Dovolte mi učit se. Základní školy, Hradec Králové třída Slovenského národního povstání 694

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dovolte mi učit se. Základní školy, Hradec Králové třída Slovenského národního povstání 694"

Transkript

1 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dovolte mi učit se Základní školy, Hradec Králové třída Slovenského národního povstání 694 Zřizovatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408, Hradec Králové tel.: , fax Škola: Základní škola, tř. SNP 694, Hradec Králové tel.: , IČO: IZO: REDIZO: Ředitelka školy: PaedDr. Miluška Karásková Koordinátorka ŠvP: PaedDr. Zdena Hartingerová

2 Platnost dokumentu: Dokument vstupuje v platnost , veškeré změny musejí obsahovat datum změny, podpis ředitelky a razítko školy. 1. oprava Poznámka: Od je škola sloučena se ZŠ Jih, obě pracoviště mají vlastní vzdělávací programy. Velikost školy: 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem, v každém ročníku jsou dvě až čtyři paralelní třídy. Nacházíme se na okraji města, máme malou spádovou oblast, ale naši žáci přicházejí z celého města i blízkého okolí. Škola vzdělává kolem 620 žáků, průměrná naplněnost tříd je 26 žáků. Vybavení školy: Škola je čtyřicet let stará, je to první pavilónová škola v Hradci Králové. Je zde 35 učeben, z toho 7 odborných pracoven. Součástí školy je i tělocvičný pavilon čekající v současné době na celkovou rekonstrukci, nové moderní sportovní hřiště, které využívá i veřejnost, školní zahrada, odpočinková zahrada, školní jídelna a bufet. Škola má bezbariérový vstup. Škola se skládá z pavilonu prvního stupně, druhého stupně a společného pavilonu školní družiny. Ve vstupních prostorách školy jsou žákovské šatny. Dále je zde školní knihovna a byt, který využíváme pro ubytování zahraničních lektorů. Škola je dostatečně velká, čistá a světlá. Žáci prvního stupně se učí převážně ve svých kmenových třídách, žáci druhého stupně často přecházejí. Máme odbornou učebnu fyziky, chemie a přírodopisu, informatiky, dílen, školní kuchyňku, pracovnu zeměpisu a poloodborné jazykové učebny. Ve škole je i keramická dílna. Škola má kvalitní hygienické zázemí, pouze v pavilonu TV je nutná rekonstrukce. Máme jednu tělocvičnu, malou posilovnu a sportovní areál s hřišti na volejbal, fotbal, běžeckou dráhou a doskočištěm. Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, asi v polovině je umístěn počítač pro žáky. V době přestávek využívají žáci třídy i chodby, během polední přestávky mohou být v jídelně nebo školní knihovně. V případě souhlasu rodičů mohou starší žáci školu také opustit. Když je hezky, využívají žáci odpočinkovou zahradu. Kabinety jsou nově vybaveny nábytkem, všude jsou počítače zapojené do školní sítě. Učitelé mají volný přístup na internet, mohou využívat čtyři velkokapacitní kopírky a scházet se mohou ve sborovnách 1. a 2. stupně. Škola je dostatečně vybavena vyučovacími pomůckami, televizemi s videi, zpětnými projektory a další didaktickou technikou. Pracovna informatiky je multifunkční. Charakteristika pedagogického sboru.

3 Pedagogický sbor má kolem 40 členů většinou středního věku. Všichni učitelé jsou kvalifikovaní, někteří mají více než dvě odborné kvalifikace. Ve škole působí dvě výchovné poradkyně, pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají nejen ve svých oborech, ale i v informatice. Sedm učitelů prošlo stážemi a školeními v zahraničí.. Tři pedagogičtí pracovníci mají titul PaedDr..Ve škole pracují učitelky dyslektické asistentky, které podporují integrované žáky s poruchami učení, psycholožka ( na částečný úvazek) a pět vychovatelek ŠD. Vnitřní řízení školy Ředitelství školy: ředitelka a dva zástupci ředitelky Ekonomický úsek: hospodářka, externí ekonomka, externí mzdová účetní Učitelský sbor: výchovné poradkyně, vedoucí vychovatelka ŠD, školní metodička prevence sociálně patologických jevů, vedoucí předmětových sdružení a metodických komisí. Dále knihovnice, dva správci školy, vedoucí školní jídelny, kuchařky, uklízečky a správce hřiště. Charakteristika žáků Do školy přicházejí děti ze spádové oblasti a dále děti, které se chtějí věnovat hlouběji studiu cizích jazyků ty pocházejí z celého města i blízkého okolí. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Škola se pravidelně zapojuje do mezinárodních projektů jako je např. dopisování do zahraničí, projekt Sokrates Comenius, kde v současné době pracujeme na projektu se školami z Rakouska, Polska, Maďarska a Německa, pořádáme výměnné pobyty v rodinách se školou v německém Giessenu, ve Francii, vzdělávací a poznávací pobyty do Velké Británie, Francie a Německa. Naši žáci vyjíždějí na školy v přírodě, v sedmém ročníku na LVVZ a exkurze. Dvakrát ročně pracujeme na celoškolních projektech podle UNESCO programu - jsme přidruženou školou k UNESCO. Do našeho ŠvP jsme zapojili program Let me Learn, který má všechny žáky vybavit vhodnými strategiemi k učení na základě jejich osobité kombinace vzorců učení. Tento projekt byl finančně podpořen ESF a státním rozpočtem ČR. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče jsou členy Sdružení (občanské sdružení), které se školou úzce spolupracuje a také podporuje ji finančně. Schůzky Sdružení jsou 4x do roka, jednou se rodiče mohou přijít na svoje děti informovat. Pokud je potřeba nebo rodiče projeví zájem, mohou přijít do školy kdykoli po předchozí domluvě. Jednou ročně pořádáme také Den otevřených dveří, Předvánoční odpoledne a závěrečnou Akademii školy. Rodiče jsou o dění ve škole informováni pomoci občasníku Zpravodaj (vychází 3 4x ročně) a dále prostřednictvím webových stránek a žákovských knížek. Komunikaci přes internet bychom rádi ještě více posílili.

4 Dále spolupracujeme ss zřizovatelem, dětským centrem DOMINO, Pedagogickopsychologickou poradnou v Hradci Králové, Svazem bojovníků za svobodu, Dětským domovem v Sedloňově, místní Charitou, s tělovýchovnými institucemi a SZŠ. Doplňková činnost školy Ve škole pořádáme kurzy angličtiny pro pedagogy i veřejnost, škola má akreditaci k poskytování DVPP. Tři učitelky pracují jako lektorky DVPP. Dále pořádáme kurzy a kroužky pro žáky naší školy za úhradu, asi 50 hodin týdně. Poskytujeme např. kurzy cizích jazyků, sportovní a výtvarné kurzy, kurzy příprav ke studiu na střední školy atp. 3. Zaměření školy a profil absolventa Naše škola je specifická, protože klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol: zaměřujeme se na výuku cizích jazyků a klademe si za cíl připravit naše žáky ke komunikaci v angličtině na úrovni B1 a v druhém cizím jazyce na úrovni A2. Dále si klademe za cíl vychovávat žáky k toleranci, chápání odlišných hodnot a kultur, ochraně kulturního dědictví a životního prostředí a k orientaci ve světě 21. století za použití veškerých dostupných informačních zdrojů. Důležitou součástí výstupních kompetencí všech žáků by měly být osobní strategie celoživotního učení (viz program Let me Learn). 3.1 Profil absolventa Naši žáci budou: - připraveni na život v integrovaném multikulturním prostředí, vybaveni základy dvou světových jazyků a vedeni k toleranci a snášenlivosti, - vybaveni takovými dovednosti a znalostmi, aby se snadno zapojili do moderního světa práce, získali základy všeobecného vzdělání, ale bez důrazu na encyklopedické znalosti, naopak se zaměřením na dovednosti směřujících k práci s informacemi a s obecnou orientací ve světě, - vedeni k vzájemné komunikaci a spolupráci, - zaměřeni na nadstandardní výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický, s preferencí komunikativní dovednosti, - využívat efektivní formy výuky (skupinová práce, párová práce problémové vyučování, projekty), - vedeni k využívání informačních technologií prostřednictvím jejich integrace do výuky a komunikace na počítačích v činnostech školy, - mít taková pravidla chování ve škole, která by se stala všemi přijatou a respektovanou normou vzájemného soužití a která by vedla žáky k jejich respektování, - vedeni k rozvíjení jejich zodpovědnost za vlastní chování, pracovní výsledky a samostatnosti a poctivosti, - nadaní i ti, kteří mají s učením problémy, budou rozvíjet všechny druhy vloh a talentů, které naši žáci budou mít, a budou podporováni i ti, kteří

5 jsou nějakým způsobem znevýhodněni, k tomu budeme používat program Let me Learn - vedeni k rozvoji kritického myšlení, k rozpoznávání a překonávání problémů na základě úsudku a zkušeností, budou rozvíjeny jejich morálně volní vlastnosti, schopnost hodnocení i sebehodnocení, - rozvíjet svoje estetické cítění a kulturně historickému rozhled, ekologické myšlení a vnímání přírody, - rozvíjet základy pracovních dovedností, profesionální orientace a zdravého životního stylu, - zapojovat se do kulturního, sportovního a společenského dění ve městě a zajímat se o věci veřejné. Obecné vzdělávací cíle: 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k celoživotnímu učení: Nabízíme dostatek informačních a učebních zdrojů (knihovna, počítačová učebna, počítače ve třídách, internet, exkurze, besedy, poznávání vlastních učebních strategií (Let me Learn) a jejich využití v praxi, podporujeme vlastní úsudek a rozhodování, budujeme postoje, podporujeme iniciativu, samostatnost a zodpovědnost za svoje vlastní učení. Vedeme žáky k sebehodnocení i hodnocení, provádíme zpětnou vazbou (chyba není ostuda, ale odrazový můstek k nápravě). Zdůrazňujeme motivaci a zohledňujeme individuální rozdíly mezi dětmi (Let me Learn). 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů Žákům nepředáváme hotové poznatky, ale vedeme je k hledání řešení,alternativních postupů a vlastních cest. Podporujeme mezipředmětové přesahy učiva, bledáme vztahy, příčiny, následky. Vedeme žáky k syntéza a analýze. Snažíme se omezovat frontální vyučování a zařazovat jiné formy práce (skupiny, páry, individuální studium, exkurze, praktické činnosti, prvky prožitkové pedagogiky,projekty, problémové učení apod.). Vedeme ke kritickému myšlení, hledání a řešení problémů. Vedeme k uplatňování individuálních kombinací vzorců učení (Let me Learn). 3. Vést žáky k všestranné, účinné komunikaci. Vytváříme prostředí pro vzájemnou komunikaci ústní, písemnou, uměleckou, cizojazyčnou apod., učíme používat technické komunikační prostředky. Stanovujeme pravidla komunikace (vstřícnost, věcnost, naslouchání, střídání, respektování, opravování názorů). Budujeme základy spolupráce,práce v týmu a využívaní vlastností jednotlivců k úspěchu týmu (Let me learn), poznávání jiných i sebe. 4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěch vlastní a druhých. Stanovujeme jasná pravidla pro život ve škole a vzájemně je dodržujeme. Máme jasně daná práva, povinnosti a druhy postihu při neplnění. Vedeme žáky k demokracii a svobodě, ale

6 také i k uvědomění si vlastních povinností a k pocitu odpovědnosti za vlastní práci a za práci svého týmu.. Důraz klademe na spolupráci žáků i učitelů, týmovou práci, spolupráci s rodiči a dalšími partnery. 5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Vedeme žáky k rozvoji mravních hodnot a slušnému chování. Vedeme je k samostatnému rozhodování a k tomu, že za následky svým rozhodnutí nesou zodpovědnost. Učíme je slušným způsobem argumentovat, obhajovat svoje názory a korigovat je. Využíváme k tomu školní řád a školní parlament. 6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému okolí i k přírodě. Vedeme žáky k prožívání především kladných stránek citového života, významu kladných citů v kolektivu a pozitivnímu vztahu k okolí. Učíme je orientovat se v sobě, svých emocích, prožívat je a vyjadřovat je a zvládat negativní city. Připravujeme je na obtížné období dopívání. Vedeme je k oceňování a prožívání kulturních děl, kultivujeme vztahy k lidem zvířatům a přírodě, vychováváme k morálce a oceňování morálních hodnot a postojů 7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. Organizujeme vhodný denní režim, vychováváme nejen k rozvoji intelektuálnímu a citovému, ale také k rozvoji fyzických sil a k radosti z pohybu. Učíme žáky zdravému životnímu stylu rovnováze mezi duševní a fyzickou aktivitou, zdravému stravování a prevenci civilizačních chorob. Vychováváme ke správných hygienickým návykům.snažíme se, aby prostředí školy bylo estetické a bezpečné. Staráme se o zdravé sociální prostředí. Zařazujeme relaxační prvky do výuky, vychováváme k odmítání návykových látek. Kultivujeme vztahy mezi žáky a mezi žáky a učiteli i směrem k rodičům i veřejnosti. 8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Vedeme žáky k úctě a toleranci k druhým i k sobě samému. Učíme je demokratickým principům v životě školy i v jejich osobním životě. Vychováváme k solidaritě se slabšími a trpícími a k odmítání závadových postojů, chování a jevů. Integrujeme žáky s výukovými poruchami, poruchami chování apod. a učíme žáky žít pohromadě. Učíme je pohledu na svět z globálního hlediska a k pochopení jiných kulturních a náboženských hodnot. Vyhledáváme možnosti porovnávání s jinými kulturami. Integrujeme žáky jiných národností. Vedeme žáky k úctě k seniorům a ohleduplnosti k lidem postiženým či nemocným.

7 9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Pomáháme žákům naučit se hodnotit sebe a svoje výkony a rozvíjet se v rámci svých individuálních možností )a přitom neztratit pozitivní náhled na svoje schopnost (Let me Learn). Posilujeme jejich integritu. Vedeme je k realistickým představám při výběru dalšího studia a budoucího povolání. Rozvíjíme jejich pracovní a volní návyky, nabízíme jim zájmovou činnost, aby si mohli rozvíjet svoje vlohy a nadání. Co je Let Me Learn Process? Let Me Learn Process je pokročilý systém učení se, který je využívá autentické teorie učení (Interaktivní model učení Johnston, 1997), specifického slovníku termínů, důsledného výzkumného přístupu a série modelů pro zavedení LML Procesu do reálného kontextu vzdělávání od základní školy až po vzdělávání dospělých. Lze jej s úspěchem aplikovat nejen ve škole, ale i ve sféře obchodu, společnosti, vzdělávání mladistvých, rozvoje lidských zdrojů a kariérního růstu. LML Proces pomáhá učitelům vytvořit takové vzdělávací prostředí, které plně respektuje různé procesy učení. Zároveň podporuje i povědomí ostatních o jejich myšlenkových procesech, s jejichž pomocí si vytvářejí takové strategie, které jim umožní ovládat vlastní učení. Základní premisou LML Procesu je, že pochopením, jak funguje naše mysl (vztah mozek myšlení), bude každému umožněno ovládat vlastní procesy učit se. Prostřednictvím LML Procesu získají učitelé, žáci a studenti i jejich rodiče možnost spolupracovat a získat každý maximum ze své zkušenosti v průběhu učení. Let Me Learn Proces začíná použitím LCI (Learning Connections Inventory), mezinárodně uznaným nástrojem - dotazníkem, který zachycuje čtyři interaktivní procesy učení a určuje míru jejich kombinace u každého jednotlivce: Sequence (po krocích, plánování), Precision (přesnost, detailnost), Technical Reasoning (technické zdůvodnění, uplatnění v reálném světě) a Confluence (vlastní nápady, ochota riskovat). při zpracování informací... Jak se projevuje kombinace vzorců ve školní praxi? S třídí a sumarizuje informace P shromažďuje informace, analyzuje je a ptá se T hledá jejich praktické využití vyhazuje informace, které nemají smysl C probírá informace z unikátní perspektivy v oblasti autonomie... S vytváří si svůj vlastní systém ukládání a zpětné vyvolávání informací P soustřeďuje svoje vlastní informace, vyhledává je, ověřuje si je a kontroluje jejich správnost

8 T má svůj vlastní způsob zpracování informací analyzuje to, co je dáno, postupuje metodou pokusu a omylu a prostě udělá to, co je třeba C používá své vlastní nápady, řídí se svou představivostí, touží po tom, dělat věci jinak, nikdy si předem nic nevyzkouší při praktických činnostech... S znamená to cokoliv, co je jiné než papír a tužka, třeba sledování videa s následnou diskusí, která je vlastně odpovídáním na sadu otázek, nebo třeba hon za pokladem opět splnění úkolu vyžaduje umístění věcí na určité místo podle seznamu P znamená čtení původních pramenů např. deníků a dopisů, ne encyklopedií. Znamená to jít do muzea a tam na místě vyhledat informace. Znamená to surfovat na internetu a vyhledávat informace. Znamená to laboratorní práci, která vyžaduje přesné měření a zapisování výsledků. T znamená to používat technické vybavení nebo stavět něco. Znamená to stavět něco a navrhnout mechanismus, jak se bude výsledný produkt měnit v průběhu stavění. C znamená to zahrát scénku, udělat výtvarný projekt, vytváření návrhů, malování, sochaření. Co budou jednotliví žáci požadovat od učitele? a) ti, kteří mají vysoké skóre ve vzorci S, budou chtít, aby jim učitel: - opakoval pokyny - ukázal příklad, který by si mohli prohlédnout nebo přečíst - dal dost času na vytvoření osnovy - dal víc času na zpracování úkolu - dal ještě další čas na opakovanou kontrolu a na opravu chyb, které třeba najdou - dal čas na přepsání práce na čisto b) ti, kteří mají vysoké skóre ve vzorci P, budou chtít, aby jim učitel: - dal čas na kontrolu správnosti zaznamenaných informací a na kontrolu správnosti zapsaných jmen a názvů - dal čas na vyhledání dodatečných informací, které potvrdí správnost a úplnost informací, které třída dostala - potvrdil, že to, co slyšeli a zapsali si, je opravdu správné - vysvětlit fakta, data a události jako důkaz znalosti a jako prostředek poskytnutí kontextu a toho, že informace je relevantní c) ti, kteří mají vysoké skóre ve vzorci T, budou chtít, aby jim učitel: - dovolil pracovat samostatně bez kontroly - dovolil zkusit i jinou formu projektu vedle psaní a testování - dovolil předvést jejich dovednosti formou projektů a vytvořených předmětů - dovolil být vedoucím skupiny při skupinové práci - dovolil použít při plnění úkolu jejich mechanické schopnosti d) ti, kteří mají vysoké skóre ve vzorci C, budou chtít, aby je učitel:

9 - nechal začít hned pracovat a dovolil jim ptát se na postup později - nechal plnit úkol osobitým způsobem jinak než ostatní - nekritizoval odstrašujícím způsobem za jejich nápady - nechal začít několikrát znovu a jinak - včas a často upozornil na jiný přístup k plnění úkolu - nechal předvést veřejně originální scénku, projev nebo divadlo Rady a strategie pro učitele použitelné při výuce S P T C Ujistěte se, že všechny pokyny byly vysvětleny jasně krok za krokem. Poskytněte model nebo příklad. Očekávejte, že budete muset pokyny opakovat vícekrát. Poskytněte žákům dost času na vyplnění formulářů. V průběhu činnosti neměňte pokyny. Pokud to lze, poskytněte osnovu toho, co mají žáci zvládnout. Pokud řadíte jednotlivé body postupně, očíslujte je. Ujistěte se, že pokyny obsahují detailní informace. Poskytněte reference na další zdroje, kde lze najít další podrobnosti. Předpokládejte požadavky na detailní informace o pokynech. Předpokládejte požadavky na detailní vysvětlení konceptu, postupů apod. Očekávejte, že uvidíte žáky, kteří si budou detailně zapisovat vše, co v průběhu hodiny řeknete. Očekávejte, že budete muset udržet v rovnováze povinnost shromáždit informace a požadavek dokončit úkol v termínu. Ujistěte se, že žák/yně chápe, jaké důsledky pro skutečný život bude mít, jestliže nebude následovat rady pro plnění úkolů. Pokud je to možné, předveďte praktické využití poskytovaných materiálů. Poskytněte příležitosti pro učení se praktickým způsobem ( handson ) a řešením problémů a pro hodnocení těchto činností. Předpokládejte, že někteří žáci si budou svoji cestu ke kariéře najít metodou pokusu a omylu. Předpokládejte, že někteří žáci si budou dělat minimální poznámky a budou potřebovat radu a vedení k tomu, aby splnili vaše očekávání pro splnění požadované formy zpracování na papíře. Předpokládejte, že někteří žáci nebudou číst pokyny či postupovat podle nich; pomozte jim pochopit, kdy mají možnost volby a kdy je to pro ně povinné. Ujistěte se, že žáci budou hodnoceni i za to, že riskovali. Pochopte, že někteří žáci získají tím, že budou chybovat. Diskutujte o možných způsobech plnění zadaných úkolů. Předpokládejte, že někteří žáci budou mít potíže s úkoly, které se opakují. Předpokládejte, že někteří žáci budou mít spoustu nápadů a budou mít širší záběr pohledu, ale budou vnímáni jako kdyby měli problémy s dokončením zdlouhavých částí následných úkolů a s dodržením termínů.

10 RADY A STRATEGIE PRO ŽÁKY Nastane určitě situace, kdy žák bude nucen použít přijaté, tj. nepřirozené schéma učení se takové, které není jeho preferovaným schématem učení se. Dokonce mu může být zcela cizí. Jde o situace, kdy žák bude nucen použít takové schéma, kterému se nejen vyhýbá, ale o kterém ani neví, jak ho použít. V takovém případě by měli být žák i učitel připraveni promluvit si o tom, jaké obecné strategie může žák použít jako návod ke splnění úkolu. Je to stěžejní bod, jak uvést LCI v život a jak podpořit žáka v jeho procesu učení. To může trvat dlouho a právě překonávání překážek na cestě k tomuto bodu může mít dlouhodobý pozitivní vliv na vůli žáka učit se. Snaha, která je zaměřená a správně vedená ke splnění úkolu může mít opravdový vliv na pozitivní zkušenost z procesu učení. Pokud se na to nedbá, může to vést naopak k negativní žákově zkušenosti. Následující sada strategií je určitým návodem k použití. Učitel a žák budou muset určit, která bude nejlépe fungovat v dané situaci. Pokud se vyhýbáš postupným krokům, ale úkoly vyžadují jejich použití, tady je několik typů, jak přizpůsobit vlastní kombinaci vzorců tak, abys úspěšně pracoval na jednom úkolu po druhém. Nezačínej plnit úkol, dokud nevíš, co se od tebe očekává. Urči si zaměření nebo hlavní bod úkolu a toho se drž. Mysli na to, že každý úkol má začátek, střed a konec. Potom postupuj podle toho a kontroluj postup v každém z těchto tří bodů. Rozvrhni si svůj školní den a čas po škole tak, abys splnil/a práci, která se od tebe očekává. Plánuj vždy, když je to možné. Plánuj si, jak uděláš úkol, co chceš psát, jak chceš odpovídat na otázky a jaké jsou tvoje klíčové myšlenky; potom teprve začni na úkolu pracovat. Nech si dostatek času na dokončení a kontrolu odpovědí v úkolu nebo v testu. Pokud se vyhýbáš přesnému zpracování, ale úkoly vyžadují jejich použití, tady je několik typů, jak přizpůsobit vlastní kombinaci vzorců tak, abys úspěšně zvládl/a jeden úkol za druhým. Nevěř své paměti; zapisuj si časy, události a termíny. Uč se tím, že si budeš procvičovat odpovědi na otázky tím, že budeš využívat data a události. Používej raději procesy eliminace a dedukce než hádání odpovědí. Ukládej si staré úkoly a testy pro použití v budoucnu. Piš si na zvláštní papír otázky, na které se chceš učitele zeptat, stejně jako si piš poznámky. Využívej otázky spolužáků k získání pochopení toho, proč jsou jisté informace důležité a jak jednotlivé informace spolu souvisejí.

11 Pokud se vyhýbáš technickému zpracování, ale úkoly vyžadují jejich použití, tady je několik typů, jak přizpůsobit vlastní kombinaci vzorců tak, abys úspěšně zvládl/a jeden úkol za druhým. Analyzuj, proč věci fungují tak, jak fungují. Rozebírej jednoduché věci a dívej se, co je uvnitř. Plánuj si své dny a týdny tak, abys měl čas na tělesný pohyb. Urči si čas, kdy budeš sám dělat to, co tě nejvíc baví. Zůstaň soustředěný/á na úkol, na kterém pracuješ. Pokud se vyhýbáš osobitému zpracování, ale úkoly vyžadují jejich použití, tady je několik typů, jak přizpůsobit vlastní kombinaci vzorců tak, abys úspěšně zvládl/a jeden úkol za druhým. Nerozčiluj se nad chybami; ber je jako stupeň ke splnění úkolu. Najdi si názor někoho jiného, který podpoří tvůj vlastní názor. Když dostaneš úkol, prober si různé možnosti, jak ho splnit. Mluv s ostatními, abys získal nějaké nápady, které si potom přizpůsobíš sobě. Neváhej začít plnit úkol, i když ti chybí informace nebo čas; opravy se dají udělat později. Zkus některé malé úkoly plnit tvořivě až to zkusíš, budeš se cítit lépe při riskování i ve větších úkolech. Sequential Přemýšlím o tom, co po mně učitelka chce. Myslím na to, jak postupovat podle instrukcí. Precise Přemýšlím o tom, co už vím. Pořád se na něco ptám. Vždycky chci vědět ještě něco víc. Technical Myslím si: Proč je DĚTI když používám daný vzorec jako první Jak myslím Co dělám Jak se cítím Co říkám Vytvářím si seznamy. Organizuji věci. Nejdřív plánuji, pak dělám. Když někomu něco vysvětluji, trvá mi to dlouho, protože uvádím mnoho detailů. Vyhledávám v knihám potvrzení toho, že mám pravdu. Sahám na věci, jen Potřebuji, aby vše bylo upravené a uspořádané. Vadí mi, když se mění pokyny. Vadí mi, když musím spěchat. Cítím uspokojení, když mám pravdu. Jsem rád, když mi někdo řekne, že mám pravdu. Rád vím víc než ostatní. Mám rád, když vím, Mohl/a bych vidět nějaký příklad? Můžete zopakovat pokyny? Potřebuji víc času! Víš, že? Proč? Vlastně To můžu udělat

12 důležité tohle vědět? Ptám se sám sebe: Kdy tohle použiji? Přemýšlím o tom, které nástroje budu potřebovat ke splnění úkolu. abych měl/a co dělat s rukama. Stavím, vyrábím nebo rozebírám věci. jak věci fungují. Cítím se dobře, když na projektu mohu pracovat sám. Nerad o něčem píšu, radši to jednotlivci vysvětlím ústně. sám. Jak se tohle připevní? Musím pracovat ve skupině? Confluent Přemýšlím o věcech úplně jinak než ostatní. Mám v každé chvíli pořád plno nápadů. Nejdřív začnu na úkolu pracovat teprve potom se ptám, jak mám postupovat. Vytvářím věci za pochodu. Rád zkouším něco nového. Jsem rád, když se odlišuji od ostatních. Nerad dělám věci pouze jedním způsobem. Mám nápad Mám ještě jeden nápad SEQUENTIAL= POSTUPNÉ KROKY PRECISE=PŘESNÝ, PRECIZNÍ TECHNICAL=PRAKTICKÝ, TECHNICKÝ CONFLUENT=OSOBITÝ, NÁPADITÝ

13 Sequential Tyto pokyny nedávají žádný smysl! To už jsem dělal/a. Proč to mám dělat znovu? Proč se do toho nemůžem e rovnou pustit? Precise Musím to všechno číst? Jak si to všechno mám zapamato vat? Koho to všechno zajímá? Technical Proč by mě mělo zajímat, jak to funguje? Někdo mi musí pomoct to zjistit! Proč musím něco dělat; proč o tom nemůžu jen mluvit nebo psát? Confluent Co chcete, abych udělal/a?!? Co myslíte tím představ si? DĚTI když se danému vzorci vyhýbám Jak myslím Co dělám Jak se cítím Co říkám Ignoruji Jsem pokyny. uvězněný/á Mám nerad/a v myšlenká procvičování. ch někoho Některé kroky jiného! přeskakuji. Jsem Nikomu nervózní! neukazuji, co Jsem jsem udělal/a svázaný/á! ani nevysvětluji, jak jsem přišel/přišla k odpovědi. Nemám žádnou odpověď. Nediskutuji. Vyhýbám se čtení z učebnic. Dělám si jen několik poznámek. Vyhýbám se používání jakýchkoliv nástrojů. O projektu mluvím místo toho, abych něco dělal. Spoléhám se na to, že mě pokyny dovedou k cíli. Zastavím a počkám a budu doufat, že uvidím příklad toho, co mám dělat. Příliš mnoho podrobností je na mě moc. Mám strach, že vypadám jako hlupák. Rozčiluje mě, že nemám tu správnou odpověď! Cítím se nešikovný. Mám strach, že ten předmět / nástroj / přístroj rozbiji. Nástroje nejsou nic pro mne. Jsem nejistý/á. Už žádné změny nebo překvapení, prosím! Musím to dělat znovu? Proč to musím dělat podle pokynů? Záleží na tom, co udělám první? Nečekejte, že si budu pamatovat data a jména! Přestaňte se mě pořád na něco ptát! Vadí to? Nejsem hloupý/á! Nezajímá mě, jak to funguje; chci jen, aby to fungovalo. Ze zjišťování, jak něco funguje, mě bolí hlava. To je ale hloupost. Když to udělám, budu vypadat jako hlupák!? To je příliš odlišné!

14 SEQUENTIAL= POSTUPNÉ KROKY PRECISE=PŘESNÝ, PRECIZNÍ TECHNICAL=PRAKTICKÝ, TECHNICKÝ CONFLUENT=OSOBITÝ, NÁPADITÝ

15 - pečlivě si přečti pokyny - postupně si označuj jednotlivé kroky - hledej slova, která se používají pro uspořádání a organizování - dvakrát si zkontroluj úplnost své práce - ujisti se, že postupuješ podle klíčových pokynů krok po kroku - ujisti se, že nezačneš pracovat dříve, než budeš mít všechny pokyny nebo pokud budeš mít dovoleno pracovat jiným způsobem - pracuj na jednom projektu od začátku do konce - rozhlédni se, zda bys nemohl pracovat s někým, kdo používá S v případě potřeby STRATEGIE K POSÍLENÍ JEDNOTLIVÝCH VZORCŮ S P T C - dej si čas a projdi si všechny informace - přečti si nadpisy, abys věděl, kde získáš informace - nevěř své paměti, napiš si to! - hledej slova, která označují fakta a detaily - odpovídej na otázky alespoň dvěma celými větami - dvakrát si zkontroluj správnost své práce - kdykoli je to možné, ptej se na věci, o nichž si nejsi jistý/á - rozhlédni se, zda bys nemohl pracovat s někým, kdo používá P v případě potřeby - buď ochoten/na ukázat ostatním, co víš, prostřednictvím demonstrace nebo tím, že něco postavíš - používej jakékoliv dostupné nástroje, abys ukázal/a, co víš - připomeň si, že se můžeš učit ze zkušenosti, tak pozoruj a vnímej zkušenosti tak, jak se objevují - rozhlédni se, zda bys nemohl pracovat s někým, kdo používá T v případě potřeby - hledej slova, která tě vyzývají, abys něco postavil/a nebo vytvořil/a - přemýšlej o tom, jak by se to dalo využít v běžném životě - vydrž u úkolu, dokud to nezačne fungovat - mysli na něco neobvyklého z běžného života a potom to rozveď ve své představivosti - buď ochotný/á podstoupit malá rizika s novými nápady - buď ochoten/na připravit s ostatními scénku, která ukáže, co víš - věnuj čas tomu, abys přemýšlel/a, jak se dá úkol splnit jedinečným nebo jiným způsobem - ptej se ostatních na jejich nápady, abys mohl začít - buď ochoten/na učit se tvůrčím, zábavným a zajímavým způsobem - rozhlédni se, zda bys nemohl pracovat s někým, kdo používá C v případě potřeby - snaž se vytvářet si spojitosti, abys viděl větší obrázek

16 - když ti nejsou pokyny jasné, vzpomeň si na podobný úkol, který jsi dřív řešil/a, a vytvoř si vlastní postup - promysli si pořádně jednotlivé kroky, než se zeptáš, co máš dělat - když se plán změní, zhluboka se nadechni a přijmi risk, že na chvíli ztratíš kontrolu nad situací - když je daný časový limit, nepanikař a označ si hvězdičkou nejdůležitější oblasti, které si musíš dvakrát zkontrolovat - pamatuj si, že ne každý má stejný plán jako ty - počkej a dej také ostatním čas na odpověď - nestresuj se, když výsledná práce nevypadá úplně stejně jako příklad STRATEGIE K POTLAČENÍ JEDNOTLIVÝCH VZORCŮ S P T C - nejdřív odpověz na otázku a zbude-li čas, doplň detaily - pamatuj, že ne každý komunikuje pomocí slov - promysli si otázku dřív, než se zeptáš. Někdy znáš odpověď (věř si). - nezdržuj se příliš nad chybami. Oprav je a jdi dál. - pamatuj, že existují situace, kdy nemusíš dokazovat, že máš pravdu - snaž se při sdělování informací ať už ústně nebo písemně postupovat podle priorit - dělej si krátké přestávky na odpočinek a zůstaň motivován/a - pamatuj, že můžeš komunikovat s pomocí slov - uvědom si, že když spolupracuješ s ostatními, mohou tě také něco naučit - snaž se při plnění úkolu dostat dál, než že ho budeš dlouhou dobu v duchu rozebírat - uvědom si, že máš něco, co se od tebe mohou naučit ostatní - když to nezačne fungovat a existuje časový limit, požádej o pomoc - mysli na to, že ne všechno má nějaký smysl nebo to musí fungovat - pamatuj, že ne každý má rád změnu - nenech se odradit tím, že tvoje nápady nejsou využity - ujisti se, že směřuješ k cíli úkolu a když si nejsi jistý/á, zeptej se - pracuj a nečekej na poslední chvíli. Tím získáš čas na opravy a dovolí ti to splnit celý úkol. - dovol ostatním, aby sdělili svůj názor - pamatuj, že ostatní možná potřebují pomoc, aby viděli tvoje nápady a jejich spojení s úkolem - drž se úkolu a nenech své myšlenky, aby se toulaly - pamatuj si, že dřív, než něco vyjádříš, měl/a by sis to vyzkoušet na nečisto

17 3.3 Rozvoj klíčových kompetencí V tomto procesu žáci rozvíjejí klíčové kompetence např. následujícími způsoby. Klíčové kompetence Klíčové kompetence 1. KOMPETENCE K UČENÍ Žáci pracují s textem, vyhledávají informace. Hledají a používají různé zdroje informací. Sebehodnotí svoje výkony. Jsou podněcováni k tvořivosti a iniciativě, žáci vedou některé aktivity samostatně. Žáci znají svůj styl učení a vědí, jak se mají vzhledem ke svým schopnostem učit. (Let me Learn.) Dobrovolně se účastní soutěží a olympiád. Vystavujeme zdařilé práce vzory.vedeme žáky k samostatnosti a pochopení, že učení probíhá stále a všude, ne jen ve škole. Snažíme se podnítit zájem žáků zajímavými úkoly.zařazujeme praktická cvičení ze života.znovu a znovu motivujeme. 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Předkládáme žákům problémové úlohy ze života. Učí se k řešení problémů využívat médií a dalších zdrojů. Používáme prvky projektového vyučování. Žáci řeší svoje problémy ve školním časopise a parlamentu. Zapojujeme žáky do mezinárodních projektů. Výchovné problémy projednáváme se spoluúčastní žáka, jehož se týkají. Snažíme se roli učitele změnit tak, aby se stal rádcem, konzultantem, a ne přímým vedoucím vých. vzděl. procesu. Máme zaveden systém třídnických hodin. Vedeme žáky k vhodné a účinné komunikaci s dospělými a spolužáky, učíme je naslouchat a argumentovat.vedeme školní časopis. Podporujeme komunikaci s jinými školami i v zahraničí. Tvoříme příjemné a nekonfliktní prostředí ve třídách i za pomoci odborníků. Podporujeme dopisování. Ve škole je zajištěn snadný kontakt žák učitel, rodič-učitel. Žák ví, že se může zeptat na věci, kterým nerozumí, a to nejen v oblasti učení, ale i při hodnocení či organizaci práce. Zaměřujeme se na cizojazyčnou komunikaci v obou zvolených cizích jazycích. Používáme párovou i skupinovou práci, skupiny a páry měníme, zdůrazňujeme vzájemnou pomoc a spolupráci. Učíme žáky měnit role ve skupině. Společně stanovujeme normy chování a dodržujeme je. Učíme je odmítat nevhodné chování. Vedeme je ke zdvořilosti. Vedeme je k sebehodnocení a úctě k vlastní osobě, osobnímu rozvoji. (Let me Learn). 5. KOMPETENCE Vedeme k dodržování stanovených pravidel a

18 OBČANSKÉ 6. KOMPETENCE PRACOVNÍ k toleranci rozdílů. Snažíme se vést žáky k prožitkům a sdílení kulturních hodnot, vedeme je k ochraně životního prostředí (třídíme odpad). Zapojujeme žáky do mezinárodních projektů. Snažíme se, aby podle svého věku dokázali převzít zodpovědnost za svoje činy. Vedeme žáky ke správným prac. návykům nejen v oblasti Svět práce. V centru naší pozornosti je žákova správná a realisticky navržená profesní orientace. Zařazujeme exkurze, konáme besedy. Nabízíme celou řadu kroužků, kde žáci mohou experimentovat se svými zájmy. Připravujeme pro žáky závěrečné zkoušky, a tím je vedeme ke zvládání větší zátěže a budujeme jejich schopnosti na zkoušky se připravovat a zvládat větší zátěž. 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci s vývojovými poruchami učení Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců do pedagogicko-psychologické poradny na vyšetření. Na základě vyjádření poradny pak s dětmi dále pracujeme v reedukačních programech, máme vyškolené pedagogy, kteří se takto vybraným žákům věnují na individuální bázi, nejčastěji ve skupinách po dvou. Integrovaní žáci mají vlastní vzdělávací plány, podle kterých škola při jejich vzdělávání postupuje. S tímto plánem jsou seznámeni všichni vyučující dotyčného žáka a rovněž jeho rodiče. Obsahuje obvykle pomůcky, které žák a jeho učitelka používají, metody práce pro školu i domácí přípravu a způsob, jakým je porucha zohledněna při vlastní práci ve škole a při hodnocení žáka. Pokud dítě není zařazeno do kategorie integrované, ale určitý stupeň poruchy se prokáže, je mu věnována individuální péče v pravidelných hodinách (např. zkracují se cvičení pro dyslektiky) a přihlíží se ke stupni postižení také při klasifikaci. Žáci s poruchami chování Tito žáci jsou při podezžení na poruch chování posíláni na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Vždy se snažíme spolupracovat s rodinou a s lékařem psychiatrem či psychologem. U žáků s ADHD je v hodinách tolerován motorický neklid a nesoustředěnost. Ve škole jeden den pracuje v týdnu také psycholožka a problémy s chování žáků řeší výchovná komise složená z východné poradkyně, vyučujících a zástupce vedení. Ve škole je plán prevence sociálně patologických jevů. Ve škole máme předmět Zdravotní tělesná výchova, kam jsou zařazováni žáci se zdravotním znevýhodněním podle návrhu svých pediatrů. Dále je zde kurz vedený pedagožkou školy určený pro hyperaktivní děti a děti s poruchami chování a soustředění (edukinestetika). Práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami řídí výchovné poradkyně. Žáci z cizojazyčného prostředí K takovým žákům přistupujeme individuálně.

19 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Škola soustřeďuje žáky, kteří se chtějí věnovat cizím jazykům a mají většinou dobré studijní předpoklady. Během prvních dvou let volíme formu vnitřní diferenciace uvnitř tříd žáci se děli na anglický jazyk podle tempa učení. Při vzdělávání nadaných žáků uplatňujeme prvky individuálního přístupu tak, aby žáci dostávali náročnější úkoly v oblasti, pro niž nadání projevují. Motivujeme je k účastni na soutěžích, zadáváme dobrovolné domácí úkoly. Tito žáci mohou také rozvíjet svůj talent v řadě mimoškolních aktivit, které škola nabízí. Obzvláště nadaní žáci mohou představovat výchovný i vzdělávací oříšek pro učitelský sbor, poněvadž jejich nadání nebývá rozloženo rovnoměrně a vykazují také řadu poruch chování a koncentrace. Pro takové případy máme ve škole školní psycholožku. Průřezová témata Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, svou podstatou se stávají součástí všech vyučovacích předmětů a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Jejich účelem je posilovat výchovnou funkci školy. 1. Osobnostní a sociální výchva (OSV) Specifikou tohoto tématu je, že předmětem vzdělávání je sám žák. Smyslem je pomáhat utvářet praktické životní dovednosti, formovat kladné postoje k okolí i kobě samému. OSV je realizována na 1. stupni také formou ročníkových setkaní každý měsíc. Přínos průřezového tématu k rozvoji žáka V oblasti vědomostí, dovedností a schopností vede k porozumění sobě samému a druhým napomáhá k zvládání vlastního chování přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů utváří základní dovednosti dobré komunikace umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací formuje studijní dovednosti podporuje dovednosti týkající se duševní hygieny V oblasti postojů a hodnot pomáhá k utváření pozitivního postoje k sobě samému a k druhým vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci vede k uvědomování si hodnoty různých lidí, názorů, přístupů k řešení problémů přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování Tématické okruhy průřezového tématu Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání

20 Seberealizace a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika 2. demokratického občana (VDO) Má vybavit žáka zákadní úrovní občanské gramotnosti, umožnit žákovi konstruktivně řešit problémy s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení. Průřezové téma využívá nejen tématické okruhy, ale vstupuje aktivně do života školy Školní palament (na 2. stupni) Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka V oblasti vědomostí, dovedností a schopností vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů ppro fungování společnosti umožňuje participovat na rozhodnutí celku a vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení V oblasti postojů a hodnot vede k otevřenému, aktivnímu a zainterezovanému postoji v životě vychovává k úctě k zákonu rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti přispívá k utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu Tematické okruhy průřezového tématu Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 3. k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň Příklady oborových témat obsahující průřezové téma Výchova demokratického občana (dále PT VDO) Anotace: Smyslem tohoto dokumentu je odpovědět na otázku: Kde je v jednotlivých vyučovacích oborech nalezneme

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534.

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Průřezová témata prolínají všemi vyučovacími předměty tak, aby korespondovaly s náplní a výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech a aby přispívaly nejen k rozvoji vědomostí, dovedností

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk

ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

Školní vzdělávací program. Společná cesta

Školní vzdělávací program. Společná cesta Školní vzdělávací program Společná cesta Školní družina Základní škola Vokovice Vokovická 32/3, Praha 6 1. Předkladatel a zřizovatel Název programu: Společná cesta (program pro školní družinu) Název školy:

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více