AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015"

Transkript

1 VECKÝ KROUŽEK FLÉTNA, KLAVÍR, KYTARA DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ZVÍDAVÉ MAKOVI KY KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ANGLI TINA PRO 1. A 2.T ÍDU ANGLI TINA PROFIENGLISH ANGLICKÁ KONVERZACE S MARKEM FLORBAL PING-PONG POHYBOVÉ HRY A SEBEOBRANA POHYBOVÉ HRY D ÁTKA FOTBAL ŠACHOVÝ KROUŽEK JEZDECKÝ VÝCVIK STREET DANCE GOLF AEROBIC SPORTOVNÍ ODDÍL ZAJE ICE TANE NÍ KROUŽEK ŠIKOVNÉ RU KY

2 VECKÝ KROUŽEK VEDE: MGR. MARTINA LINHARTOVÁ VE ŠKOLE KDY: ÍJEN-LEDEN A ÚNOR- ERVEN 1X TÝDN 45 MINUT POND LÍ, 14,35-15, T ÍDA Není omezen po et d tí v kroužku, ned lají se p ijímací zkoušky. Základní podmínkou je zájem o zp v. 30K /LEKCE V ZÁ Í 2014, PANÍ LINHARTOVÁ Rozvíjíme p vecké schopnosti, íme se nové písn, nacvi ujeme vícehlas i rytmický doprovod, ipravujeme se na ve ejná vystoupení. V prvním pololetí se zam ujeme na váno ní písn a koledy, vystupujeme na pyšelském adventu a váno ních koncertech. V druhém pololetí p ipravujeme vystoupení na školní akademii. PLATBA NA Ú ET ŠKOLY VÝUKA HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNU, KLAVÍR NEBO KYTARU VEDE: JI Í VOSKOVEC VE ŠKOLE KDY: ÍJEN-LEDEN A ÚNOR- ERVEN 1X TÝDN PLATBA V HOTOVOSTI NA PRVNÍ HODIN. 45 MINUT (1 DÍT ), 60 MINUT (2 D TI); + 50 MINUT HUDEBNÍ NAUKA DEN UP ESN N V ZÁ Í DLE ROZVRHU, EDB ŽN ST EDA A TVRTEK INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA nebo 2 D TI VE SKUPIN 2 D TI VE SKUPIN : 180K /DÍT /LEKCE 1 DÍT : 200K /LEKCE NAUKA: 30K /LEKCE V ZÁ Í 2014, SCH ZKA S RODI I INFO: nebo

3 KROUŽEK HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNU, VÝUKA KLAVÍR VEDE: MARTA MARE KOVÁ VE ŠKOLE 1X TÝDN 45 MINUT (1 DÍT ), 60 MINUT (2 A VÍCE) PLATBA NA Ú ET PANÍ MARE KOVÉ NEBO V HOTOTOVSTI NA PRVNÍ HODIN POND LÍ (Individuální výuka dle dohody) 3-5 D TÍ/SKUPINA, INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA A VÝUKA PRO 2 D TI Ned lají se p ijímací zkoušky. Skupina 5 d tí K /POLOLETÍ/DÍT 4 d ti 1.500K ; 3 d ti 1.700K 2 d ti 3.000K ; Individuální 5.000K (KLAVÍR) V ZÁ Í 2014, bude náborový den INFO: paní Mare ková, DRAMATICKÝ KROUŽEK VEDE: KAROLÍNA KMENTOVÁ-KODETOVÁ VE ŠKOLE PÁTEK 1.-3.T ÍDA 13,00-14, T ÍDA 14,00-15,00 Roz azení d tí do skupin je možné izp sobit. Cca 700K /POLOLETÍ, bude up esn no V ZÁ Í 2014, PANÍ KODETOVÁ, ti se seznámí se základy divadelní práce a historie, získají základní herecké dovednosti (ch ze,, tanec, pantomima, zp v, práce s maskou, improvizace). Nau í se koncentrovat, vcítit se do pocit druhých, uv domit si sama sebe. ti si p ipraví divadelní edstavení v etn kulis a kostým. PLATBA NA Ú ET ŠKOLY

4 KERAMIKA VEDE: ANDREA VRABCOVÁ VE ŠKOLE KDY: 15.ZÁ Í-LEDEN A ÚNOR-12. ERVEN 1X TÝDN 45 MINUT POND LÍ, ÚTERÝ, ST EDA, PÁTEK SKUPINA 7 D TÍ PO ET SKUPIN DLE PO TU P IHLÁŠENÝCH PLATBA NA Ú ET / 0800 v pr hu zá í, var.symbol = íslo mobilu rodi e 1.350K /15 LEKCÍ KONEC SRPNA/ZA ÁTEK ZÁ Í PANÍ VRABCOVÁ, NEBO NEVÁHEJTE KROUŽEK BÝVÁ RYCHLE ZAPLN N! ZVÍDAVÉ MAKOVI KY VEDE: ILONA VACULÍKOVÁ VE ŠKOLE TVRTEK NOVÍ t ída 10 d tí 13,00-14,00 HOD POKRA UJÍCÍ 2.-3.t ída 13 d tí 14,10-15,10 Zábavné pokusy z r zných oblastí dy, techniky a ekologie. Nenucené pochopení jev a zákonitostí. Cca 680K /POLOLETÍ, bude up esn no V ZÁ Í 2014, PANÍ VACULÍKOVÁ PLATBA NA Ú ET ŠKOLY KLUB DOBRÉ ZPRÁVY VEDE: KDY: MGR. KAMILA HAVLÍ KOVÁ, RADKA VAISOVÁ ÍJEN-LEDEN A ÚNOR-KV TEN 1X TÝDN 90 MINUT ST EDA 13,00-14,30 HOD T ÍDA Pobyt v p írod, hry, sout že, biblické p íb hy, tábornické dovednosti, podzimní a jarní výprava. VE ŠKOLE Po et d tí není omezen. 300K /POLOLETÍ V ZÁ Í 2014, PANÍ HAVLÍ KOVÁ, PLATBA V HOTOVOSTI NA PRVNÍ HODIN.

5 VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE VEDE: MARIE KOLÁ OVÁ NA NÁM STÍ U POŠTY KDY: ZÁ Í-LEDEN A ÚNOR- ERVEN 1X TÝDN 90 MINUT TVRTEK 13,00-14,30 PLATBA V HOTOVOSTI NA PRVNÍ HODIN ZA ÍNÁ SE ,00-16,30 17,00-18, K /POLOLETÍ SMS NA NEBO MAZÁCI 2.9. OD 8 DO 21 HODIN NOVÁ CI 3.9. OD 8 DO 21 HODIN ANGLI TINA PRO 1. a 2.T ÍDU VEDE: JARMILA PTÁ KOVÁ VE ŠKOLE 1X TÝDN 45 MINUT PLATBA NA Ú ET PANÍ PTÁ KOVÉ, pošle instrukce po p ihlášení ÚTERÝ SKUPINA 11 D TÍ 1.T ÍDA 12,15-13,00 HOD 2.T ÍDA 13,10-14,10 HOD 1.300K /POLOLETÍ V. POM CEK KONEC SRPNA/ZA ÁTEK ZÁ Í PANÍ PTÁ KOVÁ, NEBO ANGLI TINA PROFIENGLISH VEDE: JAZYKOVÁ ŠKOLA PROFIENGLISH VE ŠKOLE KDY: 15.ZÁ Í-LEDEN A ÚNOR-12. ERVEN ST EDA Dou ovací skupina pracuje s látkou probíranou ve škole, procvi uje a dopl uje. 2.T ÍDA HOD 5.T ÍDA HOD 2.900K /POLOLETÍ + U EBNICE 490K CENA PRO SKUPINU 4-5 D TÍ KONEC SRPNA/ZA ÁTEK ZÁ Í i platb do konce ervna je sleva z ceny. ZA ÍNÁ SE PLATBA NA Ú ET PROFIENGLISH

6 ANGLICKÁ KONVERZACE S MARKEM VEDE: MARK CHAWNER, ANGLIE VE ŠKOLE 1X TÝDN 45 MINUT ÚTERÝ, ST EDA Konverzace s rodilým mluv ím, už od 1.t ídy. 1.T ÍDA ST EDA 12,45-13,30 2.T ÍDA ÚTERÝ 13-13,45 3.T ÍDA ÚTERÝ 14,00-14,45 4.T ÍDA ST EDA 13,40-14,25 5.T ÍDA ÚTERÝ 15,00-15,45 6.T ÍDA ÚTERÝ 16,00-16, T ÍDA ST EDA K /LEKCE, + U EBNICE ERVEN, ZÁ Í PANÍ K ÍŽOVÁ, Skupina 5 d tí 130K /výuk.hodina 6-7 d tí 110K /hod 8-9 d tí 80K /hod ZA ÍNÁ SE Možnost výuky pro dosp lé, úterý nebo st eda od 16 hodin PLATBA NA Ú ET JAZYKOVÉ ŠKOLY FLORBAL VEDE: KAREL HLAVÁ EK V SOKOLOVN ÚTERÝ 15,00-16, T ÍDA 16,00-17, T ÍDA Škola má vlastní florbalové hole. ti si mohou nosit vlastní hole, ale škola neru í za jejich poškození. Dv skupiny dle v ku, zkušeností a napln ní. ípadn lze dohodnout individuální p esuny (sourozenci z r zných t íd apod.) 80K /LEKCE do 8.zá í 2014 PLATBA NA Ú ET ŠKOLY ŠACHOVÝ KROUŽEK VEDE: ŠACHOVÁ ŠKOLA STAMAT VE ŠKOLE KDY: ST EDA 15-16,30 TI 1.STUPE, 6-8 D TÍ CCA 800K /POLOLETÍ Ukázková hodina , i pro rodi e.

7 POHYBOVÉ HRY A SEBEOBRANA VEDE: MIIA TISSARI V SOKOLOVN 1X TÝDN 45 MINUT ST EDA 13,40-14,25 HOD Hry, posilování, rychlost, základy sebeobrany. Velmi aktivní. SKUPINA 14 D TÍ 1.-5.T ÍDA 60K /LEKCE KONEC SRPNA/ZA ÁTEK ZÁ Í PANÍ TISSARI PLATBA NA Ú ET ŠKOLY PING-PONG VEDE: JAROSLAV VEJMELKA V SOKOLOVN PLATBA V HOTOVOSTI NA PRVNÍ HODIN NEBO NA Ú ET SOKOLA POND LÍ OD 15 HODIN 8-12 D TÍ 1.-6.T ÍDA 50K /LEKCE KONEC SRPNA/ZA ÁTEK ZÁ Í POHYBOVÉ HRY MLADŠÍ DÍVKY VEDE: TEREZA BARTÍKOVÁ KATE INA TOMÁŠKOVÁ TJ SOKOL PYŠELY KDY: ZÁ Í-LEDEN A ÚNOR- ERVEN TVRTEK ÁTKA P EDŠKOLNÍ-3.T ÍDA 16-17, T ÍDA 17,30-19 HOD SOKOLSKÝ P ÍSP VEK 100K /ROK ODDÍLOVÉ KLUBOVNÉ 200K /ROK TI SE STANOU LENY TJ SOKOL. TEREZA BARTÍKOVÁ V SOKOLOVN PLATBA V HOTOVOSTI NA PRVNÍ HODIN NEBO NA Ú ET SOKOLA

8 HASI SKÝ KROUŽEK VEDE: KATE INA TOMÁŠKOVÁ A DALŠÍ HASI SKÁ ZBROJNICE KDY: ZÁ Í-LEDEN A ÚNOR- ERVEN NED LE 14-15,30 KLUCI, HOLKY VŠECH V KOVÝCH KATEGORIÍ Cvi ení požární ochrany, sport, hry. Kroužek bývá v klubovn v hasi ské zbrojnici, na zahrad, v sokolovn nebo v p írod. Jezdíme na sout že, nap. PLAMEN. FOTBAL VEDE: SK PYŠELY FOTBALOVÉ H IŠT KDY: TERMÍNY TRÉNINK BUDOU NA ZA ÁTKU ZÁ Í. RICHARD PÁŠA, TSKÝ JEZDECKÝ VÝCVIK VEDE: DAGMAR HRABALOVÁ TIHOSTY/ TY KOLY KDY: ZÁ Í-LEDEN A ÚNOR- ERVEN ST EDA, TVRTEK, PÁTEK HODIN SOBOTA 9-13 HODIN Konkrétní den a hodina dle domluvy. KLUCI, HOLKY VŠECH V KOVÝCH KATEGORIÍ Letní p ím stský tábor u koní, info 1 DEN V TÝDNU, 10 LEKCÍ=3.500K na webu. INFO GOLFOVÁ AKADEMIE VEDE: JAKUB VAŽANSKÝ GOLFOVÉ H IŠT LORETA KDY: INFO NA WEBU KLUCI, HOLKY VŠECH V KOVÝCH KATEGORIÍ cenik-detske-akademie/

9 STREET DANCE VEDE: PAVLA BERÁNKOVÁ RC ZAJÍ EK, ZAJE ICE KDY: POLOVINA ZÁ Í - ERVEN ÚTERÝ 17,15-18,00 KLUCI A HOLKY OD 6 LET MAX 12 D TÍ K /10 LEKCÍ, cena dle po tu d tí ve skupin SPORTOVNÍ ODDÍL VEDE: PETR KUTÁLEK IŠT ZAJE ICE KDY: OD POND LÍ 17,00 KLUCI A HOLKY OD 6 DO 11 LET Mí ové hry, kondi ní trénink, atletické sout že, sportovní aktivity NÁBOR: V 17 HOD h išt Zaje ice TANE NÍ KROUŽEK VEDE: TEREZA BARTÍKOVÁ, KATE INA SLÁDKOVÁ SOKOLOVNA KDY: ÍJEN-LEDEN, ÚNOR-KV TEN ST EDA, 60 MIN, DÍVKY OD 4.T ÍDY 700K /POLOLETÍ Tane ní sestavy - aerobic, zumba, disco, RnB. Pro všechny s rytmem v t le a chutí tan it. ZA ÍNÁ SE 1. ÍJNA esný as bude up esn n v zá í (nejspíš 16 hod) PLATBA NA Ú ET SOKOLA ŠIKOVNÉ RU KY VEDE: JIND IŠKA WALDEROVÁ ŠKOLA KDY: ÍJEN-LEDEN, ÚNOR- ERVEN TVRTEK, MIN, HOLKY Tvo ení z r zných materiál (papír, drát, korálky, filc, atd.). NOVÉ D TI 1.a2.T HOD Zrušená hodina ze strany lektora je 2.-4.T ÍDA HOD 1000K /15 LEKCÍ PLATBA NA Ú ET /2010, vs 808, do zprávy jméno dít te

10 AEROBIC VEDE: DAGMAR FILIPOVÁ HLAVNI KOVÁ SOKOLOVNA KDY: OD 4.ÚNORA 2015, ST EDA 14,30-15,30 DÍVKY OD 9 LET 60K /LEKCE, CELKEM 1020K POLOLETÍ

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2014/2015

Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2014/2015 Dům dětí a mládeže Základní umělecké školy Horská 166 543 71 Hostinné Tel. 499 524 131, IČ: 674 407 03 www.ddmhostinne.cz Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2014/2015 Vážení rodiče, Pracoviště DDM

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

KRITÉRIA KRAJE (soukr.školky zařazené v rejstříku MŠMT-výuk.rámec) Hlavní město Praha 1) Modrý klíč - základní škola speciální a mateřská škola

KRITÉRIA KRAJE (soukr.školky zařazené v rejstříku MŠMT-výuk.rámec) Hlavní město Praha 1) Modrý klíč - základní škola speciální a mateřská škola KRITÉRIA KRAJE (soukr.školky zařazené v rejstříku MŠMT-výuk.rámec) Hlavní město Praha 1) Modrý klíč - základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. 2) Bilingvální mateřská škola pro sluchově

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

2012 S leč st M tess i.s

2012 S leč st M tess i.s 2012 S leč st M tess i.s OBSAH: 2012... 3.S.... 3 SAHUJEME... 3 :... 4 Výbor spole nosti... 4 V... 5 ealiza ní tým... 5 polupracovníci tematických aktivit... 5 ektorský tým... 5 pole nos ontessori o.s....

Více

Plán práce. na školní rok 2012/2013. Příloha ŠVP

Plán práce. na školní rok 2012/2013. Příloha ŠVP Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav Telefon 326 323 281, fax 326 326 937 e-mail : ddm-mb@ddm-mb.cz www.ddm-mb.cz Plán práce na školní

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN...5 3. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

kondiční trénink - rozvoj všeobecných schopností herní trénink - základní herní činnosti jednotlivce

kondiční trénink - rozvoj všeobecných schopností herní trénink - základní herní činnosti jednotlivce Příloha č. 3 Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504 STANOVENÍ CÍLŮ A OBSAHU ČINNOSTI V ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH VOLEJBAL přípravka, žákyně kadetky,juniorky přípravka, žákyně kadetky, juniorky přípravka,

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

STEJNÉ ŠANCE. Obsah jedenáctého čísla: V ážení rodiče, ZAJÍMAVÝ PROJEKT

STEJNÉ ŠANCE. Obsah jedenáctého čísla: V ážení rodiče, ZAJÍMAVÝ PROJEKT ZAJÍMAVÝ PROJEKT STEJNÉ ŠANCE p r o b u d o u c í r o d i č e Dne 7.února 2015 v sále Národního domu. Akce, jejíž posláním je investice do zlepšení přípravy dětí k celoživotnímu vzdělávání. Stejná šance

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník

Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Všední život v ekosystému investor projektant zahradník Výše uvedený ekosystém je vytvo en z organism v tšinou kooperujících, což jim nijak nebrání, jít si trochu po krku. Zárove všichni ví, že se bez

Více

Plán práce na období školního roku 2013 2014

Plán práce na období školního roku 2013 2014 1 1 Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417 407 81 Lipová u Šluknova tel: 412 391 322 bankovní spojení: KB Rumburk: 1031-431/0100, IČ: 00412074

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více