2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU"

Transkript

1 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Motto našeho školního vzdělávacího programu zní: Vzděláním a výchovou ke svobodě a odpovědnosti. Uvědomujeme si, že generace současných dětí je ovlivněna jednak stavem české společnosti, která po sametové revoluci v roce 1989 prochází hlubokou změnou vztahů a hodnot, jednak celosvětovým vývojem směřujícím ke globalizaci se všemi jejími důsledky. Je důležité, aby lidé byli svobodní, ale neméně důležité je, aby byli schopni svoji svobodu unést a aby byli schopni odpovědnosti za své činy a rozhodnutí. Bereme realizaci našeho ŠVP jako výzvu, chceme rozvíjet žáky školy tak, aby se z nich staly osobnosti Program respektuje tradice školy, vychází z analýzy jejích vzdělávacích podmínek a reaguje na vzdělávací požadavky klientů (rodiče, žáci). Priority: poskytování vyváženého, kvalitního všeobecného vzdělání rozvíjení samostatného logického myšlení a schopnosti komunikace vytváření bezpečného a podnětného prostředí kvalitní přípravu žáků ke studiu na středních školách a zejména pro život posilování mezipředmětových vztahů environmentální výchova práce v mezinárodních projektech uskutečňování vlastních celoškolních projektů globální výchova široká nabídka povinně-volitelných předmětů rozšíření výuky informatiky (pro každý ročník na 2. stupni), a jazyků: anglického jazyka (již od 1. třídy) a druhého cizího jazyka (od 7. třídy) spolupráce s CEV Zvoneček pomoc handicapovaným žákům s diagnostikovanými specifickými poruchami učení poskytnutí prostoru žákům nadaným a talentovaným poskytnutí prostoru pro individuální vzdělávání žáků zapojení dětí do demokratického procesu rozhodování a řízení formou Dětského parlamentu a jeho jednotlivých výborů Výchovné a vzdělávací strategie V následujícím přehledu představujme všemi učiteli uplatňované postupy, metody a formy práce, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Na naší škole chápeme rozvoj klíčových kompetencí jako dlouhodobý proces, který je možno realizovat vzájemnou spoluprací, komunikací a pestrou nabídkou výchovně-vzdělávacích strategií. V tabulkách pro jednotlivé předměty a ročníky odkazuje na klíčové kompetence označené následujícími kódy.

2 A Kompetence k učení A1 - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení A2 - vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě A3 - operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy A4 - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti A5 - poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich učíme a využíváme metody RWCT modelujeme metody a strategie učení, rozvíjíme kritické myšlení vzorem učitele uskutečňujeme se žáky osobní SWOT analýzu jejich učení individuálně i v rámci třídy plánujeme učební proces maximalizujeme šance dosáhnout úspěchu individuálním přístupem vytváříme situace a zadáváme motivační a zajímavé úlohy, aby žáky učení bavilo; zadáváme zajímavé DCV zadáváme úlohy různými alternativními způsoby podporujeme nápady žáků rozvíjíme schopnost sebereflexe a reflexe učebního procesu rozvíjet u žáků dovednosti využívat metody a strategie efektivního učení zadávat referáty, individuální či skupinové badatelské práce a miniprojekty zadávat absolventské práce žákům 9. ročníku rozvíjet schopnosti žákovské sebereflexe a dávat prostor k sebehodnocení žáka využívat např. třídní měsíční ŽK (Světýlko) rozvíjet schopnosti vyhledávat informace z nejrůznějších zdrojů, kriticky je posuzovat, vyhodnocovat, zpracovávat a využívat nabízet žákům soutěže a olympiády hrát s dětmi deskové strategické a logické hry rozvíjet a podporovat mezipředmětové vztahy pracovat podle modelu E-U-R zadávat terénní problémové úlohy v rámci výletů, vycházek, výukových programů, exkurzí, škol v přírodě

3 B Kompetence k řešení problémů B1 - vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností B2 - vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému B3 - samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy B4 - ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů B5 - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí podporujeme práci ekotýmu, dětského parlamentu a řešitelských týmů při řešení problémových úloh ve vztahu ke škole uskutečňujeme celoškolní projekt nabízíme žákům soutěže podporujeme akce starších žáků pro mladší (např. v rámci patronátu 9. tř. nad 1. třídami) zapojujeme žáky do vybraných rozhodování školy využíváme principy problémového vyučování motivujeme žáky zadáváním úloh ze života zadáváme úlohy více způsoby a s více cestami řešení podporujeme sebehodnocení žáka nabízíme žákům individuální či skupinové badatelské práce vedeme žáky k obhajobě vlastní práce hrajeme simulační hry a uplatňovat metodu hraní rolí modelujeme reálné životní situace a rozhodování vedeme žáky ke kritickému myšlení pracujeme s tabulkami Logico Piccolo hrajeme s žáky deskové strategické a logické hry podporujeme účast žáků v různých olympiádách a soutěžích a následně s žáky rozebíráme jejich postupy a způsoby uvažování

4 C Kompetence komunikativní C1 - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu C2 - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje C3 - rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění C4 - využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem C5 - využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi vedeme žáky k obhajobě vlastních prací a názorů podporujeme aktivní účast v projektech podporujeme práci v parlamentu, ekotýmu i v případných řešitelských týmech podporujeme vhodnou komunikaci verbální i nonverbální se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými využíváme prvky kooperativního učení komunikujeme s jinými školami (i ze zahraničí) využíváme při výuce efektivní komunikační techniky rozvíjíme dodržování pravidel efektivního naslouchání a efektivní diskuse využíváme práci s texty ty následně reprodukovat, dramatizovat, zadáváme absolventské práce v 9. ročníku vydáváme školní žákovský časopis vedeme žáky k přípravě a obhajobě prezentací, referátů, miniprojektů využíváme k informování a k prezentaci nástěnky a infopanely pořádáme školní výstavy a předváděcí akce pro veřejnost využíváme různé typy komunikačních prostředků využíváme příležitosti adoptováním keňského chlapce z projektu Adopce Afrika

5 D Kompetence sociální a personální D1 - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce D2 - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá D3 - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají D4 - vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty zadáváme a podporujeme skupinovou a týmovou práci s rozdělenými rolemi + střídání rolí rozvíjíme techniky vedoucí k týmové spolupráci podporujeme vzájemnou pomoci při učení vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel (žáci se podílejí na jejich formulaci) využíváme ranní a závěrečné hodnotící kruhy (1. stupeň) vytváříme s žáky soubory třídních pravidel podporujeme sebehodnocení žáka rozvíjíme schopnost reflexe učebního procesu používáme konzultace ve trojici: učitel rodič žák využíváme třídních služeb k rozvoji odpovědnosti rozvíjíme u žáků schopnost pečovat o vzhled třídy a školy a schopnost rozpoznávat vandalismus a reagovat na jeho případné projevy vytváříme dobré vztahy k handicapovaným spolužákům podporujeme práci Dětského parlamentu, Ekotýmu a řešitelských skupin

6 E Kompetence občanské E1 - respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí E2 - chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu E3 - rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka E4 - respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit E5 - chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti spolu s žáky vytváříme a dodržujeme třídní pravidla jdeme žákům osobním příkladem modelujeme a dramatizujeme se žáky reálné situace respektujeme individuální rozdíly mezi žáky ve třídě diskutujeme se žáky o vybraných tématech realizujeme prvky projektu Ekoškola dle projektové metodiky realizujeme výukové programy a učební jednotky k podpoře environmentálních postojů a k podpoře UR realizujeme celoškolní projekt Náš region uskutečňujeme návštěvy kulturních akcí, divadel, výstav, tematicky zaměřené vycházky vyučujeme předmět globální výchova komunikujeme s obecním zastupitelstvem, navštívit OÚ pořádáme školní akce pro veřejnost (vystoupení, koncerty, jarmarky, výstavy, ) pořádáme brigády na úklid okolí zapojujeme se do různých happeningových akcí, případně se podílíme na jejich pořádání besedujeme s pamětníky podporujeme práci Dětského parlamentu, Ekotýmu a třídní samosprávy realizujeme výukové programy s environmentálním zaměřením realizujeme preventivní programy, besedy s psychology, policií, pamětníky, odborníky zapojujeme se do sportovních soutěží a závodů

7 F Kompetence pracovní F1 - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky F2 - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot F3 - využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření F4 - orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení zadáváme žákům praktické úlohy zpracováváme a realizujeme celoškolní plán k volbě povolání podporujeme žáky při volbě profesní orientace uskutečňujeme návštěvu na pracovním úřadě poskytujeme prostor pro objektivní sebehodnocení představujeme různá povolání besedou s pozvanými hosty navštěvujeme různé pracovní provozy připravujeme prodejní produkty a následně je prodáváme při jarmarku či posvícení učíme finanční gramotnost a využíváme k tomu aktivní metody, simulace, hry vedeme žáky k obhajobě absolventských prací nabízíme žákům práce na školní zahradě vedeme žáky k péči o živočichy a k vedení finančního deníku rozvíjíme u žáků odpovědnost a ohleduplnost vůči sobě, dalším lidem i prostředí učíme žáky plánovat si svoje povinnosti vedeme žáky k vytváření plánu vlastního rozvoje

8 2. 3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování, tělesným, smyslovým nebo zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním, ale i žáků mimořádně nadaných, uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Škola disponuje omezenými technickými možnostmi pro integraci žáků se zdravotním postižením. Na 1. i na 2. stupni se jedná o individuální integraci, škola nemá většinou možnost zařazovat tyto žáky do méně početných tříd. Pro žáky se zdravotním postižením je k dispozici osobní asistent. Žáci se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu zpracovaného podle učebního plánu běžné třídy. Všichni učitelé systematicky pracují na vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a/nebo chování, které pak po dohodě s rodiči posílají na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě zprávy z vyšetření zpracovávají individuální vzdělávací plány, které konzultují s výchovným poradcem a rodiči žáka. Uplatňují zejména individuální přístup, používají odlišné metody výuky a hodnocení, respektují individuální tempo, posilují motivaci, uplatňují vhodné formy komunikace. Nabízejí kompenzační a didaktické pomůcky, speciální výukové programy (čtecí okénko, prostorová abc, bzučák, dyslektické čítanky, alternativní texty a speciální sešity, tabulky přehledů, pravidla, trojhranný program, barevné hranoly, program Dyskalkulie, reedukační výukové programy, relaxační pomůcky). Zároveň se soustavně vzdělávají v této problematice. Výchovný poradce nabízí pro tyto žáky speciální reedukační programy. V případě potřeby a/nebo na doporučení pedagogicko-psychologické poradny spolupracuje s učiteli na redukci obsahu a rozsahu učiva. Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním Především pro žáky se sociálním znevýhodněním se osvědčila činnost Školního klubu, který byl v minulosti financován z prostředků ESF. V současnosti je financován částečně zřizovatelem a částečně ze sponzorských darů. Žáci mají možnost využívat v odpoledních hodinách počítačovou učebnu, kde jim nabízíme procvičování učiva s využitím e-learningu a výukového softwaru, vyhledávání informací na internetu a rozšíření znalostí ICT. U žáků z kulturně odlišného prostředí věnujeme pozornost osvojení českého jazyka. V rámci multikulturní výchovy se děti při výuce seznamují s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi a naopak. Děti z majoritní společnosti se nenásilnou formou s využitím projektů seznamují s tradicemi a zvyklostmi dětí z kulturně a jazykově odlišného prostředí. Žákům nabízíme individuální péči v rámci třídy, vhodné a účelné metody a formy práce, spolupráci s PPP, sociálními pracovníky a dalšími odborníky, tolerantní přístup, součinnost školy s rodinou, v případě potřeby vypracování IPP. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Pro vytváření pozitivního klimatu mimořádně nadaným žákům je zapotřebí dostatek vnímavosti okolí ke specifikům žáka a vytvoření dostatečně podnětného prostředí. Stejně jako u žáků se specifickými poruchami učení a/nebo chování, i zde učitelé systematicky pracují na podchycení těchto žáků. Při vzdělávání nadaných žáků způsob výuky žáků vychází důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. Pro žáky zpracovávají individuální vzdělávací plány, doplňují, rozšiřují a prohlubují vzdělávací obsah, zadávají specifické úkoly. Zapojují je do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů. Škola nabízí možnost účasti těchto žáků v některých předmětech se staršími žáky. Uplatnění naleznou v publikování svých prací v médiích, podílí se na výzdobě školy. Mají také možnost vynechat ročník.

9 Dále nabízíme možnost uplatnění tvůrčích sil v samostatných školních projektech ekologického či literárního zaměření či v oborových soutěžích (olympiády, Matematický klokan, Pythagoriáda, ), využití námětů činností a nabídek akcí Centra nadání a Mensy, prohloubení učiva zadáváním samostatných prací a problémových úloh s využitím rozšiřujících výukových materiálů, logických her a počítačových programů, nabídku účasti v mezinárodních a dalších projektech, zapojení dětí při prezentacích školy, nabídku volitelných předmětů a zájmových kroužků (Kroužek zábavné logiky), výuku formou e-learningu (Scio, Škola za školou), využití testů zjišťujících studijní předpoklady, rozvoj schopností při skupinovém vyučování např. mohou žáci pomáhat učiteli. Respektujeme odlišný způsob komunikace těchto žáků Seznam příloh ŠVP 1. roční plán práce pro konkrétní rok 2. dlouhodobá koncepce EVVO 3. roční plán EVVO 4. roční plán prevence sociálně-patologických jevů 5. pravidla hodnocení žáka

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Zaměření školy

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Zaměření školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, čeho je třeba. Ponořte se do Oceánu ých slov, ať můžete proniknout k jeho tajemstvím a

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Ruku v ruce za vzděláním Předkladatel: název školy Základní škola Nové Město nad Metují

Více

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání název: 1.2. Předkladatel Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 upravená 3. verze (revidován ŠVP ZŠ-JAK-160/2010, úpravy stylistické,

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

1. Identifikační údaje... str. 1

1. Identifikační údaje... str. 1 obsah 1. Identifikační údaje... str. 1 2. Charakteristika školy... str. 2 2.1 Úplnost a velikost školy... str. 2 2.2 Vybavení školy... str. 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... str. 3 2.4 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více