Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KORÁLE Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KORÁLE Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KORÁLE Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

2 Snít o čemkoliv, o čem dokáţete snít. To je ta krása lidské mysli. Dělat, co chcete dělat. To je síla lidské vůle. Věřit sobě, abyste prověřili své limity. To je odvaha uspět. Bernard Edmonds

3 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu 2.1. Stručná charakteristika školy 2.2. Zaměstnanci školy 2.3. Charakteristika ţáků 2.4. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 2.5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Priority školy ve výchově a vzdělávání 3.2. Průřezová témata 3.3. Klíčové kompetence 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Učební plán 4.2. Celoškolní projekty 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Německý jazyk 5.2. Informační a komunikační technologie Informační a komunikační výchova 5.3. Matematika a její aplikace Matematika 5.4. Člověk a jeho svět Prvouka 5.5. Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova 5.6. Člověk a zdraví Tělesná výchova 5.7.Člověk a svět práce Pracovní výchova 6. Hodnocení žáka a autoevaluace školy Hodnocení ţáka Autoevaluace školy a její evaluační činnost

4 1.Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením KORÁLE Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice, Mírová 225 Adresa školy: zřizovatel školy: Mírová 225, Lovosice Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48 Ředitel školy: Ústí nad Labem Mgr.Věra Bezstarosti IČO: telefon: Zástupce ředitele: Mgr.Andrea Bliţíková Koordinátor ŠVP: IČO: Mgr.Andrea Bliţíková IZO: RED-IZO: Kontakty: Telefon web: Platnost dokumentu: od ŠVP byl schválen Radou školy dne Mgr.Věra Bezstarosti ředitelka školy

5 2.Charakteristika školy 2.1. Z historie Speciální základní školy Lovosice Speciální základní škola vznikla v roce 1948 jako pomocná škola, kdy všechny pomocné třídy, které byly při obecních školách se změnily podle zákona č.95/1948 Sb. na samostatné školy. Prvním ředitelem byl pan František Zeman, v této době měla škola 16 ţáků, umístěných ve dvou třídách. Škola se postupně rozrůstala, stěhovala do různých nevyhovujících objektů a v říjnu 1992 byly umístěna do nově zrekonstruované budovy bývalé mateřské školy v Mírové ulici 225, kde sídlí dodnes přešla škola do právní subjektivity. Měnila také své zřizovatele, od kraje, obce přes okres aţ po posledního, kterým je KÚÚK Ústí nad Labem Demografické podmínky školy Speciální základní škola Lovosice je plně organizovanou školou, vyučuje se samostatně v ročníku, některé třídy jsou třídami paralelními, dále se vyučuje také ve třídách speciálních. Škola má i přípravnou třídu. Celkem vyučování probíhá ve 12 třídách, pracuje se ve dvou odděleních školní druţiny. Ţáci mají moţnost stravovat se v centrální školní jídelně. Škola leţí v průmyslové oblasti s vysokou hustotou zalidnění, ale zároveň s velkou nezaměstnaností. Do naší školy dojíţdějí ţáci z mnoha okolních obcí. Škola má výhodnou polohu, leţí uprostřed okresu, má výbornou dopravní dostupnost, a to jak vlakovou, tak autobusovou. Samotná budova pak je umístěna v centru města blízko obou nádraţí.kapacita školy je: 130 ţáků v ZŠ 30 ţáků v PŠ 20 ţáků ve ŠD Škola plně vyhovuje hygienickým poţadavkům co se týče vybavení nábytkem,osvětlení,bezbariérový přístup,wc Materiální vybavení školy

6 Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběţně se nakupují nové pomůcky potřebné pro výuku mentálně postiţených. Škola je 15 let po rekonstrukci a stále se provádějí různé opravy a úpravy.v roce 2008 byla provedena výměna oken v celé budově a přeloţena střecha školy. Škola je umístěna v pěkné zahradě, její větší část slouţí jako hřiště, další jako záhonky pro pěstitelské práce. Vnitřní zařízení je přizpůsobeno práci s mentálně postiţenými dětmi. Třídy jsou menší, ale útulně zařízené. Škola má počítačovou učebnu s přístupem na internet, dvě dílny, dvě cvičné kuchyně, tělocvičnu a keramickou dílnu. K dalšímu vybavení patří DVD, MP3, sportovní nářadí a náčiní. Škola můţe bezplatně vyuţívat plavecký bazén, zimní stadion a lehkoatletický stadion města. Přípravná třída má svoji učebnu hernu, která je plně přizpůsobena potřebám předškolního vzdělávání. Vyuţívá i další prostory ve škole tělocvičnu, hernu školní druţiny, keramickou dílnu Personální složení Na škole vyučuje 15 učitelů, včetně ředitelky školy a její zástupkyně. Z nich jsou 3 nekvalifikovaní s dlouholetou praxí. Ve školní druţině pracují 2 vychovatelé, oba kvalifikovaní. O provoz se stará 1 ekonomka a 2 uklízečky. Průměrný věk učitelů je 44 let a vychovatelů 32 let. Na škole působí asistent pedagoga. V přípravné třídě vyučuje učitelka s mnohaletou praxí Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naše škola se účastní ekologického projektu M.R.K.E.V. Škola nemá mezinárodní spolupráci. Spolupráce s rodiči je zajištěna formou třídních schůzek dvakrát ročně v 1. a 3. čtvrtletí,u vycházejících i v pololetí.konzultační hodiny mají školní metodik prevence a výchovný poradce.rodiče mohou přijít kdykoli,pokud je nutné řešit nějaký problém.v závaţnějších případech je jednáno ve spolupráci s OSPOD Partneři školy Při škole působí Rada školy, ve které je jeden zástupce učitelů, jeden zástupce rodičů a jeden zástupce zřizovatele.dále škola spolupracuje s odborem péče o dítě, etopedickým centrem, policií, PPPa SPC.

7 Škola má své sponzory, kteří poskytují své výrobky na různé akce: Opava - LU Lovosice Terra Kaplíř Sulejovice Jatka Libochovice Pekařství John Lovosice Škola je členem občanského sdruţení mentálně postiţených sportovců SK Parta Litoměřicko. Ţáci se pravidelně zúčastňují jeho akcí - bruslení, plavání, lehkoatletický čtyřboj, malá kopaná. Vţdy v nich dosahují předních míst, v plavání se pravidelně nominují na mistrovství ČR. Škola pravidelně vyjíţdí na ozdravné pobyty, v zimě spojené s lyţováním. Účastní se různých akcí jako jsou výchovné koncerty, divadelní představení, ekologické přednášky, výlety, soutěţe a výstavy.

8 3.Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Práce v naší škole je zaloţená na svobodné tvůrčí činnosti dětí a na respektování jejich osobnosti, integrujeme dětí s postiţením, pečujeme o talentované ţáky, při školních akcích spojujeme děti různých věkových skupin,zajišťujeme individuální přístup a nabízíme prvky alternativní výuky. Podporujeme rozvoj samostatnosti ţáků a jejich schopnost vyjádřit své poţadavky a potřeby. Vedeme ţáky k tomu,aby si uvědomovali svá práva a naplňovali své povinnosti. Snaţíme se aby škola byla místem, kde se děti cítí dobře, kam se těší, kde nevidí ostré hranice mezi světem školním a reálným, kde jim pomůţeme hledat cestu ţivotem a nalézat sebe sama.naše škola je místem, kde hra je samozřejmou součástí kaţdé výchovně vzdělávací činnosti. Vedeme děti k citlivosti a vnímavosti a tím je vychováváme k tomu, aby si váţily okolí i samy sebe. Rozvíjíme u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy ostatních.vedeme ţáky k reálnému pohledu na vlastní osobu a na osoby v nejbliţším okolí.umoţňujeme ţákům zaţít pocit uspokojení z výsledků společné práce. Zajisťujeme dětem nenásilný přechod z mateřské školy a přípravné třídy do základní školy Nabízíme spolupráci s rodiči, s městem a farní charitou. Vedeme ţáky k tomu, aby dokázali vyjádřit svůj názor a uměli naslouchat názorům druhých. Pozitivně motivujeme ţáky k učení a seznamujeme je se zásadami zdravé ţivotního stylu. Podněcujeme ţáky k myšlení na podkladě názoru a k řešení problémů.podporou názorného myšlení a úzkého sepětí s realitou vytváříme stereotypy chování, které ţáci mohou uplatnit v konktrétních ţivotních situacích Průřezová témata Průřezová témata propojují vzdělávání s aktuálními problémy současné světa. Pomáhají rozvíjet osobnost ţáka především v oblasti postojů a hodnot. Průřezová témata procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umoţňují propojení vzdělávacích obsahů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání ţáků. Osobnostní a sociální výchova (OSV) Jedná se o reflexi osobnosti ţáka, jeho individuálních potřeb. Pomáháme kaţdému ţákovi hledat vlastní cestu k ţivotní spokojenosti zaloţené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. Realizace v práci třídního učitele a školy: třídní sluţby, tvorba třídních pravidel prvky dramatické výchovy při vyučování školní výlety a exkurze, vícedenní pobyty besídky, koncerty, práce pro obec a další subjekty

9 integrace ţáků se specifickými poruchami a jinými zvláštnostmi metody prevence šikany rozvoj emocionální vztahů a postojů k přírodě rozvoj vnímání estetična výchovy metody výuky podněcující kreativitu, smyslové vnímání, pozornost týmová práce, nutnost řešit problémové situace hodnocení, pozitivní zpětná vazba organizace práce, času podpora zvládání stresových situací Výchova demokratického občana (VDO) Rozvíjíme u ţáků rozvíjet kritické myšlení, vědomí si práv a povinností, chápání spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti. Snaţíme se ţákům přiblíţit demokratický způsob řešení konfliktů a demokratické uspořádání společnosti. Realizace v práci třídního učitele a školy: uplatňujeme demokratické principy v kaţdodenním ţivotě školy vztahy mezi ţáky a učiteli jsou zaloţeny na spolupráci, partnerství, respektu a dialogu tvorba třídních pravidel podíl na rozhodování o některých třídních záleţitostech (hlasování) kladný vztah ke své škole - seznámení s historií, www stránky školy,reprezentace v soutěţích respektujeme kulturní a etnické odlišnosti slavení státních svátků a významných dnů, přiblíţení jejich významu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Rozvíjíme vědomí evropské identity, otvíráme ţákům širší horizonty poznání a perspektivy ţivota v evropském a mezinárodním prostoru. Podporujeme tradiční evropské hodnoty, k nimţ patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, osobní právo a zodpovědnost, kritické myšlení a tvořivost. Vytváříme pozitivní postoj ke kulturní rozmanitosti. Realizace v práci třídního učitele a školy: vyuţívání internetu při výuce výlety evropská společenství (EU, NATO, OSN, UNESCO.) orientace v současném světě aktuality, dokumenty zájem o globální problémy, snaha porozumět jejich podstatě Multikulturní výchova (MuV) Seznamujeme ţáky s různými kulturami, jejich tradicemi a hodnotami, tím jim zprostředkováváme poznání vlastního kulturního zakotvení. Rozvíjíme smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. Ve škole zabezpečujeme příznivé klima bez předsudků pro děti z majoritních i minoritních skupin rovnoprávnost, vzájemné obohacování. Realizace v práci třídního učitele a školy: otevřenost školy pro děti jiných národností výlety besídky a koncerty (díla evropských a světových autorů)

10 společná četba knih zajímavosti z různých zemí a o různých kulturách (časopisy, svátky, recepty) divadlo, besedy, muzea, galerie, filmová představení Enviromentální výchova (EV) Vedeme ţáky k pochopení sloţitosti vztahů člověka a ţivotního prostředí, k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i kaţdého jedince. Přírodu nevnímáme pouze jako zdroj surovin, ale také jako místo odpočinku a inspirace. Vzbuzujeme zájem o zdravý ţivotní styl. Vyuţíváme umístění školy v NP Šumava a přímého kontaktu ţáků s okolním prostředím. Realizace v práci třídního učitele a školy: třídění odpadu (papír, plasty) setření vodou, elektřinou péče o květiny ve škole výukové programy, didaktické materiály výuka v přírodě v okolí školy výlety do přírody projekty Mediální výchova (MeV) Média chápeme jako významný zdroj zkušeností, proţitků a poznatků. Práci s nimi povaţujeme za nezbytnou podmínku uplatnění jedince ve společnosti. Učíme ţáky informace z okolního světa třídit, hodnotit a dále zpracovávat, odhalovat manipulativní charakter některých sdělení. Vedeme ţáky k vyuţívání médií jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb od získávání informací přes vzdělávání aţ po naplnění volného času. Realizace v práci třídního učitele a školy: práce s knihou, časopisem školní knihovna práce s internetem (dostupnost při výuce ) vyuţití televize, videa, DVD psané a jiné formy výsledků projektů moderování školních vystoupení průvodcovská činnost po škole (zápis prvňáčků, návštěvy) návštěva městské knihovny

11 3.2.Výchovné a vzdělávací strategie 3.3. Klíčové kompetence Kompetenci chápeme jako způsobilost, jako schopnost obstát. Kompetence v sobě zahrnuje nejen znalosti, schopnosti a dovednosti, ale také postoje a hodnoty. Tomuto pojetí odpovídá také cíl naší školy. Kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, vzájemně se prolínají. Kompetence k učení - vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné způsoby a metody - vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné strategie - plánuje, organizuje a řídí vlastní učení Ţák My učitelé Realizace - projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoţivotnímu učení - vyhledává, třídí a vyuţívá informace - na základě pochopení, propojení a systematizace informací je efektivně vyuţívá v praktickém ţivotě - poţadujeme po ţácích výsledky úměrné jejich schopnostem a nadání - v průběhu výuky seznámíme ţáky s více moţnostmi řešení problémů a osvojení si učiva - učíme rozlišovat podstatné od nepodstatného - učíme organizovat si práci, umění zareagovat i v časové tísni - vedeme ţáky k práci s různými informačními zdroji - vedeme ţáky k samostatnosti a zodpovědnosti za výsledky své práce - podporujeme u ţáků jejich zájmy - ponecháváme určitou volnost ve výběru informací k aktuálnímu učivu - zdůrazňujeme důleţitost vzdělání v ţivotě - vedeme ke schopnosti kritického zhodnocení informací, jejich ověřování z různých zdrojů - zadáváme úkoly spojené s praxí - uplatňujeme mezipředmětové vztahy - individuální přístup - samostatná práce - skupinová práce kaţdý se podílí podle svých schopností - práce s různými zdroji informací - práce s textem - diskuze - výklad - vysvětlování - práce na projektech - samostatná práce - skupinová práce - práce na projektech - plánování - projekty - referáty - besedy - exkurze, výlety - partnerství se školou v zahraničí - práce s textem a dalšími zdroji informací (internet, média, průzkum) - dramatizace - hra - projekt - práce - operuje s běţně - dbáme na znalost a správné - dramatizace

12 pouţívanými termíny, znaky a symboly - uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí - samostatně pozoruje a experimentuje - porovnává a kriticky posuzuje získané výsledky - vyvozuje závěry pro vyuţití v budoucnosti pouţívání symbolů, termínů a znaků - dbáme na pochopení významu symbolu - vyuţíváme mezipředmětové vztahy - dbáme na návaznost učiva - propojujeme učivo se skutečným ţivotem - učíme ţáky utvářet si na základě získaných informací a vztahů mezi nimi vlastní názor - učíme ţáky vlastní názor si umět obhájit, správně argumentovat - učíme ţáky, ţe jeho názor musí být podloţen fakty - připravujeme názornou výuku - necháváme ţáky samostatně pracovat a uvaţovat - učíme ţáky zaznamenávat a zpracovávat výsledky - vedeme ţáky k sebehodnocení - didaktická hra - porovnávání, důkaz, názornost - projekty, referáty a jejich prezentace - skupinová výuka - besedy - diskuze - exkurze - kritické myšlení - učení v ţivotních situacích - práce s médii - výukové programy - dramatizace přidělené role - metody názornědemonstrační - pokusy - samostatná práce - skupinová práce - diskuze - skupinová výuka - ţákovské portfolio - spojujeme učivo s praxí - beseda - exkurze - učení v ţivotních situacích - projekty - poznává smysl a cíl učení - motivujeme ţáky příklady úspěšných lidí a uplatněním v ţivotě - má pozitivní vztah k učení - necháváme zaţít pocit úspěšnosti, chválíme ţáky, poskytujeme pozitivní zpětnou vazbu - rozhovor - beseda - diskuse - exkurze - média - individuálně Kompetence k řešení problémů Ţák My učitelé Realizace - vnímá nejrůznější - seznamujeme s obecně - práce s textem, porovnávání,

13 problémové situace ve škole i mimo ni - vyhledává informace vhodné k řešení problému platnými normami (kritérii), učíme vnímat problém jako příleţitost k dosaţení cíle - seznamujeme s moţnostmi získávání informací, učíme je třídit na základní, podstatné a obecně platné, vedeme k získání nadhledu - rozpozná a pochopí problém - učíme rozlišit nesoulad s normou nebo rozpoznat a pojmenovat překáţku, vedeme k přemýšlení o následcích neřešeného problému - přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách - nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky - vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení a vyuţívá vlastního úsudku a zkušeností - nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému, i prohra můţe být krokem vpřed - samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení - ověřuje prakticky správnost řešení problému - sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů - učíme hledat příčiny problémů, seznamujeme s efektem motýlího křídla - cvičíme pozornost, učíme zachytit odlišnosti (tabulka, graf, schéma, diagram) - přípomínáme a pomáháme vybírat vhodné postupy, vedeme ke správné organizaci práce a samostatnosti, spojujeme školu s praxí, učíme, jak se učit - podporujeme zdravé sebevědomí, nešetříme chválou, vhodně motivujeme, učíme ţáky vybírat správné strategie, respektujeme ţákův názor a rozhodnutí - učíme pracovat samostatně, správně rozhodnout o postupu řešení, vedeme k rozpoznání a vyhodnocení efektivnosti postupu řešení - vedeme k provádění zkoušky správnosti řešení, umoţňujeme práci s chybou - učíme sebereflexi, sebehodnocení a sebekritice, diskuse, skupinová práce, dramatické hry, navození modelových situací, brainstorming, kritické myšlení - práce s PC, didaktická technika, práce s textem, projektové vyučování, skupinová práce, rozhovor, myšlenkové mapy - rozhovor, diskuze, situační hry, komunitní kruh - všechny formy práce, brainstorming, diskuse, rozhovor, pitva problémů - myšlenkové mapy, pozorování, experiment, analýza - samostatná a skupinová práce, projekty, řešení ţivotních situací, simulační hry, dramatizace, domácí úkoly - pozitivní zpětná vazba (ţetony), didaktické hry, soutěţe, rozhovor, komunitní kruh, kritické myšlení, situační hry, ţákovské portfolio - samostatná a skupinová práce, projekty, rozhovor, diskuse, experiment - práce s textem a didaktickými pomůckami, komunitní kruh, experiment, rozhovor, diskuse, média, metoda pokusu a omylu - skupinová a samostatná práce, rozhovor, diskuse, testy

14 vedeme k zaznamenávání sebehodnocení, učíme přijímat vnější hodnocení - kriticky myslí - vedeme ke zvaţování kladů a záporů, respektujeme při výuce Bloomovu taxonomii (evokace, uvědomení si, reflexe) - činí uváţlivá rozhodnutí a je schopen je obhájit a uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí - zhodnotí výsledky svých činů - učíme ţáky správně argumentovat, oponovat, vedeme k vyslovování názoru ve správnou dobu a správným způsobem, učíme ţáky svoje rozhodnutí prezentovat, učíme chápat i nést následky rozhodnutí - vedeme k tomu, aby zaujal ke svým činům správný postoj (Kalibro, Scio...), výukové programy na PC, didaktické pomůcky, kalkulátor, portfolio, tabulky sebehodnocení - práce s textem, různé metody kritického myšlení, týmová a skupinová práce, rozhovor, rozbor, diskuse, myšlenkové mapy, projekty - samostatná, skupinová a týmová práce, rozhovor, projekt, dramatizace, konstruktivní diskuse, referáty a prezentace, konference - rozhovor, komunitní kruh, diskuse, portfolio- Kompetence komunikativní Ţák My učitelé Realizace - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu - vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu - vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu - vedeme ţáky k samostatnému myšlení, učíme základy logiky, vhodně interpretovat hlavní myšlenku, uspořádat informace do systému a dál ji reprodukovat, učíme odlišit podstatné od vedlejšího - učíme vhodnou formou zaznamenat své myšlenky do náleţitého projevu (styl, pravopis), získané informace zpracovat a prezentovat, rozvíjíme slovní zásobu - vedeme ţáky ke srozumitelnému a pečlivému vyslovování a přesnému vyjadřování myšlenky, vedeme ţáky ke kultuře řeči, - kritické myšlení, rozhovor, diskuze, komunitní kruh, práce s textem - práce s textem, práce s PC, samostatná a skupinová práce, projekty, školní časopis, písemná komunikace s dalšími subjekty - diskuse, rozhovor, beseda, referáty, prezentace projektů, soutěţe, komunitní kruh, ústní komunikace s dalšími subjekty

15 - naslouchá promluvám druhých lidí - snaţí se porozumět druhým lidem učíme je vyjadřovat se vlastními slovy, pokládat otázky, rozvíjíme slovní zásobu, vedeme k zapamatování mluveného - učíme ţáky umění naslouchat, nezkreslovat fakta a názory druhých - učíme vstupovat do kontaktu s druhými lidmi, vstřícně a kultivovaně komunikovat se svým okolím, projevit známky zaujetí, tolerance a respektu - vhodně na ně reaguje - učíme dávat najevo své postoje s přihlédnutím k pravidlům etiky, respektovat názory druhých, vedeme ţáky k diplomacii a znalosti svých práv, k umění na ně upozornit, popř. poţádat o pomoc - účinně se zapojuje do diskuse - učíme rozpoznat problém, jeho podstatu a hledat moţné řešení, aplikovat normy na jiné skutečnosti, přijímat názory druhých - obhajuje svůj názor - učíme vhodně argumentovat, ujasnit si problém, analyzovat ho a formulovat, učíme ţáka uvědomovat si vlastní cenu a reálné ţivotní cíle - vhodně argumentuje - vedeme ţáky k utřídění faktů, soudnosti a vhodnosti volby zvolených komunikačních prostředků - rozumí různým typům textů a záznamů - seznamujeme ţáky s různými texty (umělecké, odborné, publicistické...), učíme je čtenářským dovednostem, systematické práci s texty, vedeme ţáky k emocionálnímu a estetickému vnímání slovesných uměleckých děl - komunitní kruh, týmová práce, didaktické hry, inscenační metody, besedy - komunitní kruh, vysvětlování, řešení problémů, diskuse - komunitní kruh, diskuse, ţádost a prosba, dramatizace - diskuse, dramatizace, myšlenkové mapy, týmová práce, komunitní kruh - problémové vyučování, vysvětlování, kritické myšlení, diskuse, komunitní kruh - komunitní kruh, týmová práce, projekty, slohové útvary společenského styku - práce s texty, učebnicemi, příručkami, encyklopediemi, uměleckými díly... - rozumí různým typům - rozvíjíme vizuální - metody názorné a

16 obrazových materiálů - rozumí různým typům běţně uţívaných gest - rozumí různým typům zvuků - rozumí různým typům jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich a reaguje na ně - tvořivě je vyuţívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění - vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem - vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními Kompetence sociální a personální přemýšlení, vedeme ţáky k umění vyjadřovat a sdělovat své proţitky, pocity a nálady různými prostředky - učíme je vzájemné nonverbální komunikaci, reagovat na pocity druhého - učíme rozlišovat různé typy zvuků a vhodně na ně reagovat - seznamujeme s různými typy informačních prostředků, učíme vhodně tyto prostředky vybírat, aplikovat pro zadaný úkol, informace zpracovat a prezentovat, vyvodit obecné informace, klasifikovat jejich důleţitost - učíme vyuţívat teoretických poznatků v praxi a společenském ţivotě - učíme hledat, získávat a vyuţívat informace z okolí a prezentovat výsledky své práce, pruţně reagovat na rozvoj informační a komunikační technologie, rozpoznat manipulaci a reagovat na ni - učíme navazovat přínosné kontakty, komunikovat v cizím jazyce a pouţívat komunikativní dovednosti k dalšímu studiu v osobním a profesním ţivotě demonstrační, myšlenkové mapy, grafy, mapy, diagramy, přehledy, kresba, malba, koláţe - dramatizace, didaktické hry, slohové vyučování, komunitní kruh - dramatizace - samostatná práce, práce s médii, PC, projektové vyučování - diskuse, rozhovor, projev, přednáška, dramatizace, exkurze, kulturní vystoupení, spolupráce s ostatními subjekty - práce s PC, multimediální výuka, odborné exkurze, spolupráce s ostatním i subjekty, školní časopis - spolupráce s partnerskou školou, projekty, diskuse, beseda, práce s textem, soutěţe - účinně spolupracuje ve skupině Ţák My učitelé Realizace - sledujeme a zajišťujeme zapojení všech ţáků při práci ve skupině - skupinová a týmová práce - podílí se společně s - vedeme ţáky ke konkrétní - tvorba třídních pravidel,

17 pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu - na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu - na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů - v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy - chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu - oceňuje zkušenosti druhých lidí - respektuje různá hlediska názorů - čerpá poučení z toho, co si lidé myslí, říkají a dělají - vytváří si pozitivní představu o sobě samém - podporuje svoji sebedůvěru a samostatný rozvoj formulaci a výběru podstatných pravidel jednání - vedeme ţáky k účelnému rozdělení rolí, spolupráci a zodpovědnosti, učíme ţáky vnímat jeho místo ve skupině - učíme ţáky pouţívat umění dialogu a vzájemného respektu - dbáme na dodrţování zásad tolerance a základních pravidel společenského chování, vedeme k sounáleţitosti školy s okolím - odbouráváme komunikační bloky, oceňujeme nezištné poskytnutí pomoci i upozornění na potřebu pomoci - učíme ţáky k pravidlům diskuse na úrovni - vedeme ţáky k vyuţití vlastních schopností a dovedností při týmové práci, posilujeme zdravé sebevědomí - učíme ţáky ctít zkušenosti druhých a vyuţívat jich - vedeme ţáky k vyslechnutí a respektování různých názorů - oceňujeme ţákova poučení se z různých ţivotních situací - poskytujeme pozitivní zpětnou vazbu a konstruktivní kritiku - vedeme ţáky k uvědomění si vlastní hodnoty, schopností a dovedností skupinová práce - třídní sluţby, skupinová práce - komunitní kruh, diskuse, dramatizace, společné proţívání slavnostních událostí - učení dobrým příkladem, dramatizace, metody situační a inscenační, zapojení do ţivota obce - komunitní kruh, skupinová práce, dramatizace, schránka důvěry - komunitní kruh, diskuse, dramatizace, skupinová práce - skupinová práce, komunitní kruh - komunitní kruh, dramatizace, práce s textem, pozorování, hodnocení - komunitní kruh, diskuse, skupinová práce, mediální výchova - pozorování, analýza, komunitní kruh, diskuse, mediální výchova - portfolio, skupinová práce, komunitní kruh, tabulky sebehodnocení, analýza výsledků práce - komunitní kruh, samostatná a skupinová práce, sebehodnocení, organizace a plánování vlastní práce - ovládá a řídí svoje jednání a - vedeme ţáky k reálnému - komunitní kruh,

18 chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské sebehodnocení a sebekritice dramatizace, samostatná a skupinová práce, portfolio, projekty, školní časopis, znalostní testy, soutěţe - respektuje přesvědčení druhých lidí - váţí si jejich vnitřních hodnot - je schopen vcítit se do situace ostatních lidí Ţák My učitelé Realizace - odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému a fyzickému násilí - chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy - je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni - seznamujeme ţáky s lidmi různých společenství, náboţenství, kultur; vyzdvihujeme jejich tradice, hodnoty - respektujeme odlišné názory svých ţáků a kolegů a vedeme k tomu také ţáky - nesoudíme nikoho podle vzhledu a vedeme k tomu i ţáky - snaţíme se na kaţdém najít to nejlepší a vyzdvihovat přednosti - navozujeme modelové situace, při kterých je důleţitá schopnost empatie - vyzdvihujeme osobnosti lidí, kteří se umí vcítit do situace ostatních lidí - v problémové situaci rozebíráme dění z více úhlů - odmítáme útok a hrubé násilí - dokáţeme se postavit násilí - obhajujeme slabší - spolupracujeme při vytváření třídních pravidel a vedeme děti k jejich dodrţování - seznamujeme ţáky se společenskými normami - oceňujeme správné chování - seznamujeme ţáky s jejich právy a povinnostmi (školní řád) - dbáme na dodrţování práv a - komunitní kruh, diskuse, televizní vysílání (dokumenty), získávání informací z internetu - diskuse, týmová práce, zpětná vazba, slohová cvičení (úvaha), dramatizace - dramatizace, metody situační a inscenační, rozhovor, diskuze, komunitní kruh, zpětná vazba - osobní příklad, rozhovor, diskuse, schránka důvěry - referát, diskuze, týmová práce - třídní pravidla, sluţby ve třídách, zpětná vazby ţetony, rozhovor, diskuze, slohová cvičení (úvaha)

19 - rozhoduje se zodpovědně podle dané situace - poskytne dle svých moţností účinnou pomoc - chová se zodpovědně v krizových situacích - chová se zodpovědně v situacích ohroţujících zdraví člověka - chová se zodpovědně v situacích ohroţujících ţivot člověka - respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví plnění povinností - učíme ţáky srozumitelně vyjadřovat a obhajovat názory, jasně formulovat poţadavky - řešíme společně se ţáky dané situace, rozebíráme motivy, nasloucháme názorům ţáků - pomáháme ţákům nalézt správná řešení - učíme ţáky zásadám první pomoci při úrazech, důleţitá telefonní čísla - vedeme ţáky k aktivnímu jednání, k zodpovědnosti za jejich činy - zastáváme se ţáků slabších, handicapovaných, šikanovaných - podněcujeme spolupráci mezi ţáky - rozhovor, diskuze, komunitní kruh, zpětná vazba, dramatizace - dramatizace, události z TV, novin, časopisů, filmů, metody situační a inscenační, příběh, kresba, osobní příklad - rozebíráme jednání ţáků - komunitní kruh, zpětná vazba - vedeme ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu - působíme v oblasti protidrogové prevence - všímáme si chování ţáků, získáváme si jejich důvěru, nasloucháme jim - učíme ţáky klidnému jednání - seznámíme ţáky se způsoby poskytování první pomocí při nejrůznějších úrazech, s důleţitými telefonními čísly - poučujeme ţáky o moţných nebezpečích při různých aktivitách, před začátky prázdnin - učíme ţáky dopravním předpisům - seznamujeme ţáky s naší historií - pomáháme ţákům pochopit naše tradice a kořeny - osobní příklad, přednášky, besedy, filmy, příklady ze ţivota, informace z médií, dramatizace, individuální rozhovor, schránka důvěry - modelové a situační metody, besedy, filmy - výlety, exkurze, výstavy, projekty, práce s textem a různými zdroji informací, přednáška, referát, diskuse

20 - projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům - projevuje smysl pro kulturu a tvořivost - aktivně se zapojuje do kulturního dění - aktivně se zapojuje do sportovních akcí - chápe základní ekologické souvislosti - seznamujeme ţáky s památkami, vysvětlujeme jejich hodnotu - seznamujeme ţáky s vybranými uměleckými díly a umělci - učíme ţáky vnímat estetično - vedeme ţáky ke kvalifikovanému rozboru namísto hodnocení líbí nelíbí, hezké škaredé - informujeme ţáky o dostupných a vhodných kulturních akcích a událostech - oceňujeme tvořivý, originální a otevřený přístup k činnostem - podporujeme osobitost - vytváříme atmosféru, ve které se ţáci nebojí zkoušet neověřené postupy - informujeme ţáky o kulturním dění v obci a okolí - umoţňujeme ţákům přípravu akcí s účastí veřejnosti - navštěvujeme se ţáky kulturní akce - organizujeme sportovní aktivity - podporujeme a oceňujeme účast ţáků v soutěţích - podporujeme mimoškolní sportovní činnost a informujeme o ní - vedeme ţáky k vytvoření emocionálního vztahu k přírodnímu prostředí - poukazujeme na vhodné a nevhodné chování - vysvětlujeme provázanost vztahu člověk příroda - učíme vyuţívat šetrně energetické zdroje a třídit odpad - výstavy, koncerty, ukázky uměleckých děl, rozbor, diskuze, proţitkové techniky, vlastní tvorba, kulturní magazíny, internet a jiné informační zdroje - referáty, dramatizace, proţitkové techniky, vlastní tvorba, motivace, pozitivní zpětná vazba, osobní příklad - koncerty, divadelní představení, výstavy, příprava školních besídek a koncertů, osobní příklad - organizace soutěţí a účast na soutěţích pořádaných jinými subjekty, výlety na lyţích a na kolech, osobní příklad - exkurze, vycházka, beseda, diskuze, praktické činnosti a práce v přírodě, třídění odpadu ve škole - chápe enviromentální - zajímáme se o - přednáška, diskuze,

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální HLEDÁNÍ KORÁLKŮ. Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice.

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální HLEDÁNÍ KORÁLKŮ. Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální HLEDÁNÍ KORÁLKŮ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Korálky jsou rozsypané, Ne však naší

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová Vzdělávací obsah Dramatické výchovy je využit pro všechny žáky v rámci: 1. mezipředmětových

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1.9.2005) POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo 1. období konec 3. ročníku Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů

Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo 1. období konec 3. ročníku Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo Profil žáka definuje očekávanou úroveň naplňování klíčových kompetencí stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání. Profil

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením KORÁLKY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením KORÁLKY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením KORÁLKY Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto:

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Kompetence k učení. Kompetence Cíle školy (k čemu směřujeme) Strategie. Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení. Kompetence Cíle školy (k čemu směřujeme) Strategie. Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie viz souhrnná tabulka V následujících tabulkách je zformulováno, na jakou úroveň chceme ve škole rozvíjet jednotlivé klíčové kompetence u ţáků 1. 5. ročníku vzdělávaných

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení

Více