ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO tel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO tel V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K

2 1.Charakteristika školy Základní škola Meziměstí, Školní, 236 byla zařazena do sítě škol pod identifikačním číslem jako příspěvková organizace. Zřizovatelem je Město Meziměstí. Škola sdružuje základní školu s kapacitou 400 žáků IZO , školní družinu s kapacitou 75 dětí IZO a školní jídelnou. Ředitel školy: Mgr.Mück Zdeněk Zástupce ředitele: Mgr.Součková Miroslava Na škole bylo 9 ročníků v 16 třídách. Žáci se učili v 13 odborných pracovnách /Vv, Hv, D, Nj, Aj, Čj, M, F-Ch, Pč, Z,Tv, informatika, kuchyňka, šití /. Školní družina měla 3 oddělení v budově ZvŠ Meziměstí. Sídlí ve 3 místnostech, k dispozici má zahradu a je dobře vybavena pomůckami pro sport, hry, atd. Pro zájmovou činnost je k dispozici tělocvična od 6.50 do 21.00, školní hřiště, odborné pracovny, tenisový kurt, atd. V průběhu roku bylo na škole až 53 integrovaných žáků, s kterými bylo pracováno při vyučování i v hodinách nápravy podle individuálního plánu. 2.Učební plán ročník: čj /96-2 Předmět Předmět Čj Čj Cj 3 3 Cj M M Prv Ch 2 2 Př 2 2 F Vl 1 2 Př Vv Z Hv D Pč Ov Tv Rv Celkem Hv Vv Pč Vol Tv Celkem Výuka plavání - 3. a 4. třídy Dopravní výchova - 4. třídy Výchova ke zdraví - 5. třídy Zdravé zuby třídy Volba povolání 8.a 9. třídy 3.Údaje o pracovnících Pracovníků celkem : 34 Z toho mužů : 4 žen : 30 Pedagogičtí pracovníci : 24 2

3 z toho učitelé : 21 z toho vychovatelé : 3 Dělnická povolání : 10 Školní jídelna Přešla pod základní školu od Vedoucí ŠJ: 1 Vedoucí kuchařka: 1 Kuchařka: 3 Zajišťuje obědy pro strávníků denně ( žáci a zaměstnanci ZŠ a ZvŠ, školní důchodci, cizí strávníci). Závěr: Školník má 0,55 úvazku jako uklizečka, vychovatelka má 0,740 úvazku ve ŠD a 0,181 úvazku na I st. ZŠ. Na II.st.má 1 učitelka 0,545 úvazku. 1 učitelka byla zvolena starostkou Města Meziměstí. Za ni nastoupila pí. Scholzová Jitka. 1 učitelka odešla na mateřskou dovolenou za ni nastoupila pí. Baštářová Květa. Pro školní rok 2003/2004 nastoupí 2 učitelky na částečný úvazek. Kvalifikovanost kvalifikovaných nekvalifikovaných celkem 1.stupeň 6 67% 3 33% 9 2.stupeň 10 77% 3 23% 13 Školní družina 3 100% Průměr škola 19 76% 6 24% 25 Aprobovanost Čj 88% 12% Aj 50% 50% Nj 100% 0% Ov 0% 100% D 88% 12% Z 50% 50% M 38% 62% F 100% 0% Pč 88% 12% Ch 100% 0% Rv 33% 67% Hv 50% 50% Vv 88% 12% Tv 50% 50% Pč 0% 100% Tchv 100% 0% Inf 0% 100% Dn 100% 0% Spv 100% 0% Průměr škola 64% 36% 3

4 Podle mého názoru na typu naší školy nemůže být za současného stavu dosaženo 100% aprobovanosti. Muselo by se přejít na systém částečných úvazků, který není za současných podmínek /finance, byty/ reálný. Vzdělávání učitelů: Jazyky - Aj 1 učitelka Počítače 10 učitelů Drogy - 1 učitelka Další kurzy pořádané Centrem vzdělávání. Účast učitelů na kurzech způsobuje nárůst suplovaných hodin. 4.Přijímací řízení a zařazení vycházejících žáků Do 1. tř nastoupilo 23 žáků. Vycházející žáci z 9. tříd: 52 žáků. Žáci vycházející z nižších ročníků : 1 žák Žáci přijatí na víceleté gymnázium: l žák 5.Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěch žáků 1.pololetí Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo Celkem pololetí Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo Celkem Opravné zkoušky byly provedeny 25.8.až Ze 7 žáků 1 žák opravné zkoušky neudělal. 4

5 Opakování ročníku: 9 žáků Přeřazení na ZvŠ: 1 žák z 1. třídy Žáci s druhým stupněm z chování v 1. pol. : 3 ve 2. pol. : 5 Žáci s třetím stupněm z chování v 1. pol. : 5 ve 2. pol. : 2 Celkový počet neomluvených hodin v 1. pol. : 0,5 ve 2. pol. : 30 Snížená známka z chování byla v 1.pol. hlavně za nekázeň, neomluvené hodiny, přepisování známek, ublížení na zdraví, šikanu, ve 2.pol. za nekázeň, krádeže, neomluvené hodiny, šikanu, nevhodné chování. Celkový počet neomluvených hodin 30,5 je nižší než v loňském roce. Škola velice úzce spolupracuje s Odborem péče o děti v Náchodě, s městskými a obecními úřady v okolí, s Policií Meziměstí, Broumov a Náchod, s PPP. Učební osnovy a plány byly splněny. Spolupráce se zřizovatelem Městem Meziměstí je na dobré úrovni. Předmětové komise pracovaly v tomto složení: 1. stupeň:chaloupková Jaroslava 2. stupeň : M-F-CH-I-Pč: Červená Jana Čj-Nj-Aj-D-Z-Př-On-Rv a další: Řeháková Eliška Předmětové komise se scházely podle potřeby, řešily problematiku osnov,tematických plánů a metodických postupů, soutěží, učebnic, atd. Na škole bylo celkem 53 integrovaných dětí na I. a II. stupni. Náprava vad a práce se zdr. post. dětmi: 27 dětí,v dohodě bylo 6h nápravy vad. S dětmi se pracovalo při hodinách individuálně a přiměřeně jejich schopnostem. Při výuce se používala učebna informatiky, zvláštní učebna a pomůcky určené těmto dětem. Pomůcky: V souvislosti s přechodem na vzdělávací program Základní škola vybavujeme jednotlivé ročníky novými učebnicemi,z ostatních pomůcek byly zakoupeny po 5 ks CD přehrávače, videokazety, sešity pro integrované děti, mapy pro D, Z, F, Př, vybavení do Tv, pomůcky do F a ŠD, slovníky do Čj a Aj,atd. Problémy ZŠ Meziměstí: 1. Malá kvalifikovanost na 1. stupni. 2. Děti přicházející z jiných škol jsou v učivu rozdílně daleko, především v jazycích. 3. Chybí hřiště s atletickou dráhou. 5

6 6.Zpráva výchovného poradce Pracovníci na škole: Vých.poradkyně, kvalif.splňuje 4 dyslektické asistentky Celkový počet : 5 pracovníků Výchovné poradenství na naší škole je orientováno především na volbu povolání žáků 8. a 9. tříd a na problematiku prevence sociálně patologických jevů mezi žáky. Problematika výchovy k volbě povolání je zařazena do předmětu Občanská výchova v 9. ročníku, kde je jí věnován prostor prakticky až do konce kalendářního roku. Kromě základní informace o síti škol v našem regionu, požadavcích jednotlivých škol a nárocích na žáky, termínech dnů otevřených dveří a eventuelních návštěvách u nás ve škole byli žáci informováni i o náležitostech pracovní smlouvy, přijímacím pohovoru, způsobech, jak se ucházet o zaměstnání, kde se informovat o možnostech získání odpovídající práce a samozřejmě i o činnosti Úřadu práce v Broumově. V rámci lepší orientace žáků k volbě povolání jsou pořádány schůzky s náboráři středních škol a učilišť. O termínech třídních schůzek jsou zástupci těchto škol informováni prostřednictvím výchovného poradce nebo ředitele školy. V loňském roce jsme tuto schůzku pro rodiče vycházejících žáků z 9. a 8. tříd uskutečnili ve čtvrtek 21. listopadu 2002 od l5.30 hodin v budově naší školní jídelny. Naší schůzky se zúčastnili zástupci těchto škol: SOU Červený Kostelec, SSŠP Náchod, COP Hronov, SOU Teplice nad Metují, SOU a SPŠT Velké Poříčí, SOU a SOŠ Broumov, SOU Police, SPŠ Nové Město, Gymnázium Broumov a SOU stavební Náchod. Spolupracovali jsme také s Úřadem práce v Náchodě a informace paní Burdychové patřily vždy k těm, které byly od rodičů nejvíce žádány. V říjnu 2002 jsme navštívili se žáky devátých tříd CVP na ÚP. Tato akce měla u rodičů i u žáků velký ohlas. Kromě toho jsme se zúčastnili Veletrhu středních škol v COPu v Hronově dne Naši školu navštívili i představitelé jiných škol mimo náš okres, např. SOU a SOŠ Holice v Čechách. Přestože se jednalo o neplánované akce, umožnili jsme náborářům besedy s žáky, kteří měli o studium na jejich SOU zájem. Při řešení výchovných problémů spolupracujeme s pí. Radhouskou, sociální kurátorkou pro mládež, s oddělením péče o dítě a PPP v Náchodě. Školu také často navštěvuje zdravotní sestra paní Exnerová od pana doktora Správky, v jehož péči je také několik našich žáků. Nejvíce jsme ocenili v loňském školním roce pomoc KOMPASU, který nám pomohl řešit problémy.pro žáky 9. tříd připravili pracovníci KOMPASu v měsící dubnu besedu zaměřenou na prevenci sociálně patologických jevů, jako je šikana, násilné chování, drogy. Při prevenci sociálně patologických jevů a řešení drogové závislosti poskytujeme žákům informace také v rámci systematické výchovy v předmětech Rodinná výchova a Občanská výchova. Vedení školy věnuje pozornost rozvoji volnočasových aktivit dětí. Všichni vyučující 6

7 se snaží vést žáky k sebevědomí, k správnému sebehodnocení, k stanovení reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů a k dovednosti a především snaze zvládat a řešit své problémy. V rámci výchovného poradenství a třídních hodin využívají učitelé individuálního přístupu k žákům. Ve škole jsou k dispozici různé materiály, např. videokazety s problematikou sociálně patologických jevů - drogy, AIDS, kouření, hrací automaty atd. Učitelé i výchovný poradce využívají nabídek dalšího vzdělávání v této oblasti, které poskytuje Centrum vzdělávání v Náchodě a PPP. Ve škole jsou využívána také kurikula Sorosovy nadace, která byla vyvinuta pro Projekt regionálního zdravotního vzdělávání ve školách střední a východní Evropy. Jedná se o tato kurikula - Prevence kouření, AIDS, Výživa a vaše zdraví, Úvod do sexuality a Alkohol a jiné drogy. K dispozici v hodinách OV mají učitelé učebnice Sám sebou pro ročník. Bohužel se nám ještě nepodařilo zajistit tyto učebnice pro všechny žáky. V oblasti výchovného poradenství jsme již v měsíci červnu využili nabídky COPu Hronov a navštívili se žáky 8. tříd jejich akci, která měla žáky především orientovat z hlediska uplatnění strojírenských oborů v našem regionu. Zároveň si žáci mohli prohlédnout vybavení školy. 7.Mimoškolní aktivity Kroužky, které pracovaly na škole: - 2 košíkové, pracoval pravidelně - 2 odbíjené, pravidelně - žurnalistický,nepravidelně - florbal, pravidelně - lehká atletika, pravidelně - náboženství, pravidelně - dramatický, pravidelně - mažoretky, pravidelně - angličtiny I. st., pravidelně - keramický, pravidelně - práce s počítačem, pravidelně - rybářský,pravidelně Exkurze: - prosinec - 8.tř.- návštěva muzeí v Praze, bruslení Hronov - 5.a1.tř výstava betlémů - duben - 4. tř. dopravní hřiště v Náchodě - 8.tř.muzeum Hronov, Nová Paka - školní výlety podle tříd - Spolupráce s polskou partnerskou školou v Sokolovsku: září - přespolní běh v Sokolovsku září - setkání dětí v Sokolovsku září silniční běh Meziměstím duben - setkání dětí v Meziměstí Navázání spolupráce s britskou partnerskou školou ve Warringtonu 7

8 Navázání spolupráce s německou partnerskou školou v Trossingenu. Sokrates Soutěže - okresní kola Soutěž umístění jméno Zeměp.olympiáda - 8.tř 1. postup do kraje Komárek Jiří Olymp.v Čj 2žákyně Soutěž v Aj Soutěž v Nj 2. Němečková Eva Minikopaná 4.-5.tř. Minikopaná 2.-3.tř. Dopravní soutěž Kateg.1.,2. Pohár rozhlasu 2. postup do kraje St.žáci Pohár rozhlasu 1.postup do kraje ml.žáci 8.Kontroly provedené Městem Meziměstí, pověřeným městem Broumov: Nebyly provedeny 9.Kontroly provedené Českou školní ispekcí : Nebyly provedeny 10.Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem : Nebyly provedeny 11.Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány : Hygiena - zjištěné závady budou odstraněny v průběhu roku Práce, které byly provedeny na ZŠ: - revize tělocvičny a nářadí - oprava střechy Tv - nátěry oken na staré budově - malování Tv, chodeb a 6 tříd - výměna osvětlení v 6 třídách - rekonstrukce kuchyně školní jídelny dle požadavků vyhlášky Veškeré údaje v této zprávě jsou uzavřeny k a byly projednány na pedagogické radě dne vypracoval Zdeněk Mück, ŘŠ 8

9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2003 Provozní dotace poskytnuté v roce 2003 z rozpočtu Města Meziměstí. Základní škola Meziměstí - celkem platy zaměstnanců služné civilka 2000 čerpání čerpání platy: účetní ,- technické služby 2.281,- doplňková činnost ,- pojistné SZ pojistné ZP 9000 čerpání čerpání SZ: účetní+ts ,- DČ ,- ZP: účetní+ts 5.697,- DČ 4.768,- učební pomůcky DDHM čerpání 32028,8 čerpání , ,2 V čerpání uč.pomůcek není 9.756,60 Kč ŠD-čerpání z vybraných poplatků V čerpání DDHM není obsažen televizor ŠD 5.990,-Kč-čerpání z vybraných poplatků V čerpání DDHM je zahrnuto ,36 Kč-vybavení kuchyně účtov.v materiálu (cenově není DDHM) nákup materiálu spotřeba vody čerpání čerpání 30196,1, ,9 V příspěvku na vodu bylo počítáno s vodným i stočným, stočné musí být účtováno do služeb. teplo spotřeba el.energie čerpání ,1 čerpání , , ,9 pohonné hmoty 5000 poštovné 5000 čerpání 3141,2 čerpání ,

10 telef.poplatky pojistné+banka čerpání 55239,6 čerpání 64496,3-239,6-6496,3 bankovní výlohy 9.338,30 pojistné odpov.org ,- poj.majetku ,- nákup služeb opravy a udržování čerpání ,4 čerpání ,6 8510, ,4 pohoštění 3000 stravné+ošatné civil čerpání 2735,9 čerpání , přísp.letní tábor přísp.anglie,něm.,pol čerpání čerpání 3476, ,3 Příspěvek - zahraničí byl snížen o ,-Kč ve prospěch příspěvku mažoretek přísp.mažoretky pokuta-úřad práce čerpání čerpání Čerpání mažoretek celkem ,70 Kč-rozdíl pokryt z jejich příjmů. odpisy 0 škoda potraviny 0 čerpání čerpání 683, ,64 správní popl. 0 FKSP DČ 0 čerpání 1050 čerpání cestovné u oprav 0 čerpání 1023,8-1023,8 Příspěvek Čerpání Zůstatek přísp.exp.hadonie Příspěvek čerpání Čerpání

11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Proúčtování příjmů s příslušnými náklady příjmy mažoretky 9626,7 pronájem tělocvičny čerpání nad přísp. 2072,7 čerpání na letní tábor 3900 pitný režim úroky 2872,96 dary 9501,6 čerpání 9501,6 zbytky ŠJ pojistné plnění 6776 letní tábor mažor příj.od rod.na uč.pom cizí strávníci letní tábor ZŠ čerpání režie obědy DU režie obědy ZvŠ poplatky ŠD čerpání 22880,6 zbytková strava ,6 příjmy stravné V příjmu stravného chybí 1.560,-Kč, které byly spotřeba potravin poukázány v lednu 2003 ještě na účet Města Meziměstí -1400,67 ze sociálního v Teplicích Celkem výnosy Příspěvek města Celkem čerpání Příspěvek exp.hadonie Celkem výnosy Zůst.příspěvku Čerpání celkem Výnosy S O U Č E T R O Z D Í L Hlavní činnost Doplň.činnost

12 Obec: Meziměstí Poskytovatel: Královéhradecký kraj ZŠ Meziměstí Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT transferem v roce 2003 v Kč Poskytnuto Použito Vratka Dotace poskytnutéošmt KÚ k k dotace a Dotace poskytnutá OŠMT KÚ celkem , ,20 532,80 v tom: 1. přímé výdaje na vzdělávání celkem , ,20 287,80 v tom: a) platy , ,00 2,00 b) OON , ,00 c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) , ,20 285, Z přímých výdajů na vzdělávání celkem: - Prostředky na DVPP celkem: , ,00 50,00 - z toho na OON - Prostředky přidělené na vyrovnání disproporcí ve vzdělávací nabídce krajů: - z toho: platy OON 2. další jednotlivé tituly dotací celkem , ,00 245,00 (uvedené v číselníku účelových znaků) v tom: Účelové neinvestiční dotace na výzkum a vývoj Program sociální prevence a prevence kriminality Dotace pro soukromé školy Projekty romské komunity Program protidrogové politiky Soutěže Příprava na členství v EU Podpora odborného vzdělávání celkem z toho: platy OON Státní informační politika - neinvestice , ,00 245,00 v tom: program P I , ,00 245,00 program P II , ,00 pilotní projekty SIPVZ Integrace cizinců Volnočasové aktivity - neinvestice - místní nestátní neziskové organizace Program podpory vzdělávání národnostních menšin Ostatní - uveďte jednotlivé účelové znaky Program proti šikanování na školách a škol.zař. 12

13 Příloha č.1 výroční zprávy 2003/2004 Vzdělávání učitelů Akce Datum Účast Metodika Aj Jak vyučovat mluvení / ,- Aj středně pokročilí / ,- Motivační hry v Čj / ,- I slohu se dá naučit / ,- Metodika Nj / ,- Basketbal na školách nově / ,- Arteterapie / ,- Jak se nebát literatury / Jungova psychologie / ,- Rok na škole / ,- Zásady první pomoci / ,- ABS Muzik / ,- ABS Muzik / ,- Vánoční setkání s novými nápady / ,- Instruktor lyžařského kursu / ,- Metodicko-jazykový letní kurz Aj / ,- Celkem: ,-Kč Veškeré údaje v této zprávě jsou uzavřeny k a projednány na pedagogické radě vypracoval Zdeněk Mück, ŘŠ 13

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a telefon /417 823 663 * ústředna Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, 418 01 Bílina telefax 417 820 643 ředitelka email flenderova@zschlum.cz V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010 Vydáno dne : 13.9.2010 Zpracoval ředitel školy Mgr. Jaroslav Říha Schválena pedagogickou radou : 20.9. 2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace o č innosti a hospodař ení školy č innost za školní rok 2006 2007 hospodař ení za kalendář ní rok 2006 Mozartova 24 Jablonec

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2010/2011 říjen 2011-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2011/2012 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva školy 2013/2014. Vize: Chceme být aktivní školičkou, kam všichni chodí rádi a naučí se dovednosti do praktického života.

Výroční zpráva školy 2013/2014. Vize: Chceme být aktivní školičkou, kam všichni chodí rádi a naučí se dovednosti do praktického života. Výroční zpráva školy 2013/2014 Vize: Chceme být aktivní školičkou, kam všichni chodí rádi a naučí se dovednosti do praktického života. Počítačová učebna Knihovna, relaxační místnost Šatna na II. st. ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více