Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT"

Transkript

1 Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT Terénní šetření Martin Lukeš Jana Vavrečková VÚPSV Praha 2006

2 Obsah A) POSTOJE IT PRACOVNÍKŮ K ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ MIGRACI Úvod Metodika šetření Bližší údaje o výběrovém vzorku Profesní charakter dotazovaných IT pracovníků Sociodemografické a ekonomické charakteristiky dotazovaných IT pracovníků Výsledky šetření Zahraniční zkušenosti, jazyková vybavenost a mezinárodní spolupráce Předchozí studijní či pracovní zkušenosti v zahraničí Jazykové znalosti Pracovní kontakty s kolegy v zahraničí Postoje IT pracovníků k pracovní migraci do zahraničí a související skutečnosti Migrační potenciál IT pracovníků v ČR Míra reálnosti (pravděpodobnosti) migračního úmyslu Délka pracovní migrace Termín odchodu do zahraničí Cílové země zahraniční migrace IT pracovníků působících v ČR Důvody pro výběr cílové země Faktory ovlivňující migrační rozhodování, migrační motivy IT pracovníků Faktory migračního rozhodování a jejich důležitost Motivy IT pracovníků pro práci v zahraničí Bariéry zahraniční migrace IT pracovníků Sociodemografické, profesní a jiné charakteristiky IT pracovníků pomýšlejících na práci v zahraničí Sociodemografické charakteristiky Odborný a profesní charakter potenciálně migrujících IT pracovníků Charakteristiky zaměstnavatele B) POSTOJE STUDENTŮ IT K ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ MIGRACI Úvod Metodika šetření Bližší údaje o výběrovém vzorku Charakteristiky spojené se studiem IT Sociodemografické a ekonomické charakteristiky dotazovaných studentů IT Výsledky šetření Zahraniční zkušenosti, jazyková vybavenost a mezinárodní spolupráce Předchozí studijní či pracovní zkušenosti v zahraničí Jazykové znalosti Pracovní kontakty s kolegy v zahraničí Současné zaměstnání studentů IT Postoje studentů IT k pracovní migraci do zahraničí a související skutečnosti Migrační potenciál studentů IT oborů v ČR Míra reálnosti (pravděpodobnosti) migračního úmyslu Délka pracovní migrace Cílové země zahraniční migrace našich IT studentů Důvody pro výběr cílové země Faktory ovlivňující migrační rozhodování, migrační motivy studentů IT Faktory migračního rozhodování a jejich důležitost

3 3.4.2 Motivy studentů IT pro práci v zahraničí Bariéry zahraniční migrace studentů IT Sociodemografické, profesní a jiné charakteristiky studentů IT pomýšlejících na práci v zahraničí Sociodemografické charakteristiky Odborný a profesní charakter potenciálně migrujících studentů IT Charakteristiky studia

4 A) POSTOJE IT PRACOVNÍKŮ K ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ MIGRACI 1. Úvod V roce 2006 byl ve VÚPSV ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze realizován průzkum studentů a pracovníků působících v oboru informačních technologií v České republice. Tento výzkum byl součástí širšího výzkumu zaměřeného na riziko brain drain z ČR. Pracovníci a studenti v oboru IT byli spolu s lékaři vytipováni jako skupiny, u kterých je relativně dobrá možnost profesního uplatnění v cizině, a tudíž je potencionální riziko jejich odchodu za prací do zahraničí vysoké. Cílem průzkumu bylo zjištění jejich postojů a připravenosti k možné pracovní migraci do zahraničí. Dotazníkové šetření migrační připravenosti českých IT pracovníků (o studentech IT bude podrobně pojednáno v části C) navazovalo na dva poznatkové zdroje: 1. na rozsáhlé kvantitativní průzkumy migračního potenciálu České republiky, realizované v letech v souvislosti se vstupem ČR do EU a široce diskutovaným právem volného pohybu osob a pracovníků v prostoru zemí EU, 2. na kvalitativní průzkum sondáže postojů k zahraniční pracovní migraci českých IT pracovníků realizovaný v roce 2006 s vybranými experty z oboru informačních a komunikačních technologií. Šetření zaměřené na pracovníky IT sledovalo několik hlavních cílů: * 1) Zjistit, jak velká část IT pracovníků uvažuje o tom, že opustí ČR a bude pracovat alespoň na nějakou dobu ve svém oboru v zahraničí. 2) Určit, do jaké míry je odchod budoucích IT pracovníků reálný, tj. zda ti, kteří o migraci uvažují, se na odchod do zahraničí cíleně připravují; pokud ano, jaké kroky již v tomto směru učinili či hodlají učinit. 3) Zjistit, jaké jsou příčiny zamýšlené migrace, tj. pochopit motivaci těch, kteří o odchodu za prací do ciziny reálně uvažují. 4) Určit, které země jsou nejčastějším cílem migrace a proč. 5) Identifikovat faktory, které subjektivně působí proti migraci IT pracovníků do zahraničí a migraci tak brání. 6) Popsat, jak se od sebe liší skupina IT pracovníků uvažujících o migraci a těch, kteří o migraci neuvažují. * Tabulky a grafy vycházejí z terénního šetření. 4

5 2. Metodika šetření Dotazníkový průzkum zahraniční pracovní migrace IT pracovníků proběhl v měsících březen - říjen Předmětem se stali IT pracovníci v širokém spektru specializací (od programátorů, přes SW architekty až po IT obchodníky) z různých typů organizací (od IT firem, přes IT oddělení podniků a vysokých škol) s regionálním zastoupením v celé České republice, nicméně s výraznou převahou Prahy (83%). Dotazování probíhalo formou vyplnění elektronického dotazníku umístěného na internetu na adrese Informace o výzkumu (s žádostí o vyplnění dotazníku) byla uveřejněna na byly osloveny kontakty řešitelů v IT firmách a IT odděleních různých organizací, absolventi katedry informačních technologií VŠE, o spolupráci, tzn. předání svým eventuálním kolegům v práci, byli požádáni i studenti IT oborů z různých vysokých škol (viz část C). Celkem byly dotazníky vyplněny 276 respondenty. Podle údajů Českého statistického úřadu (Výběrové šetření pracovních sil, 2005) 1 pracovalo v ČR v roce 2005 necelých počítačových odborníků. Největší koncentrace byla v Praze, kde jich pracovalo přes dvacet tisíc, následoval Jihomoravský kraj s více než deseti tisíci IT pracovníky, poměrně hodně jich pracovalo i ve Středočeském kraji. Celkem 45% IT pracovníků mělo ukončené VŠ vzdělání. Výběrový vzorek si nečiní nároky na reprezentativnost; jedná se výlučně o sondáž postojů k zahraniční pracovní migraci u specifické, migračně rizikové skupiny vysoce kvalifikovaných odborníků. Jednalo se o anonymní dotazník, který obsahoval celkem tři bloky položek. Blok A zjišťoval údaje týkající se profesních charakteristik, tj. na jaké pozici respondenti pracují, v jaké firmě, zda mají zkušenost s pobytem v zahraničí a pokud ano, o jaký typ pobytu šlo, zda spolupracují s kolegy ze zahraničí a jaké jsou jejich jazykové znalosti. Blok C se týkal sociodemografických a dalších charakteristik IT pracovníků. Blok B byl věnován podstatě zkoumaného problému, tj. názorům, postojům a předpokladům respondentů k zahraniční pracovní migraci. 1 [ ] 5

6 2.1 Bližší údaje o výběrovém vzorku Profesní charakter dotazovaných IT pracovníků Respondenti byli nejčastěji zaměstnáni jako developeři či programátoři (24% z dotázaných). Dalšími častými pozicemi byly Project manager / IT manager (17%), systémový administrátor (11%), IT konzultant (11%) a analytik (10%). Další pozice již byly méně časté, přesný přehled je uveden v tabulce 1. T a b u l k a 1 Název pozice současného zaměstnání v IT (N=276) četnost relativní četnost (v %) developer/ programátor 67 24,3 project manager/ IT manager 46 16,7 (systémový) administrátor/ specialista 29 10,5 IT konzultant 29 10,5 analytik 28 10,1 jiné 20 7,2 SW architekt 14 5,1 Technical / Sales Support Specialist 14 5,1 IT ředitel/ CIO 11 4,0 obchodní ředitel (IT) 7 2,5 tester 4 1,4 obchodní zástupce/ prodejce (IT) 2 0,7 Account Manager/ Sales Manager (IT) 2 0,7 Web designer 2 0,7 KAM/ Senior Sales Manager (IT) 1 0,4 Dotazovaní působili nejvíce ve firmách, které vyvíjejí vlastní SW (30%) a u systémových integrátorů (19%). Pracovali ale také pro firmy mimo obor IT (18%) a dále pro prodejce SW (11%), telekomunikační firmy (11%) a další typy firem z IT oboru (11%). Nadpoloviční většina respondentů pracovala pro firmy ryze české (55%). Naopak 34% působila v české pobočce zahraniční firmy. Zbývajících 11% bylo zaměstnáno v české firmě se zahraniční účastí. Nejčastěji se jednalo o velké firmy nad 250 zaměstnanců (36%), dále o firmy střední s zaměstnanci (26%), malé firmy od 10 do 49 zaměstnanců (20%) a mikrofirmy (14%). Pouze 5% pracovalo mimo komerční sektor v organizacích nestátních, příspěvkových či rozpočtových. Respondenti v oboru IT pracovali nejčastěji 6-10 let (42%), 1-5 let (33%), event let (15%). Šest procent v IT pracovalo více než 15 let a naopak 4% méně než 1 rok. Dotazovaní v jiném než IT oboru pracovat spíše nechtějí. Devatenáct procent uvedlo, že určitě není ochotno pracovat v jiném než IT oboru, 42% k tomu spíše není ochotno. Naopak 27% by spíše a 12% určitě bylo ochotno pracovní nabídku z jiného oboru přijmout Sociodemografické a ekonomické charakteristiky dotazovaných IT pracovníků Průměrný věk respondentů dosáhl 29,90 roku (SD=5,87, medián 29 let). Nejmladšímu pracovníkovi bylo 21 a nejstaršímu 58 let. Devadesát pět procent z dotazovaných byli muži, 5% ženy. Pokud jde o národnost, 96% bylo české národnosti, 2% slovenské a 2% jiné. Respondenti byli nejčastěji svobodní se stálým partnerem (38%) nebo ženatí/vdané (37%). Svobodných bez stálého partnera bylo 23%, 3% bylo rozvedených. Nejčastěji respondenti neměli žádné dítě (75%), 9% mělo jedno dítě, 14% mělo dvě děti a 3% tři či více dětí. 6

7 T a b u l k a 2 Průměrný hrubý měsíční příjem za poslední rok včetně bonusů (N=267) četnost relativní četnost (v %) či méně Kč 19 7, Kč 58 21, Kč 58 21, Kč 47 17, Kč 49 18, Kč 23 8,6 více než Kč 13 4,9 Respondenti nejčastěji uváděli, že jejich současný hrubý měsíční příjem (včetně bonusů) je 20 až 40 tisíc Kč (43%). Poměrně velká část uváděla příjem mezi 40 a 70 tisíci (36% - podrobnější údaje viz tabulka 2). Dotazovaní očekávali, že pokud zůstanou v ČR, jejich finanční situace se nejspíše v následujících dvou letech trochu zlepší (56%), nezmění (21%) či se podstatně zlepší (17%). V případě odchodu do ciziny by nejčastěji očekávali, že se jejich finanční situace podstatně zlepší (47%) či se trochu zlepší (26%). Celkem 70% respondentů mělo ukončené vysokoškolské vzdělání (59% magisterského, 8% bakalářského a 4% doktorského stupně). Vyšší odborné vzdělání měla 2% respondentů a středoškolské s maturitou 27%. Pokud jde o vystudovanou vysokou školu, nejčastěji jí byla VŠE (54%), jiné pražské VŠ (24%) a vysoké školy z Brna (6%). Celkem 13 respondentů vystudovalo dvě vysoké školy. 7

8 3. Výsledky šetření 3.1 Zahraniční zkušenosti, jazyková vybavenost a mezinárodní spolupráce Předchozí studijní či pracovní zkušenosti v zahraničí Celkem 78 respondentů (28% z celkového počtu dotázaných) uvedlo, že má nějakou studijní či pracovní zkušenost ze zahraničí. Touto zkušeností byla nejčastěji krátkodobá stáž v rámci mezinárodní firmy, ve které respondent působí či působil (15% ze všech respondentů), odborné mimofiremní studium v zahraničí (10%), stálý pracovní poměr v oboru u jiné firmy (8%), jazykové mimofiremní studium (7%) či studentský pracovní pobyt (6%). Méně často to byl stálý pracovní poměr v rámci mezinárodní firmy, v jejíž české pobočce působil (4%), řádná pracovní smlouva mimo obor (3%) nebo jiné pracovní či studijní zkušenosti (viz graf 1). Nejčastějším místem získávání zahraničních zkušeností byly Spojené státy, Velká Británie, Německo a další země Evropské unie. USA byly nejčastější u studentských pracovních pobytů či odborného studia, Velká Británie u jazykových pobytů, Německo u práce v oboru pro jiné firmy a státy EU jako celek u krátkodobých stáží. G r a f 1 Předchozí studijní a pracovní zkušenosti v zahraničí (N=276) 20 Relativní četnost (v %) Krátkodobá stáž v rámci mezinárodní firmy Odborné studium (mimofiremní) Stálý poměr v oboru u firmy, v níž v ČR nepůsobil Jazykové studium (mimofiremní) Krátkodobá práce (studentské pobyty) Jiné Stálý poměr v oboru u firmy, v níž v ČR působil Řádná pracovní smlouva mimo obor U krátkodobých stáží byla délka pobytu nejčastěji 1 nebo 3 měsíce, u odborného studia 6 měsíců, u stálého pracovního poměru ve firmě v oboru 2 roky, u jazykového studia 1 měsíc a u studentských pobytů 3 nebo 4 měsíce Jazykové znalosti Ve vztahu k uplatnění se na zahraničním trhu práce hraje mimořádnou úlohu znalost světových jazyků. Z těchto důvodů zjišťoval dotazník jazykovou vybavenost IT pracovníků. Konkrétně pracovníci hodnotili svou znalost pěti základních světových jazyků (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština - prostřednictvím čtyřstupňové škály - plynná znalost, aktivní znalost, pasivní znalost, neumím používat). Znalosti cizích jazyků prokázaly jasné vedoucí postavení anglického jazyka - celých 45% uvedlo, že umí angličtinu plynně a dalších 46% aktivně (více viz tabulka 3). S 8

9 velkým odstupem na druhém místě byla znalost němčiny - tam jen 4% dotazovaných uvedla, že ji umí plynně, 10% potom aktivně a 65% pasivně. S dalším velkým odstupem se potom umístily ruština, francouzština a španělština. Jiné jazyky byly minoritní (zanedbávali jsme vzhledem k podobnosti slovenštinu) - nějaký jiný jazyk uvedlo pouze 31 respondentů, z toho polštinu 11 a italštinu 8 pracovníků. T a b u l k a 3 Subjektivní hodnocení znalosti cizích jazyků (N=276) plynná znalost aktivní znalost pasivní znalost neumím používat anglický jazyk 45,3 45,7 9,1 0,0 německý jazyk 3,6 9,8 65,2 21,4 ruský jazyk 1,1 9,1 29,7 60,1 francouzský jazyk 1,4 1,1 10,5 87,0 španělský jazyk 0,7 1,8 8,3 89, Pracovní kontakty s kolegy v zahraničí Celkem 159 IT pracovníků (58% ze všech dotázaných) uvedlo, že má pracovní kontakty s kolegy z jiných zemí. Tyto kontakty jsou nejčastěji s kolegy z Německa (15%), Velké Británie (12%), USA nebo Kanady (10%) a z dalších evropských zemí (Slovensko, Nizozemsko, Rakousko, Francie, Irsko, Belgie), event. Indie (3%). Celkem bylo uvedeno 400 kontaktů z různých zemí, tzn. na jednoho pracovníka, který uvedl, že kontakty na kolegy do zahraničí má, připadají dvě až tři země. Z výsledků je vidět, že nadpoloviční většina všech dotázaných má v současnosti pracovní kontakt s kolegy v zahraničí, což je vysoké procento, které svědčí o mezinárodním působení jejich zaměstnavatelů a výrazném projevu globalizace v IT oboru. 3.2 Postoje IT pracovníků k pracovní migraci do zahraničí a související skutečnosti Migrační potenciál IT pracovníků v ČR Migrační potenciál IT pracovníků v ČR zjišťuje stěžejní otázka celého šetření: Pomýšlíte na to odejít pracovat do zahraničí? Podíl pozitivních odpovědí je poměrně vysoký. Na práci v zahraničí pomýšlí téměř každý druhý dotázaný IT pracovník (118 z dotázaných pracovníků, přesně 43%). Podívejme se nyní na tento výsledek podrobněji. Existují statisticky významné rozdíly (p<0.005) mezi pracovníky, pokud jde o zahraniční účast ve firmě, ve které pracují. Nejvíce o práci v zahraničí uvažují pracovníci působící v českých pobočkách mezinárodních firem. Stejně tak o práci v zahraničí uvažují nejvíce pracovníci velkých firem, naopak nejméně pracovníci z nekomerčních organizací. I zde jsou rozdíly statisticky významné (p<0.01). Další statisticky významné rozdíly jsou mezi těmi, kteří již mají zahraniční studijní či pracovní zkušenost, a těmi, kteří ji nemají. Pracovníci, kteří byli studovat či pracovat v zahraničí, o migraci uvažují významně více (p<0.01). O odjezdu do zahraničí také více uvažují ti, kteří v současné práci mají kontakt s kolegy ze zahraničí (p<0.005), v porovnání s těmi, kteří kontakt se zahraničními kolegy nemají. Zásadní rozdíl (p<0.001) panuje také mezi pracovníky s různou úrovní znalosti angličtiny. Pracovníci s lepší angličtinou o působení v zahraničí uvažují více. Poslední statisticky významný rozdíl se odvíjí od počtu dětí. Pracovníci s menším počtem dětí uvažují o práci v zahraničí významně více (p<0.05). Naopak žádné statisticky významné rozdíly nejsou u pohlaví, současného příjmu, rodinného / partnerského stavu, věku, nejvyššího ukončeného vzdělání či doby, po kterou pracují v IT. 9

10 3.2.2 Míra reálnosti (pravděpodobnosti) migračního úmyslu Při zahraniční migraci odborníků je důležité, do jaké míry je záměr odejít pracovat do zahraničí reálný. Míra reálnosti (pravděpodobnosti) migračního úmyslu IT pracovníků byla v dotazníku zjišťována kontrolní otázkou: Učinil/-a jste již konkrétní kroky pro realizaci Vašich záměrů? Smyslem otázky bylo zjistit, zda se v případě deklarované zahraniční migrace jedná pouze o teoretický, zatím ničím nepodložený záměr či seriózně zvažovanou životní perspektivu. T a b u l k a 4 Učinil/-a jste již konkrétní kroky pro realizaci Vašich záměrů? (N=118) četnost relativní četnost (v % z uvažujících o migraci) relativní četnost (v % ze všech dotázaných) ne, není to aktuální 47 39,8 17,0 zatím ne, ale chystám se k tomu 40 33,9 14,5 ano, již jsem učinil konkrétní kroky 31 26,3 11,2 celkem ,0 Výsledky selektují migračně orientované IT pracovníky na tři významné skupiny. U 40% z těch, kteří řekli, že o práci v zahraničí uvažují, není migrace aktuální, neboť neučinili a ani aktuálně nechystají žádné konkrétní kroky. Je možné konstatovat, že tato skupina představuje jedince, pro které zatím zůstává práce v zahraničí v rovině vágních, teoretických úvah. Dalších 34% uvedlo, že kroky neučinilo, ale chystá se k tomu. Zástupci této kategorie bývají označováni jako migranti hypoteticko-pravděpodobní. Jde o migraci, která za určitých subjektivních a objektivních předpokladů může, ale i nemusí být v budoucnu realizována. Nakonec 26% již některé kroky učinilo - tam je migrace nejpravděpodobnější. Tito nejpravděpodobnější migranti tvoří 11% ze všech IT pracovníků, kteří vyplnili dotazník. V tomto případě lze předpokládat, že tito pracovníci v dohledné době s větší či menší pravděpodobností Českou republiku opustí. Skupinu jako celek lze dále diferencovat s ohledem na vykonané konkrétní kroky, které byly (nebyly) v souvislosti se zahraniční migrací podniknuty. Následující graf demonstruje frekvence kladných odpovědí. 2 2 Respondenti mohli zaškrtnout více variant (s ohledem na reálnost životní situace), proto absolutní hodnoty přesahují počty IT pracovníků, kteří již pro zahraniční migraci realizační kroky vykonali. 10

11 G r a f 2 Konkrétní kroky pracovní migrace (N=276) Hledání zaměstnání pomocí internetu Obstarání informací o možnostech zaměstnání Vyhledání pomoci u příbuzných, kolegů, známých Oslovení potenciálního zaměstnavatele Jiné Hledání zaměstnání prostřednictvím specializované agentury Podání žádosti o nezbytné formality k výjezdu relativní četnost (v % ze všech dotázaných) Těmito konkrétními kroky nejčastěji bylo hledání zaměstnání pomocí internetu (8% ze všech dotázaných, 20% ze všech, kteří o práci v zahraničí uvažují), obstarání informací o možnostech zaměstnání (8% ze všech dotázaných) a vyhledání pomoci u příbuzných a známých (6%). Čtyři procenta oslovila potenciálního zaměstnavatele a dvě procenta hledají zaměstnání prostřednictvím specializované agentury. Tři pracovníci (1%) již podali žádosti o nezbytné formality k výjezdu, resp. získali již vízum. Čím konkrétnější jsou zmiňované aktivity, tím nižší je počet IT pracovníků, který je realizoval. Strmou redukci migračního potenciálu z hlediska míry reálnosti dokumentují i následující údaje. Ptali jsme se na výsledky již učiněných kroků. 6 pracovníků již získalo příslib pracovního místa v zahraničí, 2 mají podepsanou pracovní smlouvu a 4 již zařízené bydlení v zahraničí (u dvou z těchto pracovníků jsou již dva konkrétní výsledky najednou). Celkem 10 IT pracovníků (tedy 4% ze všech respondentů) již je tedy prakticky jednou nohou v zahraničí. Závěr dotazníku tvořila kontrolní otázka o migračních záměrech IT pracovníků, tentokrát formulována nikoliv jako hypotetická úvaha, ale rozhodování o konkrétní, reálné životní situaci. Šlo o to, jak by se zachovali, kdyby jim byla nabídnuta v následujících měsících atraktivní práce v zahraničí. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 5. T a b u l k a 5 Přijetí atraktivní pracovní nabídky v zahraničí uvažující o migraci (N=116) neuvažující o migraci (N=158) relativní četnost (v %) relativní četnost (v %) rozhodně přijal 19,0 3,2 spíše přijal 63,8 19,6 spíše nepřijal 14,7 64,6 rozhodně nepřijal 2,6 12,7 Podle předpokladů by IT pracovníci, kteří uvažují o práci v cizině, atraktivní pracovní nabídku v drtivé většině rozhodně či spíše přijali (83 %). I v této skupině však 11

12 existuje více než desetina z nich, kteří se k nabízené možnosti staví zdrženlivě až záporně. Téměř dvě třetiny z této skupiny navíc nejsou pevně rozhodnuty a nabídku by přijaly spíše. Máme zde tedy opět důkaz poměrně značného počtu tzv. teoretických migrantů. Kontrolní otázka potvrzuje, že reálný migrační potenciál je výrazně nižší než migrační potenciál celkový. Na druhé straně existují IT pracovníci, kteří podle dotazníkového zjištění sice o práci v zahraničí neuvažují, nicméně v případě atraktivní nabídky by tuto možnost v zhruba v 23% případů spíše či rozhodně přijali. V dalším textu budeme zjišťované další parametry zahraniční migrace. Údaje se vztahují k celkovému migračnímu potenciálu, bez naznačených redukcí Délka pracovní migrace Dále jsme zjišťovali uvažovanou délku pracovní migrace. Toto zjištění je velmi důležité pro možnou otázku "odlivu mozků". Pokud se totiž jedná o úvahy o krátkodobé pracovní migraci, nejde o jev tak nebezpečný, neboť naši pracovníci se poté mohou vrátit do ČR s nově nabytým know-how. Naopak úvahy o migraci dlouhodobé či dokonce trvalé mohou znamenat reálný únik know-how do ciziny bez získání relevantní náhrady. Jsme si samozřejmě vědomi možného rozdílu mezi úvahami a poté realitou ovlivněnou průběhem skutečného pobytu v zahraničí. Nejčastěji respondenti uváděli, že plánují zůstat v zahraničí 1-2 roky (40% z těch, co o odjezdu uvažují, 17% ze všech respondentů). O práci v zahraničí na dobu 2-5 let uvažuje 21% z těch, co o odchodu přemýšlejí. Devatenáct procent respondentů zatím neví, jak dlouho by chtěli v cizině zůstat. Celkem 9% uvedlo, že pokud to bude možné, chtěli by v zahraničí zůstat natrvalo. Podrobné údaje jsou uvedeny v tabulce 6. T a b u l k a 6 Uvažovaná délka pracovní migrace (N=119) četnost relativní četnost (v % z uvažujících o migraci) relativní četnost (v % ze všech dotázaných) méně než 1 rok 9 7,6 3,3 1-2 roky 48 40,3 17,4 2-5 let 25 21,0 9,1 déle než 5 let, ale ne natrvalo 3 2,5 1,1 bude-li to možné, tak natrvalo 11 9,2 4,0 zatím nevím 23 19,3 8,3 Nejpreferovanější deklarovanou délkou zahraniční pracovní migrace našich IT pracovníků v zahraničí je časové období od jednoho do dvou let (40% z těch, co o migraci uvažují) a období od dvou do pěti let (21 %). Zásadní je zjištění, že trvalou migraci deklarují 4 % ze všech dotázaných IT pracovníků. Toto číslo je varovné, neboť dosahuje více než dvojnásobný podíl než průzkumy potenciální zahraniční migrace u celkové české populace. Při podrobnějším třídění shledáváme, že 64 % deklarovaných trvalých migrantů (7 osob) již podniklo pro realizaci migrace některé konkrétní kroky, zbývajících 36% se na konkrétní kroky chystá. Nutné je však zohlednit, že počty respondentů jsou při těchto třídících analýzách již velmi nízké. Za zmínku snad stojí poměrně značný podíl potenciálních migrantů zatím nerozhodnutých (19 %). Jedná se o okruh osob, které zatím buď nemají svůj migrační úmysl konkretizován nebo počítají s tím, že délku svého pobytu přizpůsobí konkrétním zahraničním podmínkám. 12

13 3.2.4 Termín odchodu do zahraničí Termín zamýšleného odchodu z ČR je důležitým indikátorem vážnosti rozhodnutí odejít pracovat mimo mateřskou zem. Všeobecně platí, že čím vzdálenější je udávaný termín, tím větší bude hypotetičnost či mlhavost migračního záměru a naopak - s brzkým termínem jsou zpravidla spjaty i konkrétní realizační kroky. U odborníků s ambicí zastávat v zahraničí kvalifikované pracovní místo lze hypoteticky předpokládat, že seriózní úvaha reálného odchodu zahrnuje období přibližně do jednoho roku. Ptali jsme se proto potenciálních migrantů, v jakém časovém horizontu se chystají do zahraničí odejít. Výsledky jsou prezentovány v tabulce 7. T a b u l k a 7 Časový horizont odchodu (N=115) četnost relativní četnost (v %) během následujících 6 měsíců 4 3,5 v období od půl do 1 roku 14 12,2 za 1-2 roky 48 41,7 později 18 15,7 zatím nevím 31 27,0 Během příštích dvanácti měsíců plánuje odejít do zahraničí necelá šestina (15,7 %) o migraci uvažujících IT pracovníků. Více jak polovina (57 %) migračně kladně orientovaných IT pracovníků předpokládá práci v zahraničí buď v časovém horizontu jednoho až dvou let nebo později. O mlhavosti a neurčitosti migračního záměru svědčí procento zatím nerozhodnutých (27 %) Cílové země zahraniční migrace IT pracovníků působících v ČR Dále nás zajímalo, do jaké země je potenciální pracovní migrace nejčetnější. Respondenti byli požádáni, aby uvedli tři země, do kterých mají nejvýraznější úmysly odejít (součet tedy nedává 100%, nicméně ukazuje na preferenci zemí). Výsledek je prezentován v grafu 3. Z hlediska nefrekventovanějšího migračního cíle zaujímají jasnou prioritu anglicky mluvící země. Na prvních místech jsou s odstupem Velká Británie (63%) a Irsko (58%) následované USA/Kanadou (37%) a Austrálií/Novým Zélandem (36%). Velká Británie a Irsko jsou zřejmě oblíbeným cílem českých odborníků i díky bezproblémovému přístupu českých občanů na své trhy práce. S výrazným odstupem se pak umístily další státy Evropské unie. Nejčastěji bylo označeno Německo (12%), dále Rakousko, Švédsko, Nizozemsko a Španělsko. Jiné státy sehrávají méně významnou roli. 13

14 G r a f 3 Cílové země potenciální pracovní migrace relativní četnost (v % z potenciálních migrantů) _ Velká Británie Irsko USA, Kanada Austrálie, Nový Zéland Jiný stát EU Německo Rakousko Jiný stát světa Švédsko Nizozemsko Španělsko Japonsko SAE Švýcarsko Norsko Francie Island Indie Rusko Jiný stát Evropy Asijský stát Důvody pro výběr cílové země Důvody pro výběr cílové země byly zjišťovány otázkou: Z jakých důvodů jste si výše uvedené země vybral/-a? Výsledky jsou prezentovány na grafu 4. G r a f 4 Důvody pro výběr dané cílové země Mám příležitost pracovat ve svém oboru Možnost vysokého výdělku / lepší životní standard Znám tamní jazyk Možnost rozvíjet cizí jazyk Lepší podmínky pro práci 66 Odměňování iniciativity jedince 43 Už jsem tam byl a znám tamníi podmínky 39 Mám tam příbuzné a přátele 34 Je blízko ČR relativní četnost (% z potenciálních migrantů) V hierarchii důvodů pro výběr konkrétních zemí se jako velmi důležité jeví hned 5 hlavních důvodů. Na prvním místě je možnost pracovat ve svém oboru (73%) a možnost vysokého výdělku, a tím zajištění vyššího životního standardu (též 73%). Na třetím a čtvrtém místě jsou důvody spojené s jazykem. Pro 71% potenciálních migrantů je důvodem, že znají 14

15 tamní jazyk a pro stejné množství, že ho mohou dále rozvíjet. Dvě třetiny uvedly též lepší podmínky pro práci. Zbývající důvody je již možné považovat za méně důležité. Jako předposlední byl uveden důvod příbuzných a známých v dané zemi (nedůležitý pro 66% respondentů). Tím je verifikován poznatek získaný z průzkumu migračních postojů celkové české populace - příbuzní a přátelé nehrají při výběru cílové migrační země významnou roli a vytváření českých minorit v zahraničí je tudíž velmi vzácným jevem. Jako zcela a jednoznačně nejméně důležitý motiv byla uvedena blízkost země k České republice (nedůležitý pro 76% potenciálních migrantů). 3.3 Faktory ovlivňující migrační rozhodování, migrační motivy IT pracovníků Faktory migračního rozhodování a jejich důležitost Zahraniční pracovní migrace jak prostých občanů, tak vysoce kvalifikovaných odborníků je výsledkem celé řady vzájemně se ovlivňujících okolností. Jsou objektivního i subjektivního charakteru a váží se zpravidla k domácímu i zahraničnímu trhu práce, politické situaci v zemi, k rodinným, zdravotním vazbám atd. Jedná se o subjektivní rozhodování o výhodnosti či nevýhodnosti této životní perspektivy u konkrétního jedince. V rozhodovacím procesu hrají významnou úlohu faktory jako možnost odjet do zahraničí s partnerem, příp. rodinou, pracovní uplatnění manželky/a v cizině, jistota zaměstnání atd. V realizovaném šetření bylo respondentům předloženo deset různých variant vč. možnosti volné odpovědi, které migračně orientovaní IT pracovníci hodnotili prostřednictvím klasické čtyřstupňové hodnotící škály (velmi důležité, spíše důležité, spíše nedůležité, zcela nedůležité). Výsledky jsou prezentovány v grafu 5. Za nejdůležitější respondenti považují před odjezdem podepsanou pracovní smlouvu (velmi důležité pro 42% z potenciálních migrantů, spíše důležité pro 35%), dále přesné a podrobné informace o zemi, kam hodlají odjet (velmi důležité pro 27% a spíše důležité pro 51% potenciálních migrantů) a možnost odjet s rodinou či partnerem. Jako důležité a přibližně vyrovnané vnímají i sympatie vůči dané zemi a jejím obyvatelům, možnost navštěvovat několikrát ročně členy rodiny v ČR, politickou situaci v dané zemi a možnost sehnání zaměstnání i pro partnera. Jako spíše důležité jsou vnímány lepší vyhlídky pro děti a jediným nepodstatným faktorem jsou přátelé či kolegové v dané zemi, kteří by mohli poskytnout podporu v začátcích. To v zásadě potvrzuje, že čeští IT pracovníci v cizině pomoc od krajanů neočekávají a spoléhají výhradně sami na sebe. Jiné důvody byly uvedeny jen zřídka a v zásadě souvisí s motivy zahraniční migrace (viz následující otázka) Motivy IT pracovníků pro práci v zahraničí Mimo výše uvedené externí faktory souvisejících s prací v zahraničí jsme se tázali i na interní motivy k práci v cizině. Ty byly zjišťovány totožně jako u předcházející otázky, bylo posuzováno jedenáct předložených variant včetně možných odpovědí na volnou otázku. Výsledky jsou zobrazeny v grafu 6. Nejdůležitějšími motivy na přibližně stejné úrovni bylo vyšší finanční ohodnocení (velmi důležité pro 55% z těch, co o práci v cizině uvažují), získání mezinárodního rozhledu a kontaktů (51%) a zlepšení cizího jazyka (52%). S odstupem, nicméně stále jako důležité pak byly vnímány větší možnosti odborného rozvoje, větší možnosti kariérového růstu po návratu do ČR a možnost naučit se pracovat se špičkovými produkty. Poměrně vyhraněné byly odpovědi u položky "nechci u nás platit zbytečně vysoké daně", kdy 35% vnímalo toto jako velmi důležitý motiv, naopak pro poměrně velkou část respondentů to nebylo důležité. Celkově byl tento motiv spíše důležitý, stejně jako motiv vyšší možnosti kariérového růstu v zahraničí. Naopak jako spíše nedůležité byly vnímány motivy 15

16 profesionálnějších pracovních vztahů a práce pro firmu s větší mezinárodní prestiží (oba pro více než 40% respondentů spíše nedůležité). Jiné motivy zahraniční migrace vyjádřené volnou odpovědí se vztahují převážně k nespokojenosti se situací na politické scéně v roce 2006 a přílišnou levicovou orientaci v ČR (celkem 6 respondentů). 16

17 G r a f 5 Důležitost faktorů pro odjezd do zahraničí na déle než 1 rok Před odjezdem podepsaná pracovní smlouva Přesné a podrobné informace o dané zemi Možnost odjet s rodinou / partnerem Sympatie chované vůči dané zemi a jejím obyvatelům Možnost navštěvovat členy rodiny v ČR Politická situace v dané zemi I manželka sežene práci/uplatnění Lepší výhlídky pro děti Příbuzní či kolegové v dané zemi, kteří mohou pomoci % 20% 40% 60% 80% 100% Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Zcela nedůležité 17

18 G r a f 6 Motivy pro práci v zahraničí Vyšší finanční ohodnocení Získat mezinárodní rozhled a kontakty Zlepšit cizí jazyk Vyšší možnost odborného rozvoje v oblast činnosti Vyšší možnost kariérového růstu po návratu zpět do ČR Pracovat se špičkovými produkty a technologiemi Nechci u nás platit zbytečně vysoké daně V zahraničí je vyšší možnost kariérového růstu Profesionálnější pracovní vztahy Pracovat ve firmě s větší mezinárodní prestiží % 20% 40% 60% 80% 100% relativní četnost (v % z potenciálních migrantů) Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Zcela nedůležité 18

19 3.3.3 Bariéry zahraniční migrace IT pracovníků Poslední otázkou, na kterou jsme se tázali všech respondentů bez ohledu na to, jestli plánují či neplánují pracovat v zahraničí, bylo, jaké faktory jim v odjezdu do zahraničí brání. Faktory bránící odjet do zahraničí byly uvedeny ve formě deseti variant a každá z nich byla posuzována podle míry vnímané závažnosti, a to prostřednictvím hodnotící škály - zásadně, do určité míry, velmi málo, vůbec ne. Kromě toho byla obdobně jako v předešlých případech respondentům ponechána možnost individuálního vyjádření postojů k uvedené otázce. U žádného z faktorů nepřevažovala odpověď "zásadně brání" (více viz graf 7). Jako nejvýznamnější faktory, které do určité míry práci v zahraničí brání, bylo identifikováno dobré pracovní uplatnění v ČR (27% zásadně, 50% do určité míry) a odloučení od rodiny (30% zásadně, 40% do určité míry). Další faktory brání už jen částečně nebo spíše málo a jsou jimi osamělost a nedostatek sociálních kontaktů, nesouhlas partnera a administrativní problémy spojené s prací v zahraničí a vysoké náklady spojené s prací v zahraničí. Jiné faktory už brání jen velmi málo nebo vůbec ne - jsou jimi obavy z jazykových problémů, to, že by pracovníci museli zřejmě přijmout horší místo, neznalost tamního prostředí, riziko, že propásnou výhodné příležitosti ve vlastní zemi a jako nejméně bránící faktor bylo to, že si na práci v zahraničí netroufají (pouze u 14% do určité míry). Při analýze migračních bariér je třeba zvážit, že jednotlivé faktory se vzájemně prolínají a mají zpravidla komplementární charakter. Přesto je možné konstatovat, že v paletě uváděných příčin preference práce v ČR dominují pouze dva základní motivy - dobré pracovní uplatnění doma a odloučenost od rodiny. Spokojenost s profesním životem má pro zahraniční migraci odborníků obecně zásadní význam, silný vztah IT pracovníků k rodině a domovu vůbec je shodný s migrační bariérou celé české populace. Na druhou stranu se ukazuje, že u IT pracovníků neplatí, že by znalost jazyka byla problémem. Naopak relativně velký význam je přisuzován psychologickým pocitům, jako je očekávaná osamělost a nedostatek sociálních kontaktů v zahraničí, stejně jako nesouhlasu partnera. Z individuálních vyjádření se nejčastěji objevovaly osobní důvody související se splácením hypotéky a úvěrů na bydlení, problematičtější výchovou menších dětí a vyjádření, že by se muselo jednat o opravdu lukrativní nabídku, aby se vzhledem ke slušné situaci u nás vyplatilo odejít do zahraničí. 19

20 G r a f 7 Faktory bránící odjezdu do zahraničí (N=270) Mám dobré pracovní uplatnění v ČR Odloučení od rodiny Osamělost a nedostatek sociálních kontaktů Nesouhlas partnera Administrativní problémy spojené s prací v zahraničí Zřejmě bych musel přijmout horší pracovní místo Vysoké náklady spojené s pobytem v zahraničí Obavy z jazykových problémů Nejsem tam doma, neznám to tam Riziko, že propásnu příležitosti doma Na práci v zahraničí si netroufám % 20% 40% 60% 80% 100% relativní četnost (v %) Zásadně Do určité míry Velmi málo Vůbec ne 20

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

Migrační potenciál po vstupu ČR do EU (výsledky terénního šetření) Jana Vavrečková externí spolupráce: Zdeněk Janata

Migrační potenciál po vstupu ČR do EU (výsledky terénního šetření) Jana Vavrečková externí spolupráce: Zdeněk Janata Migrační potenciál po vstupu ČR do EU (výsledky terénního šetření) Jana Vavrečková externí spolupráce: Zdeněk Janata VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí?

Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí? Mají čeští občané zájem pracovat v zahraničí? Naděžda Horáková Nedávno jsme si v referendu odhlasovali vstup naší země do Evropské unie. Součástí naší smlouvy o přistoupení, se kterou jsme tímto krokem

Více

Reprodukční záměry mladých lidí 1

Reprodukční záměry mladých lidí 1 Reprodukční záměry mladých lidí 1 Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová Úvodem Jednou z nejžhavějších demografických otázek současnosti jsou příčiny poklesu úrovně plodnosti. V zásadě lze říci, že existují

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM (Výsledky průzkumu studentů ČVUT v Praze v roce 2004) Jana Šafránková 1. ÚVOD V procesu vzdělávání na vysoké škole jsou důležití studenti i jejich učitelé. Student

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE Jana Šafránková Úvod V letech 2000 2005 bylo na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) realizováno na požadavek rektora a vedení vysoké školy celkem

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Průzkum preferencí studentů právnických fakult. Souhrnné výsledky Listopad 2014

Průzkum preferencí studentů právnických fakult. Souhrnné výsledky Listopad 2014 Průzkum preferencí studentů právnických fakult Souhrnné výsledky Listopad 2014 První ucelený průzkum preferencí studentů právnických fakult v ČR Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, server EPRAVO.CZ

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI FESTIVALU OUT OF HOME Realizace průzkumu: Vteřina poté Analýza dat: Mgr. Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, jan.klusacek@lumos.org.uk

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE

VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 7, 10 12 Praha tel.: 22 01 111, fax: 22 01 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ANALÝZA DETERMINANTŮ PRACOVNÍ

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Zpráva z průzkumu mezi zaměstnavateli

Zpráva z průzkumu mezi zaměstnavateli Zpráva z průzkumu mezi zaměstnavateli Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 12 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský tým partnera

Více

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. února 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší studie občanského

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO HODNOCENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO HODNOCENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO HODNOCENÍ DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava Dotazníkové hodnocení proběhlo

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

[UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VŠE A HODNOCENÍ ABSOLVOVANÉHO STUDIA] NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU ABSOLVENTŮ Z LET 2005/06 A 2010/11

[UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VŠE A HODNOCENÍ ABSOLVOVANÉHO STUDIA] NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU ABSOLVENTŮ Z LET 2005/06 A 2010/11 Prosinec 2011 Rozvojové a poradenské centrum VŠE Martin Lukeš Miroslav Švára Miroslav Lorenc [UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VŠE A HODNOCENÍ ABSOLVOVANÉHO STUDIA] NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU ABSOLVENTŮ Z LET 2005/06 A 2010/11

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

78 % Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích, přidávají se i kuřáci. Restaurace by na tom vydělaly až šest miliard.

78 % Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích, přidávají se i kuřáci. Restaurace by na tom vydělaly až šest miliard. TISKOVÁ ZPRÁVA Praha,. května 2012 8 % Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích, přidávají se i kuřáci. Restaurace by na tom vydělaly až šest miliard. Každý nebo téměř každý den si zapálí pouhých 24

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH VZDĚLÁVAC VACÍ POTŘEBY V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH CH Shrnutí výsledků z výzkumu realizovaného v rámci r aktivity číslo 7 projektu Rozvoj a další vzdělávání lektorů,, konzultantů pro neziskové

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více