TAJEMSTVÍ KRÁSY. smyslná. prírodní komplexní. 100% pøírodní kosmetika úèinných látek s celou silou dokonalých rostlin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TAJEMSTVÍ KRÁSY. smyslná. prírodní komplexní. 100% pøírodní kosmetika úèinných látek s celou silou dokonalých rostlin"

Transkript

1 TAJEMSTVÍ KRÁSY GREEN LUXURY prírodní komplexní smyslná 100% pøírodní kosmetika úèinných látek s celou silou dokonalých rostlin

2 Vázené zákaznice, Vázení zákazníci, Rostliny mohou zpùsobit skuteèný zázrak Pøed nìkolika lety jsem zažila na vlastní kùži, jaké to je, když se náhle osobní život pøevrátí vzhùru nohama. Bìhem jedné cesty do zámoøí jsem utrpìla nehodu s popáleninami v oblièeji a na horní èásti tìla. Mìla jsem velké štìstí, že mì po delší období ošetøovali pøírodní léèitelé za pomoci speciálnì vybraných rostlin. S úžasem jsem zažívala, jak se moje pokožka pod léèivým úèinkem tìchto drahocenných rostlin regenerovala, jak mé tìlo posilovaly a otevíraly mé srdce a oèi rozmanitosti pøírody a lidí. SKUTEÈNÝ ZÁZRAK MARGOT ESSER Z mé profesní kariéry ve farmaceutickém prùmyslu pak vedla má cesta rovnou do nového svìta, do svìta jedineèných rostlin s jejich neuvìøitelným spektrem pøírodních úèinných látek a obrovskou vitalitou. Tato cesta od té doby urèuje mùj život. Tento rozhodující zážitek a dlouholetá výzkumná a vývojová práce, která z nìho vzešla, mi dodaly odvahu a sílu k tomu, abych založila svùj vlastní podnik, PHARMOS NATUR GREEN LUXURY. Už 25 let se s nadšením vìnujeme této zajímavé výzvì. Pro krásu a zdraví. Srdeènì zdraví Margot Esser, zakladatelka firmy

3 PHARMOS NATUR GREEN LUXURY. ZAŽÍT RYZÍ PØÍRODU NA VLASTNÍ KÙŽI! Jedineèné produkty pro krásu zevnitø i zvenku. Pøání vyzkoušet pøírodní kosmetiku úèinných látek V èem je rozdíl. Bez alkoholu, bez kyseliny citronové, bez parabenù a bez vody. To je záruka úspìchu 100% pøírodní kosmetiky úèinných látek od firmy PHARMOS NATUR GREEN LUXURY. V celé Evropì používáme jako jediný podnik místo vody èistý bio gel aloe vera ze Støední Ameriky, který má vynikající snášenlivost s pokožkou. Na této vysoce úèinné bázi se peèlivì zpracovávají vybrané rostliny na speciální bylinnou kosmetiku. S maximálním podílem certifikovaných, rostlinných úèinných bio látek, který je vùbec v kosmetických produktech možný. To je jedineèné! Gel aloe vera proniká na rozdíl od krémù s obsahem vody hluboko do pokožky. Díky své mimoøádné viskozitì a konzistenci je èistá, organická pøírodní š áva z aloe vera schopna pøijímat vydatné úèinné látky z rostlinných olejù ve velkém množství a pøenášet je do spodních vrstev pokožky. Více než 100 úèinných látek èisté, organické pøírodní š ávy aloe vera se vzájemnì podporuje v kombinaci s dalšími cennými obsaženými látkami jiných rostlin, a tak zvyšuje svùj jedineèný, regeneraèní úèinek. Buòky jsou tak hojnì zásobovány vlhkostí a látkami, které jim dodávají mimoøádnou péèi. Ve všech krémech a ple ových vodách zùstává zachována celá sí mikroživin v pøirozené souhøe. Pouze takto jsou totiž vztahy rùzných obsažených látek mezi sebou trvalé, komplexní, jak se v pøírodì oèekává. Výsledek: Pøírodní kosmetika úèinných látek se 100% rostlinnou komplexní regenerací. Podporuje tvorbu nových bunìk a rozhodujícím zpùsobem pøispívá k regeneraci pokožky. Pøirozená péèe, trvalá ochrana, vynikající snášenlivost. Kompletní péèe i pro citlivou ple.

4 Jemnì èistí Zlepšuje vzhled pleti Harmonizuje a rozjasòuje Stimuluje smysly, posiluje soustøedìní ÈIŠTÌNÍ 150 ml v dávkovaèi z opálového skla 50 ml v kelímku z opálového skla 150 ml v dávkovaèi z opálového skla 150 ml v dávkovaèi z opálového skla

5 Každodenní èištìní zbavuje veèer ple neèistot z okolního prostøedí, prachu, mazového sekretu, nikotinu, make-upu, jakož i zbytkù kosmetiky a dovoluje duši zapomenout na stres každodenního života. Ráno slouží k šetrnému a dùkladnému odstranìní sekretù z noèního pocení. ÈISTÍCÍ EMULZE Bio aloe vera se zeleným èajem a olivovým olejem Èistí šetrnì s viditelným úèinkem ošetøení Podporuje pøirozený hydrolipidový film pokožky Má uklidòující úèinek v pøípadì zarudlé a citlivé pleti Jemnì odstraòuje make-up Je optimálnì vhodná na každodenní èištìní PEELING Z ØAS Bio aloe vera a øasy bohaté na køemík Jemnì uvolòuje staré zrohovatìlé buòky a jemné èástice neèistot Podporuje prokrvení a aktivuje tok lymfy Zpevòuje pojivové tkánì Redukuje staøecké skvrny Doporuèené použití: Jednou až dvakrát týdnì OBLIÈEJOVÉ TONIKUM Bio aloe vera s èerným bezem a šalvìjí Zbavuje ple šetrnì a do hloubky pórù zbytkù chloru a vápníku z vody z vodovodu Harmonizuje, osvìžuje a oživuje ple Optimální pøíprava pleti na pøíjem následného ošetøujícího krému Každý den po èištìní ZVLHÈUJÍCÍ SPRAY Bio aloe vera s nepálskou Tulsi (bazalkou posvátnou) Dodává blahodárnou svìžest a novou energii Intenzivnì zásobuje ple vlhkostí Posiluje hydrolipidový film pleti Má adstringentní a antibakteriální úèinky Harmonizuje nervový systém Dávka svìžesti od hlavy až k patì Každý den po èištìní a holení normální ple smíšená ple ple vyžadující regeneraci zralá, suchá ple citlivá, atrofická ple mastná, neèistá ple akné mužská ple

6 Zpevòuje a regeneruje Zpevòuje a regeneruje Chrání a pùsobí protizánìtlivì ZÁKLADNÍ PÉÈE 50 ml v airless dávkovaèi 50 ml v airless dávkovaèi 50 ml v airless dávkovaèi

7 Zdravá krása! Bio aloe vera má vysoce komplexní regeneraèní úèinky. REVITALIZAÈNÍ GEL Bio aloe vera s modøínem Podporuje pøirozenou tvorbu bunìk díky komplexnímu regeneraènímu systému Zásobuje ple velkou dávkou vlhkosti a dùležitými glyko živinami Pùsobí jako okamžitá pomoc díky vysokému podílu regeneraèních složek Zvlhèující péèe bez obsahu oleje s okamžitì viditelným zpevòujícím úèinkem REVITALIZAÈNÍ GEL S VÙNÍ Bio aloe vera Jemnì voní Podporuje pøirozenou tvorbu bunìk díky komplexnímu regeneraènímu systému Vydatnì zásobuje ple vlhkostí a dùležitými glyko živinami Zvlhèující péèe bez obsahu oleje s okamžitì viditelným zpevòujícím úèinkem SENZITIVNÍ GEL Bio aloe vera s olejem z èerných sezamových semínek Má regeneraèní, uklidòující a protizánìtlivé úèinky Redukuje zarudnutí Ideální péèe pøi akné v dospívání Pøispívá k hedvábnì jemné pleti Lehká péèe po holení normální ple smíšená ple ple vyžadující regeneraci zralá, suchá ple citlivá, atrofická ple mastná, neèistá ple akné mužská ple

8 Pro citlivou partii kolem úst Pro citlivé oèní partie SPECIÁLNÍ PÉÈE 30 ml v airless dávkovaèi S dlouhodobým úèinkem S hloubkovým úèinkem 50 ml v airless dávkovaèi 30 ml v airless dávkovaèi 7 ml v kelímku z opálového skla

9 Luxus pro oèi, rty a oblièej! BALZÁM NA RTY Bio aloe vera s rùžovým olejem, vèelím voskem a kakaovým máslem Vykouzlí hladké a vláèné rty Trvale regeneruje drsné a popraskané rty Zásobuje partie rtù cennými lipidy Viditelnì redukuje vrásky kolem partie rtù Balzám na rty pùsobí blahodárnì pøi oparu INTENZIVNÍ LIPOZOMY Lipozomy ze sojového lecitinu, bio aloe vera a øasy spirulina maxima Pøirozený lifting díky bunìènému regeneraènímu komplexu Proniká do nejhlubších vrstev pokožky a pùsobí svým regeneraèním úèinkem pøímo na bunìènou membránu Viditelnì redukuje vrásky a pøedchází tvorbì nových vrásek Zmenšuje kruhy pod oèima a otoky Zlepšuje pružnost kolem oèních partií Oživuje a osvìžuje unavené a namáhané oèi REGENERAÈNÍ BALZÁM ANTI-AGING Bio aloe vera s arganovým olejem a hyaluronem Chrání pøed pøedèasným stárnutím pleti Zlepšuje pružnost a vláènost pleti Dodává pokožce do hloubky vlhkost Obsahuje pøirozený bunìèný regeneraèní komplex a s velkou úèinností zachycuje volné radikály Zlepšuje bunìènou komunikaci díky glykosaminoglykanùm a glyko živinám Vyhlazuje kontury a vrásky, ple je vypnutá BIOAKTIVNÍ REGENERAÈNÍ MASKA Bio aloe vera s bílou minerální zemí a hyaluronem Osvìžuje a vypíná vyèerpanou, stresovanou ple Remineralizující zvlhèující maska Vyhlazuje ple a zmenšuje póry Viditelnì vyhlazuje kontury a vrásky Napomáhá blednutí pigmentových a staøeckých skvrn normální ple smíšená ple ple vyžadující regeneraci zralá, suchá ple citlivá, atrofická ple mastná, neèistá ple akné mužská ple

10 Vyhlazující Intenzívní zvlhèující péèe se zachycovaèem volných radikálù Vyrovnávající INDIVIDUÁLNÍ PÉÈE 50 ml v kelímku z opálového skla 50 ml v airless dávkovaèi 50 ml v kelímku z opálového skla Dlouhodobá péèe Bohatá na živiny Pøirozenì tónující - SPF 6 50 ml v kelímku z opálového skla 50 ml v kelímku z opálového skla 50 ml v airless dávkovaèi

11 100% pøírodní kosmetika úèinných látek zaruèuje maximální snášenlivost a to i v pøípadì mimoøádnì citlivé pleti. To zajiš uje vysoký podíl èisté organické š ávy aloe vera a obzvláštì peèlivì vybírané a vzácné rostliny a jejich oleje. Dokonalá souhra všech pøirozených pøísad v naší kosmetice pøispívá k pocitu mimoøádnì pìstìné pleti. ZVLHÈUJÍCÍ KRÉM Bio aloe vera s avokádovým olejem Dobøe se hodí jako poèáteèní produkt k poznávání øady Pharmos Natur - Green Luxury Udržuje pøirozenou vlastní vlhkost pleti Vitamin E chrání pøirozenou strukturu pleti Pøispívá k jemné a vláèné pleti VITAMINOVÝ FLUID Bio aloe vera s olejem z øepíkových semen a vitaminy A, C, E Chrání ple pøed oxidací a škodlivými vlivy prostøedí Pùsobí jako zachycovaè volných radikálù Pùsobí jako intenzivní péèe bohatá na živiny proti pøedèasnému stárnutí pleti Pøedchází pigmentaci Slouží jako ideální podklad pod make-up Dodává vlhkost pro svìží a hladkou ple BALANÈNÍ KRÉM Bio aloe vera s bambuckým máslem, jojobovým olejem a allantoinem Vyrovnává metabolismus pleti Matující péèe pro T zónu Regeneraèní úèinek pøi couperose Viditelné zjemnìní vzhledu pleti OŠETØUJÍCÍ BALZÁM Bio aloe vera s makadámií Propùjèuje suché, citlivé pleti svìží a vitální vzhled Harmonizuje jemnì pórovitou a namáhanou ple Zásobuje ple optimálnì živinami Vyhlazuje šupinovitou vrstvu pleti Napomáhá pøi odstraòování kontur a vrásek RÙŽOVÝ KRÉM Bio aloe vera s rùžovým olejem, kakaovým máslem a bambuckým máslem Intenzivní péèe pro zralou ple bohatá na živiny Zásobuje ple vysoce kvalitními rostlinnými lipidy Napomáhá namáhané pleti vázat vlhkost Chrání ple pøed vysycháním Pøedchází tvorbì vrásek Obzvláštì vhodný jako ochrana pøed chladem DENNÍ PÉÈE GOLD Bio aloe vera se zeleným èajem Dodává pleti pøirozenou ochranu proti UV záøení, odpovídá ochrannému faktoru 6 Chrání pøed volnými radikály a pùsobí antioxidaènì Pøedchází pøedèasnému stárnutí pleti Díky lehkému tónování propùjèuje pleti svìží nádech normální ple smíšená ple ple vyžadující regeneraci zralá, suchá ple citlivá, atrofická ple mastná, neèistá ple akné mužská ple

12 Vyrovnávající Harmonizující Osvìžující Povzbuzující Anti-Aging OBLIÈEJOVÉ A OŠETØUJÍCÍ OLEJE 50 ml v matném sklenìném dávkovaèi 50 ml v matném sklenìném dávkovaèi INFORMACE O PRODUKTECH Èisté oleje jsou skuteènými vzácnostmi pøírody, které dodávají pøi šetrném, dùslednì ekologickém zpracování surovin pøirozenou, ryzí vitalitu rostlin. Takto se odráží maximální kvalita v živé rozmanitosti pøírody. Rùzný barevný vzhled našich olejù ukazuje tento pøirozený kvalitativní standard našich produktù. Z tohoto dùvodu se mùže mìnit barevné spektrum produktù od svìtlého odstínu až po tmavší. Pøirozený rozdíl pøírodního èistého oleje. 50 ml v matném sklenìném dávkovaèi 50 ml v matném sklenìném dávkovaèi 50 ml v matném sklenìném dávkovaèi

13 Tyto vzácné oleje z jedineèných léèivých rostlin budou zážitkem pro vaši ple a skuteèným zázrakem úèinných látek. 100% pøírodnì èisté. Pocítíte nádhernou regeneraèní sílu této péèe. Ple a tkáò získají novou pružnost. Budete se cítit svìže a vitálnì. Ple jako samet a hedvábí. Bájeèné vyzaøování. NATURAL PÉÈE O PLE CELL-VITAL Z èistého oleje èerných sezamových semínek Má regulaèní úèinky na mazové žlázy a metabolismus pokožky Vyživuje tkáò. Vypíná a vyhlazuje velmi citlivou ple Stimuluje produkci kolagenu a elastinu v pokožce Obsahuje pøírodní antioxidanty sesamolin a sesamol, jakož i kvalitní rostlinné bílkoviny Obzvláštì vhodná pro alergiky Všechny funkce pokožky se dostávají do rovnováhy ^ RUZE AROMATICKÁ PÉÈE CELL-VITAL Z èistého oleje èerných sezamových semínek a rùžového oleje Stimuluje produkci kolagenu a elastinu v pokožce Zásobuje ple cennými lipidy Rùže harmonizuje ple, povzbuzuje ducha a pùsobí jako afrodiziakum CITRUS AROMATICKÁ PÉÈE CELL-VITAL Z èistého oleje èerných sezamových semínek a citrusového oleje Podporuje prokrvování pokožky Stimuluje produkci kolagenu a elastinu v pokožce Zásobuje ple cennými lipidy OJY AROMATICKÁ PÉÈE CELL-VITAL Z èistého oleje èerných sezamových semínek a Joy Stimuluje produkci kolagenu a elastinu v pokožce Zásobuje ple cennými lipidy Smìs levandule, pelargónie a palmové rùže stimuluje, vytváøí rovnováhu metabolismu v pleti a má povzbuzující úèinky ANTI-AGING AVELLANA Z èistého oleje plodu lísky obecné Vyhlazuje vrásky, posiluje pokožku a tkánì Obsahuje velmi vzácné živiny jako je palmitolejová kyselina a dùležitý vitamin P (OPC) Pùsobí proti pøedèasnému stárnutí pleti Blednutí pigmentových a staøeckých skvrn, prevence jejich rozšiøování Zpevòuje kolagenová vlákna Zjemòuje a vyhlazuje jizvy Regeneruje, chrání a ošetøuje ple normální ple smíšená ple ple vyžadující regeneraci zralá, suchá ple citlivá, atrofická ple mastná, neèistá ple akné mužská ple

14 Zahalí tìlo jako ochranný pláš Šampon na vlasy a tìlo PÉÈE O VLASY A TÌLO 200 ml v PE láhvi vhodné do každé koupelny 250 ml v PE láhvi vhodné do každé koupelny

15 Péèe o krásu celého tìla. Dotyk, masáž, hlazení uvádìjí tok energie do pohybu a pøedstavují vynikající opatøení proti stresu. Dopøejte si sami každý den nìkolik minut láskyplné péèe a relaxace. Zvýší to vaše vnímání vlastní hodnoty. TÌLOVÉ MLÉKO Bio aloe vera s jojobovým olejem Obzvláštì vhodné i na citlivou ple Skuteèná oáza vlhkosti pro vaši ple Nová vitalita a pružnost pro viditelnì vypnutìjší, hladší, pružnìjší a krásnìjší ple Vyživuje tkáò Ple bude sametovì jemná a hebká Stimuluje pøirozený tok energie v tìle MÝDLOKOROVÝ ŠAMPÓN Bio aloe vera s chilským mýdlokorem Jemnì èistí ple a vlasy Vitalizuje a posiluje vlasy a pokožku hlavy Propùjèuje vlasùm pøirozený lesk Posiluje ochranný pláš pokožky proti kyselinám Obzvláštì vhodný na suchou pokožku hlavy normální ple smíšená ple ple vyžadující regeneraci zralá, suchá ple citlivá, atrofická ple mastná, neèistá ple akné mužská ple

16 Regeneraèní a ošetøující Chladivá a relaxaèní PÉÈE O NOHY DELUXE 100 ml v airless dávkovaèi 100 ml v airless dávkovaèi

17 Chodidla a nohy nás nosí po celý život. Proto si zaslouží naši mimoøádnou pozornost. Nároèní zákazníci získají pro svoji každodenní péèi o chodidla a nohy kosmetiku Deluxe s citelnì regeneraèním úèinkem na tkánì, svaly a klouby. OŠETØUJÍCÍ KRÉM NA CHODIDLA A NOHY Bio aloe vera s mìsíèkem a levandulí Ošetøuje a vitalizuje chodidla a nohy Má hojivé, regeneraèní a relaxaèní úèinky Viditelnì pomáhá pøi popraskaných, rozpraskaných patách Regenerace tkání, svalù a kloubù Pro dokonalou péèi o chodidla a nohy Vhodný pro ošetøení chodidel a nohou diabetikù CHLADÍCÍ GEL NA NOHY PØI SPORTU Bio aloe vera se øebøíèkem, bazalkou posvátnou a mátou Osvìžuje unavené nohy Pùsobí proti otokùm a mìstnání Odlehèuje a posiluje žíly Uvolòuje svalstvo Podporuje prokrvení Poskytuje úlevu po dlouhém sezení, stání nebo sportovních aktivitách normální ple smíšená ple ple vyžadující regeneraci zralá, suchá ple citlivá, atrofická ple mastná, neèistá ple akné mužská ple

18 Èistící, detoxikaèní a vyhlazující Relaxaèní, blahodárné a regeneraèní TÌLESNÉ A MASÁŽNÍ OLEJE 50 ml v matném sklenìném dávkovaèi 50 ml v dávkovaèi z opálového skla

19 100% èisté bylinné oleje. Jsou pøipraveny podle starých kultur a pouze ruèní prací. Dopøejte si každý den nìkolik minut. Nervy se mohou uvolnit, svaly a klouby se osvìží. Budete se cítit lehce a povznesenì. Péèe o krásu a zdraví celého tìla. DETOX EUROPEA Èistý olej z èerných sezamových semínek s evropskými léèivými rostlinami Citelný odsun usazenin z tìla Detoxikuje a vyhlazuje ple Aktivuje lymfu Viditelnì redukuje celulitidu Zpevòuje pojivovou tkáò Èistící úèinek na tkáò, pùsobí proti mìstnání RELAX AND MOVE Z èistého oleje èerných sezamových semínek, levandule a palmové rùže Uvolòuje napìtí a køeèe Oživuje klouby Podporuje prokrvení Podporuje pøi sportovních aktivitách normální ple smíšená ple ple vyžadující regeneraci zralá, suchá ple citlivá, atrofická ple mastná, neèistá ple akné mužská ple

20 Harmonizuje a uvolòuje Jemný a blahodárný MANUFAKTURA 185 g ve sklenìném flakónu s ruènì kovaným ozdobným víèkem 185 g ve sklenìném flakónu s ruènì kovaným ozdobným víèkem

21 Ryzí potìšení pro ple i duši. Vzácná, 100% pøírodní a zcela speciální sùl z Palestiny. Zcela èistá nebo s jemnými vùnìmi. Fantastický zážitek z koupání. KOUPELOVÁ SÙL GOLD S jasmínem, bergamotem, Tonkou, Neroli, paèuli a kurkumou Uvolòuje nervový systém a svalstvo Svaly a klouby se uvolòují a jsou pohyblivìjší Stimuluje pøirozený tok energie Obsahuje vysokou koncentraci minerálních látek Ochrana, péèe, regenerace a dobré zdraví Díky antiseptickým vlastnostem je obzvláštì vhodná na citlivou ple KOUPELOVÁ SÙL ØEBØÍÈEK-RÙŽE S vùní rùže Vzácná vùnì rùže inspiruje tìlo i ducha, laská smysly a otevírá srdce Obsahuje vysokou koncentraci minerálních látek Uvolòuje svaly a klouby Podporuje všechny kožní funkce Ochrana, péèe, regenerace a dobré zdraví normální ple smíšená ple ple vyžadující regeneraci zralá, suchá ple citlivá, atrofická ple mastná, neèistá ple akné mužská ple

22 BILD: inoges AG, Krefeld Dlouhodobì pùsobící, jedineèné ošetøení oblièeje a tìla PHARMOS NATUR GREEN LUXURY vám otevírá relaxaèní svìt s péèí o celé tìlo plnou prožitkù a se speciálnì vyvinutými rituály ošetøení pro hedvábnou, hladkou ple oblièeje, záøivì krásnýma oèima, pevným dekoltem a hebkou pokožkou celého tìla. Jste støedem našeho zájmu. Toto naše krédo uvidíte a pocítíte pøi každém ošetøení. Ve spojení se 100% pøírodní kosmetikou úèinných látek a s pøípravky Lebensgesundmitteln bude vaše ple nejen intenzivnì ošetøována, nýbrž veškerá vaše životní energie se dostane opìt do formy. Tìlo i duše se budou nacházet v rovnováze. OŠETØENÍ OBLIÈEJE A TÌLA Sázíme kromì klasického ošetøení oblièeje a celého tìla pøedevším také na úèinky speciální péèe. Od péèe proti stárnutí až po detoxikaci. Pro jakýkoli vìk a typ pleti. Naše nabídka produktù k ošetøování pleti zohledòuje veškerá pøání a potøeby. Je komplexní! Zvláštnosti: Pomocí tohoto komplexního pøístupu lze dokonce posílit samoléèbu. Aktivuje se zdroj vaší vnitøní síly a štìstí. To vede k rozzáøenému vzhledu a maximální spokojenosti. Pro více zdraví a radosti ze života!

23 DOPORUÈENÁ PÉÈE SPECIÁLNÌ PRO VÁS DIAGNÓZA PLETI INTENZIVNÍ PÉÈE ÈIŠTÌNÍ (ráno & veèer) NOÈNÍ PÉÈE DENNÍ PÉÈE OSTATNÍ POZNÁMKY

24 TAJEMSTVÍ KRÁSY GREEN LUXURY BYLINNÁ KOSMETIKA LEBENSGESUNDMITTEL MANUFAKTURA Výhradní zastoupení pro Èeskou republiku a Slovensko Medim spol. s r.o. Selská Brno Tel.: Fax.: Pharmos Natur Green Luxury GmbH Hechenrainer Str. 14 D Uffing am Staffelsee Tel.: +49 (0)

ŽIVOTNÍ STYL KRÁSY A ZDRAVÍ. smyslná. prírodní komplexní. pro krásu a dobrý životní pocit

ŽIVOTNÍ STYL KRÁSY A ZDRAVÍ. smyslná. prírodní komplexní. pro krásu a dobrý životní pocit ŽIVOTNÍ STYL KRÁSY A ZDRAVÍ prírodní komplexní pro krásu a dobrý životní pocit smyslná SKUTEÈNÝ ZÁZRAK Vázené zákaznice, Vázení zákazníci, Rostliny mohou zpùsobit skuteèný zázrak Pøed nìkolika lety jsem

Více

Hydratační maska s proteiny z hedvábí

Hydratační maska s proteiny z hedvábí Hydratační maska s proteiny z hedvábí Baleni: 38 g. Kód: 1202 Cena pro vás: 88 Kč Cena katalogová: 136 Kč Je to dokonalá maska pro letní horké období, kdy se opalujeme a jsme vůbec více vystaveni přírodním

Více

BIO VANILKA BIO KOKOS

BIO VANILKA BIO KOKOS Luxusní péče za skvělou cenu BIO VANILKA BIO KOKOS VŮNĚ TROPICKÝCH OSTROVŮ PRO POTĚŠENÍ VŠECH SMYSLŮ Zbavte se stresu a všech starostí v uvolňující lázni Body SPA! Přípravky tělové péče Body SPA Vám otevřou

Více

Ceník wellness služeb

Ceník wellness služeb Ceník wellness služeb AROMA KOUPEL Z KAČENČINÝCH HOR voňavá lázeň v přírodní dřevěné vaně, při svíčkách a se zdravým občerstvením 20 minut.. 250 Kč HORSKÁ KOZÍ SAUNA Pro ubytované v Kozím chlívku 60 minut

Více

BIO ACTIVE. Koncentrovaná aktivní séra KOKTEJL KRÁSY NA MÍRU

BIO ACTIVE. Koncentrovaná aktivní séra KOKTEJL KRÁSY NA MÍRU BIO ACTIVE Koncentrovaná aktivní séra CO JSOU BIO ACTIVE? aktivní séra získaná z přírodních zdrojů, jako jsou rostliny, ovoce, květiny či moře jsou až z 98 % přírodního složení vysoká koncentrace aktivních

Více

Hydratační krém s medem a mateří kašičkou 50 ml. Produkt z řady péče o obličej

Hydratační krém s medem a mateří kašičkou 50 ml. Produkt z řady péče o obličej NOVINKY 2008/2009 Hydratační krém s medem a mateří kašičkou 50 ml Produkt z řady péče o obličej Popis: Krém obohacený minerály Mrtvého moře a vitamíny A, E, C, B5, medem a mateří kašičkou okamžitě dodává

Více

ZBOŽÍ 2016 prodáváme zboží značek:

ZBOŽÍ 2016 prodáváme zboží značek: www.citoplast.cz ZBOŽÍ 2016 prodáváme zboží značek: a phytokomplexem ze sedmi přírodních extraktů. Navštivte náš e-shop na : Hyaluronový noční krém Hydratační noční krém s kyselinou hyaluronovou a phytokomplexem

Více

Detoxikační a obnovující kůra pro obličej a krk

Detoxikační a obnovující kůra pro obličej a krk Detoxikační a obnovující kůra pro obličej a krk Záznam přednášky Autor Soňa Navrátilová www.tiandeservis.cz Smysl a cíl : Hlavním cílem této kůry je obnovení funkci pokožky a příprava na letní sezónu.

Více

Řada pro mastnou pleť

Řada pro mastnou pleť Řada pro mastnou pleť 5020 Čistící gel Jemný, čistící a nepěnivý gel šetrně a hloubkově čistí pleť. Odstraňuje zbytky make-upu a kožního mazu, zároveň neporušuje ph pokožky a nevysušuje pleť. Obsahuje

Více

LÉČIVÉ KONOPÍ. produktový katalog KO N O PÍ K A N A DY. přírodní kosmetika z konopí. www.cannaderm.cz

LÉČIVÉ KONOPÍ. produktový katalog KO N O PÍ K A N A DY. přírodní kosmetika z konopí. www.cannaderm.cz NEJVYŠŠÍ KO N O PÍ KVALITA K A N A DY Z produktový katalog přírodní kosmetika z konopí www.cannaderm.cz O Cannadermu S KONOPNOU KOSMETIKOU JSME PŘIŠLI JAKO PRVNÍ V ČR Cannaderm je na trhu již od roku 2002,

Více

KATALOG. vánoční MASÁŽE & DOBROTY NA VÁŠ STŮL černá sůl sladidlo Stévík granátová šťáva konopný čaj konopné sušenky a čokolády. www.promenaklub.

KATALOG. vánoční MASÁŽE & DOBROTY NA VÁŠ STŮL černá sůl sladidlo Stévík granátová šťáva konopný čaj konopné sušenky a čokolády. www.promenaklub. vánoční KATALOG MASÁŽE & DOBROTY NA VÁŠ STŮL černá sůl sladidlo Stévík granátová šťáva konopný čaj konopné sušenky a čokolády Klub www.promenaklub.cz Klub Proměna 2015, změny vyhrazeny. Na všechny služby

Více

CLEANSING čištění a peeling pokožky

CLEANSING čištění a peeling pokožky CLEANSING čištění a peeling pokožky CLEANSING čištění a peeling pokožky DOKONALE ODSTRANÍ VEŠKERÉ NEČISTOTY A ZAJISTÍ PLETI SPRÁVNOU OBNOVU Důkladné, každodenní čištění a správně zvolené čistící produkty

Více

Marocké zlato ARGANOVÝ ARGAN OLEJ

Marocké zlato ARGANOVÝ ARGAN OLEJ Marocké zlato ARGANOVÝ OLEJ ARGANOVÝ OLEJ ZEMĚ PŮVODU Stromy Argania Spinosa rostou v jihozápadním Maroku Arganový olej, který Vám přinášíme, pochází z produkce regionu Agadir ARGANIA SPINOSA SVATÝ STROM

Více

Perfektním pomocníkem pro zachování krásy vlasů je arganový olej, který je jedním z nejhodnotnějších přírodních darů.

Perfektním pomocníkem pro zachování krásy vlasů je arganový olej, který je jedním z nejhodnotnějších přírodních darů. KAŽDÝ Z NÁS MUSÍ SVÝM VLASŮM DODAT TUTO ZÁKLADNÍ PÉČI: DŮKLADNĚ JE UMÝT, HYDRATOVAT, VYŽIVIT A OCHRÁNIT. Ať se jedná o vlasy kosmeticky upravené či přirozené, vždy na ně negativně působí smog, atmosférické

Více

Dopřejte si pocit neodolatelně jemné pokožky!

Dopřejte si pocit neodolatelně jemné pokožky! Tisková zpráva Praha, 27. dubna 2011 Fa NutriSkin poprvé přináší hydratační tělová mléka v lehkých svěžích vůních Dopřejte si pocit neodolatelně jemné pokožky! V péči o tělo jsme čím dál náročnější. Tak

Více

vyrobeno přírodou CENÍK DOPORUČENÝ www.topvet.cz

vyrobeno přírodou CENÍK DOPORUČENÝ www.topvet.cz vyrobeno přírodou CENÍK DOPORUČENÝ Péče o zdraví: masážní a léčebná kosmetika MASÁŽNÍ GELY 301 OPTOGEL 50 ml 85,83 Kč 20 103,00 Kč 286 ALPSKÝ GEL - na unavené svaly 250 ml 74,17 Kč 20 89,00 Kč 328 ALPSKÝ

Více

Katalog dárků. Svět wellness Infinit WWW.SVET-WELLNESS.CZ. Majdalenky 10, Brno Lesná tel.: +420 739 500 252

Katalog dárků. Svět wellness Infinit WWW.SVET-WELLNESS.CZ. Majdalenky 10, Brno Lesná tel.: +420 739 500 252 Katalog dárků Svět wellness Infinit WWW.SVET-WELLNESS.CZ Majdalenky 10, Brno Lesná tel.: +420 739 500 252 FITNESS PRO JEDNU OSOBU ČASOVĚ NEOMEZENO V Infinit na vás čeká moderní, plně klimatizované fitness

Více

MOC CENÍK - OBJEDNÁVKA platnost od: 1. 7. 2015

MOC CENÍK - OBJEDNÁVKA platnost od: 1. 7. 2015 MOC CENÍK - OBJEDNÁVKA platnost od: 1. 7. 2015 ESKÁ REPUBLIKA DODAVATEL FOR LIFE spol. s r. o., Moravanská 85a, Brno 619 00, R I : 49977580, DI : CZ49977580 ODB RATEL - registra ní íslo: Jméno, p íjmení:

Více

Revitalizační tonikum (5 ml): aplikujte na vatový tampon a stírejte od středu směrem ven a dolů z tváře, čela, krku i dekoltu.

Revitalizační tonikum (5 ml): aplikujte na vatový tampon a stírejte od středu směrem ven a dolů z tváře, čela, krku i dekoltu. Cleansing - ošetření Čas ošetření: 45 + 5-15 minut (45 ošetření, 5-15 minut hloubkové čištění) Frekvence ošetření: 1 x měsíčně, před intenzivním ošetřením vždy Cíl: odstraňuje nejen odumřelé buňky a nečistoty

Více

Začínáme v 19.30 Přednáší Soňa Navrátilová

Začínáme v 19.30 Přednáší Soňa Navrátilová Začínáme v 19.30 Přednáší Soňa Navrátilová pleťové masky obsah Co je to kosmeceutika proč používat masky Proč má tiande tolik masek Členění masek Jak je správně používat Co je to kosmeceutika? Spojuje

Více

Kolekce pro péči o tělo

Kolekce pro péči o tělo Kolekce pro péči o tělo Co je kolekce Triumph of Orchids? Triumph of Orchids je kolekce vysoce kvalitních produktů zaměřených na péči o obličej a tělo, které mimo jiné obsahují vzácnou složku výtažek z

Více

Integra zastaví čas, pohladí Vaše smysly, navodí harmonii duše a těla.

Integra zastaví čas, pohladí Vaše smysly, navodí harmonii duše a těla. Katalog produktů Integra zastaví čas, pohladí Vaše smysly, navodí harmonii duše a těla. INTEGRA Profesionální pleťová kosmetika Společnost Procosmetik Integra zahájila svoji činnost v roce 1985 v Barceloně.

Více

CENÍK. Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA. www.infinit-maximus.cz

CENÍK. Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA. www.infinit-maximus.cz CENÍK Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA www.infinit-maximus.cz VSTUP DO VODNÍHO SPA A SAUNOVÉHO SVĚTA Doporučená doba vstupu je 120 až 180 minut. Areál je určen pro dospělé a osoby vyšší než 145 cm.

Více

O tom, jak pečovat o pokožku v zimě, koluje spousta mýtů. Jedním z nich je například ten, že se nesmí používat hydratační krémy.

O tom, jak pečovat o pokožku v zimě, koluje spousta mýtů. Jedním z nich je například ten, že se nesmí používat hydratační krémy. O tom, jak pečovat o pokožku v zimě, koluje spousta mýtů. Jedním z nich je například ten, že se nesmí používat hydratační krémy. Z vašich dotazů a naší praxe uvádíme nejčastější chyby, kterých se v zimě

Více

Ceník kosmetických prací

Ceník kosmetických prací Terry Root Tel.: +420 773 646 628 E-mail: terry.root@seznam.cz www.terryroot.cz Ceník kosmetických prací Úprava obočí 80,- Barvení obočí 90,- Úprava a barvení obočí 165,- Barvení řas 150,- Depilace horního

Více

Ceny v EUR jsou pouze orientační

Ceny v EUR jsou pouze orientační W E L L N E S S - B I O D R O G A Anticelulitidní program z mořských řas Pro zpevnění kontur těla a mírné projevy celulitidy Peeling, kosmetická masáž, zábal s mořskou řasou, thermo folie, zpevňující gel

Více

Terapie poskytované ve studiu MYSTIC TEMPLE nedaleko hotelu

Terapie poskytované ve studiu MYSTIC TEMPLE nedaleko hotelu Terapie poskytované ve studiu MYSTIC TEMPLE nedaleko hotelu THAJSKÉ MASÁŽE Tradiční thajská masáž Temple Classic 30 min 490 Kč 60 min 950 Kč 90 min 1 290 Kč 120 min 1 690 Kč Tradiční thajská chrámová masáž

Více

TIME PROTECTOR CLASSIC

TIME PROTECTOR CLASSIC Vážené dámy, vážení pánové, v březnovém newsletteru se zaměříme na jeden z nejdůležitějších úkonů péče o pleť ČIŠTĚNÍ. Znáte správný postup, jak pleť opravdu důkladně vyčistit? Jen pro pořádek, pojďme

Více

Novinky mimo katalog 2012

Novinky mimo katalog 2012 Novinky mimo katalog 2012 Krémy na ruce TianDe 40109 Krém na ruce Sluneční olivy Účinek: Olivový olej v kombinaci s výtažkem z perel propůjčuje krému vynikající vyživující a hydratační vlastnosti. Dokonale

Více

PŘÍPRAVKY PRO LÍČENÍ OBLIČEJE face line

PŘÍPRAVKY PRO LÍČENÍ OBLIČEJE face line PŘÍPRAVKY PRO LÍČENÍ OBLIČEJE face line Nee Pro Fluid Foundation Professional Tekutý profesionální make-up Nee Pro Profesionální krémový make-up, vhodný pro všechny typy pleti. Díky obsahu optických pigmentů

Více

www.berta.cz WELLNESS MASÁŽE

www.berta.cz WELLNESS MASÁŽE WELLNESS MASÁŽE INDICKÁ ANTISTRESOVÁ MASÁŽ MASÁŽ HLAVY, ŠÍJE, RAMEN A HORNÍ ČÁSTI PAŽÍ Tradiční indická masáž hlavy (champi) je stará více než tisíc let a praktikovala se jako součást ayurvédského učení.

Více

Luxusní péče za skvělou cenu. Zbavte se stresu a všech starostí v uvolňující lázni Body SPA!

Luxusní péče za skvělou cenu. Zbavte se stresu a všech starostí v uvolňující lázni Body SPA! Luxusní péče za skvělou cenu BIO DIVOKÁ RŮŽE PRO UVOLNĚNÍ A REGENERACI Zbavte se stresu a všech starostí v uvolňující lázni Body SPA! Přípravky tělové péče Body SPA Vám otevřou dveře do pohádkové říše

Více

Kvalita a jedinečnost produktů Desert Essence

Kvalita a jedinečnost produktů Desert Essence Bambucké máslo, také známé jako shea butter, se získává z velkých hnědých ořechů afrického stromu shea tree. Obsahuje mimo jiné účinné pěstící a zkrášlující složky v podobě vitamínu A, E a F, stejně jako

Více

Řeší specifické kožní problémy pleti

Řeší specifické kožní problémy pleti Řeší specifické kožní problémy pleti suchost pokožky odstraňuje projevy stárnutí (vrásky) pigmentové skvrny akné tmavé kruhy pod očima zčervenání Dermo kosmetika S t r á n k a 2 S t r á n k a 3 Vyvinuto

Více

FOR LIFE spol. s r. o. ZÁKLADNÍ POSTUPY SALONNÍHO OŠETŘENÍ FOR LIFE & MADAGA

FOR LIFE spol. s r. o. ZÁKLADNÍ POSTUPY SALONNÍHO OŠETŘENÍ FOR LIFE & MADAGA FOR LIFE spol. s r. o. ZÁKLADNÍ POSTUPY SALONNÍHO OŠETŘENÍ FOR LIFE & MADAGA Seznam ošetření FOR LIFE & MADAGA 1. Problematická aknózní pleť - ošetření řadou přírodní a bylinnou 2. Problematická aknózní

Více

V l a s o v á k o s m e t i k a

V l a s o v á k o s m e t i k a Vlasová kosmetika Nechte je s květinami vlát Tóny do ticha pronikat Fantazií znějí samy pějí Jsme vlasy plné života ylinná linie Laky a tužicí pěny s kopřivou ylinná linie s kopřivou představuje ucelenou

Více

Výživa pro krásu. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Výživa pro krásu. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Výživa pro krásu PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Podobně jako láska i krása prochází žaludkem. Suchá pokožka, lomivé nehty, padání vlasů a jiné jsou často vnějšími příznaky nedostatku konkrétních živin. Mysl

Více

Tibetské trávy báječná léčivá kosmetika

Tibetské trávy báječná léčivá kosmetika Tibetské trávy báječná léčivá kosmetika Aneb naučíme vás, jak léčit celé tělo při běžné péči o obličej Kosmetika řady Tibetan Herbs je úspěšně používána všemi věkovými skupinami Základ unikátních přípravků

Více

Katalog 2014-15. Profil a historie firmy GERLACH/GEHWOL

Katalog 2014-15. Profil a historie firmy GERLACH/GEHWOL Katalog 2014-15 Profil a historie firmy GERLACH/GEHWOL V š e p r o b l a h o n o h o u Řešení pro inteligentní péči o nohy Výhradní distributor v ČR: HEVEA U Vršovického nádraží 14 101 00 Praha 10 tel.:

Více

CENÍK 2014. maloobchodní. aromaterapeutické kosmetiky éterických olejů rostlinných olejů

CENÍK 2014. maloobchodní. aromaterapeutické kosmetiky éterických olejů rostlinných olejů CENÍK 2014 maloobchodní aromaterapeutické kosmetiky éterických olejů rostlinných olejů ceník je platný od 1. 9. 2014 a ruší všechny předešlé výtisky ceníků a jejich doplňků OBSAH novinky - inovované výrobky...4

Více

Ceník zdravotnických výkonů poskytovaných za úhradu na žádost fyzické osoby dle 3 vyhl. MZ ČR 467/1992 Sb.

Ceník zdravotnických výkonů poskytovaných za úhradu na žádost fyzické osoby dle 3 vyhl. MZ ČR 467/1992 Sb. Vyšetření lékařem Ceník zdravotnických výkonů poskytovaných za úhradu na žádost fyzické osoby dle 3 vyhl. MZ ČR 467/1992 Sb. (ceník doplatku u zdravotně - kosmetických výkonů, které nejsou spojeny s léčebně

Více

MOC CENÍK - OBJEDNÁVKA platnost od: 15. 3. 2016

MOC CENÍK - OBJEDNÁVKA platnost od: 15. 3. 2016 MOC CENÍK - OBJEDNÁVKA platnost od: 15. 3. 2016 ČESKÁ REPUBLIKA DODAVATEL FOR LIFE spol. s r. o., Moravanská 85a, Brno 619 00, ČR IČ: 49977580, DIČ: CZ49977580 ODBĚRATEL - registrační číslo: Jméno, příjmení:

Více

CENÍK ESTETICKÝCH OŠETŘENÍ - TVÁŘ, KRK, DEKOLT DERMO-ESTETICKÉ ÚKONY LÉKAŘSKÝMI PŘÍSTROJI:

CENÍK ESTETICKÝCH OŠETŘENÍ - TVÁŘ, KRK, DEKOLT DERMO-ESTETICKÉ ÚKONY LÉKAŘSKÝMI PŘÍSTROJI: CENÍK ESTETICKÝCH OŠETŘENÍ - TVÁŘ, KRK, DEKOLT DERMO-ESTETICKÉ ÚKONY LÉKAŘSKÝMI PŘÍSTROJI: ZDRAVOTNÍ MIKROKRYSTALOVÁ VAKUOVÁ DERMABRAZE (MESOTHERM) - K JINÉMU OŠETŘENÍ STEJNÉ OBLASTI PLETI. Popis: zdravotní

Více

Uvidíš. Pocítíš. Zažiješ.

Uvidíš. Pocítíš. Zažiješ. Uvidíš. Pocítíš. Zažiješ. Laurent Cristanel BeautyLine Obsah Zažiješ. Pocítíš. 2 3 Uvidíš. Ob sah Laurent Cristanel BeautyLine Nová dimenze péče o pleť 4/5 Pro každý typ pleti a všechna očekávání Anti-Aging

Více

WELLNESS. Vstup do wellness centra VČETNĚ zapůjčení prostěradla a osušky. Vstup do wellness centra BEZ zapůjčení prostěradla a osušky.

WELLNESS. Vstup do wellness centra VČETNĚ zapůjčení prostěradla a osušky. Vstup do wellness centra BEZ zapůjčení prostěradla a osušky. Vstup do wellness centra VČETNĚ zapůjčení prostěradla a osušky 120 min. 205 Kč Vstup do wellness centra BEZ zapůjčení prostěradla a osušky 120 min. 185 Kč Dítě do 6 let 80 Kč Dítě do 15 let 100 Kč Wellness

Více

SUCHÁ A DEHYDRATOVANÁ PLEŤ

SUCHÁ A DEHYDRATOVANÁ PLEŤ SUCHÁ A DEHYDRATOVANÁ PLEŤ Problémy se suchou a dehydratovanou pletí postihuje vysoké procento žen. Následující článek uvádí v přehledné formě návody, jak suché pleti předcházet, a současně, jakým způsobem

Více

K PRODEJI SETY NA DOMÁCÍ OŠETŘENÍ.

K PRODEJI SETY NA DOMÁCÍ OŠETŘENÍ. K PRODEJI SETY NA DOMÁCÍ OŠETŘENÍ. SET PRO PÉČI A OCHRANU PLETI SPF 15 obsahuje: 1170,-kč sprchový micerální olej, 100 ml pro všechny typy pleti, odstraňuje nečistoty vč. make upu, obsahuje pečující oleje,

Více

KLASICKÉ & REKONDIČNÍ MASÁŽE str. 3-4. ZÁBALY str. 5. CELOTĚLOVÝ PEELING str. 6. KOUPELE VÍŘIVÉ A PERLIČKOVÉ str. 7-8. HAMMAM - TURECKÁ LÁZEŇ str.

KLASICKÉ & REKONDIČNÍ MASÁŽE str. 3-4. ZÁBALY str. 5. CELOTĚLOVÝ PEELING str. 6. KOUPELE VÍŘIVÉ A PERLIČKOVÉ str. 7-8. HAMMAM - TURECKÁ LÁZEŇ str. OBSAH KLASICKÉ & REKONDIČNÍ MASÁŽE str. 3-4 ZÁBALY str. 5 CELOTĚLOVÝ PEELING str. 6 KOUPELE VÍŘIVÉ A PERLIČKOVÉ str. 7-8 HAMMAM - TURECKÁ LÁZEŇ str. 9 KOSMETICKÁ OŠETŘENÍ OBLIČEJE str. 10 OŠETŘENÍ KONČETIN

Více

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi Lymphastim Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi Lymphastim LYMFODRENÁŽ A JEJÍ CHARAKTER Lymfatické masáže (lymfodrenáže) aktivují tok lymfy v lymfatickém systému, který je významnou součástí

Více

Každodenní ochrana pro svěží a zdravou pleť

Každodenní ochrana pro svěží a zdravou pleť Každodenní ochrana pro svěží a zdravou pleť Dovozce do ČR: IQ event s. r. o. Za Rybníkem 711 252 42 Jesenice www.dermobio.cz info@dermobio.cz tel.: 602 211 651 K A T A L O G neobsahuje paraben objevitel

Více

Záleží nám na Vás, a proto Vám vždy rádi poradíme.

Záleží nám na Vás, a proto Vám vždy rádi poradíme. KATALOG / 2014 Záleží nám na Vás, a proto Vám vždy rádi poradíme. Těšíme se na Vás na e-mailu lucka@kosmetikamoje.cz nebo na Facebook.com /KosmetikaMOJE Velmi rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy týkající

Více

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. 180 INDIFERENTNÍ GEL pro univerzální použití 600 ml 51,24 Kč 21 62,00 Kč BYLINNÉ EXTRAKTY

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. 180 INDIFERENTNÍ GEL pro univerzální použití 600 ml 51,24 Kč 21 62,00 Kč BYLINNÉ EXTRAKTY Péče o zdraví: masážní a léčebná kosmetika MASÁŽNÍ GELY 280 AKNÉ GEL 250 ml 74,38 Kč 21 90,00 Kč 286 ALPSKÝ GEL 250 ml 74,38 Kč 21 90,00 Kč 296 ARTROREGEN GEL 250 ml 95,04 Kč 21 115,00 Kč 288 BŘEČŤANOVÝ

Více

Hroznovy olej - TO NEJLEPŠÍ Z VINIC -

Hroznovy olej - TO NEJLEPŠÍ Z VINIC - Hroznovy olej WELLNESS KOSMETIKA KULINÁŘSTVÍ DOPLŇKY STRAVY - TO NEJLEPŠÍ Z VINIC - Naše filozofie Při výrobě hroznového oleje zúročujeme dlouholetou praxi z výroby kvalitních vín, kdy se snažíme přenést

Více

Nové komerční aplikace

Nové komerční aplikace 115.42 nm 57.71 nm 0 nm 2000 nm 2000 nm 1000 nm Nové komerční aplikace 1000 nm 0 nm 0 nm nanomateriálů - zlato a stříbro Co jsou to nanotechnologie Richard Feynman There is plenty room at the bottom (Tam

Více

CENÍK KOŽNÍHO ODDĚLENÍ

CENÍK KOŽNÍHO ODDĚLENÍ LYMFOTERAPEUTICKÉ VÝKONY CENÍK KOŽNÍHO ODDĚLENÍ Přístrojová lymfodrenáž dolních končetin 1 ošetření Manuální (ruční) lymfatická masáž obličeje Manuální (ruční) lymfatická masáž horních končetin Manuální

Více

180 INDIFERENTNÍ GEL pro univerzální použití 600 ml 51,24 Kč 21 62,00 Kč MASÁŽNÍ OLEJE

180 INDIFERENTNÍ GEL pro univerzální použití 600 ml 51,24 Kč 21 62,00 Kč MASÁŽNÍ OLEJE Péče o zdraví: masážní a léčebná kosmetika MASÁŽNÍ GELY 280 AKNÉ GEL 250 ml 74,38 Kč 21 90,00 Kč 286 ALPSKÝ GEL 250 ml 74,38 Kč 21 90,00 Kč 296 ARTROREGEN GEL 250 ml 95,04 Kč 21 115,00 Kč 336 ARTROREGEN

Více

Vyplnění nasolabiálních vrásek Vyplnění nasolabiálních vrásek Vyplnění vrásek na čele Zvětšení rtů Vyplnění marionetních vrásek JE APLIKACE BOLESTIVÁ? Pokud jste citliví na bolest a obvzláště pak na ošetření

Více

OK Omega-3 Complete. o A 90 % DDD o D 3 100% DDD o E 40% DDD o Q10 má 60 mg

OK Omega-3 Complete. o A 90 % DDD o D 3 100% DDD o E 40% DDD o Q10 má 60 mg OK Omega-3 Complete posiluje činnost srdce - kardiovaskulární systém, je více zaměřená na srdce než Gama a Omega snižuje hladinu cholesterolu i když dokáže plně nahradit léky, nemá vedlejší účinky a nevzniká

Více

Hair by Indola Global Ambassador, Leonardo Rizzo@Sanrizz DIALOG. číslo 3 / 2010 Květen Červen 2010. Think smart, think Indola.

Hair by Indola Global Ambassador, Leonardo Rizzo@Sanrizz DIALOG. číslo 3 / 2010 Květen Červen 2010. Think smart, think Indola. Hair by Indola Global Ambassador, Leonardo Rizzo@Sanrizz DIALOG Časopis pro nezávislé kadeřníky číslo 3 / 2010 Květen Červen 2010 Think smart, think Indola. Innova Hydrate+ INNOVA HYDRATE+ NÁPOJ PLNÝ SÍLY

Více

Ochranné pracovní krémy vyrábí CORMEN s.r.o.

Ochranné pracovní krémy vyrábí CORMEN s.r.o. Ochranné pracovní krémy vyrábí CORMEN s.r.o. dodává Dezinfekce pokožky je často nezbytnou součástí hygienických postupů. Potřeba antibakteriálního účinku vyvstává zvláště v podmínkách zvýšené zátěže,

Více

DOPORUČUJEME DOPLNIT K OŠETŘENÍ

DOPORUČUJEME DOPLNIT K OŠETŘENÍ KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ PRO ŽENY 1 ošetření Ošetření " student" 480,00 Základní ošetření dle typu pleti - bez masáže 620,00 SPECIFICKÁ OŠETŘENÍ dle ošetření využíváme OXY DERMA -přístrojového prokysličování

Více

-23%* Změna klimatických podmínek - oteplování. Přímá emise CO2 :

-23%* Změna klimatických podmínek - oteplování. Přímá emise CO2 : ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Změna klimatických podmínek - oteplování Přímá emise CO2 : -23%* *Snížení spotřeby na jednotku finálního produktu. Dosažení výsledku mezi rokem 2003 a 2008. Energie Spotřeba energie:

Více

Kosmetická masáţ obličeje Kosmetická masáž zahrnuje odlíčení, masáž a následné nanesení denního krému. Cena za 30 minut: 350,-

Kosmetická masáţ obličeje Kosmetická masáž zahrnuje odlíčení, masáž a následné nanesení denního krému. Cena za 30 minut: 350,- KOUPELE( 20 min. ) 210,- Krkonošská (podporuje látkovou výměnu a uvolnění svalstva) Kleopatra (uklidňující koupel s vůní růží) Se solí z mrtvého moře Antistresová s meduňkou (uvolňuje napětí) Pomerančová

Více

VYBRANÉ PŘÍPRAVKY PRO VAŠE ZÁKAZNICE

VYBRANÉ PŘÍPRAVKY PRO VAŠE ZÁKAZNICE VYBRANÉ PŘÍPRAVKY PRO VAŠE ZÁKAZNICE Micelární voda NOVINKA 150 ml 128,92 156,00 Pleťová voda pro citlivou pleť 200 ml 66,11 80,00 Pleťová voda pro mastnou a problem. pleť 200 ml 66,11 80,00 Pleťové mléko

Více

Jak udržet svěží vzhled

Jak udržet svěží vzhled «Nejnovější Hledat na Super.cz Jak udržet svěží vzhled 29. září 2014 14:00 - KOMERČNÍ ČLÁNEK Stárnutí kůže je součástí biologického procesu, který nemůžeme zastavit, ale dokážeme jej zpomalit a účinně

Více

TRIPLE A. Vypnutí linek a vrásek, zlepšení elasticity pokožky = inovace v proti vráskové péči!

TRIPLE A. Vypnutí linek a vrásek, zlepšení elasticity pokožky = inovace v proti vráskové péči! TRIPLE A Vypnutí linek a vrásek, zlepšení elasticity pokožky = inovace v proti vráskové péči! Kompletní proti vrásková péče s inovativním Trio retinolem Jedinecná inspirace. PHYRIS je pro každého, kdo

Více

Anti-aging. mezoterapie. První kompletní roztok určený k mezoterapii

Anti-aging. mezoterapie. První kompletní roztok určený k mezoterapii Anti-aging mezoterapie rejuvenace kůže & odstranění vrásek První kompletní roztok určený k mezoterapii MeZoterapIE Anti-aging Komplexní terapie Komplexní léčba příčin i následků kožního stárnutí (vrásek,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohybem ke zdraví Anotace Pracovní list poskytuje informace o pohybu a sportu, vede ke čtení s porozuměním,

Více

Předcházejme kloubním bolestem a prodlužme si aktivní život!!!!

Předcházejme kloubním bolestem a prodlužme si aktivní život!!!! Aktivní život Aloe Ever-Shield Deodorant poskytuje účinnou celodenní ochranu proti pachu potu v podpaždí a může se aplikovat přímo po sprchovaní či po holení bez pocitu štípání. Společnost Forever Living

Více

AKTIVNÍ MATRACE. www.promareha.cz S.3000 S.5000 S.8000

AKTIVNÍ MATRACE. www.promareha.cz S.3000 S.5000 S.8000 Aktivní antidekubitní matrace je složena ze vzduchového kompresoru a matrace. Komory jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyuretanu a jsou pøekryty ochrannou vrstvou z nylonu s velmi dobrými mechanickými

Více

Společnost Salvus byla založena v roce 1992. Po začátcích s několika výrobky se sortiment podstatně rozšířil a našel uplatnění v kosmetických,

Společnost Salvus byla založena v roce 1992. Po začátcích s několika výrobky se sortiment podstatně rozšířil a našel uplatnění v kosmetických, Společnost Salvus byla založena v roce 1992. Po začátcích s několika výrobky se sortiment podstatně rozšířil a našel uplatnění v kosmetických, masérských, pedikérských a dalších salonech profesionálů.

Více

Vážení přátelé, Dýchejte, uvolněte se, naslouchejte dotekům, důvěřujte, prožívejte. Prostě jen buďte. Jana Flaxová

Vážení přátelé, Dýchejte, uvolněte se, naslouchejte dotekům, důvěřujte, prožívejte. Prostě jen buďte. Jana Flaxová Vážení přátelé, Masáž je tradiční, přirozená metoda stimulující regenerační procesy v organismu. Je ideální součástí péče o zdraví a dobrou kondici každého dospělého bez rozdílu věku. Kvalitně a pravidelně

Více

Ceník od 31.8.2012 Kosmetika TianDe kód body partner katalog

Ceník od 31.8.2012 Kosmetika TianDe kód body partner katalog Ceník od 31.8.2012 Kosmetika TianDe kód body partner katalog Obnovujuící sérum v kapslích,36 ks,0,7g 10101 13,00 366,60 564,60 str.35 Krém na obličej pro muže, 50 g 10123 7,90 193,70 298,30 str.95 Čistící

Více

ULTRA CAVI SONIC NÁVOD K POUŽITÍ

ULTRA CAVI SONIC NÁVOD K POUŽITÍ ULTRA CAVI SONIC NÁVOD K POUŽITÍ MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTROJ NA KAVITAČNÍ PEELING A MASÁŽ POKOŽKY ULTRAZVUKEM OBSAH 1. CO JE ULTRAZVUKOVÝ A KAVITAČNÍ PEELING?................. 3 2. VÝHODY OŠETŘENÍ...............................

Více

Okysličující sezonní ošetření.

Okysličující sezonní ošetření. Okysličující sezonní ošetření. Pleť je oslabená Pomáhat udržet rovnováhu pleti Pleť spí Posílit její obranyschopnost Pleť je unavená Regenerovat a revitalizovat Pleť je namáhána slunečními paprsky Ochrana

Více

ZNAČKA ALISSA BEAUTÉ ZAHRNUJE PŘÍRODNÍ DERMOKOSMETIKU VYTVOŘENOU LABORATOŘEMI V ITÁLII ZALOŽENOU NA NEJNOVĚJŠÍCH VĚDECKÝCH A TECHNICKÝCH POZNATCÍCH

ZNAČKA ALISSA BEAUTÉ ZAHRNUJE PŘÍRODNÍ DERMOKOSMETIKU VYTVOŘENOU LABORATOŘEMI V ITÁLII ZALOŽENOU NA NEJNOVĚJŠÍCH VĚDECKÝCH A TECHNICKÝCH POZNATCÍCH ZNAČKA ALISSA BEAUTÉ ZAHRNUJE PŘÍRODNÍ DERMOKOSMETIKU VYTVOŘENOU LABORATOŘEMI V ITÁLII ZALOŽENOU NA NEJNOVĚJŠÍCH VĚDECKÝCH A TECHNICKÝCH POZNATCÍCH VIZE ZNAČKY ALISSA BEAUTÉ JE JASNÁ: SPEKTRUM VÝROBKŮ

Více

Profesionální barvy pro hedvábné vlasy se zářivým efektem

Profesionální barvy pro hedvábné vlasy se zářivým efektem Profesionální barvy pro hedvábné vlasy se zářivým efektem Barvy jsou projevem vašich emocí. S pomocí Bacò, profesionální barvou od společnosti Kaaral, budou vaše vlasy zdravé, jemné a budou zářit. Kolekce

Více

PRO TY, KTEŘÍ TO S KRÁSOU MYSLÍ VÁŽNĚ

PRO TY, KTEŘÍ TO S KRÁSOU MYSLÍ VÁŽNĚ PRO TY, KTEŘÍ TO S KRÁSOU MYSLÍ VÁŽNĚ PRO PROFESIONÁLNÍ PÉČI O PLEŤ V KOSMETICKÝCH SALONECH ZNAČKA ALISSA BEAUTÉ ZAHRNUJE PŘÍRODNÍ DERMOKOSMETIKU VYTVOŘENOU LABORATOŘEMI V ITÁLII, ZALOŽENOU NA NEJNOVĚJŠÍCH

Více

MEDICOM CLINIC - Novinky, trendy a zajímavosti z oblasti estetické dermatologie Úterý, 24 Únor 2015 14:28 - Aktualizováno Sobota, 28 Únor 2015 20:43

MEDICOM CLINIC - Novinky, trendy a zajímavosti z oblasti estetické dermatologie Úterý, 24 Únor 2015 14:28 - Aktualizováno Sobota, 28 Únor 2015 20:43 Estetická korektivní dermatologie umožňuje dnes vyřešit řadu nedokonalostí pleti i pokožky celého těla. Cílem každého ošetření uskutečněném na klinici plastické chirurgie, laserová dermatologie a estetické

Více

Nanokorektory v akci. Lepší a levnější než plastika, injekce a další invazivní zásahy do organizmu navíc naprosto bezpečné.

Nanokorektory v akci. Lepší a levnější než plastika, injekce a další invazivní zásahy do organizmu navíc naprosto bezpečné. Nanokorektory v akci Lepší a levnější než plastika, injekce a další invazivní zásahy do organizmu navíc naprosto bezpečné. Nanokorektory všeobecně NANO CORRECTOR je mnohonásobně účinnější než konvenční

Více

AHA peeling GlycoHYAL možnosti spolupráce lékař - kosmetička. Cetrum estetické dermatologie Syncare, ambulance@syncare.cz

AHA peeling GlycoHYAL možnosti spolupráce lékař - kosmetička. Cetrum estetické dermatologie Syncare, ambulance@syncare.cz Cetrum estetické dermatologie Syncare, ambulance@syncare.cz Chemický peeling AHA kyselinami představuje hraniční ošetření kůže na pomezí Kosmetického a lékařského zákroku. Zákon 356/2000 Sb. O ochraně

Více

NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPIE LIPO KONTOUR. No-Needle Mesotherapy TM

NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPIE LIPO KONTOUR. No-Needle Mesotherapy TM NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPIE LIPO KONTOUR No-Needle Mesotherapy TM BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 235 364 157 mobil +420 777

Více

Anti-aging technologie na nejvyšší vědecké úrovni.

Anti-aging technologie na nejvyšší vědecké úrovni. Nová, klinicky testovaná speciální metoda omezující projevy stárnutí působí do hloubky pokožky a rychle a významně vyhlazuje vrásky - bez injekcí, pouhým stisknutím tlačítka. Návod k obsluze OOM_bedien_LH_end.indd

Více

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 10 Funkční látky péče o kůži IV

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 10 Funkční látky péče o kůži IV Kosmetika a kosmetologie Přednáška 10 Funkční látky péče o kůži IV Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem

Více

Golden Skin:luxusní řada se zlatem a kaviárem

Golden Skin:luxusní řada se zlatem a kaviárem Golden Skin:luxusní řada se zlatem a em Firma Etre Belle přináší po několikaletém výzkumu jedinečnou a novou kosmetickou řadu výrobků GOLDEN SKIN CAVIAR, kterou bychom Vám rádi představili. Nová GOLDEN

Více

Amethyst BioMat. Infračervený Regenerační Systém zlepšení bazálního metabolismu celkové uvolnění a prohřátí organismu. www.richwayeu.

Amethyst BioMat. Infračervený Regenerační Systém zlepšení bazálního metabolismu celkové uvolnění a prohřátí organismu. www.richwayeu. Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém zlepšení bazálního metabolismu celkové uvolnění a prohřátí organismu www.richwayeu.com Jak Amethyst BioMat pracuje? Amethyst BioMat systém generuje: přírodní

Více

standardní potahy 3.890,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Monaco...

standardní potahy 3.890,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Monaco... 2014 MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Monaco... 3.890,- Sedmizónová matrace s v born mi ortopedick mi vlastnostmi sloïená ze dvou elastick ch pûn MediFoam. U této matrace se nabízí volba

Více

DOMÁCÍ PÉČE SALÓNNÍ OŠETŘENÍ ČIŠTĚNÍ PLETI

DOMÁCÍ PÉČE SALÓNNÍ OŠETŘENÍ ČIŠTĚNÍ PLETI Značka Keenwell je na trhu od roku 1972, kdy se etablovala coby ideální spojení mezi nejnovějšími vědeckými poznatky a luxusem. Oblíbené a mimořádně ceněné produkty nabízejí výjimečné výsledky. Vaše pleť

Více

krémy na ruce hýčká vaše ruce hojivé výživné ochranné hydratační regenerační měsíček oliva včelí vosk keratin šalvěj lanolin heřmánek aloe vera konopí

krémy na ruce hýčká vaše ruce hojivé výživné ochranné hydratační regenerační měsíček oliva včelí vosk keratin šalvěj lanolin heřmánek aloe vera konopí krémy na ruce hojivé výživné ochranné hydratační regenerační měsíček včelí vosk keratin šalvěj lanolin heřmánek aloe vera konopí oliva hýčká vaše ruce isolda nejoblíbenější české krémy Vlastní vývoj Krémy

Více

Akce PROKOND. výška matrace s potahem cca 21 cm výška lehací plochy cca 60 cm nosnost matrace 120 kg. výška matrace s potahem cca 21 cm

Akce PROKOND. výška matrace s potahem cca 21 cm výška lehací plochy cca 60 cm nosnost matrace 120 kg. výška matrace s potahem cca 21 cm Akce PROKOND KAROLINA zvedací mechanismus roštů na pístech úložný prostor prošívaná denní deka rozměry š/v/d: 197/97/236 matrací LYRA výška matrace s potahem cca 17 cm kokosová vrstva s 5 zónovou sendvičovou

Více

Proč stromy ztrácejí na podzim listy?

Proč stromy ztrácejí na podzim listy? Proč stromy ztrácejí na podzim listy? Důvodem je uchování vlhkosti. Široké listy mají velké povrchové plochy a vypařováním vydávají obrovské množství vlhkosti. V zimě ustane zásobování kořenů vláhou. Kdyby

Více

CENÍK. Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA. www.infinit-maximus.cz

CENÍK. Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA. www.infinit-maximus.cz CENÍK Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA www.infinit-maximus.cz INFINIT_KARTA.indd 1 21.1.2014 17:51:32 INFINIT MAXIMUS VSTUP DO WELLNESS vstup zahrnuje vyhřívané vnitřní a venkovní bazény & saunový svět

Více

Masérská a lázeňská péče

Masérská a lázeňská péče Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_240 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s dalšími druhy masáží současné trendy. KLÍČOVÁ SLOVA: Medová masáž, čokoládová masáž, aroma

Více

300 000 CLEANSING POWDER

300 000 CLEANSING POWDER 300 000 CLEANSING POWDER extra jemný prášek na čištění pleti příjemná vůně, jednoduchá aplikace hebké krémovité složení při kombinaci s vodou dodává pokožce svěží a jemný pocit praktické dávkování zaručí

Více

Kosmetika a e-shop s produkty etre belle: EGOstudio Květná 487/21 664 48 Moravany u Brna Telefon: +420 605 851 109 12 E-mail: info@egostudio.

Kosmetika a e-shop s produkty etre belle: EGOstudio Květná 487/21 664 48 Moravany u Brna Telefon: +420 605 851 109 12 E-mail: info@egostudio. Kosmetika a e-shop s produkty etre belle: EGOstudio Květná 487/21 664 48 Moravany u Brna Telefon: +420 605 851 109 12 E-mail: info@egostudio.cz http://www.egostudio.cz Vyzkoušejte luxusní koncept hýčkání

Více

ŽENY KAŽDÝ DEN VĚNUJÍ POZORNOST SVÉMU VZHLEDU VĚDOMĚ NEBO NEVĚDOMĚ

ŽENY KAŽDÝ DEN VĚNUJÍ POZORNOST SVÉMU VZHLEDU VĚDOMĚ NEBO NEVĚDOMĚ NOVÝ PRODUKT 2019 ŽENY KAŽDÝ DEN VĚNUJÍ POZORNOST SVÉMU VZHLEDU VĚDOMĚ NEBO NEVĚDOMĚ ŽENY POVAŽUJÍ ATRAKTIVNÍ VZHLED ZA VELMI DŮLEŽITÝ před šatníkem nebo v koupelně. na cestě do práce. u kávy nebo při

Více

I C O M E N T M Ö R T E L 525

I C O M E N T M Ö R T E L 525 I C O M E N T M Ö R T E L 525 JEMNÁ MALTA PRO BETONOVOU KOSMETIKU POPIS VÝROBKU: POUŽITÍ: POUŽITÍ A CCA. SPOTŘEBA: ICOMENT MÖRTEL 525 je dvousložková hydraulicky tvrdnoucí hotová malta zušlechtěná akrylovými

Více

Úvod. Wellness centrum Mikka zaměstnává specialisty, kteří Vám dokonale zajistí příjemný pobyt a uvolnění po kterém toužíte.

Úvod. Wellness centrum Mikka zaměstnává specialisty, kteří Vám dokonale zajistí příjemný pobyt a uvolnění po kterém toužíte. Úvod Wellness centrum Mikka zaměstnává specialisty, kteří Vám dokonale zajistí příjemný pobyt a uvolnění po kterém toužíte. Centrum je umístěno v centru města Frýdku-Místku. Čímž je zaručena dostupnost.

Více

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě. Máme tu jaro a s ním, bohužel, zhoršení stavu většiny atopiků. Příroda se probouzí, tráva se zelená, první květiny a stromy kvetou a vzduch se alergeny jen hemží Co dělat s tím, aby to naši nejmenší přežili

Více

Atopický ekzém - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicína

Atopický ekzém - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicína Atopický ekzém Co je to atopický ekzém atopický je slovo řeckého původu a znamená cizí, zvláštní, něco co vyvěrá na povrch. Atopický ekzém je zánětlivé onemocnění kůže, provázené svěděním a suchostí pokožky,

Více