OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových..."

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2004

2 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových STRANA 3 Činnost Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových v roce STRANA 4 Soupis přijatých nadačních darů a poskytnutých nadačních příspěvků STRANA 6 Finanční zpráva za rok STRANA 11 Rozvaha v plném rozsahu k STRANA 12 Výkaz zisku a ztráty k STRANA 15 Výrok auditora o ověření roční účetní závěrky za rok STRANA 17 Výrok auditora o ověření výroční zprávy za rok STRANA 18 Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti STRANA 19 1

3 Vážení partneři, spolupracovníci, přátelé, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových dokončil a předkládá vám, našim partnerům, spolupracovníkům a přátelům, svou v pořadí druhou výroční zprávu. Máme za sebou sice jen necelé dva roky od svého vzniku, ale pro ty z nás, pro které nadační fond znamená soustavnou každodenní práci, je to, jako by trval už mnohem déle. Snad je to i proto, že jsme nemínili čekat na pozvolný rozjezd, ale rovnýma nohama jsme skočili do nadačního oceánu, protože jsme přesvědčeni, že jen tak může mít naše práce skutečný význam. V tomto roce jsme zahájili rozsáhlý projekt orientovaný především na mladé lidi, kteří startují do života a nikoli svou vinou jsou v tomto okamžiku přece jen proti ostatním znevýhodněni. Mám na mysli mládež z dětských domovů. K nim směřuje náš projekt Startovné do života, který chce v souladu se zaměřením našeho nadačního fondu nejen tyto jisté nerovnosti zmírňovat, ale také děti inspirovat k samostatné aktivitě. Také druhý projekt našeho nadačního fondu je pro dospívající generaci a je zaměřený na zvyšování její jazykové kvalifikace prostřednictvím stáží v zahraničí. Vedle toho se také věnujeme velké řadě individuálních případů různě postižených lidí všech generací. Právě o tom se v přehledné podobě dočtete v naší výroční zprávě. Naše činnost je však ještě daleko bohatší, protože se přirozeně zabýváme tím, co je před námi. A mohu prozradit, že v následujícím období například chceme mnohem více pozornosti věnovat našim seniorům. Je toho opravdu mnoho, o čem bych mohla hovořit ale o tom koneckonců je právě tato zpráva. A proto bych raději ještě zmínila tu druhou stranu mince naší práce, kterou představuje kontakt s těmi, bez nichž bychom nemohli dělat vůbec nic s našimi donátory. Není víc co říci, než to prosté děkujeme. Děkujeme, že jste pochopili, že naše práce má jasný směr, že o něco přesného a cílevědomého usilujeme, že nám důvěřujete. Naším prostřednictvím se dostává Vaší pomoci mnoha potřebným a to je myslím hezký výsledek spolupráce. Proto vám chci poděkovat nejen jménem svým a jménem druhého zakladatele fondu, mého manžela prezidenta České republiky Václava Klause, ale také jménem těch, o nichž jsem hovořila na počátku: mých kolegyň a kolegů ve správním a kontrolním orgánu nadačního fondu a vůbec všech těch, kteří bez nároku na finanční odměnu odvádějí složitou a časově náročnou práci. Jsme na prahu třetího roku existence Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Jsem pevně přesvědčena, že až za rok budeme podávat další zprávu o naší činnosti, bude ještě bohatší. Livia Klausová předsedkyně správní rady 2

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (dále jen fond ) Vznik fondu: Fond je zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 494 Zřizovatelé: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Posláním a účelem fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a aktivit v oblasti vzdělávání. Celková výše majetkového vkladu zřizovatelů při založení fondu: ,- Kč Sídlo: Praha 1 - Hrad, PSČ Identifikační číslo: Číslo běžného účtu: /0100 Správní rada: Dozorčí rada: Ing. Livia Klausová, CSc. předsedkyně Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Ing. Alena Vitásková předsedkyně Ing. Růžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Šťastný 3

5 ČINNOST NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH V ROCE 2004 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových se v uplynulém roce soustředil na podporu sociálně znevýhodněných a zdravotně handicapovaných v rámci projektů Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin a Startovné do života. Nadační fond poskytoval v rámci stipendijního programu také stipendia a v případech hodných zvláštního zřetele poskytl nadační příspěvek individuálním žadatelům. Projekt Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin Projekt Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin uskutečňuje Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových v rámci podpory vzdělávání. Projekt je určen dětem z dětských domovů a pěstounských rodin, které si chtějí prohloubit své dosavadní jazykové znalosti. Studenti ve věku od 16 let měli v roce 2004 možnost zúčastnit se dvou- až čtyřtýdenního kurzu angličtiny, němčiny nebo francouzštiny na jazykové škole v zahraničí. Nadační fond poskytl vybraným studentům prostředky na dopravu, ubytování, stravování, učebnice a přiměřené kapesné. Vybrané studentky a vybraní studenti navštěvovali v roce 2004 kurzy na těchto jazykových školách: Richard Language College, Bournemouth, Velká Británie Emerald Cultural Institute, Dublin, Irsko European Centre, Malta Europa - Kolleg, Kassel, Německo Inlingua, Salzburg, Rakousko a Cavilam, Vichy, Francie. Výběrového řízení, které proběhlo v březnu 2004, se zúčastnilo 115 studentů. Největší zájem byl o studium angličtiny (70 přihlášených) a němčiny (42 přihlášených). Na základě výběrového řízení se kurzů angličtiny zúčastnilo dvanáct studentů, dvě studentky absolvovaly kurz němčiny a jedna studentka kurz francouzštiny. Představitelé nadačního fondu se chtěli se studenty, vybranými na jazykové kurzy, seznámit. Proto v roce 2004 proběhla dvě setkání 24. května 2004 a 22. listopadu Společným jmenovatelem těchto setkání bylo přání navzájem se poznat a sdělit si zkušenosti z jazykových kurzů. Z osobního jednání i ze zpráv studentek a studentů vyplývá, že pro ně jazykový kurz neznamenal jen příležitost zlepšit si znalosti vybraného cizího jazyka. Studenti nezapomínali zmínit své zážitky a zkušenosti z cesty, překvapení vyplývající ze setkání s mladými lidmi z celého světa i možnost seznámit se s kulturními a historickými památkami v okolí jazykových škol. Z jazykových pobytů se tedy vraceli nejen bohatší o jazykové znalosti, ale i o zkušenost, že jsou dostatečně samostatní a spolehliví, aby mohli sami strávit dva či čtyři týdny v zahraničí. 4

6 Projekt Startovné do života Projekt Startovné do života je určen dětem z dětských domovů ve věku 14 až 18 let a jeho cílem je poskytnout jim určitou finanční podporu při jejich odchodu z dětského domova. Peníze, které dítě získá v rámci projektu Startovné do života, budou sloužit na pokrytí očekávaných nákladů, spojených s jeho vstupem do samostatného života např. zaplacení nájemného a dalších výdajů do první výplaty, zaplacení části výdajů spojených se studiem na vysoké škole, splátka stavebního spoření apod. Každému dítěti, které se projektu zúčastní, byl zřízen speciální účet. Na tento účet bude každý rok nadační fond přispívat. Vedle každoročního pevného vkladu obdrží vybrané děti od nadačního fondu k 1. září každého roku takzvaný motivační bonus, při jehož přidělování bude kladen důraz na vzdělání (např. zlepšený prospěch), chování, mimoškolní aktivity, udržování pořádku apod. Peníze z účtu si účastník projektu bude moci vybrat až po dosažení 18 let. Dne 30. září 2004 proběhlo setkání s ředitelkami a řediteli dětských domovů. Účelem setkání bylo seznámit ředitelky a ředitele dětských domovů s projektem Startovné do života a požádat je o součinnost při přípravě a realizaci projektu. Poté se všichni pustili do práce a výsledkem několikaměsíčního úsilí bylo to, že jeden den před Štědrým dnem obdrželo 243 dětí z 42 dětských domovů, které měly vyřízeny formální náležitosti týkající se vztahů s bankou a nadačním fondem, příspěvek 1.500,- Kč. Stipendia Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových poskytuje stipendium především sociálně slabým a zdravotně handicapovaným studentům. Při výběru studentů klade nadační fond důraz na vlastní motivaci studentů. Nadační fond vyžaduje od studentů, kterým bylo stipendium poskytnuto, zpětnou vazbu včetně zprávy o studijních výsledcích. Přehled stipendistů je zahrnut do přehledu obdarovaných za rok Individuální žádosti Nadační fond poskytuje nadační příspěvky v případech hodných zvláštního zřetele a v případech, kdy žadatel nemá možnost získat příspěvek u jiné nadace či nadačního fondu. Díky aktivitám nadačního fondu a spolupráci s jednotlivými dárci jsou v rámci majetku fondu k vytvořeny podmínky pro pokračování všech těchto projektů i v roce 2005 a u projektu Startovné do života, který je finančně nejnáročnější, i v letech následujících. Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových rovněž zamýšlí realizovat v roce 2005 projekt s prozatímním pracovním názvem Myslíme na budoucí seniory. 5

7 SOUPIS PŘIJATÝCH NADAČNÍCH DARŮ A POSKYTNUTÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Nadační dary Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových obdržel v roce 2004 dary od těchto dárců: Fyzické osoby z toho: Milan Janků Eduard Harant Renáta Petrová Pavel Šporcl celkem Kč Kč Kč Kč Kč Právnické osoby celkem Kč z toho Advokátní kancelář JUDr. Martin Slavíček Kč AST - Česká stavební, s. r. o Kč Canguro, s. r. o Kč CARS BAD, s. r. o Kč Damm Sport Agency, s. r. o Kč Dům porcelánu Praha, a. s Kč EUREST, spol. s r.o Kč Eurexa, spol. s r. o Kč Eurotel Praha, spol. s r.o Kč EXIM TOURS, a. s Kč Ferona, a. s Kč FG Forrest, a. s Kč FOLK ART PRODUCTION, spol. s r. o Kč GRUND, a. s Kč Karlovarský porcelán, a. s Kč Kooperativa, pojišťovna, a. s Kč LG Electronics CZ, s. r. o Kč Madison Models, s. r. o Kč Miloslav Martinec Kč 6

8 Nadace Komerční banky, a. s. - JISTOTA Kč Nadace PRECIOSA Kč Nadační fond Naděje třetího tisíciletí Kč PaedDr. Eva Ďoubalová - zastoupení zahraničních škol Kč SAGA TRADE, spol. s r. o Kč Scanservice, spol. s r. o Kč Sport Art Promotion, a. s Kč Tributum Praha, s. r. o Kč Viliam Sivek - EuroAgentur Praha Kč Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a. s Kč ZHENG HE Kč Čtyři drobní dárci věnovali nadačnímu fondu celkem Kč. Šest dárců, kteří požádali o zachování anonymity, darovalo nadačnímu fondu celkem Kč. Nadační fond obdržel nadační dary v celkové hodnotě Kč. Nadační příspěvky Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových poskytl v roce 2004 nadační příspěvky v celkové hodnotě Kč. Z toho: Fyzické osoby celkem Kč A. Stipendia Kč Kateřina Červeňáková Kč Radek Vavřík Kč Kristýna Bubeníčková Kč Helena Dostálová Kč 7

9 Vladimír Červeňák Kč Radomil Martinec Kč Martin Škurek Kč Hana Šamšulová Kč B. Jazykové kurzy Kč David Šamko Kč Lucie Navarová Kč Václav Svatoš Kč Aranka Šiváková Kč Jarmila Vodičková Kč Blanka Brzicová Kč Zdeněk Hruboš Kč Zdenka Šranková Kč Jana Opatřilová Kč Lenka Odehnalová Kč Radka Krajčová Kč Martin Pospíšil Kč Jiří Kvaiser Kč Pavel Dvořáček Kč Lukáš Vostrý Kč Lucie Basovníková Kč C. Projekt Startovné do života Kč DD Boršov nad Vltavou - 9 dětí Kč DD Dagmar - Brno Žabovřesky - 3 děti Kč DD a SPMŠ Broumov - 17 dětí Kč Soukromý DD Budišov - 7 dětí Kč DD Budišov nad Budišovkou - 7 dětí Kč DD a SŠ Čechy pod Kosířem - 4 děti Kč DD Deštné v Orlických horách - 13 dětí Kč DD Dolní Lánov - 8 dětí Kč DD Frýdek-Místek - 3 děti Kč DD Frýdlant - 2 děti Kč DD Holice - 5 dětí Kč DD Hora Sv. Kateřiny - 2 děti Kč DD Horní Slavkov - 8 dětí Kč DD Hranice - 4 děti Kč 8

10 DD Humpolec - 6 dětí Kč Soukr. DD SOS 92 Korkyně - 2 děti Kč DD Krásná Lípa - 8 dětí Kč DD Kroměříž - 4 děti Kč DD Lipník nad Bečvou - 4 děti Kč DD Lipová u Šluknova - 14 dětí Kč DD a Spec. škola Liptál - 9 dětí Kč DD Litoměřice - 2 děti Kč DD Melč - 10 dětí Kč DD Mikulov - 4 děti Kč SŠ a DD Mladá Boleslav - 3 děti Kč DD Nová Ves u Chotěboře - 1 dítě Kč DD Nový Jičín - 2 děti Kč DD Slezská Ostrava - Na Vizině - 1 dítě Kč DD Planá - 5 dětí Kč DD Praha 9 - Dolní Počernice - 14 dětí Kč DD Praha 9 - Klánovice - 14 dětí Kč DD a SŠ Prachatice - 10 dětí Kč DD Pyšely - 4 děti Kč DD Semily - 3 děti Kč DD Senožaty - 8 dětí Kč DD Solenice - 1 dítě Kč DD Staňkov - 2 děti Kč DD Tachov - 4 děti Kč DD se SŠ Třebívlice - 1 dítě Kč DD Uherské Hradiště - 3 děti Kč DD Vrchlabí - 9 dětí Kč DD Zašová - 3 děti Kč D. Individuální žádosti Kč Lenka Drlíková Kč Lenka Nováková Kč Alena Řeháková Kč Magdalena Vránková Kč Eva Hornofová Kč Zdenka Konárová Kč 9

11 Právnické osoby celkem Kč Občanské sdružení ROMODROM Kč Sdružení pěstounských rodin Kč Gymnázium Christiana Dopplera Kč Sdružení rom. občanů Lysá n. L Kč Speciální školy Aloyse Klara Kč ALTER EGO - institut pro podporu vzdělanosti Kč o.s. Život bez bariér Kč SPID handicap, o. p. s Kč Armáda spásy, o. s Kč Městské centrum sociálních služeb a prevence Kč Naděje Kč 10

12 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 (v Kč) Majetkový vklad zřizovatelů nadačního fondu ,00 Počáteční stav účtu na účtu nadačního fondu ,00 Konečný zůstatek na účtu nadačního fondu k ,64 Konečný zůstatek na účtech nadačního fondu k ,08 z toho: na běžném účtu ,93 na termínovém vkladu ,15 Výnosy celkem: ,73 z toho: nadační dary celkem ,00 z toho: nadační dary od fyzických osob ,00 nadační dary od právnických osob ,00 ostatní výnosy ,73 Náklady celkem: ,85 z toho: nadační příspěvky celkem ,21 z toho: příspěvky fyzickým osobám ,21 příspěvky právnickým osobám ,00 osobní náklady ,00 dodavatelé a služby ,40 ostatní náklady ,24 Podrobný rozpis shora uvedených výnosových a nákladových položek je uveden v analytických podkladech účetní závěrky nadačního fondu k , která byla předmětem přezkoumání dozorčí radou nadačního fondu a ověření externím auditorem. Náklady související se správou nadačního fondu, ve smyslu 22 zákona č. 210/2002 Sb., činily za rok 2004 částku ,70 Kč, tj. 4,9 % z hodnoty majetku nadačního fondu podle jeho stavu k Limit těchto nákladů, který je uveden ve statutu nadačního fondu, nebyl překročen. 11

13 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) AKTIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje... (012)...2 Dlouhodobý 2. Software... (013)...3 nehmotný 3. Ocenitelná práva... (014) majetek 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek... (018)...5 celkem 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek... (019) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek... (041) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek... (051)...8 Součet I.1. až I II. 1. Pozemky... (031)...10 Dlouhodobý 2. Umělecká díla, předměty a sbírky... (032) hmotný 3. Stavby... (021)...12 majetek 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí... (022)...13 celkem 5. Pěstitelské celky trvalých porostů... (025) Základní stádo a tažná zvířata... (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek... (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek... (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek... (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek... (052)...19 Součet II.1. až II III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách... (061)...21 Dlouhodobý 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem... (062) finanční 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti... (063) majetek 4. Půjčky organizačním složkám... (066)...24 celkem 5. Ostatní dlouhodobé půjčky... (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek... (069) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek... (043)...27 Součet III.1. až III IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje... (072) Oprávky 2. Oprávky k softwaru... (073) k dlouhodobému 3. Oprávky k ocenitelným právům... (074) majetku 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku... (078) celkem 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku... (079) Oprávky ke stavbám... (081) Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí... (082) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů... (085) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům... (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku... (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku... (089) Součet IV.1. až IV

14 AKTIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 1 2 B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV I. 1. Materiál na skladě... (112)...42 Zásoby 2. Materiál na cestě... (119)...43 celkem 3. Nedokončená výroba... (121) Polotovary vlastní výroby... (122) Výrobky... (123) Zvířata... (124) Zboží na skladě a v prodejnách... (132) Zboží na cestě... (139) Poskytnuté zálohy na zásoby... (314)...50 Součet I.1. až I II. 1. Odběratelé... (311)...52 Pohledávky 2. Směnky k inkasu... (312)...53 celkem 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry... (313) Poskytnuté provozní zálohy... (314) Ostatní pohledávky... (315) Pohledávky za zaměstnanci... (335) Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění... (336) Daň z příjmů... (341) Ostatní přímé daně... (342) Daň z přidané hodnoty... (343) Ostatní daně a poplatky... (345) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem... (346) Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků... (348) Pohledávky za účastníky sdružení... (358) Pohledávky z pevných termínových operací... (373) Pohledávky z vydaných dluhopisů... (375) Jiné pohledávky... (378) Dohadné účty aktivní... (388) Opravná položka k pohledávkám... (391)...70 Součet II.1. až II III. 1. Pokladna... (211) Krátkodobý 2. Ceniny... (213)...73 finanční 3. Účty v bankách... (221) majetek 4. Majetkové cenné papíry k obchodování... (251)...75 celkem 5. Dluhové cenné papíry k obchodování... (253) Ostatní cenné papíry... (256) Pořizovaný krátkodobý finanční majetek... (259) Peníze na cestě... (261)...79 Součet III.1. až III IV. 1. Náklady příštích období (381) 81 Jiná aktiva 2. Příjmy příštích období... (385)...82 celkem 3. Kursové rozdíly aktivní... (386)...83 Součet IV.1. až IV Aktiva celkem Součet A. až B

15 PASIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 3 4 A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II I. 1. Vlastní jmění...(901) Jmění 2. Fondy... (911) celkem 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků...(921) Součet I.1. až I II. 1. Účet výsledku hospodaření...(963) x Výsledek 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení...(931) x hospodaření 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let...(932) Součet II.1 až II B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV I. Rezervy 1. Rezervy...(941) Hodnota I II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry...(951) Dlouhodobé 2. Vydané dluhopisy...(953) závazky 3. Závazky z pronájmu...(954) celkem 4. Přijaté dlouhodobé zálohy...(955) Dlouhodobé směnky k úhradě...(958) Dohadné účty pasivní...(389) Ostatní dlouhodobé závazky...(959) Součet II.1. až II III. 1. Dodavatelé...(321) Krátkodobé 2. Směnky k úhradě...(322) závazky 3. Přijaté zálohy...(324) celkem 4. Ostatní závazky...(325) Zaměstnanci...(331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům...(333) Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění...(336) Daň z příjmů...(341) Ostatní přímé daně...(342) Daň z přidané hodnoty...(343) Ostatní daně a poplatky...(345) Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu...(346) Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků...(348) Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů...(367) Závazky k účastníkům sdružení...(368) Závazky z pevných termínových operací...(373) Jiné závazky...(379) Krátkodobé bankovní úvěry...(231) Eskontní úvěry...(232) Vydané krátkodobé dluhopisy...(241) Vlastní dluhopisy...(255) Dohadné účty pasivní...(389) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci...(249) Součet III.1. až. III IV. 1. Výdaje příštích období...(383) Jiná 2. Výnosy příštích období... (384) pasiva 3. Kursové rozdíly pasivní...(387) Součet IV. až IV Pasiva celkem Součet A. až B Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon:

16 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K (v celých tisících Kč) Označení Název ukazatele Číslo Činnosti řádku Hlavní Hospodářská Celkem A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem...součet I.1. až I Spotřeba materiálu... (501) Spotřeba energie... (502) Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek... (503) Prodané zboží... (504)...6 II. Služby celkem... Součet II.5. až II Opravy a udržování... (511) Cestovné...(512) Náklady na reprezentaci...(513) Ostatní služby...(518) III. Osobní náklady celkem...součet III.9. až III Mzdové náklady... (521) Zákonné sociální pojištění... (524) Ostatní sociální pojištění... (525) Zákonné sociální náklady... (527) Ostatní sociální náklady... (528) IV. Daně a poplatky celkem... Součet IV.14. až IV Daň silniční... (531) Daň z nemovitostí... (532) Ostatní daně a poplatky... (538)...21 V. Ostatní náklady celkem... Součet V.17. až V Smluvní pokuty a úroky z prodlení... (541) Ostatní pokuty a penále... (542) Odpis nedobytné pohledávky... (543) Úroky... (544) Kursové ztráty... (545) Dary... (546) Manka a škody... (548) Jiné ostatní náklady... (549) VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem... Součet VI.25. až VI Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku... (551) Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku... (552) Prodané cenné papíry a podíly... (553) Prodaný materiál... (554) Tvorba rezerv... (556) Tvorba opravných položek... (559)...37 VII. Poskytnuté příspěvky celkem... Součet VII.31. až VII Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami... (581) Poskytnuté členské příspěvky... (582)...40 VIII. Daň z příjmů celkem... Hodnota VIII Dodatečné odvody daně z příjmů... (595)...42 Náklady celkem... Součet I. až VIII

17 Označení Název ukazatele Číslo Činnosti řádku Hlavní Hospodářská Celkem B. Výnosy 44 I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem...součet I.1. až I Tržby za vlastní výrobky... (601) Tržby z prodeje služeb... (602) Tržby za prodané zboží... (604)...48 II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem... Součet II.4. až II Změna stavu zásob nedokončené výroby...(611) Změna stavu zásob polotovarů...(612) Změna stavu zásob výrobků...(613) Změna stavu zvířat...(614)...53 III. Aktivace celkem... Součet III.8. až III Aktivace materiálu a zboží... (621) Aktivace vnitroorganizačních služeb... (622) Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku... (623) Aktivace dlouhodobého hmotného majetku... (624)...58 IV. Ostatní výnosy celkem... Součet IV.12. až IV Smluvní pokuty a úroky z prodlení... (641) Ostatní pokuty a penále... (642) Platby za odepsané pohledávky... (643) Úroky... (644) Kursové zisky... (645) Zúčtování fondů... (648) Jiné ostatní výnosy... (649)...66 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem... Součet V.19. až V Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku... (652) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů... (653) Tržby z prodeje materiálu... (654) Výnosy z krátkodobého finančního majetku... (655) Zúčtování rezerv... (656) Výnosy z dlouhodobého finančního majetku... (657) Zúčtování opravných položek... (659)...74 VI. Přijaté příspěvky celkem... Součet VI.26. až VI Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami... (681) Přijaté příspěvky (dary)... (682) Přijaté členské příspěvky... (684)...78 VII. Provozní dotace celkem... Hodnota VII Provozní dotace... (691)...80 Výnosy celkem... Součet I. až VII C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady Daň z příjmů (591) 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění C Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Telefon: Poznámka: Ve smyslu 2 zákona č. 210/2002 Sb. představují náklady uvedené v řádku 22 příspěvky nadačního fondu poskytnuté třetím osobám a výnosy dle řádku 75 objem darů přijatých nadačním fondem od třetích osob. 16

18 VÝROK AUDITORA o ověření roční účetní závěrky za rok 2004 Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření za rok 2004 je určena správní radě nadačního fondu. Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Ing. Blanka Jindrová, auditor ČR, č. osvěd KA, provedla audit přiložené roční účetní závěrky k Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových se sídlem Praha 1, Hrad, IČO v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčena, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku. Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Povinností auditora je získat všechny informace, které jsou podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky. Ověřování bylo provedeno výběrovým způsobem při respektování významnosti vykazovaných skutečností. Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního jmění a finanční situace Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových k 31. prosinci 2004 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1.1. do v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Se zprávou byla seznámena předsedkyně správní rady nadačního fondu, která současně potvrzuje, že nadačnímu fondu byly vráceny všechny zapůjčené materiály a zpráva byla předána v souladu s podmínkami smlouvy. V Praze dne 3. března 2005 Ing. Livia KLAUSOVÁ, CSc. Ing. Blanka JINDROVÁ předsedkyně správní rady auditor č Chlumova 15, Praha

19 VÝROK AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových Výroční zpráva Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových byla vypracována v souladu s 25 odst. 1 a 2 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších novel. Ve výroční zprávě jsou uvedeny správně a úplně všechny významné finanční skutečnosti vztahující se k hospodaření Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových za rok Jako auditor nadačního fondu jsem ověřila soulad informací uvedených v předložené výroční zprávě a údajů v účetnictví a účetní závěrce Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových za období roku Podle mého názoru jsou informace ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou, z níž byly převzaty. V Praze dne 20. března 2005 Ing. Blanka JINDROVÁ auditor, č. osvědčení 1284 Chlumova 15, Praha

20 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI Dozorčí rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových ve složení: 1/ Ing. Růžena Kabilková, Na Homolce 23/148, Praha 5 2/ Ing. Libuše Schmidová, Karolíny Světlé 7, Praha 1 3/ MUDr. Boris Šťastný, Nad Vodovodem 220/50, Praha 10 4/ Ing. Alena Vitásková, Ivana Olbrachta 1501, Hlučín podává správní radě Nadačního fondu ve smyslu 17 odst. 3 písm.e) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, tuto svoji zprávu o výsledcích kontrolní činnosti. Ve smyslu článku 17 statutu Nadačního fondu ze dne 2. září 2003 člení dozorčí rada tuto svoji zprávu do níže uvedených částí : 1/ Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví, vedeného Nadačním fondem 2/ Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy 3/ Souhrn zjištěných nedostatků a souhrn návrhů na jejich odstranění Ad.1 Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví, vedeného Nadačním fondem Podmínky a způsob poskytování nadačních příspěvků je stanovena článkem 7 statutu Nadačního fondu. Nadační fond dle tohoto ustanovení může poskytovat nadační příspěvky za účelem podpory humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání. Současně musí být splněna podmínka řádného postupu a rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku, ve smyslu článku 8 statutu Nadačního fondu. Dozorčí rada se v roce 2004 pravidelně účastnila schůzek správní rady a průběžně prováděla kontrolu čerpání finančních prostředků na poskytování nadačních příspěvků, které jsou poskytovány v souladu se statutem nadačního fondu a s platnými právními předpisy. Dozorčí rada na své schůzce dne 10. března 2005 přezkoumala správnost účetnictví Nadačního fondu za období od do Na základě tohoto přezkoumání dozorčí rada sděluje správní radě, že nemá žádné připomínky ani výtky ke správnosti účetnictví Nadačního fondu, nebo ke způsobu vedení účetnictví Nadačního fondu. 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Obsah: Úvodní slovo předsedkyně správní rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, paní ing. Livie Klausové, CSc...

Obsah: Úvodní slovo předsedkyně správní rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, paní ing. Livie Klausové, CSc... Výroční zpráva za rok 2003 Obsah: Úvodní slovo předsedkyně správní rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, paní ing. Livie Klausové, CSc............................STRANA 2 Základní údaje

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě 1. Roční účetní závěrka 1.1. Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují

Více

výroční zpráva za rok 2010

výroční zpráva za rok 2010 10 i n s t i t u t pro studium literat u ry, o.p.s. výroční zpráva za rok 2010 o b s a h Institut pro studium literatury, o. p. s....2 Poslání společnosti...2 Statutární orgány společnosti...2 Aktivity

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Příloha č. 1 - Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 Číslo Název

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. za rok 2005 je zpracována v souladu se zákonem číslo 248/995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (dále jen ZOPS). Obsah:

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00261688 Město Šluknov Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,93 Umělecká díla a předměty (032) , ,00 Stavby (021)

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,93 Umělecká díla a předměty (032) , ,00 Stavby (021) Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Josefův Důl Sídlo: Josefův Důl 293 07 Josefův Důl Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Rozvaha 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00. 018 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Rozvaha 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00. 018 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8 677,0 8 677,0 0,00 8 000,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 88,0 7 69,5 97 8,88 9 905 000,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 9. Uspořádací účet

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více