Dovolte mi učit se. Základní školy, Hradec Králové třída Slovenského národního povstání 694

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dovolte mi učit se. Základní školy, Hradec Králové třída Slovenského národního povstání 694"

Transkript

1 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dovolte mi učit se Základní školy, Hradec Králové třída Slovenského národního povstání 694 Zřizovatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408, Hradec Králové tel.: , fax Škola: Základní škola, tř. SNP 694, Hradec Králové tel.: , IČO: IZO: REDIZO: Ředitelka školy: PaedDr. Miluška Karásková Koordinátorka ŠvP: PaedDr. Zdena Hartingerová

2 Platnost dokumentu: Dokument vstupuje v platnost , veškeré změny musejí obsahovat datum změny, podpis ředitelky a razítko školy. 1. oprava Poznámka: Od je škola sloučena se ZŠ Jih, obě pracoviště mají vlastní vzdělávací programy. Velikost školy: 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem, v každém ročníku jsou dvě až čtyři paralelní třídy. Nacházíme se na okraji města, máme malou spádovou oblast, ale naši žáci přicházejí z celého města i blízkého okolí. Škola vzdělává kolem 620 žáků, průměrná naplněnost tříd je 26 žáků. Vybavení školy: Škola je čtyřicet let stará, je to první pavilónová škola v Hradci Králové. Je zde 35 učeben, z toho 7 odborných pracoven. Součástí školy je i tělocvičný pavilon čekající v současné době na celkovou rekonstrukci, nové moderní sportovní hřiště, které využívá i veřejnost, školní zahrada, odpočinková zahrada, školní jídelna a bufet. Škola má bezbariérový vstup. Škola se skládá z pavilonu prvního stupně, druhého stupně a společného pavilonu školní družiny. Ve vstupních prostorách školy jsou žákovské šatny. Dále je zde školní knihovna a byt, který využíváme pro ubytování zahraničních lektorů. Škola je dostatečně velká, čistá a světlá. Žáci prvního stupně se učí převážně ve svých kmenových třídách, žáci druhého stupně často přecházejí. Máme odbornou učebnu fyziky, chemie a přírodopisu, informatiky, dílen, školní kuchyňku, pracovnu zeměpisu a poloodborné jazykové učebny. Ve škole je i keramická dílna. Škola má kvalitní hygienické zázemí, pouze v pavilonu TV je nutná rekonstrukce. Máme jednu tělocvičnu, malou posilovnu a sportovní areál s hřišti na volejbal, fotbal, běžeckou dráhou a doskočištěm. Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, asi v polovině je umístěn počítač pro žáky. V době přestávek využívají žáci třídy i chodby, během polední přestávky mohou být v jídelně nebo školní knihovně. V případě souhlasu rodičů mohou starší žáci školu také opustit. Když je hezky, využívají žáci odpočinkovou zahradu. Kabinety jsou nově vybaveny nábytkem, všude jsou počítače zapojené do školní sítě. Učitelé mají volný přístup na internet, mohou využívat čtyři velkokapacitní kopírky a scházet se mohou ve sborovnách 1. a 2. stupně. Škola je dostatečně vybavena vyučovacími pomůckami, televizemi s videi, zpětnými projektory a další didaktickou technikou. Pracovna informatiky je multifunkční. Charakteristika pedagogického sboru.

3 Pedagogický sbor má kolem 40 členů většinou středního věku. Všichni učitelé jsou kvalifikovaní, někteří mají více než dvě odborné kvalifikace. Ve škole působí dvě výchovné poradkyně, pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají nejen ve svých oborech, ale i v informatice. Sedm učitelů prošlo stážemi a školeními v zahraničí.. Tři pedagogičtí pracovníci mají titul PaedDr..Ve škole pracují učitelky dyslektické asistentky, které podporují integrované žáky s poruchami učení, psycholožka ( na částečný úvazek) a pět vychovatelek ŠD. Vnitřní řízení školy Ředitelství školy: ředitelka a dva zástupci ředitelky Ekonomický úsek: hospodářka, externí ekonomka, externí mzdová účetní Učitelský sbor: výchovné poradkyně, vedoucí vychovatelka ŠD, školní metodička prevence sociálně patologických jevů, vedoucí předmětových sdružení a metodických komisí. Dále knihovnice, dva správci školy, vedoucí školní jídelny, kuchařky, uklízečky a správce hřiště. Charakteristika žáků Do školy přicházejí děti ze spádové oblasti a dále děti, které se chtějí věnovat hlouběji studiu cizích jazyků ty pocházejí z celého města i blízkého okolí. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Škola se pravidelně zapojuje do mezinárodních projektů jako je např. dopisování do zahraničí, projekt Sokrates Comenius, kde v současné době pracujeme na projektu se školami z Rakouska, Polska, Maďarska a Německa, pořádáme výměnné pobyty v rodinách se školou v německém Giessenu, ve Francii, vzdělávací a poznávací pobyty do Velké Británie, Francie a Německa. Naši žáci vyjíždějí na školy v přírodě, v sedmém ročníku na LVVZ a exkurze. Dvakrát ročně pracujeme na celoškolních projektech podle UNESCO programu - jsme přidruženou školou k UNESCO. Do našeho ŠvP jsme zapojili program Let me Learn, který má všechny žáky vybavit vhodnými strategiemi k učení na základě jejich osobité kombinace vzorců učení. Tento projekt byl finančně podpořen ESF a státním rozpočtem ČR. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče jsou členy Sdružení (občanské sdružení), které se školou úzce spolupracuje a také podporuje ji finančně. Schůzky Sdružení jsou 4x do roka, jednou se rodiče mohou přijít na svoje děti informovat. Pokud je potřeba nebo rodiče projeví zájem, mohou přijít do školy kdykoli po předchozí domluvě. Jednou ročně pořádáme také Den otevřených dveří, Předvánoční odpoledne a závěrečnou Akademii školy. Rodiče jsou o dění ve škole informováni pomoci občasníku Zpravodaj (vychází 3 4x ročně) a dále prostřednictvím webových stránek a žákovských knížek. Komunikaci přes internet bychom rádi ještě více posílili.

4 Dále spolupracujeme ss zřizovatelem, dětským centrem DOMINO, Pedagogickopsychologickou poradnou v Hradci Králové, Svazem bojovníků za svobodu, Dětským domovem v Sedloňově, místní Charitou, s tělovýchovnými institucemi a SZŠ. Doplňková činnost školy Ve škole pořádáme kurzy angličtiny pro pedagogy i veřejnost, škola má akreditaci k poskytování DVPP. Tři učitelky pracují jako lektorky DVPP. Dále pořádáme kurzy a kroužky pro žáky naší školy za úhradu, asi 50 hodin týdně. Poskytujeme např. kurzy cizích jazyků, sportovní a výtvarné kurzy, kurzy příprav ke studiu na střední školy atp. 3. Zaměření školy a profil absolventa Naše škola je specifická, protože klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol: zaměřujeme se na výuku cizích jazyků a klademe si za cíl připravit naše žáky ke komunikaci v angličtině na úrovni B1 a v druhém cizím jazyce na úrovni A2. Dále si klademe za cíl vychovávat žáky k toleranci, chápání odlišných hodnot a kultur, ochraně kulturního dědictví a životního prostředí a k orientaci ve světě 21. století za použití veškerých dostupných informačních zdrojů. Důležitou součástí výstupních kompetencí všech žáků by měly být osobní strategie celoživotního učení (viz program Let me Learn). 3.1 Profil absolventa Naši žáci budou: - připraveni na život v integrovaném multikulturním prostředí, vybaveni základy dvou světových jazyků a vedeni k toleranci a snášenlivosti, - vybaveni takovými dovednosti a znalostmi, aby se snadno zapojili do moderního světa práce, získali základy všeobecného vzdělání, ale bez důrazu na encyklopedické znalosti, naopak se zaměřením na dovednosti směřujících k práci s informacemi a s obecnou orientací ve světě, - vedeni k vzájemné komunikaci a spolupráci, - zaměřeni na nadstandardní výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický, s preferencí komunikativní dovednosti, - využívat efektivní formy výuky (skupinová práce, párová práce problémové vyučování, projekty), - vedeni k využívání informačních technologií prostřednictvím jejich integrace do výuky a komunikace na počítačích v činnostech školy, - mít taková pravidla chování ve škole, která by se stala všemi přijatou a respektovanou normou vzájemného soužití a která by vedla žáky k jejich respektování, - vedeni k rozvíjení jejich zodpovědnost za vlastní chování, pracovní výsledky a samostatnosti a poctivosti, - nadaní i ti, kteří mají s učením problémy, budou rozvíjet všechny druhy vloh a talentů, které naši žáci budou mít, a budou podporováni i ti, kteří

5 jsou nějakým způsobem znevýhodněni, k tomu budeme používat program Let me Learn - vedeni k rozvoji kritického myšlení, k rozpoznávání a překonávání problémů na základě úsudku a zkušeností, budou rozvíjeny jejich morálně volní vlastnosti, schopnost hodnocení i sebehodnocení, - rozvíjet svoje estetické cítění a kulturně historickému rozhled, ekologické myšlení a vnímání přírody, - rozvíjet základy pracovních dovedností, profesionální orientace a zdravého životního stylu, - zapojovat se do kulturního, sportovního a společenského dění ve městě a zajímat se o věci veřejné. Obecné vzdělávací cíle: 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k celoživotnímu učení: Nabízíme dostatek informačních a učebních zdrojů (knihovna, počítačová učebna, počítače ve třídách, internet, exkurze, besedy, poznávání vlastních učebních strategií (Let me Learn) a jejich využití v praxi, podporujeme vlastní úsudek a rozhodování, budujeme postoje, podporujeme iniciativu, samostatnost a zodpovědnost za svoje vlastní učení. Vedeme žáky k sebehodnocení i hodnocení, provádíme zpětnou vazbou (chyba není ostuda, ale odrazový můstek k nápravě). Zdůrazňujeme motivaci a zohledňujeme individuální rozdíly mezi dětmi (Let me Learn). 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů Žákům nepředáváme hotové poznatky, ale vedeme je k hledání řešení,alternativních postupů a vlastních cest. Podporujeme mezipředmětové přesahy učiva, bledáme vztahy, příčiny, následky. Vedeme žáky k syntéza a analýze. Snažíme se omezovat frontální vyučování a zařazovat jiné formy práce (skupiny, páry, individuální studium, exkurze, praktické činnosti, prvky prožitkové pedagogiky,projekty, problémové učení apod.). Vedeme ke kritickému myšlení, hledání a řešení problémů. Vedeme k uplatňování individuálních kombinací vzorců učení (Let me Learn). 3. Vést žáky k všestranné, účinné komunikaci. Vytváříme prostředí pro vzájemnou komunikaci ústní, písemnou, uměleckou, cizojazyčnou apod., učíme používat technické komunikační prostředky. Stanovujeme pravidla komunikace (vstřícnost, věcnost, naslouchání, střídání, respektování, opravování názorů). Budujeme základy spolupráce,práce v týmu a využívaní vlastností jednotlivců k úspěchu týmu (Let me learn), poznávání jiných i sebe. 4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěch vlastní a druhých. Stanovujeme jasná pravidla pro život ve škole a vzájemně je dodržujeme. Máme jasně daná práva, povinnosti a druhy postihu při neplnění. Vedeme žáky k demokracii a svobodě, ale

6 také i k uvědomění si vlastních povinností a k pocitu odpovědnosti za vlastní práci a za práci svého týmu.. Důraz klademe na spolupráci žáků i učitelů, týmovou práci, spolupráci s rodiči a dalšími partnery. 5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Vedeme žáky k rozvoji mravních hodnot a slušnému chování. Vedeme je k samostatnému rozhodování a k tomu, že za následky svým rozhodnutí nesou zodpovědnost. Učíme je slušným způsobem argumentovat, obhajovat svoje názory a korigovat je. Využíváme k tomu školní řád a školní parlament. 6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému okolí i k přírodě. Vedeme žáky k prožívání především kladných stránek citového života, významu kladných citů v kolektivu a pozitivnímu vztahu k okolí. Učíme je orientovat se v sobě, svých emocích, prožívat je a vyjadřovat je a zvládat negativní city. Připravujeme je na obtížné období dopívání. Vedeme je k oceňování a prožívání kulturních děl, kultivujeme vztahy k lidem zvířatům a přírodě, vychováváme k morálce a oceňování morálních hodnot a postojů 7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. Organizujeme vhodný denní režim, vychováváme nejen k rozvoji intelektuálnímu a citovému, ale také k rozvoji fyzických sil a k radosti z pohybu. Učíme žáky zdravému životnímu stylu rovnováze mezi duševní a fyzickou aktivitou, zdravému stravování a prevenci civilizačních chorob. Vychováváme ke správných hygienickým návykům.snažíme se, aby prostředí školy bylo estetické a bezpečné. Staráme se o zdravé sociální prostředí. Zařazujeme relaxační prvky do výuky, vychováváme k odmítání návykových látek. Kultivujeme vztahy mezi žáky a mezi žáky a učiteli i směrem k rodičům i veřejnosti. 8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Vedeme žáky k úctě a toleranci k druhým i k sobě samému. Učíme je demokratickým principům v životě školy i v jejich osobním životě. Vychováváme k solidaritě se slabšími a trpícími a k odmítání závadových postojů, chování a jevů. Integrujeme žáky s výukovými poruchami, poruchami chování apod. a učíme žáky žít pohromadě. Učíme je pohledu na svět z globálního hlediska a k pochopení jiných kulturních a náboženských hodnot. Vyhledáváme možnosti porovnávání s jinými kulturami. Integrujeme žáky jiných národností. Vedeme žáky k úctě k seniorům a ohleduplnosti k lidem postiženým či nemocným.

7 9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Pomáháme žákům naučit se hodnotit sebe a svoje výkony a rozvíjet se v rámci svých individuálních možností )a přitom neztratit pozitivní náhled na svoje schopnost (Let me Learn). Posilujeme jejich integritu. Vedeme je k realistickým představám při výběru dalšího studia a budoucího povolání. Rozvíjíme jejich pracovní a volní návyky, nabízíme jim zájmovou činnost, aby si mohli rozvíjet svoje vlohy a nadání. Co je Let Me Learn Process? Let Me Learn Process je pokročilý systém učení se, který je využívá autentické teorie učení (Interaktivní model učení Johnston, 1997), specifického slovníku termínů, důsledného výzkumného přístupu a série modelů pro zavedení LML Procesu do reálného kontextu vzdělávání od základní školy až po vzdělávání dospělých. Lze jej s úspěchem aplikovat nejen ve škole, ale i ve sféře obchodu, společnosti, vzdělávání mladistvých, rozvoje lidských zdrojů a kariérního růstu. LML Proces pomáhá učitelům vytvořit takové vzdělávací prostředí, které plně respektuje různé procesy učení. Zároveň podporuje i povědomí ostatních o jejich myšlenkových procesech, s jejichž pomocí si vytvářejí takové strategie, které jim umožní ovládat vlastní učení. Základní premisou LML Procesu je, že pochopením, jak funguje naše mysl (vztah mozek myšlení), bude každému umožněno ovládat vlastní procesy učit se. Prostřednictvím LML Procesu získají učitelé, žáci a studenti i jejich rodiče možnost spolupracovat a získat každý maximum ze své zkušenosti v průběhu učení. Let Me Learn Proces začíná použitím LCI (Learning Connections Inventory), mezinárodně uznaným nástrojem - dotazníkem, který zachycuje čtyři interaktivní procesy učení a určuje míru jejich kombinace u každého jednotlivce: Sequence (po krocích, plánování), Precision (přesnost, detailnost), Technical Reasoning (technické zdůvodnění, uplatnění v reálném světě) a Confluence (vlastní nápady, ochota riskovat). při zpracování informací... Jak se projevuje kombinace vzorců ve školní praxi? S třídí a sumarizuje informace P shromažďuje informace, analyzuje je a ptá se T hledá jejich praktické využití vyhazuje informace, které nemají smysl C probírá informace z unikátní perspektivy v oblasti autonomie... S vytváří si svůj vlastní systém ukládání a zpětné vyvolávání informací P soustřeďuje svoje vlastní informace, vyhledává je, ověřuje si je a kontroluje jejich správnost

8 T má svůj vlastní způsob zpracování informací analyzuje to, co je dáno, postupuje metodou pokusu a omylu a prostě udělá to, co je třeba C používá své vlastní nápady, řídí se svou představivostí, touží po tom, dělat věci jinak, nikdy si předem nic nevyzkouší při praktických činnostech... S znamená to cokoliv, co je jiné než papír a tužka, třeba sledování videa s následnou diskusí, která je vlastně odpovídáním na sadu otázek, nebo třeba hon za pokladem opět splnění úkolu vyžaduje umístění věcí na určité místo podle seznamu P znamená čtení původních pramenů např. deníků a dopisů, ne encyklopedií. Znamená to jít do muzea a tam na místě vyhledat informace. Znamená to surfovat na internetu a vyhledávat informace. Znamená to laboratorní práci, která vyžaduje přesné měření a zapisování výsledků. T znamená to používat technické vybavení nebo stavět něco. Znamená to stavět něco a navrhnout mechanismus, jak se bude výsledný produkt měnit v průběhu stavění. C znamená to zahrát scénku, udělat výtvarný projekt, vytváření návrhů, malování, sochaření. Co budou jednotliví žáci požadovat od učitele? a) ti, kteří mají vysoké skóre ve vzorci S, budou chtít, aby jim učitel: - opakoval pokyny - ukázal příklad, který by si mohli prohlédnout nebo přečíst - dal dost času na vytvoření osnovy - dal víc času na zpracování úkolu - dal ještě další čas na opakovanou kontrolu a na opravu chyb, které třeba najdou - dal čas na přepsání práce na čisto b) ti, kteří mají vysoké skóre ve vzorci P, budou chtít, aby jim učitel: - dal čas na kontrolu správnosti zaznamenaných informací a na kontrolu správnosti zapsaných jmen a názvů - dal čas na vyhledání dodatečných informací, které potvrdí správnost a úplnost informací, které třída dostala - potvrdil, že to, co slyšeli a zapsali si, je opravdu správné - vysvětlit fakta, data a události jako důkaz znalosti a jako prostředek poskytnutí kontextu a toho, že informace je relevantní c) ti, kteří mají vysoké skóre ve vzorci T, budou chtít, aby jim učitel: - dovolil pracovat samostatně bez kontroly - dovolil zkusit i jinou formu projektu vedle psaní a testování - dovolil předvést jejich dovednosti formou projektů a vytvořených předmětů - dovolil být vedoucím skupiny při skupinové práci - dovolil použít při plnění úkolu jejich mechanické schopnosti d) ti, kteří mají vysoké skóre ve vzorci C, budou chtít, aby je učitel:

9 - nechal začít hned pracovat a dovolil jim ptát se na postup později - nechal plnit úkol osobitým způsobem jinak než ostatní - nekritizoval odstrašujícím způsobem za jejich nápady - nechal začít několikrát znovu a jinak - včas a často upozornil na jiný přístup k plnění úkolu - nechal předvést veřejně originální scénku, projev nebo divadlo Rady a strategie pro učitele použitelné při výuce S P T C Ujistěte se, že všechny pokyny byly vysvětleny jasně krok za krokem. Poskytněte model nebo příklad. Očekávejte, že budete muset pokyny opakovat vícekrát. Poskytněte žákům dost času na vyplnění formulářů. V průběhu činnosti neměňte pokyny. Pokud to lze, poskytněte osnovu toho, co mají žáci zvládnout. Pokud řadíte jednotlivé body postupně, očíslujte je. Ujistěte se, že pokyny obsahují detailní informace. Poskytněte reference na další zdroje, kde lze najít další podrobnosti. Předpokládejte požadavky na detailní informace o pokynech. Předpokládejte požadavky na detailní vysvětlení konceptu, postupů apod. Očekávejte, že uvidíte žáky, kteří si budou detailně zapisovat vše, co v průběhu hodiny řeknete. Očekávejte, že budete muset udržet v rovnováze povinnost shromáždit informace a požadavek dokončit úkol v termínu. Ujistěte se, že žák/yně chápe, jaké důsledky pro skutečný život bude mít, jestliže nebude následovat rady pro plnění úkolů. Pokud je to možné, předveďte praktické využití poskytovaných materiálů. Poskytněte příležitosti pro učení se praktickým způsobem ( handson ) a řešením problémů a pro hodnocení těchto činností. Předpokládejte, že někteří žáci si budou svoji cestu ke kariéře najít metodou pokusu a omylu. Předpokládejte, že někteří žáci si budou dělat minimální poznámky a budou potřebovat radu a vedení k tomu, aby splnili vaše očekávání pro splnění požadované formy zpracování na papíře. Předpokládejte, že někteří žáci nebudou číst pokyny či postupovat podle nich; pomozte jim pochopit, kdy mají možnost volby a kdy je to pro ně povinné. Ujistěte se, že žáci budou hodnoceni i za to, že riskovali. Pochopte, že někteří žáci získají tím, že budou chybovat. Diskutujte o možných způsobech plnění zadaných úkolů. Předpokládejte, že někteří žáci budou mít potíže s úkoly, které se opakují. Předpokládejte, že někteří žáci budou mít spoustu nápadů a budou mít širší záběr pohledu, ale budou vnímáni jako kdyby měli problémy s dokončením zdlouhavých částí následných úkolů a s dodržením termínů.

10 RADY A STRATEGIE PRO ŽÁKY Nastane určitě situace, kdy žák bude nucen použít přijaté, tj. nepřirozené schéma učení se takové, které není jeho preferovaným schématem učení se. Dokonce mu může být zcela cizí. Jde o situace, kdy žák bude nucen použít takové schéma, kterému se nejen vyhýbá, ale o kterém ani neví, jak ho použít. V takovém případě by měli být žák i učitel připraveni promluvit si o tom, jaké obecné strategie může žák použít jako návod ke splnění úkolu. Je to stěžejní bod, jak uvést LCI v život a jak podpořit žáka v jeho procesu učení. To může trvat dlouho a právě překonávání překážek na cestě k tomuto bodu může mít dlouhodobý pozitivní vliv na vůli žáka učit se. Snaha, která je zaměřená a správně vedená ke splnění úkolu může mít opravdový vliv na pozitivní zkušenost z procesu učení. Pokud se na to nedbá, může to vést naopak k negativní žákově zkušenosti. Následující sada strategií je určitým návodem k použití. Učitel a žák budou muset určit, která bude nejlépe fungovat v dané situaci. Pokud se vyhýbáš postupným krokům, ale úkoly vyžadují jejich použití, tady je několik typů, jak přizpůsobit vlastní kombinaci vzorců tak, abys úspěšně pracoval na jednom úkolu po druhém. Nezačínej plnit úkol, dokud nevíš, co se od tebe očekává. Urči si zaměření nebo hlavní bod úkolu a toho se drž. Mysli na to, že každý úkol má začátek, střed a konec. Potom postupuj podle toho a kontroluj postup v každém z těchto tří bodů. Rozvrhni si svůj školní den a čas po škole tak, abys splnil/a práci, která se od tebe očekává. Plánuj vždy, když je to možné. Plánuj si, jak uděláš úkol, co chceš psát, jak chceš odpovídat na otázky a jaké jsou tvoje klíčové myšlenky; potom teprve začni na úkolu pracovat. Nech si dostatek času na dokončení a kontrolu odpovědí v úkolu nebo v testu. Pokud se vyhýbáš přesnému zpracování, ale úkoly vyžadují jejich použití, tady je několik typů, jak přizpůsobit vlastní kombinaci vzorců tak, abys úspěšně zvládl/a jeden úkol za druhým. Nevěř své paměti; zapisuj si časy, události a termíny. Uč se tím, že si budeš procvičovat odpovědi na otázky tím, že budeš využívat data a události. Používej raději procesy eliminace a dedukce než hádání odpovědí. Ukládej si staré úkoly a testy pro použití v budoucnu. Piš si na zvláštní papír otázky, na které se chceš učitele zeptat, stejně jako si piš poznámky. Využívej otázky spolužáků k získání pochopení toho, proč jsou jisté informace důležité a jak jednotlivé informace spolu souvisejí.

11 Pokud se vyhýbáš technickému zpracování, ale úkoly vyžadují jejich použití, tady je několik typů, jak přizpůsobit vlastní kombinaci vzorců tak, abys úspěšně zvládl/a jeden úkol za druhým. Analyzuj, proč věci fungují tak, jak fungují. Rozebírej jednoduché věci a dívej se, co je uvnitř. Plánuj si své dny a týdny tak, abys měl čas na tělesný pohyb. Urči si čas, kdy budeš sám dělat to, co tě nejvíc baví. Zůstaň soustředěný/á na úkol, na kterém pracuješ. Pokud se vyhýbáš osobitému zpracování, ale úkoly vyžadují jejich použití, tady je několik typů, jak přizpůsobit vlastní kombinaci vzorců tak, abys úspěšně zvládl/a jeden úkol za druhým. Nerozčiluj se nad chybami; ber je jako stupeň ke splnění úkolu. Najdi si názor někoho jiného, který podpoří tvůj vlastní názor. Když dostaneš úkol, prober si různé možnosti, jak ho splnit. Mluv s ostatními, abys získal nějaké nápady, které si potom přizpůsobíš sobě. Neváhej začít plnit úkol, i když ti chybí informace nebo čas; opravy se dají udělat později. Zkus některé malé úkoly plnit tvořivě až to zkusíš, budeš se cítit lépe při riskování i ve větších úkolech. Sequential Přemýšlím o tom, co po mně učitelka chce. Myslím na to, jak postupovat podle instrukcí. Precise Přemýšlím o tom, co už vím. Pořád se na něco ptám. Vždycky chci vědět ještě něco víc. Technical Myslím si: Proč je DĚTI když používám daný vzorec jako první Jak myslím Co dělám Jak se cítím Co říkám Vytvářím si seznamy. Organizuji věci. Nejdřív plánuji, pak dělám. Když někomu něco vysvětluji, trvá mi to dlouho, protože uvádím mnoho detailů. Vyhledávám v knihám potvrzení toho, že mám pravdu. Sahám na věci, jen Potřebuji, aby vše bylo upravené a uspořádané. Vadí mi, když se mění pokyny. Vadí mi, když musím spěchat. Cítím uspokojení, když mám pravdu. Jsem rád, když mi někdo řekne, že mám pravdu. Rád vím víc než ostatní. Mám rád, když vím, Mohl/a bych vidět nějaký příklad? Můžete zopakovat pokyny? Potřebuji víc času! Víš, že? Proč? Vlastně To můžu udělat

12 důležité tohle vědět? Ptám se sám sebe: Kdy tohle použiji? Přemýšlím o tom, které nástroje budu potřebovat ke splnění úkolu. abych měl/a co dělat s rukama. Stavím, vyrábím nebo rozebírám věci. jak věci fungují. Cítím se dobře, když na projektu mohu pracovat sám. Nerad o něčem píšu, radši to jednotlivci vysvětlím ústně. sám. Jak se tohle připevní? Musím pracovat ve skupině? Confluent Přemýšlím o věcech úplně jinak než ostatní. Mám v každé chvíli pořád plno nápadů. Nejdřív začnu na úkolu pracovat teprve potom se ptám, jak mám postupovat. Vytvářím věci za pochodu. Rád zkouším něco nového. Jsem rád, když se odlišuji od ostatních. Nerad dělám věci pouze jedním způsobem. Mám nápad Mám ještě jeden nápad SEQUENTIAL= POSTUPNÉ KROKY PRECISE=PŘESNÝ, PRECIZNÍ TECHNICAL=PRAKTICKÝ, TECHNICKÝ CONFLUENT=OSOBITÝ, NÁPADITÝ

13 Sequential Tyto pokyny nedávají žádný smysl! To už jsem dělal/a. Proč to mám dělat znovu? Proč se do toho nemůžem e rovnou pustit? Precise Musím to všechno číst? Jak si to všechno mám zapamato vat? Koho to všechno zajímá? Technical Proč by mě mělo zajímat, jak to funguje? Někdo mi musí pomoct to zjistit! Proč musím něco dělat; proč o tom nemůžu jen mluvit nebo psát? Confluent Co chcete, abych udělal/a?!? Co myslíte tím představ si? DĚTI když se danému vzorci vyhýbám Jak myslím Co dělám Jak se cítím Co říkám Ignoruji Jsem pokyny. uvězněný/á Mám nerad/a v myšlenká procvičování. ch někoho Některé kroky jiného! přeskakuji. Jsem Nikomu nervózní! neukazuji, co Jsem jsem udělal/a svázaný/á! ani nevysvětluji, jak jsem přišel/přišla k odpovědi. Nemám žádnou odpověď. Nediskutuji. Vyhýbám se čtení z učebnic. Dělám si jen několik poznámek. Vyhýbám se používání jakýchkoliv nástrojů. O projektu mluvím místo toho, abych něco dělal. Spoléhám se na to, že mě pokyny dovedou k cíli. Zastavím a počkám a budu doufat, že uvidím příklad toho, co mám dělat. Příliš mnoho podrobností je na mě moc. Mám strach, že vypadám jako hlupák. Rozčiluje mě, že nemám tu správnou odpověď! Cítím se nešikovný. Mám strach, že ten předmět / nástroj / přístroj rozbiji. Nástroje nejsou nic pro mne. Jsem nejistý/á. Už žádné změny nebo překvapení, prosím! Musím to dělat znovu? Proč to musím dělat podle pokynů? Záleží na tom, co udělám první? Nečekejte, že si budu pamatovat data a jména! Přestaňte se mě pořád na něco ptát! Vadí to? Nejsem hloupý/á! Nezajímá mě, jak to funguje; chci jen, aby to fungovalo. Ze zjišťování, jak něco funguje, mě bolí hlava. To je ale hloupost. Když to udělám, budu vypadat jako hlupák!? To je příliš odlišné!

14 SEQUENTIAL= POSTUPNÉ KROKY PRECISE=PŘESNÝ, PRECIZNÍ TECHNICAL=PRAKTICKÝ, TECHNICKÝ CONFLUENT=OSOBITÝ, NÁPADITÝ

15 - pečlivě si přečti pokyny - postupně si označuj jednotlivé kroky - hledej slova, která se používají pro uspořádání a organizování - dvakrát si zkontroluj úplnost své práce - ujisti se, že postupuješ podle klíčových pokynů krok po kroku - ujisti se, že nezačneš pracovat dříve, než budeš mít všechny pokyny nebo pokud budeš mít dovoleno pracovat jiným způsobem - pracuj na jednom projektu od začátku do konce - rozhlédni se, zda bys nemohl pracovat s někým, kdo používá S v případě potřeby STRATEGIE K POSÍLENÍ JEDNOTLIVÝCH VZORCŮ S P T C - dej si čas a projdi si všechny informace - přečti si nadpisy, abys věděl, kde získáš informace - nevěř své paměti, napiš si to! - hledej slova, která označují fakta a detaily - odpovídej na otázky alespoň dvěma celými větami - dvakrát si zkontroluj správnost své práce - kdykoli je to možné, ptej se na věci, o nichž si nejsi jistý/á - rozhlédni se, zda bys nemohl pracovat s někým, kdo používá P v případě potřeby - buď ochoten/na ukázat ostatním, co víš, prostřednictvím demonstrace nebo tím, že něco postavíš - používej jakékoliv dostupné nástroje, abys ukázal/a, co víš - připomeň si, že se můžeš učit ze zkušenosti, tak pozoruj a vnímej zkušenosti tak, jak se objevují - rozhlédni se, zda bys nemohl pracovat s někým, kdo používá T v případě potřeby - hledej slova, která tě vyzývají, abys něco postavil/a nebo vytvořil/a - přemýšlej o tom, jak by se to dalo využít v běžném životě - vydrž u úkolu, dokud to nezačne fungovat - mysli na něco neobvyklého z běžného života a potom to rozveď ve své představivosti - buď ochotný/á podstoupit malá rizika s novými nápady - buď ochoten/na připravit s ostatními scénku, která ukáže, co víš - věnuj čas tomu, abys přemýšlel/a, jak se dá úkol splnit jedinečným nebo jiným způsobem - ptej se ostatních na jejich nápady, abys mohl začít - buď ochoten/na učit se tvůrčím, zábavným a zajímavým způsobem - rozhlédni se, zda bys nemohl pracovat s někým, kdo používá C v případě potřeby - snaž se vytvářet si spojitosti, abys viděl větší obrázek

16 - když ti nejsou pokyny jasné, vzpomeň si na podobný úkol, který jsi dřív řešil/a, a vytvoř si vlastní postup - promysli si pořádně jednotlivé kroky, než se zeptáš, co máš dělat - když se plán změní, zhluboka se nadechni a přijmi risk, že na chvíli ztratíš kontrolu nad situací - když je daný časový limit, nepanikař a označ si hvězdičkou nejdůležitější oblasti, které si musíš dvakrát zkontrolovat - pamatuj si, že ne každý má stejný plán jako ty - počkej a dej také ostatním čas na odpověď - nestresuj se, když výsledná práce nevypadá úplně stejně jako příklad STRATEGIE K POTLAČENÍ JEDNOTLIVÝCH VZORCŮ S P T C - nejdřív odpověz na otázku a zbude-li čas, doplň detaily - pamatuj, že ne každý komunikuje pomocí slov - promysli si otázku dřív, než se zeptáš. Někdy znáš odpověď (věř si). - nezdržuj se příliš nad chybami. Oprav je a jdi dál. - pamatuj, že existují situace, kdy nemusíš dokazovat, že máš pravdu - snaž se při sdělování informací ať už ústně nebo písemně postupovat podle priorit - dělej si krátké přestávky na odpočinek a zůstaň motivován/a - pamatuj, že můžeš komunikovat s pomocí slov - uvědom si, že když spolupracuješ s ostatními, mohou tě také něco naučit - snaž se při plnění úkolu dostat dál, než že ho budeš dlouhou dobu v duchu rozebírat - uvědom si, že máš něco, co se od tebe mohou naučit ostatní - když to nezačne fungovat a existuje časový limit, požádej o pomoc - mysli na to, že ne všechno má nějaký smysl nebo to musí fungovat - pamatuj, že ne každý má rád změnu - nenech se odradit tím, že tvoje nápady nejsou využity - ujisti se, že směřuješ k cíli úkolu a když si nejsi jistý/á, zeptej se - pracuj a nečekej na poslední chvíli. Tím získáš čas na opravy a dovolí ti to splnit celý úkol. - dovol ostatním, aby sdělili svůj názor - pamatuj, že ostatní možná potřebují pomoc, aby viděli tvoje nápady a jejich spojení s úkolem - drž se úkolu a nenech své myšlenky, aby se toulaly - pamatuj si, že dřív, než něco vyjádříš, měl/a by sis to vyzkoušet na nečisto

17 3.3 Rozvoj klíčových kompetencí V tomto procesu žáci rozvíjejí klíčové kompetence např. následujícími způsoby. Klíčové kompetence Klíčové kompetence 1. KOMPETENCE K UČENÍ Žáci pracují s textem, vyhledávají informace. Hledají a používají různé zdroje informací. Sebehodnotí svoje výkony. Jsou podněcováni k tvořivosti a iniciativě, žáci vedou některé aktivity samostatně. Žáci znají svůj styl učení a vědí, jak se mají vzhledem ke svým schopnostem učit. (Let me Learn.) Dobrovolně se účastní soutěží a olympiád. Vystavujeme zdařilé práce vzory.vedeme žáky k samostatnosti a pochopení, že učení probíhá stále a všude, ne jen ve škole. Snažíme se podnítit zájem žáků zajímavými úkoly.zařazujeme praktická cvičení ze života.znovu a znovu motivujeme. 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Předkládáme žákům problémové úlohy ze života. Učí se k řešení problémů využívat médií a dalších zdrojů. Používáme prvky projektového vyučování. Žáci řeší svoje problémy ve školním časopise a parlamentu. Zapojujeme žáky do mezinárodních projektů. Výchovné problémy projednáváme se spoluúčastní žáka, jehož se týkají. Snažíme se roli učitele změnit tak, aby se stal rádcem, konzultantem, a ne přímým vedoucím vých. vzděl. procesu. Máme zaveden systém třídnických hodin. Vedeme žáky k vhodné a účinné komunikaci s dospělými a spolužáky, učíme je naslouchat a argumentovat.vedeme školní časopis. Podporujeme komunikaci s jinými školami i v zahraničí. Tvoříme příjemné a nekonfliktní prostředí ve třídách i za pomoci odborníků. Podporujeme dopisování. Ve škole je zajištěn snadný kontakt žák učitel, rodič-učitel. Žák ví, že se může zeptat na věci, kterým nerozumí, a to nejen v oblasti učení, ale i při hodnocení či organizaci práce. Zaměřujeme se na cizojazyčnou komunikaci v obou zvolených cizích jazycích. Používáme párovou i skupinovou práci, skupiny a páry měníme, zdůrazňujeme vzájemnou pomoc a spolupráci. Učíme žáky měnit role ve skupině. Společně stanovujeme normy chování a dodržujeme je. Učíme je odmítat nevhodné chování. Vedeme je ke zdvořilosti. Vedeme je k sebehodnocení a úctě k vlastní osobě, osobnímu rozvoji. (Let me Learn). 5. KOMPETENCE Vedeme k dodržování stanovených pravidel a

18 OBČANSKÉ 6. KOMPETENCE PRACOVNÍ k toleranci rozdílů. Snažíme se vést žáky k prožitkům a sdílení kulturních hodnot, vedeme je k ochraně životního prostředí (třídíme odpad). Zapojujeme žáky do mezinárodních projektů. Snažíme se, aby podle svého věku dokázali převzít zodpovědnost za svoje činy. Vedeme žáky ke správným prac. návykům nejen v oblasti Svět práce. V centru naší pozornosti je žákova správná a realisticky navržená profesní orientace. Zařazujeme exkurze, konáme besedy. Nabízíme celou řadu kroužků, kde žáci mohou experimentovat se svými zájmy. Připravujeme pro žáky závěrečné zkoušky, a tím je vedeme ke zvládání větší zátěže a budujeme jejich schopnosti na zkoušky se připravovat a zvládat větší zátěž. 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci s vývojovými poruchami učení Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců do pedagogicko-psychologické poradny na vyšetření. Na základě vyjádření poradny pak s dětmi dále pracujeme v reedukačních programech, máme vyškolené pedagogy, kteří se takto vybraným žákům věnují na individuální bázi, nejčastěji ve skupinách po dvou. Integrovaní žáci mají vlastní vzdělávací plány, podle kterých škola při jejich vzdělávání postupuje. S tímto plánem jsou seznámeni všichni vyučující dotyčného žáka a rovněž jeho rodiče. Obsahuje obvykle pomůcky, které žák a jeho učitelka používají, metody práce pro školu i domácí přípravu a způsob, jakým je porucha zohledněna při vlastní práci ve škole a při hodnocení žáka. Pokud dítě není zařazeno do kategorie integrované, ale určitý stupeň poruchy se prokáže, je mu věnována individuální péče v pravidelných hodinách (např. zkracují se cvičení pro dyslektiky) a přihlíží se ke stupni postižení také při klasifikaci. Žáci s poruchami chování Tito žáci jsou při podezžení na poruch chování posíláni na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Vždy se snažíme spolupracovat s rodinou a s lékařem psychiatrem či psychologem. U žáků s ADHD je v hodinách tolerován motorický neklid a nesoustředěnost. Ve škole jeden den pracuje v týdnu také psycholožka a problémy s chování žáků řeší výchovná komise složená z východné poradkyně, vyučujících a zástupce vedení. Ve škole je plán prevence sociálně patologických jevů. Ve škole máme předmět Zdravotní tělesná výchova, kam jsou zařazováni žáci se zdravotním znevýhodněním podle návrhu svých pediatrů. Dále je zde kurz vedený pedagožkou školy určený pro hyperaktivní děti a děti s poruchami chování a soustředění (edukinestetika). Práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami řídí výchovné poradkyně. Žáci z cizojazyčného prostředí K takovým žákům přistupujeme individuálně.

19 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Škola soustřeďuje žáky, kteří se chtějí věnovat cizím jazykům a mají většinou dobré studijní předpoklady. Během prvních dvou let volíme formu vnitřní diferenciace uvnitř tříd žáci se děli na anglický jazyk podle tempa učení. Při vzdělávání nadaných žáků uplatňujeme prvky individuálního přístupu tak, aby žáci dostávali náročnější úkoly v oblasti, pro niž nadání projevují. Motivujeme je k účastni na soutěžích, zadáváme dobrovolné domácí úkoly. Tito žáci mohou také rozvíjet svůj talent v řadě mimoškolních aktivit, které škola nabízí. Obzvláště nadaní žáci mohou představovat výchovný i vzdělávací oříšek pro učitelský sbor, poněvadž jejich nadání nebývá rozloženo rovnoměrně a vykazují také řadu poruch chování a koncentrace. Pro takové případy máme ve škole školní psycholožku. Průřezová témata Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, svou podstatou se stávají součástí všech vyučovacích předmětů a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Jejich účelem je posilovat výchovnou funkci školy. 1. Osobnostní a sociální výchva (OSV) Specifikou tohoto tématu je, že předmětem vzdělávání je sám žák. Smyslem je pomáhat utvářet praktické životní dovednosti, formovat kladné postoje k okolí i kobě samému. OSV je realizována na 1. stupni také formou ročníkových setkaní každý měsíc. Přínos průřezového tématu k rozvoji žáka V oblasti vědomostí, dovedností a schopností vede k porozumění sobě samému a druhým napomáhá k zvládání vlastního chování přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů utváří základní dovednosti dobré komunikace umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací formuje studijní dovednosti podporuje dovednosti týkající se duševní hygieny V oblasti postojů a hodnot pomáhá k utváření pozitivního postoje k sobě samému a k druhým vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci vede k uvědomování si hodnoty různých lidí, názorů, přístupů k řešení problémů přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování Tématické okruhy průřezového tématu Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání

20 Seberealizace a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika 2. demokratického občana (VDO) Má vybavit žáka zákadní úrovní občanské gramotnosti, umožnit žákovi konstruktivně řešit problémy s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení. Průřezové téma využívá nejen tématické okruhy, ale vstupuje aktivně do života školy Školní palament (na 2. stupni) Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka V oblasti vědomostí, dovedností a schopností vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů ppro fungování společnosti umožňuje participovat na rozhodnutí celku a vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení V oblasti postojů a hodnot vede k otevřenému, aktivnímu a zainterezovanému postoji v životě vychovává k úctě k zákonu rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti přispívá k utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu Tematické okruhy průřezového tématu Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 3. k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více