STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004)"

Transkript

1 STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004) Praha

2 Obsah Státní energetické koncepce (SEK): str.: Vize, cíle, nástroje SEK 3 Sumarizace aktuáln platných a nov uplatovaných nástroj SEK 21 Komplexní energetický scéná SEK 36 2

3 ÚVOD Státní energetická koncepce patí k základním souástem hospodáské politiky eské republiky. Je výrazem státní odpovdnosti za vytváení podmínek pro spolehlivé a dlouhodob bezpené dodávky energie za pijatelné ceny a za vytváení podmínek pro její efektivní využití, které nebudou ohrožovat životní prostedí a budou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Tuto zákonnou odpovdnost stát napluje stanovením legislativního rámce a pravidel pro chod a rozvoj energetického hospodáství. Státní energetická koncepce ve své vizi konkretizuje státní priority a stanovuje cíle, jichž chce stát dosáhnout, pi ovlivování vývoje energetického hospodáství ve výhledu píštích 30 let, v podmínkách tržn orientované ekonomiky. Na základ analýz vývoje a souasného stavu energetického hospodáství eské republiky, vyhodnocení plnní cíl energetické politiky z roku 2000, s pihlédnutím k zahraniním zkušenostem, postupm a standardm Evropské unie, k závazkm R z mezinárodních smluv v oblasti energetického hospodáství a životního prostedí, po zpracování a vyhodnocení souboru energetických scéná možného budoucího vývoje do roku 2030 se aktualizuje Státní energetická koncepce. Stanovuje se komplexnjší soubor priorit a dlouhodobých cíl, které bude eská republika v energetickém hospodáství sledovat v rámci udržitelného rozvoje. K jejich naplnní budou použity vhodné a úinné nástroje a opatení. Pi volb priorit, cíl a souboru nástroj Státní energetické koncepce byla respektována hlediska energetická, ekologická, ekonomická a sociální. Naplování priorit a cíl Státní energetické koncepce bude vyhodnocovat Ministerstvo prmyslu a obchodu v tíletých intervalech. O výsledcích vyhodnocení bude informovat vládu R a v pípad poteby bude vlád pekládat návrhy na zmnu Státní energetické koncepce. 1. VIZE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Vize Státní energetické koncepce definuje základní priority, vytváející rámec pro dlouhodobý vývoj energetického hospodáství eské republiky. Základními prioritami Státní energetické koncepce jsou: MAXIMÁLNÍ NEZÁVISLOST Nezávislost na cizích zdrojích energie Nezávislost na zdrojích energie z rizikových oblastí Nezávislost na spolehlivosti dodávek cizích zdroj BEZPENOST Bezpenost zdroj energie vetn jaderné bezpenosti Spolehlivost dodávek všech druh energie Racionální decentralizace energetických systém UDRŽITELNÝ ROZVOJ 3

4 Ochrana životního prostedí Ekonomický a sociální rozvoj 2. CÍLE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Cíle Státní energetické koncepce smují ke splnní její vize a rozpracovávají základní priority do konkrétnjší podoby. Hlavní cíle jsou definovány tyi, piemž každý z nich obsahuje nkolik dílích cíl. Cíle jsou seazeny podle své dležitosti MAXIMALIZACE ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI Cíl íslo jedna, jímž jsou naplovány priority nezávislosti, bezpenosti i udržitelného rozvoje. Souhrnným vyjádením rstu energetické efektivnosti bude vývoj ukazatel zhodnocení spoteby primárních energetických zdroj (dále PEZ), resp. spoteby elektiny, vytvoeným hrubým domácím produktem (HDP). Dílí cíle dle poadí jejich dležitosti: Maximalizace zhodnocování energie Cíl s velmi vysokou prioritou, smující ke zlepšení jednoho z nejvtších problém eské ekonomiky vysoké energetické a elektroenergetické náronosti tvorby HDP. Preferovat se do budoucna bude taková struktura ekonomiky, takové technologie, výroby a procesy, které maximáln zhodnotí spotebovanou energii pidanou hodnotou (HDP) Maximalizace efektivnosti pi získávání a pemnách energetických zdroj Cíl s velmi vysokou prioritou, smující k preferenci zdroj energie a energetických technologií, které budou s vysokou úinností získávat PEZ, uskuteovat jejich energetické pemny, snižovat ztráty v doprav, využívat kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Optimáln budou využívány druhotné zdroje energie Maximalizace úspor tepla Cíl s vysokou prioritou, smující k maximalizaci úspor tepla v budovách ve sfée podnikatelské, státní, komunální i u drobných odbratel (domácností). V této oblasti existuje jeden z nejvtších potenciál úspor energie, dosažitelných za pijatelných náklad Maximalizace efektivnosti spotebi energie Cíl se stedn vysokou prioritou, smující k maximalizaci úspor elektrické energie a dalších forem energie ve všech oblastech, cestou využívání energeticky úsporných spotebi. Do této oblasti patí podpora používání úsporných typ spotebi elektrické energie, podpora užití úsporných pohonných jednotek, dopravních prostedk, podpora technologicky pokroilých zdroj tepla a dalších spotebi. 4

5 Maximalizace efektivnosti rozvodných soustav Cíl se stedn vysokou prioritou, smující k efektivním rozvodným energetickým soustavám z hlediska centralizace a decentralizace zdroj energie, tžiš spoteby a ztrát v rozvodech ZAJIŠTNÍ EFEKTIVNÍ VÝŠE A STRUKTURY SPOTEBY PRVOTNÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJ Cíl íslo dv, jímž jsou naplovány priority nezávislosti, bezpenosti i udržitelného rozvoje, v rámci dostaten diverzifikované a dlouhodob bezpené struktury spoteby PEZ a výroby elektiny. Dílí cíle dle poadí jejich dležitosti: Podpora výroby elektiny a tepelné energie z obnovitelných zdroj energie Cíl s velmi vysokou prioritou, smující k preferenci obnovitelných zdroj energie. Stát bude podporovat využívání všech zdroj energie, které lze dlouhodob reprodukovat a jejichž používání pispje k posilování nezávislosti státu na cizích zdrojích energie a k ochran životního prostedí. Preferovat se budou všechny typy obnovitelných zdroj zdroje využívající slunení energii, energii vtru a vodních tok, geotermální energii i biomasu jako zdroje pro výrobu elektiny a tepelné energie. Preferovat se bude rovnž využití druhotných zdroj energie a alternativních paliv v doprav Optimalizace využití domácích energetických zdroj Cíl s velmi vysokou prioritou, smující k dosažení maximální nezávislosti eské republiky na cizích energetických zdrojích. Stát bude preferovat optimální využití všech vytžitelných zásob hndého i erného uhlí a dalších paliv, která se nacházejí na jeho území, pi dodržování hledisek ochrany pírody a životní prostedí. Plnní tohoto cíle rovnž pispje k ešení ekonomických a sociálních problém státu Optimalizace využití jaderné energie Cíl s vysokou prioritou, smující k optimalizaci podílu jaderné energetiky v rámci dlouhodob bezpeného energetického mixu, pi respektování nezbytných požadavk na bezpenost jejího provozu. Plnní tohoto cíle pispje ke snižování ekologické zátže území R, vetn snížení produkce skleníkových plyn. Jaderná energetika rovnž podpoí priority maximalizace nezávislosti státu na zdrojích energie z rizikových oblastí a maximalizace nezávislosti státu na spolehlivosti dodávek cizích energetických zdroj. Palivo pro jaderné elektrárny lze získat na trzích v politicky stabilních oblastech a jeho zásoby lze vytvoit a udržovat na velmi dlouhé období. 5

6 2.3. ZAJIŠTNÍ MAXIMÁLNÍ ŠETRNOSTI K ŽIVOTNÍMU PROSTEDÍ Cíl íslo ti, jímž jsou naplovány priority bezpenosti a udržitelného rozvoje. Maximální šetrnost k životnímu prostedí bude primárn založena v efektivní a k životnímu prostedí šetrné struktue spoteby PEZ a ve zpsobech výroby elektiny a tepelné energie, dílí cíle budou zajišovat další snižování dopad energetických proces na životní prostedí. Dílí cíle dle poadí jejich dležitosti : Minimalizace emisí poškozujících životní prostedí Cíl s vysokou prioritou, smující k prosazování nejlepších dostupných technik, šetrných k životnímu prostedí, zajišujících trvalé snižování emisí, jak zneišujících látek tuhých, tak zejména látek kapalných a plynných Minimalizace emisí skleníkových plyn Cíl se stedn vysokou prioritou, smující k minimalizaci emisí skleníkových plyn, zejména oxidu uhliitého, v souladu s mezinárodními závazky eské republiky, vyplývajícími zejména z Kjótského protokolu Minimalizace ekologického zatížení budoucích generací Cíl se stedn vysokou prioritou, smující k využívání takových technologií, které nevytváejí trvalé poškození životního prostedí v jakékoliv z jeho souástí. Stát se bude zasazovat o to, aby technologie využívané pi získávání i pemn energie minimalizovaly produkci neodbouratelných a nerecyklovatelných odpad, které budou tvoit zátž pro budoucí generace. Stát se rovnž zasadí o bezpené a dlouhodobé uložení tch odpad, které nelze recyklovat ani jinak zneškodnit Minimalizace ekologické zátže z minulých let Cíl se stedn vysokou prioritou, smující k postupnému odstraování tžko rozložitelných látek, které se do životního prostedí dostaly v pevážné míe dívjším spalováním nkterých látek pi výrob tepelné i jiné energie (cíl vychází ze Stockholmské Konvence - úmluvy o persistentních organických polutantech) a pi provozu jaderných technologií DOKONENÍ TRANSFORMACE A LIBERALIZACE ENERGETICKÉHO HOSPODÁSTVÍ Cíl íslo tyi, jímž jsou naplovány priority bezpenosti a udržitelného rozvoje, požadavky na zajištní plné adaptace R na tržní model energetického hospodáství, rozvíjený v rámci EU a dále požadavky ekonomické a sociální. Dílí cíle dle poadí jejich dležitosti : 6

7 Dokonení transformaních opatení Cíl s vysokou prioritou krátkodobého charakteru, smující k plné adaptaci na tržn orientovaný model energetického hospodáství rozvíjený v EU, v. zajištní nov formulovaných legislativních a technických požadavk a pravidel a pi vylouení rozhodnutí, ohrožujících spolehlivost funkce energetického hospodáství Minimalizace cenové hladiny všech druh energie Cíl s vysokou prioritou, smující k vytvoení vysoce konkurenního prostedí ve výrob a distribuci všech druh energie, ímž ve stedndobém a dlouhodobém horizontu dojde k nastavení a udržování nízké cenové hladiny. Opatení k minimalizaci rstu cen paliv a energie jsou dležitá mj. i proto, že podíl výdaj domácností na poízení paliv a energie v jejich celkových výdajích jsou v eské republice vyšší než v zemích EU Optimalizace zálohování zdroj energie Cíl s vysokou prioritou, smující k vytvoení takového regulaního a podnikatelského prostedí, které bude vytváet pedpoklady pro operativní volbu dodavatele energie a s tím spojenou nižší závislostí na jednom konkrétním dodavateli, resp. na jedné podnikatelské skupin. V dlouhodobém horizontu by tato strategie mla vést k vytvoení takových dopravních cest energie, které budou umožovat operativní zmnu dodavatele energie i v pípad výpadku dodávky a pi pedcházení a odstraování následk krizových stav, pi souasném rstu požadavk na spolehlivost provozu jednotlivých zdroj. 3. NÁSTROJE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE 3.1. MAXIMALIZACE ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI Efektivní využití energetických zdroj v celém cyklu - od poízení, dopravy, skladování, pemn až po konené užiti energie je trvalou prioritou Státní energetické koncepce, protože vysoká energetická efektivnost je charakteristikou efektivní a moderní ekonomiky a je podmínkou udržitelného rozvoje. Zlepšování energetické efektivnosti musí probíhat v širokém spektru využití energie a energetických pemn, aktivitami podnikatelských subjekt, veejného sektoru a obyvatelstva, s vhodn cílenou podporou ze strany státu. Souhrnným vyjádením rstu energetické efektivnosti, spojující spotebu energie s jejím zhodnocením, bude pokles energetické i elektroenergetické náronosti tvorby HDP. Zvyšování energetické efektivnosti je nejlevnjší, nejbezpenjší a nejrychlejší cestou k dosažení všech priorit a cíl Státní energetické koncepce. Zajišuje snížení poptávky po energii, emisí škodlivin i rizik rstu dovozní energetické závislosti, prodlužuje životnost domácích zásob neobnovitelných energetických zdroj, zvyšuje konkurenceschopnost energetiky i eské ekonomiky a pozitivn ovlivuje všechny další parametry energetického hospodáství. 7

8 Souasný stav v oblasti sledovaného cíle eská republika dosud spotebovává, vzhledem k výši vytváeného HDP, více primárních zdroj energie i elektiny, než je objektivn nutné (spotebovávaná energie je málo zhodnocována pidanou hodnotou). Pes dosažený pokrok jsou energetická i elektroenergetická náronost tvorby HDP v R stále tém dvojnásobné vi prmru zemí EU. Vysokou energetickou náronost vykazují pedevším doprava, prmysl a stavebnictví. eská republika, pi naplování cíl pedchozích státních energetických politik, již podle praxe zemí EU zavedla standardní systémová opatení, podmiující rst energetické efektivnosti (náprava cen energie, stimulaní opatení k úsporám energie) a vyhlásila Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdroj. Aktuálním požadavkem je proto zesílení úinnosti zavedeného systému, dkladnjší a systematitjší stimulace k rstu energetické efektivnosti a zavádní trhu energie Aktuáln platné nástroje v oblasti sledovaného cíle Zákon. 458/2000 Sb., (energetický zákon), Zákon. 406/2000 Sb., o hospodaení energií, Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdroj, Vyhodnocování plnní cíl Státní energetické koncepce, Legislativa podpory výroby elektiny a tepla z obnovitelných zdroj a z kombinované výroby elektiny a tepla (vyhláška MPO. 539/2002, cenová rozhodnutí ERÚ) Požadovaný stav v oblasti sledovaného cíle Dlouhodobé cíle 1. Zrychlení a následná stabilizace roního tempa poklesu energetické náronosti tvorby HDP v intervalu 3,0 3,5% (indikativní cíl) 2. Nezvyšování absolutní výše spoteby primárních zdroj energie. Rst ekonomiky zajistit pedevším zvýšením energetické efektivnosti 3. Zrychlení a následná stabilizace roního tempa poklesu elektroenergetické náronosti tvorby HDP v intervalu 1,4 2,4% (indikativní cíl) Cíle do roku 2005 (indikativní cíle) 1. Stabilizace mezironích temp poklesu celkové energetické náronosti na minimální úrovni 2,6% 2. Stabilizace mezironích temp poklesu elektroenergetické náronosti na minimální úrovni 2% 8

9 Nov navržené nástroje v oblasti sledovaného cíle Novely zákon. 458/2000 Sb., 406/2000 Sb. - urychlit otvírání trhu s elektinou a plynem a harmonizovat pravidla na trhu s tmito formami energie s pravidly EU, v. podmínek pro mezistátní obchod s elektinou, - aplikovat ustanovení Smrnice EU. 2002/91/ES o energetickém provedení staveb a iniciovat tak zlepšování jejich energetických parametr a snižování nárok na spotebu energie Zákon o podpoe výroby elektiny a tepelné energie z obnovitelných zdroj energie - upravit v souladu se Smrnicí EU. 2001/77/ES zpsob podpory výroby elektiny z obnovitelných zdroj tak, aby se vytváely podmínky k naplnní indikativního cíle podílu výroby elektiny z obnovitelných zdroj na hrubé spoteb elektiny ve výši 8% v roce 2010, - rozšíit psobnost Energetického regulaního úadu v této oblasti Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdroj na roky posílit finanní zdroje Národního programu, - zajistit stabilizaci a dlouhodobou platnost opatení stimulujících úspory energie, - využívat k zajištní Národního programu možností poskytovaných v EU v rámci 6. akního programu v energetice a programu dle Rozhodnutí EP a Rady. 1230/2003/ES ( Intelligent Energy Europe ) Podpora využití kombinované výroby elektiny a tepla - zachovat dosavadní formy podpory, harmonizovat eskou legislativu se Smrnicí EU. 2004/8/ES Investiní pobídky (podle zákona. 72/2000 Sb., o investiních pobídkách a jeho novely. 453/2001 Sb.) - pi souasném poskytování investiních pobídek zajistit vtší pihlížení k prioritám SEK, - usilovat o rozšíení aplikace zákona i na projekty podporující priority SEK Dlouhodobý výhled energetického hospodáství do roku vypracovat a zveejnit dlouhodobý energetický výhled a zabezpeovat jeho indikativní cíle pi ovlivování vývoje energetického hospodáství Indikativní koncepce obnovy a náhrady dožívajících výroben elektiny za zdroje s vyšší energetickou úinností a s píznivjším vlivem na životní prostedí - vypracovat a zveejnit indikativní koncepci obnovy a náhrady dožívajících výroben elektiny (do roku 2030) a naplovat její cíle pi ovlivování vývoje elektrizaní soustavy. 9

10 Programy podpory výzkumu a vývoje v. Národního programu výzkumu - rozšíit kompetence EA a zajistit vtší provázanost státní politiky podpory výzkumu a vývoje s prioritami SEK (efektivní využití zdroj energie, obnovitelné zdroje energie, kombinovaná výroba), - využívat k zajištní podpory výzkumu a vývoje možností poskytovaných v EU v rámci 6. akního programu v energetice a programu dle Rozhodnutí EP a Rady. 1230/2003/ES ( Intelligent Energy Europe ) Ekologizace daové soustavy - harmonizovat daovou soustavu R se Smrnicí. 2003/96/ES, o daních energetických výrobk a elektiny Podrobnjší specifikace obsahu nov navržených nástroj SEK je v píloze ZAJIŠTNÍ EFEKTIVNÍ VÝŠE A STRUKTURY SPOTEBY PRVOTNÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJ Spolehlivost a dlouhodobou bezpenost zásobování energií eší dnes, jako novou prioritu, celá Evropská unie. Pvodní obsah bezpenosti a spolehlivosti dostává dnes novou dimenzi v opateních na posilování národní energetické sobstanosti, proti rstu závislosti na dovozech energie z rizikových teritorií, které jsou spojované s možnými krizemi v dodávkách, s narušením dopravy a s výkyvy cen energetických zdroj apod. Vyjádením priority jsou požadavky na spolehlivý a dlouhodob bezpený energetický mix a zpsoby výroby elektiny a tepelné energie. V rámci priority jde rovnž o zvyšování celkové schopnosti a odolnosti energetického systému fungovat za krizí (krizový management), pi narušení dodávek zdroj energie a pi katastrofách velkých rozmr (povodn, velké havárie, teroristické iny apod.) Souasný stav v oblasti sledovaného cíle eská republika již významn diverzifikovala druhovou strukturu spoteby PEZ. Ke zvýšení stability zahraniních dodávek energie pisplo rovnž zvýšení teritoriální diverzifikace dodavatel u dovážených kapalných a plynných paliv. Celková výše dovozní energetické závislosti eské republiky v energetickém vyjádení je zatím pomrn píznivá (kolem 32% na spoteb zdroj energie), strukturáln je však nevyvážená. Závislost na dovozech ropy, plynu a jaderného paliva je prakticky 100%. Energetické komodity se dnes podílejí cca 9% na celkovém dovozu do R, schodek obchodní bilance energetických komodit iní mld. K. Diverzifikace struktury spoteby PEZ bude dále pokraovat, závislost na dovozech energie však dynamicky poroste i pes podporu využití domácích energetických zdroj a obnovitelných zdroj energie. Ke zmírnní tempa rstu závislosti na dovozech energie musí pispt ada pímých i nepímých opatení, pedevším rst energetické efektivnosti, podpora obnovitelných zdroj energie, a zvýšení disponibility a prodloužení životnosti domácího potenciálu zásob tuhých paliv, pedevším hndého uhlí (v pípad 10

11 výstavby nových efektivních uhelných zdroj je nezbytné uvolnit zásoby hndého uhlí v potebné výši na dalších minimáln 40 let jejich provozu). eská republika, v souladu se zákonem. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, vytváí a udržuje strategické zásoby ropy a to až na 90 denní spotebu. Na základ jednání o pistoupení k EU bylo dohodnuto pechodné období a nouzové zásoby budou naplnny do konce roku Funknost energetického hospodáství pro zvládnutí mimoádných situací eší zákon. 458/2000 Sb., (energetický zákon), formou vyhlášení stav nouze. Krizové ízení je dále upraveno zákony.240/2000 Sb., (krizový zákon) a. 241/2000 Sb., o opateních pro krizové stavy Aktuáln platné nástroje v oblasti sledovaného cíle Zákon. 458/2000/Sb., (energetický zákon), Zákon. 406/2000 Sb., o hospodaení energií, Vyhodnocování plnní cíl Státní energetické koncepce, Legislativa podpory výroby elektiny a tepla z obnovitelných zdroj a z kombinované výroby elektiny a tepla (vyhláška MPO. 539/2002, cenová rozhodnutí ERÚ), Využívání kompetencí MPO v oblasti regulování dovoz elektiny a plynu podle zákona. 458/2000Sb., Autorizace na výstavbu výroben elektiny a zdroj tepla podle zákona. 458/2000 Sb., Zákon. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, Zákon. 240/2000 Sb., krizový zákon, Zákon. 241/2000 Sb., o opateních pro krizové stavy Požadovaný stav v oblasti sledovaného cíle Dlouhodobé cíle 1. V asovém horizontu do roku 2030 naplnit tuto strukturu spoteby primárních energetických zdroj: tuhá paliva: % plynná paliva: % kapalná paliva : % jaderné palivo: 20-22% obnovitelné zdroje: 15-16% 2. Nepekroit mezní limity dovozní energetické závislosti (indikativní cíle): v roce 2010 maximáln: 45% v roce 2020 maximáln: 50% v roce 2030 maximáln: 60% 3. Vytvoit a udržovat minimální zásoby ropy a ropných produkt (dle zákona. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o ešení stav ropné nouze) a pípadn je zvýšit na úrove dohodnutou v rámci EU 11

12 4. Legislativní píprava zvýšení minimálních zásob ropy, zpsobem dohodnutým v rámci EU 5. Zajistit legislativní rámec pro nový druh strategické rezervy v zemním plynu a naplovat ji ve výši a zpsobem dohodnutým v rámci EU 6. V návaznosti na pedcházející cíle vytvoit a udržovat zásoby jaderného paliva ve form vhodné k zavezení do reaktoru jako strategickou rezervu 7. Posilovat provozuschopnost národních energetických systém 8. Aktualizace komplexního krizového managementu Cíle do roku V asovém horizontu do roku 2005 naplnit tuto strukturu primárních energetických zdroj: tuhá paliva: % plynná paliva: % kapalná paliva : % jaderné palivo: % obnovitelné zdroje: 5-6 % 2. Nepekroení 42% dovozní energetické závislosti (indikativní cíl) 3. Naplnní výše zásob ropy a ropných produkt do výše 90 denní spoteby Nov navržené nástroje v oblasti sledovaného cíle Novely zákon. 458/2000 Sb. a. 406/2000 Sb. - definovat veejný zájem v energetice, v. zajištní dlouhodobého plánování v energetice a zpsob respektování jeho výstup, - prodloužit délku energetického výhledu na 30 let Dlouhodobý výhled energetického hospodáství do roku vypracovat, zveejnit a respektovat dlouhodobý výhled energetického hospodáství R do roku 2030, - v dlouhodobém výhledu ovovat provozuschopnost národních energetických systém Indikativní koncepce obnovy a náhrady dožívajících výroben elektiny za zdroje s vyšší energetickou úinností a píznivjším vlivem na životní prostedí - vypracovat, zveejnit a respektovat dlouhodobou indikativní koncepci obnovy a náhrady dožívajících výroben elektiny (do roku 2030). 12

13 Racionální pehodnocení vládních usnesení o územních limitech tžby hndého uhlí - rozhodování o územním limitování tžby hndého uhlí penést v souladu s platnou legislativou na územn samostatné orgány Zákon o podpoe výroby elektiny a tepelné energie z obnovitelných zdroj energie - komplexní zákonnou úpravou vytvoit podmínky k naplnní národního indikativního cíle výroby elektiny z obnovitelných zdroj energie, - vypracovat a zveejnit dlouhodobou indikativní koncepci využití obnovitelných zdroj energie v R Podpora využití kombinované výroby elektiny a tepla - zvýšit podporu kombinované výrob elektiny a tepla a harmonizovat tuto podporu se Smrnicí EU. 2004/8/ES Podpora alternativních paliv v doprav - v souladu se Smrnicí EU. 2003/30/ES a s novelou zákona. 86/2002 Sb., o ochran ovzduší, zvýšit podporu využívání biopaliv a alternativních paliv v doprav Investiní pobídky (podle zákona. 72/2000 Sb., a novely. 453/2001 Sb.) - pi souasném poskytování investiních pobídek zabezpeit vtší pihlížení k prioritám SEK, - usilovat o rozšíení aplikace zákona i na projekty podporující priority SEK Autorizace nových výrobních kapacit - harmonizovat legislativu autorizací výstavby nových zdroj (elektina, teplo) s EU, v. využití Indikativní koncepce dožívajících výroben elektiny Nouzové zásoby ropy a zemního plynu k naplnní požadavk zákona. 189/1999 Sb. (ropa, ropné produkty) Novela zákona. 189/1999 Sb. o nouzových zásobách ropy, pípadn píprava a schválení nových zákon o nouzových zásobách zemního plynu, erného uhlí a jaderného paliva - po vyjasnní zpsob posílení strategických energetických rezerv v EU (ropa) a po vyjasnní zpsobu udržování strategických rezerv (zemní plyn, erné uhlí a jaderné palivo ) v EU zajistit harmonizaci v eské legislativ ízení energetiky pi krizových stavech - v rámci novely legislativy krizových stav zajistit zvýšení spolehlivosti a funknosti energetického hospodáství Programy podpory výzkumu a vývoje v. Národního programu výzkumu - rozšíit kompetence EA a zajistit vtší provázanost státní politiky podpory výzkumu a vývoje s prioritami SEK (efektivní využití zdroj energie, obnovitelné zdroje energie, kombinovaná výroba), - využívat k zajištní podpory výzkumu a vývoje možností poskytovaných v EU v rámci 6. akního programu v energetice a programu dle Rozhodnutí EP a Rady. 1230/2003/ES ( Intelligent Energy Europe ). 13

14 Opatení proti rizikm rstu dovozní energetické závislosti - analýzy vývoje dovozní energetické závislosti, - opatení pro zajišování její limitní indikativní výše v dlouhodobém plánování energetiky (dlouhodobý výhled, indikativní koncepce), autorizace nových výrobních kapacit Ekologizace daové soustavy - harmonizovat daovou soustavu R se Smrnicí. 2003/96/ES, o daních energetických výrobk a elektiny Podrobnjší specifikace obsahu nov navržených nástroj SEK je v píloze ZAJIŠTNÍ MAXIMÁLNÍ ŠETRNOSTI K ŽIVOTNÍMU PROSTEDÍ Ochrana životního prostedí je zásadním hlediskem pi posuzování všech hospodáských aktivit ve všech vysplých zemích, zejména pak v rámci EU. Klimatické zmny ve svt jsou nesporné a pijímaná opatení proti jejich zhoršování, která mají zatím charakter jen stedndobých program a závazk, se budou dále prohlubovat. Opatení ke snížení zátže životního prostedí zahrnují: - dodržení vymezených emisních strop pro SO 2, NO x, VOC, stanovených pro R do roku 2010 (dle naízení vlády R. 351 z ), - využití obnovitelných zdroj energie (jejich podpora je vyžadována Smrnicí Evropské unie - Smrnice EU 2001/77/ES o podpoe výkupu elektiny z obnovitelných zdroj energie) a rovnž eská republika si stanovuje národní indikativní cíl v této oblasti, - splnní závazk ke snížení produkce tžko rozložitelných organických látek, - splnní mezinárodních závazk ke snížení emisí skleníkových plyn (po ratifikaci Kjótského protokolu) Souasný stav v oblasti sledovaného cíle Energetické hospodáství R, díky provedení rozsáhlých a investin nároných úprav provozovaných energetických spotebi, výrazn snížilo zatžování životního prostedí. R v souasné dob nemá problémy s dodržením objemov stanovených emisních strop SO 2 a NO x do roku Problémem zstává emisní strop VOC a mrné emise CO 2 a NO x, (na obyvatele, resp. na HDP), které mají stále vyšší úrove ve srovnání se zemmi EU Aktuáln platné nástroje v oblasti sledovaného cíle Zákon. 458/2000 Sb., (energetický zákon), Zákon. 406/2000 Sb., o hospodaení energií, Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdroj, 14

15 Vyhodnocování plnní cíl Státní energetické koncepce, Legislativa podpory výroby elektiny a tepla z obnovitelných zdroj a z kombinované výroby elektiny a tepla (vyhláška MPO. 539/2002, cenová rozhodnutí ERÚ), Zákon. 86/2002 Sb., o ochran ovzduší, Zákon. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, Naízení vlády. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a zpsob sledování, posuzování, hodnocení a ízení kvality ovzduší, Naízení vlády. 351/2002, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro nkteré látky zneišující ovzduší a zpsob pípravy emisních inventur, Naízení vlády. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdroj zneišování ovzduší, a další platné nástroje Požadovaný stav v oblasti sledovaného cíle Modelové propoty a energetické scénáe prokazují, že jsou pln zajistitelné: a) stanovené emisní stropy SO 2, NO x, VOC podle Naízení vlády R. 351 z i závazky, které bude R mít u emisí CO 2 po ratifikaci Kjótského protokolu, b) implementace strategie EU o podpoe využívání obnovitelných zdroj energie. V souladu s celkovými indikativními cíli EU na krytí spoteby elektrické energie v roce 2010 v prmru za EU ve výši až 22% podílu obnovitelných zdroj energie a provedenými propoty je možno v R, pi zajištní odpovídající podpory, více než zdvojnásobit jejich souasný podíl na krytí spoteby prvotních zdroj energie i pi výrob elektiny. Dlouhodobé cíle 1. Splnní závazných emisních strop EU v roce 2010 (SO tis. tun, NO x 286 tis. tun, VOC 220 tis. tun) 2. Splnní mezinárodních závazk z Kjótského protokolu (po jeho ratifikaci) a z dalších dohod na nj navazujících 3. Vytváet podmínky pro vyšší uplatnní obnovitelných zdroj energie stanovením a plnním národního indikativního cíle výroby elektiny z OZE na hrubé spoteb elektiny (8% v roce 2010) 4. Vytváet podmínky pro postupné zvýšení podílu obnovitelných zdroj energie v tuzemské spoteb primárních energetických zdroj ve výši 15-16% v roce Vytváet podmínky pro vyšší využití druhotných zdroj energie a pro zvýšení podílu alternativních paliv v doprav 15

16 6. Pipravit se a využít obchodu s emisemi skleníkových plyn (v návaznosti na Smrnici EU) k zajištní cíl Státní energetické koncepce) Cíle do roku Plná transpozice pedpis EU do legislativy R v oblasti životního prostedí, týkajících se energetického hospodáství 2. Zajistit podmínky pro naplnní národního cíle užití obnovitelných zdroj energie v podílu OZE na hrubé spoteb elektiny v roce 2005 ve výši 5 6% (indikativní cíl) Nov navržené nástroje v oblasti sledovaného cíle Novely zákon. 458/2000 Sb.,. 406/2000 Sb. - zajistit legislativní podporu výroby elektiny a tepelné energie z OZE Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdroj na roky posílit finanní zdroje Národního programu, - zajistit stabilizaci a dlouhodobou platnost opatení stimulujících úspory energie a využití OZE Zákon o podpoe výroby elektiny a tepelné energie z obnovitelných zdroj energie - komplexní zákonnou úpravou vytvoit podmínky k naplnní národního indikativního cíle výroby elektiny z obnovitelných zdroj, - vypracovat a zveejnit dlouhodobou indikativní koncepci využití obnovitelných zdroj energie v R Podpora využití kombinované výroby elektiny a tepla - zvýšit podporu kombinované výroby elektiny a tepla a harmonizovat tuto podporu se Smrnicí EU. 2004/8/ES Vyšší využití alternativních paliv v doprav - v souladu se Smrnicí EU. 2003/30/ES a s novelou zákona. 86/2002 Sb., o ochran ovzduší, zvýšit podporu využívání biopaliv a alternativních paliv v doprav Investiní pobídky (podle zákona. 72/2000 Sb., a novely. 453/2001 Sb.) - pi souasném poskytování investiních pobídek zajistit vtší pihlížení k prioritám SEK, - usilovat o rozšíení aplikace zákona i na projekty podporující priority SEK. 16

17 Indikativní koncepce obnovy a náhrady dožívajících výroben elektiny za zdroje s vyšší energetickou úinností a píznivjším vlivem na životní prostedí - vypracovat, zveejnit a respektovat dlouhodobou indikativní koncepci obnovy a náhrady dožívajících výroben elektiny (do roku 2030) Programy podpory výzkumu a vývoje v. Národního programu výzkumu - rozšíit kompetence EA a zajistit vtší provázanost státní politiky podpory výzkumu a vývoje s prioritami SEK (efektivní využití zdroj energie, obnovitelné zdroje energie, kombinovaná výroba), - využívat k zajištní podpory výzkumu a vývoje možností poskytovaných v EU v rámci 6. akního programu v energetice a programu dle Rozhodnutí EP a Rady. 1230/2003/ES ( Intelligent Energy Europe ) Ekologizace daové soustavy - harmonizovat daovou soustavu R se Smrnicí. 2003/96/ES, o daních energetických výrobk a elektiny Integrovaný systém ke snižování zneištní složek pírodního prostedí - dbát na aplikaci systému integrované prevence již harmonizovaného s EU Obchodování s emisními kredity u skleníkových plyn - harmonizovat principy Smrnice EU 2003/87/ES, o obchodování se skleníkovými plyny, s eskou legislativou. Podrobnjší specifikace obsahu nov navržených nástroj SEK je v píloze DOKONENÍ TRANSFORMACE A LIBERALIZACE ENERGETICKÉHO HOSPODÁSTVÍ Proces transformace energetického hospodáství R probíhal po celá devadesátá léta a byl hlavní prioritou obou dosavadních státních energetických politik. Transformace energetického hospodáství již výrazn pokroila a pro její další zamení je urující, aby k termínu pedpokládaného pijetí R do EU (v kvtnu 2004) byl adaptaní proces v zásad ukonen a R byla pipravena na konkurenní prostedí v rámci EU. Proces musí být usmrován tak, aby byl pijatelný z hlediska sociálních dopad na zamstnance energetického sektoru i na obyvatele Souasný stav v oblasti sledovaného cíle Energetická politika (2000) obsahovala a zajistila provedení ady krátkodobých úkol a požadavk k dokonení ekonomické transformace energetického hospodáství (program privatizace, etapový program liberalizace trhu s elektinou a se zemním plynem, dokonení procesu nápravy a deregulace cen elektiny a zemního plynu a tepelné energie) a dalších krok zajišujících pibližování eské legislativy standardm EU. Provádná reformní opatení se projevila mj. výrazným snížením zamstnanosti v energetických sektorech. Z pvodních pibližn 150 tisíc zamstnanc (v roce 1990) jejich poet klesl v roce 2002 na 61 tisíc zamstnanc (nejvíce v uhelném 17

18 prmyslu ze 106 tisíc na cca 35 tisíc), pitom tento úbytek byl zásti vyvolán i pevodem obslužných inností do jiných odvtví. Náprava cen forem energie probíhala po celá 90. léta. Úpravy cen, které zvyšovaly výdaje domácnosti za energii, byly ízené a v ase rozložené. Poátení rst cen byl nižší než inflace, výraznjší rst cen, zejména elektiny a zemního plynu, probhl v letech , v souladu se zásadou dokonit do roku 2002 odstranní kížových dotací (podle usnesení vlády R. 1250/99). Tempo rstu cen forem energie pro domácnosti bylo v R vyšší než byl celkový rst cen zboží a služeb. Výdaje prmrné domácnosti za elektinu a tepelnou energii, plyn a další paliva v R v roce 2002 tvoily prmrn pes 11% celkových výdaj a tento podíl je cca 3 x vyšší než u domácností ve vysplých zemích EU (Francie, Nmecko). Souasné ceny forem energie již lze považovat za stabilizované, byly však oznámeny nové dvody pro rst cen energie (ekologické dan, pevod ze snížené sazby DPH u tepla a biopaliv, podpora využívání obnovitelných zdroj energie pro výrobu elektiny a tepelné energie) Aktuáln platné nástroje v oblasti sledovaného cíle Zákon. 458/2000 Sb. (energetický zákon), Vyhodnocování plnní cíl Státní energetické koncepce, Programy útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví Požadovaný stav v oblasti sledovaného cíle Dlouhodobé cíle Transformaní opatení v energetickém hospodáství pizpsobovat trvale modelu uplatovaném v rámci EU Cíle do roku Zajistit novou strategii liberalizace trhu s elektinou a se zemním plynem v souladu s novelou smrnic EU 2. Vyhodnotit úinnost regulace a vyladit regulaní rámec 3. Provést upesnní opatení v sociální oblasti v souvislosti se snížením zamstnanosti v uhelném prmyslu a v elektroenergetice 4. Trvale sledovat dopady cen energie na obyvatelstvo a v rámci regulace odvtví ovlivovat dlouhodobé relace cen a tarif Nov navržené nástroje v oblasti sledovaného cíl Upesnní strategie liberalizace trhu s elektinou a zemním plynem - upravit vcný a termínový postup otvírání trhu s elektinou a se zemním plynem, harmonizovat pravidla trh forem energie v souladu se Smrnicemi 2003/54/ES a 2003/55/ES (o spolených pravidlech pro vnitní trh s elektinou a se zemním plynem) a Naízením Evropské Komise. 18

19 1228/2003/ES (o podmínkách pístupu k sítím pro peshraniní výmny elektiny) Pístup k sítím pro mezistátní obchod s elektrickou energií - upravit podmínky pro mezistátní obchod s elektinou podle Naízení EK. 1228/2003/ES o podmínkách pístupu k sítím pro peshraniní výmny elektiny Veejný zájem v energetice v. dlouhodobého plánování - definovat v energetické legislativ veejný zájem, v. dlouhodobého plánování, podle Smrnic EU 2003/54/ES a 2003/55/ES Ochrana konených zákazník - upravit zpsob ochrany konených zákazník podle Smrnic EU 2003/54/ES a 2003/55/ES (v. definování univerzální služby v energetice a rozpracování jejího naplnní, informaních povinností dodavatel energie vi koneným zákazníkm a dalších opatení) ízení energetiky pi krizových stavech - v rámci novely legislativy krizových stav zajistit zvýšení odolnosti a funknosti energetického hospodáství Informovanost odbratel o dlouhodobých tendencích možného vývoje vzájemných relací cen energetických komodit - rámci innosti ERÚ zpracovávat informace o dlouhodobých tendencích možného vývoje vzájemných relací cen energetických komodit Zajištní dodavatele poslední instance, který je povinen dodávat elektinu nebo plyn za ceny stanovené Energetickým regulaním úadem domácnostem a malým zákazníkm, kteí nemají zajištnou dodávku od jiného dodavatele Programy útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví - prostor pro rozsah útlumových program uhelného a uranového hornictví v zásad vymezit v dlouhodobém energetickém výhledu, - naplnit požadavky usnesení vlády. 395/2003 k návrhu spoluúasti státu na dokonení restrukturalizace uhelného prmyslu Vyhodnocovací, analytické innosti - standardizovat rozsah, obsah a vzájemné vazby energetických analýz (plnní indikativních cíl SEK, zabezpeení poteb energie, dopad innosti EH na životní prostedí, na sociální oblast, analýza výdaj domácností, dovozní energetické náronosti a dalších) Statistika energetického hospodáství - upravit statistiku, sbr a zpracování dat a informací v energetickém hospodáství v souladu s Rozhodnutím EP a Rady. 2367/2002/ES o statistickém programu Unie na roky a k zajištní vyhodnocování plnní národního indikativního ukazatele podílu výroby elektiny z obnovitelných zdroj na celkové hrubé spoteb elektiny. 19

20 Mediální a další opatení - programy osvty, výchovy a propagace cíl a výsledk realizace SEK, - standardizovat systém zveejování komplexních energetických informací (statistik, analýz, prognóz, výhled), jejich veejné projednávání, - podpora stávajících a nových forem mezinárodní spolupráce, v. úasti na mezinárodních projektech. Podrobnjší specifikace obsahu nov navržených nástroj SEK je v píloze

21 Sumarizace aktuáln platných a nov uplatovaných nástroj Státní energetické koncepce schválené usnesením vlády R. 211 ze dne 10. bezna

22 ÚVOD Pro zajištní stanovených priorit a cíl Státní energetické koncepce je uren soubor realizaních nástroj. Tvoí jej nástroje legislativní, státní programy podpory a útlumu, dlouhodobé výhledy a koncepce, analytické, mediální a další opatení. Soubor nástroj má dynamický charakter, v pípad poteby budou realizaní nástroje pedmtem aktuálního upesování, na základ monitorování a hodnocení plnní cíl Státní energetické koncepce. 1. Legislativní opatení Legislativní opatení jsou základní cestou zabezpeující splnní cíl Státní energetické koncepce v podmínkách demokratické spolenosti a tržn orientované ekonomiky. Patí k nim dsledné využívání opatení existujících, zejména energetické legislativy (energetický zákon, zákon o hospodaení energií, zákon o nouzových zásobách ropy, zákon o využití jaderné energie, vazba na zákony z oblasti ochrany životního prostedí, horní zákon a další), jejich novelizace a zákony nové, pro dosažení vyššího stupn harmonizace s legislativou EU (podle již schválených a ke schválení pipravených smrnic a naízení). Legislativní opatení jsou rovnž cestou pro prosazení národních zájm, vyjádených ve Státní energetické koncepci. Promítnutí požadavk Státní energetické koncepce do legislativy R bude probíhat v souladu s legislativním plánem práce vlády R Liberalizace trhu s elektinou a plynem V souladu se zámrem EU urychlit postup liberalizace trhu s elektinou a plynem, podle Smrnic. 2003/54/ES a. 2003/55/ES (o spolených pravidlech pro vnitní trh s elektinou a se zemním plynem), harmonizovat postup liberalizace a tomu odpovídající legislativu, zejména v tchto smrech: Upravit vcný a termínový postup otevírání trhu s elektinou v R (od všichni zákazníci krom domácností, od všichni konení zákazníci) Upravit vcný a termínový postup otevírání trhu s plynem v R (od všichni zákazníci s prbhovým mením, od všichni zákazníci krom domácností, od všichni konení zákazníci) Oddlit innosti provozovatele pepravní soustavy plynu (nejpozdji do ) Oddlit právn innost provozovatele distribuní elektroenergetické soustavy nejpozdji do (s výjimkou provozovatel, kteí poskytují služby pro mén než pipojených zákazník) Oddlit právn innost provozovatele plynárenské distribuní soustavy nejpozdji do 31. prosince 2006 (s výjimkou provozovatel, kteí poskytují služby pro mén než pipojených zákazník) Rozšíit psobnost Operátora trhu s elektinou (OTE) o zveejování zpráv o sledování bilancí elektiny (od ) Rozšíit psobnost ministerstva o zajištní (v pípad poteby) nabídkového ízení na nové kapacity ( ) Rozšíit psobnost Energetického regulaního úadu (ERU) v oblasti regulace cen (obnovitelné zdroje, kombinovaná výroba) ( ). 22

23 1.2. Pístup k sítím pro mezistátní obchod s elektrickou energií V souladu se zámrem EU urychlit vytváení vnitního trhu s elektinou uvnit EU a v souladu s Naízením EK. 1228/2003/ES (o podmínkách pístupu k sítím pro peshraniní výmny elektiny) vytvoit v rámci legislativy R podmínky pro aplikaci tohoto naízení v R zejména v tchto smrech (v roce 2004): Povení MPO, ERÚ a EPS plnním závazk vyplývajících z Naízení EK. 1228/2003/ES Jmenovat zástupce R do ustaveného výboru Veejný zájem vetn dlouhodobého plánování V souladu se zámrem EU a s prioritami SEK zajistit pln funkní trh s elektinou a plynem, souasn s všeobecným ekonomickým zájmem ochránit spolehlivost, kvalitu a cenu dodávaných forem energie a v souladu se Smrnicemi EU. 2003/54/ES (elektina) a. 2003/55/ES (plyn) harmonizovat pístup k závazkm veejné služby v energetice, zejména v tchto smrech: Definovat pojem veejného zájmu v energetice (v roce 2004) Uplatnit veejný zájem zejména pi dlouhodobém plánování a zveejování výhledu rozvoje energetického hospodáství, v. respektování jeho výstup v autorizaním procesu, zejména pokud jde o palivový mix (v roce 2004) Novelizovat zákon o hospodaení energií a prodloužit energetický výhled na 30 let (v roce 2005) Zajistit, aby souástí Státní energetické koncepce se stal dlouhodobý výhled vzájemných relací cen a tarif energetických komodit (v roce 2005) Rozšíit psobnosti OTE o zveejování zpráv o sledování bilancí elektiny (v roce 2004) Rozšíit psobnosti Ministerstva prmyslu a obchodu o zajištní (v pípad poteby) nabídkového ízení na nové kapacity (v roce 2004) Ochrana konených zákazník V souladu se zámrem EU zajistit v podmínkách liberalizovaného trhu s elektinou a plynem vysokou úrove ochrany konených zákazník a v souladu se Smrnicemi. 2003/54/ES (elektina) a. 2003/55/ES (plyn) harmonizovat postup liberalizace a tomu odpovídající legislativu zejména v tchto smrech: Definovat pojem univerzální služby v energetice (v roce 2004) Uplatnit univerzální službu pi zajištní dodávek elektiny a souvisejících služeb za cenu stanovenou ERÚ domácnostem, které o to požádají a nebo nevyužijí práva volby dodavatele (v roce 2007) V rámci psobnosti Energetického regulaního úadu zpracovávat informace o dlouhodobém vývoji relací cen mezi energetickými komoditami Uložit dodavatelm elektiny povinnost informovat své zákazníky o palivovém mixu, ze kterého je dodávaná elektina vyrábná (v. obnovitelných zdroj) (v roce 2004) Uložit dodavatelm elektiny povinnost, aby zveejovali informace o produkci emisí skleníkových plyn a produkci radioaktivních odpad, spojených s výrobou dodávané elektiny (v roce 2004) Uložit dodavatelm elektiny, aby zajistili koneným zákazníkm právo na: požadovanou formu a obsah smluv o dodávce; transparentní zveejnné informace o cenách a tarifech za energii a služby; vasné informace o 23

24 zmnách v dodatcích podmínek dodávky a v tarifech; možnost pechodu k jinému dodavateli bez jakýchkoliv zábran a poplatk; zajištní jednoduchého, prhledného a nenákladného systému projednávání námitek a stížností apod. (v roce 2004) Prohlubování nástroj podporujících hospodaení energií V souladu s principy energetické politiky EU (Zelená kniha) a pro dosažení indikativních cíl stanovených ve Státní energetické koncepci dsledn uplatovat a prohlubovat (novelou zákona. 406/2000Sb. a vyhlášek k nmu) zejména: Zpracování a periodické doplování a aktualizování územních energetických koncepcí Zpísování povinností dosahovat minimální úinnosti u výrobních zdroj a nepekroení maximálních ztrát u rozvodu energie Zpísování požadavk na hospodárné užití energie v budovách Rozšíení energetického štítkování na další energetické spotebie Ovování efektivnosti energetických proces energetickými audity vetn hledání ešení na vyšší využití druhotných zdroj energie Aplikovat ustanovení Smrnice. 2002/91/ES, o energetickém provedení staveb do eské legislativy a iniciovat tak zlepšování jejich energetických parametr a snižování nárok na spotebu energie (v roce 2004) Obnovitelné zdroje energie (OZE) V souladu se Smrnicí 2001/77/ES a pro dosažení indikativní úrovn užití obnovitelných zdroj energie, stanovené ve Státní energetické koncepci (resp. v Národním programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejich obnovitelných a druhotných zdroj), podpoit využití OZE novými pravidly a rozšíením psobnosti Energetického regulaního úadu takto: Podpora výroby elektrické energie z OZE Zachovat dosavadní princip pednostního pipojení k penosové nebo distribuní soustav a právo pednostní dopravy elektiny penosovou nebo distribuní soustavou V prvé etap, do plného otevení trhu s elektinou, zachovat právo na pednostní výkup elektiny z OZE za regulované ceny Zavést systém vydávání záruky pvodu elektiny z obnovitelných zdroj energie (v roce 2004) Zavést systém obchodovatelných zelených certifikát výroby elektiny z OZE s regulovanými cenami certifikát a s povinnými kvótami jejich nákupu subjekty koneného zútování Investorm do zdroj elektiny na bázi OZE garantovat minimální výši výnos na jednotku vyrobené elektiny po dobu minimáln 15 let od data jejich uvedení do provozu Podle výsledk provedených analýz a pokud dojde v EU ke sjednocení pístupu v podpoe OZE, pizpsobit systém podpory v R tomuto jednotnému systému tak, aby byl funkní v pln liberalizovaném trhu. 24

25 Podpora výroby tepla z OZE Zachovat dosavadní princip výkupu tepelné energie z OZE podle platného energetického zákona Zavést pro výstavbu a rekonstrukci zdroj na výrobu tepelné energie povinnost (v rámci zákonem stanovených podmínek) zajišovat ást dodávané tepelné energie z obnovitelných zdroj energie ( v roce 2004) Zavést pro nové stavby a zmny dokonených staveb povinnost (v rámci zákonem stanovených podmínek) zajišovat ást spoteby tepelné energie v tchto budovách z obnovitelných zdroj energie ( v roce 2004) Podpora využití kombinované výroby elektiny a tepla V souladu se Smrnicí EU. 2004/8/ES o podpoe kombinované výroby elektiny a tepla (KVET) zajistit její naplnní, zejména novými pravidly a rozšíením psobnosti Energetického regulaního úadu, v. pípadné pípravy samostatného zákona o KVET, takto: Zachovat dosavadní princip pednostního pipojení k penosové nebo distribuní soustav a právo pednostní dopravy elektiny penosovou nebo distribuní soustavou V prvém období zachovat princip povinného výkupu elektiny za tržní ceny s regulovanou doplkovou cenou Podle výsledk provedených analýz a pokud dojde v EU ke sjednocení pístupu v podpoe KVET, pizpsobit systém podpory v R tomuto jednotnému systému Vyšší využívání alternativních paliv v doprav V souladu se zámry EU (zvýšit v silniní doprav podíl alternativních paliv) a v souladu se Smrnicí. 2003/30/ES, o podpoe využití alternativních paliv v doprav (zemní plyn, biopaliva, pípadn vodík) a v souladu s novelou zákona. 86/2002 Sb., o ochran ovzduší, zajistit jejich podporu Investiní pobídky Zajistit, aby dnes poskytované investiní pobídky (podle zákona. 72/2000 Sb. a jeho novely. 453/2001 Sb.) více pihlížely k prioritám Státní energetické koncepce a souasn v rámci novely systému investiních pobídek (pi nejbližší novele zákon o investiních pobídkách) zvážit rst významu projekt podporujících: Úspory energie Kombinovanou výrobu elektiny a tepla Obnovitelné zdroje energie Vyšší využití domácích zdroj primární energie Opatení proti rizikm rstu dovozní energetické závislosti V souladu se zámrem Státní energetické koncepce elit rizikm rstu závislosti na dovozech energie, vyjádeným v procentním indikativním limitování této dovozní energetické závislosti zajistit: Trvalé analyzování faktor vývoje dovozní energetické závislosti (od roku 2004) 25

26 V návaznosti na provádné analýzy pijímat opatení na udržení této závislosti v relaci ke stanoveným indikativním cílm, v. jejího respektování v dlouhodobém plánování rozvoje energetického hospodáství a respektování jeho výsledk v autorizaním procesu, zejména pokud jde o palivový mix (od roku 2004) V souladu se zámrem EU posílit spolehlivost a bezpenost vnitního trhu EU s elektinou uložit povinnost zpracování informací pro Komisi EU (každé ti msíce) o dovozu elektiny ze tetích zemích Autorizace na výstavbu výroben elektiny a zdroj tepla, vetn vytvoení možnosti pro tendrový zpsob v pípad ohrožení spolehlivosti dodávek V souladu se Smrnicí EU. 2003/54/ES harmonizovat legislativu týkající se autorizace výstavby nových zdroj (elektiny a tepla). K zajištní vcných cíl státní energetické koncepce doplnit do eské legislativy (s platností od roku 2004) zejména: Ochranu veejného zdraví a bezpenosti Využití území a místa umístní Plnní požadavk veejného zájmu Soulad druhu a pvodu užití palivových zdroj s indikativními ukazateli Státní energetické koncepce (dlouhodobý výhled, indikativní koncepce obnovy a náhrady dožívajících výroben elektiny, dlouhodobá indikativní koncepce využití obnovitelných zdroj energie) V souladu s pístupem EU k ešení situací, kdy autorizaní proces nezajistí dostatek spolehlivých kapacit ke krytí oekávané spoteby elektiny, zajistit právo ministerstva prmyslu a obchodu pipravit a vyhlásit nabídkové ízení na jejich výstavbu. Proces nabídkového ízení musí být v souladu s podmínkami Smrnice. 2003/54/ES. Proces nabídkového ízení musí být také použitelný pro podporu nových technologií, jak v oblasti zdroj, tak pro nová efektivní opatení na stran spoteby (formou pilotních projekt) ízení energetiky pi krizových stavech K zajištní nezbytné funknosti energetického hospodáství za mimoádných událostí velkého rozsahu (jako jsou velké havárie, teroristické iny apod.) a za krizových situací, doprovázených vyhlášením stav nouze dle zákona 458/2000 Sb., cílevdom zvyšovat pipravenost a odolnost energetických systém tak, aby byly i pi narušení dodávek energie schopny zajišovat v nezbytném rozsahu (v souladu se zákonem 240/2000 Sb. a 241/2000 Sb.) potebnou podporu pi uspokojování základních poteb obyvatelstva, havarijních služeb, záchranných sbor, ozbrojených sil a ozbrojených bezpenostních sbor podporu výkonu státní správy a zajišovat neperušenou výrobní innost k tomu nezbytných ekonomických subjekt. K tomu: Propojovat obsah opatení ke zvýšení pipravenosti a odolnosti energetického hospodáství s obsahem hospodáských opatení pro krizové stavy (pi nejbližší novelizaci krizových zákon) Vnovat pozornost píprav náhradních variant funknosti energetických systém tak, aby zajišovaly alespo nezbytné dodávky energie prioritním odbratelm Podporovat výstavbu náhradních zdroj elektrické energie Spolupracovat s orgány regionální samosprávy 26

ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST, PRAHA SEK ČR. Návrh státní energetické koncepce ČR do r. 2030 ČASTÁ PAPIERNIČKA, 28. 10. 2003

ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST, PRAHA SEK ČR. Návrh státní energetické koncepce ČR do r. 2030 ČASTÁ PAPIERNIČKA, 28. 10. 2003 ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST, PRAHA SEK ČR Návrh státní energetické koncepce ČR do r. 2030 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SNUS ČASTÁ PAPIERNIČKA, 28. 10. 2003 RNDr. Miroslav Kawalec, viceprezident ČNS Strana 1 / 23 STRUČNÝ

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010 po oprav OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské innosti 2. Hospodáské výsledky emitenta za pololetí,

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

1. Informace VUE o plnění usnesení Rady z 9. Listopadu 2015 ohledně Energetických úspor.

1. Informace VUE o plnění usnesení Rady z 9. Listopadu 2015 ohledně Energetických úspor. 1. Informace VUE o plnění usnesení Rady z 9. Listopadu 2015 ohledně Energetických úspor. Návrh usnesení: Uložit VUE pokračování v aktivním sledování této prioritní oblasti ve spolupráci s MPO a MŽP a pravidelně

Více

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Popis realizace stavby a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby Pro realizaci stavby si následný zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci na úsekovou

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok. michal.sláma@opava.cz

Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok. michal.sláma@opava.cz Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok michal.sláma@opava.cz Regulace a normy v IT Mezinárodní regulace Národní legislativa Mezinárodní normy Národní normy Oborové standardy Best practices

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA 16.9.2008

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA 16.9.2008 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA 16.9.2008 Objednatel: Žižkova 57, 587 33 Jihlava Zhotovitel: Energetická agentura Vysočiny, z. s. p. o. Jiráskova 65, 586 01 Jihlava Obsah: 1. ROZBOR TRENDŮ VÝVOJE...

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Zpracovávání energetických auditů a energetických posudků Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

III. Hodnocení Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů za období 2002 2005

III. Hodnocení Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů za období 2002 2005 III. Hodnocení Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů za období 2002 2005 Obsah 1. Úvod... 2 2. Plnění cílů Národního programu... 2 3.

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru. Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.cz Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Výbor pro udržitelnou energetiku RVUR Stanovisko Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj k energetické efektivnosti a úsporám konečné spotřeby energie

Více

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. března 2004)

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. března 2004) STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY (schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. března 2004) Praha 2004 1 Obsah Státní energetické koncepce (SEK): str.: Vize, cíle, nástroje SEK

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA Objednatel: Vysočina kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava Zhotovitel: Cityplan spol. s r.o. Odborů 4, 120 00 Praha 2 Energetická agentura Vysočiny Jiráskova

Více

METODIKA HODNOCENÍ KATEGORIE A MÍSTNÍ AGENDY 21

METODIKA HODNOCENÍ KATEGORIE A MÍSTNÍ AGENDY 21 METODIKA HODNOCENÍ KATEGORIE A MÍSTNÍ AGENDY 21 3. PRACOVNÍ VERZE Integra Consulting Services s.r.o. Pobežní 18/16 186 00 Praha 8 tel.:+420 234 134 236 15. prosince 2010 www.integranet.cz Tato metodika

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice číslo ve Sbírce zákonů název předpisu řešená problematika paragraf 406/2000 359/2003 694/2004 177/2006 406/2006 (úplné znění k 1.1.2006) 574/2006 393/2007

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

OBNOVA A ROZVOJ ZDROJŮ ČEZ VÝROBA ZŮSTÁVÁ NAŠÍ HLAVNÍ ČINNOSTÍ. Pavel Řeţábek manaţer útvaru Dlouhodobé prognózy

OBNOVA A ROZVOJ ZDROJŮ ČEZ VÝROBA ZŮSTÁVÁ NAŠÍ HLAVNÍ ČINNOSTÍ. Pavel Řeţábek manaţer útvaru Dlouhodobé prognózy OBNOVA A ROZVOJ ZDROJŮ ČEZ VÝROBA ZŮSTÁVÁ NAŠÍ HLAVNÍ ČINNOSTÍ Pavel Řeţábek manaţer útvaru Dlouhodobé prognózy Asociace Energetických Manaţerů Praha 20.9.2011 VĚTŠINA ZISKU SKUPINY ČEZ POCHÁZÍ Z VÝROBY

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 07.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace záměru volby strategie společnosti Teplárna Písek, a. s.;

Více

Elektroenergetika a obnovitelné zdroje

Elektroenergetika a obnovitelné zdroje Elektroenergetika a obnovitelné zdroje Elektro 5/2002 doc. ing. Jan Škropil, CSc., doc. ing. Zbyněk Martínek, CSc., katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechnická, ZČU Plzeň Úvod Potenciál obnovitelných

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT FINANNÍ ÍZENÍ HOLDINGU TITLE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMNA. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST Únor 2016

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ REFUNDACE DPH ZE ZEMÍ EU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ REFUNDACE DPH ZE ZEMÍ EU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES REFUNDACE DPH ZE ZEMÍ EU VAT REFUND FROM EU COUNTRIES

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Výsledky statistického zjišťování říjen 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 1. SOUHRNY, ZÁSADY PRO REALIZACI NAVRŽENÉ STRATEGIE 2. ZÁSADY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ zákazník Moravskoslezský kraj stupeň IV. zakázkové číslo 4873-900-2

Více

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Vladimír Dlouhý prezident Hospodářské komory ČR konference Energetické úspory jako příležitost

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

LEGISLATIVNÍ ZÁKLADY A TENDENCE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH. Jiří Tůma, ČVUT Praha. Brno, Stavební veletrh 26.4.2012

LEGISLATIVNÍ ZÁKLADY A TENDENCE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH. Jiří Tůma, ČVUT Praha. Brno, Stavební veletrh 26.4.2012 LEGISLATIVNÍ ZÁKLADY A TENDENCE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH Jiří Tůma, ČVUT Praha Brno, Stavební veletrh 26.4.2012 Osnova: 1. Výhled a postavení energetiky ve světě a ČR 2. Energie pro budoucnost, ELA a FCC

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 2 CELNICTVÍ. významné zejména pro podnikatelskou sféru prosinec 2014

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 2 CELNICTVÍ. významné zejména pro podnikatelskou sféru prosinec 2014 NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 2 NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY významné zejména pro podnikatelskou sféru prosinec 2014 CELNICTVÍ ZÁKON è. 355/2014 Sb., o pùsobnosti orgánù Celní správy Èeské republiky v souvislosti s vymáháním

Více

3] KAPACITNÍ PROPOET KOVÁRNY

3] KAPACITNÍ PROPOET KOVÁRNY Pedmt: Technologické projekty a manipulace 3. roník, bakaláský Technologické projekty 4. roník, magisterský 3] KAPACITNÍ PROPOET KOVÁRNY Kapacitním propotem kovárny zjistíme v závislosti na zadaném výrobním

Více

Implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti v podmínkách ČR

Implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti v podmínkách ČR o energetické účinnosti v podmínkách Odborný seminár a diskusné fórum Implemantácia smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti Bratislava, Výstavisko Incheba, 26. 3. 2013 Obsah Rámec přijetí směrnice

Více

Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje

Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje Využití obnovitelných zdrojů energie v Jihočeském kraji závěry UEK Z bilancí dostupné biomasy v Jihočeském kraji vyplývá,

Více

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad M S T S K Ý Ú A D Stavební úad Sídlo: Svatovítské námstí 105, 463 52 Osená Telefon: +420 485 164 814 Fax: +420 485 179 208 E-mail: stavebniurad.osecna@volny.cz Web: http://osecna.info Na doruenku Dle rozdlovníku

Více

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti?

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti? Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti? Energetická bezpečnost ČR 18. listopadu 2015 Státní energetická koncepce 2015 Vrcholový strategický cíl 1: Bezpečnost dodávek

Více

Tabulka 1 - Stavební výrobky pro betonové a železobetonové ásti staveb

Tabulka 1 - Stavební výrobky pro betonové a železobetonové ásti staveb Tabulka 1 - Stavební výrobky pro betonové a železobetonové ásti staveb 6 Lehký beton pro nosné konstrukce 7 Stíkaný beton 8 Malty k injektáži 9 Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití v pozemních

Více

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( 2014-2020): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 26.2. 2015 II. Podpora inovativního podnikání v

Více

Regulace cen tepelné energie. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad

Regulace cen tepelné energie. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad Regulace cen tepelné energie Ing. René Neděla Energetický regulační úřad XXVI. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ 19. - 21. ledna 2016 Základní principy regulace cen tepelné energie Ceny tepelné energie (tepla i chladu)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií Příležitost pro poskytovatele FM služeb Novela zákona č. 406/2000 Sb. V roce 2012 byla Evropským parlamentem a Radou schválena směrnice 2012/27/EU

Více

Plynárenství z pohledu evropského, doporučení pro odběratele

Plynárenství z pohledu evropského, doporučení pro odběratele Plynárenství z pohledu evropského, doporučení pro odběratele Vladimír Štěpán Březen 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Aktuální vývoj na trhu s plynem (pozitiva) Ekonomická krize ovlivnila a urychlila vývoj

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA Diplomová práce Lidské zdroje Bc. Milada ezáová Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Brno 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH A INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE... 5 A.1.1 ZÁKLADNÍ CÍLE A SOUVISLOSTI PROGRAMU 5 A.1. VEDLEJŠÍ

Více

Národní strategický plán LEADER 2014 +

Národní strategický plán LEADER 2014 + Národní strategický plán LEADER 2014 + Ing. Jiří KRIST Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Konference při mezinárodním setkání LeaderFEST 2012 31. 5. 2012 Národní strategický plán LEADER 2014+

Více

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Struktura informací, zveejovaných o povinném subjektu zpsobem, umožujícím dálkový pístup podle vyhlášky.442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006 1.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1.

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zaízení II. Vysoké školy,

Více

Long list ochrana životního prostředí

Long list ochrana životního prostředí Posouzení vlivů Programu územního obvodu Moravskoslezského kraje Long list ochrana životního Tabulka 1: Long list ochrana životního 1. Zvyšovat atraktivitu krajiny pro turistické využití a rekreaci. Chránit

Více

Strategický plán rozvoje

Strategický plán rozvoje Strategický plán rozvoje msta Olomouce a mikroregionu Olomoucko Akní plány Aktualizace 2005 Kritická oblast A OLOMOUC CENTRUM REGIONU Olomouc patí mezi nejvýznamnjší centra v eské republice, je tradiní

Více

O em budu povídat. pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem. co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní

O em budu povídat. pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem. co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní O em budu povídat pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co vypadá jako ešení co se dlo,dje

Více

V textu jsou barevn odlišeny metodické vsuvky barevn. Mly by studenta pi vypracovávání práce nasmrovat.

V textu jsou barevn odlišeny metodické vsuvky barevn. Mly by studenta pi vypracovávání práce nasmrovat. Státní dchod za souasných legislativních podmínek Vzorová semestrální práce s metodickými pokyny pro úely pedmtu KIV/MAF Tento dokument byl vypracován v rámci projektu financovaného z fondu rozvoje vysokých

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

ÚEK PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE ČÁST B MĚSTO PARDUBICE

ÚEK PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE ČÁST B MĚSTO PARDUBICE Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Stanovení zájmového území pro souměstí Hradec králové a Pardubice.... 4 1.2 Identifikace zpracovatele... 4 1.3 Stanovení bilančních údajů zájmového území... 5 2. Vývoj vnějších podmínek

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 25. 6. 2014 31 Věc: Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 2019 Důvod předložení: ustanovení 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Současné a perspektivní postavení jaderné energetiky v rámci energetické koncepce

Více

Energetická koncepce ČR uhlí jako nejvýznamnější domácí energetický zdroj

Energetická koncepce ČR uhlí jako nejvýznamnější domácí energetický zdroj Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Hospodářská politika Energetická koncepce ČR uhlí jako nejvýznamnější domácí energetický zdroj diplomová práce Autor: Radka

Více

Obsah... 1 Úvod... 2 I. Vymezení regionu... 3 II. Faktory ovlivující rozvoj cestovního ruchu na území regionu... 5 1. Kulturní a historické

Obsah... 1 Úvod... 2 I. Vymezení regionu... 3 II. Faktory ovlivující rozvoj cestovního ruchu na území regionu... 5 1. Kulturní a historické Obsah... 1 Úvod... 2 I. Vymezení regionu... 3 II. Faktory ovlivující rozvoj cestovního ruchu na území regionu... 5 1. Kulturní a historické bohatství... 5 2. Životní prostedí a pírodní atraktivity... 6

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS 318 00, IO: 453 53 409, zapsané v

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika Strana 1 Světová premiéra na ženevském autosalonu. Nové BMW Concept řady 5 ActiveHybrid. Současně se světovou výstavní premiérou nového BMW řady 5 Sedan se na ženevském autosalonu v roce 2010 představuje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

STUDIE VLIVU INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA VEŘEJNÉ FINANCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKČNÍ SCHOPNOST Z POHLEDU MAKROEKONOMICKÉHO:

STUDIE VLIVU INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA VEŘEJNÉ FINANCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKČNÍ SCHOPNOST Z POHLEDU MAKROEKONOMICKÉHO: STUDIE VLIVU INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA VEŘEJNÉ FINANCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKČNÍ SCHOPNOST Z POHLEDU MAKROEKONOMICKÉHO: Kvalitativní a kvantitativní analýza s akcentem na oblast Zlínského

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Manažerské shrnutí ex-ante evaluace OP Zaměstnanost

Manažerské shrnutí ex-ante evaluace OP Zaměstnanost Manažerské shrnutí ex-ante evaluace OP Zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a konsorcium společností HOPE E. S., v.o.s. a Naviga 4, s.r.o. podepsali dne 10. 12. 2012 smlouvu na realizaci

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

Druhé hodnocení plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o POH ČR za období 2005-2006

Druhé hodnocení plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o POH ČR za období 2005-2006 Druhé hodnocení plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o POH ČR za období 2005-2006 Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, Praha 10, 100 10 Ústředna: ++420-2-6712-1111

Více

F DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.5 ELEKTROINSTALACE

F DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.5 ELEKTROINSTALACE F DOKUMENTACE OBJEKTŮ.5 ELEKTROINSTALACE Textová část.5.. Energetický audit veřejného osvětlení.5.2. Rozpočet (výkaz výměr) - neobsazeno Napěťová soustava TN-C-S, 400/230V, 50Hz stř., ochrana před úrazem

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Vzhledem k tomu, že nepřipadají v úvahu závažné dopady ani nelze očekávat ohrožení realizace některé státem

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě ě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou

Více

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci 1 Indikátory pro monitoring a evaluaci Vlastnosti a charakteristiky indikátorové soustavy Soustava indikátorů ROP byla vytvořena pro účely efektivního řízení distribuce finančních prostředků čerpaných

Více

DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN

DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN STÁTNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAV DUBEN 2001 Dl Hlubina, koksovna a vysoké

Více

Priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Západočeské univerzity v Plzni

Priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Západočeské univerzity v Plzni Priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Západočeské univerzity v Plzni Význam vědeckých, výzkumných a vývojových činností na Západočeské univerzitě v Plzni se soustavně zvyšuje.

Více

K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010

K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K.1. Úvod Doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro kraj Vysočina jsou v nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví

Více

Evropská organizace pro technické schvalování ETAG 018-1. Vydání únor 2004 ÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ POŽÁRN OCHRANNÉ VÝROBKY

Evropská organizace pro technické schvalování ETAG 018-1. Vydání únor 2004 ÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ POŽÁRN OCHRANNÉ VÝROBKY Evropská organizace pro technické schvalování ETAG 018-1 Vydání únor 2004 ÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ POŽÁRN OCHRANNÉ VÝROBKY ást 1 : VŠEOBECN EOTA, KUNSTLAAN 40 AVENUE DES ARTS, B 1040

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

Varianty zajišťování veřejných služeb

Varianty zajišťování veřejných služeb Veřejné podniky Varianty zajišťování veřejných služeb Veřejná správa Organizační složky Příspěvkové organizace O.p. s. Školské PO, v.v.i Veřejné podniky (Obchodní společnosti, a.s., s.r.o.) Veřejná zakázka

Více

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Forma studia: prezenční, kombinovaná Studijní program: Ekonomika a management Obor: Podnikání - Akademický rok: 2016/2017 Přijímací

Více

Maturitní témata pro obor Agropodnikání

Maturitní témata pro obor Agropodnikání 1. Národní hospodářství Pojem, struktura NH odvětví, sektory, makroekonomické cíle, ukazatele a nástroje hospodářské politiky státu, charakteristika nástrojů hospodářské politiky státu, reálný a potenciální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7670/110/13 O cen stavby p.1807 (dle zápis v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4321 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-121435/2008/00PNI/EIA/525-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 29.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY

. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY STRATEGIE Národní politiky kvality 2011-2015 Příloha č. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY ČR Obsah: 1. Programy Národní ceny kvality 2. Charakteristika modelů 2.1 Model START 2.2 Model START PLUS 2.3 Model EXCELENCE

Více

Program RIS3 Olomouckého kraje 2015. Oblast podpory č. 1. Inovační vouchery v Olomouckém kraji

Program RIS3 Olomouckého kraje 2015. Oblast podpory č. 1. Inovační vouchery v Olomouckém kraji Výše poskytnuté podpory: Program RIS3 Olomouckého kraje 2015 Oblast podpory č. 1 Inovační vouchery v Olomouckém kraji Na tuto oblast podpory je určeno celkem 2,5 mil. Kč (60,98 %) z celkového objemu Programu

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 Obsah: 1. Úvod 3 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 4. Cíle územní energetické koncepce 14 5. Jaké jsou základní postupové

Více