právo na informace Svoboda sdružovací Právo shromažïovací Právo petièní Právo volební Práva hospodáøská, sociální a kulturní Právo na svobodnou volbu povolání, podnikání a další práva Právo na rùzné formy zabezpeèení Ochrana rodiny Právo na vzdìlání Další práva Práva národnostních a etnických menšin Použitá literatura Rejstøík...187

10

11 O autorovi 11 O autorovi Doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. (1943) Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze v letech , tamtéž v letech postgraduál sociálnì-právního zamìøení. Od roku 1980 uèí na Vysoké škole ekonomické (katedra podnikového a evropského práva), nejdøíve jako odborný asistent, od roku 1996 jako docent (titul Ph.D. získal v roce 1998). Pedagogicky pùsobil i na jiných vysokých školách státních (Hospodáøská fakulta Technické univerzity Liberec) i soukromých (Vysoká škola hotelová, Praha; Bankovní institut vysoká škola, Praha; Vysoká škola aplikovaného práva, Praha; apod.). V letech byl prodìkanem pro vìdeckou práci na Fakultì mezinárodních vztahù VŠE. Kromì teorie práva se zamìøuje na problematiku pracovnìprávní a školské legislativy. V letech byl èlenem Legislativní rady vlády ÈR. Je autorem øady uèebnic, uèebních pomùcek, odborných èlánkù a monografií (napø. Tzv. Benešovy dekrety, pøedpoklad jejich vzniku a jejich dùsledky vydané nakladatelstvím Oeconomia v roce 2004).

12

13 Úvodní slovo recenzentù 13 Úvodní slovo recenzentù Publikace doc. Spirita je zpracována pøehlednì, je ètivá, zahrnuje i nìkteré nezbytné problémy z ústavního práva a státovìdy. Jedná se o publikaci, která pro neprávnické vysoké školy a vyšší odborné školy bude velmi pøínosnou uèební pomùckou pøi studiu základních právních pojmù a jejich souvislostí. Pøedností této publikace je, že se v ní objevují i kapitoly z dìjin práva, èímž je výklad teoretických pojmù zkvalitnìn. Doc. JUDr. Zbynìk Švarc, Ph.D. vedoucí katedry podnikového a evropského práva Vysoká škola ekonomická v Praze Úvod do studia práva je další publikací tohoto dlouholetého pedagoga a èlena katedry podnikového a evropského práva na Fakultì mezinárodních vztahù VŠE v Praze. Uèebnic èi uèebních pomùcek v oblasti teorie práva (ale také v oblasti školské legislativy a oblasti pracovního práva) napsal autor za posledních tøicet let velké množství, avšak tato uèebnice je specifická zaøazením kapitoly Vývoj práva, kde je studentùm a ètenáøùm podána historická geneze práva od nejstaršího období (Chamurapiho zákoník) až po souèasnost. Cílem této publikace je pøedstavit ètenáøùm nìkteré podstatné znaky z teorie práva, uvádìné zde spíše populární formou, aby byly srozumitelné i neprávníkùm. Publikace mùže velmi dobøe sloužit k výuce právních disciplin na vysokých školách neprávnických, na vyšších odborných školách i jako pøíruèka pro zájemce z øad obèanù. JUDr. Milena Soušková, Ph.D. katedra podnikového a evropského práva Vysoká škola ekonomická v Praze

14 ?

15 Slovo úvodem 15 Slovo úvodem Tato uèební pomùcka pøedstavuje posluchaèùm i ètenáøùm nìkteré podstatné znaky teorie práva (pojem právo, prameny práva, právní normy, výklad a uskuteèòování práva, právní vztahy, zákonnost a právní odpovìdnost), ale také pøibližuje nìkteré aspekty vývoje dìjin práva (jednak øímského, jednak pochopitelnì èeského) a pøedevším rozbor základních lidských práv tak, jak jsou uvedena v Listinì základních práv a svobod ÈR. Publikace je urèena jako støedním, tak vysokým školám neprávnického charakteru, ale i každému, kdo má o tuto problematiku zájem. Pøi vzpomínce na svého mladého kolegu a pøítele dovoluji si tuto publikaci vìnovat pøedèasnì zemøelému JUDr. Zdeòkovi Šedému, se kterým (a spolu s JUDr. Ing. Bohuslavem Rychterou) jsme podobnou uèebnici napsali zhruba pøed deseti lety pro Hospodáøskou fakultu Technické univerzity Liberec. Dále bych rád podìkoval svým kolegyním doc. JUDr. Ivì Chvátalové, CSc., a JUDr. Marii Èeškové, Ph.D, za pomoc s kapitolou 11 této publikace a také paní Helenì Furišové za technickou spolupráci.

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. Ing. Václav Trkovský, CSc. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích Vydala Grada

Více

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. AKUTNÍ KONÈETINOVÁ ISCHEMIE Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Spoluautor: Prof. MUDr. Vladislav Tøe

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena

Více

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz JUDr., MUDr. Lubomír Vondráček Mgr. Vlasta Wirthová PRÁVNÍ MINIMUM PRO SESTRY Příručka pro praxi Grada Publishing, a.s., 2009 Cover Photo fotobanka

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 4 U (elektronická (tištěná

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 5 0 (tištěná ISBN Grada

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Jak zvládnout 10 nejobtížnìjších situací manažera Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Univerzita medicínského práva

Univerzita medicínského práva Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Dita Mlynářová, Ivana Kvapilová, Miloš Máca, Daniel Valášek Univerzita medicínského práva Kolektiv právní kanceláře České lékařské komory Právní tým České lékařské

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6685-0 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) Color profile: Generic CMYK printer profile

Více

Stefan Kiechle. Jezuité

Stefan Kiechle. Jezuité Stefan Kiechle Jezuité Jezuité jsou církevním řádem, který již po mnoho generací probouzí velmi prudké reakce veřejnosti a je s ním spojena celá řada otázek. Byl tajnou armádou papeže? Usiloval o nadvládu

Více

Nordic walking. Martin Škopek

Nordic walking. Martin Škopek Nordic Walking 3 Zvláštní poděkování patří Mgr. Marcelu Štofikovi, který mi trpělivě pomáhal při fotografování, a mé přítelkyni Elišce za podporu při psaní této knihy. Martin Škopek Nordic walking Vydala

Více

Tvoříme. ve vintage stylu. Sylva Šporková

Tvoříme. ve vintage stylu. Sylva Šporková Tvoříme ve vintage stylu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 3 5

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 8 6 U ISBN (tištěná 978-80-247-6019-3

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. JUDr. Jaroslav Grinc, Ph.D. PRÁVO PRO POLITOLOGY Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Děkujeme za laskavou podporu Markovi Doležalovi, firmám SportProTebe.cz a JustFight.eu. Naše díky patří rovněž sportovním přátelům a kolegům Zdeňce

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Øízení rizik ve firmách a jiných organizacích 3., rozšíøené a aktualizované

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (elektronická (tištěná SBN Grada 978-80-247-6877-9 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 7 (elektronická (tištěná

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 1 U k á z k a k n i h

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 8 1 7 2 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 2 6 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 1 8 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 1 0 U k á z k a k n i h y

Více

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková Sazba a zlom Karel Mikula Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková Sazba a zlom Karel Mikula Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Ing. Bc. Irena Pejznochová LOKÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ RAN A DEFEKTŮ NA KŮŽI Recenzent: MUDr. Jozef Keller Grada Publishing, a.s., 2010 Autory fotografií jsou: Kazuistika 1 a 3 Věra Vokáčová Kazuistika 2 Pavla

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 8 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h

Více

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace.

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 2 Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 4 Pochybení a sankce

Více

Elke Nürnberger Jak získat sebedůvěru Klíč k životu podle vlastních představ

Elke Nürnberger Jak získat sebedůvěru Klíč k životu podle vlastních představ Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Bible. Gerlinde Baumann. Bible

Bible. Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Jak je to vlastně s Biblí: Kdo napsal tento první světový bestseller? Jaký význam má Starý zákon pro křesťany a pro židy? O čem pojednává Nový zákon? Právě tady najdete jasný přehled a

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PERGOLY A PŘÍSTŘEŠKY František Pšenička, Matouš Jebavý GRADA PUBLISHING Tato publikace vychází za podpory Botanické zahrady hl. m. Prahy. Doc. Ing.

Více

Umění úspěšné komunikace

Umění úspěšné komunikace Andreas Basu, Liane Faust Umění úspěšné komunikace Jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Andreas Basu, Liane Faust Umění

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 8 1 (tištěná SBN 978-80-247-7952-2

Více

Ekonomické èasové øady. doc. Ing. Josef Arlt, CSc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. Vlastnosti, metody modelování, pøíklady a aplikace

Ekonomické èasové øady. doc. Ing. Josef Arlt, CSc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. Vlastnosti, metody modelování, pøíklady a aplikace doc. Ing. Josef Arlt, CSc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. Ekonomické èasové øady Vlastnosti, metody modelování, pøíklady a aplikace Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz MUDr. Erika Matìjková ØEŠÍME PARTNERSKÉ PROBLÉMY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Víc než jen portál s pǝístupem pro všechny zamģstnance vaše starosɵ na naše servery s Ǝešením Vema V4 Cloud 13. vydání Michael Armstrong ēasté legislaɵvní zmģny sledujeme za vás Stephen Taylor ŘÍZENÍ LIDSKÝCH

Více

Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU

Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2794. publikaci Odpovìdná

Více

Andrea Levitová, Blanka Hošková. Zdravotně-kompenzační cvičení

Andrea Levitová, Blanka Hošková. Zdravotně-kompenzační cvičení Andrea Levitová, Blanka Hošková Zdravotně-kompenzační cvičení Andrea Levitová, Blanka Hošková Zdravotně-kompenzační cvičení GRADA Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

Marcel Malypetr. retro. Skútr Čezeta. renovace, údržba, opravy, technika

Marcel Malypetr. retro. Skútr Čezeta. renovace, údržba, opravy, technika Marcel Malypetr Skútr Čezeta retro renovace, údržba, opravy, technika Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Marcel Malypetr Skútr Čezeta renovace, údržba, opravy, technika Grada Publishing

Více

Připravujeme zahradu na zimu

Připravujeme zahradu na zimu Připravujeme zahradu na zimu 103 Petr Pasečný praktické rady v kostce co vysadit, přesadit, vysít které dřeviny řezat a tvarovat a jak jak chránit rostliny před sněhem Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Více

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie Lenka Slezáková a kolektiv Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie 2., doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz H. Čoupková, P. Gazdošová,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dìkuji rodièùm a všem blízkým osobám, které mi pomáhaly na mé cestì, stály u mì a v pøíznivém smìru mì ovlivnily v mém rozvoji. Rád bych jim podìkoval

Více

Myšlenkové mapy MYŠLENKOVÉ MAPY. Horst Müller. Jak zlepšit své myšlení, paměť, koncentraci a kreativitu HORST MÜLLER

Myšlenkové mapy MYŠLENKOVÉ MAPY. Horst Müller. Jak zlepšit své myšlení, paměť, koncentraci a kreativitu HORST MÜLLER w Horst Müller Myšlenkové mapy V knize MYŠLENKOVÉ MAPY Jak zlepšit své myšlení, paměť, koncentraci a kreativitu z edice Poradce pro praxi se dozvíte: jak s nimi lépe plánovat svůj čas nebo se učit nové

Více

Mezi námi GRADA PUBLISHING. ilustrace. Zdeňka Študlarová

Mezi námi GRADA PUBLISHING. ilustrace. Zdeňka Študlarová Mezi námi lesními strašidly Hynek Klimek ilustrace Zdeňka Študlarová GRADA PUBLISHING Hynek Klimek STRAŠIDLÁŘ Mezi námi lesními strašidly Ilustrace Zdeňka Študlarová TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada

Více

Sylabus pro denní formu výuky bc. oboru adiktologie

Sylabus pro denní formu výuky bc. oboru adiktologie Název předmětu: Základy práva Číslo předmětu: B01270 Typ předmětu, dotace: povinný, 30 hodin, 2+0 Zakončení předmětů: zápočet Ročník: 1. Semestr: zimní Vyučující: JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D. Kontakt:

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

Lenka Válková. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi

Lenka Válková. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi Lenka Válková Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi Poděkování Vedení Fakultní nemocnice Ostrava Vedení Traumatologického centra FNO, doc. MUDr. Leopoldu Plevovi, CSc., vrchní sestře

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Rubáková Praktické účetní případy příklady účtování na všech účtech zahrnuje všechny šechny novely zákonů k 1. 1. 2014 účetní případy jsou seřazeny podle ch tříd jednotlivých účtových ů v obznázornění

Více

KROUŽKOVANÉ ŠPERKY ANDREA VACHOVÁ. Chainmaille

KROUŽKOVANÉ ŠPERKY ANDREA VACHOVÁ. Chainmaille KROUŽKOVANÉ ŠPERKY ANDREA VACHOVÁ Chainmaille Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či

Více

MANAŽERSKÁ psychologie

MANAŽERSKÁ psychologie Milan Mikuláštík MANAŽERSKÁ psychologie 3., přepracované vydání Tuto knihu věnuji svému synovi Mg. A. Milanu Mikuláštíkovi a dceři MUDr. Věře Mikuláštíkové. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Dvacet let. České koruny. Dvacet let české koruny. na pozadí vývoje obchodního bankovnictví v České republice. Jaroslava Dittrichová

Dvacet let. České koruny. Dvacet let české koruny. na pozadí vývoje obchodního bankovnictví v České republice. Jaroslava Dittrichová novodobého vývoje domácí měny a bankovnictví v České republice v letech 1990 až 2012. Publikace vznikla při příležitosti dvacátého výročí Jaroslava Dittrichová je věnována nejdůležitějším událostem Jitka

Více