Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KORÁLE Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KORÁLE Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KORÁLE Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

2 Snít o čemkoliv, o čem dokáţete snít. To je ta krása lidské mysli. Dělat, co chcete dělat. To je síla lidské vůle. Věřit sobě, abyste prověřili své limity. To je odvaha uspět. Bernard Edmonds

3 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu 2.1. Stručná charakteristika školy 2.2. Zaměstnanci školy 2.3. Charakteristika ţáků 2.4. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 2.5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Priority školy ve výchově a vzdělávání 3.2. Průřezová témata 3.3. Klíčové kompetence 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Učební plán 4.2. Celoškolní projekty 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Německý jazyk 5.2. Informační a komunikační technologie Informační a komunikační výchova 5.3. Matematika a její aplikace Matematika 5.4. Člověk a jeho svět Prvouka 5.5. Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova 5.6. Člověk a zdraví Tělesná výchova 5.7.Člověk a svět práce Pracovní výchova 6. Hodnocení žáka a autoevaluace školy Hodnocení ţáka Autoevaluace školy a její evaluační činnost

4 1.Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením KORÁLE Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice, Mírová 225 Adresa školy: zřizovatel školy: Mírová 225, Lovosice Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48 Ředitel školy: Ústí nad Labem Mgr.Věra Bezstarosti IČO: telefon: Zástupce ředitele: Mgr.Andrea Bliţíková Koordinátor ŠVP: IČO: Mgr.Andrea Bliţíková IZO: RED-IZO: Kontakty: Telefon web: Platnost dokumentu: od ŠVP byl schválen Radou školy dne Mgr.Věra Bezstarosti ředitelka školy

5 2.Charakteristika školy 2.1. Z historie Speciální základní školy Lovosice Speciální základní škola vznikla v roce 1948 jako pomocná škola, kdy všechny pomocné třídy, které byly při obecních školách se změnily podle zákona č.95/1948 Sb. na samostatné školy. Prvním ředitelem byl pan František Zeman, v této době měla škola 16 ţáků, umístěných ve dvou třídách. Škola se postupně rozrůstala, stěhovala do různých nevyhovujících objektů a v říjnu 1992 byly umístěna do nově zrekonstruované budovy bývalé mateřské školy v Mírové ulici 225, kde sídlí dodnes přešla škola do právní subjektivity. Měnila také své zřizovatele, od kraje, obce přes okres aţ po posledního, kterým je KÚÚK Ústí nad Labem Demografické podmínky školy Speciální základní škola Lovosice je plně organizovanou školou, vyučuje se samostatně v ročníku, některé třídy jsou třídami paralelními, dále se vyučuje také ve třídách speciálních. Škola má i přípravnou třídu. Celkem vyučování probíhá ve 12 třídách, pracuje se ve dvou odděleních školní druţiny. Ţáci mají moţnost stravovat se v centrální školní jídelně. Škola leţí v průmyslové oblasti s vysokou hustotou zalidnění, ale zároveň s velkou nezaměstnaností. Do naší školy dojíţdějí ţáci z mnoha okolních obcí. Škola má výhodnou polohu, leţí uprostřed okresu, má výbornou dopravní dostupnost, a to jak vlakovou, tak autobusovou. Samotná budova pak je umístěna v centru města blízko obou nádraţí.kapacita školy je: 130 ţáků v ZŠ 30 ţáků v PŠ 20 ţáků ve ŠD Škola plně vyhovuje hygienickým poţadavkům co se týče vybavení nábytkem,osvětlení,bezbariérový přístup,wc Materiální vybavení školy

6 Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběţně se nakupují nové pomůcky potřebné pro výuku mentálně postiţených. Škola je 15 let po rekonstrukci a stále se provádějí různé opravy a úpravy.v roce 2008 byla provedena výměna oken v celé budově a přeloţena střecha školy. Škola je umístěna v pěkné zahradě, její větší část slouţí jako hřiště, další jako záhonky pro pěstitelské práce. Vnitřní zařízení je přizpůsobeno práci s mentálně postiţenými dětmi. Třídy jsou menší, ale útulně zařízené. Škola má počítačovou učebnu s přístupem na internet, dvě dílny, dvě cvičné kuchyně, tělocvičnu a keramickou dílnu. K dalšímu vybavení patří DVD, MP3, sportovní nářadí a náčiní. Škola můţe bezplatně vyuţívat plavecký bazén, zimní stadion a lehkoatletický stadion města. Přípravná třída má svoji učebnu hernu, která je plně přizpůsobena potřebám předškolního vzdělávání. Vyuţívá i další prostory ve škole tělocvičnu, hernu školní druţiny, keramickou dílnu Personální složení Na škole vyučuje 15 učitelů, včetně ředitelky školy a její zástupkyně. Z nich jsou 3 nekvalifikovaní s dlouholetou praxí. Ve školní druţině pracují 2 vychovatelé, oba kvalifikovaní. O provoz se stará 1 ekonomka a 2 uklízečky. Průměrný věk učitelů je 44 let a vychovatelů 32 let. Na škole působí asistent pedagoga. V přípravné třídě vyučuje učitelka s mnohaletou praxí Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naše škola se účastní ekologického projektu M.R.K.E.V. Škola nemá mezinárodní spolupráci. Spolupráce s rodiči je zajištěna formou třídních schůzek dvakrát ročně v 1. a 3. čtvrtletí,u vycházejících i v pololetí.konzultační hodiny mají školní metodik prevence a výchovný poradce.rodiče mohou přijít kdykoli,pokud je nutné řešit nějaký problém.v závaţnějších případech je jednáno ve spolupráci s OSPOD Partneři školy Při škole působí Rada školy, ve které je jeden zástupce učitelů, jeden zástupce rodičů a jeden zástupce zřizovatele.dále škola spolupracuje s odborem péče o dítě, etopedickým centrem, policií, PPPa SPC.

7 Škola má své sponzory, kteří poskytují své výrobky na různé akce: Opava - LU Lovosice Terra Kaplíř Sulejovice Jatka Libochovice Pekařství John Lovosice Škola je členem občanského sdruţení mentálně postiţených sportovců SK Parta Litoměřicko. Ţáci se pravidelně zúčastňují jeho akcí - bruslení, plavání, lehkoatletický čtyřboj, malá kopaná. Vţdy v nich dosahují předních míst, v plavání se pravidelně nominují na mistrovství ČR. Škola pravidelně vyjíţdí na ozdravné pobyty, v zimě spojené s lyţováním. Účastní se různých akcí jako jsou výchovné koncerty, divadelní představení, ekologické přednášky, výlety, soutěţe a výstavy.

8 3.Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Práce v naší škole je zaloţená na svobodné tvůrčí činnosti dětí a na respektování jejich osobnosti, integrujeme dětí s postiţením, pečujeme o talentované ţáky, při školních akcích spojujeme děti různých věkových skupin,zajišťujeme individuální přístup a nabízíme prvky alternativní výuky. Podporujeme rozvoj samostatnosti ţáků a jejich schopnost vyjádřit své poţadavky a potřeby. Vedeme ţáky k tomu,aby si uvědomovali svá práva a naplňovali své povinnosti. Snaţíme se aby škola byla místem, kde se děti cítí dobře, kam se těší, kde nevidí ostré hranice mezi světem školním a reálným, kde jim pomůţeme hledat cestu ţivotem a nalézat sebe sama.naše škola je místem, kde hra je samozřejmou součástí kaţdé výchovně vzdělávací činnosti. Vedeme děti k citlivosti a vnímavosti a tím je vychováváme k tomu, aby si váţily okolí i samy sebe. Rozvíjíme u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy ostatních.vedeme ţáky k reálnému pohledu na vlastní osobu a na osoby v nejbliţším okolí.umoţňujeme ţákům zaţít pocit uspokojení z výsledků společné práce. Zajisťujeme dětem nenásilný přechod z mateřské školy a přípravné třídy do základní školy Nabízíme spolupráci s rodiči, s městem a farní charitou. Vedeme ţáky k tomu, aby dokázali vyjádřit svůj názor a uměli naslouchat názorům druhých. Pozitivně motivujeme ţáky k učení a seznamujeme je se zásadami zdravé ţivotního stylu. Podněcujeme ţáky k myšlení na podkladě názoru a k řešení problémů.podporou názorného myšlení a úzkého sepětí s realitou vytváříme stereotypy chování, které ţáci mohou uplatnit v konktrétních ţivotních situacích Průřezová témata Průřezová témata propojují vzdělávání s aktuálními problémy současné světa. Pomáhají rozvíjet osobnost ţáka především v oblasti postojů a hodnot. Průřezová témata procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umoţňují propojení vzdělávacích obsahů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání ţáků. Osobnostní a sociální výchova (OSV) Jedná se o reflexi osobnosti ţáka, jeho individuálních potřeb. Pomáháme kaţdému ţákovi hledat vlastní cestu k ţivotní spokojenosti zaloţené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. Realizace v práci třídního učitele a školy: třídní sluţby, tvorba třídních pravidel prvky dramatické výchovy při vyučování školní výlety a exkurze, vícedenní pobyty besídky, koncerty, práce pro obec a další subjekty

9 integrace ţáků se specifickými poruchami a jinými zvláštnostmi metody prevence šikany rozvoj emocionální vztahů a postojů k přírodě rozvoj vnímání estetična výchovy metody výuky podněcující kreativitu, smyslové vnímání, pozornost týmová práce, nutnost řešit problémové situace hodnocení, pozitivní zpětná vazba organizace práce, času podpora zvládání stresových situací Výchova demokratického občana (VDO) Rozvíjíme u ţáků rozvíjet kritické myšlení, vědomí si práv a povinností, chápání spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti. Snaţíme se ţákům přiblíţit demokratický způsob řešení konfliktů a demokratické uspořádání společnosti. Realizace v práci třídního učitele a školy: uplatňujeme demokratické principy v kaţdodenním ţivotě školy vztahy mezi ţáky a učiteli jsou zaloţeny na spolupráci, partnerství, respektu a dialogu tvorba třídních pravidel podíl na rozhodování o některých třídních záleţitostech (hlasování) kladný vztah ke své škole - seznámení s historií, www stránky školy,reprezentace v soutěţích respektujeme kulturní a etnické odlišnosti slavení státních svátků a významných dnů, přiblíţení jejich významu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Rozvíjíme vědomí evropské identity, otvíráme ţákům širší horizonty poznání a perspektivy ţivota v evropském a mezinárodním prostoru. Podporujeme tradiční evropské hodnoty, k nimţ patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, osobní právo a zodpovědnost, kritické myšlení a tvořivost. Vytváříme pozitivní postoj ke kulturní rozmanitosti. Realizace v práci třídního učitele a školy: vyuţívání internetu při výuce výlety evropská společenství (EU, NATO, OSN, UNESCO.) orientace v současném světě aktuality, dokumenty zájem o globální problémy, snaha porozumět jejich podstatě Multikulturní výchova (MuV) Seznamujeme ţáky s různými kulturami, jejich tradicemi a hodnotami, tím jim zprostředkováváme poznání vlastního kulturního zakotvení. Rozvíjíme smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. Ve škole zabezpečujeme příznivé klima bez předsudků pro děti z majoritních i minoritních skupin rovnoprávnost, vzájemné obohacování. Realizace v práci třídního učitele a školy: otevřenost školy pro děti jiných národností výlety besídky a koncerty (díla evropských a světových autorů)

10 společná četba knih zajímavosti z různých zemí a o různých kulturách (časopisy, svátky, recepty) divadlo, besedy, muzea, galerie, filmová představení Enviromentální výchova (EV) Vedeme ţáky k pochopení sloţitosti vztahů člověka a ţivotního prostředí, k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i kaţdého jedince. Přírodu nevnímáme pouze jako zdroj surovin, ale také jako místo odpočinku a inspirace. Vzbuzujeme zájem o zdravý ţivotní styl. Vyuţíváme umístění školy v NP Šumava a přímého kontaktu ţáků s okolním prostředím. Realizace v práci třídního učitele a školy: třídění odpadu (papír, plasty) setření vodou, elektřinou péče o květiny ve škole výukové programy, didaktické materiály výuka v přírodě v okolí školy výlety do přírody projekty Mediální výchova (MeV) Média chápeme jako významný zdroj zkušeností, proţitků a poznatků. Práci s nimi povaţujeme za nezbytnou podmínku uplatnění jedince ve společnosti. Učíme ţáky informace z okolního světa třídit, hodnotit a dále zpracovávat, odhalovat manipulativní charakter některých sdělení. Vedeme ţáky k vyuţívání médií jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb od získávání informací přes vzdělávání aţ po naplnění volného času. Realizace v práci třídního učitele a školy: práce s knihou, časopisem školní knihovna práce s internetem (dostupnost při výuce ) vyuţití televize, videa, DVD psané a jiné formy výsledků projektů moderování školních vystoupení průvodcovská činnost po škole (zápis prvňáčků, návštěvy) návštěva městské knihovny

11 3.2.Výchovné a vzdělávací strategie 3.3. Klíčové kompetence Kompetenci chápeme jako způsobilost, jako schopnost obstát. Kompetence v sobě zahrnuje nejen znalosti, schopnosti a dovednosti, ale také postoje a hodnoty. Tomuto pojetí odpovídá také cíl naší školy. Kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, vzájemně se prolínají. Kompetence k učení - vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné způsoby a metody - vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné strategie - plánuje, organizuje a řídí vlastní učení Ţák My učitelé Realizace - projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoţivotnímu učení - vyhledává, třídí a vyuţívá informace - na základě pochopení, propojení a systematizace informací je efektivně vyuţívá v praktickém ţivotě - poţadujeme po ţácích výsledky úměrné jejich schopnostem a nadání - v průběhu výuky seznámíme ţáky s více moţnostmi řešení problémů a osvojení si učiva - učíme rozlišovat podstatné od nepodstatného - učíme organizovat si práci, umění zareagovat i v časové tísni - vedeme ţáky k práci s různými informačními zdroji - vedeme ţáky k samostatnosti a zodpovědnosti za výsledky své práce - podporujeme u ţáků jejich zájmy - ponecháváme určitou volnost ve výběru informací k aktuálnímu učivu - zdůrazňujeme důleţitost vzdělání v ţivotě - vedeme ke schopnosti kritického zhodnocení informací, jejich ověřování z různých zdrojů - zadáváme úkoly spojené s praxí - uplatňujeme mezipředmětové vztahy - individuální přístup - samostatná práce - skupinová práce kaţdý se podílí podle svých schopností - práce s různými zdroji informací - práce s textem - diskuze - výklad - vysvětlování - práce na projektech - samostatná práce - skupinová práce - práce na projektech - plánování - projekty - referáty - besedy - exkurze, výlety - partnerství se školou v zahraničí - práce s textem a dalšími zdroji informací (internet, média, průzkum) - dramatizace - hra - projekt - práce - operuje s běţně - dbáme na znalost a správné - dramatizace

12 pouţívanými termíny, znaky a symboly - uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí - samostatně pozoruje a experimentuje - porovnává a kriticky posuzuje získané výsledky - vyvozuje závěry pro vyuţití v budoucnosti pouţívání symbolů, termínů a znaků - dbáme na pochopení významu symbolu - vyuţíváme mezipředmětové vztahy - dbáme na návaznost učiva - propojujeme učivo se skutečným ţivotem - učíme ţáky utvářet si na základě získaných informací a vztahů mezi nimi vlastní názor - učíme ţáky vlastní názor si umět obhájit, správně argumentovat - učíme ţáky, ţe jeho názor musí být podloţen fakty - připravujeme názornou výuku - necháváme ţáky samostatně pracovat a uvaţovat - učíme ţáky zaznamenávat a zpracovávat výsledky - vedeme ţáky k sebehodnocení - didaktická hra - porovnávání, důkaz, názornost - projekty, referáty a jejich prezentace - skupinová výuka - besedy - diskuze - exkurze - kritické myšlení - učení v ţivotních situacích - práce s médii - výukové programy - dramatizace přidělené role - metody názornědemonstrační - pokusy - samostatná práce - skupinová práce - diskuze - skupinová výuka - ţákovské portfolio - spojujeme učivo s praxí - beseda - exkurze - učení v ţivotních situacích - projekty - poznává smysl a cíl učení - motivujeme ţáky příklady úspěšných lidí a uplatněním v ţivotě - má pozitivní vztah k učení - necháváme zaţít pocit úspěšnosti, chválíme ţáky, poskytujeme pozitivní zpětnou vazbu - rozhovor - beseda - diskuse - exkurze - média - individuálně Kompetence k řešení problémů Ţák My učitelé Realizace - vnímá nejrůznější - seznamujeme s obecně - práce s textem, porovnávání,

13 problémové situace ve škole i mimo ni - vyhledává informace vhodné k řešení problému platnými normami (kritérii), učíme vnímat problém jako příleţitost k dosaţení cíle - seznamujeme s moţnostmi získávání informací, učíme je třídit na základní, podstatné a obecně platné, vedeme k získání nadhledu - rozpozná a pochopí problém - učíme rozlišit nesoulad s normou nebo rozpoznat a pojmenovat překáţku, vedeme k přemýšlení o následcích neřešeného problému - přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách - nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky - vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení a vyuţívá vlastního úsudku a zkušeností - nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému, i prohra můţe být krokem vpřed - samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení - ověřuje prakticky správnost řešení problému - sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů - učíme hledat příčiny problémů, seznamujeme s efektem motýlího křídla - cvičíme pozornost, učíme zachytit odlišnosti (tabulka, graf, schéma, diagram) - přípomínáme a pomáháme vybírat vhodné postupy, vedeme ke správné organizaci práce a samostatnosti, spojujeme školu s praxí, učíme, jak se učit - podporujeme zdravé sebevědomí, nešetříme chválou, vhodně motivujeme, učíme ţáky vybírat správné strategie, respektujeme ţákův názor a rozhodnutí - učíme pracovat samostatně, správně rozhodnout o postupu řešení, vedeme k rozpoznání a vyhodnocení efektivnosti postupu řešení - vedeme k provádění zkoušky správnosti řešení, umoţňujeme práci s chybou - učíme sebereflexi, sebehodnocení a sebekritice, diskuse, skupinová práce, dramatické hry, navození modelových situací, brainstorming, kritické myšlení - práce s PC, didaktická technika, práce s textem, projektové vyučování, skupinová práce, rozhovor, myšlenkové mapy - rozhovor, diskuze, situační hry, komunitní kruh - všechny formy práce, brainstorming, diskuse, rozhovor, pitva problémů - myšlenkové mapy, pozorování, experiment, analýza - samostatná a skupinová práce, projekty, řešení ţivotních situací, simulační hry, dramatizace, domácí úkoly - pozitivní zpětná vazba (ţetony), didaktické hry, soutěţe, rozhovor, komunitní kruh, kritické myšlení, situační hry, ţákovské portfolio - samostatná a skupinová práce, projekty, rozhovor, diskuse, experiment - práce s textem a didaktickými pomůckami, komunitní kruh, experiment, rozhovor, diskuse, média, metoda pokusu a omylu - skupinová a samostatná práce, rozhovor, diskuse, testy

14 vedeme k zaznamenávání sebehodnocení, učíme přijímat vnější hodnocení - kriticky myslí - vedeme ke zvaţování kladů a záporů, respektujeme při výuce Bloomovu taxonomii (evokace, uvědomení si, reflexe) - činí uváţlivá rozhodnutí a je schopen je obhájit a uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí - zhodnotí výsledky svých činů - učíme ţáky správně argumentovat, oponovat, vedeme k vyslovování názoru ve správnou dobu a správným způsobem, učíme ţáky svoje rozhodnutí prezentovat, učíme chápat i nést následky rozhodnutí - vedeme k tomu, aby zaujal ke svým činům správný postoj (Kalibro, Scio...), výukové programy na PC, didaktické pomůcky, kalkulátor, portfolio, tabulky sebehodnocení - práce s textem, různé metody kritického myšlení, týmová a skupinová práce, rozhovor, rozbor, diskuse, myšlenkové mapy, projekty - samostatná, skupinová a týmová práce, rozhovor, projekt, dramatizace, konstruktivní diskuse, referáty a prezentace, konference - rozhovor, komunitní kruh, diskuse, portfolio- Kompetence komunikativní Ţák My učitelé Realizace - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu - vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu - vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu - vedeme ţáky k samostatnému myšlení, učíme základy logiky, vhodně interpretovat hlavní myšlenku, uspořádat informace do systému a dál ji reprodukovat, učíme odlišit podstatné od vedlejšího - učíme vhodnou formou zaznamenat své myšlenky do náleţitého projevu (styl, pravopis), získané informace zpracovat a prezentovat, rozvíjíme slovní zásobu - vedeme ţáky ke srozumitelnému a pečlivému vyslovování a přesnému vyjadřování myšlenky, vedeme ţáky ke kultuře řeči, - kritické myšlení, rozhovor, diskuze, komunitní kruh, práce s textem - práce s textem, práce s PC, samostatná a skupinová práce, projekty, školní časopis, písemná komunikace s dalšími subjekty - diskuse, rozhovor, beseda, referáty, prezentace projektů, soutěţe, komunitní kruh, ústní komunikace s dalšími subjekty

15 - naslouchá promluvám druhých lidí - snaţí se porozumět druhým lidem učíme je vyjadřovat se vlastními slovy, pokládat otázky, rozvíjíme slovní zásobu, vedeme k zapamatování mluveného - učíme ţáky umění naslouchat, nezkreslovat fakta a názory druhých - učíme vstupovat do kontaktu s druhými lidmi, vstřícně a kultivovaně komunikovat se svým okolím, projevit známky zaujetí, tolerance a respektu - vhodně na ně reaguje - učíme dávat najevo své postoje s přihlédnutím k pravidlům etiky, respektovat názory druhých, vedeme ţáky k diplomacii a znalosti svých práv, k umění na ně upozornit, popř. poţádat o pomoc - účinně se zapojuje do diskuse - učíme rozpoznat problém, jeho podstatu a hledat moţné řešení, aplikovat normy na jiné skutečnosti, přijímat názory druhých - obhajuje svůj názor - učíme vhodně argumentovat, ujasnit si problém, analyzovat ho a formulovat, učíme ţáka uvědomovat si vlastní cenu a reálné ţivotní cíle - vhodně argumentuje - vedeme ţáky k utřídění faktů, soudnosti a vhodnosti volby zvolených komunikačních prostředků - rozumí různým typům textů a záznamů - seznamujeme ţáky s různými texty (umělecké, odborné, publicistické...), učíme je čtenářským dovednostem, systematické práci s texty, vedeme ţáky k emocionálnímu a estetickému vnímání slovesných uměleckých děl - komunitní kruh, týmová práce, didaktické hry, inscenační metody, besedy - komunitní kruh, vysvětlování, řešení problémů, diskuse - komunitní kruh, diskuse, ţádost a prosba, dramatizace - diskuse, dramatizace, myšlenkové mapy, týmová práce, komunitní kruh - problémové vyučování, vysvětlování, kritické myšlení, diskuse, komunitní kruh - komunitní kruh, týmová práce, projekty, slohové útvary společenského styku - práce s texty, učebnicemi, příručkami, encyklopediemi, uměleckými díly... - rozumí různým typům - rozvíjíme vizuální - metody názorné a

16 obrazových materiálů - rozumí různým typům běţně uţívaných gest - rozumí různým typům zvuků - rozumí různým typům jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich a reaguje na ně - tvořivě je vyuţívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění - vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem - vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními Kompetence sociální a personální přemýšlení, vedeme ţáky k umění vyjadřovat a sdělovat své proţitky, pocity a nálady různými prostředky - učíme je vzájemné nonverbální komunikaci, reagovat na pocity druhého - učíme rozlišovat různé typy zvuků a vhodně na ně reagovat - seznamujeme s různými typy informačních prostředků, učíme vhodně tyto prostředky vybírat, aplikovat pro zadaný úkol, informace zpracovat a prezentovat, vyvodit obecné informace, klasifikovat jejich důleţitost - učíme vyuţívat teoretických poznatků v praxi a společenském ţivotě - učíme hledat, získávat a vyuţívat informace z okolí a prezentovat výsledky své práce, pruţně reagovat na rozvoj informační a komunikační technologie, rozpoznat manipulaci a reagovat na ni - učíme navazovat přínosné kontakty, komunikovat v cizím jazyce a pouţívat komunikativní dovednosti k dalšímu studiu v osobním a profesním ţivotě demonstrační, myšlenkové mapy, grafy, mapy, diagramy, přehledy, kresba, malba, koláţe - dramatizace, didaktické hry, slohové vyučování, komunitní kruh - dramatizace - samostatná práce, práce s médii, PC, projektové vyučování - diskuse, rozhovor, projev, přednáška, dramatizace, exkurze, kulturní vystoupení, spolupráce s ostatními subjekty - práce s PC, multimediální výuka, odborné exkurze, spolupráce s ostatním i subjekty, školní časopis - spolupráce s partnerskou školou, projekty, diskuse, beseda, práce s textem, soutěţe - účinně spolupracuje ve skupině Ţák My učitelé Realizace - sledujeme a zajišťujeme zapojení všech ţáků při práci ve skupině - skupinová a týmová práce - podílí se společně s - vedeme ţáky ke konkrétní - tvorba třídních pravidel,

17 pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu - na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu - na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů - v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy - chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu - oceňuje zkušenosti druhých lidí - respektuje různá hlediska názorů - čerpá poučení z toho, co si lidé myslí, říkají a dělají - vytváří si pozitivní představu o sobě samém - podporuje svoji sebedůvěru a samostatný rozvoj formulaci a výběru podstatných pravidel jednání - vedeme ţáky k účelnému rozdělení rolí, spolupráci a zodpovědnosti, učíme ţáky vnímat jeho místo ve skupině - učíme ţáky pouţívat umění dialogu a vzájemného respektu - dbáme na dodrţování zásad tolerance a základních pravidel společenského chování, vedeme k sounáleţitosti školy s okolím - odbouráváme komunikační bloky, oceňujeme nezištné poskytnutí pomoci i upozornění na potřebu pomoci - učíme ţáky k pravidlům diskuse na úrovni - vedeme ţáky k vyuţití vlastních schopností a dovedností při týmové práci, posilujeme zdravé sebevědomí - učíme ţáky ctít zkušenosti druhých a vyuţívat jich - vedeme ţáky k vyslechnutí a respektování různých názorů - oceňujeme ţákova poučení se z různých ţivotních situací - poskytujeme pozitivní zpětnou vazbu a konstruktivní kritiku - vedeme ţáky k uvědomění si vlastní hodnoty, schopností a dovedností skupinová práce - třídní sluţby, skupinová práce - komunitní kruh, diskuse, dramatizace, společné proţívání slavnostních událostí - učení dobrým příkladem, dramatizace, metody situační a inscenační, zapojení do ţivota obce - komunitní kruh, skupinová práce, dramatizace, schránka důvěry - komunitní kruh, diskuse, dramatizace, skupinová práce - skupinová práce, komunitní kruh - komunitní kruh, dramatizace, práce s textem, pozorování, hodnocení - komunitní kruh, diskuse, skupinová práce, mediální výchova - pozorování, analýza, komunitní kruh, diskuse, mediální výchova - portfolio, skupinová práce, komunitní kruh, tabulky sebehodnocení, analýza výsledků práce - komunitní kruh, samostatná a skupinová práce, sebehodnocení, organizace a plánování vlastní práce - ovládá a řídí svoje jednání a - vedeme ţáky k reálnému - komunitní kruh,

18 chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské sebehodnocení a sebekritice dramatizace, samostatná a skupinová práce, portfolio, projekty, školní časopis, znalostní testy, soutěţe - respektuje přesvědčení druhých lidí - váţí si jejich vnitřních hodnot - je schopen vcítit se do situace ostatních lidí Ţák My učitelé Realizace - odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému a fyzickému násilí - chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy - je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni - seznamujeme ţáky s lidmi různých společenství, náboţenství, kultur; vyzdvihujeme jejich tradice, hodnoty - respektujeme odlišné názory svých ţáků a kolegů a vedeme k tomu také ţáky - nesoudíme nikoho podle vzhledu a vedeme k tomu i ţáky - snaţíme se na kaţdém najít to nejlepší a vyzdvihovat přednosti - navozujeme modelové situace, při kterých je důleţitá schopnost empatie - vyzdvihujeme osobnosti lidí, kteří se umí vcítit do situace ostatních lidí - v problémové situaci rozebíráme dění z více úhlů - odmítáme útok a hrubé násilí - dokáţeme se postavit násilí - obhajujeme slabší - spolupracujeme při vytváření třídních pravidel a vedeme děti k jejich dodrţování - seznamujeme ţáky se společenskými normami - oceňujeme správné chování - seznamujeme ţáky s jejich právy a povinnostmi (školní řád) - dbáme na dodrţování práv a - komunitní kruh, diskuse, televizní vysílání (dokumenty), získávání informací z internetu - diskuse, týmová práce, zpětná vazba, slohová cvičení (úvaha), dramatizace - dramatizace, metody situační a inscenační, rozhovor, diskuze, komunitní kruh, zpětná vazba - osobní příklad, rozhovor, diskuse, schránka důvěry - referát, diskuze, týmová práce - třídní pravidla, sluţby ve třídách, zpětná vazby ţetony, rozhovor, diskuze, slohová cvičení (úvaha)

19 - rozhoduje se zodpovědně podle dané situace - poskytne dle svých moţností účinnou pomoc - chová se zodpovědně v krizových situacích - chová se zodpovědně v situacích ohroţujících zdraví člověka - chová se zodpovědně v situacích ohroţujících ţivot člověka - respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví plnění povinností - učíme ţáky srozumitelně vyjadřovat a obhajovat názory, jasně formulovat poţadavky - řešíme společně se ţáky dané situace, rozebíráme motivy, nasloucháme názorům ţáků - pomáháme ţákům nalézt správná řešení - učíme ţáky zásadám první pomoci při úrazech, důleţitá telefonní čísla - vedeme ţáky k aktivnímu jednání, k zodpovědnosti za jejich činy - zastáváme se ţáků slabších, handicapovaných, šikanovaných - podněcujeme spolupráci mezi ţáky - rozhovor, diskuze, komunitní kruh, zpětná vazba, dramatizace - dramatizace, události z TV, novin, časopisů, filmů, metody situační a inscenační, příběh, kresba, osobní příklad - rozebíráme jednání ţáků - komunitní kruh, zpětná vazba - vedeme ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu - působíme v oblasti protidrogové prevence - všímáme si chování ţáků, získáváme si jejich důvěru, nasloucháme jim - učíme ţáky klidnému jednání - seznámíme ţáky se způsoby poskytování první pomocí při nejrůznějších úrazech, s důleţitými telefonními čísly - poučujeme ţáky o moţných nebezpečích při různých aktivitách, před začátky prázdnin - učíme ţáky dopravním předpisům - seznamujeme ţáky s naší historií - pomáháme ţákům pochopit naše tradice a kořeny - osobní příklad, přednášky, besedy, filmy, příklady ze ţivota, informace z médií, dramatizace, individuální rozhovor, schránka důvěry - modelové a situační metody, besedy, filmy - výlety, exkurze, výstavy, projekty, práce s textem a různými zdroji informací, přednáška, referát, diskuse

20 - projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům - projevuje smysl pro kulturu a tvořivost - aktivně se zapojuje do kulturního dění - aktivně se zapojuje do sportovních akcí - chápe základní ekologické souvislosti - seznamujeme ţáky s památkami, vysvětlujeme jejich hodnotu - seznamujeme ţáky s vybranými uměleckými díly a umělci - učíme ţáky vnímat estetično - vedeme ţáky ke kvalifikovanému rozboru namísto hodnocení líbí nelíbí, hezké škaredé - informujeme ţáky o dostupných a vhodných kulturních akcích a událostech - oceňujeme tvořivý, originální a otevřený přístup k činnostem - podporujeme osobitost - vytváříme atmosféru, ve které se ţáci nebojí zkoušet neověřené postupy - informujeme ţáky o kulturním dění v obci a okolí - umoţňujeme ţákům přípravu akcí s účastí veřejnosti - navštěvujeme se ţáky kulturní akce - organizujeme sportovní aktivity - podporujeme a oceňujeme účast ţáků v soutěţích - podporujeme mimoškolní sportovní činnost a informujeme o ní - vedeme ţáky k vytvoření emocionálního vztahu k přírodnímu prostředí - poukazujeme na vhodné a nevhodné chování - vysvětlujeme provázanost vztahu člověk příroda - učíme vyuţívat šetrně energetické zdroje a třídit odpad - výstavy, koncerty, ukázky uměleckých děl, rozbor, diskuze, proţitkové techniky, vlastní tvorba, kulturní magazíny, internet a jiné informační zdroje - referáty, dramatizace, proţitkové techniky, vlastní tvorba, motivace, pozitivní zpětná vazba, osobní příklad - koncerty, divadelní představení, výstavy, příprava školních besídek a koncertů, osobní příklad - organizace soutěţí a účast na soutěţích pořádaných jinými subjekty, výlety na lyţích a na kolech, osobní příklad - exkurze, vycházka, beseda, diskuze, praktické činnosti a práce v přírodě, třídění odpadu ve škole - chápe enviromentální - zajímáme se o - přednáška, diskuze,

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC! Několik citací z díla J. A. Komenského - trvalá

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Ruku v ruce za vzděláním Předkladatel: název školy Základní škola Nové Město nad Metují

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Základní škola Lukov, 2012 strana 1 Obsah : 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2 Historie

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více