OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových..."

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2004

2 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových STRANA 3 Činnost Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových v roce STRANA 4 Soupis přijatých nadačních darů a poskytnutých nadačních příspěvků STRANA 6 Finanční zpráva za rok STRANA 11 Rozvaha v plném rozsahu k STRANA 12 Výkaz zisku a ztráty k STRANA 15 Výrok auditora o ověření roční účetní závěrky za rok STRANA 17 Výrok auditora o ověření výroční zprávy za rok STRANA 18 Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti STRANA 19 1

3 Vážení partneři, spolupracovníci, přátelé, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových dokončil a předkládá vám, našim partnerům, spolupracovníkům a přátelům, svou v pořadí druhou výroční zprávu. Máme za sebou sice jen necelé dva roky od svého vzniku, ale pro ty z nás, pro které nadační fond znamená soustavnou každodenní práci, je to, jako by trval už mnohem déle. Snad je to i proto, že jsme nemínili čekat na pozvolný rozjezd, ale rovnýma nohama jsme skočili do nadačního oceánu, protože jsme přesvědčeni, že jen tak může mít naše práce skutečný význam. V tomto roce jsme zahájili rozsáhlý projekt orientovaný především na mladé lidi, kteří startují do života a nikoli svou vinou jsou v tomto okamžiku přece jen proti ostatním znevýhodněni. Mám na mysli mládež z dětských domovů. K nim směřuje náš projekt Startovné do života, který chce v souladu se zaměřením našeho nadačního fondu nejen tyto jisté nerovnosti zmírňovat, ale také děti inspirovat k samostatné aktivitě. Také druhý projekt našeho nadačního fondu je pro dospívající generaci a je zaměřený na zvyšování její jazykové kvalifikace prostřednictvím stáží v zahraničí. Vedle toho se také věnujeme velké řadě individuálních případů různě postižených lidí všech generací. Právě o tom se v přehledné podobě dočtete v naší výroční zprávě. Naše činnost je však ještě daleko bohatší, protože se přirozeně zabýváme tím, co je před námi. A mohu prozradit, že v následujícím období například chceme mnohem více pozornosti věnovat našim seniorům. Je toho opravdu mnoho, o čem bych mohla hovořit ale o tom koneckonců je právě tato zpráva. A proto bych raději ještě zmínila tu druhou stranu mince naší práce, kterou představuje kontakt s těmi, bez nichž bychom nemohli dělat vůbec nic s našimi donátory. Není víc co říci, než to prosté děkujeme. Děkujeme, že jste pochopili, že naše práce má jasný směr, že o něco přesného a cílevědomého usilujeme, že nám důvěřujete. Naším prostřednictvím se dostává Vaší pomoci mnoha potřebným a to je myslím hezký výsledek spolupráce. Proto vám chci poděkovat nejen jménem svým a jménem druhého zakladatele fondu, mého manžela prezidenta České republiky Václava Klause, ale také jménem těch, o nichž jsem hovořila na počátku: mých kolegyň a kolegů ve správním a kontrolním orgánu nadačního fondu a vůbec všech těch, kteří bez nároku na finanční odměnu odvádějí složitou a časově náročnou práci. Jsme na prahu třetího roku existence Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Jsem pevně přesvědčena, že až za rok budeme podávat další zprávu o naší činnosti, bude ještě bohatší. Livia Klausová předsedkyně správní rady 2

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (dále jen fond ) Vznik fondu: Fond je zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 494 Zřizovatelé: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Posláním a účelem fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a aktivit v oblasti vzdělávání. Celková výše majetkového vkladu zřizovatelů při založení fondu: ,- Kč Sídlo: Praha 1 - Hrad, PSČ Identifikační číslo: Číslo běžného účtu: /0100 Správní rada: Dozorčí rada: Ing. Livia Klausová, CSc. předsedkyně Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Ing. Alena Vitásková předsedkyně Ing. Růžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Šťastný 3

5 ČINNOST NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH V ROCE 2004 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových se v uplynulém roce soustředil na podporu sociálně znevýhodněných a zdravotně handicapovaných v rámci projektů Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin a Startovné do života. Nadační fond poskytoval v rámci stipendijního programu také stipendia a v případech hodných zvláštního zřetele poskytl nadační příspěvek individuálním žadatelům. Projekt Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin Projekt Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin uskutečňuje Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových v rámci podpory vzdělávání. Projekt je určen dětem z dětských domovů a pěstounských rodin, které si chtějí prohloubit své dosavadní jazykové znalosti. Studenti ve věku od 16 let měli v roce 2004 možnost zúčastnit se dvou- až čtyřtýdenního kurzu angličtiny, němčiny nebo francouzštiny na jazykové škole v zahraničí. Nadační fond poskytl vybraným studentům prostředky na dopravu, ubytování, stravování, učebnice a přiměřené kapesné. Vybrané studentky a vybraní studenti navštěvovali v roce 2004 kurzy na těchto jazykových školách: Richard Language College, Bournemouth, Velká Británie Emerald Cultural Institute, Dublin, Irsko European Centre, Malta Europa - Kolleg, Kassel, Německo Inlingua, Salzburg, Rakousko a Cavilam, Vichy, Francie. Výběrového řízení, které proběhlo v březnu 2004, se zúčastnilo 115 studentů. Největší zájem byl o studium angličtiny (70 přihlášených) a němčiny (42 přihlášených). Na základě výběrového řízení se kurzů angličtiny zúčastnilo dvanáct studentů, dvě studentky absolvovaly kurz němčiny a jedna studentka kurz francouzštiny. Představitelé nadačního fondu se chtěli se studenty, vybranými na jazykové kurzy, seznámit. Proto v roce 2004 proběhla dvě setkání 24. května 2004 a 22. listopadu Společným jmenovatelem těchto setkání bylo přání navzájem se poznat a sdělit si zkušenosti z jazykových kurzů. Z osobního jednání i ze zpráv studentek a studentů vyplývá, že pro ně jazykový kurz neznamenal jen příležitost zlepšit si znalosti vybraného cizího jazyka. Studenti nezapomínali zmínit své zážitky a zkušenosti z cesty, překvapení vyplývající ze setkání s mladými lidmi z celého světa i možnost seznámit se s kulturními a historickými památkami v okolí jazykových škol. Z jazykových pobytů se tedy vraceli nejen bohatší o jazykové znalosti, ale i o zkušenost, že jsou dostatečně samostatní a spolehliví, aby mohli sami strávit dva či čtyři týdny v zahraničí. 4

6 Projekt Startovné do života Projekt Startovné do života je určen dětem z dětských domovů ve věku 14 až 18 let a jeho cílem je poskytnout jim určitou finanční podporu při jejich odchodu z dětského domova. Peníze, které dítě získá v rámci projektu Startovné do života, budou sloužit na pokrytí očekávaných nákladů, spojených s jeho vstupem do samostatného života např. zaplacení nájemného a dalších výdajů do první výplaty, zaplacení části výdajů spojených se studiem na vysoké škole, splátka stavebního spoření apod. Každému dítěti, které se projektu zúčastní, byl zřízen speciální účet. Na tento účet bude každý rok nadační fond přispívat. Vedle každoročního pevného vkladu obdrží vybrané děti od nadačního fondu k 1. září každého roku takzvaný motivační bonus, při jehož přidělování bude kladen důraz na vzdělání (např. zlepšený prospěch), chování, mimoškolní aktivity, udržování pořádku apod. Peníze z účtu si účastník projektu bude moci vybrat až po dosažení 18 let. Dne 30. září 2004 proběhlo setkání s ředitelkami a řediteli dětských domovů. Účelem setkání bylo seznámit ředitelky a ředitele dětských domovů s projektem Startovné do života a požádat je o součinnost při přípravě a realizaci projektu. Poté se všichni pustili do práce a výsledkem několikaměsíčního úsilí bylo to, že jeden den před Štědrým dnem obdrželo 243 dětí z 42 dětských domovů, které měly vyřízeny formální náležitosti týkající se vztahů s bankou a nadačním fondem, příspěvek 1.500,- Kč. Stipendia Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových poskytuje stipendium především sociálně slabým a zdravotně handicapovaným studentům. Při výběru studentů klade nadační fond důraz na vlastní motivaci studentů. Nadační fond vyžaduje od studentů, kterým bylo stipendium poskytnuto, zpětnou vazbu včetně zprávy o studijních výsledcích. Přehled stipendistů je zahrnut do přehledu obdarovaných za rok Individuální žádosti Nadační fond poskytuje nadační příspěvky v případech hodných zvláštního zřetele a v případech, kdy žadatel nemá možnost získat příspěvek u jiné nadace či nadačního fondu. Díky aktivitám nadačního fondu a spolupráci s jednotlivými dárci jsou v rámci majetku fondu k vytvořeny podmínky pro pokračování všech těchto projektů i v roce 2005 a u projektu Startovné do života, který je finančně nejnáročnější, i v letech následujících. Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových rovněž zamýšlí realizovat v roce 2005 projekt s prozatímním pracovním názvem Myslíme na budoucí seniory. 5

7 SOUPIS PŘIJATÝCH NADAČNÍCH DARŮ A POSKYTNUTÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Nadační dary Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových obdržel v roce 2004 dary od těchto dárců: Fyzické osoby z toho: Milan Janků Eduard Harant Renáta Petrová Pavel Šporcl celkem Kč Kč Kč Kč Kč Právnické osoby celkem Kč z toho Advokátní kancelář JUDr. Martin Slavíček Kč AST - Česká stavební, s. r. o Kč Canguro, s. r. o Kč CARS BAD, s. r. o Kč Damm Sport Agency, s. r. o Kč Dům porcelánu Praha, a. s Kč EUREST, spol. s r.o Kč Eurexa, spol. s r. o Kč Eurotel Praha, spol. s r.o Kč EXIM TOURS, a. s Kč Ferona, a. s Kč FG Forrest, a. s Kč FOLK ART PRODUCTION, spol. s r. o Kč GRUND, a. s Kč Karlovarský porcelán, a. s Kč Kooperativa, pojišťovna, a. s Kč LG Electronics CZ, s. r. o Kč Madison Models, s. r. o Kč Miloslav Martinec Kč 6

8 Nadace Komerční banky, a. s. - JISTOTA Kč Nadace PRECIOSA Kč Nadační fond Naděje třetího tisíciletí Kč PaedDr. Eva Ďoubalová - zastoupení zahraničních škol Kč SAGA TRADE, spol. s r. o Kč Scanservice, spol. s r. o Kč Sport Art Promotion, a. s Kč Tributum Praha, s. r. o Kč Viliam Sivek - EuroAgentur Praha Kč Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a. s Kč ZHENG HE Kč Čtyři drobní dárci věnovali nadačnímu fondu celkem Kč. Šest dárců, kteří požádali o zachování anonymity, darovalo nadačnímu fondu celkem Kč. Nadační fond obdržel nadační dary v celkové hodnotě Kč. Nadační příspěvky Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových poskytl v roce 2004 nadační příspěvky v celkové hodnotě Kč. Z toho: Fyzické osoby celkem Kč A. Stipendia Kč Kateřina Červeňáková Kč Radek Vavřík Kč Kristýna Bubeníčková Kč Helena Dostálová Kč 7

9 Vladimír Červeňák Kč Radomil Martinec Kč Martin Škurek Kč Hana Šamšulová Kč B. Jazykové kurzy Kč David Šamko Kč Lucie Navarová Kč Václav Svatoš Kč Aranka Šiváková Kč Jarmila Vodičková Kč Blanka Brzicová Kč Zdeněk Hruboš Kč Zdenka Šranková Kč Jana Opatřilová Kč Lenka Odehnalová Kč Radka Krajčová Kč Martin Pospíšil Kč Jiří Kvaiser Kč Pavel Dvořáček Kč Lukáš Vostrý Kč Lucie Basovníková Kč C. Projekt Startovné do života Kč DD Boršov nad Vltavou - 9 dětí Kč DD Dagmar - Brno Žabovřesky - 3 děti Kč DD a SPMŠ Broumov - 17 dětí Kč Soukromý DD Budišov - 7 dětí Kč DD Budišov nad Budišovkou - 7 dětí Kč DD a SŠ Čechy pod Kosířem - 4 děti Kč DD Deštné v Orlických horách - 13 dětí Kč DD Dolní Lánov - 8 dětí Kč DD Frýdek-Místek - 3 děti Kč DD Frýdlant - 2 děti Kč DD Holice - 5 dětí Kč DD Hora Sv. Kateřiny - 2 děti Kč DD Horní Slavkov - 8 dětí Kč DD Hranice - 4 děti Kč 8

10 DD Humpolec - 6 dětí Kč Soukr. DD SOS 92 Korkyně - 2 děti Kč DD Krásná Lípa - 8 dětí Kč DD Kroměříž - 4 děti Kč DD Lipník nad Bečvou - 4 děti Kč DD Lipová u Šluknova - 14 dětí Kč DD a Spec. škola Liptál - 9 dětí Kč DD Litoměřice - 2 děti Kč DD Melč - 10 dětí Kč DD Mikulov - 4 děti Kč SŠ a DD Mladá Boleslav - 3 děti Kč DD Nová Ves u Chotěboře - 1 dítě Kč DD Nový Jičín - 2 děti Kč DD Slezská Ostrava - Na Vizině - 1 dítě Kč DD Planá - 5 dětí Kč DD Praha 9 - Dolní Počernice - 14 dětí Kč DD Praha 9 - Klánovice - 14 dětí Kč DD a SŠ Prachatice - 10 dětí Kč DD Pyšely - 4 děti Kč DD Semily - 3 děti Kč DD Senožaty - 8 dětí Kč DD Solenice - 1 dítě Kč DD Staňkov - 2 děti Kč DD Tachov - 4 děti Kč DD se SŠ Třebívlice - 1 dítě Kč DD Uherské Hradiště - 3 děti Kč DD Vrchlabí - 9 dětí Kč DD Zašová - 3 děti Kč D. Individuální žádosti Kč Lenka Drlíková Kč Lenka Nováková Kč Alena Řeháková Kč Magdalena Vránková Kč Eva Hornofová Kč Zdenka Konárová Kč 9

11 Právnické osoby celkem Kč Občanské sdružení ROMODROM Kč Sdružení pěstounských rodin Kč Gymnázium Christiana Dopplera Kč Sdružení rom. občanů Lysá n. L Kč Speciální školy Aloyse Klara Kč ALTER EGO - institut pro podporu vzdělanosti Kč o.s. Život bez bariér Kč SPID handicap, o. p. s Kč Armáda spásy, o. s Kč Městské centrum sociálních služeb a prevence Kč Naděje Kč 10

12 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 (v Kč) Majetkový vklad zřizovatelů nadačního fondu ,00 Počáteční stav účtu na účtu nadačního fondu ,00 Konečný zůstatek na účtu nadačního fondu k ,64 Konečný zůstatek na účtech nadačního fondu k ,08 z toho: na běžném účtu ,93 na termínovém vkladu ,15 Výnosy celkem: ,73 z toho: nadační dary celkem ,00 z toho: nadační dary od fyzických osob ,00 nadační dary od právnických osob ,00 ostatní výnosy ,73 Náklady celkem: ,85 z toho: nadační příspěvky celkem ,21 z toho: příspěvky fyzickým osobám ,21 příspěvky právnickým osobám ,00 osobní náklady ,00 dodavatelé a služby ,40 ostatní náklady ,24 Podrobný rozpis shora uvedených výnosových a nákladových položek je uveden v analytických podkladech účetní závěrky nadačního fondu k , která byla předmětem přezkoumání dozorčí radou nadačního fondu a ověření externím auditorem. Náklady související se správou nadačního fondu, ve smyslu 22 zákona č. 210/2002 Sb., činily za rok 2004 částku ,70 Kč, tj. 4,9 % z hodnoty majetku nadačního fondu podle jeho stavu k Limit těchto nákladů, který je uveden ve statutu nadačního fondu, nebyl překročen. 11

13 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) AKTIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje... (012)...2 Dlouhodobý 2. Software... (013)...3 nehmotný 3. Ocenitelná práva... (014) majetek 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek... (018)...5 celkem 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek... (019) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek... (041) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek... (051)...8 Součet I.1. až I II. 1. Pozemky... (031)...10 Dlouhodobý 2. Umělecká díla, předměty a sbírky... (032) hmotný 3. Stavby... (021)...12 majetek 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí... (022)...13 celkem 5. Pěstitelské celky trvalých porostů... (025) Základní stádo a tažná zvířata... (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek... (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek... (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek... (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek... (052)...19 Součet II.1. až II III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách... (061)...21 Dlouhodobý 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem... (062) finanční 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti... (063) majetek 4. Půjčky organizačním složkám... (066)...24 celkem 5. Ostatní dlouhodobé půjčky... (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek... (069) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek... (043)...27 Součet III.1. až III IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje... (072) Oprávky 2. Oprávky k softwaru... (073) k dlouhodobému 3. Oprávky k ocenitelným právům... (074) majetku 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku... (078) celkem 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku... (079) Oprávky ke stavbám... (081) Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí... (082) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů... (085) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům... (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku... (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku... (089) Součet IV.1. až IV

14 AKTIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 1 2 B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV I. 1. Materiál na skladě... (112)...42 Zásoby 2. Materiál na cestě... (119)...43 celkem 3. Nedokončená výroba... (121) Polotovary vlastní výroby... (122) Výrobky... (123) Zvířata... (124) Zboží na skladě a v prodejnách... (132) Zboží na cestě... (139) Poskytnuté zálohy na zásoby... (314)...50 Součet I.1. až I II. 1. Odběratelé... (311)...52 Pohledávky 2. Směnky k inkasu... (312)...53 celkem 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry... (313) Poskytnuté provozní zálohy... (314) Ostatní pohledávky... (315) Pohledávky za zaměstnanci... (335) Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění... (336) Daň z příjmů... (341) Ostatní přímé daně... (342) Daň z přidané hodnoty... (343) Ostatní daně a poplatky... (345) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem... (346) Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků... (348) Pohledávky za účastníky sdružení... (358) Pohledávky z pevných termínových operací... (373) Pohledávky z vydaných dluhopisů... (375) Jiné pohledávky... (378) Dohadné účty aktivní... (388) Opravná položka k pohledávkám... (391)...70 Součet II.1. až II III. 1. Pokladna... (211) Krátkodobý 2. Ceniny... (213)...73 finanční 3. Účty v bankách... (221) majetek 4. Majetkové cenné papíry k obchodování... (251)...75 celkem 5. Dluhové cenné papíry k obchodování... (253) Ostatní cenné papíry... (256) Pořizovaný krátkodobý finanční majetek... (259) Peníze na cestě... (261)...79 Součet III.1. až III IV. 1. Náklady příštích období (381) 81 Jiná aktiva 2. Příjmy příštích období... (385)...82 celkem 3. Kursové rozdíly aktivní... (386)...83 Součet IV.1. až IV Aktiva celkem Součet A. až B

15 PASIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 3 4 A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II I. 1. Vlastní jmění...(901) Jmění 2. Fondy... (911) celkem 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků...(921) Součet I.1. až I II. 1. Účet výsledku hospodaření...(963) x Výsledek 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení...(931) x hospodaření 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let...(932) Součet II.1 až II B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV I. Rezervy 1. Rezervy...(941) Hodnota I II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry...(951) Dlouhodobé 2. Vydané dluhopisy...(953) závazky 3. Závazky z pronájmu...(954) celkem 4. Přijaté dlouhodobé zálohy...(955) Dlouhodobé směnky k úhradě...(958) Dohadné účty pasivní...(389) Ostatní dlouhodobé závazky...(959) Součet II.1. až II III. 1. Dodavatelé...(321) Krátkodobé 2. Směnky k úhradě...(322) závazky 3. Přijaté zálohy...(324) celkem 4. Ostatní závazky...(325) Zaměstnanci...(331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům...(333) Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění...(336) Daň z příjmů...(341) Ostatní přímé daně...(342) Daň z přidané hodnoty...(343) Ostatní daně a poplatky...(345) Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu...(346) Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků...(348) Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů...(367) Závazky k účastníkům sdružení...(368) Závazky z pevných termínových operací...(373) Jiné závazky...(379) Krátkodobé bankovní úvěry...(231) Eskontní úvěry...(232) Vydané krátkodobé dluhopisy...(241) Vlastní dluhopisy...(255) Dohadné účty pasivní...(389) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci...(249) Součet III.1. až. III IV. 1. Výdaje příštích období...(383) Jiná 2. Výnosy příštích období... (384) pasiva 3. Kursové rozdíly pasivní...(387) Součet IV. až IV Pasiva celkem Součet A. až B Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon:

16 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K (v celých tisících Kč) Označení Název ukazatele Číslo Činnosti řádku Hlavní Hospodářská Celkem A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem...součet I.1. až I Spotřeba materiálu... (501) Spotřeba energie... (502) Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek... (503) Prodané zboží... (504)...6 II. Služby celkem... Součet II.5. až II Opravy a udržování... (511) Cestovné...(512) Náklady na reprezentaci...(513) Ostatní služby...(518) III. Osobní náklady celkem...součet III.9. až III Mzdové náklady... (521) Zákonné sociální pojištění... (524) Ostatní sociální pojištění... (525) Zákonné sociální náklady... (527) Ostatní sociální náklady... (528) IV. Daně a poplatky celkem... Součet IV.14. až IV Daň silniční... (531) Daň z nemovitostí... (532) Ostatní daně a poplatky... (538)...21 V. Ostatní náklady celkem... Součet V.17. až V Smluvní pokuty a úroky z prodlení... (541) Ostatní pokuty a penále... (542) Odpis nedobytné pohledávky... (543) Úroky... (544) Kursové ztráty... (545) Dary... (546) Manka a škody... (548) Jiné ostatní náklady... (549) VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem... Součet VI.25. až VI Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku... (551) Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku... (552) Prodané cenné papíry a podíly... (553) Prodaný materiál... (554) Tvorba rezerv... (556) Tvorba opravných položek... (559)...37 VII. Poskytnuté příspěvky celkem... Součet VII.31. až VII Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami... (581) Poskytnuté členské příspěvky... (582)...40 VIII. Daň z příjmů celkem... Hodnota VIII Dodatečné odvody daně z příjmů... (595)...42 Náklady celkem... Součet I. až VIII

17 Označení Název ukazatele Číslo Činnosti řádku Hlavní Hospodářská Celkem B. Výnosy 44 I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem...součet I.1. až I Tržby za vlastní výrobky... (601) Tržby z prodeje služeb... (602) Tržby za prodané zboží... (604)...48 II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem... Součet II.4. až II Změna stavu zásob nedokončené výroby...(611) Změna stavu zásob polotovarů...(612) Změna stavu zásob výrobků...(613) Změna stavu zvířat...(614)...53 III. Aktivace celkem... Součet III.8. až III Aktivace materiálu a zboží... (621) Aktivace vnitroorganizačních služeb... (622) Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku... (623) Aktivace dlouhodobého hmotného majetku... (624)...58 IV. Ostatní výnosy celkem... Součet IV.12. až IV Smluvní pokuty a úroky z prodlení... (641) Ostatní pokuty a penále... (642) Platby za odepsané pohledávky... (643) Úroky... (644) Kursové zisky... (645) Zúčtování fondů... (648) Jiné ostatní výnosy... (649)...66 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem... Součet V.19. až V Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku... (652) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů... (653) Tržby z prodeje materiálu... (654) Výnosy z krátkodobého finančního majetku... (655) Zúčtování rezerv... (656) Výnosy z dlouhodobého finančního majetku... (657) Zúčtování opravných položek... (659)...74 VI. Přijaté příspěvky celkem... Součet VI.26. až VI Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami... (681) Přijaté příspěvky (dary)... (682) Přijaté členské příspěvky... (684)...78 VII. Provozní dotace celkem... Hodnota VII Provozní dotace... (691)...80 Výnosy celkem... Součet I. až VII C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady Daň z příjmů (591) 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění C Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Telefon: Poznámka: Ve smyslu 2 zákona č. 210/2002 Sb. představují náklady uvedené v řádku 22 příspěvky nadačního fondu poskytnuté třetím osobám a výnosy dle řádku 75 objem darů přijatých nadačním fondem od třetích osob. 16

18 VÝROK AUDITORA o ověření roční účetní závěrky za rok 2004 Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření za rok 2004 je určena správní radě nadačního fondu. Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Ing. Blanka Jindrová, auditor ČR, č. osvěd KA, provedla audit přiložené roční účetní závěrky k Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových se sídlem Praha 1, Hrad, IČO v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčena, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku. Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Povinností auditora je získat všechny informace, které jsou podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky. Ověřování bylo provedeno výběrovým způsobem při respektování významnosti vykazovaných skutečností. Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního jmění a finanční situace Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových k 31. prosinci 2004 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1.1. do v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Se zprávou byla seznámena předsedkyně správní rady nadačního fondu, která současně potvrzuje, že nadačnímu fondu byly vráceny všechny zapůjčené materiály a zpráva byla předána v souladu s podmínkami smlouvy. V Praze dne 3. března 2005 Ing. Livia KLAUSOVÁ, CSc. Ing. Blanka JINDROVÁ předsedkyně správní rady auditor č Chlumova 15, Praha

19 VÝROK AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových Výroční zpráva Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových byla vypracována v souladu s 25 odst. 1 a 2 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších novel. Ve výroční zprávě jsou uvedeny správně a úplně všechny významné finanční skutečnosti vztahující se k hospodaření Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových za rok Jako auditor nadačního fondu jsem ověřila soulad informací uvedených v předložené výroční zprávě a údajů v účetnictví a účetní závěrce Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových za období roku Podle mého názoru jsou informace ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou, z níž byly převzaty. V Praze dne 20. března 2005 Ing. Blanka JINDROVÁ auditor, č. osvědčení 1284 Chlumova 15, Praha

20 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI Dozorčí rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových ve složení: 1/ Ing. Růžena Kabilková, Na Homolce 23/148, Praha 5 2/ Ing. Libuše Schmidová, Karolíny Světlé 7, Praha 1 3/ MUDr. Boris Šťastný, Nad Vodovodem 220/50, Praha 10 4/ Ing. Alena Vitásková, Ivana Olbrachta 1501, Hlučín podává správní radě Nadačního fondu ve smyslu 17 odst. 3 písm.e) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, tuto svoji zprávu o výsledcích kontrolní činnosti. Ve smyslu článku 17 statutu Nadačního fondu ze dne 2. září 2003 člení dozorčí rada tuto svoji zprávu do níže uvedených částí : 1/ Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví, vedeného Nadačním fondem 2/ Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy 3/ Souhrn zjištěných nedostatků a souhrn návrhů na jejich odstranění Ad.1 Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví, vedeného Nadačním fondem Podmínky a způsob poskytování nadačních příspěvků je stanovena článkem 7 statutu Nadačního fondu. Nadační fond dle tohoto ustanovení může poskytovat nadační příspěvky za účelem podpory humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání. Současně musí být splněna podmínka řádného postupu a rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku, ve smyslu článku 8 statutu Nadačního fondu. Dozorčí rada se v roce 2004 pravidelně účastnila schůzek správní rady a průběžně prováděla kontrolu čerpání finančních prostředků na poskytování nadačních příspěvků, které jsou poskytovány v souladu se statutem nadačního fondu a s platnými právními předpisy. Dozorčí rada na své schůzce dne 10. března 2005 přezkoumala správnost účetnictví Nadačního fondu za období od do Na základě tohoto přezkoumání dozorčí rada sděluje správní radě, že nemá žádné připomínky ani výtky ke správnosti účetnictví Nadačního fondu, nebo ke způsobu vedení účetnictví Nadačního fondu. 19

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových... Výroèní zpráva za rok 2005 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 A. Aktivity Vosto5, o.s. 1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2009 V roce 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do té

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2013 A. Aktivity Vosto5, o.s. 1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2013 Od roku 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PRO NEVIDOMÉ DĚDINA o.p.s. Šmolíkova 866, Praha 6

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PRO NEVIDOMÉ DĚDINA o.p.s. Šmolíkova 866, Praha 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 POBYTOVÉ REHABILITAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PRO NEVIDOMÉ DĚDINA o.p.s. Šmolíkova 866, Praha 6 OBSAH 1. ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH VE VZTAHU

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více